BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(3p) Kruidtuinlaan 55, BE-1000 Brussel Contact: De Wit Ann Tel: Fax: Internet adres(sen): upgrade storage Type opdracht: Leveringen. Uitbreiding bestaande storage NETAPP FAS3250 metrocluster Release 8.1.3P2 7-mode zie lastenboek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie lastenboek zie lastenboek zie lastenboek zie lastenboek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/01/ :30 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 08/01/ :30 Plaats: FAVV, Food Safety Center, vergaderzaal 2e verdieping, Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 02/12/2014 STAD BRUSSEL, DEPARTEMENT STEDENBOUW, SECTIE BOUWKUNST N Stad Brussel, Departement Stedenbouw, Sectie Bouwkunst Anspachlaan 6, BE-1000 Brussel Bepleisteringswerken in de gemeentegebouwen van het privaat en openbaar domein van de Stad Brussel, en in de gebouwen van de Politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene. Type opdracht: Werken. Jaarlijkse aanneming van bepleisteringswerken. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: alle percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: perceel 1 Korte beschrijving: Bepleisteringswerken in de openbare gebouwen van de Stad Brussel en in de gebouwen van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene. Perceel 2: perceel 2 Korte beschrijving:

2 DINSDAG 2 DECEMBER p. 2 Plafonneringswerken in de privégebouwen van de Stad Brussel. Enkel de inschrijvers die zich niet in een geval van uitsluiting van de opdracht zoals bepaald in artikel 61, 1 bevinden, hebben toegang tot onderhavige opdracht. Hiertoe zal de inschrijver een verklaring op eer verstrekken, minder dan 6 maanden oud en waaruit dat hij niet het voorwerp is geweest van een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke beslissing voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek 2 omkoping als bedoeld in artikels 246 en 250 van het Strafwetboek 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie, goedgekeurd door de wet van 17 februari witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Een voorbeeld van verklaring op eer is terug te vinden in bijlage bij onderhavig bestek. In het geval van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, moet elke inschrijver, lid van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid individueel voldoen aan de toegangsvoorwaarden en een individuele verklaring op eer verstrekken. Bewijsstuk nr. 1 : Sociale zekerheid (art. 61, 2, 5 et art. 62 KB 15/07/2011) : De inschrijver moet in orde zijn met zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen. De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver en zal nakijken of hij in orde is met de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid. Bewijsstuk nr. 2 : Verplichtingen inzake belastingen (art. 61, 2, 6 et 63 KB 15/07/2011) De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. De aanbestedende overheid zal inlichtingen inwinnen over de situatie van de inschrijver en zal nakijken of hij in orde is met de verplichtingen inzake belastingen. Voldoen aan de eisen van de erkenning in ondercategorie D11, klasse 3 voor perceel 1 en ondercategorie D11, klasse 1 voor perceel 2. Voor elk perceel, voor hetwelk hij een offerte indient zal de inschrijver een verklaring op erewoord verstrekken (zie bijlage), met een lijst van een uitgevoerde werken gelijkaardig aan het voorwerp van de onderhavige opdracht en die hij in de loop van de voorbije 5 jaar heeft uitgevoerd, met minstens inbegrip van: -hun bedrag; -de data van begin en einde van de werken ; -volledige informatie (naam van contact, adres, telefoonnummer, adres en faxnummer) van hun publieke of privé begunstigden. Deze lijst moet minstens 1 gelijkaardige referentie bevatten met de onderhavige opdracht die overeenstemt met de onder-categorieën (bepleisterings- en cementeringswerken) voor dewelke de inschrijver een offerte indient met een minimum bedrag van ,00 EUR Excl.BTW voor perceel 1 en met een minimum bedrag van ,00 EUR Excl. BTW voor perceel 2 Bij elke referentie waarvan hieronder sprake is, zal de inschrijver een certificaat van goede uitvoering voegen: -opgesteld of medeondertekend door de bevoegde instantie indien het gaat om werken voor publieke instanties ; -opgesteld of medeondertekend door de aankoper van de privé-onderneming of bij gebrek verklaard op eer door de aannemer, indien het gaat om werken uitgevoerd voor privéondernemingen. Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 175 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Voorafgaandelijke betaling, in speciën of door middel van Bancontact, aan de Gemeentekas van het Administratief Centrum, bureel 6-12, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel - open van 9 u tot 12 u van maandag tot vrijdag, of door een overschrijving op de rekening van de Stad Brussel Na betaling kunt u het lastenkohier - afhalen tussen 9u en 12u in het Administratief Centrum van de Stad Brussel - onthaal 9de verdieping - 6, Anspachlaan te 1000 Brussel. - een mail aan het te sturen om een zending via de post aan te vragen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/01/ :00 VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2014 CVBA. SORELO N cvba. SORELO De Brouckèreplein, 12, BE-1000 Brussel Contact: M. ir. Pirottin Jean-Louis (Directeur-Gérant) Tel: Fax: Renovatie- en comformiteitswerken van liften Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Generaal Henrystraat, à 1040 Etterbeek Renovatie en conformiteitswerken van acht liften gelegen in de gebouwen Generaal Henrystraat 134,136,138 et 140 te 1040 Etterbeek. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: acht liften Geraamde waarde zonder BTW: EUR. De inschrijvers moeten de voorwaarden naleven betreffende het recht op toegang tot de opdracht overeenkomstig de artikelen 61 t/m 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 art. 61, 1 en 2, 1, 2 of b3 : De inschrijvers voegen bij hun offerte een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid is uitgereikt. art. 62 : Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegen bij hun offerte een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat zij in regel zijn met de betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen. Inschrijvers die personeel in dienst hebben dat behoort tot een andere Lidstaat van de Europese Unie en niet hiervr wordt

3 DINSDAG 2 DECEMBER p. 3 bedoeld, voegen bij hun offerte een attest dat uitgereikt is door de bevoegde overheid en waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen betreffende de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de datum van ontvangst van de offertes. art. 63 : De inschrijvers voegen bij hun offerte een attest waaruit blijkt dat zij voldaan hebben aan hun beroepsmatige fiscale verplichtingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de uiterste ontvangstdatum van de offertes. fotokopie van het registratieattest - ondercategorie N1, klasse 3. Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 100 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier kan worden opgestuurd op aanvraag en na voorafgaandelijke betaling. Ter plaatse: De Brouckèreplein, 12 te 1000 Brussel. Openingsuren: iedere werkdag tss 9u-12u en 14u-16u Betaling mogelijk via overschrijving op het rekeningnummer van de maatschappij cvba. ASSAM / n BE of ter plaatse. (Elektronisch betalen mogelijk) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/01/ :00 Plaats: scrl Sorelo Brouclèreplaats 12 te 1000 Brussel 3 verdiep - Vergaderzaal Beheerraad VI.3. NADERE 1.Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij de technische dienst van CVBA SORELO de heer Maurice Geraets of de heer Kris Willocx 2. De inschrijvers zijn toegelaten deel te nemen aan voorafgaande bezoeken ter plaatste welke plaats vinden op 11/04/2014 of 18/04/2014 na na afspraak en inschrijving op een lijst (tel. 02/ t.a.v Mevr. Beaussart). VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2014 VLAAMS WONINGFONDS CVBA N Vlaams Woningfonds cvba De Meeûssquare 26-27, BE-1000 Brussel Contact: Jan De Kooning Tel: Fax: Internet adres(sen): Sint-Jobstraat te 9300 Aalst Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Jobstraat te 9300 Aalst Vervangbouw van twee ééngezinswoningen gelegen Sint-Jobstraat te 9300 Aalst II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Beschikken over de vereiste erkenning. Voldoen aan verplichtingen inzake RSZ. Het bewijs van erkenning dient aan de offerte toegevoegd. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Beschikken over de vereiste erkenning. Beschikken over de vereiste erkenning. Klasse 3, Categorie D Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 240 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn te koop bij de ontwerper architectenbureau DC-architects bvba, na telefonische afspraak (053/ ) of na overschrijving van 240,00 EUR (incl. BTW en verzendingskosten) op rekeningnummer IBAN BE met vermelding van aanbesteding St-Jobstraat zal het dossier u worden overgemaakt. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/01/ :00 Plaats: Vlaams Woningfdons cvba, provinciaal kantoor Oost-Vlaanderen, Dienst Huurhulp, 1ste verdieping, Sint-Pietersaalststraat 177 te 9000 Gent. VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2014

4 DINSDAG 2 DECEMBER p. 4 VLAAMS WONINGFONDS CVBA N Vlaams Woningfonds cvba De Meeûssquare 26-27, BE-1000 Brussel Contact: Jan De Kooning Tel: Fax: Internet adres(sen): Vakschoolstraat 17 te 9300 Aalst Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Vakschoolstraat 17 te 9300 Aalst Renovatie van een ééngezinswoning gelegen Vakschoolstraat 17 te 9300 Aalst II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Beschikken over de vereiste erkenning. Voldoen aan verplichtingen inzake RSZ. Het bewijs van erkenning dient aan de offerte toegevoegd. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Beschikken over de vereiste erkenning. Beschikken over de vereiste erkenning. Klasse 1, Categorie D Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 122 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn te koop bij de ontwerper architectenbureau Geert Billiet, na telefonische afspraak ( ) of na overschrijving van 122,00 EUR + 8,00 EUR verzendingskosten aan arch. Billiet op rekeningnummer IBAN BE met vermelding van aanbesteding Vakschoolstraat 17 zal het dossier u worden overgemaakt. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/01/ :00 Plaats: Vlaams Woningfdons cvba, provinciaal kantoor Oost-Vlaanderen, Dienst Huurhulp, 1ste verdieping, Sint-Pietersaalststraat 177 te 9000 Gent. VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2014 INSTITUT DE L'ASSOMPTION N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Institut de l'assomption Avenue Solvay n 4, BE-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) Contact: Directeur de l'établissement scolaire Monsieur Etienne Bontemps Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: BATIMENT D / Projet de transformation et de rénovation II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Avenue Solvay n 4 à 1170 Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: BÂTIMENT D / Transformation et rénovation du bâtiment D de l'institut de l'assomption II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros oeuvre & Mise en conformité incendie & Finitions Description succincte: LOT 1 : Gros oeuvre & Mise en conformité incendie & Finitions > Placement d'un nouvel escalier de secours intérieur > Placement d'un enduit sur isolant sur la totalité des façades > Réaménagement de locaux > Mise en conformité incendie > Travaux de finitions intérieures Lot 2: Menuiseries extérieures bâtiment D

5 DINSDAG 2 DECEMBER p. 5 Description succincte: LOT 2 : Menuiseries extérieures bâtiment D Remplacement des menuiseries existantes par des nouveaux châssis en aluminium ou en bois Lot 3: Toiture bâtiment D Description succincte: LOT 3 : Toiture bâtiment D (lot que le MO se réserve de ne pas réaliser en fonction des budgets). > Remplacement de la couverture existante II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: LOT 1: Gros oeuvre & Mise en conformité incendie & Finitions LOT 2: Menuiseries extérieures bâtiment D LOT 3: Toiture bâtiment D Une visite des lieux est obligatoire avec attestation de visite (sur rendez-vous) SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: BATIMENT D LOT 1: Gros oeuvre & Mise en conformité incendie & Finitions l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la catégorie D et qu'ils rentrent dans la classe 3 LOT 2: Menuiseries extérieures bâtiment D l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la sous-catégorie ou catégorie D20 et qu'ils rentrent dans la classe 1 LOT 3: Toiture bâtiment D l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la sous-catégorie ou catégorie D12 et qu'ils rentrent dans la classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 40 EUR. Conditions et mode de paiement: Version digitale = 40 Euro Version papier LOT 1/ Gros oeuvre & incendie & finitions = 90 Euro LOT 2/ Menuiseries extérieures = 70 Euro LOT 3/ toitures = 70 Euro Frais de port du dossier = 20 Euro Par virement ( ) ou contre paiement en liquide au bureau d'architecture AR&A sc scrl (preuve de paiement à envoyer par fax ou mail). Tous les jours ouvrables de 9 à 16 heures. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/01/ :00 Lieu: Institut de l'assomption Adresse : Avenue Solvay n 4 à 1170 Bruxelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 INSTITUT DE L'ASSOMPTION N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Institut de l'assomption Avenue Solvay n 4, BE-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) Contact: Directeur de l'établissement scolaire Monsieur Etienne Bontemps Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: BATIMENT A & E / Projet de transformation et de rénovation II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Avenue Solvay n 4 à 1170 Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: BÂTIMENT A & E / Transformation et rénovation de l'institut de l'assomption II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Architecture et Gros oeuvre bâtiments A & E Description succincte: LOT 1 : Architecture et Gros oeuvre bâtiments A & E Isolation et enduits / bardage fibre ciment des façades Rénovation complète du bâtiment A Ajout d'une nouvelle cage d'escalier intérieure Rehausse d'une partie du bâtiment E (nouvelle toiture plate) Réorganisation des locaux Lot 2: Menuiseries extérieures bâtiments A & E Description succincte: LOT 2 : Menuiseries extérieures bâtiments A & E

6 DINSDAG 2 DECEMBER p. 6 Remplacement des menuiseries existantes par de nouveaux châssis en aluminium ou bois Lot 3: HVAC / Sanitaires / Chauffage bâtiments A&E Description succincte: LOT 3 : HVAC / Sanitaires / Chauffage bâtiments A&E Equipement complet en ventilation, sanitaire et chauffage Lot 4: Électricité / Incendie bâtiment A&E Description succincte: LOT 4 : Électricité / Incendie bâtiment A&E Travaux d'électricité Mise en conformité incendie des bâtiments Lot 5: Ascenseur Description succincte: LOT 5 : Ascenseur Placement d'un nouvel ascenseur dans le bâtiment A Lot 6: Abords Description succincte: LOT 6 : Abord (lot que le MO se réserve de ne pas réaliser en fonction des budgets). Réaménagement de la cour haute (pavés béton, engazonnement,...) Création de gradins avec accès permettant de relier la cour haute vers le futur réfectoire Implantation d'une passerelle pour accéder au hall principale de l'école II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: LOT 1: Architecture et Gros oeuvre bâtiments A & E LOT 2: Menuiseries extérieures bâtiments A & E LOT 3: HVAC / Sanitaires / Chauffage bâtiments A&E LOT 4: Électricité / Incendie bâtiment A&E LOT 5: Ascenseur LOT 6: Abord (lot que le MO se réserve de ne pas réaliser en fonction des budgets). Une visite des lieux est obligatoire avec attestation de visite (sur rendez-vous) SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: BÂTIMENTS A & E LOT 1: Architecture et Gros ouvre bâtiments A & E l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la catégorie D et qu'ils rentrent dans la classe 5 LOT 2: Menuiseries extérieures bâtiments A & E l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la sous-catégorie D20 et qu'ils rentrent dans la classe 1 LOT 3: HVAC / Sanitaires / Chauffage bâtiments A&E l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la sous-catégorie D16 + D17 + D18 et qu'ils rentrent dans la classe 2 LOT 4: Électricité / Incendie bâtiment A&E l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la sous-catégorie P1 et qu'ils rentrent dans la classe 2 LOT 5: Ascenseur l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la sous-catégorie N1 et qu'ils rentrent dans la classe 1 LOT 6: Abord. l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la catégorie D et qu'ils rentrent dans la classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 40 EUR. Conditions et mode de paiement: Version digitale = 40 Euro Version papier LOT 1/ Architecture et gros-oeuvre = 175 Euro LOT 2/ Menuiseries extérieures = 120 Euro LOT 3/ HVAC+Sanitaires + Chauffage = 155 Euro LOT 4/ Electricité + Incendie = 140 Euro LOT 5/ Ascenseur = 45 Euro LOT 6/ Abords = 80 Euro Frais de port du dossier = 20 Euro Par virement ( ) ou contre paiement en liquide au bureau d'architecture AR&A sc scrl (preuve de paiement à envoyer par fax ou mail). Tous les jours ouvrables de 9 à 16 heures. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/01/ :00 Lieu: Institut de l'assomption Adresse : Avenue Solvay n 4 à 1170 Bruxelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 ECOLE ACTIVE ASBL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ecole Active ASBL avenue de Haveskercke 28, BE-1190 Bruxelles Contact: Cédric Pinchart

7 DINSDAG 2 DECEMBER p. 7 Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: La fourniture et la pose d'un nouvel escalier de secours en métal II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue de Stalle Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La présente entreprise a pour objet l'exécution des travaux (y compris fournitures, transports, main-d'ouvre et tous moyens d'exécution) relatifs à :. La fourniture et la pose d'un nouvel escalier de secours en métal soit : La fourniture et la pose d'un escalier de secours extérieur en métal ainsi que d'un petit escalier en métal intérieur. L'escalier sera connecté au bâtiment existant par un palier en béton à l'étage et par un palier en caillebotis au rez-de-chaussée (y compris fondations et scellements) conformément aux spécifications du présent cahier spécial des charges. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: ? HTVA SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: (art.58 et 61 à 66 de l'ar du ) Les soumissionnaires doivent remplir cumulativement les conditions relatives au droit d'accès et la sélection qualitative. Par dérogation à l'article60, 2 de l'ar du , le soumissionnaire n'est PAS dispensé de produire les documents exigés. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire joint à son offre les documents exigés ci-dessous : Obligations sociales Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti : Attestation ONSS relative à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date d'ouverture des offres Si le soumissionnaire est indépendant : Attestation établissant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations de sécurité sociale Obligations fiscales Attestation de bilan fiscal délivré par le SPF finance prouvant qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales relatives à sa situation actuelle. Preuve de non-exclusion (sur base de l'article 61 1 et 2) Extrait du casier judiciaire III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit disposer des capacités financières et économiques et techniques ou professionnelles pour mener le marché de travaux organisé par le présent cahier spécial des charges. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire joint à son offre les documents exigés ci-dessous : Le soumissionnaire joint à son offre la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et à l'ar du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars Escalier métallique extérieur de secours : l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la sous-catégorie F2 Classe: N/A, Catégorie: F2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/12/ :30 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: à verser sur le compte BE de l'asbl L'Ecole Active. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/01/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/01/ :30 Lieu: rue de Stalle 70 à 1180 Bruxelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Une visite des lieux est vivement conseillée. L'adjudicataire ne pourra pas, ultérieurement, se prévaloir de quelconque supplément suite à la méconnaissance de la configuration des lieux. Les documents demandés à l'article 30 de l'ar du , à savoir : un document qui se réfère au plan sécurité et santé et dans lequel le soumissionnaire décrit la manière dont il exécutera l'ouvrage pour tenir compte de ce plan sécurité et santé une note de calcul de prix séparée concernant le coût des mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 02/12/2014 ECOLE ACTIVE ASBL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ecole Active ASBL avenue de Haveskercke 28, BE-1190 Bruxelles Contact: Cédric Pinchart Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: La fourniture et la pose de nouvelles menuiseries extérieures II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:

8 DINSDAG 2 DECEMBER p. 8 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue de Stalle Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La présente entreprise a pour objet l'exécution des travaux (y compris fournitures, transports, main-d'ouvre et tous moyens d'exécution) relatifs à :. La fourniture et la pose de nouvelles menuiseries extérieures soit : 4 portes de secours en aluminium thermo-laqué dont l'entrée principale constituée d'un sas. Un ensemble de châssis et portes contigus le long d'une salle polyvalente avec seuils en pierre et en aluminium thermo-laqué ainsi qu'un capotage en même matériau du soubassement. Un ensemble de châssis en aluminium thermo-laqué le long de la salle des professeurs et le bureau de la direction. conformément aux spécifications du présent cahier spécial des charges. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: ? HTVA SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: (art.58 et 61 à 66 de l'ar du ) Les soumissionnaires doivent remplir cumulativement les conditions relatives au droit d'accès et la sélection qualitative. Par dérogation à l'article60, 2 de l'ar du , le soumissionnaire n'est PAS dispensé de produire les documents exigés. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire joint à son offre les documents exigés ci-dessous : Obligations sociales Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti : Attestation ONSS relative à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date d'ouverture des offres Si le soumissionnaire est indépendant : Attestation établissant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations de sécurité sociale Obligations fiscales Attestation de bilan fiscal délivré par le SPF finance prouvant qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales relatives à sa situation actuelle. Preuve de non-exclusion (sur base de l'article 61 1 et 2) Extrait du casier judiciaire III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit disposer des capacités financières et économiques et techniques ou professionnelles pour mener le marché de travaux organisé par le présent cahier spécial des charges. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire joint à son offre les documents exigés ci-dessous : Le soumissionnaire joint à son offre la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et à l'ar du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars Menuiseries extérieures : l'auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la sous-catégorie D20 Classe: N/A, Catégorie: D20 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/12/ :30 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: à verser sur le compte BE de l'asbl L'Ecole Active. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/01/ :00 Lieu: rue de Stalle 70 à 1180 Bruxelles SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Une visite des lieux est vivement conseillée. L'adjudicataire ne pourra pas, ultérieurement, se prévaloir de quelconque supplément suite à la méconnaissance de la configuration des lieux. Les documents demandés à l'article 30 de l'ar du , à savoir : un document qui se réfère au plan sécurité et santé et dans lequel le soumissionnaire décrit la manière dont il exécutera l'ouvrage pour tenir compte de ce plan sécurité et santé une note de calcul de prix séparée concernant le coût des mesures et moyens de prévention déterminés par le plan de sécurité et santé, y compris les mesures et moyens extraordinaires de protection individuelle. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 02/12/2014 COMMUNE DE BRAINE-L'ALLEUD N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Braine-l'Alleud Grand-Place Baudouin Ier, n 3, BE-1420 Braine-l'Alleud SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché de services d'entretien des espaces verts avec un caracètre social II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Plusieurs lieux II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché de services d'entretien des espaces verts avec un caracètre social II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

9 DINSDAG 2 DECEMBER p. 9 III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: *Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. * En application de l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. * En application de l'art. 63 de l'ar du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelle. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. *- S'il est étranger, il produira une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant qu'il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Ainsi que une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: * En application de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera luimême. S'il est étranger, il transmettra avec son offre les comptes annuels des trois dernières années. * 80% du chiffre d'affaires annuel pour le domaine spécifique au marché devra être égal ou supérieur à l'offre en ce qui concerne au moins deux des chiffres d'affaires des trois dernières années. Si le soumissionnaire ne déclare pas son chiffre d'affaire dans ses comptes annuels, une déclaration du chiffre d'affaire, pour le domaine spécifique au marché, des trois dernières années devra être remise avec son offre. III.2.3. Capacité technique: * Une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services. * Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ainsi qu'une liste des noms et qualifications professionnelles appropriées des personnes chargées de l'exécution du marché. * Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour la réalisation du marché. *cette liste devra comprendre au moins 3 services relatifs à l'entretien d'espace vert de plus ou moins EUR par an prouvés selon les moyens repris ci-dessus. *Le prestataire de service devra affecter au minimum 15 personnes dont 1 conducteur responsable pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur disposera d'au moins 2 ouvriers qualifiés agrés ayant obtenus la phytolicence permettant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conformes à la législation en vigueur tenant compte des exigences environnementales édictées par la Région Wallonne. Une copie de cette phytolicence sera jointe au dossier d'adjudication *Le prestataire de service devra disposer, pour l'exécution du marché, du matériel suivant : - 2 tracteurs agricoles de 65 CV minium équipés de débroussailleuse à fléaux de 1,3 à 2,1 m de largeur ; - 3 tracteurs - tondeuses minimum 15 CV, largeur de coupe 1,20 m, équipés du matériel de ramassage à l'arrière ; - 6 tondeuses autotractées de +/- 50 cm de large, puissance 6 CV. - 4 débroussailleuses portatives minimum 50 cm³ - 4 taille-haies, puissance 60 cm³ - 3 véhicules de transport personnel et matériel avec remorque (de 3,5 T minimum à 15 T). - 1 véhicule unité de balayage monté sur véhicule automoteur de minimum 80 CV - 1 engin pour travaux en élévation (hauteur comprise entre 12 m et 30 m) - matériel de désherbage mécanique visant à travailler les revêtements de type dolomie et/ou graviers empierrements divers sur 1 à 2 cm d'épaisseur. Ce matériel est porté sur fixation 3 points d'un microtracteur et sur prise de force - Rouleau vibrant et niveleuse pour un passage post désherbage mécanique SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/1/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Le prix des documents d'adjudication est fixé à 10,00 EUR à virer à la Belfius Banque compte BE de l'administration communale de Braine-l'Alleud, ou à verser dans la caisse communale de Braine-l'Alleud, service des Finances, rue Cloquet, 60, tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h, sauf le samedi. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/1/ :00 Lieu: Hotel communal - Grand-Place Baudouin Ier, n 3 (1er étage) à 1420 Braine-l'Alleud SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 GEMEENTEBESTUUR TERNAT N Gemeentebestuur Ternat Gemeentehuisstraat 21, BE-1740 Ternat Contact: Gunther Bultereys Tel: Internet adres(sen): inrichten administratief centrum en bib Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ternat Inrichten adminstratief centrum en bib - lot signalisatie zie aanbestedingsdossier III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie aanbestedingsdossier

10 DINSDAG 2 DECEMBER p. 10 zie aanbestedingsdossier Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 107 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het bestek op papier kan aangekocht worden mits voorafgaandelijke storting van 107 euro op het rekeningnummer KBC (IBAN BE ) van BURO II & ARCHI+I cvba of door afgifte van cheque op het hierna vermelde adres. naam: BURO II & ARCHI+I cvba adres: Hoogleedsesteenweg Roeselare telefoon: Het bestek kan ook digitaal verkregen worden en dit is gratis. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/01/ :30 Plaats: De opening van de inschrijvingen heeft plaats op dinsdag 13 januari 2015 om uur ten overstaan van de heer Gunther Bultereys of zijn afgevaardigde in de raadszaal Gemeentehuis Ternat, Gemeentehuisstraat Ternat VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2014 GEMEENTEBESTUUR TERNAT N Gemeentebestuur Ternat Gemeentehuisstraat 21, BE-1740 Ternat Contact: Gunther Bultereys Tel: Internet adres(sen): inrichten administratief centrum en bib Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ternat Inrichten adminstratief centrum en bib - lot bibmeubilair zie aanbestedingsdossier III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie aanbestedingsdossier zie aanbestedingsdossier Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het bestek op papier kan aangekocht worden mits voorafgaandelijke storting van 81,50 euro op het rekeningnummer KBC (IBAN BE ) van BURO II & ARCHI+I cvba of door afgifte van cheque op het hierna vermelde adres. naam: BURO II & ARCHI+I cvba adres: Hoogleedsesteenweg Roeselare telefoon: Het bestek kan ook digitaal verkregen worden en dit is gratis. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/01/ :00 Plaats: De opening van de inschrijvingen heeft plaats op dinsdag 13 januari 2015 om uur ten overstaan van de heer Gunther Bultereys of zijn afgevaardigde in de raadszaal Gemeentehuis Ternat, Gemeentehuisstraat Ternat VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2014 KOR ANTWERPEN-LINKEROEVER

11 DINSDAG 2 DECEMBER p. 11 N KOR Antwerpen-Linkeroever Noorderlaan 108, BE-2030 Antwerpen 3 Contact: Bart Goossens Tel: St-Annacollege / Cv in Blok C Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: St-Annacollege in O.De Gruyterlaan Antwerpen Omschakeling van verwarming op elektriciteit naar gas II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen en EUR. D17 in klasse 2 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 115 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek, plannen en samenvattende meetstaat, inclusief verzendingskosten enkel na overschrijving op rek.nr.van VER-DE bvba : BE te bekomen. Prijs: Exclusief 21% btw IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/01/ :00 Plaats: Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen VI.3. NADERE Advies en studiebureau VER-DE bvba Smesstraat Temse VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2014 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): SCT Afkoppeling Hazendreef - Villerslei te Schoten Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Schoten SCT Afkoppeling Hazendreef -Villerslei te Schoten De opdracht omvat in hoofdzaak: - Opbraakwerken ( m²) - Grondwerken en herprofileren van grachten naar wadi's ( m) - Funderingswerken ( m²) - Wegeniswerken ( m²) - Rioleringswerken (diameter 250 mm grès ( m), diameter 800 mm beton ( m) - Plaatsen van lijnvormige elementen ( m) II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

12 DINSDAG 2 DECEMBER p. 12 Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse 3. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/01/ :00 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN - Uitvoeringstermijn : 45 werkdagen - De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij het Studiebureau Arcadis Belgium NV, Posthofbrug 12 City-Link, 2600 Berchem, en via de website van Aquafin nv, - Het volledige bijzondere bestek, de samenvattende meetstaat (formaat excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform. - De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 02/12/2014 LANDWAARTS N Landwaarts Dieplaan 57, BE-3600 Genk Contact: Vankevelaer Ellen Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Woningbouw reeks G - Langveld te Opglabbeek Type opdracht: Werken. De bouw van 12 sociale koopwoningen te Langveld, Opglabbeek II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen en EUR. Klasse 5 : tot EUR, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Overschrijving ING bankrek.nr. BE op naam van architect Koen Claesen IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/01/ :00 Plaats: Kantoren Landwaarts, Dieplaan 57 te Genk VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 02/12/2014 NIEUWBOUW DIENSTENLOKALEN N Nieuwbouw DIENSTENLOKALEN Dorpstraat 16, BE-3950 BOCHOLT Contact: Bart Smeets (/-Technische Dienst) Tel: Internet adres(sen):

13 DINSDAG 2 DECEMBER p. 13 Nieuwbouw Dienstenlokalen Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Eikenlaan zn 3950 BOCHOLT NIEUWBOUW DIENSTLOKALEN De nieuwe dienstlokalen worden gebouwd tegen een bestaande rijhal. werfadres: Eikenlaan zn BOCHOLT NIEUWBOUW DIENSTLOKALEN Perceel 1: Ruwbouw weer- en winddicht + afwerking Perceel 2: Technieken: HVAC Perceel 3: Technieken: elektriciteit + branddetectie + alarm II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Ruwbouw weer- en winddicht + afwerking Korte beschrijving: Ruwbouw weer- en winddicht + afwerking (perceel zijn inclusief voorzien) Perceel 2: Technieken: HVAC Korte beschrijving: Technieken: HVAC Perceel 3: Technieken: elektriciteit + branddetectie + alarm Korte beschrijving: Technieken: elektriciteit + branddetectie + alarm II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Perceel 1: Ruwbouw weer- en winddicht + afwerking Perceel 2: Technieken: HVAC Perceel 3: Technieken: elektriciteit + branddetectie + alarm zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek zie bestek ERKENNING:klasse D(onder) categorie 5 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/01/ :30 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/01/ :30 Plaats: Gemeente Bocholt Dorpstraat BOCHOLT VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 2/12/2014 PROVINCE DE LIEGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR PROVINCE DE LIEGE Place Saint Lambert, 18 A, BE-4000 LIEGE Contact: DIRECTION GENERALE TRANSVERSALE Madame Ch. PUTS Tél: Fax: Adresse(s) internet: www-provincedeliege.be SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Distribution du trimestriel "Notre Province/Unsere Provinz" en 2015 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Distribution du trimestriel "Notre Province/Unsere Provinz" en 2015 II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire son offre, déclare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté Royal du 15 juillet En outre, il s'engage à respecter les normes définies dans les conventions de base de l'organisation Internationale du Travail (OIT), le non-respect des conventions susmentionnées étant considéré comme une faute grave en matière professionnelle au sens de l'article 61 2, 4 de l'arrêté Royal précité. Conformément à l'article 61 4 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur doit vérifier la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire du marché. Ainsi, à défaut de pouvoir actuellement vérifier lui-même ces données, le pouvoir adjudicateur réclamera à l'adjudicataire pressenti, avant toute décision d'attribution, la

14 DINSDAG 2 DECEMBER p. 14 preuve qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté Royal du 15 juillet Cette preuve sera rapportée par : 1) Une attestation ONSS : - s'il emploie du personnel assujetti à la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l'office National de Sécurité Sociale, avec cachet sec, portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé précédent la date limite de réception des offres, dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale ; - s'il emploie du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'union Européenne qui n'est pas visé au point précédent, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ; - s'il emploie du personnel visé par les deux points précédents, les dispositions des deux paragraphes sont applicables ; - s'il est assujetti à la sécurité des travailleurs indépendants, une attestation de l'organisme compétent, dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. 2) Une attestation fiscale dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Ainsi, le soumissionnaire belge doit fournir une attestation du SPF Finances dont il résulte qu'il est en règle à l'égard de ses obligations relatives aux impôts directs (impôts sur les revenus, précomptes, taxes assimilées aux impôts sur les revenus, amendes administratives), à la TVA et aux amendes fiscales. 3) Un extrait récent (moins de six mois) du casier judiciaire : - s'il s'agit d'une société, un extrait récent du casier judiciaire de la firme (et non de l'administrateur, du gérant ou d'un associé) ; - s'il s'agit d'une entreprise en personne physique, un extrait récent du casier judiciaire de cette personne ; - s'il s'agit d'une société étrangère, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi (il peut s'agir du casier judiciaire de la personne responsable si la firme est établie dans un pays où il n'existe pas de casier judiciaire pour les personnes morales). III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d'affaires d'au moins ,00 EUR pour chacun des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début de ses activités. Il est tenu de joindre à son offre une déclaration sur l'honneur relative à ce chiffre d'affaires III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre une liste des principaux services (au moins 3 références) effectués au cours des trois dernières années dans un domaine et pour une valeur similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (il ne s'agit donc pas d'une simple liste de clients) avec 3 attestations de bonne exécution émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé, une attestation de l'acheteur ou à défaut une déclaration du prestataire de services Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/01/ :00 Lieu: Direction générale transversale - 4ème étage Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les soumissionnaires et la DGT SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 02/12/2014 COMMUNE DE JUPRELLE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Juprelle Rue de l'eglise, 20, BE-4450 Juprelle Contact: Monsieur Thomas Piangivino Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Transformation d'un presbytère en 3 logements II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Presbytère de Wihogne, Rue Lambert Dewonck, 42 à 4452 Wihogne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Transformation d'un presbytère en 3 logements II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: * Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. * Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet ,00 EUR Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: * Une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, dans le cadre de services procurés à des autorités publiques. 6 chantiers Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9/1/2015

15 DINSDAG 2 DECEMBER p. 15 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Virement sur le compte commentaire : Transformation presbytère IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/1/ :00 Lieu: Administration Communale, Salle des Mariages, Rue de l'eglise, 20 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 GEMEINDEVERWALTUNG N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Gemeindeverwaltung Hauptstrasse 16 / Postfach 1, BE-4760 BÜLLINGEN Contact: Alain Piront Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Unterhaltsarbeiten 2015 an den Gemeindewegen, Los 1: Teerungen II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Verschiedene Gemeindestraen II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Unterhaltsarbeiten 2015 an den Gemeindewegen 2015, Los 1: Teerungen II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Die gültige LASS-Bescheinigung ist dem Angebot beizufügen. III.2.2. Capacité économique et financière: Der Nachweis der Registrierung als Unternehmer in der Kategorie 00 oder 05 ist dem Angebot beizufügen. III.2.3. Capacité technique: Die gültige Zulassungsbescheinigung für die Kategorie C, Klasse 1, ist dem Angebot beizufügen. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 15 EUR. Conditions et mode de paiement: Barzahlung oder Überweisung auf IBAN BE BIC: GKCCBEBB IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/01/ :00 Lieu: Gemeindehaus Büllingen, Sitzungssaal Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Kollegium, Generaldirektor, Mitarbeiter des Bauamtes, Submittenten SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 GEMEINDEVERWALTUNG N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Gemeindeverwaltung Hauptstrasse 16 / Postfach 1, BE-4760 BÜLLINGEN Contact: Alain Piront Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Unterhaltsarbeiten 2015 an den Gemeindewegen, Los 2: Tarmac II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Verschiedene Gemeindestrassen II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Unterhaltsarbeiten 2015 an den Gemeindewegen, Los 2: Tarmac II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE

16 DINSDAG 2 DECEMBER p. 16 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Die gültige LASS-Bescheinigung ist dem Angebot beizufügen III.2.2. Capacité économique et financière: Der Nachweis der Registrierung als Unternehmer in der Kategorie 00 oder 05 ist dem Angebot beizufügen. III.2.3. Capacité technique: Die gültige Zulassungsbescheinigung für die Kategorie C, Klasse 2, ist dem Angebot beizufügen. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 15 EUR. Conditions et mode de paiement: Barzahlung oder Überweisung auf IBAN BE BIC: GKCCBEBB IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/01/ :15 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/01/ :15 Lieu: Gemeindehaus Büllingen, Sitzungssaal Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Kollegium, Generaldirektor, Mitarbeiter des Bauamtes, Submittenten SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 VILLE DE COUVIN N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Couvin avenue de la Libération, 2, BE-5660 COUVIN Contact: Madame Isabelle Charlier Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Réfection de la rue de la Ruelle à Presgaux II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: COUVIN II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Réfection de la rue de la Ruelle à Presgaux II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: -dénomination, forme juridique, adresse complète des sièges social et d'exploitation, nationalité de l'entreprise. -par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'ar du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Conformément à l'arrêté royal du 15 juillet 2011, relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. L'attention est attirée sur le fait que, à quel que stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité. Est une cause d'exclusion le fait, pour un soumissionnaire, d'avoir des dettes sociales au sens de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions de l'article 30 bis de la loi du tel que modifié ( lois des 27 avril 2007 et 21 décembre 2007 et arrêté royal du 27 décembre 2007) - La vérification de la situation des soumissionnaires en matière d'obligations fiscales sera effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions de l'article 63 de l'a.r. du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics. III.2.2. Capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie C classe 1 sont remplies agréation en catégorie C classe 1 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie C classe 1 sont remplies agréation en catégorie C classe 1 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/1/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: * Par virement sur le compte BE de l'inasep en indiquant avec précision le motif du paiement. Les entreprises ayant acheté les documents recevront, en plus du cahier spécial des charges, une clé USB avec le métré sous format informatique.

17 DINSDAG 2 DECEMBER p. 17 Les soumissionnaires sont tenus de vérifier la concordance des postes entre la version papier et la version informatique (seule la version papier fait foi). Lors de l'ouverture des soumissions ils remettront en plus de la soumission sous format papier, la clé USB avec le métré complété support informatique Le cahier spécial des charges et les plans peuvent être obtenus auprès de : service accueil INASEP. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/1/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/1/ :30 Lieu: Ville de Couvin, avenue de la Libération, 2 à 5660 COUVIN SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 COMMUNE D'ETALLE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune d'etalle Rue du Moulin, 15, BE-6740 Etalle Contact: Monsieur Francis Dossogne Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'un complexe de tennis II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Z.I. Gantaufet à Etalle II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction d'un complexe de tennis II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: 1 - Gros Oeuvre Description succincte: 1 - Gros Oeuvre Lot 2: 2 - Travaux de chauffage, sanitaire et électricité Description succincte: 2 - Travaux de chauffage, sanitaire et électricité Lot 3: 3 - Ascenseur Description succincte: 3 - Ascenseur Lot 4: 4 - Menuiseries itnérieures et extérieures Description succincte: 4 - Menuiseries itnérieures et extérieures Lot 5: 5 - Finition des terrains Description succincte: 5 - Finition des terrains II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Néant. III.2.2. Capacité économique et financière: Néant. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5 III.2.3. Capacité technique: * Une liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés réqulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces attestations sont transmises directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. * Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/1/2015 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Le cahier des charges peut être obtenu en version informatique sur cd par voie postal sur simple demande par téléphone (063/ ,20 ou 23); par fax (063/456327) ou par IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/1/ :00 Lieu: Maison Communale d'etalle SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 VILLE DE SAINT-HUBERT N

18 DINSDAG 2 DECEMBER p. 18 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Saint-Hubert Place du Marché, 1, BE-6870 Saint-Hubert Contact: Madame Béatrice DELNOZ Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fourniture de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux pour l'année 2015 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Divers bâtiments - entité de Saint-Hubert II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture de gasoil de chauffage pour les bâtiments communaux pour l'année 2015 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux paiements de la TVA. * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. III.2.3. Capacité technique: La liste des principales livraisons similaires effectuées pendant les trois dernières années. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9/1/ :00 Documents payants:oui. Prix: 5.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges * Via virement sur le compte BE avec communication "CSCH Fourniture gasoil chauffage 2015" IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/1/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/1/ :30 Lieu: Hôtel de Ville, salle des mariages, premier étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 CENTR'HABITAT N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Centr'Habitat Rue Edouard Anseele, 48, BE-7100 La Louvière Contact: Monsieur Sergio Spoto Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché de services pour l'entretien des espaces verts du patrimoine de Centr'Habitat II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Tout le patrimoine, 7100 La Louvière II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché porte sur des travaux d'entretien des espaces verts et plantations dans nos cités notamment : - L'entretien des pelouses et bords de pelouses, des allées et des chemins ; - L'entretien des haies et des surfaces plantées ; - L'entretien des arbres hautes tiges ; - L'évacuation et l'élimination des déchets produits par l'exploitation et ce, conformément aux normes en vigueur dans la région concernée. Ceux-ci sont répartis en 4 lots qui sont les suivants (voir inventaire repris au CSC) : - LOT 1 : Fayt-lez-Manage, Manage, Bois d'haine et La Hestre. - LOT 2 : La Louvière, Saint-Vaast. - LOT 3 : Haine Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre, Maurage et Boussoit. - LOT 4 : Houdeng-Aimeries, Houdeng-Goegnies, Strépy-Bracquegnies, Trivières, et Thieu. LE SOUMISSIONNAIRE DEVRA INDIQUER LORS DE LA REMISE DE SON OFFRE LA QUANTITÉ DE LOTS POUR LESQUELS IL SOUHAITE SOUMISSIONNER ET LE NOMBRE DE LOTS QU'IL SOUHAITE SE VOIR ATTRIBUER SACHANT QU'IL NE SERA ATTRIBUÉ QU'UN MAXIMUM DE DEUX LOTS POUR UN ADJUDICATAIRE (1 OU 2). En cas de soumission pour plus d'un lot, les soumissionnaires devront indiquer l'ordre décroissant de préférence des différents lots. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots.

19 DINSDAG 2 DECEMBER p. 19 INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Fayt-Lez-Manage, Manage, Bois d'haine et La Hestre Description succincte: Fayt-Lez-Manage, Manage, Bois d'haine et La Hestre Lot 2: La Louvière, Saint-Vaast Description succincte: La Louvière, Saint-Vaast Lot 3: Haine-Saint-Pierre, Haine-Saint-Paul, Maurage et Boussoit Description succincte: Haine-Saint-Pierre, Haine-Saint-Paul, Maurage et Boussoit Lot 4: Houdeng-Goegnies, Houdeng-Aimeries, Strepy-Bracquegnies, Trivières et Thieu Description succincte: Houdeng-Goegnies, Houdeng-Aimeries, Strepy-Bracquegnies, Trivières et Thieu II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: Une copie de l'assurance des risques professionnels et la mention des montants assurés. Le montant sera au minimum égal au montant de l'offre / III.2.3. Capacité technique: 1 Le soumissionnaire doit disposer du personnel suffisamment compétent pour pouvoir exécuter le marché convenablement. Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant le personnel qui sera mis en ouvre pour Centr'Habitat lors de la réalisation du marché. Le prestataire doit au minimum adjoindre pour le lot 1 : 10 personnes et pour les lots 2-3 et 4 : 6 personnes par lot 2 Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les services les plus importants qui ont été effectués au cours des trois dernières années, avec mention du montant et de la date et les destinataires publics ou privés. Les services sont prouvés par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut par une simple déclaration du prestataire de services (maximum 5). Sous peine d'exclusion, le soumissionnaire doit absolument remettre, dans ses références, une attestation prouvant qu'il entretien déjà une surface égale à 50% de la surface du lot choisi et ceci pour un même pouvoir adjudicateur ou client privé. 3 Le soumissionnaire doit disposer de l'équipement technique pour pouvoir réaliser le marché en bon père de famille. Il joint à son offre une note descriptive de maximum 2 pages (recto/verso) reprenant : - une description de l'équipement technique dont il dispose et qui sera utilisé lors de l'exécution du marché le prestataire possédera au minimum pour : Lot 1 : - Tondeuse autoportée avec bac ramasseur type «iseki sxg326» ou équivalent : 4x - Tondeuse autotractée : 3x - Tronçonneuse : 3x - Débroussailleuse : 4x - Souffleur à dos : 3x - Taille haie : 5x - Camion container avec grue : 1x - Nacelle (24m ) minimum : 1x ou équivalent Lot (par lot) : - Tondeuse autoportée avec bac ramasseur type «iseki sxg326» ou équivalent : 3x - Tondeuse autotractée : 3x - Tronçonneuse : 3x - Débroussailleuse : 3x - Souffleur à dos : 3x - Taille haie : 4x - Camion container avec grue : 1x - Nacelle (24m ) minimum : 1x ou équivalent Si un prestataire se voit attribuer plus d'un lot, un camion container avec grue et une nacelle suffisent pour 2 lots - une description des mesures qu'il utilisera pour s'assurer de la qualité 4 Le soumissionnaire remettra une note explicative de maximum 2 pages A4 (recto/verso), sur les mesures qu'il prend au sein de son entreprise pour veiller à un meilleur respect de l'environnement. Cette note tiendra compte de l'organisation relative à l'évacuation des déchets, à la gestion et aux moyens d'évacuation ou de recyclage de ceux-ci et des résidus de tonte et d'élagage. Cette note sera accompagnée d'éléments probants. / SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/1/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Par virement sur le compte IBAN format papier IBAN BE (Code BIC de ING Belgique BBRUBEBB) Le CSC ainsi que les plans vous seront adressés par courriel et/ou via un lien de téléchargement si les fichiers sont trop volumineux. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/1/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/1/ :30 Lieu: Salle du conseil d'administration SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: La visite des lieux est obligatoire. A cet effet, une attestation est jointe au CSC. Celle-ci sera complétée par le soumissionnaire et signée par le pouvoir adjudicataire. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 VILLE DE BINCHE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Binche

20 DINSDAG 2 DECEMBER p. 20 Rue Saint-Paul, 14, BE-7130 Binche Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement des châssis à l'école du Centre à Leval-Trahegnies - Binche 6 (UREBA EXCEPTIONNEL) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ecole communale du Centre rue Salvador Allende 63 à Leval-Trahegnies II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement des châssis à l'école du Centre à Leval-Trahegnies - Binche 6 (UREBA EXCEPTIONNEL) II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: Certificat d'agréation ou les documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies. Le pouvoir adjudicateur considère que, sur base de l'estimation, le marché appartient à la catégorie D20 classe 4 D20 classe 4 Agréation requise: D20 (Menuiserie métallique), Classe 4 III.2.3. Capacité technique: Certificat d'agréation ou les documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies. Le pouvoir adjudicateur considère que, sur base de l'estimation, le marché appartient à la catégorie D20 classe 4 D20 classe 4 Agréation requise: D20 (Menuiserie métallique), Classe 4 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/1/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/1/ :00 Lieu: Hôtel de Ville de Binche, salle des mariages, Grand Place à 7130 Binche SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: A convenir avec l'auteur de projet, Monsieur Olivier BUSIAUX au 064/ , 0498/ ou Le rapport d'inventaire d'amiante sera remis à l'entrepreneur le jour de la visite. Les visites pourraient s'organiser du 08 au 19 décembre 2014, les 02 et 05 janvier 2015 et du 15 au 26 janvier 2015 après contact préalable avec l'auteur de projet. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 2/12/2014 COMMUNE DE BOUSSU N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Boussu Rue Dorzée 3, BE-7300 Boussu Contact: Madame Cécile Estievenart Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Restauration des toitures de l'eglise Saint-Géry II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Eglise Saint Géry II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Restauration des toitures de l'eglise Saint-Géry II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Pour que son dossier d'offre soit considéré comme complet, l'entrepreneur est tenu de joindre la déclaration sur l'honneur reprise en annexe dûment complétée et signée. Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté Loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office National de la Sécurité Sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le Pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: Pour que son dossier soit considéré comme complet, l'entrepreneur est tenu de joindre à son offre l'attestation d'assurance couvrant les risques professionnels de l'entreprise. suffisante au regard de l'importance du dossier Agréation requise: D24 (Restauration de monuments), Classe 4 III.2.3. Capacité technique: Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 8 AOÛT 2014 N. 187 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517727 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 27 JUILLET 2013 N. 191 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013 N. 196 Openbare aanbesteding COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 517361 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 27 JULI 2013 N. 191 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 N. 280 Openbare aanbesteding GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526403 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers / 6-96 / /6-96/97 WETSONTWERP

Chambre des Représentants de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers / 6-96 / /6-96/97 WETSONTWERP - 1156/6-96/97 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers - 1156 / 6-96 / 97 Chambre des Représentants de Belgique GEWONE ZITTING 1997-1998 (*) 30 OKTOBER 1997 SESSION ORDINAIRE 1997-1998 (*) 30 OCTOBRE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N. 526135 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie