BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan 72, BE-1060 Brussel Contact: De heer Joeri Paesschierssens Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Landinrichting Lovaart Fase 3 - Fintele II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lo-Reninge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De uit te voeren betreffen: - Grondverzet: afgravingen: oevers grachten, poelen,..., ophogingen: dijk - aanleggen van funderingen; - aanleggen van verhardingen in KWS, kasseien, gestabiliseerd grind, cementbetonverharding, grasbetontegels. - constructies: fietsenstallingen, zitbanken, zitpodium, speelconstructies, barbeue, weidepoort en -afsluiting; - aanleggen van gazons en hooiland; - aanplanten van bomen en heesters; - het onderhoud gedurende de waarborgperiode. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting of belangenvermenging te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 en 78 van het KB1. De Belgische inschrijver dient niet te bewijzen dat hij in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. In toepassing van het KB van 20 juli 2005, zal de aanbestedende overheid deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient de nodige bewijsstukken inzake artikel 69 van het KB1, bij te voegen bij zijn offerte. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notification ( IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/1/ :00 Plaats: VLM Regio West (West-Vlaanderen), Velodroomstraat 28 te 8200 Brugge AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/12/2012 UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Universitair Ziekenhuis Brussel Laarbeeklaan 101, BE-1090 Brussel Contact: Mevrouw Tahira De Puysseleyr Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 2 Uitbreiding en renovatie van de verpleegeenheden pediatrie voor UZ Brussel - deel vast meubilair II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Uitbreiding en renovatie van de verpleegeenheden pediatrie voor UZ Brussel - deel vast meubilair II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: - Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Dit attest van de RSZ dient te beantwoorden aan artikel 90 3 van het KB van 8 januari Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. - Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. - Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. - In het geval van een tijdelijke vereniging: alle stukken die het bestuur een duidelijk zicht geven op de statuten van de vennootschap, de gegevens van de verschillende partijen, de samenwerkings-overeenkomst en -afspraken tussen de partijen en de rol van de verschillende partijen binnen de tijdelijke handelsvereniging in het kader van de opdracht. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: - Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. - Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. - De recentste uittreksels uit de balans en de jaarrekening waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. - Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. III.2.3. Vakbekwaamheid: - Een korte bedrijfspresentatie met een lijst van het inzetbaar personeel met hun bekwaamheden en een lijst van het inzetbaar eigen materieel. - Referenties van vergelijkbare werken, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, + attest van "goede uitvoering", afgeleverd door het Bestuur dat als opdrachtgever optrad. - Indien van toepassing een lijst van mogelijke onderaannemers. - Een verklaring op eer dat de leidinggevenden op de werf de Nederlandse taal machtig zijn in woord en schrift. - Documentatie (technische fiches) van de voorgestelde materialen. - Een kopie van het registratiegetuigschrift. - Een kopie van het erkenninggetuigschrift: vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse): Categorie D5, klasse 3 of "overeenkomstig inschrijvingsbedrag" of in geval van tijdelijke vereniging de nodige erkenningen in ondercategorieën zoals beschreven in artikel Een duidelijke uitvoeringsplanning verwijzend naar de in dit bestek opgenomen indicatieve planning of deadlines. Vereiste erkenning: D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 3 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/1/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Afhaling van de dossiers op het secretariaat van de aankoopdienst van het Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel en dit dagelijks tussen 13u00 en 16u00. Kostprijs van het dossier: EUR 75,00 te betalen met bankkaart op de financiële dienst. De aanbestedingsdocumenten worden niet verzonden. De documenten bestaan enkel in de Nederlandse taal. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/1/ :00 Plaats: Bijzaal Kiekens, in gebouwenzone F (blauw) op niveau -1, Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/12/2012 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS N Société Coopérative des Habitations Sociales du Roman Païs Allée des Aubépines, 2 BP 530, BE-1400 NIVELLES Contact: Pol Rochefort Tél: Fax: Adresse(s) internet: Rénovation énergétique de 37 appartements sis Allée des Mésanges à 1400 Nivelles Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Allée des Mésanges 1, 3, 5 à 1400 Nivelles rénovation énergétique de 3 blocs d'appartements II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter

3 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 3 le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: enregistrement 00 ou 11 Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: par virement sur le compte de CoRePro sprm, rue du Parc 19 bte 7/3 à 6000 Charleroi ( communication : achat CSC - PIVERT MESANGE) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/01/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/01/ :30 Lieu: allée des Aubépines, 2 à 1400 Nivelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DES HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS N Société Coopérative des Habitations Sociales du Roman Païs Allée des Aubépines, 2 BP 530, BE-1400 NIVELLES Contact: Pol Rochefort Tél: Fax: Adresse(s) internet: Rénovation énergétique de 43 maisons à Quenast Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: cité Floréal : rue des Eglantines, des Aubépines, des Cerisiers, des Acacias et des Cytises à 1430 Quenast rénovation énergétique de 43 logements sociaux II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: enregistrement 00 ou 11 Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 71 EUR. Conditions et mode de paiement: par virement sur le compte de CoRePro sprm, rue du Parc 19 bte 7/3 à 6000 Charleroi ( communication : achat CSC - PIVERT QUENAST) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/01/ :00 Lieu: allée des Aubépines, 2 à 1400 Nivelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 STUDIEBUREAU JEAN-MARIE REYNAERTS N

4 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 4 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Studiebureau Jean-Marie Reynaerts Leopoldplein 26 A, BE-3500 Hasselt Contact: Reynaerts Jean Marie Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Uitvoeren van schrijnwerk en vast meubilair in de lokalen van de XIOS Hogeschool Limburg op de campus Hasselt en Diepenbeek. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Openbare aanbesteding voor het uitvoeren van schrijnwerk en vast meubilair in de lokalen van de XIOS Hogeschool Limburg op de campus Hasselt en Diepenbeek. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek. Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Te betalen via overschrijving op rekeningnr IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 14/01/ :30 Plaats: Studiebureau J.M. REYNAERTS b.v.b.a. Leopoldplein, 26/A te 3500 Hasselt. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Alle inschrijvers. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/12/2012 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING LIMBURG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE-3500 Hasselt Contact: Vellemans Sarah Petra Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Groenonderhoud (grasbermen en beplanting, snoeien en vellen van lijnbomen) en netheidonderhoud (zwerfvuilverwijdering) op de gewest- en autosnelwegen in de provincie Limburg District 714 Tongeren II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Groenonderhoud (grasbermen en beplanting, snoeien en vellen van lijnbomen) en netheidonderhoud (zwerfvuilverwijdering) op de gewest- en autosnelwegen in de provincie Limburg - District 714 Tongeren AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR.

5 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 5 Betalingstermijnen en -methode: Digitale versie van het bestek, de opmeting,. gratis te downloaden van of te bevragen bij of Verkoop (en inzage) documenten: Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer BE van de afdeling Wegen en Verkeer Limburg, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 14/01/ :00 Plaats: VAC, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers: 180 kalenderdagen. Uitvoeringstermijn: wordt opgelegd in afzonderlijke dienstbevelen (uitgedrukt in werkdagen) gedurende 1 kalenderjaar. Dit contract kan eventueel 1 maal worden verlengd met een nieuwe periode van 1 kalenderjaar. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/12/2012 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING LIMBURG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE-3500 Hasselt Contact: Vellemans Sarah Petra Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Leveren en aanbrengen van markeringen met glasparels en beperkte hoeveelheden thermoplastische markeringen op autosnel- en gewestwegen in de provincie Limburg - 2 percelen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Leveren en aanbrengen van markeringen met glasparels en beperkte hoeveelheden thermoplastische markeringen op autosnel- en gewestwegen in de provincie Limburg - 2 percelen II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Leveren en aanbrengen van markeringen met glasparels en beperkte hoeveelheden thermoplastische markeringen op autosnel- en gewestwegen in de provincie Limburg Leveren en aanbrengen van markeringen met glasparels en beperkte hoeveelheden thermoplastische markeringen op autosnel- en gewestwegen in de provincie Limburg - perceel 1 District D712 (Hasselt) Perceel 2: Leveren en aanbrengen van markeringen met glasparels en beperkte hoeveelheden thermoplastische markeringen op autosnel- en gewestwegen in de provincie Limburg Leveren en aanbrengen van markeringen met glasparels en beperkte hoeveelheden thermoplastische markeringen op autosnel- en gewestwegen in de provincie Limburg - perceel 2 District D716 (Genk) AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Klasse: Klasse 2 : tot EUR, Categorie: C3 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/01/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Digitale versie van het bestek, de opmeting,. gratis te downloaden van of te bevragen bij of Verkoop (en inzage) documenten: Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer BE van de afdeling Wegen en Verkeer Limburg, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 14/01/ :30

6 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 6 Plaats: VAC, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers: 120 kalenderdagen. Uitvoeringstermijn: Het bestek is geldig gedurende een periode van één jaar. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/12/2012 SERVICE DES MARCHÉS DE L'ULG N Service des Marchés de l'ulg Boulevard de Colonster 2, bât. B9, BE-4000 LIEGE (Sart Tilman) Contact: Mr P. VALETTE & Melle C. GREGOIRE (Cellule Marchés) Tél: Fax: Travaux d'alimentation en chaleur des bâtiments de la Zone Nord Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Traverse des Architectes, sur le Campus du Sart Tilman. Le marché a pour objet tous les travaux de chauffage, terrassement, sanitaire nécessaire à la réalisation de l'alimentation en chaleur des bâtiments à construire le long de la liaison de la zone nord, au Sart-Tilman. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE 1. l'attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions du pays où il est établi. En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera luimême. 2. la preuve récente (maximum 6 mois) qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi et, notamment par : - un certificat original (mod. 276C2) délivré par l'administration des Contributions directes pour les soumissionnaires belges ou équivalent pour les étrangers ; - une attestation délivrée par l'administration de la t.v.a. pour les soumissionnaires belges, ou équivalent pour les étrangers; III.2.2. Capacité économique et financière: 3. une copie de l'attestation d'agréation précisant l' (les) agréations possédée(s) en vertu de l'arrêté royal du 26 septembre 1991 ; Les travaux faisant l'objet de la présente entreprise sont rangés en sous-catégorie D8 et l'université estime qu'ils rentrent dans la classe 3. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 30 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents doivent être demandés par mail à l'adresse: ou par fax au n , en mentionnant la référence 1286T. Les conditions d'obtention du dossier seront précisées par retour de mail ou fax. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/01/ :00 Lieu: Service des Marchés, dans la salle d'ouverture des soumissions, Boulevard de Colonster n 2, bâtiment B9 à 4000 Liège, sur le Campus du Sart Tilman. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: L'ouverture publique des offres a lieu avec proclamation des prix offerts. VI.3. AUTRES L'Université de Liège sera fermée du lundi 24 décembre 2012 au mercredi 2 janvier 2013 inclus. Les bureaux du Service des Marchés sont accessibles du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/12/2012 CPAS N CPAS RUE DU MONUMENT 1A, BE-4530 VILLERS-LE-BOUILLET Contact: Nicole GELIN Tél: Fax: FOURNITURE MAZOUT

7 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 7 Type de marché: Fournitures. Fourniture de gasoil de chauffage à livrer dans les bâtiments communaux et du CPAS II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: litres voir cahier spécial des charges. III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier spécial des charges. voir cahier spécial des charges. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/01/ :00 VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/12/2012 NOSBAU SCRL N Nosbau scrl Rue Marie-Thérèse 10, BE-4700 Eupen Contact: Mr Xhonneux, Directeur Gérant Tél: Fax: Adresse(s) internet: Remplacement de menuiseries extérieures Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Lot 1: Rue de la Galène et Rue du Chemin de Fer à 4850 Plombières Lot 2: Rue Leopold et Rue G. Delvoye à 4840 Welkenraedt; Rue de la Sablière à 4841 Henri-Chapelle Remplacement de menuiseries extérieures à Plombières (25 logements), Welkenraedt (13 logements) et Henri-Chapelle (4 logements) II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Remplacement des menuiseries extérieures à Plombières Remplacement des menuiseries extérieures à Plombières (25 logements) Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: Remplacement des menuiseries extérieures à Welkenraedt et Henri-Chapelle Remplacement des menuiseries extérieures à Welkenraedt (13) et Henri-Chapelle (4) Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Les soumissionnaires doivent également joindre à leur offre les documents permettant d'établir qu'ils remplissent les critères généraux et réglementaires de sélection imposés. Il s'agit notamment : a) de l'attestation de l'o.n.s.s. (original revêtu du sceau sec de l'institution), établie conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, et d'éventuels documents complémentaires ; b) du certificat d'agréation dans les classe, catégorie et sous catégorie exigées (voir première partie du présent cahier spécial des charges). III.2.2. Capacité économique et financière: Lot 1: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, sous-catégorie D5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Lot 2: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, sous-catégorie D5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Lot 1: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, sous-catégorie D5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Lot 2: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, sous-catégorie D5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

8 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 8 Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 36.3 EUR. Conditions et mode de paiement: 18,15?/lot IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/01/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 14/01/ :30 Lieu: NOSBAU, Rue Kahn 30 à 4720 La Calamine (Salle de réunion chantier) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 LE FOYER NAMUROIS SCRL N LE FOYER NAMUROIS scrl Rue des Brasseurs 87/1, BE-5000 NAMUR Contact: Monsieur Pierre HUPE, Responsable Dpt Technique Monsieur Thomas THAELS, Directeur-gérant Tél: Fax: Adresse(s) internet: Rénovation énergétique de 24 appartements à NAMUR Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Bel Horizon à 5000 NAMUR Travaux économiseurs d'énergie, isolation par l'extérieur, remplacement couverture toiture, menuiseries extérieures, adaptation chauffage et ECS, ventilation, mise en conformité éléctricité, sécurité incendie, panneaux solaires et photovoltaïques,... II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Pour prouver sa capacité économique et financière, le soumissionnaire est tenu de fournir l_un des deux documents suivants : * une déclaration bancaire établie exclusivement sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) ; ce modèle est annexé au présent cahier spécial des charges. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 250 EUR. Conditions et mode de paiement: «Les documents du marché sont disponibles au siège de la SPRL AXI(h)ome 3 jours après paiement de la somme de 250 Euros TVAC au compte Prendre rendez-vous au 071/ » IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/01/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/01/ :30 Lieu: Salle de réunion au RDC du Foyer Namurois, Rue des Brasseurs 87/1 à NAMUR Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les délais sont donnés en jours/calendrier. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 LA CITÉ DES COUTELIERS, S.C.R.L. N La Cité des Couteliers, s.c.r.l. Rue Albert, 18, BE-5030 GEMBLOUX

9 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 9 Contact: Mr Peire Roger, Directeur Gérant Tél: Fax: Adresse(s) internet: Installation chauffage central individuel 26 logements Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Gembloux Installation chauffage central individuel avec production ECS dans 26 logements II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, sous-catégorie D16 ou D17 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Attestation ONSS. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, sous-catégorie D16 ou D17 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 01/02/ :00 Documents payants:oui. Prix: 60.5 EUR. Conditions et mode de paiement: Contacter la Société IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 05/02/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Attention : l'adresse à utiliser est la suivante, non celle indiquée en début d'avis : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 LE LOGIS DOUROIS, SCRL N Le Logis Dourois, scrl Rue des Anémones 13-14, BE-7370 DOUR Contact: M. Nicolas Somville, Directeur technique Mme Anne Pouillon, Directrice gérante Tél: Fax: Adresse(s) internet: AVIS RECTIFICATIF N 1 PIVERT Renovation de 12 logements à 7370 Elouges Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Cité Cantineau - Rue Jules Cantineau à 7370 Elouges Rénovation de 12 logements Lot 1 - Remplacement des menuiseries extérieures et isolation des combles. Lot 2 - Installation d'un chauffage central et ventilation Lot 3 - Rénovation du carrelage II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Travaux de menuiseries Isolation des combles et remplacement des menuiseries extérieures. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: Installation de chauffage central et d'un système de ventilation complet Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 3: Travaux de carrelage Carrelage et chape isolante Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE

10 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 10 Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Pour le lot 1 : Enregistrement 00, 11 ou 20 - Agréation D ou D5 en classe 1 Pour le lot 2 : Enregistrement 00, 11 ou 25 - Agréation D ou D17 en classe 1 Pour le lot 1 : Enregistrement 00, 11 ou 17 - Agréation D ou D10 en classe 1 Une déclaration bancaire complétée (modèle à trouver dans le dossier de mise en concurrence) sera jointe à la soumission. - la liste des travaux équivalents ou similaires exécutés au cours des 2 dernières années, leur montant, leur date, et leur lieu d'exécution. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/01/ :00 Lieu: Le Logis Dourois, Salle du Conseil, Rue des Anémones 14 à 7370 Dour Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 L'HABITAT DU PAYS VERT, S.C.R.L. N L'Habitat du Pays Vert, s.c.r.l. Rue du Rivage, 11, BE-7800 ATH Contact: Madame Dupont, Directrice Gérante Tél: Fax: Adresse(s) internet: Rénovation de 36 logements à ATH - PIVERT phase 1 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Quartier de Beaumont à ATH: rue des Hallebardiers, rue de la Haute Forière, rue des Arquebusiers Rénovation de 36 logements: travaux économiseur d'énergie (isolation des combles et murs extérieurs, chauffage, ventilation, remplacement des portes de garage) et travaux de salubrité-sécurité (remplacement des corniches et solins de cheminée, mise en conformité électrique). II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le soumissionnaire doit être en ordre de cotisations sociales (joindre une attestation ONSS originale relative à l'avant-dernier trimestre) Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 150 EUR. Conditions et mode de paiement: Il est demandé de prévenir au préalable le pouvoir adjudicateur. Les dossiers peuvent UNIQUEMENT être retirés, à partir du , avec la preuve de paiement ou moyennant le paiement directement en nos bureaux. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/01/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 V.Z.W. PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE

11 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 11 N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde Stropstraat 119, BE-9000 Gent Contact: S. Van Sevecotte Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT VKS30943 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Georges Henrilaan B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde O.C. KIDB Woluwe Herconditionering en uitbreiding internaat Perceel 04 - Vast meubilair II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Teneinde na te gaan of de aannemer zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd : 1. Naam en rechtsvorm van het bedrijf, nationaliteit, maatschappelijke zetel (adres), telefoon, fax, naam van de vertegenwoordiger; 2. R.S.Z.-attest conform art of 4 van het K.B. van ; 3. Getuigschrift van inschrijving op de lijst van erkende aannemers. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Geen bijkomende documenten/attesten vereist. III.2.3. Vakbekwaamheid: 1. Erkenning : getuigschrift van erkenning in categorie D5, klasse overeenkomstig het bedrag van inschrijving (op basis van de raming worden de werken geacht te behoren tot de klasse 1) of een getuigschrift van evenwaardige erkenning in een lidstaat van de Europese Unie of de bewijzen dat de aannemer voldoet aan de voorwaarden tot erkenning zoals gesteld in de wet van IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/01/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Hiervoorvermelde stukken zijn verkrijgbaar door storting van vermeld bedrag op KBC van VK STUDIO Architects, Planners & Designers, Brugsesteenweg 210 te 8800 Roeselare met vermelding van VKS Perceel 04 en het BTW-nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/01/ :30 Plaats: Burelen V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde - Stropstraat B-9000 Gent AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Onze kantoren zijn gesloten vanaf 24 december 2012 tot en met 1 januari Gelieve er rekening mee te houden dat er tijdens deze periode geen bestekken kunnen bekomen worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/12/2012 WONINGENT CVBA-SO N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54, BE-9000 Gent Contact: Dienst Projectontwikkeling Kristof Cauterman Tel: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Project Luizengevecht - Nieuwbouw van 37 appartementen, ondergrondse parking en kinderkribbe - Brugse Poort te Gent II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brugse Poort te Gent (Groendreef-Bevrijdingslaan) II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Nieuwbouw van 37 appartementen, ondergrondse parking en kinderkribbe. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Volgens bestek.

12 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 12 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Volgens bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning categorie D, klasse 8 Registratie 11 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 400 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Rekeningnummer op naam van WoninGent cvba-so met vermelding: dossier Luizengevecht /0492. Het dossier is 3 dagen na de betaling af te halen op de kantoren van de dienst projectontwikkeling Brusselsesteenweg 479 te Gentbrugge tussen 9u00 en 12u00. Contante betaling wordt niet aanvaard, enkel betalingen via overschrijvingen zijn geldig mits voorlegging van betalingsbewijs dmv rekeninguittreksel. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 04/02/ :00 Plaats: Burelen Projectontwikkeling WoninGent, Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/12/2012 VZW SCHOOLBESTUUR VRIJE BASISSCHOOL DE VLIEGER N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VZW schoolbestuur Vrije Basisschool De Vlieger Hofstade-Dorp 44, BE-9308 Hofstade Contact: Patrick Coppens (directeur) Tel: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Perceel 2: 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): leidingen elektriciteit + leidingen sanitair + chape. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hofstade-Dorp Hofstade II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Perceel 2: 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): leidingen elektriciteit + leidingen sanitair + chape. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): leidingen elektriciteit + leidingen sanitair + chape. 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): leidingen elektriciteit + leidingen sanitair + chape. Perceel 2: 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): elektriciteit + verwarming + sanitair + ventilatie + inbraak- en branddetectie + chape + pleisterwerken. 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): elektriciteit + verwarming + sanitair + ventilatie + inbraak- en branddetectie + chape + pleisterwerken. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: geen erkenning vereist (KB van 26 september 1991 op basis van het ramingsbedrag) zie bestek IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 90 EUR. Betalingstermijnen en -methode: contant IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/01/ :00 Plaats: Hofstade-Dorp Hofstade Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de zitting is openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/12/2012

13 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 13 VZW SCHOOLBESTUUR VRIJE BASISSCHOOL DE VLIEGER N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VZW schoolbestuur Vrije Basisschool De Vlieger Hofstade-Dorp 44, BE-9308 Hofstade Contact: Patrick Coppens (directeur) Tel: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Perceel 3: 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): elektriciteit + verwarming + sanitair + ventilatie + inbraak- en branddetectie + chape + pleisterwerken. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hofstade-Dorp Hofstade II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Perceel 3: 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): elektriciteit + verwarming + sanitair + ventilatie + inbraak- en branddetectie + chape + pleisterwerken. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): leidingen elektriciteit + leidingen sanitair + chape. 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): leidingen elektriciteit + leidingen sanitair + chape. Perceel 2: 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): elektriciteit + verwarming + sanitair + ventilatie + inbraak- en branddetectie + chape + pleisterwerken. 'afwerkingsloten van een schoolgebouw' (administratie + polyvalente ruimte): elektriciteit + verwarming + sanitair + ventilatie + inbraak- en branddetectie + chape + pleisterwerken. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie D18, Klasse 1 zie bestek IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 90 EUR. Betalingstermijnen en -methode: contant IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/01/ :00 Plaats: Hofstade-Dorp Hofstade Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de zitting is openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/12/2012 Appel aux candidats VRT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VRT Auguste Reyerslaan 52, BE-1043 Brussel Contact: De heer Lieven Casteels Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Oproep tot kandidaatstelling - AD Technische ondersteuning conferenties II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

14 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 14 VRT staat voor kwaliteit, zowel op mediaal als technologisch vlak. De persontmoetingen dienen hieraan eveneens te voldoen. VRT wil op deze persontmoetingen en haar conferenties, intern en extern, dan ook samenwerken met een leverancier die de technische bijstand perfect kan leveren. Vaak met eigen materiaal, maar desgevallend ook met materiaal dat door VRT ter beschikking wordt gesteld. Hiertoe dienen zij vertrouwd te zijn met de media, zowel video als op audiogebied én online. Het is absoluut noodzakelijk dat de leverancier zich continu op de hoogte houdt van de laatste technologische toepassingen. Gezien het medium en het inspelen op actualiteiten is het nodig dat de leverancier getuigt van flexibele inzetbaarheid alsook stressbestendig en probleemoplossend denkt. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers:? Door een expliciete verklaring op eer verklaart de kandidaat zich niet in een uitsluitingsgrond te bevinden zoals bepaald in artikel 69 van het KB van 8 januari '96.? Voor Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid zelf controleren of: - de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake betaling aan de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis - de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen (BTW) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.3. Vakbekwaamheid:? Korte voorstelling van het in te zetten team, met aanduiding van relevante technische ervaring.? Een oplijsting van het beschikbaar materiaal en een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om de kwaliteit te waarborgen (o.a. inzake nieuwe technologieën).? Lijst van referenties voor gelijkaardige opdrachten, tijdens de laatste 3 jaar, gestaafd door een attest van goede uitvoering met telkens een duidelijke vermelding van een contactpersoon. De selectievolgorde zal gemaakt worden op basis van bovenstaande 3 criteria. Minimaal 5 referenties met een omzet > EUR, in lijn met de aard van de opdracht. IV.1. TYPE PROCEDURE: Beperkt. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/12/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN LET OP: De kandidaatstellingen kunnen enkel elektronisch ingediend worden. Maak tijdig een profiel aan via Met e-tendering participeren ondernemingen op een beveiligde manier aan een overheidsopdracht. De inschrijver maakt zo zijn offerte of kandidaatstelling over aan de aanbestedende overheid. De overheid organiseert opleidingssessies voor e-tendering. Hiervoor is meer informatie ter beschikking ( Er is een publieke opening van de kandidaturen voorzien op 27/12/2012 om uur. Plaats van opening : Omroepcentrum, kamer 11L10 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/12/2012 DE VLAAMSE RADIO EN TELEVISIEOMROEP N AANKONDINGING BETREFFENDE HET OPSTELLEN VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN De Vlaamse Radio en Televisieomroep Auguste Reyerslaan 52, BE-1043 Brussel Contact: Van Caenegem Rik Jan Internet adres(sen): AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: ADOI Opstellen lijst van geselecteerden voor onderzoekers / projectleiders voor innovatieve (proef)projecten broadcast en digitale media. II.2. Type opdracht en plaats van uitvoering: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: VRT August - A. Reyerslaan Brussel II.3. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De afdeling Onderzoek & Innovatie binnen de directie ''Algemene Diensten" bestaat uit een aantal onderzoekers/projectleiders die als opdracht hebben innovatieve (proef)projecten voor de VRT uit te voeren, zowel op het vlak van broadcast als op het vlak van digitale media. Deze innovatieprojecten beslaan het ganse technologieveld dat VRT gebruikt: VRT is op zoek naar mogelijke partners die deze groep kan bijstaan bij piekbelasting. In het geval dat er meer projecten gerealiseerd moeten worden die de projectgroep per technologisch domein qua capaciteit aankan, wil VRT beroep kunnen doen op externe onderzoekers / projectleiders. met extra competentie. VRT wil beroep kunnen doen op een partner die de onderzoekers / projectleiders kan opleiden, begeleiden en coachen om een steeds hogere kwaliteit na te streven bij de oplevering van projecten, zowel in competenties rond projectleiderschap als naar technische kennis. VRT vraagt project management in de hoger genoemde technologische domeinen. IV.1. TYPE PROCEDURE: Niet-openbaar. IV.3.2. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/12/ :30 AFDELING V: AANVULLENDE INLICHTINGEN V.1. NADERE INLICHTINGEN Uit de dienstverleners die ingeschreven hebben op deze opdracht selecteert de VRT maximum 10 kandidaten die voldoen aan de gestelde selectiecriteria. De selectie zal gebeuren op basis van de technische bekwaamheid zoals gevraagd in de publicatie. V.2. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/12/2012 WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL N Wallonie Bruxelles International Place Sainctelette, 2, BE-1080 Molenbeek-Saint-Jean Contact: Madame Sandrine Wuiot

15 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 15 Tél: Fax: Adresse(s) internet: Appel à candidatures - Services de gérance des bâtiments EIWB I et II - MAP 2300_12 Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Wallonie Bruxelles International, Place Sainctelette, 2 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean Il s'agit d'un marché de services d'assistance à la gestion technique des bâtiments EIWB I et II, abritant notamment les services de WBI, l'awex et l'apefe, et sis aux adresses suivantes : ESPACE INTERNATIONAL WALLONIE-BRUXELLES I (EIWB I) Place Sainctelette, BRUXELLES et ESPACE INTERNATIONAL WALLONIE-BRUXELLES II (EIWB II) Boulevard Baudouin, 12 B 1000 BRUXELLES Le pouvoir adjudicateur souhaite s'adjoindre les services d'une société capable de l'assister dans la gestion de plusieurs contrats limitativement énumérés ci-dessous : - contrôle des ascenseurs ; - entretien technique des bâtiments. Cette mission d'assistance consiste concrètement à exécuter les prestations suivantes : a)- la gestion technique des installations du bâtiment ; b)- la gestion administrative des contrôles et entretiens techniques ; c)- relation avec les prestataires chargés de la maintenance et de l'entretien ; d)- élaboration de plan de travaux. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. Les documents doivent dater de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre. * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement de la TVA conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations relatives au paiement de ses impôts conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi (en Belgique, il s'agit de l'attestation 276C2). III.2.2. Capacité économique et financière: * La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels. * Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers exercices. * Les titres d'études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de l'exécution des services. * La liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés : a) s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente; b) s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. * Une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise du prestataire de services, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité. * Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l'exécution des services. * L'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter. Restreinte. Prix le plus bas. Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/1/ :00 VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: Les services sont exécutés pour le compte de Wallonie-Bruxelles International (WBI) agissant également pour l'agence wallonne à l'exportation et aux Investissements étrangers (AWEX). Lorsque les documents contractuels mentionnent «l'administration», il est fait référence à l'administration Wallonie-Bruxelles International. Une séance publique d'ouverture des candidatures est prévue le 08/01/2013 à h VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/12/2012

16 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 16 DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING MARITIEME TOEGANG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang Tavernierkaai 3, BE-2000 Antwerpen Contact: Verbraeken Kenneth Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Marktconsultatiedag Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Marktconsultatiedag Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Concurrentiedialoog. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/12/2012 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Verwezen wordt naar de berichten dd. 23/07/2012 (BDA nummer: ) en dd. 26/10/2012 (BDA nummer: ) en dd. 09/11/2012 (BDA nummer: ) in het Bulletin der Aanbestedingen betreffende "Marktconsultatiedag Planuitwerkingsfase Grote Zeesluis Kanaal Gent-Terneuzen". De aandacht wordt gevestigd op het verslag dd. 30 november 2012, "Schriftelijke marktconsultatie" ref US-VNSC/28387, dat beschikbaar is op de website van de VNSC : link Gemakshalve wordt dit document als bijlage gevoegd. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/12/2012 GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Hofstraat 17, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Brigitte Piraux Tel: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Oproep tot kandidaatstelling - Periodieke baggerwerkzaamheden met waterinjectievaartuig gedurende het kalenderjaar 2013 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Haven van Antwerpen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Periodieke baggerwerkzaamheden met waterinjectievaartuig gedurende het jaar II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 17 van het KB van 10 januari HIJ VOEGT BIJ ZIJN KANDIDATUUR EEN VERKLARING OP EREWOORD DIE DIT BEVESTIGT. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 17ter, 3 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de kandidaat in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring. III.2.3. Vakbekwaamheid: - Referenties van gelijkaardig uitgevoerde werkzaamheden na 2008 waaruit blijkt dat de kandidaat voldoende know-how heeft met betrekking tot waterinjectiebaggerwerken in druk bevaren vaargeulen en/of in exploitatie zijnde dokken van grote havens. Vereiste erkenning: A (Baggerwerken), Klasse 3 IV.1. TYPE PROCEDURE: Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 7/1/ :00 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/12/2012

17 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 17 EPICURIS ASBL N Epicuris asbl Rue de waremme, 101, BE-4530 Villers-le-Bouillet Contact: MUNTEN Fanny Adresse(s) internet: Marché de services de formations - Secteur Boulangerie-Pâtisserie-Chocolaterie-Glacerie Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Villers-le-Bouillet Procédure négociée sans publicité mais avec publicité volontaire pour un marché de services de formations - Secteur Boulangerie-pâtisserie-chocolaterie-glacerie II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Lot 2: Lot 3: Lot 4: Lot 5: Lot 6: Lot 7: Lot 8: Lot 9: Lot 10: Lot 11: Lot 12: Lot 13: Lot 14: Lot 15: Lot 16: Lot 17: Lot 18: Lot 19: Lot 20: Lot 21: Lot 22: Lot 23: Lot 24: Lot 25: Lot 26: Lot 27: Lot 28: Lot 29: Lot 30: Lot 31: Lot 32: Lot 33: Lot 34: Lot 35: Lot 36: Lot 37: Lot 38: Lot 39: Lot 40: Lot 41: Lot 42: Lot 43: Lot 44: Lot 45: Lot 46: Lot 47: Lot 48: Lot 49: Lot 50: Lot 51: Lot 52: Lot 53: Lot 54: Lot 55: Lot 56: Lot 57: Lot 58: Lot 59: Lot 60: Lot 61: Lot 62: Lot 63: Lot 64: Lot 65: Lot 66: Lot 67: Lot 68:

18 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 18 Lot 69: Lot 70: Lot 71: Lot 72: Lot 73: Lot 74: Lot 75: Lot 76: Lot 77: Classe: N/A, Catégorie: N/A Négociée. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/01/2014 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/01/2014 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 EPICURIS ASBL N Epicuris asbl Rue de waremme, 101, BE-4530 Villers-le-Bouillet Contact: Henry Noémie Adresse(s) internet: Marché de services de formations - Secteur filière viande Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Villers-le-Bouillet procédure sans négociée mais avec publicité volontaire pour un marché de services de formations - Secteur FILIERE VIANDE II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Lot 2: Lot 3: Lot 4: Lot 5: Lot 6: Lot 7: Lot 8: Lot 9: Lot 10: Lot 11: Lot 12: Lot 13: Lot 14: Lot 15: Lot 16: Lot 17: Lot 18: Lot 19: Lot 20: Lot 21: Lot 22: Lot 23: Lot 24: Lot 25: Lot 26: Lot 27: Lot 28: Lot 29: Lot 30: Lot 31: Lot 32: Lot 33: Lot 34: Lot 35: Lot 36: Lot 37: Lot 38: Lot 39:

19 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 19 Classe: N/A, Catégorie: N/A Négociée. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/01/2014 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/01/2014 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/12/2012 FONDS DU LOGEMENT DE WALLONIE N Fonds du Logement de Wallonie Rue de Brabant 1, BE-6000 Charleroi Contact: Madame Eliabel HENNART Tél: Fax: Adresse(s) internet: Appel à candidatures - Marché accord-cadre techniques spéciales Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Provinces de Namur, Luxembourg et Brabant Wallon Le présent marché vise la passation par adjudication restreinte d'un marché divisé en 3 lots dont l'objet est l'équipement électrique, sanitaire et chauffage dans le cadre de rénovation ou construction d'immeubles appartenant au parc immobilier du Fonds du Logement (Aide locative de Namur). Le territoire d'intervention couvre les provinces de Namur, Luxembourg et du Brabant Wallon. Le présent marché est passé pour une durée de 1 an. Il pourra éventuellement être reconduit pour une durée qui ne pourra excéder 3 ans. Le marché se divise en 3 lots : - Lot 1 : Chauffage, sanitaire : cat. D16 - Lot 2 : Electricité : cat. D, sous-cat. P1 - Lot 3 : Techniques spéciales : classe 2, cat. D16 II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Chauffage, sanitaire Chauffage, sanitaire Lot 2: Electricité Electricité Lot 3: Techniques spéciales Techniques spéciales II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE Voir cahier des charges administratif III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier des charges administratif. Voir cahier des charges administratif. Restreinte. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Envoyer mail à pour l'obtention du dossier. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/12/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/12/2012 FONDS DU LOGEMENT DE WALLONIE N Fonds du Logement de Wallonie

20 SAMEDI 8 DÉCEMBRE p. 20 Rue de Brabant 1, BE-6000 Charleroi Contact: Madame Eliabel HENNART Tél: Fax: Adresse(s) internet: Appel à candidatures - Marché accord-cadre parachèvements Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Provinces de Namur, Luxembourg et Brabant Wallon Le présent marché vise la passation par adjudication restreinte d'un marché divisé en 5 lots relatif aux travaux de parachèvements dans le cadre de rénovation ou construction d'immeubles appartenant au parc immobilier du Fonds du Logement (Aide locative de Namur). Le territoire d'intervention couvre les provinces de Namur, Luxembourg et du Brabant Wallon. Le présent marché est passé pour une durée de 1 an. Il pourra éventuellement être reconduit pour une durée qui ne pourra excéder 3 ans. Le marché se divise en 5 lots : - Lot 1 : Plâtres et plafonnages : cat. D11 - Lot 2 : Menuiseries intérieures : cat. D5 - Lot 3 : Chapes, carrelages, faïences : cat Lot 4 : Peintures : cat. D13 - Lot 5 : Parachèvements : classe 2, cat. D5 II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Plâtres, plafonnages Plâtres, plafonnages Lot 2: Menuiseries intérieures Menuiseries intérieures Lot 3: Chapes, carrelages, faïences Chapes, carrelages, faïences Lot 4: Peintures Peintures Lot 5: Parachèvements Parachèvements II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE Voir cahier des charges administratif III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier des charges administratif. Voir cahier des charges administratif. Restreinte. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Envoyer mail à pour l'obtention du dossier. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/12/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/12/2012 FONDS DU LOGEMENT DE WALLONIE N Fonds du Logement de Wallonie Rue de Brabant 1, BE-6000 Charleroi Contact: Madame Eliabel HENNART Tél: Fax: Adresse(s) internet: Appel à candidatures - Marché accord-cadre couverture Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Provinces de Namur, Luxembourg et Brabant Wallon Le présent marché vise la passation par adjudication restreinte d'un marché d'un lot relatif aux travaux de couverture dans le cadre de rénovation ou construction d'immeubles appartenant au parc immobilier du Fonds du Logement (Aide locative de Namur). Le territoire d'intervention couvre les provinces de Namur, Luxembourg et du Brabant Wallon. Le présent marché est passé pour une durée de 1 an. Il pourra éventuellement être reconduit pour une durée qui ne pourra excéder 3 ans.

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 Adjudication publique COMMUNE DE SCHAERBEEK N. 502517 Commune de Schaerbeek place Colignon, BE-1030 Schaerbeek Contact:Fabienne Borguet

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276651-2010:text:nl:html B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 181-276651 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen (NL). t.a.v.: afdeling Beton- en Waterbouw.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411.

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen (NL). Contactpunt(en): Secretariaat,

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr.

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. 519628 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hunze en Aa's, Postbus 195, 9640 AD Veendam (NL). Contactpunt(en): Waterschap Hunze

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.

15 * 7,5 * Multi. Remboursement Terugbetaling. Hapto. La Moulinette. Moulinette. www.moulinex.be. Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02. Remboursement Terugbetaling Du/van 23.01.2012 au/tot 29.02.2012 15 * Hapto DD411 La Moulinette DP700 7,5 * Multi *Sur votre compte bancaire Gestort op uw bankrekening Moulinette AT7101 www.moulinex.be

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

PROGRES Infosession Riverains

PROGRES Infosession Riverains When rail means service > QUADRILATERE NORD RUE DU PROGRES Infosession Riverains Schaerbeek 11/06/2008 Schaarbeek 11/06/2008 Liesbeth Vandeputte Responsable Communication Riverains Verantwoordelijke Communicatie

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie