BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 19 DECEMBER 2014 N. 307 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000, BE-1000 Brussel Contact: De heer Baptiste Delhez Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Onderhoud van Groene Ruimte - Centrum zone- 2 percelen. Gaucheretpark, Fricksquare - Liedekerkepark - Daillypark II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Deze opdracht heeft betrekking op het onderhoud van groene ruimten - Centrum zone- 2 percelen. Gaucheretpark, Fricksquare - Liedekerkepark - Daillypark, die door het Instituut worden beheerd. De gedetailleerde beschrijving van de prestaties staat in de technische bepalingen van het bijzonder bestek 2014G0905. Deze prestaties omvatten, samengevat :? het wegdek : onderhoud van de harde oppervlakken, onderhoud van de oppervlakken in dolomiet, onderhoud van het regenwaternetwerk, onderhoud van de wegen bij sneeuw en ijzel ;? de speelpleinen : onderhoud van de zandbakken;? de grasperken : aanleg met graszoden en inzaaien, maaien van grasperken, verwijderen van onkruid, afsnijden van grasranden, verticuteren van grasperken;? de struiken en planten : snoeien van hagen en struiken die in perken werden geplant, snoeien en onderhoud van rozenstruiken;? de beplanting : wieden van plantenperken, met de hand verwijderen van afgevallen bloemen van de rododendrons, manuele kalkbemesting van de platanen;? de leveringen en verspreiding van materialen: teelaarde, heidegrond, meststoffen, bloembollen, jaarlijkse en tweejaarlijkse planten, chrysanten;? de netheid : verzamelen van bladeren en afval ; II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Gaucheretpark Korte beschrijving: Gaucheretpark Perceel 5: Square Frick - Parc de Liedekerke - Parc Dailly Korte beschrijving: Square Frick - Parc de Liedekerke - Parc Dailly II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de sociale zekerheid in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de professionele fiscale wetgeving in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. * Belgische inschrijvers zijn niet verplicht een attest van niet-faillissement bij de offerte te voegen. Het opdrachtgevend bestuur zal zelf inlichtingen inwinnen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: NIHIL NIHIL III.2.3. Vakbekwaamheid: * De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast. * Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar. * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. - De inschrijver moet in zijn team minstens vijf gediplomeerde tuiniers hebben (geschoolde tuinbouwtechnici of -arbeiders of gelijkwaardig) met een beroepservaring van minstens drie jaar; - De gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting moet zijn samengesteld uit minstens vijf gediplomeerde tuiniers (zie vorig punt), een teamchef en een werfleider; - De inschrijver moet drie prestatieattesten per jaar voor de jongste drie jaar voorleggen. Die prestaties hebben betrekking op een minimumbedrag van EUR, excl. btw. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/1/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

2 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 2 Datum: 27/1/ :00 Plaats: Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel, zaal Prunus, 4de verdieping AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: 08/01/2015 Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn. DIT BEZOEK IS EENMALIG EN VINDT PLAATS OP 15 JANUARI 2015 en zal zo plaatsvinden : Lot 1 : - Gaucheretpark : 9u30 op het fontein 1030 Brussel Lot 2 : - Fricksquare- Liedekerkepark : 10u30 ingang Sterrenkundelaan 1210 Brussel - Daillypark : 11u30 ingang Charbolaan 1030 Brussel. U dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan uw offerte. MRMP-I/A - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Desmet Béatrice Martha Tel: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Open meerjarig aankoopcontract ( ) voor wegwerpmaterieel voor alle erkende keukencomplexen van Défensie II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Open meerjarig aankoopcontract ( ) voor wegwerpmaterieel voor alle erkende keukencomplexen van Defensie II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: In regel zijn met RSZ III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/01/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/01/ :30 Plaats: Kwartier Koningin Elisabeth - Everestraat Brussel - Aanbestedingsgebouw - Blok 27 - Ingang C Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De verbintenistermijn is in kalenderdagen HULPKAS VOOR WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen brabantstraat 62, BE-1210 brussel Contact: Bremer Anne Thérèse Tel: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Diensten met betrekking tot kleine herstellingen en klusjes in de gebouwen bezet door de kantoren van de HVW II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

3 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 3 diensten met betrekking tot kleine herstellingen en klusjes in de gebouwen van de HVW II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Brussels hoofdstedelijk Gewest Korte beschrijving: prestaties uitgevoerd op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk Gewest Perceel 2: Waals Gewest Korte beschrijving: prestaties uitgevoerd op het grondgebied van het Waals Gewest Perceel 3: Vlaams Gewest Korte beschrijving: prestaties uitgevoerd op het grondgebied van het Vlaams Gewest AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/02/ :30 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/02/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/02/ :30 Plaats: HVW Centraal Bestuur Brabantstraat Brussel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN SOCIALE BOUW- EN KREDIETMAATSCHAPPIJ ARRO ANTWERPEN CVBA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen cvba Gijsbrecht Van Deurnelaan 22, BE-2100 Antwerpen - Deurne Contact: Bellengé Sam Robert Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bouwen van 18 sociale en 5 bescheiden woningen te 2930 Brasschaat 'Officierenwijk' Kapellei - Nieuwe Heide II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brasschaat II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Algemene bouwwerken voor het oprichten van 23 woningen te 2930 Brasschaat, 'Officierenwijk' - Kapellei en Nieuwe Heide. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: conform bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse 7, Categorie: D Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier wordt verstuurd na aanvraag per mail op en voorafgaande betaling op rekeningnummer IBAN BE BIC KREDBEBB op naam van SBK Arro Antwerpen cvba, Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne met vermelding 'aanbesteding Brasschaat Officierenwijk'. Vermeld bedrag omvat de verzendingskosten en BTW. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 09/02/ :00 Plaats: kantoor van SBK Arro Antwerpen cvba, Gijsbrecht van Deurnelaan 22 te 2100 Deurne AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

4 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 4 GEMEENTEBESTUUR DUFFEL N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Duffel Gemeentestraat 21, BE-2570 Duffel Contact: Christoph Van Slagmolen Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Onderhoudswerken gemeentewegen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Diverse II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Diverse onderhoudswerken aan gemeentewegen en maken van rioolaansluitingen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning categorie C, klasse 2 of hoger Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/01/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: - contante betaling op het gemeentehuis - overschrijving op rekeningnummer IBAN BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/01/ :00 Plaats: Gemeentehuis, vergaderzaal, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INTERCOMMUNALE SLIB EN VUILVERWIJDERING ANTWERPSE GEMEENTEN (ISVAG) N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG) Boomsesteenweg 1000, BE-2610 Wilrijk Contact: De heer Geert Van der Borght Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Herinrichting Controlekamer ISVAG II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG), Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: ISVAG is een hoog technologisch afvalverwerkingsbedrijf dat continu in werking is. Dag en nacht is er personeel aanwezig in de controlekamer om het proces te bewaken. De werken die uitgevoerd worden voor het herinrichting van de controlekamer dienen dan ook te gebeuren met bijzondere aandacht voor de arbeidsonstandigheiden van de werknemers van de opdrachtgever. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

5 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 5 * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie bijkt. III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. * Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed. * De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven. * Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. * Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. * opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften; * Deze getuigschriften bevatten: - het bedrag van de renovatiewerkzaamheden; - het tijdstip ( begin en oplevering) en de plaats van uitvoering; - een duidelijke weergave of deze renovatiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht; - de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer(s); - de in onderaanneming uitgevoerde renovatiewerzaamheden; - het verslag van het verloop van de renovatiewerkzaamheden; - de processen-verbaal van de oplevering van de renovatiewerkzaamheden; * Een verklaring waarin de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden en diensten. * relevante diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de renovatiewerkzaamheden; * De studie- of beroepskwalificaties van de aannemer of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de leiding van de werken worden belast. * Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking. * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. * Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed. * De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/1/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verzendkosten : EUR 15,00 Via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/1/ :00 Plaats: Administratief gebouw ISVAG - Boomsesteenweg 1000, 2610 Wilrijk AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen Contact: Rottiers Joke Vanja Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Raamcontract gasfabrieksterreinen "Aanpak verontreinigingen van voormalige gasfabrieksterreinen V2 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De onderhavige opdracht betreft een open aanbesteding met het oog op de totstandkoming van een raamovereenkomst voor erkende bodemsaneringsdeskundigen. De opdrachten kaderen in de aanpak van gasfabrieken. In het kader van de nieuwe en programmatorische werking van de afdeling IVS wil de OVAM met deze raamovereenkomst een nieuwe manier van werken toepassen om de dossiers voor gasfabrieken accurater aan te pakken. Het voorwerp van deze opdracht omvat:

6 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 6 Het uitvoeren van oriënterend en beschrijvende bodemonderzoeken verspreid over Vlaanderen op basis van een beperkt historisch onderzoek (site- onderzoek); Het opmaken van een BSP; de taken van een veiligheidscoördinator-ontwerp en van de Veiligheidscoördinator-verwezelijking en het opmaken van technische bestekken voor de uitvoering van bodemsaneringswerken; het milieukundig begeleiden van bodemsaneringswerken. Indien uit het OBBO een saneringsnoodzaak blijkt, kan aan de deskundige de opdracht gegeven worden voor de opmaak van een BSP en de begeleiding van de saneringswerken. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/02/ :00 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/02/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN OCMW LEUVEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT OCMW Leuven Andreas Vesaliusstraat 47, BE-3000 Leuven Contact: Mevrouw Wendy Vervoort Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Raamovereenkomst elektriciteitswerken en gestructureerde bekabeling II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Groot Leuven II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De aanbestedende overheden hechten veel belang aan duurzame overheidsopdrachten. Hierdoor worden milieu-, sociale en economische criteria geïntegreerd in alle fases van de overheidsopdracht. Hierbij wordt gezocht naar oplossingen die de minste impact hebben op het milieu gedurende de volledige levenscyclus en bovendien sociaal en ethisch verantwoord zijn. De opdracht omvat het aanstellen van een raamcontractant voor elektriciteitswerken die in opdracht van het OCMW-Leuven aangevraagde projecten (ook deelopdrachten genoemd) zal verwezenlijken. Het raamcontract wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar, jaarlijks opzegbaar. Het beschreven project, in dit bestek, heeft geen onmiddellijke realisatie tot gevolg. Het dient enkel om een degelijke vergelijking van de offertes van de inschrijvers mogelijk te maken en de eenheidsprijzen vast te leggen. Per deelopdracht zal de toegewezen raamcontractant een gedetailleerde prijsofferte indienen, aan de hand van de eenheidsprijzen van zijn inschrijving. De offerte zal worden goedgekeurd door het betreffende beslissingsorgaan van het OCMW-Leuven. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. - niet veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld* Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in één van onderstaande uitsluitingsgevallen te bevinden. - niet veroordeeld zijn voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening zijn; - geen aangifte van faillissement gedaan hebben of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig hebben; - niet veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout begaan hebben; - in orde zijn met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde zijn met de betaling van belastingen - zich niet schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal de aanbestedende overheid de inlichtingen of documenten, die zij kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan bekomen, opvragen. Gelieve de onderstaande attesten reeds bij de offerte te voegen: - een recent uittreksel uit het strafregister op naam van de firma/vennootschap (max. 6 maanden oud), op te vragen bij het Centraal Strafregister (faxnummer of per e- mail via III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Hiervoor wordt het model in Bijlage C "Bankverklaring" gebruikt. Indien de inschrijver eigen attesten gebruikt, moeten hieruit dezelfde waarborgen blijken. Het risico op niet conforme eigen attesten ligt bij de inschrijver. * Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de verschillende posten van deze opdracht, over de laatste 3 boekjaren. Minimale jaarlijkse omzet van de prestaties die het voorwerp uitmaken van deze opdracht: EUR ,00 III.2.3. Vakbekwaamheid: * Minstens 2 certificaten van goede uitvoering. Hiervoor wordt het model in Bijlage B "Certificaat van goede uitvoering" gebruikt. Indien de inschrijver eigen attesten gebruikt, moeten hieruit dezelfde waarborgen blijken. Het risico op niet conforme eigen attesten ligt bij de inschrijver. * Een referentielijst van de voornaamste diensten, gelijkaardig naar omvang en inhoud, die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van: het bedrag de datum van uitvoering de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren, inclusief de contacgegevens. De referentielijsten moeten in het Nederlands opgesteld zijn of de inschrijver voegt een correcte Nederlandstalige vertaling bij. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om voormalige opdrachtgevers te contacteren en indien nodig verduidelijking te vragen over de aangeleverde attesten/lijsten en

7 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 7 hun bevindingen mee te nemen in de beoordeling. * Het bewijs dat de inschrijver beschikt over een milieuzorgsysteem dat aan bepaalde minimumeisen voldoet. Dit kan door middel van het indienen van een kopie van een ISO certificaat of een kopie van een EMAS - certificaat. Als een dienstverlener hier niet over beschikt, moet hij aantonen dat zijn milieuzorgsysteem gericht is op continue verbetering en minimaal aan de volgende voorwaarden voldoet: er is een actuele door de directie ondertekende milieubeleidsverklaring (eventueel als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem); er is een milieuprogramma of actieplan waarin staat welke stappen de organisatie gaat nemen om de milieubelasting te verminderen en men kan een referentielijst voorleggen; er is een formeel aangestelde milieucoördinator of functionaris die de milieumaatregelen van de organisatie coördineert; er is een milieuverslag of andere (management-) rapportage waarin gerapporteerd wordt over de milieumaatregelen en de behaalde resultaten van de afgelopen 2 jaren; er is regelmatig een training van het personeel op gebied van gezondheid, veiligheid en leefmilieu; er bestaan duidelijke werkinstructies voor het personeel m.b.t. gezondheid, veiligheid en leefmilieu. Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1 S4 (Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling), Klasse 1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/1/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/1/ :00 Plaats: Facilitaire Dienst OCMW Leuven, Geldenaaksebaan 430, 3001 Heverlee Leuven Vergaderzaal 2 verdiep, vergaderzaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN KU.LEUVEN, DIRECTIE TECHNISCHE DIENSTEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT KU.Leuven, Directie Technische Diensten Willem de Croylaan 60A, BE-3001 Heverlee Contact: Aankoop Technische Diensten KU Leuven Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Gesloten ruwbouw voor nieuwbouw studentenrestaurant en leercentrum II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Leuven II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: W Nieuwbouw studentenrestaurant en leercentrum - Gebouw ALO, Herestraat 49, 3000 Leuven Perceel 2A: Gesloten ruwbouw II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning: categorie D, klasse 8 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 250 EUR. Betalingstermijnen en -methode: - De papieren versie van het volledige bestek, inclusief plannen, kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 250 euro. - De papieren versie van de plannen kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 200 euro. - Het volledige bestek, inclusief plannen, wordt gratis online ter beschikking gesteld op Betalingswijze: contante betaling bij afhaling. Afhaling: dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische aanvraag IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/02/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Er is een verplichte optie: dakrenovatie Uitvoeringstermijn: De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt in totaal 290 werkdagen. Voor het bepalen van deze uitvoeringstermijn wordt er gerekend met de bouwvakanties met uitzondering van bouwverlof juli 2015, zie dwingende deeltermijnen (deze tellen wel als werkdagen) rustdagen bouw en vervanging feestdagen die collectief werden vastgelegd in de regio waar de opdracht wordt uitgevoerd en die terug te vinden zijn op de website van de bouwkroniek (www.bouwkroniek.be). De inschrijver dient desgevallend de nodige schikkingen te treffen. Dwingende deeltermijnen: (1) Grondwerken; vroegste start 01 juni 2015 (2) Afbraak, FASE 1, achter de GA's; vroegste start 01 juli 2015, werken uit te voeren in bouwverlof (vanaf 1 juli 2015) (3) Alle paalfunderingen achter de GA's; beëindigd 01 sept (4) Alle renovatiewerken, cfr dossier renovatie bestek DEEL 0; beëindigd 01 sept (5) Renovatie daken van GA's; uitvoering in juli-aug of in een lesvrije periode

8 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 8 VILLE DE LIÈGE, SERVICE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Liège, service des Bâtiments communaux Rue de Namur, 2-3e étage, BE-4000 Liège Contact: Madame Ingrid TREMBICKI Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Contrat d'entretien Omnium des détections fixes de gaz naturel, CO, Acétylène et oxygène II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Contrat d'entretien Omnium des d_tections fixes de gaz naturel, CO, ac_tyl_ne et oxyg_ne II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le d_p_t de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion d_crits aux articles 61 _ 63 de l'arr_t_ royal du 15 juillet 2011 et rappel_s cidessous. Le pouvoir adjudicateur v_rifiera le respect des obligations fiscales vis_es _ l'article 63 AR _ propos de tous les soumissionnaires dans les 48 heures de la s_ance d'ouverture des offres et v_rifiera l'exactitude de la d_claration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire susceptible d'_tre d_sign_ adjudicataire. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concern_, par les moyens les plus rapides, et dans le d_lai qu'il d_termine, de fournir un extrait du casier judiciaire ou tout autre document _quivalent d_livr_ par une autorit_ judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance. Ce document peut toutefois _tre remplac_ par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs du soumissionnaire ou du (ou des) mandataire(s) de la soci_t_. Le pouvoir adjudicateur, qui a acc_s gratuitement par des moyens _lectroniques aux renseignements ou documents, effectuera lui-m_me la v_rification des autres situations d'exclusion vis_es _ l'article 61 AR. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-m_me les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement aupr_s des services qui en sont gestionnaires. Le caract_re r_cent des documents susvis_s est _tabli dans la mesure o_ ces derniers datent de moins de six mois par rapport _ la date d'ouverture des offres. Le pouvoir adjudicateur se r_serve la possibilit_ d'inviter les candidats ou les soumissionnaires _ compl_ter ou _ expliciter les renseignements et documents concern_s, et, _ quelque stade que ce soit de la proc_dure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. III.2.2. Capacité économique et financière: La capacité financière, économique du prestataire de services sera prouvée par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global par le soumissionnaire au cours des trois derniers exercices (chiffre d'affaires de l'activité courante tel qu'il apparaît au compte d'exploitation de l'entreprise). Le chiffre d'affaires global annuel des trois dernières années devra s'élever à minimum ,00 EUR. Si pour une raison justifiée, le prestataire de services n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le Pouvoir adjudicateur. III.2.3. Capacité technique: La capacit_ technique des soumissionnaires sera appr_ci_e sur la production des documents suivants : - Agr_ment pour l'exercice de l'activit_ d'installation et d'entretien de syst_mes et de centrales visant _ pr_venir ou constater l'incendie, les fuites de gaz ou explosions (Loi du 10 avril 1990) ; - Certificat VCA - LSC ; - Certificat ISO 9001 :2008 La capacit_ technique des soumissionnaires sera appr_ci_e sur la base de la liste _tablie sur l'honneur des prestations relatives _ des contrats d'entretien de d_tections fixes de gaz naturel, CO et ac_tyl_ne et oxyg_ne effectu_es au cours des 3 derni_res ann_es, dont au moins trois r_f_rences d'une valeur minimum de 7.000,00 EUR chacun. - s'il s'agit de prestations _ une autorit_ publique, les livraisons sont prouv_es par des certificats _tablis ou vis_s par l'autorit_ comp_tente; - s'il s'agit de prestations _ des personnes priv_es, les certificats sont _tablis par l'acheteur; _ d_faut, une simple d_claration du soumissionnaire est admise. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 13/02/ :30 Documents payants:oui. Prix: 11.5 EUR. Conditions et mode de paiement: Conditions et mode de paiement : sur le compte ou code IBAN BE BIC (ou SWIFT) : GKCCBEBB de M. le Directeur g_n_ral de Li_ge avec la mention : "article budg_taire" : 040/36148/15/04 n de dossier : BAT ITR Demande obligatoire des documents par courriel _ OU par fax : 04/ _ l'attention de M. Ingrid TREMBICKI, accompagn_e de la preuve de paiement. Attention : aucun document ne sera d_livr_ en l'absence de preuve de paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/02/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La s_ance d'ouverture des offres est publique. Elle aura lieu rue de Namur, 2 _ 4000 Li_ge - 3_me _tage - Salle 3 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 PORT AUTONOME DE LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Port autonome de Liège Quai de Maestricht, 14, BE-4000 Liège Contact: Madame Sandrine Renier Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Trilogiport. 40 Meuse-20 Canal Albert. Aménagement paysager de la zone d'accueil-phase 2. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Les services se dérouleront à Hermalle-sous-Argenteau. II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:

9 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 9 Les prestations comportent : * la réalisation de l'infrastructure pour de futurs jardins communautaires ; * des travaux préliminaires aux plantations ; * des déblais et des remblais pour plantation au moyen de terre fournie ; * des plantations diverses ; * la garantie sur les plantations et l'entretien après réception provisoire pendant 5 ans. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Article Clauses d'exclusion : Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 66 1 et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. L'attention est attirée sur le fait qu'avant de prendre la décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, ou chaque associé en cas de société momentanée, à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 66 3 de l'arrêté royal précité. art.67 1 : Le soumissionnaire belge ou étranger employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité Sociale des travailleurs joint à son offre, une attestation de l'office National de Sécurité Sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres. Toutefois, le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée est dispensé de produire l'attestation de l'office National de Sécurité Sociale visée aux alinéas 1 et 2. En effet, la vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. art.67 2 : Le soumissionnaire belge ou étranger employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'union européenne joint à son offre, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. art.67 3 : Lorsque le soumissionnaire belge ou étranger emploie du personnel visé tant par le 1er que par le 2, les dispositions des deux paragraphes s'appliquent. art.67 5 : Le soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. art.68 : Le soumissionnaire joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. Toutefois, le soumissionnaire belge est dispensé de produire l'attestation délivrée par le SPF Finances visée à l'article 68, 2. En effet, la vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW (Télémarc) qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. art.71 : Les attestations visées aux articles 67 et 68 doivent être produites par chaque associé, en cas de société momentanée. art.67 1 III.2.2. Capacité économique et financière: Article 72 - Capacité économique et financière : Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité financière et économique, les documents suivants : Article 72 - Capacité économique et financière _ Une déclaration bancaire, établie conformément au modèle repris en annexe au présent cahier spécial des charges ; OU _ Une attestation d'engagement de constitution de cautionnement, établie conformément au modèle repris en annexe du présent cahier spécial des charges. III.2.3. Capacité technique: Article 72 Capacité technique et professionnelle : Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité technique ou professionnelle, les documents suivants : * la liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services ; * l'indication de la part de marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 05/02/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/02/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/02/ :00 Lieu: Port autonome de Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 INFRABEL - AREA SOUTH-EAST LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Infrabel - Area South-East Liège Rue Ernest Solvay 1, BE-4000 Liège Contact: Hurdebise Pascale Roger Tél: Fax: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: CSC 57/52/4/14/004 Ligne 43 : Angleur / Marloie, Tronçon Bomal / Marloie.(voie A) Simplification du raccordement militaire de Marenne. Travaux de voie (voies électrifiées en 3 kv) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: L 43 Tronçon Bomal/Marloie (voie A) Marenne II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: CSC 57/52/4/14/004 : Ligne 43 : Angleur / Marloie Tronçon Bomal / Marloie.(voie A) Simplification du raccordement militaire de Marenne Travaux de voie (voies électrifiées en 3 kv) L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par le plan déposé, le métré ci-annexé et les divers documents d'adjudication de référence. Elle comprend, en ordre principal : - la pose et la dépose de la signalisation de ralentissement; - la dépose d'appareils de voie et d'appareils de dilatation en voie principale; - le déballastage de voie et de la banquette de voie comprenant le terrassement, le chargement des déblais sur camions ou sur wagons et leur évacuation en dehors du domaine du chemin de fer; - le transport et la mise en ouvre de matériaux de sous-couche 0/32, de ballast 31,50/50 et éventuellement d'empierrement 0/150; - la pose d'un nouvel appareil de voie; - la pose de voie; - la dépose d'appareils de voie en voie accessoire; - la libération ou le réglage des contraintes en voie principale et dans le nouvel appareil de voie ainsi que la réalisation de soudures aluminothermiques; - la dépose de voie accessoire; - la pose d'une aiguille de déraillement. II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ

10 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 10 II.2.1. Quantité ou étendue globale: Travaux de voie, voir point II 1 5 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Classe: 2 ou supérieure, Catégorie: H SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/01/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/01/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 15/01/ :00 Lieu: Infrabel - Asset Management - "Espace Solvay", salle des adjudications (quatrième étage, local 403), rue Ernest Solvay, 1, à 4000 Liège. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout public VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 INFRABEL - ASSET MANAGEMENT - AREA SOUTH-EAST LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Infrabel - Asset Management - Area South-East Liège rue Solvay 1, BE-4000 Liège Contact: Scholliers Marc-Joël Tél: Fax: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: CSC N 57/41/4/14/269 - Ligne Adaptations des installations caténaires - Gare de CINEY et environs II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: CINEY II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: CSC N 57/41/4/14/269 Ligne Adaptations des installations caténaires - Gare de CINEY et environs L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans déposés, le métré et les divers documents d'adjudication de référence. Elle concerne l'électrification de la gare de Ciney et environs (BK à ) suivant les avant-projets de piquetage LC et LC Elle comprend, en ordre principal : - les études nécessaires à l'adaptation des installations caténaires ; - les travaux proprement dits de réalisation d'adaptation des installations caténaires au nouveau tracé des voies et appareils de voie. Ces travaux comprennent la réalisation de fondations, l'équipement métallique, le déroulage, le pendulage, le réglage, l'adaptation des installations existantes, le démontage des installations mises hors service et toute prestation visant à obtenir une finition parfaite des installations; - les travaux de raccord des nouvelles caténaires sur les caténaires existantes; - les travaux divers tels que la réalisation des dés, la mise en peinture,... L'ensemble des études et travaux concerne les phases 0 à 8 de la modernisation de la gare de Ciney. Ils sont à réaliser en phasage intime avec les travaux de la voie, des ouvrages d'art et de la signalisation faisant l'objet d'autres marchés. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Joindre une attestation ONSS en ordre et une attestation fiscale délivrée par le SPF Finances. III.2.3. Capacité technique: Classe: 8 Catégorie: H2 SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/02/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/02/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/02/ :00 Lieu: Infrabel - Asset Management - "Espace Solvay", salle des adjudications (quatrième étage, local 403), rue Ernest Solvay, 1, à 4000 Liège. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout public VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 SOFICO N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SOFICO Rue Canal de l'ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél: Fax:

11 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 11 Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement (fourniture et pose) de signaux routiers rétroréfléchissants destinés à la signalisation des aires de parking autoroutières II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: AIres de parking autoroutieres gérés par la Direction des Routes de Liège. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement (fourniture et pose) de signaux routiers rétroréfléchissants destinés à la signalisation des aires de parkings autoroutieres. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : * À quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 3 précité ; * Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, sous-catégorie C3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, sous-catégorie C3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 15/01/ :00 Lieu: SPW - DGO1.51- Direction des Routes de Liège - Avenue Blonden, LIEGE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS -L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métré) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marché publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante: -Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, sous-catégorie C3, conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Association Intercommunale pour le Démergement et l'epuration des communes de la Province de Liège Rue de la Digue 25, BE-4420 Saint-Nicolas Contact: Monsieur Claude Tellings, Directeur général Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Station d'épuration de Liège-Oupeye - Valorisation en agriculture par épandage contrôlé des boues d'épuration II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Station d'épuration de Liège-Oupeye et parcelles d'épandage. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché comporte, en ordre principal, les prestations suivantes : - la prise de contact avec les agriculteurs et la recherche des parcelles nécessaires pour la valorisation agricole des boues ; - les prélèvements des échantillons de boues et de sols requis par le présent marché ; - les analyses des échantillons de boues et de sols requises par le présent marché ; - la mise à disposition de 5 dispositifs de stockage des boues permettant d'évacuer un tonnage total journalier de minimum 120 tonnes de boues ; - le pesage des boues sur le pont bascule de la station d'épuration de Liège-Oupeye ; - le transport des boues vers les parcelles d'épandage ou lieu(x) de stockage temporaire autre(s) que les bords de champs avec échange immédiat de chaque dispositif de stockage plein à évacuer par un dispositif de stockage vide ; - la mise en stockage des boues, hors parcelles d'épandage, s'il échet ; - la reprise des jus de percolation si les boues sont stockées, hors bords de champs, sur surface étanche et le transport de ces jus en station d'épuration, s'il échet ; - le chargement et le transport, s'il échet, des boues à partir du(es) lieu(x) de stockage temporaire vers les parcelles d'épandage ; - l'épandage des boues sur les parcelles agricoles ; - le suivi agronomique complet de la valorisation agricole ; - l'élaboration complète des documents du suivi agronomique et administratif relatifs à la filière de valorisation agricole ; - l'envoi au pouvoir adjudicateur de tous les documents requis par ce dernier, notamment tous les résultats d'analyses des boues ; - la rédaction d'un rapport final de valorisation des boues. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: La quantité annuelle de boues chaulées à valoriser en agriculture au départ de la station d'épuration de Liège-Oupeye est de tonnes de matières brutes. Cette donnée n'a aucune valeur contractuelle, elle est fournie à titre d'information SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation de marché, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de

12 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 12 l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre les documents suivants : - une attestation de l'o.n.s.s. conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 15juillet 2011, article 62 1 si le prestataire de services est belge et 2 s'il est étranger, dont il résulte que le prestataire de services (ou chaque prestataire de services d'une association momentanée) est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ; - une attestation conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, article 63 alinéas 1 et 2 dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales ; - la preuve de l'assurance de responsabilité civile contractée par le soumissionnaire couvrant tous les risques liés au présent marché ; - une copie de l'enregistrement comme transporteur de déchets autres que dangereux. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre les chiffres d'affaires relatifs aux services de valorisation agricole de boues d'épuration ou de sous-produits de minimum euros pour l'ensemble des années 2011, 2012 et III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre les documents suivants : - les références des principaux services relatifs à la valorisation agricole de boues d'épuration ou de sousproduits exécutés au cours des trois dernières années dans le secteur public et/ou privé ; - une note technique décrivant clairement les caractéristiques des dispositifs de stockage des boues qu'il prévoit de mettre en Oeuvre ; - une note renseignant, s'il échet, le(s) lieu(x) de stockage temporaire(s) des boues hors parcelles agricoles ; - s'il échet, les autorisations requises par la législation pour le stockage des boues ou copies des demandes d'autorisation de stockage introduites auprès des autorités compétentes dans l'hypothèse où, au moment de l'établissement de son offre, le soumissionnaire n'est pas encore en mesure de fournir ces autorisations. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/02/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/02/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/02/ :30 Lieu: A.I.D.E. - Rue de la Digue, 25 à 4420 Saint-Nicolas Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 ASBL COMITÉ SCOLAIRE DES ÉCOLES INTERPAROISSIALES ANS - ALLEUR - LONCIN N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR ASBL Comité scolaire des écoles interparoissiales Ans - Alleur - Loncin rue de L'Yser, 234, BE-4430 Ans SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Entreprise générale pour les travaux d'extension de l'école St Pierre d'alleur II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Alleur II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Entreprise générale pour l'extension générale de l'école Saint-Pierre d'alleur comprenant : - installation de chantier, démolition, travaux préparatoires; - Terrassement, fondations et remblais; - Éléments de structure; - Travaux de toiture; - Fermetures et finitions extérieures; - Fermetures et finitions intérieures; - Travaux de peinture; - Abords; - Travaux de stabilités; - Travaux d'électricité; - Travaux d'hvac et de sanitaires. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Les soumissionnaires doivent remplir cumulativement les conditions relatives au droit d'accès et la sélection qualitative. Par dérogation à l'article 60, 2 de l'ar du , le soumissionnaire n'est PAS dispensé de produire les documents exigés. Le soumissionnaire joint à son offre les documents exigés ci-dessous : Obligations sociales - Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti : Attestation ONSS relative à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date d'ouverture des offres - Si le soumissionnaire est indépendant : Arrestation établissant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations de sécurité sociale Obligations fiscales Attestation de bilan fiscal délivré par le SPF finance prouvant qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales relatives à sa situation actuelle. Preuve de non-exclusion (sur base de l'article 61 1 et 2) Extrait du casier judiciaire III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit disposer des capacités financières et économiques et techniques ou professionnelles pour mener le marché de travaux organisé par le présent cahier spécial des charges. Le soumissionnaire joint à son offre les documents exigés ci-dessous : Le soumissionnaire joint à son offre la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et à l'ar du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures

13 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 13 d'application de la loi du 20 mars III.2.3. Capacité technique: Classe V, catégorie D Classe III sous-catégorie D5 Classe I, sous-catégories D4, D8, D10, D11, D13, D17, D18, D19 et P1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/02/ :00 Lieu: Réfectoire de l'école Saint-Pierre d'alleur rue L. Dewonck 203 à Alleur. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: - D SOU-CSC A.pdf - D SOU-MET A.pdf - CEDIRpro PGSS ECOLE St PIERRE ALLEUR Lambert Dewonck V 00.pdf EXE_PLA_001_ _PHASE 1-B_NUMEROS FENETRES.pdf - D SOU.pdf Ecole Saint Pierre (Alleur) Collin - 01 ind A - Phase 1 fondation.pdf Ecole Saint Pierre (Alleur) Collin - 02 ind A - Phase 1 vue en plan couvrant rez.pdf Ecole Saint Pierre (Alleur) Collin - 03 ind A - Phase 1 coupes et détails couvrant rez.pdf Ecole Saint Pierre (Alleur) Collin Phase 1 couvrant 1er.pdf Ecole Saint Pierre (Alleur) Collin Phase 1 préaux.pdf Ecole Saint Pierre (Alleur) Collin Phase 2 couvrant rez.pdf Ecole Saint Pierre (Alleur) Collin Phase 2 couvrant 1er.pdf - TS-1317-EL1 ind A.pdf - TS-1317-EL2 ind A.pdf - TS-1317-HVS0 ind A.pdf - TS-1317-HVS1 ind A.pdf Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Toutes le pièces sont jointes à l'offre électronique et peuvent être téléchargées sur le site publication online. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 COMMUNE DE JALHAY N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Jalhay Rue de la Fagne, 46, BE-4845 Jalhay Contact: Monsieur Guy Adans Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Réfection de voirie à Bolimpont (Werfat) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Bolimpont II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comportent: * Réparations localisées au niveau des zones de mauvaises poches * Reprofilage en hydrocarboné de la voirie * Pose d'une couche d'usure en hydrocarboné d'une épaisseur nominale de 4cm * Ragréage des accès particuliers * Nivellement des accotements avec apport de matériaux Réseau type III a II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: * La preuve que le soumissionnaire remplit les conditions d'obtention de l'agréation prévue aux CSCH - C classe 1 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), classe 1 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9/2/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Compte BELFIUS: IBAN: BE BIC: GKCCBEBB IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/2/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 10/2/ :00 Lieu: Administration communale de Jalhay, Salle du Conseil, Rue de la Fagne, 46 à 4845 Jalhay

14 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 14 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 AIOMS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR AIOMS RUE DE LA CLINIQUE 24, BE-4850 MORESNET Contact: Jean-Marie KOHNEN Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: MAZOUT DE CHAUFFAGE 04/ /2018 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: rue de la Clinique 24 à 4850 MORESNET; rue de Calvaire, 1 à 4850 MORESNET II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: FOURNITURE DE MAZOUT DE CHAUFFAGE POUR LA PERIODE DU 01/04/2015 AU 31/03/2018 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: L'attestation O.N.S.S. (avec cachet sec) se rapportant à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres. Cette attestation constitue un critère de régularité de l'offre, selon l'article 90 3 de l'arrête royal du 8 janvier 1996 ; L'attestation sur l'honneur signée par le soumissionnaire ou son ayant-droit qui relève des causes d'exclusion. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 43 de l'ar du 08 janvier 1996, prouvant l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant *le chiffre d'affaires global et * le chiffre d'affaires relatif aux produits faisant l'objet du marché réalisés par l'entreprise au cours des trois derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: -répondre aux normes adr - fournir les documents ci-dessous Une fiche technique du combustible à fournir (l'authenticité de ces documents devra pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur), ainsi qu'une description des moyens mis en oeuvre pour s'assurer de la bonne qualité de chaque livraison. Une description des moyens de transport dont dispose le soumissionnaire pour assurer la distribution. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/02/ :00 Lieu: RUE DE LA CLINIQUE MORESNET rez SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 RW-SPW-DGO1-DER-DIRECTION DES EQUIPEMENTS ROUTIERS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RW-SpW-DGO1-DER-Direction des Equipements Routiers Boulevard du Nord, 8, BE-5000 NAMUR Contact: Monsieur DIDIER MASSET Monsieur DIDIER MASSET, Directeur Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 Impression et collage d'affiches de sécurité routière II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché de service dont les bénéficiaires sont la SOFICO et l'awsr IL comprend : 1.l'impression des affiches de sécurité routière 2.Le collage et le maintien en état de ces mêmes affiches durant la durée de la campagne 3. Installation de la signalisation routière de 6ème catégorie 4.La réparation en tout ou partie des panneaux. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE

15 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 15 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Conformément à l'article 61 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, il est recouru au régime de la déclaration sur l'honneur impli-cite. Par le seul fait de sa participation, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans les cas d'exclusion visés aux 1 et 2 de l'article 61 précité. L'attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 susvisé. - Conformément aux articles 60 et 62, les soumissionnaires employant du personnel as-sujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office natio-nal de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Conformément à l'article 62 2, le candidat ou le soumissionnaire employant du person-nel relevant d'un autre Etat membre de l'ue joint à sa demande de participation ou à son offre, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations sociales selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: Pour prouver sa capacité économique et financière, le soumissionnaire est tenu de fournir le document suivant : Une déclaration bancaire établie exclusivement selon le modèle figurant en annexe 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 et publiée au M.B du 09/08/2011. Le modèle est reproduit en annexe du C.S.C.. Cette déclaration doit être une pièce originale III.2.3. Capacité technique: art.68 de l'ar du 15/07/2011 agréation C3 / classe C2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/01/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marchés (cahiers spécial des charges, métrésou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante: publics.wallonie.be Le présent avis rectificatif n 1 porte sur la modification du document intitulé cahier spécial des charges. L'avis initial a été publié en date du 21/11/2014 sous le numéro Cet avis rectificatif n 1 remplace l'avis initial ainsi que les documents publiés le 21/11/2014 sur le portail des marchés publics dont l'adresse est la suivante : "http://marchespublics.wallonie.be" Les modifications portent sur: - Suppression de prescriptions techniques dans le Volet C p4 - Ajout d'un model de déclaration bancaire dans les annexes - Précision de la somme réservée dans l'inventaire de l'offre VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 RW-SPW-DGO4-DBD-DIRECTION DES BATIMENTS DURABLES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RW-SpW-DGO4-DBD-Direction des Batiments durables Chaussée de Liège, , BE-5100 JAMBES Contact: Monique GLINEUR, Directrice Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: MEBAR -volet poêlerie générale et volet poêlerie pellets II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Région wallonne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: L'objet du marché à attribuer consiste en la réalisation d'investissements mobiliers ou immobiliers à effectuer dans les logements de ménages à revenu modeste, en vue de leur permettre de réduire leur facture énergétique ou de bénéficier d'un confort thermique décent, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Poêlerie générale - Zone Guichet Arlon-Libramont Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par les guichets Arlon et Libramont - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 10 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 2: Poêlerie générale - Zone Guichet Tournai Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Tournai - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 75 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 3: Poêlerie générale - Zone Guichet Dinant - Philippeville Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Dinant - Philippeville - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 109 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 4: Poêlerie générale - Zone Guichet Charleroi Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Charleroi - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 237 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 5: Poêlerie générale - Zone Guichet Eupen - Verviers

16 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 16 Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Eupen - Verviers - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 11 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 6: Poêlerie générale - Zone Guichets Huy - Perwez Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par les guichets Huy - Perwez - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 21 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 7: Poêlerie générale - Zone Guichet Liège Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Liège - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 229 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 8: Poêlerie générale - Zone Guichet Marche Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Marche - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 15 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 9: Poêlerie générale - Zone Guichet Mons Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Mons - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 223 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 10: Poêlerie générale - Zone Guichet Mouscron Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Mouscron - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 41 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 11: Poêlerie générale - Zone Guichet Namur Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Namur - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 105 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 12: Poêlerie générale - Zone Guichets Braine-le-Comte - Ottignies Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par les guichets Braine-le-comte - Ottignies - Poêlerie générale Quantité ou etendue: environ 67 poêles mazout-gaz-bois-charbon Lot 13: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par les guichets Arlon - Libramont - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 9 poêles "pellets" Lot 14: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Tournai - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 33 poêles "pellets" Lot 15: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Dinant - Philippeville - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 31 poêles "pellets" Lot 16: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Charleroi - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 55 poêles "pellets" Lot 17: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Eupen -Verviers - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 1 poêles "pellets" Lot 18: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par les guichets Huy - Perwez- Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 47 poêles "pellets" Lot 19: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Liège- Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 22 poêles "pellets" Lot 20: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Marche - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 19 poêles "pellets" Lot 21: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Mons - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 46 poêles "pellets" Lot 22: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Mouscron - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 4 poêles "pellets" Lot 23: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par le guichet Namur - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 34 poêles "pellets"

17 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 17 Lot 24: Poêlerie Placement de systèmes de chauffage décentralisés dans le cadre du régime de subvention pour les ménages modestes dans les communes couvertes par les guichets Braine-le-Comte - Ottignies - Poêlerie "pellets" Quantité ou etendue: environ 18 poêles "pellets" II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : * À quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 3 précité ; * Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: voir le cahier des charges III.2.3. Capacité technique: Voir cahier des charges SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/02/ :00 Lieu: Salle Moncrabeau au Département de l'energie et du Batiment durable Chaussée de Liège à 5100 Jambes Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : Pour pouvoir déposer offre, l'entreprise adjudicataire devra disposer d'une agréation des catégories D16 (installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels), D17 (chauffage central, installations thermiques) ou D18 (ventilation, chauffage à air chaud et conditionnement d'air) et, en fonction du lot pour lequel elle soumissionne. Ces éléments sont repris dans le cahier des charges. application de l'article 26, 1, 2b de la loi 15 juin 2006 autorisant la reconduction du marché pendant 3 ans au-delà de cette adjudication par procédure négociée sans publicité L'entreprise adjudicataire peut remettre offre pour maximum 8 lots Poêlerie «générale» et 8 lots Poêlerie «pellets» VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 VILLE D'ANDENNE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville d'andenne Place du chapitre, 7, BE-5300 Andenne Contact: Monsieur Vincent BOURET SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: fourniture de gaz II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché est un marché conjoint ayant pour objet la fourniture de gaz à la Ville d'andenne et aux Entités Associées. La durée standard du présent contrat est de 44 mois prenant effet le 1er mai 2016 et se terminant le 31 décembre 2019 à 24h00. Le pouvoir adjudicateur désigné pour l'exécution du marché est la Ville d'andenne. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Le formulaire d'offre doit être accompagné des pièces suivantes : Situation juridique du soumissionnaire - références requises (droits d'accès) 1) Le pouvoir adjudicateur vérifie que les soumissionnaires ne se trouvent pas dans une des situations d'exclusion suivantes, visées à l'article 61 1er et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 : - avoir fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux ; - ne pas être en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale (ONSS) - ne pas être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes (obligations fiscales à l'égard du SPF Finances) - être en état de faillite ou de liquidation ; - avoir fait l'aveu de sa faillite et avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ; - avoir fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; - en matière professionnelle, avoir commis une faute grave ; - s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. Par la remise de leur offre, les soumissionnaires déclarent implicitement respecter ces obligations. 2) Conformément à l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire le mieux classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le respect des obligations en matière de : -obligations ONSS -absence de faillite Ces documents ne sont pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire le premier classé est en ordre. Dans l'hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d'obtenir ces documents, le pouvoir adjudicateur sollicitera l'administration ONSS ou la Banque

18 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 18 Carrefour des Entreprises afin d'en disposer. Les soumissionnaires indiquent dans leur offre s'ils entendent faire application de l'article 62 1er al.3, 2 ou 62 1er al.4 ou 62 5 de l' AR du 15 juillet 2011, et le cas échéant, communiquent les informations et documents nécessaires. 3) Conformément à l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef de tous les soumissionnaires, dans les 48 heures suivant le moment ultime pour l'introduction des offres, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le respect des obligations en matière de : -obligations fiscales à l'égard du SPF Finances (ou selon les dispositions légales du pays où il est établi) Ce document n'est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si tous les soumissionnaires sont en ordre. Dans l'hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d'obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur sollicitera l'administration du SPF Finances afin d'en disposer Les soumissionnaires indiquent dans leur offre s'ils entendent faire application de l'article 63 2 al.2 ou al.3 de l'ar du 15 juillet 2011, et le cas échéant, communiquent les informations et documents nécessaires. 4) Le document suivant doit impérativement être communiqué par le soumissionnaire le mieux ou le moins-disant : -un extrait récent du casier judiciaire. Capacité économique et financière du soumissionnaire - références requises (sélection qualitative) La capacité financière et économique du soumissionnaire doit être justifiée par une déclaration concernant le chiffre d'affaires global. Seuil minimal : euros. Capacité technique ou professionnelle du soumissionnaire - références requises (sélection qualitative) 1/ Lors de la remise de son offre, le soumissionnaire doit présenter la preuve qu'il dispose de la licence générale de fourniture délivrée par la Région Wallonne : licence ARP Le soumissionnaire doit disposer d'une licence de fournitures de gaz en Wallonie, octroyée par la CWAPE, non seulement au moment de l'offre et de l'attribution mais également durant toute la durée du contrat. Si l'adjudicateur se voit retirer sa licence de fournitures de gaz en Wallonie, la validité de son offre n'est plus assurée et le contrat conclu cesse immédiatement. Si l'adjudicataire cesse de sa propre initiative la commercialisation de gaz en Wallonie, il assume ses responsabilités (en autres de continuité) en assurant la reprise du contrat aux conditions du présent marché, et ce par un fournisseur alternatif disposant de toutes les qualifications et compétences nécessaires. 2/ La capacité technique et professionnelle sera justifiée par la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur. Seuil minimal : 3 livraisons (contrats) d'une valeur minimale de euros. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/02/ :00 Lieu: Centre administratif communal Place du chapitre, Andenne 2ème étage salle d'ouverture d'offres SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 ADMINISTRATION COMMUNALE DE HAMOIS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Administration communale de Hamois rue du relais 1, BE-5363 Emptinne Contact: Mr Dumont contrôleur des travaux Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: CSCH/2014/T/08 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Hamois II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Transformation et réhabilitation de la Barrière d'hubinne en classes,zone acceuil pour enfants et office du tourisme II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Gros oeuvre, parachèvements, abords et stabilité HVAC Electricité En vertu de art 37 1du 15 juin 2006, le marché sera fractionné en 2 tranches fermes(les classe et la zone d'acceuil) et 1 tranche conditionelle (office du tourisme) qui sera exécutée sous conditions d'accord de suvention Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Documents à fournir -un extrait du casier judiciaire datant du trimestre en cours -attestation ONSS récente -attestation de situation fisacle delivrée par le spf III.2.2. Capacité économique et financière: -Attestation de capacités financiaires et économiques (attestation banquaire) III.2.3. Capacité technique: -Attestation d'agréation classe 2 agréation D,D16/17/18 et P1

19 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 19 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 66 EUR. Conditions et mode de paiement: Les cahiers des charges sont à commander via un mail à ou un fax à envoyer à architectes CM2 au 081/ avec la preuve du paiement sur le compte be Soit 60 euros tvac + 6 euros pour envoie postal Documents disponibles dès le 6 janvier 2015 Les cahiers des charges peuvent être obtenus gratuitement via internet via un mail à ou un fax à envoyer à architectes CM2 au 081/ avec la preuve du paiement sur le compte be Documents disponibles dès le 5 janvier 2015 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/02/ :00 Lieu: administration communale de Hamois rue de relais Emptinne Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: publique SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 COMMUNE DE MESSANCY N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Messancy Rue Grande, 100, BE-6780 Messancy Contact: Monsieur Benoit Wagner Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: R.U. - fiche 1.2 construction d'un immeuble à appartements à l'angle de la Grand'rue et de la rue de la Gare à Messancy II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: angle de la rue Grande et de la rue de la Gare II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: R.U. - fiche 1.2 construction d'un immeuble à appartements à l'angle de la Grand'rue et de la rue de la Gare à Messancy II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion décrits aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 15 juillet Le Pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée et vérifiera le respect des obligations fiscales à propos de tous les soumissionnaires dans les 48 heures de la séance d'ouverture des offres ou le moment ultime pour l'introduction des offres. Le Pouvoir adjudicateur effectuera ces vérifications via l'application «Digiflow» qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. III.2.2. Capacité économique et financière: une déclaration bancaire dont le modèle figure en annexe du cahier des charges une copie de l'assurance des risques professionnels et la mention des montants assurés, la garantie minimale par sinistre pour des dommages corporels, matériels et immatériels confondus devant atteindre ,00 EUR une copie de l'assurance des risques professionnels et la mention des montants assurés, la garantie minimale par sinistre pour des dommages corporels, matériels et immatériels confondus devant atteindre ,00 EUR Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5 III.2.3. Capacité technique: - la preuve de l'agréation requise : classe 5 catégorie D - une fiche par sous-traitant dûment remplie reprenant l'identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée, l'agréation détenue. En cas d'appel à des sous-traitants, il est rappelé que ces derniers ne peuvent se trouver dans une des causes d'exclusion. Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier la capacité des sous-traitants et l'absence de causes d'exclusion dans leur chef à tout moment et de demander, le cas échéant, à ce que ces derniers n'interviennent pas ou plus sur le chantier. Tout changement de sous-traitant par rapport à ceux indiqués dans l'offre remise sera soumis pour approbation au Pouvoir adjudicateur avant intervention sur le chantier et ce, afin notamment de vérifier que ce dernier dispose bien de la capacité requise et n'entre pas dans une cause d'exclusion (art. 12 et 81 - AR 15/07/11 ; art AR 14/02/13) satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie D classe 5 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 2/3/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans N.B. : pour ce qui concerne le prix des documents, il y a lieu d'entendre : 274,74 EUR pour les documents sous format papier et/ou 67,03 EUR pour la version CD-rom. Les documents du marché seront transmis par courrier après enregistrement du paiement au compte IBAN be de la Société Hubert MUSTY Sprl avec mention "cahier des charges - Messancy - construction immeuble à appartements "

20 VRIJDAG 19 DECEMBER p. 20 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 3/3/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 3/3/ :00 Lieu: Hôtel de Ville, 100, Grand'rue MESSANCY, Salle du Collège (2ème étage) SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014 CPAS DE MONS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CPAS de Mons Rue de Bouzanton 1, BE-7000 Mons Contact: Madame Sabrina Barbarotta Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: travaux d'aménagement et de rénovations - lot 3: travaux d'assainissement (amiante) -Mons -Plein Air II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ex-Ecole du Plein Air, rue Henri Dunant à 7000 Mons. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux consistent au retrait complet des matériaux amiantés, tels que : - des faux plafonds constituées de dalles AC (Asbeste - Ciment); - des faux plafonds constitués de dalles de type Pical (chrysotile / amosite); - des plaques de protections de charpente métallique de type Pical (chrysotile / amosite); - de joints de brides (klingérite). II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet minimum 6 mois Agréation requise: D4 (Isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. 2 travaux similaires + 1 attestation de bonne exécution Agréation requise: D4 (Isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/1/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Frais d'envoi : EUR 8,00 Le CSC peut être obtenu : *) soit gratuitement via le lien :http://cloud.3p.eu/downloads/1/133/fb/2014 *) soit par virement sur le compte : (dans ce cas, 25 EUR +8 EUR ) code IBAN BE , code SWIFT ou BIC GKCCBEBB Bénéficiaire: CPAS DE MONS, rue de Bouzanton, 1 à 7000 MONS Banque: BELFIUS *) soit en liquide directement auprès du service des Marchés Publics, sis, rue de Bouzanton 1 à 7000 MONS (dans ce cas, 25 EUR ) La somme est à majorer de 8,00 EUR TTC en cas d'expédition postale Les documents ne pourront être retirés ou envoyés par courrier, que moyennant demande écrite au sein du Service des Marchés Publics du CPAS de Mons, et fourniture de la preuve de paiement. Ces documents seront délivrés dans un délai de trois jours ouvrables maximum à compter de la réception de la demande de paiement. Le service Marchés Publics du CPAS de Mons décline toute responsabilité si, pour une raison quelconque, la preuve de paiement lui parvenait tardivement IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/1/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 29/1/ :30 Lieu: CPAS de MONS -rue de Bouzanton 1 à 7000 MONS (bâtiment F - 2ème étage - petite salle Marcel VANCAUWENBERGHE) SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite des lieux Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. La visite des lieux aura lieu soit le 09/01/2015 à 10h00 soit le 16/01/2015 à 10h00 sur place, à savoir, l' Ex-Ecole du Plein Air, rue Henri Dunant à 7000 Mons. Le soumissionnaire devra joindre l'attestation en annexe correctement complétée à son offre. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19/12/2014

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2011 N. 225 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 518644 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 N. 304 Adjudication publique AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT (CTB MLI) N. 528953 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 31 JULI 2013 N. 194 Openbare aanbesteding ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N. 517233 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N. 526135 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013 N. 196 Openbare aanbesteding COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 517361 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 12 MEI 2014 N. 116 Openbare aanbesteding FOD JUSTITIE-STAFDIENST ICT N. 510358 FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT Eversestraat, 2-8, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 19 MARS 2015 N. 69 Adjudication publique DG ETABLISSEMENTS PÉNITENTIARES N. 506942 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie