BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan 20, BE-1000 Brussel Contact: Mevrouw Ellen Helsen Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Niel BSBO - Nieuwbouw Klassen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Domein GO! - NIEL, WIRIXSTRAAT 56 te 2845 NIEL ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Niel BSBO - Nieuwbouw Klassen II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: a) getuigschrift van erkenning als aannemer (cfr. art. 20) b) uittreksel uit het strafregister van de onderneming EN Een attest van de griffie van de Rechtbank van Koophandel c) Art RSZ-attest Door zijn inschrijving verklaart de inschrijver dat hij in orde is met zijn sociale verplichtingen In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: 1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek) 2) Het bewijs dat hij zijn verplichtingen inzake belastingen is nagekomen door middel van een recent attest uitgereikt door de administratie der directe belastingen - voor België formulier model 276C2 of gelijkwaardig voor andere EU-lidstaat. III.2.3. Vakbekwaamheid: 1) Een referentielijst van 3 uitgevoerde en voltooide bouwwerken over de laatste 5 jaren die qua aard en omvang overeenstemmen met de huidige opdracht. 2) 3 getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever/bouwheer welke minimaal vermelden (cfr. art. 19 1) : a)het bedrag van de werken b)de plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende overheid c)tijdstip van de uitvoering d)of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van de kunst (+ handtekening van de aanbestedende overheid) e)naam en adres van de uitvoerder/opdrachtnemer 3) Statistiek van arbeidsongevallen van uw bedrijf over de afgelopen laatste drie kalenderjaren of verzekeringsjaren. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/6/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 25 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 5,00 Bestek en plannen enkel digitaal te verkrijgen - Te downloaden bij het publicatiebericht: https:/enot.publicprocurement.be - Op cd-rom: steeds voorafgaande storting op rek.nr met vermelding IRO - Bestek - *per post: 30 EUR overschrijvingsbewijs faxen naar 011/ of mailen naar *bij afhaling (steeds verwittigen!): 25 EUR cash of voorafgaande storting en overschrijvingsbewijs meebrengen bij afhaling IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/6/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/6/ :00 Plaats: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Infrastructuur Regio Oost (aanbestedingslokaal gelijkvloers), Thonissenlaan 58 te 3500 Hasselt AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011

2 JEUDI 19 MAI p. 2 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=92319 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 2011/AFM/OA/ Renovatie van de secretariaatszones + inkombalie abb - Burg 3 en 4 te 8000 Brugge. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Burg 3 en 4 te 8000 BRUGGE ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Renovatie van de secretariaatszones + inkombalie abb - Burg 3 en 4 te 8000 Brugge. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning D1, klasse 3. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/06/ :00 Plaats: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus BRUSSEL, lokaal 5E01. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes wordt het gebruik van elektronische middelen toegestaan. De offertes worden ofwel elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. Offertes die via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres vermeld in bijlage A.III Opmerking: Om technisch en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes elektronisch worden ingediend. Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/05/2011 IVBO N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT IVBO Pathoekeweg 41, NL-8000 Brugge Contact: Marnix Neyrinck Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Reinigen van bezinker II, coagulatie, aanverwante leidingen en vijver II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Reinigen van bezinker II, coagulatie, aanverwante leidingen en vijver II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: RSZ-attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht:

3 JEUDI 19 MAI p. 3 verklaring betreffende de omzet en de omzet betreffende de diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste 3 boekjaren III.2.3. Vakbekwaamheid: - een referentielijst betreffende gelijkaardige opdrachten, - behaalde kwalificaties (ISO, VCA, andere.), - verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/06/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/06/ :00 Plaats: Vergaderzaal van administratief gebouw AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vooruitgangstraat 189, BE-1030 Brussel Contact: (Maritta Hendrickx) David Van Eesbeek (Afdelingsadviseur-Projectengineering) Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bilzen - Bouwen van stockagebakken aan de watertoren van Bilzen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Limburg ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Het bouwen van stockagebakken aan de watertoren van Bilzen voor het sectoraal dienstencentrum gelegen in de gemeente Bilzen - Hasseltsestraat 34 (meer bepaald op de percelen kadastraal gekend 1 afdeling sectie B nr. 469B) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie eventueel Bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie eventueel Bijzonder bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie eventueel Bijzonder bestek De inschrijvers moeten een erkenning hebben in de categorie D - vereiste klasse overeenkomstig het inschrijvingsbedrag. Uitvoeringstermijn: 60 werkdagen Laagste prijs IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/06/ :00 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 29/06/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 29/06/ :00 Plaats: Vooruitgangstraat Brussel. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 ADMINISTRATION COMMUNALE D'ETTERBEEK N AVIS DE MARCHE administration communale d'etterbeek avenue dauderghem, 115, BE-1040 bruxelles Contact:jean-jacques adams (administratieve verantwoordelijke-openbare werken) Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur:

4 JEUDI 19 MAI p. 4 ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: réparation diverses toitures Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:divers bâtiments communaux ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: réparation toitures II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: voir cahier des charges SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: ATTESTATION ONSS CATEGORIE D12 ou D22 ou D8 classe 1 III.2.2. Capacité économique et financière: agréation D12 ou D22 ou D8 classe 1 III.2.3. Capacité technique: AGREATION catégorie D12 ou D22 ou D8 classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/06/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/06/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/06/ :00 Lieu: hôtel communal - 4ème étage - service des travaux Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: public SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 18/5/2011 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan 72, BE-1060 Brussel Contact: De heer Bart Depotter Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Natuurinrichtingsproject Meetkerkse Moeren - Waterhuishoudingswerken deel 2 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Meetkerke ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De uit te voeren werken betreffen: Natuurvriendelijke oeverinrichting van het Maarleed en het Oosternieuwwegzwin. Momenteel zijn de oevers voorzien van een betuining van palen en planken aan de teen en versterkt met drainerende betonelementen. Het project wenst de oevers natuurtechnisch om te bouwen. De bestaande teenversterking blijft behouden. Er wordt vanaf de bovenkant van het betonelement een natuurtechnisch profiel van circa 6/4 verwezenlijkt. Hiervoor is een strook van 5 m grond verworven. Gezien de aard van de grond is er nog een bijkomende betuining nodig van palen en 2 planken met bio-degradeerbare weefsels en aanleg met rietwortelstokken. De strook wordt afgepaald met weideafsluitingen of houten akkerpalen. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 3 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

5 JEUDI 19 MAI p. 5 IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/6/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 75 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 7,50 Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notification (https://enot.publicprocurement.be/). Een papieren versie van het bestek en de bijlagen kan tegen betaling verkregen worden bij de Vlaamse Landmaatschappij. De aanvraag hiertoe dient gericht te zijn aan dhr. Bart Depotter (tel: mail: IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/6/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/6/ :30 Plaats: VLM West-Vlaanderen, Velodroomstraat 28 te 8200 Brugge AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 RÉGIE DES BÂTIMENTS SERVICE EXTÉRIEUR BRUXELLOIS 2 N AVIS DE MARCHE Régie des Bâtiments Service extérieur bruxellois 2 Av. de la Toison d'or 87 b2, BE-1060 Bruxelles Contact:Régie des Bâtiments Service extérieur bruxellois 2 ing. H. VAN GEERT, Conseiller général, Chef de Division a.i. Tél: Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=92282 ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: PETIT CHÂTEAU (Fédasil) - Fourniture et pose de 600 entrebâilleurs de fenêtre Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures:bd du 9eme de Ligne Bruxelles ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Bruxelles - PETIT CHÂTEAU (Fédasil) - Fourniture et pose de 600 entrebâilleurs de fenêtre II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: voir cahier des charges SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier des charges IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/06/ :00 Documents payants:oui. Prix:21.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur (rubrique «Marchés publics / Vente des cahiers des charges»). Le formulaire de commande peut également être demandé à l'adresse suivante : Régie des Bâtiments - Service de publication et de vente des cahiers des charges - à l'attention de M. Thierry VAN GUCHT - Avenue de la Toison d'or, 87 bte Bruxelles - Tél : Fax : Compte bancaire : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l'adresse Internet mentionnée au point I.1) «Adresse du profil d'acheteur» du présent avis. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/06/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/06/ :00 Lieu: rue Jourdan 95 (rez-de-chaussée) à 1060 Bruxelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: publique SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les entrepreneurs peuvent obtenir tous les renseignements utiles en s'adressant :à Monsieur L. SABER, Ing. ind. Attaché, Fonctionnaire- dirigeant tél. 02/ gsm 0479/ documents concernant ce marché peuvent être consultés chez le fonctionnaire dirigeant en charge du dossier en question après demande de rendez-vous par téléphone à l'adresse mentionnée ci-dessus.les soumissionnaires doivent impérativement visiter les lieux où les fournitures et placements devront être exécutés; jours prévus : jeudi 09 juin 2011 et jeudi 16 juin 2011 à 10h00 précises. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 18/05/2011 ADMINISTRATION COMMUNALE DE JETTE N AVIS DE MARCHE

6 JEUDI 19 MAI p. 6 Administration communale de Jette Chaussée de Wemmel 100, BE-1090 Jette ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Aménagement de la rue pierre Verschelden à Jette Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:jette ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le démontage des revêtements de chaussées et de trottoirs de toutes espèces, y compris leur fondation jusqu'à une profondeur nécessaire à l'exécution des travaux suivant les nouveaux profils. Le démontage de bordures, filets d'eau, barrières de sécurité et des appareils de voirie nécessaires à l'exécution des travaux. Le démontage de tuyaux et gaines de toutes espèces. La démolition de maçonneries, de béton et de béton armé, rencontrés au cours de l'exécution des terrassements. L'exécution des terrassements de déblais et remblais, y compris le compactage, la stabilisation éventuelle, et/ou le remplacement de sol insuffisamment portant ou perméable, ainsi que les travaux provisoires pour maintenir les fouilles à sec. La mise en ouvre d'une fondation en béton. La mise en ouvre d'une fondation et de remblais en sable stabilisé. L'aménagement et l'adaptation du système d'évacuation des eaux de ruissellement, y compris la fourniture d'avaloirs, tuyaux, et leur raccordement aux égouts. La mise à niveau de taques, de grilles, et autres installations de trottoir ou de voirie. L'exécution ou la mise en ouvre de filets d'eau, bordures, etc... L'exécution de revêtements de natures diverses. L'exécution de trottoirs. L'exécution de marquages et de signalisation. L'évacuation de tous débris, déchets, etc... en dehors du domaine public, y compris l'évacuation vers une installation de recyclage conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars Le raccordement aux voiries et autres aménagements existants. Tous travaux et fournitures accessoires et connexes pour la bonne exécution du chantier. Les essais de vérification et de réception. Toutes prestations nécessaires pour répondre aux obligations contractuelles pendant le délai de garantie. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: -attestation ONSS de l'avant dernier trimestre précédent la date d'adjudication -une attestation sur l'honneur prouvant que le soumissionaire ne se trouve pas dans une des situations visées à l'article 17 de l'ar du 08/01/1996. III.2.2. Capacité économique et financière: soit la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de catégorie C et de la classe correspondant au montant de l'offre (classe 3 estimée par le Pouvoir adjudicateur); soit la preuve d'une agréation équivalente résultant de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état membre des communautés européennes ainsi que de documents complémentaires éventuels; soit les pièces justificatives alternatives nécessaires conformément à l'article 3 1er 2 de la loi du 20 mars 1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux (cf. article 1er de l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991); III.2.3. Capacité technique: soit la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de catégorie C et de la classe correspondant au montant de l'offre (classe 3 estimée par le Pouvoir adjudicateur); soit la preuve d'une agréation équivalente résultant de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état membre des communautés européennes ainsi que de documents complémentaires éventuels; soit les pièces justificatives alternatives nécessaires conformément à l'article 3 1er 2 de la loi du 20 mars 1991 relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux (cf. article 1er de l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991); --Sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation, le soumissionnaire joint à son offre des certificats pour au moins deux chantiers, exécutés au cours des cinq dernières années, pour un montant compris entre et Euro htva chacun indiquant le montant, l'époque, et le lieu d'exécution des travaux et précisant si ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/06/ :00 Documents payants:oui. Prix:125,00 EUR. Conditions et mode de paiement: Versement au compte ING : de Survey & Aménagement avec la référence:0905-rue Verschelden à Jette IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/06/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/06/ :00 Lieu: Administration communale de Jette Chaussée de Wemmel 100 à 1090 Jette SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 18/5/2011 GEMEENTE KAMPENHOUT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Kampenhout Gemeentehuisstraat 16, BE-1910 Kampenhout Contact: De heer Roland Faes

7 JEUDI 19 MAI p. 7 Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Plaatsing nieuwe sportvloer, sporthal Zeypestraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sporthal Zeypestraat, Zeypestraat z/n te 1910 Kampenhout ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Plaatsing nieuwe sportvloer, sporthal Zeypestraat II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. D29 (Vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren), Klasse 1 G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 1 D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk), Klasse 1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/6/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Het bestek is elektronisch beschikbaar door een te sturen naar : IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/6/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/6/ :00 Plaats: raadzaal van het gemeentehuis AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 GEMEENTE KAMPENHOUT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Kampenhout Gemeentehuisstraat 16, BE-1910 Kampenhout Contact: De heer Roland Faes Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: diverse locaties ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Attest RSZ III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/6/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 50,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Verzendkosten : EUR 5,00 Op te halen bij het gemeentebestuur Kampenhout F. Wouterslaan 8A 1910 Kampenhout na telefonische afspraak (016/ ). Betaling via overschrijving op rekening nr met vermelding 2011/OW/15. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/6/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

8 JEUDI 19 MAI p. 8 Datum: 28/6/ :00 Plaats: raadzaal van het gemeentehuis AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING WEGEN EN VERKEER ANTWERPEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat bus 41, BE-2018 Antwerpen Contact: Guldentops Kristina Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=88751 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT De realisatie van de doortrekking van de R6 rond Mechelen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het doel van deze aanneming is het realiseren van een 2x1rijstrook- verbinding tussen de bestaande R6 ter hoogte van de Mechelse Steenweg (Sint-Katelijne-Waver) en de N15 Putsesteenweg (Bonheide). Er worden gelijk- en ongelijkvloerse kruisingen voorzien. Ter hoogte van Mechelse Steenweg en Bergstraat wordt er een nieuwe brug ingeplant. Ter hoogte van Berlaarbaan en Putsesteenweg een rotonde. Voor de fietsers en voetgangers worden ter hoogte van de bestaande netwerken veilige kruisingen voorzien. Deze omvatten ondermeer 2 fietserstunnels, één ter hoogte van Berlaarbaan en één ter hoogte van Heiken. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 31/05/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer BIC: GKCCBEBB - IBAN: BE van Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Lange Kievitstraat bus 41, 2018 Antwerpen. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/05/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 31/05/ :00 Plaats: Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen - Lange Kievitstraat bus Antwerpen - lokaal 8.02 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De opmetingsstaat van het bestek primeert. Rectificatiebericht d.d. 8/4/2011: - Verbetering nummer 1: vervallen van tekst in II.X Verbetering nummer 2: 3 extra artikels worden toegevoegd aan II.B - Verbetering nummer 3: wijzigingen aan de opmetingsstaat: BESCHRIJVENDE + SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT De omschrijving van post 96 wijzigt in: "Ter beschikking stellen van rijbaanafscheiders (plaatsing, instandhouding en verwijdering) t.b.v. de afscherming van de 2 rijrichtingen of de afscherming van de werfzone tijdens de verschillende werffasen; kerend vermogen T3 en werkingsbreedte W5" De voorziene hoeveelheid van post 100 wijzigt in: "1000 U kan deze wijzigingen terugvinden in bijgevoegd document in bijlage: X10-R6-14_Verbeteringsbericht_nr1. Rectificatiebericht nr. 2 d.d. 11/4/2011 Gelieve het rectificatiebericht d.d. 8/4/2011 te negeren. Er dient dus geen rekening gehouden te worden met bestekdocument in bijlage: X10-R6-14_Verbeteringsbericht_nr1. Rectificatiebericht nr.3 d.d. 5/05/ er werden 5 verbeteringen toegevoegd: zie hiervoor het bijgevoegd verberingsbericht nr. 3 - tevens werden een nieuwe beschrijvende opmetingsstaat en een nieuwe samenvattende opmetingsstaat versie 5/5/2011 toegevoegd Rectificatiebericht nr. 4 d.d Er zijn wijzigingen aangebracht aan de beschrijvende + samenvattende opmetingsstaat: zie hiervoor het bijgevoegd verbeteringsbericht nr. 4 - de datum én het uur van de openbare aanbesteding zijn uitgesteld naar dinsdag, 31 mei 2011 om 10u. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/05/2011 PROVINCIE ANTWERPEN

9 JEUDI 19 MAI p. 9 N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22, BE-2018 Antwerpen Contact: Dienst Infrastructuur Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT renovatie van een keukenklas II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Provinciaal instituut PIVA te Antwerpen. ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het ontwerp voorziet in de volledige renovatie van het leslokaal, in hoofdzaak bestaande uit : - het vernieuwen van de vloeren, wanden, plafonds, binnen- en buitenschrijnwerk; - het vernieuwen van de technieken; - het herinrichten van het lokaal; - het leveren en plaatsen van nieuw vast keukenmeubilair en -toestellen, zoals dampkappen, fornuizen en werktafels. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: RSZ-attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie D in klasse 2 of hogere. III.2.3. Vakbekwaamheid: De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie D in klasse 2 of hogere. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 67,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: bij afhaling, 70,00 EUR bij verzending. Te betalen na ontvangst factuur. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/06/ :00 Plaats: Provincie Antwerpen, dienst Infrastructuur, kantoorgebouw Lange Lozanastraat 223, 2018 Antwerpen (hoek Harmoniestraat), in zaal Kleine Nete, derde verdieping. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE De uitvoeringstermijn is in werkdagen (80 werkdagen). De start van de werken is voorzien in augustus VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 GEMEENTEBESTUUR BORSBEEK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Borsbeek De Robianostraat 64, BE-2150 Borsbeek AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT herstellingswerken St. Jan Berchmanskerk II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Borsbeek ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Herstellingswerken St. Jan Berchmanskerk II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: ,90 EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: categorie D24 klasse 1 of hoger

10 JEUDI 19 MAI p. 10 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/06/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 25,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: na telefonische contactname met Blockx, Peeters & Van Looveren op nr 03/ IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/06/ :00 Plaats: raadzaal van het gemeentehuis te Borsbeek, De Robianostraat 64 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 GEMEENTEBESTUUR RAVELS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Ravels Gemeentelaan 60, BE-2381 Ravels Contact: Roel Goossens Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 10/07 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kloosterstraat 18 te Ravels ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aanleggen van een elektrische installatie in de verbouwing van het bestaand schoolgebouw, gelegen Kloosterstraat 18 te Ravels II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning categorie P1 klasse 1 of hoger Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 50,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: incl. BTW, te storten op PC rek van Studieburo Herelixka IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/06/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/06/ :15 Plaats: Vergaderlokaal van het gemeentehuis van de gemeente Ravels AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 GEMEENTEBESTUUR RAVELS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Ravels Gemeentelaan 60, BE-2381 Ravels Contact: Roel Goossens Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 10/07 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kloosterstraat 18 te Ravels ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

11 JEUDI 19 MAI p. 11 Aanleggen van een sanitaire installatie in de verbouwing van het bestaand schoolgebouw gelegen Kloosterstraat 18 te Ravels II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 40,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: incl. BTW, te storten op PC rek van Studieburo Herelixka IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/06/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/06/ :45 Plaats: Vergaderlokaal van het gemeentehuis van de gemeente Ravels AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 GEMEENTEBESTUUR RAVELS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Ravels Gemeentelaan 60, BE-2381 Ravels Contact: Roel Goossens Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 10/07 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kloosterstraat 18 te Ravels ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aanleggen van een verwarmings- en verluchtingsinstallatie in de verbouwing van het bestaand schoolgebouw, gelegen Kloosterstraat 18 te Ravels II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning categorie D17 klasse 1 of hoger Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 40,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: incl. BTW, te storten op PC rek van Studieburo Herelixka IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/06/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/06/ :30 Plaats: Vergaderlokaal van het gemeentehuis van de gemeente Ravels AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=92249 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

12 JEUDI 19 MAI p. 12 Project /1 (186530) - Riool "De Lovie" II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Poperinge ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Project /1 - Riool "De Lovie" Infrastructuurwerken II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning van de aannemer in categorie C1 en/of E1 + L2, klasse 4. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrek. nr van Grontmij, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen en te verkrijgen bij Grontmij, vestiging Brugge, Oostendse Steenweg 146 te 8000 Brugge met vermelding van BTWnr. en "Bsl/186530/collectorleiding de Lovie/aanbdsr". IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/06/ :00 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 150 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Grontmij, Oostendse Steenweg 146 te 800 Brugge, en via de website van Aquafin nv, Om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes elektronisch worden ingediend. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/05/2011 KATHOLIEK ONDERWIJS DECANAAT BILZEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Katholiek Onderwijs Decanaat Bilzen Schoolstraat 45, BE-3740 Bilzen - Beverst Contact: Annik Swinnen Bilzen, Hospitaalstraat 25 Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT VERBOUWING HO WONING TOT SCHOOLGEBOUW / HOOFDGEBOUW II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 3740 BILZEN - EIGENBILZEN, EIKENBEEKSTRAAT 17 ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: VERBOUWING HALF OP WONING TOT SCHOOLGEBOUW / HOOFDGEBOUW / ARCHITECTUUR + STABILITEIT + TECHNIEKEN + OMGEVINGSWERKEN VIER KLASSEN + SPEELPLAATS II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen ,00 en ,00 EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: vereiste erkenningen en klassen Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

13 JEUDI 19 MAI p. 13 Prijs: 220,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: voorafgaandelijke storting van 220,00 euro op rekeningnummer BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/07/2011 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 06/07/ :00 Plaats: 3740 BILZEN - EIGENBILZEN, WINKELOMSTRAAT 10 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 KATHOLIEK ONDERWIJS DECANAAT BILZEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Katholiek Onderwijs Decanaat Bilzen Schoolstraat 45, BE-3740 Bilzen - Beverst Contact: Annik Swinnen Bilzen, Hospitaalstraat 25 Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT VERBOUWING HO WONING TOT SCHOOLGEBOUW / EETZAAL + KEUKEN II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 3740 BILZEN - EIGENBILZEN, EIKENBEEKSTRAAT 17 ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: VERBOUWING HALF OPEN WONING TOT SCHOOLGEBOUW / NIEUWBOUW EETZAAL + KEUKEN / ARCHITECTUUR + STABILITEIT + TECHNIEKEN EETZAAL + KEUKEN II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen ,00 en ,00 EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: vereiste erkenningen en klassen Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 200,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: voorafgaandelijke storting van 200,00 euro op rekeningnummer BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/07/2011 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 06/07/ :00 Plaats: 3740 BILZEN - EIGENBILZEN, WINKELOMSTRAAT 10 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 18/5/2011 CF_MCF_AGI DIRECTION REGIONALE LIEGE N AVIS DE MARCHE CF_MCF_AGI Direction regionale Liege rue de Serbie 44, BE-4000 liege Contact:RENARD Yves Tél: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Peignage des bétons de façade à l'internat Autonome de COINTE, rue des Bruyères, 150 à 4000 LIEGE

14 JEUDI 19 MAI p. 14 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:liege-cointe IACF Rue des Bruyères, 150 à 4000 LIEGE ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Peignage des bétons, leurs traitements et leurs mises en peinture. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: La déclaration sur l'honneur dans laquelle le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion tels que visés à l'article 17 (travaux) de l'a.r. du 8/1/1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et aux concessions de travaux publics. L'Administration conserve le pouvoir de vérifier à n'importe quel stade que ce soit de la procédure de passation de marché auprès du soumissionnaire ou par ses propres moyens la réalité de la déclaration sur l'honneur. Le soumissionnaire sera exclu de la participation au marché s'il apparaît à la suite de ces vérifications que la déclaration sur l'honneur ne correspond pas à sa situation personnelle. Le candidat est tenu de fournir une attestation ONSS ou pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l'autorité compétente ou une déclaration sous serment ou déclaration solennelle devant une autorité qualifiée dont il résulte qu'il est en règle en matière de sécurité sociale. Un certificat 276C2 relatif au dernier exercice fiscal. Une attestation TVA III.2.2. Capacité économique et financière: Sans objet III.2.3. Capacité technique: Agréation requise : sous-catégorie D 1 ou D 13 ou D 21 - classe 1 pour autant que le montant le nécessite. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/06/ :00 Documents payants:oui. Prix:10 EUR. Conditions et mode de paiement: Le MAITRE D'OUVRAGE est seul chargé de la vente des pièces relatives à cette adjudication qui peuvent être obtenues sur présentation ou après réception de la preuve du virement ou du versement du prix des documents au compte BE code BIC : GKCCBEBB de l'a.g.i.c.f. - Service Financier c/o PLUVINAGE - Boulevard Léopold II, 44 à 1080 BRUXELLES (préciser absolument le nom de l'école, le n du cahier spécial des charges et le jour d'ouverture) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/06/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/06/ :00 Lieu: MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Direction Régionale de LIEGE - Rue de serbie, LIEGE (Salle des Adjudications - 5ème étage) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Renseignements complémentaires disponibles auprès de Monsieur Bernard SILVESTRE (04 / / ). Travail à réaliser dans le délai de 30 jours ouvrables à dater de l'ordre de service indiquant le début des travaux. Visite des lieux obligatoire. Une attestation de visite signée est à joindre lors du dépôt de l'offre. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 18/05/2011 CF_MCF_AGI DIRECTION REGIONALE LIEGE N AVIS DE MARCHE CF_MCF_AGI Direction regionale Liege rue de Serbie 44, BE-4000 liege Contact:RENARD Yves Tél: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement de châssis (Alu) à la Haute Ecole LIEGE Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:liege HECF "RIVAGEOIS" Rue des Rivageois, 6 à 4000 LIEGE ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement de châssis (Alu) II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: La déclaration sur l'honneur dans laquelle le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion tels que visés à l'article 17 (travaux) de l'a.r. du 8/1/1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et aux concessions de travaux publics. L'Administration conserve le pouvoir de vérifier à n'importe quel stade que ce soit de la procédure de passation de marché auprès du soumissionnaire ou par ses propres moyens la réalité de la déclaration sur l'honneur. Le soumissionnaire sera exclu de la participation au marché s'il apparaît à la suite de ces vérifications que la déclaration sur l'honneur ne correspond pas à sa situation personnelle. Le candidat est tenu de fournir une attestation ONSS ou pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l'autorité compétente ou une déclaration sous serment ou déclaration solennelle devant une autorité qualifiée dont il résulte qu'il est en règle en matière de sécurité sociale. Un certificat 276C2 relatif au dernier exercice fiscal. Une attestation TVA III.2.2. Capacité économique et financière: Sans objet III.2.3. Capacité technique: Agréation requise : sous-catégorie D 20 - classe 3 ou 4 pour autant que le montant le nécessite. Fournir la preuve de la réalisation d'au moins 3 travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières années et pour chacun d'eux d'un montant correspondant à l'agréation exigée, appuyée de certificats de bonne exécution (indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant qu'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin) ; les PV de réception provisoire ou définitive ne constituent pas des attestations de bonne exécution.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DONDERDAG 19 JANUARI 2012 N. 16 Openbare aanbesteding OCMW ELSENE N. 501043 OCMW Elsene Boondaalsesteenweg, 92, BE-1050 Elsene Contact: De heer Nicolas Van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 30 MAART 2011 N. 83 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 506177 - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 19 MARS 2015 N. 69 Adjudication publique DG ETABLISSEMENTS PÉNITENTIARES N. 506942 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 www.bda-online.be p. 2 N. 503567

GEMEENTE ELSENE. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 www.bda-online.be p. 2 N. 503567 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 N. 49 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT HANDEL EN GRONDREGIE VOOR DE STADSEIGENDOMMEN N. 503599 Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 28 MARS 2013 N. 77 Adjudication publique PLUSARCHITECTEN N. 506297 plusarchitecten Guido Gezellelaan 16, BE-16 Roeselare Contact: D'hont Patrick Tel: +32

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 N. 280 Openbare aanbesteding GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526403 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011 N. 319 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 N. 267 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524804 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 14 JANUARI 2012 N. 12 Openbare aanbesteding INFRABEL - I-I (TR) N. 500717 - NUTSSECTOREN INFRABEL - I-I (TR) Marcel Broodthaersplein 2, BE-1060 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2014-89 Du 30 mars 2014. Bulletin Nr 2014-89 Van 30 maart 2014

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2014-89 Du 30 mars 2014. Bulletin Nr 2014-89 Van 30 maart 2014 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 14 JANVIER 2012 N. 12 Adjudication publique INFRABEL - I-I (TR) N. 500717 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE INFRABEL -

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 N. 304 Adjudication publique AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT (CTB MLI) N. 528953 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2011 N. 225 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 518644 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 24 JULI 2012 N. 182 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 516413 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N. 526135 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie