BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, , BE-1040 Etterbeek Contact: De heer Yves BOUTET Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Storten van afval - Jaar 2014 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Storten van afval - Jaar 2014 II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Groot huisvuil Korte beschrijving: Groot huisvuil Perceel 2: Puin Korte beschrijving: Puin Perceel 3: Groen afval Korte beschrijving: Groen afval Perceel 4: Straatkolken Korte beschrijving: Straatkolken Perceel 5: Koelkasten Korte beschrijving: Koelkasten Perceel 6: Gemengd verbrandbaar afval Korte beschrijving: Gemengd verbrandbaar afval Perceel 7: Klein gevaarlijk afval Korte beschrijving: Klein gevaarlijk afval Perceel 8: PMC-PMD-Papieren en karton Gemeentehuis Korte beschrijving: PMC-PMD-Papieren en karton Gemeentehuis Perceel 9: Elektronische afvalen Korte beschrijving: Elektronische afvalen Perceel 10: Restafval Gemeentehuis Korte beschrijving: Restafval Gemeentehuis II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren: - indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/12/ :00

2 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 2 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Documents d'adjudication disponible par ou courrier normal. Les demandes doivent être adressée à IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/12/ :00 Plaats: Dienst Openbare Werken, Oudergemlaan, te Etterbeek AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN BELNET N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT BELNET Louizalaan 231, BE-1050 Brussel Contact: Stragier Pascal Frans Tel: Fax: Internet adres(sen): tile=selectauthentication&extws=belnet f02&usertype=supplier&language=fr AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel (interim). Het gaat hier om Nederlands- of Franstalig administratief personeel, dat beschikt over ten minste een passieve kennis van de andere taal. Dit personeel zal voorgesteld worden door de opdrachtgever en moet dus niet worden gezocht door de opdrachtnemer. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/12/ :00 Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN COMMUNE D'ORP-JAUCHE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune d'orp-jauche Place Communale, 1, BE-1350 Orp-Jauche Contact: Monsieur Vincent FRYNS Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Réfection de voiries - rue du Pissaumont et rue du Pont Ferré II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Orp-Jauche II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comportent: - démolition des revêtements de chaussée et de trottoirs - démolition d'élément linéaires - terrassements - pose d'éléments linéaires et d'avaloirs avec leurs raccordements - mise en oeuve de fondations de chaussé et de trottoirs - pose de revêtemenets hydrocarboné et pavés béton - ragréage des abords II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE

3 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 3 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en ordre de cotisations de TVA. III.2.2. Capacité économique et financière: *Voir agréation C4 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4 III.2.3. Capacité technique: *Voir agréation C4 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans * Les documents peuvent être obtenus moyennant versement du montant prévu sur le compte ouvert auprès de l'institution financière AXA au nom de BE CONCEPT SA. * Courrier à adresser au bureau d'études CONCEPT SA, Allée de Clerland 3 à 1340 OTTIGNIES ou par mail à l'adresse suivante: IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/12/ :00 Lieu: Salle du Collège SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 GEMEENTE BEERSEL N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Beersel Alsembergsteenweg 1046, BE-1652 Alsemberg Contact: Mevrouw Brigitt Verdroncken Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT schoonmaak en wassen van ruiten van verschillende gemeentegebouwen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: verschillende gemeeentegebouwen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: schoonmaak en wassen van ruiten van verschillende gemeentegebouwen II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: wassen van ramen en deuren en omkaderingen, tabletten (binnen en buitenzijde) in gemeentegebouwen Korte beschrijving: wassen van ramen en deuren en omkaderingen, tabletten (binnen en buitenzijde) in gemeentegebouwen Perceel 2: schoonmaak en wassen van ruiten schoolgebouwen Alsemberg en Dworp Korte beschrijving: schoonmaak en wassen van ruiten schoolgebouwen Alsemberg en Dworp Perceel 3: schoonmaak en wassen van ruiten van administratief gebouw - Rondenbos kasteeltje Korte beschrijving: schoonmaak en wassen van ruiten van administratief gebouw - Rondenbos kasteeltje Perceel 4: schoonmaak en wassen van ruiten van gemeentelijke bibliotheek Korte beschrijving: schoonmaak en wassen van ruiten van gemeentelijke bibliotheek Perceel 5: schoonmaak en wassen van ruiten van de gemeentelijke sporthal H. Meerts (sportschuur) Korte beschrijving: schoonmaak en wassen van ruiten van de gemeentelijke sporthal H. Meerts (sportschuur) Perceel 6: schoonmaak en wassen van ruiten van bezoekerscentrum de Lambiek - evenementenhal en jeugddienst Korte beschrijving: schoonmaak en wassen van ruiten van bezoekerscentrum de Lambiek - evenementenhal en jeugddienst II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. op datum van aanbesteding III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verrricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een

4 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 4 particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Bij toewijzing van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden bezorgt de dienstverlener een lijst met namen en adressen van elk personeelslid dat de schoonmaakbeurten zal uitvoeren met van elk personeelslid een recent uittreksel uit het strafregister. De te gebruiken techinieken en producten. Een model van het te gebruiken logboek. minimum 5 referenties Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 3/1/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 5,00 cash of via overschrijving op rekeningnummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 7/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 7/1/ :00 Plaats: Administratief Centrum Gemeente Beersel - Domein Rondenbos - kasteeltje, Alsembergsteenweg 1046 te 1652 Alsemberg AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN GEMEENTE GRIMBERGEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Grimbergen Prinsenstraat 3, BE-1850 Grimbergen Contact: De heer Kris De Becker Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Onderhoud en controles van verwarmings- en ventilatieinstallaties in verschillende gemeentegebouwen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Verschillende gemeentegebouwen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoud en controles van verwarmings- en ventilatieinstallaties in verschillende gemeentegebouwen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt. III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. Opgave van de al dan niet tot de onderneming van de dienstverlener behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. Een erkenning hebben voor vloeibare brandstoffen (TV-nummer) en voor gasinstallaties (G1, G2, G3) hebben als aannemer, of kunnen aantonen dat deze erkenning in aanvraag is. Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1 D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/1/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Het bestek kan bekomen worden ofwel door afhaling mits kontante betaling van EUR 20,00 incl. BTW op het Gemeentehuis van Grimbergen, Prinsenstraaat 3 te 1850 Grimbergen, 2de verdieping - dienst openbare werken - elke dag vanaf 8:00 uur tot 11:30 uur en donderdagavond vanaf 17:30 uur tot 19:15 uur, ofwel mits voorafgaandelijke overschrijving van EUR 20,00 op rekening nr van het Gemeentebestuur van Grimbergen, met vermelding van: 'Onderhoud en controles van verwarmings- en ventilatieinstallaties in verschillende gemeentegebouwen". Na ontvangst van de betaling zullen de documenten per post worden toegestuurd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/1/ :00 Plaats: Gaston Geleynzaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN GEMEENTE GRIMBERGEN

5 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 5 N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Grimbergen Prinsenstraat 3, BE-1850 Grimbergen Contact: De heer Kris De Becker Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Binnenschilderwerken in de Sint-Amandskerk te Strombeek-Bever II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Amandskerk te Strombeek-Bever II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Binnenschilderwerken in de Sint-Amandskerk te Strombeek-Bever II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klssieke sectoren. Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdrage. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die verwijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attsten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestende overheid toegezonden. Vereiste erkenning: D13 (Verfwerk), Klasse 2 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/11/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Betaling aan: Architectenburo Curias - 02/ of IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/11/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 25/11/ :00 Plaats: Gaston Geleynzaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Deze aankondiging betreft een versnelde, openbare procedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Hoogdringendheid REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Koningin Elisabethlei, 24 b2, BE-2018 ANTWERPEN Contact: mevr. Bierinckx Ilse en mevr. I. Van Beneden en mevr. L. Melis Tel: Fax: Internet adres(sen): tile=selectauthentication&extws=vrn-2013%2f %2f25a-f02&usertype=supplier&language=nl AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT ANTWERPEN - Douane Dok Antwerpsebaan - "Vervanging van dakbekleding" II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: ANTWERPEN - Douane Dok Antwerpsebaan II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: "Vervanging van dakbekleding" II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 1 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs.

6 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 6 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel "van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 14/01/ :00 Plaats: Regie der Gebouwen - Italiëlei 4 bus 15, 2000 Antwerpen (Aanbestedingslokaal) 6de verdieping) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de Regie der Gebouwen. ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN (ZNA) VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW Lange Beeldekensstraat 267, BE-2060 Antwerpen Contact: De heer Raymond Engels Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT ZNA Jan Palfijn - renovatie daken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: ZNA Jan Palfijn, Lange Bremstraat 70 te 2170 Merksem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: OPGELET! RECHTZETTING!! * Aanpassing datum openingszitting: nieuwe datum is 10/12/13 e.k. om 10u00 * Uitbreiding toegestane categorie: ook houders D8, klasse 3 mogen inschrijven Bestaande ballastlaag van grind volledig wegnemen. Bestaande roofing en isolatie (perliet 3cm) verwijderen tot op de betonnen dakstructuur. Nieuwe Bitimineuze afdichtingslaag aanbrengen met een thermische isolatie van 12 cm bovenop. Op de thermische isolatie wordt een tweelaagse waterdichtingslaag aangebracht. Herstellen van de voegen aan de muurafdekstenen. Beschermingsmatten aanbrengen onder de steunpunten van de technische installaties die zich op het dak bevinden. Aanbrengen van individuele ankerpunten voor het installeren van een valbeveiliging. Plaatsen van noodoverlopen spuwers. Afwerking met groen dak. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen; - niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; - niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver: - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. * Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt. * Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3 D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 3 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

7 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 7 IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/11/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Het bestek kan afgehaald worden bij de ontwerper, na telefonische bestelling, 50 EUR (inclusief BTW ) cash te betalen. De ontwerper: Bureau Bouwtechniek, Kammestraat 18, 2000 Antwerpen. Tel: 03/ Fax: 03/ De aanbestedingsdocumenten worden niet per post verstuurd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 10/12/ :00 Plaats: ZNA Stuivenberg, Aankoopdienst, Q-blok AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: zie bestek aanwezigheidscertificaat NVSO EIGEN HAARD N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NVso Eigen Haard Augustijnenlaan 28/6, BE-2200 Herentals Contact: Directie Jef Schoors (directeur) Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Sancta-Maria fase 2 (ontmanteling) II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Augustijnenlaan 26 te 2200 Herentals II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Ontmanteling van een voormalig ziekenhuis om te verbouwen tot een dienstencentrum en 27 appartementen, Augustijnenlaan 26 te 2200 Herentals II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: De kandidaat-inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Volgens de beschikkingen vermeld in de A2013 van VMSW en het Bijzonder Bestek VM/B2013 III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie 11 Erkenning aannemer : categorie D1 klasse 2 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/12/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 40 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Door storting op rekeningnummer van NV Eigen Haard. De datum van storting der gelden op de rekeningnummer van NV Eigen Haard geldt als datum van indiening. Bij verzending wordt er 25 Euro verzendingskosten surplus aangerekend IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/12/ :00 Plaats: Raadzaal van de sociale huisvestingsmaatschappij NV Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6 te 2200 Herentals AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE KLEINE LANDEIGENDOM KLEIN-BRABANT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kleine Landeigendom Klein-Brabant Guido Gezellelaan 49/01, BE-2870 Puurs Contact: Tom Bridts Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT bouwen van 1 woning, 5 appartementen en 5 garages 'Spoorwegkaai fase C' te Guido Gezellelaan Puurs

8 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 8 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Guido Gezellelaan te 2870 Puurs II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: 1 perceel: bouwen van 1 woning, 5 appartementen en 5 garages 'Spoorwegkaai fase C' te Guido Gezellelaan Puurs II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: RSZ-bijdrage laatste kwartaal III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning categorie D, klasse 4 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 200 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier kan bekomen worden bij Kleine Landeigendom Klein-Brabant tegen contante betaling bij afhaling of door voorafgaandelijke storting op rekening BE op naam van Kleine Landeigendom Klein-Brabant, Guido Gezellelaan 49/01 te 2870 Puurs (verzendingskosten 20,00 euro). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/12/ :00 Plaats: Kantoor Kleine Landeigendom Klein-Brabant, Guido Gezellelaan 49/01, 2870 Puurs AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE AVE REGINA, VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Ave Regina, vzw Klein Park 1, BE-3360 Lovenjoel (Bierbeek) Contact: Luc Tilkin (directeur) Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT avrvl - de vlasselaar II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Klein-Vlasslaar 3, 3110 Rotselaar II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: avrvl - De Vlasselaar: gedeeltelijke sloop ruwbouw dakwerken gevelbekleding II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek erkenning ondercategorie D1 klasse 4 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: De dossiers zijn als volgt te verkrijgen: -hetzij persoonlijk af te halen tegen contante betaling op bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), tijdens de kantooruren; -hetzij door overschrijving op rekeningnummer van bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), met vermelding van het project én het perceel; de aannemer wordt tevens verzocht zijn eigen BTW-nummer mee te delen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00

9 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 9 Plaats: Klein Park 1, 3360 Bierbeek (Lovejoel) hoofdzetel opdrachtgevend bestuur, aanmelden aan onthaal. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE AVE REGINA, VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Ave Regina, vzw Klein Park 1, BE-3360 Lovenjoel (Bierbeek) Contact: Luc Tilkin (directeur) Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT avrvl - de vlasselaar II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Klein-Vlasselaar 3, 3110 Rotselaar II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: avrvl - De Vlasselaar: buitenschrijnwerk in thermisch onderbroken aluminium II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek erkenning ondercategorie D14 of D20 klasse 1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: De dossiers zijn als volgt te verkrijgen: -hetzij persoonlijk af te halen tegen contante betaling op bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), tijdens de kantooruren; -hetzij door overschrijving op rekeningnummer van bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), met vermelding van het project én het perceel; de aannemer wordt tevens verzocht zijn eigen BTW-nummer mee te delen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: Klein Park 1, 3360 Bierbeek (Lovejoel) hoofdzetel opdrachtgevend bestuur, aanmelden aan onthaal. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE AVE REGINA, VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Ave Regina, vzw Klein Park 1, BE-3360 Lovenjoel (Bierbeek) Contact: Luc Tilkin (directeur) Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT avrfh - Verbouwen van gebouw het felixhof tot vervangende huisvesting voor jongeren II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Klein Park 1, 3360 Bierbeek (Lovenjoel)

10 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 10 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: avrfh - Felixhof - perceel 3 elektriciteit detectie telefonie II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek erkenning ondercategorie P1 klasse 1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: De dossiers zijn als volgt te verkrijgen: -hetzij persoonlijk af te halen tegen contante betaling op bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), tijdens de kantooruren; -hetzij door overschrijving op rekeningnummer van bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), met vermelding van het project én het perceel; de aannemer wordt tevens verzocht zijn eigen BTW-nummer mee te delen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: Klein Park 1, 3360 Bierbeek (Lovejoel) hoofdzetel opdrachtgevend bestuur, aanmelden aan onthaal. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE AVE REGINA, VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Ave Regina, vzw Klein Park 1, BE-3360 Lovenjoel (Bierbeek) Contact: Luc Tilkin (directeur) Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT avrfh - Verbouwen van gebouw het Felixhof tot vervangende huisvesting voor jongeren II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Klein Park 1, 3360 Bierbeek (Lovenjoel) II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: avrfh - Felixhof - perceel 4 HVAC HVAC sanitair blusmiddelen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: volgens administratieve bepalingen in het bijzonder bestek erkenning ondercategorie D16, D17 of D18 klasse 1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: De dossiers zijn als volgt te verkrijgen:

11 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 11 -hetzij persoonlijk af te halen tegen contante betaling op bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), tijdens de kantooruren; -hetzij door overschrijving op rekeningnummer van bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), met vermelding van het project én het perceel; de aannemer wordt tevens verzocht zijn eigen BTW-nummer mee te delen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/12/ :00 Plaats: Klein Park 1, 3360 Bierbeek (Lovejoel) hoofdzetel opdrachtgevend bestuur, aanmelden aan onthaal. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE GEMEENTE KINROOI N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146, BE-3640 Kinrooi Contact: Jacky Hermans AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Kinrooi: N73 Breeërsteenweg deel 2 fietspaden II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kinrooi II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Kinrooi: Module 13 N73 Breeërsteenweg - deel 2 rotonde Drietak - Venlosesteenweg DOEL VAN DE AANNEMING De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van Kinrooi: Module 13 Breeërsteenweg - deel 2 Het heraanleggen van de gewestweg N73 (gaande vanaf de rotonde drietak tot de Venlosesteenweg), op grondgebied van de gemeente Kinrooi, de aanleg van vrijliggende fietspaden en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door middel van een DWA-riolering in gresbuizen en een RWA-stelsel in betonbuizen en grachten. Het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer (art 73.11), financiert de heraanleg van de rijweg, de aanleg van lijnvormige elementen in beton en de aanleg van de RWA-riolering (gedeeltelijk volledig ten laste van AWV en gedeeltelijk toe te passen met verdeelsleutel AWV/Infrax). Het Vlaamse Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer (art 63.51), subsidieert de aanleg van fietspaden in cementbeton en inritten in betonstraatstenen en de groenaanleg. De gemeente Kinrooi voorziet gelijktijdig de aanpassingen aan huistoegangen. Infrax voorziet de aanleg van een DWA-riolering in gresbuizen en een RWA-riolering (verdeelsleutel AWV/Infrax) in betonbuizen en grachten en huis- en kolkaansluitingen op de rioleringen. Ruilverkavelingscomité Ophoven voorziet de verplaatsing van de irrigatieleiding Een gedeelte van de rioleringswerken ten laste van Infrax worden gesubsidieerd door VMM. BESCHRIJVING DER WERKEN De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: A1. WERKEN GEFINANCIERD DOOR HET VLAAMSE GEWEST, AWV (art 73.11) (100%) Aanleggen van rijwegen in asfalt; Uitvoeren van allerhande lijnvormige elementen in cementbeton; Aanleggen van een RWA-riolering en grachten Opmaken van as-built plannen wegenis en riolering; Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. A2. WERKEN GESUBSIDIEERD DOOR HET VLAAMSE GEWEST, AWV (art 63.51) (80%) EN DE GEMEENTE KINROOI (20%) (100% prefinanciering door gemeente Kinrooi) Topografische verrichtingen en opmaken van uitvoeringstekeningen; Aanbrengen van signalisatie van verkeersomleidingen en werfsignalisatie; Opbraakwerken en grondwerken over de volledige breedte van het openbaar domein; Aanleggen van funderingen; Aanleggen van fietspadverharding in cementbeton Aanleggen van bushalten, busperrons en inritten in betonstraatstenen Uitvoeren van allerhande lijnvormige elementen in cementbeton; Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. Opmaken van as-built plannen wegenis en riolering; Plaatsen van straatkolken; Groenaanleg; Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode. B. NIET GESUBSIDIEERD DEEL (Ten LASTE VAN DE GEMEENTE KINROOI) Aanpassen van de huistoegangen en huisinritten; C. DEEL Ten LASTE VAN RUILVERKAVELINGSCOMITÉ OPHOVEN Aanpassingswerken irrigatieleiding Ophoven D/E/F/G. RIOLERINGSWERKEN TEN LASTE VAN INFRAX (DEELS GESUBSIDIEERD DOOR VMM (100%) en AWV (art 73.11)) Opbreken van bestaande rioleringen binnen de sleuf van de nieuwe riolering Aanleggen van een DWA-riolering Aanleggen van RWA-riolering Maken van huisaansluitingen op de DWA- en RWA-riolering II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Bewijs van erkenning, categorie C, klasse 6 (o.b.v. raming).

12 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 12 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier wordt opgestuurd mits voorafgaandelijke storting van 302,5 EUR (incl. verzendingskosten en 21% BTW) op BE van Grontmij nv (met vermelding van BTW-nr en dossiernummer Grontmij), ofwel kunnen ze worden afgehaald in de burelen van Grontmij nv, vestiging Hasselt. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/12/ :00 Plaats: Gemeentehuis van gemeente Kinrooi, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi (lokaal B7) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VILLE DE LIÈGE - MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Liège - Maintenance des espaces publics Rue de Namur 2, 3e étage, BE-4000 Liège Contact: M. Christian SERVAIS Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 Prise ne charge et traitement des boues de balayage provenant du service de la Propreté publique II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Les différentes voirie situées sur le territoire de la Ville de Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Prise en charge et traitement des résidus de balayage II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: La Ville de Liège n'est pas en mesure de fixer les quantités forfaitaires ou présumées pour ce marché. Toutefois, afin de fixer les idées sur l'importance estimée du marché et permettre ainsi aux soumissionnaires de calculer le prix de leur offre avec le plus de précision possuble, il est porté à leur connaissance que le montant total des prestations concernées par le présent marché s'élèverait au montant minimum de ,00 EUR (cent vingt mille euros) et maximum de ,00 EUR (cent quatre-vingt mille euros) t.v.a. au taux de 21% comprise, pour l'ensemble de la durée envisagée du marché. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 61 de l'arrêté royal du 15/07/2011. A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité. L'attention est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu'il détermine, de fournir les documents et preuves permettant de vérifier sa situation personnelle et mentionnés à l'article 61 précité. Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste qu'il se trouve en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi, sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. Le soumissionnaire est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le soumissionnaire qui n'a pas pour l'ensemble de ses obligations fiscales professionnelles une dette supérieu-re à euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette fiscale professionnelle est supérieure à euros, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision d'attribution du marché, qu'il possède, à la fin de la période fiscale visée à l'alinéa 1er, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'art. 2, 1, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales professionnelles. III.2.2. Capacité économique et financière: Afin de permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la capacité financière et économique des soumissionnaires, les offres doivent comporter en annexe : 1. Une déclaration bancaire appropriée, établie conformément au modèle figurant en annexe du présent cahier spécial des charges, attestant de sa capacité financière et économique à réaliser le marché. 2. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux activités directement liées aux services décrits dans le présent cahier spécial des charges, égal à ,00 EUR/an pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date du début d'activités du soumissionnaire. Il joindra à son offre une déclaration relative à ce chiffre d'affaires réalisé pendant, le cas échéant, les trois derniers exercices. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date d'ouverture des offres III.2.3. Capacité technique: La capacité technique sera justifiée par une liste établie sur l'honneur des principaux services (au moins trois prestations de minimum ,00 EUR par prestation) offerts pendant les trois dernières années ( par prestation), leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés : - s'il s'agit de prestations à une autorité publique, les services sont prouvés par des certificats établis ou visés par l'autorité compétente; - s'il s'agit de prestations à des personnes privées, les certificats sont établis par l'acheteur; à défaut, une simple déclaration du prestataire de services est admise. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/11/ :00 Documents payants:oui. Prix: 15 EUr. Conditions et mode de paiement: Envoi des documents: - Paiement de 15,00 EUR sur le compte n de M. le Receveur communal de Liège avec la mention "Envoi 2013/MEP/O/156 - article 040/36104/13/01". - Demande obligatoire des documents par fax ( ) à M. SERVAIS Christian ou M. MATHOT Alain ou par mail ou accompagnée de la preuve du paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/11/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/11/ :00 Lieu: Ville de Liège - 3e étage, salle 2-2, rue de Namur à 4000 Liège

13 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 13 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le marché prend cours le jour de la notification, au fournisseur adjudicataire, de l'approbation de son offre et au plus tôt le 1er janvier 2014, pour se terminer le 31 décembre Le soumissionnaire précisera dans son offre l'adresse du centre de traitement des déchets (éloignement admissible maximum de 20 km par rapport au site du service de la Propreté publique de la Ville de Liège, rue Morinval 52, 4020 Liège - la distance résultante interviendra comme paramètre dans le calcul du coût du transport). ATTENTION : Modification de l'article II.2.1) Quantité ou étendue globale VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 ISOSL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR ISoSL rue basse-wez 301, BE-4020 Liège Contact: Eric Fiévez (directeur général) Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 13-B/C-ISoSL-TOURN-HOP/MRS/T1.1 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Basse-Wez, 301 à 4020 Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Résidence les Tournesols : T 1.1 : Travaux de transformations, parachèvements et équipements des techniques spéciales II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : - participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; - corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal; - fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; - blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure le soumissionnaire : - qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; - qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; - qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave; - qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62; - qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63; - qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements. Par le fait de déposer une offre dument signée par la ou les personnes habilitée(s) à représenter le soumissionnaire, celui-ci reconnaît implicitement qu'il ne se trouve pas dans un des cas cités visés ci-devant. Le soumissionnaire employant joint à son offre une attestation originale (avec cachet sec) de l'office National de Sécurité Sociale (ONSS) dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception de l'offre. Le soumissionnaire joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles (déclarations d'impôts et TVA) selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception de l'offre III.2.2. Capacité économique et financière: La capacité financière et économique du soumissionnaire doit être justifiée par les références suivantes : - Une déclaration bancaire appropriée, preuve de la capacité financière et économique à réaliser le marché, établie conformément au modèle joint en annexe du cahier spécial des charges. - Une déclaration du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour les trois derniers exercices du soumissionnaire. III.2.3. Capacité technique: La capacité technique du soumissionnaire est justifiée par la présentation de : - Une liste des travaux identiques exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. En vertu de l'article 3, 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les soumissionnaires doivent être agréés comme entrepreneur dans la Catégorie D1. Le Soumissionnaire joint à son offre une copie du certificat d'agréation comme entrepreneur, délivré par le Ministère des Travaux publics, avec indication de la classe et de la catégorie, avec le n d'inscription sur la liste des agréations. Les soumissionnaires doivent avoir la classe correspondant au montant de leur offre. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: 121 EUr. Conditions et mode de paiement: Par virement bancaire (avec indication des coordonnées complètes de la société, de l'adresse et du n de TVA) au compte BE Au préalable, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante : afin de réserver un exemplaire du cahier spécial des charges. Ce mail doit reprendre l'adresse complète de la société, le nom et n de téléphone de la personne de contact et le n de TVA. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/01/ :00

14 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 14 Lieu: ISoSL Site Valdor des Cliniques de Soins Spécialisés Rue Basse-Wez, 145 à 4020 Liège Dans la salle 0A du nouvel hôpital. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 ISOSL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR ISoSL rue basse-wez 301, BE-4020 Liège Contact: Eric Fiévez (directeur général) Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 13-B/C-ISoSL-TOURN-HOP/MRS/T1.2 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Basse-Wez, 301 à 4020 Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Résidence les Tournesols : T 1.2 : Travaux d'installation d'appareils élévateurs II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Conformément à l'article 20 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : - participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; - corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal; - fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; - blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure le soumissionnaire : - qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; - qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; - qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave; - qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62; - qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63; - qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements. Par le fait de déposer une offre dument signée par la ou les personnes habilitée(s) à représenter le soumissionnaire, celui-ci reconnaît implicitement qu'il ne se trouve pas dans un des cas cités visés ci-devant. Le soumissionnaire employant joint à son offre une attestation originale (avec cachet sec) de l'office National de Sécurité Sociale (ONSS) dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. L'attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception de l'offre. Le soumissionnaire joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles (déclarations d'impôts et TVA) selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception de l'offre. III.2.2. Capacité économique et financière: La capacité financière et économique du soumissionnaire doit être justifiée par les références suivantes : - Une déclaration bancaire appropriée, preuve de la capacité financière et économique à réaliser le marché, établie conformément au modèle joint en annexe du cahier spécial des charges. - Une déclaration du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour les trois derniers exercices du soumissionnaire. III.2.3. Capacité technique: La capacité technique du soumissionnaire est justifiée par la présentation de : Une liste des travaux identiques exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. En vertu de l'article 3, 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les soumissionnaires doivent être agréés comme entrepreneur dans la Catégorie T4. Le Soumissionnaire joint à son offre une copie du certificat d'agréation comme entrepreneur, délivré par le Ministère des Travaux publics, avec indication de la classe et de la catégorie, avec le n d'inscription sur la liste des agréations. Les soumissionnaires doivent avoir la classe correspondant au montant de leur offre. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: 121 EUr. Conditions et mode de paiement: Par virement bancaire (avec indication des coordonnées complètes de la société, de l'adresse et du n de TVA) au compte BE Au préalable, veuillez envoyer un mail à l'adresse suivante : afin de réserver un exemplaire du cahier spécial des charges. Ce mail doit reprendre l'adresse complète de la société, le nom et n de téléphone de la personne de contact et le n de TVA. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:

15 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 15 Date: 13/01/ :00 Lieu: ISoSL Site Valdor des Cliniques de Soins Spécialisés Rue Basse-Wez, 145 à 4020 Liège Dans la salle de réunion 0A du nouvel hôpital. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 A.I.O.M.S. S.C. N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR A.I.O.M.S. s.c. Rue de la Clinique, 24, BE-4850 Moresnet Contact: Monsieur Kohnen Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: RENOVATION ET EXTENSION DE LA MAISON DE REPOS LA KAN à AUBEL - PHASE 3 - AILE C II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: AUBEL II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché comprend tous les travaux, fournitures, pose, main d'oeuvre nécessaires en vue de la mise à disposition du Maître de l'ouvrage parfaitement exécutés dès la réception provisoire. LOT UNIQUE - ENTREPRISE GENERALE COMPRENANT : GROS OEUVRE CLOS COUVERT AMENAGEMENT DES ABORDS PARACHEVEMENTS FINITIONS ELECTRICITE HVAC SANITAIRE II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Classe 5 catégorie D SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: A joindre obligatoirement sous peine d'exclusion : La preuve qu'il ne se trouve pas dans une situation de faillite, de liquidation, de cessation d'activité ou dans une situation analogue par la production d'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent du pays de provenance du soumissionnaire, conformément à l'article 61, 2 et 3 de l'ar du 15 juillet La preuve du respect de ses obligations en matière d'impôts et taxes, par la présentation d'une attestation (ou copie) récente des contributions directes et d'une copie du dernier extrait de compte ou d'un certificat délivré par le bureau compétent de recette de la TVA ou de preuves équivalentes dans un autre Etat. Les documents doivent dater de moins de 4 mois. Conformément à l'article 62 de l'ar du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics, une attestation de l'office National de Sécurité Sociale, avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédent la date de réception des offres, dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. La preuve de l'agréation dans la catégorie ou sous catégorie et classe exigée. III.2.2. Capacité économique et financière: Une copie des états financiers (bilans et comptes d'exploitation) des 3 derniers exercices, faisant apparaître le bénéfice annuel avant impôts. Une attestation bancaire déclarant la bonne santé de la société et de ses bonnes relations avec sa banque. III.2.3. Capacité technique: Une attestation du soumissionnaire déclarant qu'il possède des offres de ses fournisseurs pour la fourniture en temps utile de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des ouvrages. Une liste nominative des différents sous-traitants auxquels les soumissionnaires envisagent de faire appel pour l'exécution de leur entreprise. Pour chaque parti de l'entreprise, le nom de 3 sous-traitants sera proposé parmi lesquels sera obligatoirement choisi de commun accord avec le MO le réalisateur desdits ouvrages en sous-traitance. Ces sous-traitants sont choisis parmi les spécialistes pour les fournitures ou travaux prévus et doivent posséder la catégorie et la classe correspondante à leur marché. (application de l'ar du ). La catégorie et la classe seront indiquées au regard de chaque sous-traitant. Une liste de 3 chantiers d'un montant minimum de Euro réalisés au cours des 5 dernières années dans le secteur médico-social (MRS et/ou Etablissement hospitaliers) en entreprise générale. La bonne exécution des chantiers repris sur la liste devra être prouvée par la remise d'une attestation de bonne exécution signée par le Maître de l'ouvrage du chantier de la référence proposée ou un de ses délégués. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: 165 EUr. Conditions et mode de paiement: Par envoi d'un fax ou mail de confirmation de commande et réception d'un PAIEMENT PAR VIREMENTsur le compte BELFIUS BANQUE au nom de AAU SA préalablement à l'envoi du dossier par TAXI POST. PRIX DU DOSSIER : 165Euro TTC IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/01/ :00 Lieu: MRS LAKAN Rue Kan, 79 à 4880 AUBEL SALLE DE REUNION 1ER ETAGE SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013

16 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 16 LA CITÉ DES COUTELIERS, S.C.R.L. N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR La Cité des Couteliers, s.c.r.l. Rue Albert, 18, BE-5030 GEMBLOUX Contact: Mr Fontaine Francis, Directeur Gérant Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction de quatre logements sociaux. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Bothey (Gembloux) II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction de quatre logements sociaux. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/11/ :00 Documents payants:oui. Prix: 100 EUr. Conditions et mode de paiement: Bureau d'architecture G.eco Architectes sprl, rue des Rivières, 28, 7120, Estinnes-au-Mont. BE IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/12/ :00 Lieu: Salle du Conseil de La Cité des Couteliers, 18, rue Albert, 5030, Gembloux. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Il s'agit d'une procédure négociée avec publicité (travaux de moins de ?), avec comme seul critère le prix. Adresse de contact à utiliser pour le M-O : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 RW-SPW-DGO3-DRF-DIRECTION DES RESSOURCES FORESTIÈRES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RW-SPW-DGO3-DRF-Direction des Ressources forestières Avenue Prince de Liège, 15, BE-5100 JAMBES Contact: Madame Patricia TAFFAREL Monsieur Etienne GERARD, Directeur Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 2 Marché public de travaux : réalisation de travaux d'assainissement du sol au niveau du Hangar de Pleinfays à SPA, suivi de ces travaux d'assainissement et rapport d'évaluation finale II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Le présent cahier des charges décrit les actions à mettre en Oeuvre pour l'assainissement des contaminations du sol et des eaux souterraines sur le terrain du hangar de Pleinfays en forêt domaniale du Sud de Spa II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent cahier des charges décrit les actions à mettre en Oeuvre pour l'assainissement des contaminations du sol et des eaux souterraines sur le terrain du hangar de Pleinfays en forêt domaniale du Sud de Spa. La détermination des volumes de contaminations à traiter est basée sur diverses études de sol exécutées entre 2010 et 2012 reprises en annexe du présent cahier des charges. Le présent marché est relatif à la fois aux actes et travaux d'assainissement mais également au suivi de l'assainissement et la rédaction d'un rapport d'évaluation finale par un expert agréé en gestion des sols pollués de catégorie 2.

17 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 17 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'est pas dans les conditions d'exclusion stipulées au b du présent cahier spécial des charges 2. Un certificat délivré par l'autorité compétente du pays concerné selon lequel le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi (pour la Belgique, attestation ONSS de l'avant dernier trimestre écoulé à remplacer par une attestation émanant de l'inasti si le soumissionnaire n'est pas un employeur) ; III.2.2. Capacité économique et financière: - une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ). III.2.3. Capacité technique: 3. Une liste reprenant l'identité du personnel satisfaisant aux conditions du présent marché et indiquant les titres d'études et professionnels que possède ce personnel. 4. Une liste de minimum 2 références de marchés similaires au cours des 3 dernières années avec attestations de bonne exécution signée par le Pouvoir adjudicateur pour ces 2 références ; 5. Une déclaration relative à l'effectif moyen en personnel et à l'importance du cadre pendant les trois dernières années ; 6. La liste des outils, du matériel et de l'équipement technique dont il pourra disposer pour l'exécution des services. 7. Les preuves d'agrément et d'enregistrement de l'entrepreneur et de l'expert agréé en gestion des sols pollués de catégorie 2 et le cas échéant de l'entrepreneur agréé pour l'enlèvement et le transport des déchets ; 8. Les références du coordinateur de projet et de l'expert agréé en pollution des sols. 9. Une attestation de présence à la visite à faire signer par J DELREZ est jointe en annexe et à remettre dans l'offre. 10. Le soumissionnaire joindra à son offre la période à laquelle les travaux devront débuter au plus tard le 1er janvier 2014 et se terminer au plus tard le 1er avril SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/11/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/11/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/11/ :00 Lieu: Route de la Sauvenière, 201 à 4900 SPA Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le présent AVIS RECTIFICATIF n 2 porte sur la modification de l'avis de marché au niveau de ses annexes par l'ajout du Plan de sécurité santé. L'avis rectificatif N 2 remplace l'avis rectificatif n 1 publié le 28/10/2013 sur le portail des avis de marché dont l'adresse est la suivante : L'avis rectificatif n 1 a été publié sur la plate forme e-notification en date du 28/10/2013 sous Ie n L'avis initial a été publié sur la plate forme e-notification en date du 22/10/2013 sous Ie n L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : Afin de cerner la situation existante, le soumissionnaire doit effectuer sous peine de nullité une visite des lieux avant la remise de son offre. Pour la visite des lieux, le soumissionnaire contactera Monsieur Jacques DELREZ au 0477/ Une attestation de présence à la visite à faire signer par J DELREZ est jointe en annexe et à remettre dans l'offre ; VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 ADMINISTATION COMMUNALE D'ANDERLUES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Administation Communale d'anderlues Place Albert 1er, 21, BE-6150 Anderlues Contact: Coralie Boutefeu Coralie Boutefeu Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Aménagements des trottoirs à la Rue des Combattants (Plan Trottoirs) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue des Combattants à Anderlues II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux consistent en l'aménagement des trottoirs à la Rue des Combattants II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: *Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. *En application de l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même via l'application Digiflow. *Une attestation fiscale (portant sur toutes les obligations fiscales, professionnelles, etc) sera demandée au soumissionnaire. III.2.2. Capacité économique et financière: Néant Agréation requise : C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: Certificat d'agréation ou les documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du 20/01/1991 sont remplies. Le Pouvoir Ajudicateur considère que, sur base de l'estimation, le marché appartient à la catégorie C, Classe 3. Agréation requise : C, Classe 3 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas.

18 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 18 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: 50 EUr. Conditions et mode de paiement: Pour acheter le Cahier Spécial des Charges et les plans s'y référant, le versement doit se faire sur le compte bancaire suivant : BE BIC : GKCC BE BB IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/12/ :00 Lieu: L'ouverture des offres aura lieu le 24/12/2013 à 10H00 au sein de l'administration Communale d'anderlues à la salle du Conseil Communal au 1er étage du bâtiment. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout public SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 COMMUNE DE BASTOGNE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Bastogne Rue du Vivier, 58, BE-6600 Bastogne Contact: Monsieur Cédric Leboutte Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Ecole de Foy - Rénovation des sanitaires et travaux de sécurisation II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ecole de Foy II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Ecole de Foy - Rénovation des sanitaires et travaux de sécurisation II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 13/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Les documents peuvent être obtenus au Centre Technique et Administratif Communal - Services Techniques de la commune de Bastogne, Zoning Industriel 1, rue de l'arbre, 6 à 6600 BASTOGNE moyennant le prix mentionné ci-dessus à payer en espèces, à l'enlèvement, ou à virer au compte IBAN BE de la commune de Bastogne, en indiquant clairement le motif du paiement pour les recevoir par la Poste. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/12/ :00 Lieu: Salle du Conseil (1er étage) de l'hôtel de Ville - Rue du Vivier, 58 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 A.I.V.E N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR A.I.v.e Drève de l'arc-en-ciel 98, BE-6700 ARLON Contact: Olivier MAJERUS Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE

19 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 19 II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Commune de Marche-en-Famenne : Remplacement et mise à niveau de trapillons sur l'agglomération de On-Hargimont II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Marche-en-Famenne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement et mise à niveau de trapillons sur le collecteur d'eaux usées et sur le réseau d'égouttage situé sur la route nationale reliant Marche à Jemelle. Pose de dalles préfabriquées et réfection de la voirie. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une attestation dont il résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément à l'article 17 bis, 1er ou 2, de l'arrêté royal du La preuve que le soumissionnaire remplit les conditions d'obtention de l'agréation pour la catégorie C, sous-catégorie C1, classe 1. Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 17 de l'ar du L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur peut l'inviter à produire : une attestation récente du greffe du tribunal de commerce ou, pour le soumissionnaire étranger, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 17, 1 et 2, de l'a.r du (faillite, concordat judiciaire, liquidation ou situation analogue) ; un extrait récent du casier judiciaire ou, pour le soumissionnaire étranger, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance, dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 17, 3, de l'a.r du (condamnation par un jugement définitif pour un délit affectant sa moralité professionnelle) ; une attestation récente délivrée par l'administration des Contributions directes ou, pour le soumissionnaire étranger, par l'autorité compétente du pays où le soumissionnaire est établi, dont il résulte qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des impôts ; une attestation récente délivrée par l'administration de la t.v.a ou, pour le soumissionnaire étranger, par l'autorité compétente du pays où le soumissionnaire est établi, dont il résulte qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de la t.v.a ; Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de 6 mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. L'attention des soumissionnaires est également attirée sur le fait que l'existence de dettes sociales (au sens de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions de la législation sur l'enregistrement relatives à la responsabilité solidaire en matière sociale) et/ou fiscales constitue une cause d'exclusion du march III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration sur l'honneur attestant de la capacité financière et économique de l'entreprise conformément à l'article 18 alinéa 1er de l'arrêté royal du La capacité économique et financière concerne le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: Agréation : catégorie : C, sous-catégorie C1, classe 1. Agréation : catégorie : C, sous-catégorie C1, classe 1. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 09/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: 70 EUr. Conditions et mode de paiement: Virement compte 091/ /24 AIVE Belfius banque Communication : documents d'adjudication remplacement trapillons On-Hargimont IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/12/ :00 Lieu: A.I.v.e. Drève de l'arc-en-ciel, 98 à 6700 ARLON SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/11/2013 ARCHITECTENBUREAU DANNEEL&JACOBUS BVBA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Architectenbureau Danneel&Jacobus bvba Kasteelstraat 37, BE-8400 Oostende Contact: Jacobus Paul Maria Internet adres(sen): tile=selectauthentication&extws=d%26j-v.w f02&usertype=supplier&language=nl AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT BOUW EN UITBREIDING SANTAIRE LOKALEN - LOT 2 ELEKTRICITEIT II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: BOUW EN UITBREIDING SANITAIRE LOKALEN - LOT 2 ELEKTRICITEIT II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A

20 DONDERDAG 14 NOVEMBER p. 20 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: BANKOVERSCHRIJVING IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/01/ :15 Plaats: KLOOSTERSTRAAT 2, OOSTENDE AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN STAD WAREGEM N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Waregem Gemeenteplein 2, BE-8790 Waregem Contact: De heer Geert Deman Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Vernieuwen betonvakken+aanbrengen grachtelementen Desselgemseweg, Waregem II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: waregem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: In de Desselgemseweg wordt de volledige gracht in V-bakken geplaatst, er zijn echter 2 doorsteken in buizen aanwezig om op de naast gelegen lanbouwgronden/weiden te kunnen oprijden met landbouwvoertuigen. We hebben dus 3 stukken gracht : 165 l.m. 34 l.m. 175 l.m. Thv de doorsteken worden kopmuren gemetst. Wat de betonherstelling betreft hebben we ook 3 grote stukken te hergieten, Vanaf huisnr. 125 een stuk van 147 m lang op breedte van 3m Vanaf huisnr. 161 een stuk van 41 m lang op breedte van 3m En vanaf huisnr. 171 een stuk van 50 m lang op een breedte van 3m Wat het totaal dus afgerond naar boven op 380 l.m. V-bakken en 720 m² herstel beton brengt. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: ** Een lijst van werken die de afgelopendriejaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/1/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek via overschrijving op rekeningnummer BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 14/1/ :00 Plaats: Stadhuis, Briek Schotte-zaal, derde verdieping, Gemeenteplein 2 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276651-2010:text:nl:html B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 181-276651 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 17 BE001 17/2/2017 - BDA nummer: 2017-505014 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 27/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

Postadres: Elfde-Liniestraat 24 Plaats: Hasselt Postcode: 3500

Postadres: Elfde-Liniestraat 24 Plaats: Hasselt Postcode: 3500 1/ 17 BE001 5/6/2012 - BDA nummer: 2012-512379 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie