BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Plaatsing en rapportering Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /HFB/OA/ DeSingel: plaatsen van plafonds en aanpassingen binnenafwerking. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: DeSingel : Desguinlei 25, 2018 Antwerpen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: DeSingel: plaatsen van plafonds en aanpassingen binnenafwerking. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek Categorie: D Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/09/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/09/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/09/ :45 Plaats: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 D 04. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB van 15 juli Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. Het plaatsbezoek is verplicht. Een plaatsbezoek is mogelijk na telefonische afspraak bij dhr Paul Vermeir (Technische directeur), tel of dhr Leo Daems (Verantwoordelijke gebouwen- onderhouden bewaking, preventieadviseur), tel , ten laatste 7 kalenderdagen voor opening van de offertes. Het attest van plaatsbezoek is toegevoegd als bijlage aan dit bestek. In geval van heraanbesteding blijven de attesten van plaatsbezoek van de eerdere aanbesteding geldig. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/08/2015 STAD BRUSSEL, DEPARTEMENT STEDENBOUW, AFDELING BOUWKUNST BUREEL 9/41 N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst bureel 9/41 Anspachlaan 6-9de verdieping, BE-1000 Brussel Contact:

2 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 2 EERHERSTEL VAN DE SITE VAN DE LONDENTOREN IN HET KADER VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT BLOEMENHOF II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Fabrieksstraat 54, 1000 Brussel. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Eerherstel van de site van de Lodentoren in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof bevat uit : - de renovatie van de smelterij: uitbreiding van het Instituut Demot-Couvreur et de instelling van gemeenschappelijke ruimtes; - de restauratie van de Lodentoren: geklasseerd erfgoed. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: 1. Bewijsstuk te verstrekken om na te zien dat de inschrijver zich niet in geval van uitsluiting van de opdracht bevindt overeenkomstig artikel 61, 1 van het koninklijk besluit van 15/07/ Bewijsstuk N 1 : Verklaring op eer : toegangsvoorwaarden. Enkel de inschrijvers die zich niet in een geval van uitsluiting van de opdracht zoals bepaald in artikel 61, 1 bevinden, hebben toegang tot onderhavige opdracht. Dienaangaande, zal de inschrijver een verklaring op eer verstrekken, minder dan 6 maanden oud, dat stelt dat hij geen voorwerp is geweest van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke beslissing voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek 2 omkoping als bedoeld in artikels 246 en 250 van het Strafwetboek 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie, goedgekeurd door de wet van 17 februari witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Een voorbeeld van verklaring op eer is terug te vinden in bijlage bij het bestek. In het geval van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, moet elke inschrijver, lid van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid individueel voldoen aan de toegangsvoorwaarden en een individuele verklaring op eer verstrekken. 2. Bewijsstukken te verstrekken ten einde te verifiëren dat de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen, bepaald in de artikels 61 2, 62 en 63 van het koninklijk besluit van 15/07/2011, bevindt In het geval van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, moet elke inschrijver, lid van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid individueel voldoen aan de onder het volgende punt opgenomen criteria en de stukken overhandigen die relevant zijn dienaangaande. Bewijsstuk N 1 : Sociale zekerheid (art. 61, 2, 5 en art. 62 KB 15/07/2011) : De inschrijver moet in orde zijn met zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbedragen. Voor de inschrijvers die in België zijn gevestigd : De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver in België gevestigd en zal nakijken of hij in orde is met de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid. Voor de inschrijvers die in een ander land dan België zijn gevestigd : De inschrijver die personeel tewerkstelt uit een andere EU-lidstaat en niet valt onder de vorige paragraaf, voegt bij zijn offerte een attest van minder dan 6 maanden oud afgeleverd door de bevoegde instantie waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdagen voor sociale zekerheid overeenkomst de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Indien de inschrijver geen personeel tewerkstelt onderworpen aan de sociale zekerheid van zijn land, brengt hij aan de AO een attest over geleverd door het bevoegde orgaan in die materie, dat dit effectief aantoont. Bewijsstuk N 2 : Verplichtingen inzake belastingen (art. 61, 2, 6 et 63 KB 15/07/2011) De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Voor de inschrijvers die in België gevestigd zijn : De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver in België gevestigd en zal nakijken of hij in orde is met zijn verplichtingen inzake belastingen. Voor de inschrijvers die in een ander land dan België zijn gevestigd : De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Bewijsstuk stuk N 3 : Niet-faillissement (art. 61, 2, 1 et 2 KB 15/07/2011) De inschrijver mag zich niet in staat van faillissement of van vereffening bevinden, van staking van zijn werkzaamheden of van gerechtelijke reorganisatie, of in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen. Op dezelfde manier, mag hij geen aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, mag geen procedure van vereffening aanhangig zijn voor hem en mag hij geen gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of geen voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen. Voor de inschrijvers gevestigd in België : Voor de inschrijver met Belgische nationaliteit zal de aanbestedende overheid inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver in België gevestigd en zal nakijken of hij in orde is met zijn verplichtingen in deze materie. Voor de inschrijvers gevestigd in een ander land dan België : De inschrijver voegt bij zijn offerte een kopie van een attest, van minder dan 6 maanden oud ten opzichte van de uiterste ontvangstdatum van de offertes, uitgaande van een administratieve of juridische entiteit van het land van herkomst en waaruit resulteert dat aan bovenstaande eisen is voldaan. 1. Verduidelijkend(e) document(en) te verstrekken met het oog op de evaluatie van de financiële en economische draagkracht in het kader van de uitvoering van het voorwerp van de opdracht en conform artikel 69 van het koninklijk besluit van 15/07/ Bewijsstuk N 1 : Lijst van uitgevoerde werken (art. 69, 7 KB 15/07/2011) De inschrijver zal een verklaring op erewoord verstrekken, met een lijst van uitgevoerde werken die gelijkaardig zijn aan deze die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht ( zie punt 5.4: Verklaring betreffende de lijst van belangrijkste verrichte werken) en die een minstens bevat: - 2 referenties betreffende de uitvoering van renovatiewerken, van een bedrag van minimum ,00 euro exclusief BTW per referentie; - 1 referentie betreffende restauratiewerken aan een geklasseerd goed (geen minimum bedrag vereist). - 1 referentie betreffende werken van inrichting van scenografische uitrustingen, van een bedrag van minimum ,00 euro exclusief BTW. (ter informatie, zoals vermeld in het artikel 74 van het KB van 15/07/2011: Een kandidaat of een inschrijver kan zich voor welbepaalde opdrachten beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval toont hij de aanbestedende overheid aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de kandidaat of inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen). De werken moeten uitgevoerd zijn in de loop van de voorbije 5 jaar. Voor elke referentie waarvan sprake, zal de inschrijver bij zijn offerte een attest van goede uitvoering voegen dat het volgende zal vermelden : - het bedrag van de werken; - de data van begin en einde van de werken ; - volledige informatie (naam van contact, adres en telefoonnummer) van hun publieke of privé begunstigden. De attesten van goede uitvoering zijn: - ofwel opgesteld of voorzien van het visum van de bevoegde instantie en door deze ondertekend indien het gaat om werken voor publieke instanties ; - ofwel opgesteld of voorzien van het visum van de aankoper van de privé-onderneming en door deze ondertekend of bij ontstentenis, door de aannemer op eer verklaard te zijn uitgevoerd, indien het gaat om werken uitgevoerd voor privé-ondernemingen. Wat de referentie betreft voor de werken van inrichting van scenographische uitrustingen zal de inschrijver elke informatie bijvoegen die de aanbestedende overheid toelaat vast te stellen dat deze referentie effectief scenische elektriciteit en scene-mechaniek betreft. 2. Bewijsstukken te verstrekken ter verificatie dat de inschrijver een erkenning heeft als aannemer in de zin van de wet van 20 maart 1991 met betrekking tot de erkenning van aannemers van werken. De werken van de onderhavige onderneming zijn geklasseerd in de ondercategorie D24. De administratie oordeelt dat deze werken behoren tot klasse 8. De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver en zal nakijken of hij in orde is wat de erkenning van aannemers van werken betreft. De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op het volgende element: De erkenning van de onderaannemers is vereist, van zodra het bedrag van de werken die hen zijn toevertrouwd door de inschrijver ,00 EUR overschrijdt indien het werken betreft die zijn ondergebracht in een subcategorie en ,00 EUR indien zij zijn ondergebracht in een categorie.

3 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 3 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 570 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Voorafgaandelijke betaling, in speciën of door middel van Bancontact van 570 EUR, aan de Gemeentekas van het Administratief Centrum, Anspachlaan 6 - bureel 6/12, open van 9 tot 12 uur van maandag tot vrijdag, of door een overschrijving op de rekening van de Stad Brussel met volgende mededeling : aankoop van het bijzonder bestek nr. 0602/N001/2015. Na betaling kunt u het lastenkohier afhalen tussen 9 tot 12 uur in het Administratief Centrum van de Stad Brussel - lokaal 9/41-6, Anspachlaan te 1000 Brussel. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/10/ :00 Plaats: lokaal 9/32, 9de verdieping, Anspachlaan 6, 1000 Brussel. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE De inschrijver is verplicht zich op de plaats te begeven waar de werken uitgevoerd zullen worden om rekenschap te kunnen geven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werkzamheden. De inschrijver zal alle nuttige opmerkingen en verklaringen opstellen die relevant zijn voor de voorbereiding van zijn offerte. Het attest van plaatsbezichtiging moet verplicht bij de offerte gevoegd worden. De bezoeken zullen de 20/08/2015 en 27/08/2015 gebeuren te 10 u 00 Fabrieksstraat 54 te 1000 Brussel. Gelieve uw aanwezigheid ten minste 3 werkdagen op voorhand te melden aan de Mevr. C. Pennequin : tel : VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/8/2015 GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL, BRUSSEL MOBILITEIT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit Vooruitgangsstraat 80/1, BE-1035 Brussel Contact: Directie Projecten en werken weginrichtingen ir. Alain Lefebvre Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= BMB/DPT-DPW/ : Bestellingsopdracht voor de heraanleg van wegen als gewestwegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voornamelijk de heraanleg van de Generaal Jacqueslaan II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Deze bestellingsopdracht heeft als voorwerp heraanleg van wegen als gewestwegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voornamelijk de heraanleg van de Generaal Jacqueslaan. Deze aanneming omvat voornamelijk : De nodige topografische verrichtingen, alsook het opmaken van de gedetailleerde plannen van de uit te voeren constructies. Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle aangrenzende eigendommen en dit voor het geheel van de bebouwde delen, boven- en ondergronds, waarvan het kadastraal perceel zich op minder dan 12m bevindt van de rand der grondwerken uit te voeren voor de hieronder beschreven werken. De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken. Het wegnemen en opslagen van New Jersey-blokken, met inbegrip van het vervoer naar de bestemming. Het uitbreken van rijwegverhardingen, voetpaden, verkeerseilanden en perrons van allerlei aard, met inbegrip van hun fundering tot de diepte, nodig voor de uitvoering der werken volgens de nieuwe profielen. Het uitbreken van kantstenen, watergoten, veiligheidsstootbanden en wegtoestellen nodig voor de uitvoering der werken. Het uitbreken, schoonmaken en stockeren van recycleerbaar of opnieuw op de werf te gebruiken materiaal en meubilair, met inbegrip van het vervoer ter bestemming of naar een verwerkingsinstallatie met het oog op de recyclage ervan, Het uitbreken van allerlei buizen en omhulsels van alle aard. Het afbreken van metselwerk, beton en gewapend beton, waarop tijdens de uitvoering van de grondwerken gestuit is. Het affrezen van koolwaterstofverhardingen en het nodige uitzagen. Uitvoeren van uitgravingen en aanvullingen, met inbegrip van verdichting, eventuele stabilisatie en/of vervanging van de onvoldoende draagkrachtige of doorlatende grond, alsook de voorlopige werken om de uitgravingen droog te houden. Het aanbrengen van een onderfundering van zand. Het uitvoeren van een fundering uit mager beton gewapend met een rasterwerk. Het uitvoeren van een fundering uit continue steenslagfundering behandeld met cement. Het uitvoeren van een fundering en ophogingen met zandcement. De aanleg en wijziging van het systeem van afvoer van het afstromend water met inbegrip van de levering van waterslikkers, bezoekkamers, buizen en hun aansluiting op de riolen. Het op peil brengen van deksels, roosters en andere installaties in de voetpaden of de wegen. De uitvoering of het verwerken van watergoten, kantstenen, enz. De uitvoering van verhardingen van diverse aard. De uitvoering van voetpaden. De uitvoering van tramperrons De uitvoering van fietspaden De uitvoering van markeringen en signalisatie. Het verwerken van teelaarde, de beplantingen en het bouwen van boombakken. Het wegruimen van alle afval, puin, enz. buiten het openbare domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart De aansluiting op bestaande wegen, en andere bestaande inrichtingen. Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van stelposten met "te verantwoorden sommen". Landschapswerken en bijhorende leveringen. Alle bijkomende en samenhangende werken en leveringen voor de goede uitvoering van de werken. Proeven voor nazicht en oplevering. Het onderhoud van de werken van de aanneming tijdens de waarborgperiode. Alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.

4 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 4 II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Omvang van de opdracht De onderhavige opdracht maakt het voorwerp uit van meerdere bestellingen, die door de aanbestedende overheid worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de werken uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. Door de goedkeuring van de offerte verbindt de aanbestedende overheid zich ertoe, gedurende de geldigheidstermijn van de opdracht, eventuele verlengingen inbegrepen, bestellingen te plaatsen waarvan het totale bedrag, minstens ,-?, incl. BTW, bedraagt en niet hoger is dan ,-?, incl. BTW, herzieningen niet inbegrepen. Geldigheidstermijn van de opdracht Vertrekpunt van de geldigheidstermijn : De geldigheidstermijn van de opdracht vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de betekening van de goedkeuring van de offerte. Duur van de geldigheidstermijn : De geldigheidstermijn bedraagt drie jaren of minder indien het maximumbedrag der werken voorzien onder punt d) hierboven bereikt is. Bovendien heeft de aanbestedende overheid het recht het contract in één of meerdere malen te verlengen zonder dat de verlenging of de som van de verlengingen 1 kalenderjaar mag overschrijden, indien het minimumbedrag vermeld in punt d) ("Omvang van de opdracht") niet werd bereikt tijdens de geldigheidstermijn van de opdracht of indien het vastgelegde bedrag niet werd opgebruikt. Elke verlenging wordt aan de aannemer betekend ten minste 15 (vijftien) kalenderdagen vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn van het lopende contract. Door het indienen van zijn offerte verbindt de inschrijver zich ertoe de eventuele verlengingen, waartoe de aanbestedende overheid beslist, zonder beperking en aan de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht te aanvaarden. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Art. 58 tot 60: Algemene bepalingen 1. De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen: Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Voor de Belgische inschrijvers: - het attest van niet-faillissement, - het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen, - het bewijs dat hij erkend is als aannemer van werken overeenkomstig wat hierna bepaald wordt onder de «artikelen 67 tot 69: kwalitatieve selectie». 2. De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde aanbestedende overheid. Art. 61 tot 66: Toegangsrecht Impliciete verklaring op erewoord: Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, 1 en 2 van het K.B. van 15 juli Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, 2, 5 van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, 2 van het K.B. van 15 juli Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, 2, 6 van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten. In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig. Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, 1 en 2 van het K.B. van 15 juli De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Art. 67 tot 79: Kwalitatieve selectie De inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd: hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie C, en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 7 volgens de raming van de aanbestedende overheid); hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden; hetzij vervangende bewijsstukken vereist overeenkomstig het artikel 3, 1, 2 van de wet van 20 maart 1991, betreffende de erkenning van aannemers van werken (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991); de lijst van de werken, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar en gestaafd door attesten die aantonen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de bouwheer een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden De bedoelde werken zijn de volgende: 1. het afbreken, voorbereiden en plaatsen van natuurstenen, 'platinen' kasseien bij de aanleg van voetpaden en over een minimale oppervlakte van 200m² in één stuk, 2. het afbreken, voorbereiden en plaatsen van porfier kasseien bij de aanleg van wegen of parkeerplaatsen en over een minimale oppervlakte van 200m² in één stuk, De beknopte beschrijving van de referenties moet de volgende elementen omvatten: - naam van de opdrachtgever (aanbestedende overheid) en hoedanigheid, - adres, telefoon, fax, mail van de opdrachtgever, - lokalisering van de werken, - datum, uitvoeringstermijnen en duur van de werken, - minimum 3 foto's (één detailfoto, één overzichtsbeeld en één vrij gekozen foto), - vrije en gevarieerde contextuele informatie. De niet-belgische inschrijvers dienen de documenten waaruit blijkt dat ze voldoen aan voornoemde kwalitatieve selectievoorwaarden bij hun offerte te voegen. Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval, toont hij de aanbestedende overheid dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 61 van het K.B. van 15 juli 2011 toepasselijk. Een inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni Klasse: Klasse 7 : tot EUR, Categorie: C Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/09/ :00

5 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 5 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/09/ :00 Plaats: 1035 Brussel, gebouw C.C.N., vooruitgangstraat 80, zaal Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare opening AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/08/2015 ASBL INSTITUT DES SOEURS DE NOTRE-DAME N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR asbl Institut des Soeurs de Notre-Dame rue de Veeweyde 40, BE-1070 Bruxelles Contact: Françoise Hubert Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries en PVC II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue de Veeweyde 40 à 1070 Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries en PVC. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Les soumissionnaires doivent remplir les conditions relatives au droit d'accès au marché telles que définies aux articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Art. 61, 1er et 2, 1, 2 ou b3 : Les soumissionnaires joignent à leur offre un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays concerné. Art. 62 : Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 joignent à leur offre une attestation de l'office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale. Les soumissionnaires employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'union européenne et qui n'est pas visé ci-dessus, joignent une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'ils sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où ils sont établis. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date de réception des offres. Art. 63 : Les soumissionnaires joignent à leur offre une attestation dont il résulte qu'ils sont en règle par rapport à leurs obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où ils sont établis. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. III.2.3. Capacité technique: catégorie D, D1, D14 ou D21, classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 18/09/ :00 Lieu: rue de Veeweyde 40 à 1070 Bruxelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: - ISND_Trav_Chassis_CdC.pdf Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): le document est disponible par mail à l'adresse VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/8/2015 DE VILLA'S VAN GANSHOREN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT De Villa's van Ganshoren 6 Rusatiralaan, BE-1083 Brussel Contact: ENGELS MARC Tel: Fax:

6 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 6 volledige renovatie van 8 liften II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 2 à 8 Peereboomlaan te 1083 Ganshoren II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Volledige renovatie van 8 liften in overeenstemming met de wet II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Volgens K.B. van 15/07/2011 art 61 t/m 66 ; Inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn en bij de offerte te voegen: -art 61 1, 2,1,2 of b3 : uittreksel uit het strafregister -art 62 : attest R.S.Z. : voorlaatste kalender kwartaal voor de datum van ontvangst van de offerte -art 63 : attest van beroepmatige fiscale verplichtingen op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste ontvangsdatum van de offerte klasse 5 cat N1 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 75 EUR. Betalingstermijnen en -methode: via overschrijving op rekening van de Villa's : BE ref : liften Peereboom Verzendingskosten : +10 Euro of betaling aan het onthaal van de Villa's van Ganshoren ; Ma,Di,Wo,Do van 9 tot 12u30 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/09/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Op straffe van nietigheid van zijn offerte, moet de inschrijver deel nemen aan het verplichte bezoek ter plaatse dat plaatsvindt op 02/ en of 08 september 2015 om 10u30, 6 Peereboomlaan. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/8/2015 INFRABEL - AREA NORTH-EAST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Infrabel - Area North-East Koningin Astridplein 27, BE-2018 Antwerpen Contact: I-AM.NE Bureau I-AM.NE-aannemingen Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Besteknr. 57/53/2/10/008. L13/1 - L15 - L16. Onderhouds- en vernieuwingswerken kunstwerken. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lijnen 13/1, 15 en 16. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: De aanneming omvat voornamelijk: - betonherstellingen; - reinigen van kunstwerken; - schilderen van kunstwerken en borstweringen; - injecteren met schuimend injectiemateriaal en materiaal op basis van epoxy; - herstellen van voegen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: - Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012; - Een 'fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten' overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA - Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/ , maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes. Klasse: 2, Categorie: E Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.

7 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 7 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 16/09/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 16/09/ :00 Plaats: Station Antwerpen-Centraal, Koningin Astridplein 27 te 2018 Antwerpen. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Iedereen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/08/2015 SPI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SPI Rue du Vertbois, 11, BE-4000 Liège Contact: Monsieur Bernard REUL Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Extension du parc d'activités économiques d'ouffet rues Halbadet et Pelé-Bois II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ouffet II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Description des travaux L'entreprise a pour objet la création de deux tronçons de voirie intérieure au P.A.E. d'ouffet comprenant la pose des canalisations d'égouttage unitaire à raccorder à l'égouttage existant ainsi que l'aménagement des accotements à pourvoir des conduites de distribution d'eau gérées par la C.I.L.E. et la mise à disposition des tranchées pour les réseaux des Concessionnaires d'électricité, de fibres optiques et de téléphonie. Les travaux se subdivisent en 4 divisions à savoir : - la Division 1 est relative à la construction de la voirie et de l'égouttage ; - la Division 2 est constituée des travaux de pose de la distribution d'eau ; - la Division 3 concerne la mise à disposition des tranchées pour l'alimentation électrique des futures entreprises en haute et basse tension ainsi que l'éclairage public gérés par ORES; - la Division 4 mentionne les travaux de pose des Gaines pour Fibres optiques. Les travaux comportent notamment: 1). Les travaux préparatoires consistant principalement : a). Au fraisage des 2 couches de produits bitumineux dans le carrefour supérieur avec le sciage transversal décalé de 0,20m, au fraisage de la couche d'usure dans les deux carrefours inférieurs ainsi que de la sous- couche à l'aplomb de la nouvelle canalisation d'égouttage avec le sciage longitudinal // à la canalisation d'égouttage et de distribution d'eau en voirie existante; b). Au fraisage des filets d'eau en béton coulé sur place à l'endroit des carrefours et le sciage transversal du béton sur 0,20m d'épaisseur; c). Au démontage de revêtement de terre-plein, de bordures enterrées et de filets d'eau, d'accessoires de voirie et de signaux; d). A la démolition de la fondation et de la sous-fondation en concassés lors de l'ouverture de la tranchée d'égouttage ainsi que la démolition de la chambre existante d'égouttage et de la chambre de distribution d'eau; e). Au déplacement des Concessionnaires et des conduites d'eau préalablement à toute activité de terrassement. 2). Les travaux de terrassements comprenant : a). Les déblais des terres de retroussement entre les profils 0 et 16 ainsi que sur une largeur de 10 mètres entre les profils 0 et 14 pour occupation temporaire avec stockage à proximité dans la propriété communale b). Les déblais localisés pour coffre des nouveaux tronçons de voirie d'une épaisseur totale de 0.76m avec évacuation en décharge agréée; c). Les tranchées pour pose des canalisations d'égouttage et de distribution d'eau avec remblai sur place ou évacuation pour le surplus y compris les déblais excédentaires en décharge agréée comme dit ci-avant; d). Les travaux de remblai des terres de retroussement à profiler en talus et dans les zones d'occupation temporaire. 3). Les travaux de construction des deux tronçons de voirie intérieure à la zone de 5 mètres de largeur entre filets d'eau en béton coulé de 0,50m de largeur suivant le profil en travers-type et comprenant: - la stabilisation à la chaux du fond de coffre sur une épaisseur de 30cm ; - la sous-fondation de type 4 de 40 cm d'épaisseur en concassés neufs 80/120 sur le géotextile de 300 g/m² non tissé en réparation de tranchée et en nouvelle voirie; - la fondation de type IA de 20 cm d'épaisseur de 0/56 traitée au ciment pour les mêmes zones; - la fondation en grave-bitume du type GB-20-1 de 6cm d'épaisseur en réparation de tranchée d'égouttage et en nouvelle voirie; - la sous-couche de produits hydrocarbonés du type AC- 20base3-1 de 60 mm d'épaisseur; - la couche d'usure de 40 mm d'épaisseur en béton hydrocarboné du type AC- 14Surf 1-1 sans joint longitudinal et avec joints bitumineux préformés transversaux. 4). Les travaux d'aménagement des accotements sur 1,50m de largeur avec apport de concassés 20/125 de 40cm d'épaisseur fermés à l'aide d'une couche de 5cm d'épaisseur de concassés 0/32 de teinte jaunâtre après compaction. 5). La pose d'éléments linéaires du type II A2 en béton coulé sur place sur toute la longueur de la chaussée et de l'aire de rebroussement; 6). La fourniture et la pose des tuyaux de béton, de PVC, des chambres de visite préfabriquées, des blocs de béton, des avaloirs et tous les matériaux à mettre en ouvre sur l'étendue du chantier. 7). Les travaux d'équipement en distribution d'eau de la CILE par la fourniture et la pose des conduites et pièces spéciales de distribution d'eau avec la construction des chambres de vannes, la signalisation de repérage et toutes les jonctions au réseau existant. 8). La mise à disposition des tranchées pour les impétrants. 9). L'établissement et la fourniture de plans après travaux. 10). L'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie de CINQ ANS. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Les soumissionnaires sont avisés de ce que le Pouvoir Adjudicateur réclamera, avant l'attribution du marché, l'ensemble des documents suivants:

8 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 8 * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * En application de l'art. 63 de l'ar du 15 juillet 2011, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation Classe 5, catégorie C Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 5 C2 (Distribution d'eau et pose de canalisations diverses), Classe 5 III.2.3. Capacité technique: Agréation Classe 5, catégorie C Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 5 C2 (Distribution d'eau et pose de canalisations diverses), Classe 5 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/9/2015 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents du marché sont disponibles gratuitement sous format informatique. Sur demande auprès de Bernard REUL - Coordinateur de projets - Développement Infrastructures à la SPI - 04/ ), un lien sera envoyé par mail au soumissionnaire, qui permettra le téléchargement des documents du marché. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 21/9/ :00 Lieu: Atrium Vertbois - rue du Vertbois 11 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/8/2015 CPAS DE HANNUT N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CPAS de Hannut Rue de l'aîte 3, BE-4280 Hannut Contact: Responsable technique Monsieur Pascal Baranger Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'une crèche de 57 enfants II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Hannut II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction d'une nouvelle infrastructure d'accueil pour enfants (57 places en crèche), à proximité immédiate du contournement Nord de Hannut, située à la rue d'avernas. Le projet est en réalité composé de 6 lots, mais seul le lot 1 est à ce stade mis en adjudication, à la demande expresse du pouvoir subsidiant. Les lots suivants seront donc publiés ultérieurement, dans le courant de l'année II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - un extrait du casier judiciaire ; - une attestation de non-faillite délivrée par le tribunal de commerce compétent ; - une attestation (avec cachet sec) confirmant que le soumissionnaire est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale, comme requis par l'article 62 de l'a.r. du 15 juillet 2011 ; et - une attestation confirmant que le soumissionnaire n'a pas de dette fiscale (T.V.A., I.P.P., I.Soc., etc.), comme requis par l'article 63 de l'a.r. du 15 juillet III.2.2. Capacité économique et financière: une déclaration bancaire établie conformément au modèle prévu l'a.r. du 15 juillet 2011 et reproduit en annexe du présent cahier des charges ; et - une déclaration concernant son chiffre d'affaires en travaux similaires et pertinents par rapport à l'objet du marché, au cours des trois derniers exercices. A noter que cette déclaration doit attester un chiffre d'affaires moyen annuel (uniquement les travaux pour le secteur des soins de santé) supérieur au montant estimé du lot concerné. III.2.3. Capacité technique: - une liste des travaux similaires à ceux envisagés par le présent cahier des charges, exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour chaque référence invoquée. A noter que les travaux similaires sont ceux qui sont similaires à ceux envisagés par le présent marché du point de vue qualitatif (type de travaux) et quantitatif (montant du marché) ; - une liste des noms et qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché ; - la preuve de l'inscription du soumissionnaire au registre professionnel ou de commerce, conformément aux conditions prévues par la législation du pays où il est établi. La preuve est apportée par une attestation ou, à défaut, par une déclaration sous serment ; - le certificat d'agréation démontrant le niveau d'agréation requis pour le lot concerné (cf. article 1.7 du présent cahier des charges). - le montant journalier (applicable par jour ouvrable concerné) à prendre en compte pour couvrir l'ensemble des frais d'entreprise, directs et/ou indirects, liés au dépassement contractuel d'exécution, lorsque ce dépassement est clairement imputable au Maître de l'ouvrage ou à ses représentants ou à des circonstances auxquelles l'entreprise est manifestement étrangère

9 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 9 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: 180 EUR. Conditions et mode de paiement: - Lot 1 : sur demande auprès de l'atelier d'architecture DDV (Nivelles), au 067/ Prix : 180Euro Tvac + 10Euro si envoi par Taxipost IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/09/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/8/2015 COMMUNE DE LA BRUYÈRE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR commune de La Bruyère place communale 6, BE-5080 Rhisnes Contact: Monsieur Yves Groignet Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: rénovation menuiseries salle des fêtes de VILLERS II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: LA BRUYERE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: démontage des menuiseries existantes pose et fournitures de châssis et portes extérieurs en aluminium II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2. Capacité économique et financière: joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux ens/catégories D20 classe 1 sont remplies OU une déclaration bancaires appropriée. une déclaration bancaires appropriée III.2.3. Capacité technique: joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en sous-catégorie classe sont remplies ou joindre une liste des travaux (minimum 3 références) de même nature et de même importance exécutés au cours des 2 dernières années appuyée de certificats de bonne exécution indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. OU joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux ens/catégories D20 classe 1 sont remplies une liste des travaux (minimum 3 références) de même nature et de même importance exécutés au cours des 2 dernières appuyée de certificats de bonne exécution SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/9/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Par virement sur le compte BE de l'inasep en indiquant avec précision le motif du paiement.(bt ) Le cahier spécial des charges et les plans peuvent être obtenus auprès de : service accueil INASEP.081/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/9/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/9/ :30 Lieu: commune de La Bruyère, place communale 6 à 5080 Rhisnes SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/8/2015 RW-SPW-DGO2-DVHC-DIRECTION DES VOIES HYDRAULIQUES DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RW-SpW-DGO2-DVHC-Direction des Voies Hydrauliques de Charleroi Rue de Marcinelle, 88, BE-6000 Charleroi Contact: Monsieur ir Olivier GILSOUL, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées. Tél: Fax:

10 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 10 Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 : Sambre, Eau d'heure et Canal Cahrleroi-Bruxelles. Prestations de plongée, de repêchage et d'évacuation de véhicules immergés, de contrôle et de réparations aux ouvrages d'art pour la Direction des Voies hydrauliques de Charleroi ;plus de détails sur la soumission électronique au point VI.3 du présent avis ainsi que dans le cahier spécial des charges II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Sambre, Eau d'heure et Canal Charleroi-Bruxelles. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: - prestations de plongée, pour le repêchage, l'évacuation en dehors du domaine des voies navigables de véhicules et leur stockage temporaire; - prestations de plongée pour le repêchage de tout objet immergé exogène gênant la navigation dans les voies navigables; - prestations de plongée pour réparations de petites avaries d'ouvrages d'art et de berges; - prestations de plongée pour certaines inspections d'ouvrages d'art II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le simple fait d'introduire son offre, le soumissionnaire déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention est attirée sur le fait qu'avant de prendre la décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire ou chaque associé en cas de société momentanée, à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 3 de l'arrêté royal précité. Le soumissionnaire belge ou étranger employant du personnel assujetti à la loi du 237 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la Sécurité Sociale des travailleurs, joint à son offre, une attestation de l'onss dont il résulte qu'il est en règle en matière de payement de ses cotisations de sécurité sociale. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres. Toutefois, le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée est dispensé de produire l'attestation de l'onss visée aus alinéas 1 et 2. En effet, la vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. Le soumissionnaire belge ou étranger employant du personnel relevant d'un autre état membre de l'union européenne joint à son offre une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au payement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Lorsque le soumissionnaire belge ou étranger employe du personnel visé tant par le 1er que par le 2, les dispositions des deux paragraphes s'appliquent. Le soumissionnaire assujetti à la sécurité sociales des travailleurs indépendants joint à son offre une attestation dont il résulte qu'il est en règle avec ses obligations en matière de payement de ses cotisations de sécurité sociale. Le soumissionnaire joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où i lest établi. Toutefois, le soumissionnaire belge est dispensé de produire l'attestation délivrée par le SPF Finances visées à l'article En effet, la vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW (T2L2MARC) qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Les attestations visées aux articles 62 et 63 doivent être produites par chaque associé en cas de société momentanée. III.2.2. Capacité économique et financière: Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité financière et économique, les documents suivants : - une déclaration bancaire établie conformément au modèle repris à la fin des clauses administratives du Cahier Spécial des Charges. OU - une attestation d'engagement de constitution de cautionnement établie conformément au modèle repris à la fin des clauses administratives du CSC. III.2.3. Capacité technique: Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité technique ou professionnelle, le(s) document(s) suivant(s) : A. une liste de dis repêchages de véhicules (voitures) immergés en fleuve ou rivière, effectués au cours des trois dernières années. Les repêchages en canal ne sont pas retenus. B. une liste de six inspections subaquatiques ou travaux mineurs sur ouvrages d'art hydrauliques (écluses, barrages, plan incliné, ascenseur hydraulique, station de pompage, pile de pont en rivière, berge, mur que quai), d'un montant de minimum 1000? (HTVA) par intervention, effectués au cours des trois dernières. C. une liste de minimum 3 plongeurs faisant partie du personnel du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit être en mesure d'apporter la preuve de ses prestations. Les références doivent être indiquées dans les tableaux établis conformément au modèle repris à la fin des clauses administratives, et des annexes peuvent y être jointes. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 31/08/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 31/08/ :00 Lieu: Rue de Marcinelle, 88 à 6000 CHARLEROI Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS - Au point IV.3.7 : délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : le pouvoir adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours calendrier. - L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (Cahier Spécial des Charges, métrés, ect,.) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région Wallonne dont l'adresse URL est la suivante : - Soumission électronique : dans le cadre de la présente procédure, les offres peuvent être établies et déposées par des moyens électroniques; les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques sont décrits dans le CSC dans la rubrique "soumission électronique". Tout problème de connexion à l'urne électronique ou de dépôt d'une offre doit immédiatement être sognalé auprès de M. E. CLAYES (081/ ) ou à l'adresse SOUMISSION ELECTRONIQUE : dans le cadre de la présente procédure, les demandes de participation et les offres peuvent être établies et introduites par des moyens électroniques conformes à l'article 52, 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser figurent dans le cahier spécial des charges. Tout problème de connexion à l'urne électronique ou de dépôt d'une demande de participation ou d'une offre par des moyens électroniques doit immédiatement être signalé à l'adresse de groupe avec mention du n de cahier spécial des charges. Conformément à l'article 52, 3, 2 de l'arrêté royal précité, les soumissionnaires ont l'autorisation d'introduire à la fois demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB.) ou sur support papier. Les références juridiques relatives à l'utilisation des moyens électroniques ainsi que le guide pratique pour la soumission électronique sont disponibles dans la Rubrique «Entreprises» «informations entreprises» du Portail des marchés publics présent avis rectificatif remplace l'avis de marché publié le 22/07/2015 sous le numéro au Bulletin des Adjudications. Le présent avis rectificatif est publié pour modifier et/ou compléter le libellé et le descriptif de plusieurs articles additionnels et postes du métré. Pour des raisons techniques, la SOUMISSION ELECTRONIQUE ne peut se faire qu'à partir de l'avis initial posté sur le portail en date du 22/07/2015 sous la référence VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/08/2015 COMMUNE D'ETALLE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune d'etalle Rue du Moulin, 15, BE-6740 Etalle Contact: Tous les utilisateurs

11 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 11 Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Equipements du lotissement "A mouche d'ethe? à Etalle. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: "A mouche d'ethe? à Etalle II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Equipements du lotissement "A mouche d'ethe? à Etalle. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: Néant. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4 III.2.3. Capacité technique: * Une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés réqulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21/9/2015 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Le cahier des charges est envoyé gratuitement sur simple demande par IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 22/9/ :00 Lieu: Maison Communale d'etalle SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: 26/08/2015 à Une visite des lieux est organisée le 26/08 à 10h00 sur place (au niveau du carefour de la rue du Harrêt - lotissement) VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/8/2015 IMMOBILIÈRE SOCIALE ENTRE SAMBRE ET HAINE S.C.R.L. N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Immobilière Sociale entre Sambre et Haine S.C.R.L. avenuer Wanderpepen 52, BE-7130 Binche Contact: Monsieur Michel Durieux Monsieur Michel Durieux, Directeur gérant Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 D Rénovation et isolation de 12 toitures à Morlanwelz, Cité des Epines II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: D Rénovation et isolation de 12 toitures Morlanwelz, cite des Epines,rue de la Croix Rouge, n 8 a 22 et n 41 a 47. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation et isolation de 12 toitures (plate-forme) à Morlanwelz, cite des Epines,rue de la Croix Rouge, n 8 a 22 et n 41 a 47. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: D Rénovation de 12 toitures avec isolation Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agr_ation en classe 2,categorie D sous-cat_gorie D1 ou D8 conform_ment _ l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agr_ation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: -Obligation de signature de la Charte de s_curit_; -Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agr_ation en classe 2, cat_gorie D sous-cat_gorie D1 ou D8 conform_ment _ l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agr_ation d'entrepreneurs de travaux.

12 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 12 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/09/ :00 Documents payants:oui. Prix: 60.5 EUR. Conditions et mode de paiement: versement au compte BE de l'issh-52 avenue Wanderpepen Binche de 60,50 _ R_f_rence: M.Travaux D CROIX ROUGE IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/09/ :00 Lieu: 52,Avenue Wanderpepen, 7130 Binche Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. Réservée aux entrepreneurs adjudicataires, aux auteurs de projet, au Pouvoir organisateur et ses représentants. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS La duree du marche, point II.3 ci-avant est exprimee en jours calendrier VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/08/2015 VZW KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO GENT-WEST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VZW Katholieke Scholen Regio Gent-West Boomstraat 77, BE-9000 Gent Contact: Architectenbureau Vrindts Mieke Vrindts Mieke Tel: Internet adres(sen): Verbouwing sanitaire voorzieningen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 9000 Gent II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Verbouwing sanitaire voorzieningen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie of ondercategorie en klasse. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (geen kopie!). Dit attest moet betrekking hebben op het voorlaatste afgelopen kwartaal vóór de dag van de ontvangst van de offertes (artikel 62 1). Een origineel attest van waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen, overeenkomstig artikel 63 van het KB van 15 juli Klasse: Klasse 2 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/09/ :00 Plaats: VZW TABOR, Molenaarsstraat 26, 9000 Gent Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de indieners van een offerte voor dit project AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/08/2015 STAD AALST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Aalst Grote Markt 3, BE-9300 Aalst Tel: Internet adres(sen):

13 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 13 Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor aanleg en herstel van voetpaden II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: grondgebied stad Aalst II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het dossier omvat de aanleg en herstel van voetpaden op diverse plaatsen waaronder: - opbreken van bestaande voetpadverhardingen; - aanleg voetpaden en lijnvormige elementen. In het bestek wordt opgenomen dat deze opdracht op afroep volgens artikel 26, 1, 2 b van de wet van 15 juni 2006 kan herhaald worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Voor Belgische inschrijvers: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Het attest blanco strafregister kan door de aanbestedende overheid niet rechtstreeks opgevraagd worden via de elektronische middelen van de federale overheid (telemarc/digiflow). Daarom vragen wij om een attest blanco strafregister bij uw offerte te voegen dat u kan opvragen via U hoeft enkel de firmanaam, adres, btw nummer en reden van aanvraag "in het kader van onderzoek inschrijving van een overheidsopdracht" op te geven. Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt. Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum 5 maanden voor datum inschrijving. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: / / / / Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/9/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/9/ :00 Plaats: Stadhuis-Witte Zaal, Zwarte Zusterstraat 8 te 9300 Aalst AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: We verwijzen naar de handleiding e-notification voor ondernemers. Deze handleiding kunt u terugvinden op onder de rubriek algemeen, e-procurement, FAQ. Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/8/2015 KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kerkfabriek Sint-Lambertus p.a. Hollebeekstraat 41, BE-9661 Parike (Brakel) Contact: Georges Thomas Tel: P1 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Algemene binnenrestauratie en binnenschilderwerken van de parochiale Sint-Lambertuskerk te Parike (Brakel), perceel 1: binnenrestauratie en binnenschilderwerken. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek Bewijs van erkenning (klasse 3, ondercategorie D24) zie bestek

14 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 14 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/09/2015 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/09/ :00 Plaats: Gemeentelijke basisschool Klavertje Vier, Steenweg 93, 9661 Parike (Brakel) AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Een plaatsbezoek is verplicht. De kerk zal open zijn op woensdag 02/09/2015 en op vrijdag 04/09/2015 telkens van 14u00 tot 17u00. Een afgevaardigde van de kerkfabriek zal aanwezig zijn. Een attest van plaatsbezoek zal u door de kerkfabriek overgemaakt worden. Dit attest dient toegevoegd te worden aan de inschrijving. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/8/2015 KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kerkfabriek Sint-Lambertus p.a. Hollebeekstraat 41, BE-9661 Parike (Brakel) Contact: Georges Thomas Tel: P2 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Algemene binnenrestauratie en binnenschilderwerken van de parochiale Sint-Lambertuskerk te Parike (Brakel), perceel 2: vernieuwen van de verwarmingsinstallatie en de elektrische installatie. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek Bewijs van erkenning (klasse 1, ondercategorie D17) zie bestek Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/09/2015 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/09/ :00 Plaats: Gemeentelijke basisschool Klavertje Vier, Steenweg 93, 9661 Parike (Brakel) AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Een plaatsbezoek is verplicht. De kerk zal open zijn op woensdag 02/09/2015 en op vrijdag 04/09/2015 telkens van 14u00 tot 17u00. Een afgevaardigde van de kerkfabriek zal aanwezig zijn. Een attest van plaatsbezoek zal u door de kerkfabriek overgemaakt worden. Dit attest dient toegevoegd te worden aan de inschrijving. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/8/2015 KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kerkfabriek Sint-Lambertus p.a. Hollebeekstraat 41, BE-9661 Parike (Brakel) Contact: Georges Thomas Tel: P3 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Algemene binnenrestauratie en binnenschilderwerken van de parochiale Sint-Lambertuskerk te Parike (Brakel), perceel 3: Restauratie van de schilderijen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

15 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 15 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek Bewijs van erkenning (klasse 1, ondercategorie D23) zie bestek Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/09/2015 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/09/ :00 Plaats: Gemeentelijke basisschool Klavertje vier, Steenweg 93, 9661 Parike (Brakel) AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Een plaatsbezoek is verplicht. De kerk zal open zijn op woensdag 02/09/2015 en op vrijdag 04/09/2015 telkens van 14u00 tot 17u00. Een afgevaardigde van de kerkfabriek zal aanwezig zijn. Een attest van plaatsbezoek zal u door de kerkfabriek overgemaakt worden. Dit attest dient toegevoegd te worden aan de inschrijving. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/8/2015 Oproep tot kandidaatstelling MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL - PROCUREMENT & LOGISTICS DEPARTMENT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department Koningsstraat 76, BE-1000 Brussel Contact: STIB-MIVB Francis Van Peborgh Tel: Fax: Internet adres(sen): AL_3171_FMIS II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: De MIVB zou, voor haar departement Facility Management & Real Estate, een software oplossing (FMIS - Facility Management Information System) willen vinden voor het beheer van haar sites en haar diensten aan het personeel. Daarvoor is zij op zoek naar firma's die de nodige competenties kunnen aantonen in het domein van Facility Management, meer specifiek softwareprojecten die kunnen beantwoorden aan de nood tot informatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau van ondernemingen die meer dan 10 sites en hun technische faciliteiten moeten beheren. Zij moeten hiernaast ook capabel zijn om de reeds bestaande informatie, die momenteel in SAP is opgeslagen, te hergebruiken in dit FMIS. Deze aankondiging betreft een oproep tot kandidaatstelling. Enkel de weerhouden kandidaten, na selectie op basis van de selectiecriteria vermeld in rubriek III, krijgen het bestek. Er zal in deze fase van oproep tot kandidaatstelling op GEEN inlichtingenaanvraag worden beantwoordt II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteit uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten. De identificatie van de onderneming zal duidelijk de volgende informatie vermelden: naam van de firma, juridische vorm, adres van de hoofdzetel, BTW-nummer (geldig voor de hele procedure), BIC en IBAN, contactpersoon (naam, voornaam, fonctie, telefoon, GSM, ) - indien meerdere betrokkene personen, gelieve hetzelfde informatiestruktuur te gebruiken. 2 Een formele verklaring dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, enz.). 3 Een verklaring op erewoord waarmee de kandidaat onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in de artikelen 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen: (Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.) - Een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie. - Een recent uittreksel van het strafregister. - Een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/ Een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen. - Een attest van de R.S.Z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012. Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen. Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen, of deze documenten op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken. De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht, de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken, en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen. 4 In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een

16 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 16 officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 Een verklaring op erewoord betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht. 2 De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België voor zover dat deze gepubliceerd werden. Uit de voormelde balansen en jaarrekeningen van de onderneming dient te blijken dat de onderneming economisch en financieel bekwaam is om de huidige opdracht, gelet op de totale geraamde waarde ervan, uit te voeren. 3 Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. 4 Indien de kandidaat optreedt als trader of tussenpersoon, moet hij het bewijs leveren dat hij voor deze opdracht gemandateerd werd door de fabrikant. Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 De ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden; door het aanbrengen van haar referenties: - Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen en prestaties voor grote ondernemingen met vergelijkbare ICT-infrastructuur, die de onderneming gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht binnen het domein, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van de contactpersonen binnen deze ondernemingen. - Getekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten. 2 Een beschrijving van de expertise van de kandidaat in het betreffende domein. 3 Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000 certificaat of eender welk ander certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden. Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen, niet in overweging te nemen. Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/08/ :00 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 31/08/ :00 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/08/2015 BRUSSEL STEDELIJKE ONTWIKKELING N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Brussel Stedelijke Ontwikkeling vooruitgangstraat 80/1, BE-1000 Brussel Contact: Philippe Piéreuse Directeur Philippe Piéreuse Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Dienstenopdracht - Verwezenlijking van vijf studieopdrachten met betrekking tot de stadsvernieuwingscontracten ATY2015/178 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brussels Hoofdstedelijk Gewest II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: +++De huidige aanbesteding verloopt in 2 fasen : een eerste fase heeft betrekking op de kwalitatieve selectie op basis van het inschrijvingsformulier en de tweede fase betreft de effectieve indiening van de offertes. Alleen de geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.+++ Verwezenlijking van vijf studieopdrachten met betrekking tot de Stadsvernieuwingscontracten Bestek ATY2015/178 Perceel nr. 1: SVC 1: Havenlaan / Citroën / Groendreef / T&T - Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-Stad Perceel nr. 2: SVC 2: Brabant / Noord / Sint-Lazarus - Sint-Joost, Schaarbeek en Brussel-Stad Perceel nr. 3: SVC 3: Beekkant - Weststation - Ninove - Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht Perceel nr. 4: SVC 4: Koningslaan - Sint-Gillis en Vorst Perceel nr. 5: SVC 5: Roro-Poincaré - Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en Brussel-Stad Deze opdracht zal onderverdeeld worden in 5 percelen die overeenstemmen met 5 studiegebieden. Elk perceel betreft het verwezenlijken van een studie die betrekking heeft op het opstellen van een Stadsvernieuwingscontract, een programma dat alle mogelijke operaties omvat. Elk Stadsvernieuwingscontract heeft betrekking op 1 studiegebied dat vooraf vastgesteld werd door de aanbestedende overheid. Elk perceel is opgedeeld in twee delen: een vast deel en een voorwaardelijk deel. Het vaste deel betreft de verwezenlijking van het basisdossier van het SVC. Het voorwaardelijke deel betreft de eventuele wijziging(en) van het programma tijdens de uitvoering ervan. De nieuwe Stadsvernieuwingscontracten moeten zowel het Gewest als de betrokken gemeenten als de betrokken privé- en openbare partners in staat stellen grootschalige operaties op het vlak van stadsvernieuwing tot een goed einde te brengen binnen bepaalde perimeters die door het Gewest zijn vastgesteld en die onder andere gekenmerkt worden door het feit dat ze over gemeentegrenzen heen lopen. Op basis van de algemene doelstellingen die het Gewest bepaalde voor elk SVC, moet het studiebureau de bestaande toestand van de gehele perimeter onderzoeken in het licht van verschillende thema's, om zo een diagnose van het gebied op te maken. Een nauwkeurig overzicht van de gewestelijke, gemeentelijke en privéprojecten wordt opgesteld om wisselwerkingen op te zetten binnen het SVC-programma en om de haalbaarheid van de operaties te meten. Het programma wordt in detail beschreven in de vorm van projectfiches. Terwijl de drie fasen van de opdracht (bestaande toestand, diagnose en programma) worden uitgevoerd, wordt er tegelijk onderhandeld met de sectorale actoren met wie synergieën kunnen worden opgezet. De communicatie/deelname zal toevertrouwd worden aan een onafhankelijk gespecialiseerd bureau, buiten deze opdracht die gecoördineerd wordt door de directie Stadsvernieuwing. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: SVC 1: Havenlaan / Citroën / Groendreef / T&T - Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-Stad Korte beschrijving: zie algemene beschrijving

17 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 17 Perceel 2: SVC 2: Brabant / Noord / Sint-Lazarus - Sint-Joost, Schaarbeek en Brussel-Stad Korte beschrijving: zie algemene beschrijving Perceel 3: SVC 3: Beekkant - Weststation - Ninove - Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht Korte beschrijving: zie algemene beschrijving Perceel 4: SVC 4: Koningslaan - Sint-Gillis en Vorst Korte beschrijving: zie algemene beschrijving Perceel 5: SVC 5: Roro-Poincaré - Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht en Brussel-Stad Korte beschrijving: zie algemene beschrijving II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: ,78? excl. BTW ( ? incl. BTW) per perceel of ,92? excl. BTW ( ? incl. BTW) voor de gehele opdracht. Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door deel te nemen aan deze opdracht verklaart de inschrijver dat hij/zij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt waarin artikel 61 voorziet. Document 1. Verbintenisformulier De kandidaat voegt het verbintenisformulier toe dat bij dit bestek is gevoegd, naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend. Indien verscheidene dienstverleners zich verenigen, moet het soort vereniging worden gepreciseerd, alsook de contractuele banden tussen de partners (tijdelijke vereniging, gezamenlijk of hoofdelijk aansprakelijk consortium, onderaanneming, enz.). Naargelang de rechtsvorm die het kandidaatteam aanneemt, moet elk lid getuigen van zijn verbintenis om de opdracht correct uit te voeren en/of zich door de gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Document 2. Attest socialezekerheidsbijdragen Een attest afgegeven door de bevoegde overheid dat bevestigt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen inzake de betaling van de socialezekerheidsbijdragen, tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelname of de offertes, conform de bepalingen van de Belgische wet of de wetten van het land waar hij is gevestigd. (Art. 62 van het koninklijk besluit van 15/07/2011) De kandidaat of de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onder 1 valt, voegt bij zijn verzoek tot deelname of zijn offerte een attest, naargelang het geval, afgegeven door de bevoegde overheid, dat aangeeft dat hij, volgens de rekening die ten laatste op de uiterste datum voor het ontvangen van de aanvragen tot deelname of de offertes is opgemaakt, in orde is met zijn verplichtingen inzake de betaling van de socialezekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. (Art. 63 van het koninklijk besluit van 15/07/2011) Document 3. Attest betreffende de beroepsgebonden fiscale verplichtingen De kandidaat of de inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelname of zijn offerte, al naargelang, een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes. In geval van een feitelijke vereniging van verschillende natuurlijke en/of rechtspersonen worden de hierboven gevraagde inlichtingen opgegeven of gecontroleerd, al naargelang, voor elk lid van de vereniging. Document 4. Inschrijvingsbewijs bij de Orde van Architecten Het bewijs van inschrijving van de gemandateerde bij de Orde van architecten (België) of een andere, gelijkwaardige beroepsorganisatie voor de buitenlandse kandidaten (origineel attest of eensluidend verklaarde kopie op datum van niet langer dan jaar geleden). Deze bepalingen zijn ook van toepassing op de eventuele onderaannemers. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Attest waaruit blijkt dat de kandidaat een beroepsverzekering heeft afgesloten. Om de professionele of technische bekwaamheid van de inschrijvers te kunnen nagaan om deze opdracht uit te voeren, voegt de inschrijver volgende documenten bij zijn offerte: Document 6. Het team De voorstelling van de SAMENSTELLING VAN HET TEAM, maximaal 2 pagina's in A4-formaat recto, met de namen en de gepaste beroepskwalificaties van de personen belast met de uitvoering van de opdracht. Hieruit zal de aanbestedende overheid de samenstelling van het multidisciplinaire team afleiden. Vereistenniveau: Het team moet minstens volgende competenties omvatten: architectuur, stedenbouw, economische, sociologische en territoriale analyse en duurzame conceptie. De inschrijver moet de experts en de bronpersonen vermelden met wie hij zal werken om tot welomschreven inhouden te komen en de verwachte resultaten voor te leggen. Om deze opdracht zo goed mogelijk uit te voeren mag het studiebureau: o hetzij interne middelen voorstellen; o hetzij een beroep toen op een tijdelijke vereniging (in dat geval moet de lijst van diensten de gepaste referenties vermelden voor de gehele vereniging); o hetzij een of meerdere onderaannemers voorstellen (die laatsten moeten er zich formeel toe verbinden samen te werken in het kader van deze opdracht > verbintenisverklaring bij de offerte te voegen!) Document 7. Voornaamste diensten De lijst met de VOORNAAMSTE DIENSTEN in de afgelopen 3 jaar, waarvan een van de teamleden de auteur is, en die betrekking hebben op volgende domeinen: o uitwerken van een stedenbouwkundige visie o haalbaarheidsstudie, vergelijkende studie of benchmarking De inschrijver geeft een gedetailleerde beschrijving van minstens één referentie voor beide hierboven vermelde domeinen. Hij vermeldt (maximaal 2 pagina's in A4-formaat recto per referentie): o het soort interventie; o de begin- en (eventueel) einddatum van de studie; o de openbare of private bestemmelingen; o maximaal 3 illustraties; o een toelichtende nota die de gelijkenissen beschrijft tussen het voorgestelde voorbeeld en de voorliggende opdracht; o als het diensten aan overheden betreft, worden ze aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; o als het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen, worden ze aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de inschrijver dat hij de diensten heeft uitgevoerd; Uit die documenten moet blijken dat de inschrijver ervaring heeft op volgende niveaus: - kennis van de Brusselse context inzake ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing - begrip van complexe conceptieprocessen - ervaring met het grafisch verwerken van resultaten, met het grafisch editen van de cartografie en met het samenstellen van publicaties - ervaring met het samenstellen van tekstueel duidelijke en overtuigende documenten - ervaring met kritische denkoefeningen en synthese van de uitdagingen m.b.t. een grondgebied. Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria.

18 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 18 IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/09/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Samenstelling van het dossier en verbintenisformulier Om de analyse van de kandidaturen vlotter te doen verlopen, voegt de aanbestedende overheid bij de aankondiging van de opdracht een verbintenisformulier en de lijst met bij te voegen documenten. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/08/2015 UNIVERSITÉ DE MONS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Université de Mons Place du Parc 20, BE-B-7000 Mons SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Invitation à remettre offre - Travaux de peintures intérieures des bâtiments de l'umons - Procédure négociée directe avec publicité II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: en fonction des travaux à réaliser II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Ce marché a pour objet la conclusion d'un accord-cadre avec 3 entrepreneurs s'il y a suffisamment d'offres appropriées concernant les travaux de peintures intérieures et châssis des bâtiments de l'umons. Il sera conclu avec en priorité l'attributaire principal, les 2 autres attributaires n'intervenant que si l'attributaire ne dispose pas de l'agréation nécessaire ou en cas de défauts d'exécution de l'attributaire principal amenant à une résiliation, limitée ou complète, de l'accord-cadre en ce qui le concerne ou si l'attributaire principal ne peut assumer les travaux sollicités dans les délais imposés. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques à savoir : participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal; fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; en matière professionnelle, a commis une faute grave; n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 de l'ar du 15 juillet 2011; n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63 de l'ar du 15 juillet 2011; qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des re.(voir CSCH) III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit remettre une déclaration bancaire dûment signée justififant une bonne santé financière. déclaration dûment signée Agréation requise: D13 (Peinture), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. À travers la liste remise le soumissionnaire devra prouver au moins : Soit qu'il a effectué 2 marchés d'un montant de EUR chacun au cours des 5 dernières années ; Soit qu'il a effectué 3 marchés d'un montant de EUR chacun au cours des 5 dernières années ; Soit qu'il a effectué 4 marchés d'un montant de EUR chacun au cours des 5 dernières années ; Soit qu'il a effectué 5 marchés d'un montant de EUR chacun au cours des 5 dernières années. Agréation requise: D13 (Peinture), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix, Poids: 80 Critère 2: Qualité technique, Poids: 20 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 7/9/2015 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Le cahier spécial des charges est gratuit en version PDF. Il peut être téléchargé sur le site de e-procurement: https://enot.publicprocurement.be/enotwar/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/9/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Un forum (questions/réponses) est ouvert pour les questions éventuelles du soumissionnaire sur la plateforme e-notification (https://enot.publicprocurement.be). Pour pouvoir accéder

19 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 19 à cette plateforme, il est nécessaire de s'y inscrire. Précision importante concernant le forum : Il sera ouvert dès la publication de l'avis de marché et restera accessible pour les renseignements complémentaires des soumissionnaires. Les questions devront impérativement être posées sur ce forum, le plus rapidement possible et au plus tard douze jours calendrier avant la date limite de réception des offres. Passé cette date, les questions ne seront plus prises en compte. Pour autant qu'elles aient été posées avant la date ci-avant, il y sera répondu, sur le forum, au plus tard six jours calendrier avant la date limite de réception des offres. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/8/2015 STAD BRUSSEL, DEPARTEMENT STEDENBOUW, AFDELING BOUWKUNST BUREEL 9/41 N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst bureel 9/41 Anspachlaan 6-9de verdieping, BE-1000 Brussel Contact: Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Architectuur, Aanstelling van een team van ontwerpers (studie en opvolging van de werkzaamheden) met het oog op de bouw van een passief sportzaal in een binnenruimte gelegen op de hoek van de Nieuwlandstraat en de Rogier Van Der Weydenstraat te 1000 Brussel II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: In de kantoren van de gegadigde II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Overeenkomstig art. 3 van de wet van 15/06/2006 is onderhavige opdracht een overheidsopdracht van diensten. Huidige opdracht heeft als voorwerp de aanstelling van een team van ontwerpers (studie en opvolging van de werkzaamheden) met het oog op de bouw van een passief sportzaal in een binnenruimte gelegen op de hoek van de Nieuwlandstraat en de Rogier Van Der.Weydenstraat te 1000 Brussel, kadastraal perceel a-k171l2. Onderhavige opdracht betreft voornamelijk de bouw van een sportcomplex bestaande uit een omnisportzaal, twee zalen voor gymnastiek en martiaal art, een reeks verwante lokalen (diensten, technisch en administratief). Deze nieuwbouw kadert in het Duurzaam Wijkcontract Jonction , langsheen de spoorweg Van Infrabel en in een binnenruimte. Het beoogt aan een breed publiek (kinderen, volwassenen, clubs, naschoolse opvang, verenigingen, personen met beperkte mobiliteit enz.) van de wijk en zijn buurt, een comfortabele sportinfrastructuur aan te bieden en het stedelijk uitzicht vanaf de straat en vooral vanaf de spoorweg te herwaarderen. Deze actie vereist de afbraak van de bestaande loods en sommige bijgebouwen. Het globaal bedrag van de studies omvat de honoraria van : - De architect - De ingenieur speciale technieken - De ingenieur stabiliteit - De raadgever voor de energieprestaties van de gebouwen - De akoestisch ingenieur Het globaal bedrag van de werken omvat : -de afbraak van de bestaande loods op het terrein; -de passiefbouw; -de inrichting van de buitenruimtes (omgeving van het perceel); -. De nuttige oppervlakte van het project is geraamd op +/ ,50 m² (uitgezonderd de circulatie en de omvang van de ruwbouw). De totale oppervlakte is +/ m². Een gedeelte van dit perceel (+/- 300 m), gesitueerd achter het perceelstalingradlaan 66, aan het uiteinde van het perceel, zal behouden blijven door de verkoper. Een kadastrale indeling is aan de gang. De exacte perimeter van het perceel dat moet bestudeerd worden zal later meegedeeld worden. De opdracht is een volledige opdracht van studie en opvolging van de werf, zij omvat volgende posten met vermelding van de maximale duur voor de studiefasen : - Voorontwerp : 60 kalenderdagen - Dossier van stedenbouwkundige aanvraag : 30 kalenderdagen - Dossiers ontwerp en aanbesteding : 105 kalenderdagen - Analyse van de offertes en aanbesteding : : 30 kalenderdagen - Opvolging van de werf - Samenstelling van het As-builtdossier - Medewerking aan de opleveringen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie het dossier van oproep tot kandidaatstelling. Zie het dossier van oproep tot kandidaatstelling. Zie het dossier van oproep tot kandidaatstelling. Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/09/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Het dossier van oproep tot kandidaatstelling die al de nodige informatie bevat kan worden gedownload via: VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 7/8/2015 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS N

20 VRIJDAG 7 AUGUSTUS p. 20 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Kartuizersstraat 21, BE-1000 Brussel Contact: Annys Peter Tel: Internet adres(sen): Raamovereenkomst in diverse percelen betreffende extra opvangcapaciteit ten behoeve van FEDASIL II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Raamovereenkomst in diverse percelen betreffende extra opvangcapaciteit ten behoeve van FEDASIL II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Transitopvangcapaciteit Korte beschrijving: Transitopvangcapaciteit Perceel 2: Transitopvang NBBM Korte beschrijving: Transitopvang voor niet begeleide buitenlandse minderjarige vreemdelingen (NBBM) Perceel 3: Reguliere opvangcapaciteit Korte beschrijving: Reguliere opvangcapaciteit Perceel 4: Reguliere opvangvoorzieningen NBBM Korte beschrijving: Reguliere opvangvoorzieningen niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM) II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bijlage. Zie bijlage Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/08/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Zie bijlage - Vrijwillige Europese transparantie VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/08/2015 GEMEENTE VAN ELSENE, COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente van Elsene, College van Burgemeester en Schepenen Elsensesteenweg, 168, BE-1050 Brussel Contact: Henri de Codt Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= wettelijke controles uit te voeren in de gebouwen en voertuigen van de gemeente Elsene voor een duur van 2 jaar. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhavige opdracht betreft de wettelijke controles uit te voeren in de gebouwen en voertuigen van de gemeente Elsene voor een duur van 2 jaar. In het bijzonder strekt deze opdracht tot de uitvoering van de wettelijke controles, reglementaire inspecties en risicoanalyses van elektrische installaties, liften, goederenliften en hijstoestellen, turntoestellen, speelterreinen, kabels, levenslijnen, veiligheidshaken, hefwagens en bouwplaatsmachines, gasinstallaties, werkposten, metalen gordijnen en schouwspelzalen in de gebouwen en voertuigen van de gemeente. Voor iedere uitgevoerde controle moet een verslag opgesteld worden met de opmerkingen en tekortkomingen van de installatie. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 bevindt. - Socialezekerheidsbijdragen Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli Hiertoe zal de aanbestedende overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling door de inschrijver jegens de rijksdienst

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst bureel 9/41 Anspachlaan 6-9de verdieping. Plaats: Brussel Postcode: 1000

Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Afdeling Bouwkunst bureel 9/41 Anspachlaan 6-9de verdieping. Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 14 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DONDERDAG 19 JANUARI 2012 N. 16 Openbare aanbesteding OCMW ELSENE N. 501043 OCMW Elsene Boondaalsesteenweg, 92, BE-1050 Elsene Contact: De heer Nicolas Van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 28 MARS 2013 N. 77 Adjudication publique PLUSARCHITECTEN N. 506297 plusarchitecten Guido Gezellelaan 16, BE-16 Roeselare Contact: D'hont Patrick Tel: +32

Nadere informatie