BULLETIN DES ADJUDICATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier Contact: Mevrouw An Lammens Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Aanstellen van een studiebureau voor wegenis-en rioleringswerken Sint-Gummarusstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: grondgebied Lier, 2500 Lier II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aanstellen van een studiebureau voor wegenis-en rioleringswerken Sint-Gummarusstraat II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen; - geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. * De ondertekenaar dient met de nodige documenten aan te tonen dat hij de bevoegdheid heeft om de offerte te ondertekenen. (uittreksel uit het staatsblad) III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 9/6/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/6/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 10/6/ :00 Plaats: Stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 Lier AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 STADSBESTUUR LIER N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier Contact: Mevrouw An Lammens Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Aanstellen van een studiebureau voor wegenis-en rioleringswerken Spekkestraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: grondgebied Lier, 2500 Lier

2 MARDI 21 AVRIL p. 2 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aanstellen van een studiebureau voor wegenis-en rioleringswerken Spekkestraat II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen; - geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. * De ondertekenaar dient met de nodige documenten aan te tonen dat hij de bevoegdheid heeft om de offerte te ondertekenen. (uittreksel uit het staatsblad) III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 9/6/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/6/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 10/6/ :30 Plaats: Stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 Lier AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 GEMEENTE RANST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Ranst Gustaaf Peetersstraat 7, BE-2520 Ranst Contact: Mevrouw Hilde Dielen Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT groenonderhoud II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: gemeente Ranst II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: groenonderhoud II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. * Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar. Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 3 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/5/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/5/ :00 Plaats: Administratief Centrum AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

3 MARDI 21 AVRIL p. 3 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 GEMEENTEBESTUUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Kerkeneind 13, BE-2920 Kalmthout Contact: Hans Bosmans Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Kalmthout: Sportpark Heikantstraat: Fase 3: Sportvelden en omgevingswerken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kalmthout II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen; Het aanleggen van bekabelingen; Het aanleggen van draineringen; Het aanleggen van voetpaden en verhardingen rond gebouwen; Het aanleggen van toegangswegen in asfalt; Het aanleggen van een verhardingen in asfalt met kunststofafwerklaag; Het aanleggen van een Finse piste De uitvoering van markeringen en signalisatie; Het aanleggen van voetpaden in allerlei materialen; Het aanleggen van natuurgrasvelden bestemd voor voetbal; Het aanleggen van een zone petanque en een zone voor beachvolley; Het plaatsen van straatmeubilair en hekwerk; Het aanplanten van houtachtige gewassen; Het plaatsen van verlichtingsarmaturen; Het groenaanleg- en onderhoud II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: RSZ-attest 4de kwartaal 2014 III.2.3. Vakbekwaamheid: De aannemers zijn erkend zijn in de categorie C of G klasse 5 of hoger IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/05/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten worden enkel verzonden per post. Ze worden verstuurd na voorafgaandelijke storting op het rekeningnummer BE bij de Bank Van Breda met vermelding dossier 10174A-3: Kalmthout Sportpark Heikant: Fase 3 - Sportvelden en omgevingswerken. Via wordt een link doorgestuurd om de documenten te downloaden. De papieren versie van het volledige aanbestedingsdossier wordt u daarna per koerier bezorgd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/05/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/05/ :00 Plaats: in het gemeentehuis van Kalmthout - Kerkeneind Kalmthout. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, BE-3010 Leuven Contact: Dienst gebouwen Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Restauratie van het Oud Wijnpersgebouw gelegen op de campus De Wijnpers, Provinciaal Onderwijs Leuven, Mechelsevest 72 te 3000 Leuven II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 3000 Leuven II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

4 MARDI 21 AVRIL p. 4 Restauratie van het Oud Wijnpersgebouw gelegen op de campus De Wijnpers, Provinciaal Onderwijs Leuven, Mechelsevest 72 te 3000 Leuven. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie opdrachtdocumenten III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie opdrachtdocumenten zie opdrachtdocumenten III.2.3. Vakbekwaamheid: zie opdrachtdocumenten Klasse: 5 of hoger, Categorie: D24 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/05/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/05/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/05/ :30 Plaats: Provincie Vlaams-Brabant -Provincieplein Leuven Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/04/2015 KEMPISCH TEHUIS CVBA MET EEN SOCIAAL OOGMERK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kempisch Tehuis cvba met een sociaal oogmerk Ringlaan 20, BE-3530 Houthalen-Helchteren Contact: Christel Schepers Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Hoogveld - bouwen van 19 woningen te Bree II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Bree Binnenveld - Goudbloemstraat II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Hoogveld Bouwen van 19 woningen te 3960 Bree - Goudbloemstraat & Binnenveld. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. Erkenning : categorie D klasse 6 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Erkenning : categorie D klasse 6 III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek. Erkenning : categorie D klasse 6 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/05/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Contante betaling bij afhaling van een dossier of overschrijving op rekening BE met de vermelding Hoogveld. Gelieve na overschrijving van de dossierkosten het betalingsbewijs te mailen naar Mevr. Schepers, (T ), zodat het dossier asap verstuurd kan worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/05/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/05/ :30 Plaats: In de kantoren van de cvba Kempisch Tehuis, Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Dossier ter inzage, na afspraak, bij : - cvba Kempisch Tehuis, Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren T de ontwerper : Dejaeghere-Stals-Das architecten, Kerkstraat 39, 3960 Bree, T Gelieve na overschrijving van de dossierkosten het betalingsbewijs te mailen naar Mevr. Schepers, T , zodat het dossier asap verstuurd kan

5 MARDI 21 AVRIL p. 5 worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 KEMPISCH TEHUIS CVBA MET EEN SOCIAAL OOGMERK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kempisch Tehuis cvba met een sociaal oogmerk Ringlaan 20, BE-3530 Houthalen-Helchteren Contact: Christel Schepers Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Pundershoek Bouwen van 18 woningen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Eksel aan het Astridplein II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Punderhoek - Bouwen van 18 woningen te 3941 Eksel II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. Erkenning : categorie D klasse 6 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Erkenning : categorie D klasse 6 III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek. Erkenning : categorie D klasse 6 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/05/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 371 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Contante betaling bij afhaling van een dossier of overschrijving op rekening BE met de vermelding Pundershoek. Gelieve na overschrijving van de dossierkosten het betalingsbewijs te mailen naar Mevr. Schepers, (T ), zodat het dossier asap verstuurd kan worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/05/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/05/ :00 Plaats: In de kantoren van cvba Kempisch Tehuis, Ringlaan 20 te 3530 Houthalen-Helchteren AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Dossier ter inzage, na afspraak, bij : - cvba Kempisch Tehuis, Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren (T ) - de ontwerper : Geels Architectenbureau bvba, Beekhoek 41, 2440 Geel (T ). Gelieve na overschrijving van de dossierkosten het betalingsbewijs te mailen naar Mevr. Schepers, T , zodat het dossier asap verstuurd kan worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 UNIVERSITÉ DE LIÈGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Université de Liège Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège Tél: Fax: Colonnes de purification Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Center for Analytical Research and Technology (CART) Bât. B6C R13, Allée de la Chimie 3 à 4000 Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet la fourniture de 3 types de consommables nécessaires à l'analyse quantitative et individuelle des «dioxines et composés de type dioxines» reconnus par l'organisation Mondiale de la Santé (7 composés dibenzo-para-dioxines, 10 composés dibenzofuranes et 12 composés polychlorobyphényl substitués aux positions IUPAC 2, 3, 7 et 8) dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les tissus animaux et humains. Le marché est conclu pour une durée de 23 mois, du 30 juillet 2015 au 30 juin 2017, avec une possibilité de reconduction de 2 fois 1 année. II.1.8. Division en lots:non.

6 MARDI 21 AVRIL p. 6 II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: - III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Pour les soumissionnaires belges : Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Pour les soumissionnaires non belges : Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements; - n'a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet La déclaration bancaire, émise au maximum dans les 6 mois précédents l'ouverture des soumissions, décrit la situation du soumissionnaire par rapport aux exigences spécifiques du marché et la banque déclare que le client dispose de la capacité financière pour exécuter ce genre de contrats. Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années. Présentation d'au moins une référence de marché de fournitures similaires au présent marché. On entend par "référence de marché de fournitures similaires", la fourniture de colonnes chromatographiques similaires au présent cahier des charges (1 marché = 1 client) avec mention de la référence technique, de l'année de livraison et du client. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9/6/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier des charges, Formulaire de soumission et inventaire Les documents de soumission sous format électronique sont disponibles à l'adresse mentionnée dans le présent avis de marché, dans l'annexe. Ils peuvent également être fournis sous format papier, sur demande, à l'adresse IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/6/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 10/6/ :00 Lieu: Salle des Adjudications, Service des Marchés, Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/4/2015 COMMUNE DE PLOMBIÈRES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Plombières Place du Troisième Millénaire, 1, BE-4850 Plombières Contact: Madame Bernadette Brisbois Tél: Fax: Adresse(s) internet: Travaux de rénovation de la toiture plate du hall sportif de Gemmenich Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue César Franck, 163 à 4851 Gemmenich II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux de rénovation de la toiture plate du hall sportif de Gemmenich II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier via l'application digiflow ou de réclamer, au soumissionnaire présenti, la production des attestations relatives aux clauses d'exclusions avant d'attribuer le marché. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière:

7 MARDI 21 AVRIL p. 7 * Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet Niveau minimal : la déclaration bancaire devra être établie depuis 3 mois maximum Agréation requise: D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 1 / ou D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), Classe 1 - La liste de références de travaux similaires avec leur attestation de bonne exécution au moins 3 travaux similaires Agréation requise: D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 1 / ou D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), Classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/5/2015 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Le cahier spécial des charges sera envoyé sur simple demande IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/5/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/5/ :00 Lieu: Salle du Conseil Communal VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/4/2015 COMMUNE DE BIÈVRE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Bièvre Rue de Bouillon 39, BE-5555 Bièvre Contact: Madame Fabienne Delperdange Tél: Fax: Adresse(s) internet: Travaux de voiries forestières 2014 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Divers endroits du territoire forestier de la commune de Bièvre, 5555 Bièvre II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux destinés à améliorer les chemins forestiers de la commune de Bièvre (réparation, création de pattes d'oie,.), en divers endroits du territoire. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. La vérification de ces situations en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE). III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. - minimum : ,00 EUR Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 Agréation Catégorie C Classe 2 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/5/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/5/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/5/ :00 Lieu: Salle du conseil communal, Rue de Bouillon 39 à 5555 Bièvre VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: Pour la visite des sites, il y a lieu de prendre contact avec - soit le Cantonnement des Eaux et Forêts à Bièvre : ou N de GSM du véhicule de permanence : 0477/ avec le ou les gardes mentionnés dans le descriptif technique VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/4/2015

8 MARDI 21 AVRIL p. 8 INFRABEL - ZONE DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Infrabel - Zone de Charleroi Quai de la Gare du Sud 1, BE-6000 Charleroi Contact: DEJAIFFE PHILIPPE Tél: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: 57/52/5/14/004 Lignes 94, 96 et 90/1 Accompagenement du train de renouvellement Type de marché: Travaux. II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: CSC 57/52/5/14/004 ACCOMPAGNEMENT DU TRAIN DE RENOUVELLEMENT DE TRAVERSES ET TRAIN DE CRIBLAGE lignes 94, 96 ET 90/1 Elle comprend, en ordre principal : Accompagnement du train de renouvellement de traverses sur les lignes : 96 : tronçon Cuesmes - Quévy ; 90 : tronçon Lessines - Acren. Renouvellement de longs rails soudés sur la ligne : 96 : tronçon Limite de poste Tubize - Braine-Le-Comte ; 118 : tronçon Obourg - Mons. La mise à disposition d'ouvriers et d'engins rail-route avec opérateur ; La réalisation de soudures aluminothermiques ; Le réglage des contraintes ; Le chargement et l'évacuation de déblais divers et traverses de qualités diverses; L'exécution de travaux de finition après renouvellement ; Divers travaux ES. II.1.8. Division en lots: Non. III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Joindre à son offre une attestation ONSS en ordre Classe: 5, Catégorie: H SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/05/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/05/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 31/12/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Dans les bureaux de la Direction Asset Manager de l'area SOUTH-WEST d'infrabel, Hôtel des Chemins de Fer,1er étage - local 306, Quai de la gare du Sud, 1, à 6000 Charleroi, par devant M. GILSON, Head of Area South-West ou son délégué, assisté d'un autre fonctionnaire d'infrabel. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/04/2015 COMMUNE DE SAINTE-ODE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Sainte-Ode Rue des Trois Ponts, 46, BE-6680 Sainte-Ode Contact: Madame Anne-Sophie Herman Tél: Fax: Rénovation des voiries agricoles et de la route P17 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Territoire de la Commune de Sainte-Ode II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Voiries agricoles : Chemin à Houmont (bordure, piochage et reprofilage + revêtement hydro 2 couches, mise à niveau de filets d'eau + nouveaux,.) Chemin à Renuamont : nouveau coffre, 8 cm de revêt. en béton,remise à niveau. P17 Entretien complet : fraisage, reprofilage., marquage II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière:

9 MARDI 21 AVRIL p. 9 Agréation Agréation C classe 3 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 Agréation Agréation C classe 3 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 2/6/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Frais d'envoi : EUR 2,10 Versement sur le compte bancaire n BE ouvert au nom de la Commune de Sainte-Ode réf : Dossier "Rénovation des voiries agricoles et de la route P17" IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 3/6/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 3/6/ :00 Lieu: Maison communale, salle du Conseil communal VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/4/2015 RW-SPW-DGO1-DRL-DIRECTION DES ROUTES DU LUXEMBOURG N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg Place Didier, 45, BE-6700 Arlon Contact: Monsieur Pierre-Yves Trillet, Directeur Tél: Fax: Adresse(s) internet: Marché de travaux par adjudication ouverte. D et 12 - Enduisage des routes SPW. Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Les travaux s'effectuent sur le réseau IIb et IIIa et sont réalisés sur les communes de ATTERT, HABAY, ETALLE et VIRTON. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comportent notamment : * des réparations localisées en AC14 Base3-2, après fraisage en recherche; * un nettoyage haute-pression des revêtements existants; * la pose d'enduits superficiels scellés par un M.B.C.F., enduit 6,3/10 + M.B.C.F. 0/6,3 pour le district d'arlon; * la pose d'enduit superficiel au bitume polymère(s) neuf(s), bicouche, calibre 4/10 pour le district de Virton; * des marquages en film mince; * l'évacuation des déchets; * la signalisation du chantier; * l'entretien des travaux durant la période de garantie. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Sur le district d'arlon : l'enduisage concerne la N87 entre les BK 4,180 à 5,000 et 6,090 à 7,980. Sur le district de Virton : l'enduisage concerne les zones suivantes : * N87 BK 19,175 à 20,755 (Etalle) m2; * N811 BK 1.87 à 3,5 (Saint-Mard-Chenois) : m2; * N879 zone 1 (BK 21,42 à 23,22 - Ethe-Gomery) : m2; * N879 zone 2 (BK 24,525 à 25,08 - Gomery Ruette) : m2. Total pour Virton : m2. III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : * À quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 3 précité ; * Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: Les soumissionnaires belges sont dispensés de produire l'attestation ONSS. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. L'offre doit mentionner les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires. Le soumissionnaire doit joindre en annexe de son offre les documents suivants : * Le certificat d'agréation. * Un document établi selon le modèle de formulaire figurant en annexe au plan de sécurité et de santé qui est joint au présent cahier spécial des charges. Ce document doit être complété par le soumissionnaire (réf. annexe 1 à l'offre). Le tableau des risques spécifiques ne doit pas être complété par les soumissionnaires. * Une note spécifiant la décharge (réf. annexe 2). L'Administration considère que les travaux rentrent dans la classe 2 et ils sont rangés dans la sous-catégorie C5. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/06/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/06/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/06/ :00 Lieu: Direction des routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 3ème étage, local L30-05, ARLON. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.

10 MARDI 21 AVRIL p. 10 VI.3. AUTRES INFORMATIONS Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables. L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/04/2015 COMMUNE DE MESSANCY N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Messancy Rue Grande, 100, BE-6780 Messancy Contact: Monsieur Benoit Wagner Tél: Fax: Adresse(s) internet: Transport scolaire - années et Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: ransport scolaire et * Transport des élèves des 5 implantations de l'école fondamentale communale de Messancy vers - les bassins de natation - le Complexe sportif de Messancy - les activités culturelles - les activités sportives * Transport des élèves vers le lieu d'accueil extra scolaire * Transport des repas scolaires vers les 5 implantations de l'école communale de Messancy II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion décrits aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 15 juillet Le Pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée et vérifiera le respect des obligations fiscales à propos de tous les soumissionnaires dans les 48 heures de la séance d'ouverture des offres ou le moment ultime pour l'introduction des offres. Le Pouvoir adjudicateur effectuera ces vérifications via l'application «Digiflow» qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. III.2.2. Capacité économique et financière: une justification de la capacité financière et économique du prestataire de services apportée par la production de la preuve de souscription d'une assurance couvrant les risques encourus par les personnes transportées. une justification de la capacité financière et économique du prestataire de services apportée par la production de la preuve de souscription d'une assurance couvrant les risques encourus par les personnes transportées. une justification de la capacité technique du prestataire de services apportée par la liste des véhicules qui seront utilisés pour l'exécution du présent marché accompagnée de leurs derniers certificats de conformité délivrés par le contrôle technique automobile. une justification de la capacité technique du prestataire de services apportée par la liste des véhicules qui seront utilisés pour l'exécution du présent marché accompagnée de leurs derniers certificats de conformité délivrés par le contrôle technique automobile. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/5/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Le cahier spécial des charges est disponible par voie électronique en envoyant un à : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/5/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/5/ :00 Lieu: Hôtel de Ville, 100, Grand'rue MESSANCY, Salle du collège (2ème étage) VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/4/2015 RW-SPW-DGO2-DVHM-DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE MONS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. RW-SpW-DGO2-DVHM-Direction des Voies Hydrauliques de Mons Rue Verte, 11, BE-7000 MONS Contact: Monsieur Marc MICHAUX, DIRECTEUR Tél: Fax: Adresse(s) internet:

11 MARDI 21 AVRIL p. 11 Adjudication ouverte - Bail d'entretien des voies navigables SOUMISSION ELECTRONIQUE : les offres peuvent être établies et déposées par des moyens électroniques - plus de détails au point VI.3 du présent avis ainsi que dans le cahier spécial des charges. ;plus de détails sur la soumission électronique au point VI.3 du présent avis ainsi que dans le cahier spécial des charges Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Domaine de la Direction des Voies Hydrauliques de Mons (DO242). II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet des travaux d'entretien et d'adaptation des voies navigables et cours d'eau de la Région wallonne ressortissant de la Direction des Voies hydrauliques de Mons (hors domaine Sofico). Il a également pour objet certaines interventions d'urgence résultant d'événements inattendus, ainsi que des travaux de réparation des avaries. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Bail d'entretien des voies navigables Description succincte: Le lot 1 a pour objet des travaux d'entretien et d'adaptation des voies d'eau suivantes : Canal Nimy-Blaton, Canal Pommeroeul-Condé (partie belge), rivière La Haine,. Lot 2: Bail d'entretien des voies navigables Description succincte: Le lot 2 a pour objet des travaux d'entretien et d'adaptation des voies d'eau suivantes : Canal du Centre à 1350T (hors domaine SOFICO), embranchement principal,. Lot 3: Bail d'entretien des voies navigables Description succincte: Le lot 3 a pour objet des travaux d'entretien et d'adaptation des voies d'eau suivantes : Canal du Centre historique,. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : - À quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 3 précité ; - Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: - une déclaration bancaire ou une attestation d'engagement de constitution de cautionnement établies sur base des modèles figurant en annexe du cahier spécial des charges. Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité technique ou professionnelle une liste d'au moins 5 travaux similaires d'un montant minimum de chacun ,00? TVAC exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux. Elle indique le montant, la date de début et de fin et le lieu d'exécution des travaux ainsi que le maître d'ouvrage. Le soumissionnaire doit également satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1 (lot 3) ou 2 (lots 1 et 2), catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/05/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/05/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/05/ :00 Lieu: Direction des Voies Hydrauliques de Mons - 11, Rue Verte à 7000 MONS (rez-de-chaussée) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges et métrés) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : SOUMISSION ELECTRONIQUE : dans le cadre de la présente procédure, les offres peuvent être établies et introduites par des moyens électroniques conformes à l'article 52, 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser figurent dans le cahier spécial des charges. Tout problème de connexion à l'urne électronique ou de dépôt d'une offre par des moyens électroniques doit immédiatement être signalé à l'adresse de groupe avec mention du n de cahier spécial des charges. Conformément à l'article 52, 3, 2 de l'arrêté royal précité, les soumissionnaires ont l'autorisation d'introduire à la fois une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB.) ou sur support papier. Les références juridiques relatives à l'utilisation des moyens électroniques ainsi que le guide pratique pour la soumission électronique sont disponibles dans la Rubrique «Entreprises» «informations entreprises» du Portail des marchés publics Le pouvoir adjudicateur a la faculté de reconduire le présent marché avec l'adjudicataire par le biais d'une procédure négociée conformément à l'article 26, 1 2 b de la loi du SOUMISSION ELECTRONIQUE : dans le cadre de la présente procédure, les demandes de participation et les offres peuvent être établies et introduites par des moyens électroniques conformes à l'article 52, 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser figurent dans le cahier spécial des charges. Tout problème de connexion à l'urne électronique ou de dépôt d'une demande de participation ou d'une offre par des moyens électroniques doit immédiatement être signalé à l'adresse de groupe avec mention du n de cahier spécial des charges. Conformément à l'article 52, 3, 2 de l'arrêté royal précité, les soumissionnaires ont l'autorisation d'introduire à la fois demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB.) ou sur support papier. Les références juridiques relatives à l'utilisation des moyens électroniques ainsi que le guide pratique pour la soumission électronique sont disponibles dans la Rubrique «Entreprises» «informations entreprises» du Portail des marchés publics VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/04/2015 VLAAMSE OVERHEID, DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, MARITIEME TOEGANG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang Rederskaai 50, BE-8380 Zeebrugge Contact: ir. Tinne Michielsen Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=201582

12 MARDI 21 AVRIL p. 12 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 16EF/2014/34 - Inzet schip onderzoek topslib II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Haven van Zeebrugge, Haven van Antwerpen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: 16EF/2014/34 - Inzet schip onderzoek topslib II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/06/ :15 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: 1. Digitale versie van de opdrachtdocumenten: De digitale versie van de opdrachtdocumenten kunt u gratis downloaden op Jepp2 (zie de link in het bulletin der aanbestedingen onder Afdeling I.1) Adres van het kopersprofiel: ***). 2. Papieren versie van de opdrachtdocumenten: Inzage en afhaling van de papieren aanbestedingdocumenten kan in Antwerpen op het secretariaat van de afdeling Maritieme Toegang (2de verdieping), Tavernierkaai 3 te 2000 Antwerpen en dit op alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Secretariaat Antwerpen Tel: Fax: Bij afhaling van de documenten MOET het stortingsbewijs worden voorgelegd. Contante betalingen worden NIET aanvaard!!! De afhaling van de papieren versie van de opdrachtdocumenten moet gebeuren als volgt: - door een VOORAFGAANDE storting van 20,00 euro op rek.nr (Iban: BE / BIC: BBRU BE BB - financiële instelling: ING nv) op naam van Vlaams Infrastructuurfonds, Koning Albert II laan 20 bus Brussel) met als mededeling: bestek 16EF/2014/34. - bij afhaling van de papieren versie van de opdrachtdocumenten MOET dit bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd - belangrijke opmerking: contante betalingen worden NIET aanvaard!!! Verzending Als u verkiest om de opdrachtdocumenten per post te ontvangen dan moet u een geldig betalingsbewijs faxen op het nummer Aan de hand van deze fax zullen de opdrachtdocumenten naar de aanvrager gestuurd worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/06/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/06/ :15 Plaats: Loodsgebouw, Afdeling Maritieme toegang - Tavernierkaai Antwerpen (lokaal 338 naast vergaderzaal 1-1e verdieping) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/04/2015 GEMEENTE LANGEMARK-POELKAPELLE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1, BE-8920 Langemark-Poelkapelle Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Vernieuwen Boezingestraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Boezingestraat, 8920 Langemark-Poelkapelle II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het wegdek van de Boezingestraat (vanaf de Melkweg tot aan Pilkem, gemeentegrens met Ieper) zal de rechterrijstrook een volledig nieuwe asfalt laag krijgen. Op diverse plaatsen zal de onderlaag en de fundering vernieuwd worden. Tussen het wegdek en de grachten zal een betonboord voor extra versteviging moeten zorgen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. * Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver: - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven

13 MARDI 21 AVRIL p. 13 of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 1 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/5/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/5/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/5/ :00 Plaats: Gemeentehuis, Raadzaal De Bron, Kasteelstraat 1 te 8920 Langemark-Poelkapelle AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 VZW PROVINCIALAAT DER BROEDERS VAN LIEFDE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Stropstraat 119, BE-9000 Gent Contact: op de site Campus Kristus Koning Brecht Directrice Magali Joret Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT betonrestauratie van paviljoen 3 BULO school in Brecht II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 2960 Sint-Job-in t Goor, Bethaniënlei 5 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: betonrestauratie van de gevels (bezoek ter plaatste verplicht voor indienen offerte) Uit te voeren in 100 werkdagen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: - RSZ attest - attest van bevoegdheid om offertes te ondertekenen III.2.2. Economische en financiële draagkracht: - attest van geen schulden bij btw en belastingen III.2.3. Vakbekwaamheid: erkenning van aannemer klasse 1 ondercategorie D21 en/of D23 en/of D24 lijst van eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning en registratie in de vereiste categorieën en klassen IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 30 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Aan te kopen bij OMGEVING cvba, Uitbreidingstraat 390, 2600 Berchem voor 15 euro (digitaal) of 30 euro (digitaal en op papier) inclusief btw en verzendingskosten, te betalen op bankrekening be vermelding van uw btw nr aub. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/05/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/5/ :00 Plaats: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent - vergaderzaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING ELEKTROMECHANICA EN TELEMATICA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent Vlaams Administratief Centrum Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81-18de verdieping, BE-9000 Gent Contact: Meersschaut Eva Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=201648

14 MARDI 21 AVRIL p. 14 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Vervangen van bestaande weg-, scheepvaart- en rivierseinen door ledseinen op kunstwerken in het Vlaams Gewest - PERCEEL 1: de provincie West-Vlaanderen - PERCEEL 2: de provincie Oost-Vlaanderen - PERCEEL 3: de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Vervangen van bestaande weg-, scheepvaart- en rivierseinen door ledseinen op kunstwerken in het Vlaams Gewest PERCEEL 1: de provincie West-Vlaanderen PERCEEL 2: de provincie Oost-Vlaanderen PERCEEL 3: de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Vervangen van bestaande weg-, scheepvaart- en rivierseinen door ledseinen op kunstwerken in het Vlaams Gewest - PERCEEL 1: de provincie West- Vlaanderen Korte beschrijving: Vervangen van bestaande weg-, scheepvaart- en rivierseinen door ledseinen op kunstwerken in het Vlaams Gewest - PERCEEL 1: de provincie West-Vlaanderen Perceel 2: Vervangen van bestaande weg-, scheepvaart- en rivierseinen door ledseinen op kunstwerken in het Vlaams Gewest - PERCEEL 2: de provincie Oost- Vlaanderen Korte beschrijving: Vervangen van bestaande weg-, scheepvaart- en rivierseinen door ledseinen op kunstwerken in het Vlaams Gewest - PERCEEL 2: de provincie Oost-Vlaanderen Perceel 3: Vervangen van bestaande weg-, scheepvaart- en rivierseinen door ledseinen op kunstwerken in het Vlaams Gewest - PERCEEL 3: de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant Korte beschrijving: Vervangen van bestaande weg-, scheepvaart- en rivierseinen door ledseinen op kunstwerken in het Vlaams Gewest - PERCEEL 3: de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/05/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, samenvattende opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op IBAN: BE BIC: BBRU BE BB Vlaamse overheid Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus Gent Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/05/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/05/ :45 Plaats: Vlaams Administratief Centrum Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81-18de verdieping Gent AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/04/2015 KSO BEVEREN VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT KSO Beveren vzw Kloosterstraat 39, BE-9120 Beveren-Waas Contact: Dhr. Peter Lambers Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Uitbreiding midden- en bovenschool Beveren-Waas II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kloosterstraat 57, 9120 Beveren-Waas II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Uitbreiding Midden-en Bovenschool Beveren-Waas, perceel ELEK FV-INSTALLATIE II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: RSZ attest 4de kwartaal 2014 Een fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten in toepassing van art. 63 KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren dd

15 MARDI 21 AVRIL p. 15 III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning ondercategorie P1, klasse 1 De inschrijver zal een lijst met minimaal 3 vergelijkbare projecten (werken uitgevoerd waarvan het bedrag uitgevoerde werken minstens gelijk is of hoger is dan het bedrag van deze inschrijving), voorlopig opgeleverd binnen de laatste 5 jaar, bij zijn inschrijving voegen. Deze lijst zal vergezeld zijn van de attesten, afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. De attesten vermelden het bedrag van de uitgevoerde werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werken uitgevoerd en voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bedrag van 121,00 euro BTW 6% en verzendingskosten inbegrepen te storten op rekeningnummer IBAN BE , BIC GKCCBEBB van nv Studieburo De Klerck, Oud-Strijderslaan 14, 8200 Brugge, met vermelding.5843/e-fv + BTW-nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/06/ :00 Plaats: KSO Beveren vzw, Kloosterstraat 39, 9120 Beveren Vergaderzaal gelijkvloers AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Uitvoeringstermijn : 30 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 SHM DENDERSTREEK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT SHM Denderstreek Verastenstraat 1, BE-9300 Aalst Contact: Eddy De Vlieger, algemeen directeur Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bouwen van 24 koopwoningen te Iddergem, Groebel II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Iddergem, Denderleeuw II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het project omvat de bouw van 24 koopwoningen in wijk Groebel te Iddergem. De wegenis werd reeds aangelegd. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie administratieve bepalingen bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie administratieve bepalingen bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: categorie D klasse 6 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De prijs van het dossier is over te schrijven op het rekeningnummer op naam van SHM Denderstreek, met als vermelding de naam van het dossier. De prijs is inclusief 6% BTW en exclusief 8,80 euro portkosten. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 09/06/ :00 Plaats: Burelen SHM Denderstreek, Verastenstraat 1 te 9300 Aalst, Raadzaal. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 KSOO OUDENAARDE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

16 MARDI 21 AVRIL p. 16 KSOO OUDENAARDE Hoogstraat 30, BE-9700 Oudenaarde Contact: BVBA STUDIEBUREEL ING G MINNE Geert Minne Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT HVAC II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hoogstraat 30 te 9700 OUDENAADE II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: BERNARDUS COLLEGE Voorbereidende werken voor DBFM Perceel 2 HVAC II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: één perceel. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: ELEKTRICITEIT Korte beschrijving: Aanpassingen aan de elektrische installatie voorbereidende werken voor DBFM Perceel 2: HVAC Korte beschrijving: AANPASSINGEN AAN DE HYDRAULISCHE INSTALLATIES EN REGELING VOORBEREIDENDE WERKEN VOOR DBFM AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: D16 of D17 of D18 klasse 1 zie bestek IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/05/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn af te halen tegen contante betaling in speciën in het copycenter na telefonische aanvraag (09/ ) CHRISMAT BVBA Guido Gezellelaan 66 te 9800 Deinze (di tot vr 9.00 tot en tot 18.00) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/06/ :00 Plaats: KSOO BERNARDUSCOLLEGE Hoogstraat OUDENAARDE Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 KSOO OUDENAARDE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT KSOO OUDENAARDE Hoogstraat 30, BE-9700 Oudenaarde Contact: BVBA STUDIEBUREEL ING G MINNE Geert Minne Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANPASSINGSWERKEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIE II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hoogstraat 30 te 9700 OUDENAADE II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: BERNARDUS COLLEGE Voorbereidende werken voor DBFM Perceel 1 ELEKTRICITEIT II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: één perceel. INLICHTINGEN OVER PERCELEN:

17 MARDI 21 AVRIL p. 17 Perceel 1: ELEKTRICITEIT Korte beschrijving: Aanpassingen aan de elektrische installatie voorbereidende werken voor DBFM Perceel 2: HVAC Korte beschrijving: AANPASSINGEN AAN DE HYDRAULISCHE INSTALLATIES EN REGELING VOORBEREIDENDE WERKEN VOOR DBFM AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: GEEN zie bestek IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/05/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn af te halen tegen contante betaling in speciën in het copycenter na telefonische aanvraag (09/ ) CHRISMAT BVBA Guido Gezellelaan 66 te 9800 Deinze (di tot vr 9.00 tot en tot 18.00) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/06/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/06/ :30 Plaats: KSOO BERNARDUSCOLLEGE Hoogstraat OUDENAARDE Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 GEMEENTE EVERGEM N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Evergem Fortune De Kokerlaan 11, BE-9940 Evergem Contact: Mevrouw Sabine De Meyer Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Raamcontract leveren betonproducten II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Stapelplaats, Jacques Paryslaan 32 te 9940 Evergem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Dit raamcontract omvat de levering van geprefabriceerde betonproducten gedurende de termijn van drie jaar (36 maanden na aanvang van opdracht) De overeenkomst gaat uit van de wekelijkse levering van de materialen op de gemeentelijke stapelplaats. De keuze van de leverancier wordt bepaald door de kostprijs van een selectie van vermoedelijk meest gebruikte materialen die in een meetstaat zijn verwerkt. De inschrijver bezorgt met zijn inschrijving één of meerdere catalogussen met prijzen van alle leverbare materialen. Voor alle materialen wordt een vaste coëfficiënt op de catalogusprijzen van de leverancier toegepast, ook al komen deze niet in de meetstaat van de opdracht voor Jaarlijks kan een catalogus met zijn prijzen herzien worden. De vaste coëfficiënt op deze catalogus blijft gedurende de volle periode van drie jaar van toepassing. Indien de jaarlijkse aanpassing van de catalogusprijzen van die aard is dat de stijging te sterk is of het gamma te beperkt, kan dit aanleiding zijn om het contract te beëindigen. Binnen deze opdracht vallen evenzeer alle leveringen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Evergem en OCMW. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 3/6/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 4/6/ :00

18 MARDI 21 AVRIL p. 18 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 4/6/ :00 Plaats: gemeentehuis Evergem AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/4/2015 Appel aux candidats PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale rue du Chêne 22, BE-1000 Bruxelles Contact: Christophe Heyneman Tél: Fax: Marché public par procédure négociée avec publication pour la restauration des quincailleries des châssis de fenêtre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (réf. A/314) Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 1005 Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Restauration et/ou reconstitution des quincailleries des châssis de fenêtre du maître d'ouvrage avec obligation de résultat. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/05/ :00 VI.3. AUTRES Une visite des lieux OBLIGATOIRE est prévue le lundi 11 mai 2015 à 10h00. Veuillez vous présenter à l'accueil de la rue du Lombard 69, 1000 Bruxelles (voir point 1.5 du cahier spécial des charges). Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Pour obtenir le cahier spécial des charges, veuillez contacter le maître d'ouvrage par mail: ou VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/4/2015 BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Banque nationale de Belgique Boulevard de Berlaimont 14, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Simone Maskens Tél: Fax: Adresse(s) internet: Appel à candidatures - Achat, maintenance et services relatif à CA Enterprise Monitoring Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché consiste en: 1) un contrat de maintenance pour le portfolio des logiciels de Computer Associates: - CA-APM Application Performance Management suite et sous-composants - CA-IM Infrastructure Management suite et sous-composants - CA-CEM Wily, Introscope Customer Experience Management suite et sous-composants - CA-Netflow, ABA (Application Behavior Analytics), Browser response time ainsi que la résolution d'incident, problème, l'application de fix et patching sur les logiciels précités 2) des jours de consultance 3) l'achat de licences supplémentaires II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Le nombre de licences supplémentaires dépendra de l'évolution du parc de seveurs et du modèle de licence

19 MARDI 21 AVRIL p. 19 III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - une déclaration suivant laquelle le candidat ne se trouve pas dans les cas d'exclusion de l'article 61 1 et 2 de l'ar du 15 juillet 2011; - le certificat d'inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou du registre de commerce ou dans un registre équivalent pour les firmes étrangères III.2.2. Capacité économique et financière: les 3 derniers rapports annuels et comptes annuels (bilan et comptes de résultats), excepté pour les entreprises belges qui les déposent annuellement à la Banque nationale. Les ratios suivants seront examinés et doivent au minimum présenter les valeurs entre parenthèses : Solvabilité (> 20%), Liquidité (> 1), Capitaux propres (positifs), Fonds de roulement (positif), Dettes échues vis-à-vis du fisc et de l'onss (nulles) et une Perte reportée (inférieure à 50 % du Capital + Réserves). Les firmes ne satisfaisant pas à un minimum de quatre de ces ratios ne seront d'office pas retenues. - preuve que le candidat est reseller officiel pour la Belgique. - une liste de minimum 3 références de services similaires exécutés durant les trois dernières années, avec les mentions suivantes: profil du client, étendue du marché, description du marché, les coordonnées d'une personne de contact (téléphone + ), le montant et la date d'exécution. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Restreinte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix, Poids: 70 Critère 2: Qualité, Poids: 30 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/5/2015 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/5/ :00 VI.3. AUTRES INFORMATIONS > La Banque nationale > Marchs publics VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/4/2015 DG INSTITUTIONS PÉNITENTIARES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. DG Institutions Pénitentiares Quai de Willebroeck 33, BE-1000 Bruxelles Contact: SPF JUSTICE - DGEPI BRASSEUR GILLES Tél: Fax: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /Articles de table en inox pour détenus Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Etablissements pénitentiaires II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché porte sur la livraison d'articles de table en inox pour les détenus pour les établissements pénitentiaires. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: VOIR CSC Valeur éstimée Hors TVA: EUR. III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir CSC III.2.2. Capacité économique et financière: Voir CSC Voir CSC Voir CSC Classe: N/A, Catégorie: N/A IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/05/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/05/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/04/2015 INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.

20 MARDI 21 AVRIL p. 20 Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement Avenue du port 86C/3000, BE-1000 Bruxelles Contact: Monsieur Baptiste Delhez Tél: Invitation à remettre offre - Elimination de graffitis et traitement préventif anti-graffiti - Procédure négociée directe avec publicité Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet : 1) l'élimination des graffitis au niveau de différents supports dans tous les sites gérés par l'ibge (repartis dans la Région de Bruxelles-Capitale) ; 2) le traitement préventif anti-graffiti (à la demande). Par graffitis sont englobés toutes catégories de signes vandales tel que le tag, le stick, la brulure, le graff, la fresque etc. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * En application de l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. Les soumissionnaires étrangers joignent à leur offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'ils sont en règle par rapport à leurs obligations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où ils sont établis. * En application de l'art. 63 de l'ar du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. Les soumissionnaires étrangers joignent à leur offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'ils sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où ils sont établis. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. * Le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation de non-faillite à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. * Une attestation délivrée par l'inasti confirmant que le candidat ou le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants, le cas échéant. III.2.2. Capacité économique et financière: / / * Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années. * Une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services. - Le soumissionnaire doit remettre une déclaration écrite précisant ses effectifs moyens annuels durant ces trois dernières années (2012, 2013 et 2014). Pour chacune de ces années, son équipe doit être composée d'au moins 2 personnes, dont une ayant une expérience de 3 ans en matière de détagage ; - Le soumissionnaire doit présenter une liste des services effectués ces trois dernières années (au minimum trois par an, neuf en tout). Ces services couvrent chacun un montant minimum de 1000 EUR HTVA IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix, Poids: 40 Critère 2: Méthodologie, Poids: 40 Critère 3: Temps de réactivité en jours calendrier pour le "cas normal", Poids: 20 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/5/2015 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/5/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/4/2015 SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES- INFRASTRUCTURE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles-Infrastructure Rue Royale 76, BE-1000 Bruxelles Contact: Transport Tube - Signalisation Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Marconi dépôt de tramways - Installation de signalisation ferroviaire & système de gestion et de supervision des tramways - SSU 1987/2015 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Chaussée de Ruisbroek, à 1180 Uccle II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) va se doter prochainement d'un nouveau dépôt pour tramways sur le territoire de la commune d'uccle, sur le site «Marconi». Ce nouveau dépôt se composera de trois parties principales: le hall de remisage, le hall d'entretien et le bâtiment administratif et social. La capacité du hall remisage sera de 75 trams en tout. Le hall d'entretien est destiné à la maintenance de 10 trams. Le bâtiment administratif et social est destiné à la prise de service des conducteurs, aux mécaniciens et au personnel administratif lié au contrôle et au fonctionnement du site. Le projet «Marconi» est organisé comme suit : - une phase préliminaire qui consiste en la pose temporaire de 6 voies de remisage pour tramways ; ceci a pour but de permettre un stockage anticipatif de 30 tramways de type T 3000 d'ici la réalisation du futur dépôt «Marconi» ; - (a.) une entreprise générale (i) construira les bâtiments, halls et parkings du dépôt, (ii) fournira et posera les équipements d'entretien du matériel roulant, (iii) fournira

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 19 DECEMBER 2014 N. 307 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 529424 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Brussels Instituut voor

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 28 MARS 2013 N. 77 Adjudication publique PLUSARCHITECTEN N. 506297 plusarchitecten Guido Gezellelaan 16, BE-16 Roeselare Contact: D'hont Patrick Tel: +32

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 N. 304 Adjudication publique AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT (CTB MLI) N. 528953 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 16 MARS 2015 N. 66 Adjudication publique CTB RDC N. 506572 CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe, CD-0000 Kinshasa Contact: UCAG MINIDER

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 30 MAART 2011 N. 83 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 506177 - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 19 MARS 2015 N. 69 Adjudication publique DG ETABLISSEMENTS PÉNITENTIARES N. 506942 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION

DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION 30-06-1999 DU 30 JUIN 1999 MODIFIANT LA CCT DU 19 AVRIL 1979 COMPORTANT LES STATUTS DU FONDS SOCIAL DE GARANTIE POUR EMPLOYES DE DE ET DE LA CONFECTION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 29 MEI 2015 N. 135 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 513687 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 24 JULI 2012 N. 182 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 516413 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 13 JUILLET 2013 N. 177 Adjudication publique UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES N. 516256 AVIS DE MARCHE Université Libre de Bruxelles avenue F. D. Roosevelt,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

78116 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 78116 BELGISCH STAATSBLAD 26.11.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2004 4493 [2004/14243] 29 OKTOBER 2004. Ministerieel besluit houdende vaststelling van de wijze

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2013-197 Du 16 juillet 2013. Bulletin Nr 2013-197 Van 16 juli 2013

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2013-197 Du 16 juillet 2013. Bulletin Nr 2013-197 Van 16 juli 2013 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie