BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: James Vanessa Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= ERPE-MERE: Aanleg publieke ruimte in de wijk "Ninovestraat" - INF Type opdracht: Werken. Het gaat om de aanleg van publieke ruimte voor nieuw te realiseren woningen. Aanpalend wordt er groen park aangelegd met een buffergracht. De eerste fase is de aanleg tussen de boordstenen (wegenis- en rioleringswerken) en een eerste aanzet voor de parkaanleg namelijk de buffergracht. Dan volgt de ruwbouw van de woningen, wanneer de woningen gevorderd zijn starten de omgevingswerken dewelke aangelegd worden na een nieuwe prijsvraag. geldig RSZ attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: geldig RSZ attest vereiste erkenning: C klasse 4 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u, elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Dienst economaat - inzage en verkoop bestekken Koloniënstraat Brussel 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 194,00 EUR op ons rekeningnummer BE , BIC code BBRU BE BB met vermelding van de mededeling "Bestek GI nr. INF ". De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u nadien opgestuurd. Betalen kan u via overschrijving. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 06/03/ :00 Plaats: VMSW, afdeling Projectrealisatie, Koloniënstraat 40 - lokaal te 1000 Brussel ( ) VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het offerteformulier en de samenvattende opmeting zijn ter beschikking op: - onder Professionelen, Infrastructuur en doorklikken naar Inschrijvingsdocumenten. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De uitvoeringstermijn van deze werken bedraagt 100 werkdagen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N

2 WOENSDAG 25 JANUARI p. 2 Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /AFM/OA/ Bewakingsopdrachten in het Anna Bijnsgebouw te Antwerpen. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Lange Kievitstraat 111/ ANTWERPEN Bewakingsopdrachten in het Anna Bijnsgebouw te Antwerpen. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Zie bestek. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/03/ :00 Plaats: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus Brussel, lokaal 5E01. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Om zich te vergewissen van de omvang van de diensten is een bezoek aan de locatie ter plaatse verplicht. De siteverantwoordelijke zal de vertegenwoordigers van de geïnteresseerde firma's begeleiden bij hun bezoek. Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. Binnen de Vlaamse overheid wordt veel belang gehecht aan een integere manier van werken. Er werd voor de Vlaamse overheid een deontologische code ontwikkeld. Daarom mogen personeelsleden geen relatiegeschenken aanvaarden en niet ingaan op uitnodigingen voor een etentje of andere activiteiten. Wij willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u rekening kunt houden met onze interne richtlijnen. Hoewel wij uw gebaar zeker waarderen, vragen wij u dus om geen relatiegeschenken aan te bieden. Op die manier helpt u onze medewerkers niet in te gaan tegen de interne richtlijn. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /AFM/OA/ Bewakingsopdrachten in het Jacob Van Maerlant gebouw (VAC) Brugge. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Koning Albert I-laan 1/ BRUGGE. Bewakingsopdrachten in het Jacob Van Maerlant gebouw (VAC gebouw) te Brugge. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek.

3 WOENSDAG 25 JANUARI p. 3 Zie bestek. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/03/ :00 Plaats: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus Brussel, lokaal 5E01. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Om zich te vergewissen van de omvang van de diensten is een bezoek aan de locatie ter plaatse verplicht. De siteverantwoordelijke zal de vertegenwoordigers van de geïnteresseerde firma's begeleiden bij hun bezoek. Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. Binnen de Vlaamse overheid wordt veel belang gehecht aan een integere manier van werken. Er werd voor de Vlaamse overheid een deontologische code ontwikkeld. Daarom mogen personeelsleden geen relatiegeschenken aanvaarden en niet ingaan op uitnodigingen voor een etentje of andere activiteiten. Wij willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u rekening kunt houden met onze interne richtlijnen. Hoewel wij uw gebaar zeker waarderen, vragen wij u dus om geen relatiegeschenken aan te bieden. Op die manier helpt u onze medewerkers niet in te gaan tegen de interne richtlijn. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 CTB 180 N CTB 180 croisement Avenues Colonel Ebeya et de l'hôpital H1-1, CD Gombe Contact: Representatie DR Congo Meneer Dirk DEPREZ, Resident Vertegenwoordiger voor BTC in DR Congo Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Technische en wetenschappelijke opvolging van het «projet d'appui au système de santé aux niveaux intermédiaire et périphérique (assnip), volet 4 (sud ubangi) et 5 (kwilu)» (ondersteuningsproject voor het gezondheidssysteem) in de Democratische Republiek Congo Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plaats van de prestatie: Het gezondheidsdistrict Zuid-Ubangi voor ASSNIP 4 en de provincie Bandundu voor ASSNIP 5 Onderhavige opdracht bestaat uit een doorlopende technische en wetenschappelijke opvolging voor het ASSNIP-project, luik 4 en 5. Via de opdracht zoekt BTC een team van 3 internationale experts voor deze prestatie. Dit team zal nauw samenwerken met de hoofdexpert II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Cfr bestek RDC /02 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Cfr bestek RDC /02 Cfr bestek RDC /02 Laagste prijs. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 09/02/ :00 Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Open VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 CPAS DE GREZ-DOICEAU N AVIS DE MARCHE

4 WOENSDAG 25 JANUARI p. 4 Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CPAS de Grez-Doiceau Rue des Moulins, 10, BE-1390 Grez-Doiceau Contact:Monsieur Benoit Dohet Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: aménagements des abords de la Maison de Coullemont - phase II II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:maison de Coullemont, rue des moulins 10 à 1390 Archennes (Grez-Doiceau) ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: les travaux comportent notamment : terrassements, fondations, pose d'aavloirs,pose de revêtements en hydrocarboné, marquage au sol II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: l'estimation du marché dépasse les SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/03/ :00 Documents payants:oui. Prix:65 EUR. Conditions et mode de paiement: à majorer de 5 euro pour frais d'envoi à verser sur le compte BE de la SA CONCEPT IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 15/03/ :00 Lieu: CPAS de Grez-Diceau rue des Moulins 10 à 1390 Grez-Doiceau Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/01/2012 GEMEENTE DILBEEK N Gemeente Dilbeek Gemeenteplein 1, BE-1700 Dilbeek Contact: De heer ir. R. De Brabanter Tel: Fax: Herstellen van het wegdek van het dorpsplein te Groot-Bijgaarden Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kasteelhoeve de Schuur, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek Herstellen van het wegdek van het dorpsplein te Groot-Bijgaarden II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Geen Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 of hoger

5 WOENSDAG 25 JANUARI p. 5 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/3/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/3/ :00 Plaats: Kasteelhoeve - de Schuur, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 GEMEENTE DILBEEK N Gemeente Dilbeek Gemeenteplein 1, BE-1700 Dilbeek Contact: De heer ir. R. De Brabanter Tel: Fax: Onderhoud openbaar domein:uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken (eenheidsprijzen + regieprijzen) - dienstjaar 2012 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeentebestuur Dilbeek (algemeen) Onderhoud openbaar domein:uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken (eenheidsprijzen + regieprijzen) - dienstjaar 2012 II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Onderhoud openbaar domein: eenheidsprijzen voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken - dienstjaar 2012 Korte beschrijving: Onderhoud openbaar domein: eenheidsprijzen voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken - dienstjaar 2012 Perceel 2: Onderhoud openbaar domein: regieprijzen voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken - dienstjaar 2012 Korte beschrijving: Onderhoud openbaar domein: regieprijzen voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken - dienstjaar 2012 II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Vereiste erkenning: Perceel 1 : C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 of hoger Perceel 2 : C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 of hoger Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/3/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/3/ :00 Plaats: Sector Grondgebied, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 CVBA PROVIDENTIA N cvba Providentia

6 WOENSDAG 25 JANUARI p. 6 Brusselsesteenweg 191, BE-1730 Asse Contact: De heer Geert Robberechts Tel: Fax: Bouwen van 37 sociale woongelegenheden te Herne, wijk Kauter Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Herne Kauter Bouwen van 37 sociale woongelegenheden te Herne, wijk Kauter II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/2/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 325 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Plannen Verzendkosten : EUR 20,00 Cash of via overschrijving op de postrekening IBAN BE Bic BPOTBEB1 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 1/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 1/3/ :00 Plaats: Burelen van Providentia cvba, Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 STAD ANTWERPEN N Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: De heer Jean Lambert Tel: Fax: Leveren van 100 infoborddragers Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Patrimoniumonderhoud Bijzondere opdrachten en feestmateriaal, Havanastraat 5 te 2000 Antwerpen Leveren van 100 infoborddragers II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Uitsluitingsgronden Door een offerte in te dienen voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd worden als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht. Wat betreft het RSZ-attest: een attest van het voorlaatste kwartaal wordt door de stad opgezocht. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving dienen

7 WOENSDAG 25 JANUARI p. 7 buitenlandse inschrijvers zelf de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden aan te leveren. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel 02/ Fax 02/ Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden. Aandachtspunt: Wanneer de inschrijver een Tijdelijke handelsvennootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. * Uitsluitingsgronden Door een offerte in te dienen voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd worden als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 7) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor: a) deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek b) omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek c) fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 d) witwassen van geld De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht. Wat betreft het RSZ-attest: een attest van het voorlaatste kwartaal wordt door de stad opgezocht. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving dienen buitenlandse inschrijvers zelf de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden aan te leveren. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel 02/ Fax 02/ Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden. Aandachtspunt: Wanneer de inschrijver een Tijdelijke handelsvennootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1/3/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/3/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2/3/ :30 Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0213, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 STAD ANTWERPEN N Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Nancy Blyweert Tel: Fax: Jeugdcentrum Trix Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Noordersingel 28-30, Borgerhout Jeugdcentrum Trix II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek

8 WOENSDAG 25 JANUARI p. 8 zie bestek Vereiste erkenning: D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 1 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1/3/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be/ IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2/3/ :00 Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0213, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD- DE HEER ARCH. F. DEBUYST, WND. DIENSTHOOFD N Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord- de heer Arch. F. DEBUYST, Wnd. Diensthoofd Koningin Elisabethlei 24 (bus 2), BE-2018 Antwerpen Contact: mevr. Liesbeth Peeters - Ilse Bierinckx - Ingrid Van Beneden Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= ANTWERPEN -FOD Financiën (AMCA) - Italiëlei 4 Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: ANTWERPEN - FOD Financiën (AMCA) - Italiëlei 4 ANTWERPEN -FOD Financiën (AMCA) - Italiëlei 4 "Inrichtingswerken met compactusarchieven" II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden gekocht na aanvraag per mail, per fax of per post, en dit na ontvangst van de voorafgaande storting van de verkoopprijs, bij: Regie der Gebouwen Dienst voor Publicatie en Verkoop van Bestekken ter attentie van de heer Thierry VAN GUCHT telefoon: telefax: Gulden Vlieslaan 87, bus Brussel bankrekening: IBAN BE BIC PCHQBEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/03/ :00 Plaats: : Regie der Gebouwen - Koningin Elisabethlei 24- bus 2, 2018 Antwerpen (Aanbestedingslokaal - nr de verdieping) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de Regie der Gebouwen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - PROVINCIALE DIENST ANTWERPEN N

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 N. 284 Openbare aanbesteding VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N. 526674 Vlaamse Milieumaatschappij Koning Albert II - laan 20 bus 16, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

AFDELING PROJECTREALISATIE

AFDELING PROJECTREALISATIE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 NOVEMBER 2014 N. 270 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 525875 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 N. 231 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNINGSDIENSTEN-DIE

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 22 DECEMBER 2012 N. 320 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 529623 Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 27 JULI 2013 N. 191 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 20 JULI 2011 N. 187 Openbare aanbesteding BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N. 515666 Belgische Technische Cooperatie Belgische Technische Cooperatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 31 JULI 2013 N. 194 Openbare aanbesteding ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N. 517233 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2012 N. 278 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526162 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 6 MAI 2011 N. 119 Adjudication publique SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE N. 509390 SERVICES EXTERIEURS WALLONS 2 DIRECTION LIEGE Avenue

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 18 JUNI 2011 N. 159 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 512962 Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie