Releasenotes 2002, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes 2002, 2015"

Transcriptie

1 Stamgilde Develpment (0570) Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) , Fax: (0847) K.v.K. Utrecht, , BTW-nr NL B01

2 Stamgilde Develpment (0570) Wijzigingsdcument proffice sftware Dit dcument beschrijft de wijzigingen die aangebracht zijn in de proffice sftware, alsmede alle pgelste prblemen. Vr de meest actuele versie van deze sftware kunt u kijken p nder de keuze Dwnlads. Versie Nieuwe functinaliteiten Zeken p vrije tekst in (niet gescande) dcumenten is mgelijk Scannen vanuit Terminal Server/2x plssingen is makkelijker gewrden dr directe kppeling met lkale desktp Opgelste prblemen Windws 7 en Windws 8 werken vlledig Versie Nieuwe functinaliteiten Kppelingen met Office 2007 en 2010 zijn crrect aanwezig Het selecteren van een map levert een verzicht p van alle dcumenten die zich in die map bevinden p de plaats waar anders het dcument getnd wrdt. Hierin kan gesrteerd wrden p naam, type en tevegdatum. Vr wrdt k vastgelegd naar wie f van wie de mail afkmstig is, en wanneer deze verznden f ntvangen is. Ok hierp kan gesrteerd wrden. Opgelste prblemen Versie Bij het verwijderen van vaste dcumentmschrijvingen vr de verige mappen wrden niet meer de mschrijvingen van de eerder geselecteerde map zichtbaar, maar blijven de dcumentmschrijvingen van de verige mappen zichtbaar. Nieuwe functinaliteiten Synchrnisatie van lkale proffice installaties met één centrale server is mgelijk. Vr de exacte mgelijkheden en instellingen kunt u het beste met ns kntakt pnemen. Vr wrddcumenten is nu k het veld dcumentid beschikbaar. Indien dit veld wrdt pgenmen in een wrddcument (met de standaard variabele pmaak #$DcumentId$#) zal er autmatisch een uniek nummer geplaatst wrden. Indien dit nummer vrgenuld met wrden kan dit in de variabele wrden aangegeven. Als vrbeeld met standaard zes psities wrdt de variabele #$DcumentId000000$#. In de dcumentmschrijving kan dit zelfde nummer wrden pgenmen dr het plaatsen van de tekst DcumentId in de mschrijving. Opgelste prblemen Opbuwen van het dssier is wederm versnelt. Versie Nieuwe functinaliteiten Aanmaken ntities. Als er in het dssier middels de rechtermuisklik p een map het cntextmenu wrdt gepend, is daar de ptie nieuwe ntitie aanwezig. Als deze gekzen wrdt, zal er een nieuwe ntitie wrden tegevegd, met als standaard mschrijving de naam van de ingelgde gebruiker, aangevuld met de datum en tijd. s die vanuit het dssier wrden verznden kunnen autmatisch wrden pgeslagen in het dssier. Standaard vraagt het dssier f dit met gebeuren. Tevens kan hiervr een standaard map wrden aangegeven, via Extra, instellingen, verige instellingen. 2

3 Stamgilde Develpment (0570) s die in het dssier zijn pgeslagen wrden nu getnd binnen het dssier zelf, waardr snel drbladeren van de mails mgelijk is. Uiteraard is het ng steeds mgelijk m de mail te penen in het riginele frmaat. De pties Kpiëren speciaal en Plakken speciaal zijn tegevegd. Middels de pties Kpiëren speciaal is het mgelijk m dcumenten vanuit het dssier in het klembrd van Micrsft Windws te plaatsen, zdat deze p elke willekeurige plaats geplakt kunnen wrden. Als vrbeeld kunnen z dcumenten gekpieerd wrden naar s die in een andere applicatie gemaakt wrden. Tevens kunnen z dcumenten in het dssier daadwerkelijk gekpieerd wrden (bij het nrmale kpiëren wrdt alleen de verwijzing naar het dcument gekpieerd). Middels de pties Plakken speciaal is het mgelijk m dcumenten vanuit het klembrd van Micrsft Windws in het dssier te plaatsen. Als vrbeeld kunnen z dcumenten gekpieerd wrden vanuit de Windws Verkenner en in het dssier geplakt wrden. Tevens kunnen hiermee de via Kpiëren speciaal gekpieerde dcumenten in het dssier geplakt wrden. Uitverresultaten p het nderhudsscherm van de instellingen kunnen gekpieerd wrden naar het klembrd. Opgelste prblemen Prblemen met imprteren van een SQL database zijn pgelst. Opbuwen van het dssier is wederm versnelt. Versie Nieuwe functinaliteiten Alle velden van het vrblad kunnen als variabele in een Micrsft Wrd dcument wrden pgenmen. In het dcument met als vrbeeld de variabele naam als vlgt wrden pgenmen: #$naam$# Het is nu mgelijk m dssiers naar een centrale server te upladen. Hierdr kan een Frnt Office kantr met zijn eigen dssiers werken, en kunnen deze dssiers ge-uplad wrden naar een centrale mid- f backffice. Er is een vlledige integratie met de cntactpersnen van Micrsft Outlk. In het cntactpersnen venster is een knp tegevegd, waarmee het dssier van die cntactpersn kan wrden gepend. Het verzenden als PDF is nu k mgelijk vr scans die met een gelicentieerde cmpressietechniek wrden pgeslagen. Via de pties nder de rechtermuisknp in het mappenverzicht van het dssier, is het nu mgelijk m te kiezen vr een srtering p alfabet. Opgelste prblemen Versie Verversing van de scanmdule na het scannen is verbetert. Opbuwen van het dssier is versnelt dr het sneller phalen van de bendigde icnen. Aanmaken van een nieuw dssier is versnelt. Nieuwe functinaliteiten Er is nu een kppeling met DIAS. Als in DIAS een relatie is gekzen kan dr het klikken p één knp, het dssier van de betreffende relatie wrden gepend. Er kan nu gekzen wrden vr de taal van de applicatie. Nederlands en Engels zijn al vlledig aanwezig. Aan de vertaling vr Frans en Duits wrdt ng gewerkt. Het is nu mgelijk m een dcument van één subdssier te slepen naar een ander subdssier. Hiervr met het dcument eerst naar het tabblad bvenin gesleept wrden, waarna deze actief wrdt en er drgesleept kan wrden naar het juiste mapje. Er is een extra beveiliging tegevegd m ngewenst gebruik van buiten af p de database te vrkmen. Opgelste prblemen Schermen en dssiers die buiten het scherm vallen (drdat een cllega een grter scherm f twee schermen gebruikt) wrden nu autmatisch binnen het zichtbare gedeelte van het scherm geplaatst. 3

4 Stamgilde Develpment (0570) Nieuwe backup en repair prcedure vr de database (dit gebeurt al standaard bij het pstarten, maar smmige systemen hadden meite met de gebruikte prcedure). Versie Nieuwe functinaliteiten Vr scanners die niet kunnen aangeven f er dcumenten in de drver f p de glasplaat aanwezig zijn, vlgt een vraag m deze cntrle in het vervlg te negeren. Opgelste prblemen Als het vergrtglas aan staat in de scanmdule terwijl er scans wrden verwijderd, trad een fut p. De lay-ut van de kpregels van de gescande dcumenten werd niet altijd crrect getnd. Als er een beschadigd gescand bestand wrdt gevnden, wrdt deze autmatisch verwijderd. Verslepen van een pagina in de miniatuurweergave gaf sms ngewenst gedrag met betrekking tt het kpiëren naar een nieuw dcument Versie Nieuwe functinaliteiten Het prgramma proffice Withut Dssier Files is nu als menuptie (Overige, zeken) geïntegreerd in proffice De aansluitingsmgelijkheden vr externe partijen is uitgebreid Het is nu mgelijk m een dcumentnaam, waarp de checklist met reageren, te gebruiken waarin een wildcard (de *) gebruikt wrdt. Dit betekent cncreet dat wanneer legitimatiebewijs * wrdt ingeverd, het item zal reageren p alle dcumenten die beginnen met legitimatiebewijs, dus bijvrbeeld legitimatiebewijs partner en legitimatiebewijs aanvrager. Het icn m een dssier te starten met behulp van de kppeling met een externe applicatie, kan nu k in de taakbalk, naast het klkje, getnd wrden. Opgelste prblemen Versie Nieuwe functinaliteiten Licenties kunnen nu k geïmprteerd wrden. Micrsft SQL, Micrsft Express en Micrsft SQL Desktp Engine wrden nu vlledig ndersteund. Vr het StandAlne Scan prgramma is de mgelijkheid tegevegd m te werken met een shared directry. Dit hudt in dat u hiermee kan scannen naar bakken, welke direct vanaf een andere werkplek gebruikt kunnen wrden m deze scans p te bergen. Het scannen naar batches is nu k mgelijk binnen proffice, znder gebruik te maken van de Standalne sftware. Tijdens het starten van proffice wrdt gecntrleerd f de database die dag vr het eerst wrdt gepend. Als dit het geval is wrdt er een back-up gemaakt van de database, waarna deze wrdt gecmprimeerd vr het ptimaliseren van de perfrmance. Er wrden maximaal 10 back-ups bewaard, vervlgens wrdt de udste verwijderd als er weer een nieuwe back-up wrdt tegevegd. Enkele kppelingen met de database zijn veranderd m een ng betere perfrmance te krijgen. Het instellen van een backlg (bijvegen van extern bulk scans) kan nu binnen proffice zelf znder gebruik te maken van het ude prgramma proffice Backlg Setup. Onder Extra, Instellingen, Onderhud is het mgelijk m direct SQL-statements uit te veren m data uit het systeem p te vragen f nderhud te plegen. Onder Extra, Instellingen, Onderhud is het mgelijk m de database te exprteren vr bijvrbeeld back-up deleinden ls van het gebruikte database management systeem. Tevens kan hier een imprt wrden uitgeverd vanuit een SQL-mgeving (indien met Micrsft Access wrdt gewerkt) f vanuit een Micrsft Access mgeving (indien met een SQL-mgeving wrdt gewerkt). 4

5 Stamgilde Develpment (0570) In het prgramma proffice Withut Dssier Files is het nu k mgelijk m bij het zeken naar dcumenten zekcriteria van het dssier te gebruiken (dus velden van het vrblad f mschrijving van de gebruikte Tab). Opgelste prblemen Bij het tevegen f verwijderen van een map uit de standaard dssier mschrijving blijven nu alle submappen wel crrect zichtbaar. In het imprteer prgramma (proffice Imprter) gaat het kppelen van meer dan tien velden nu k ged. Als er tijdens het tevegen van een scan gescrlled wrdt, zal dit nu stppen na het tevegen van het dcument. Versie Nieuwe functinaliteiten Naast de al bekende bm-structuur waarin u het dssier ziet is het nu k mgelijk m te kiezen vr het tnen van een lijst met dcumenten. Dit det u dr in de statusbalk nder de bm-structuur te klikken p het icn. Als u weer terug wilt naar de bmstructuur klikt u p het icn. Bijlagen van kunnen nu k rechtstreeks naar het dssier gesleept wrden. Vr het StandAlne Scan prgramma is de mgelijkheid tegevegd m bij het pstarten mee te geven welke instellingen gebruikt meten wrden. Dit hudt in dat u meerdere instellingen p één cmputer kunt gebruiken. Hierdr kunt u bijvrbeeld naar verschillende plaatsen p de cmputer f het netwerk scannen. Vr het StandAlne Scan prgramma is de mgelijkheid tegevegd m de pgegeven gebruikersnaam en wachtwrd p te slaan zdat deze niet elke keer pnieuw met wrden ingeverd. De standaard tekst vr zwel het nderwerp als het bericht van een verznden kan wrden aangepast. U kunt dit wijzigen dr bij de menukeuze extra, dssierindeling te kiezen vr het tabblad verige. Met het in versie geïntrduceerde prgramma proffice Withut Dssier Files is het nu k mgelijk m dcumenten te zeken (en te tnen en af te drukken) ver de dssiers heen. Opgelste prblemen Versie Op het scherm waarp de naam van een gescand dcument kan wrden pgegeven, heeft weer standaard de naam als actief veld, waardr u gelijk kunt typen. Prblemen die sms aanwezig waren bij het penen en pslaan van een dcument in het rsprnkelijke prgramma zijn pgelst. Prblemen die sms aanwezig waren met betrekking tt het benemen van een dcument zijn pgelst. De cursr staat p het vrblad nu standaard in het eerste veld. Nieuwe prgramma's Er is nu k een prgramma leverbaar waarmee dcumenten kunnen wrden getnd, die niet meer in een dssier zitten (dus it een keer zijn verwijderd uit het dssier). Tevens kunnen deze dcumenten van hier uit weer wrden tegevegd aan een dssier, f definitief wrden verwijderd. Nieuwe functinaliteiten Standaard wrden nu dcumenten van het dssier die niet gescand zijn, dus zals Micrsft Wrd f Adbe PDF, k getnd in hetzelfde scherm als de gescande dcumenten. Via een dubbelklik p de knp rechts nder p het scherm (het pijltje), wrdt het betreffende dcument getnd in zijn standaard prgramma. Als u liever altijd het standaard prgramma pent kan dit aangegeven wrden via de menuptie pties, welke wrdt weergegeven als u met de rechtermuis klikt p een dcument f map. Het zekvenster, welke u ziet nadat u p een kast geklikt hebt, kan nu k gepend blijven nadat u een dssier hebt gepend. Dit kunt u aangeven via de menukeuze ptie/kast pen laten staan na kiezen dssier. 5

6 Stamgilde Develpment (0570) De checklist kan nu k wrden afgedrukt (in een eenvudige vrm). Deze ptie vindt u nder het menu dat getnd wrdt als u een rechtermuisklik geeft p een item in de checklist. Er kunnen nu items wrden tegevegd aan de checklist. Deze ptie vindt u nder het menu dat getnd wrdt als u een rechtermuisklik geeft p een item in de checklist. Via de menuptie pties, welke wrdt weergegeven als u met de rechtermuis klikt p een dcument f map, kunt u een teller aanzetten, waardr er wrdt aangegeven heveel dcumenten f submappen er in een map zitten. U kunt werken met werkbakken per gebruiker f een grep van gebruikers. Hierin kunnen dcumenten wrden geplaatst, welke vervlgens naar een dssier kunnen wrden verplaatst. Deze ptie activeert u dr te kiezen vr extra/dssierindeling p het startscherm, m vervlgens p het tabblad Overigen de ptie Gebruikerspstbakken van de grep Weergave pties aan te vinken. Binnen de imprteermdule is het nu k mgelijk m vaste tekst p te nemen. Dit hudt in dat in plaats van waarden vanuit Micrsft Excel de ingeverde vaste tekst wrdt meegenmen. De imprteermdule heeft nu k ndersteuning vr Windws Flders, naast de al bestaande Micrsft Excel functinaliteit. Opgelste prblemen Het prbleem binnen de scanmdule dat ntstnd dr te bladeren dr meerdere pagina's en vervlgens naar andere dcumenten te gaan is pgelst. Enkele aanlg prblemen met de mailprgramma's zijn pgelst. De prblemen die sms ptraden met verschillende dssiertypen binnen de imprteermdule zijn pgelst. Versie Nieuwe functinaliteiten Versie Slepen vanuit de miniatuurweergave naar een dssier is nu k mgelijk. Hiermee kunt u delen van een dcument eenvudig als nieuw dcument pslaan. De viewer is geptimaliseerd, waardr de gescande dcumenten beter weergegeven wrden. Slepen in het dssier naar een map die niet in beeld is, is nu mgelijk aangezien de lijst naar bven f beneden verschuift (de bekende scrll-functinaliteit) Vanuit de scanmdule is het nu mgelijk m geselecteerde pagina's te slepen naar de gewenste map. Hiervr pakt u de geselecteerde pagina's vast in de blauwe balk bven deze pagina's, waarna u deze kunt slepen naar de gewenste plek. Nieuwe functinaliteiten Bij de vraag f een batch die verwerkt is verwijderd met wrden, wrdt nadat het antwrd gegevens is gevraagd f altijd dat antwrd gebruikt met wrden. Outlk mail en cntacten kunnen direct in het dssier wrden ingesleept. Vr elk aanwezig dcument kan (via de eigenschappen) het Alleen lezen (Read-Only) attribuut gezet wrden. Vr het tevegen van een dcument vanuit de scanmdule, wrdt, indien de muis wrdt bewgen ver één van de mappen in het dssier, een verzicht getnd van alle dcumentmschrijvingen van de geselecteerde map Dssierpsitie en laatst gebruikt hrizntale tab wrdt pgeslagen zdat bij pnieuw penen van het dssier, het dssier zich tnt zals deze als laatste gebruikt is Aanmaken van een taak, een agenda en een (allen vr intern gebruik) vanuit het dssier is mgelijk, waarbij een kppeling naar dssier direct wrdt pgenmen. Checklist per tabtype per dssier mgelijk, waarbij gekppeld kan wrden met tegevegde dcumenten Op het gewijzigde dssierinstellingen scherm (hiernder afgebeeld) is per dssiertab de mgelijkheid aanwezig m checklistitems te te vegen, waarna per item kan wrden aangegeven heveel dcumenten ndig zijn vrdat dit item als afgehandeld kan wrden gemarkeerd en p welke dcumentmschrijvingen er autmatisch geteld met wrden 6

7 Stamgilde Develpment (0570) Binnen de dssierinstellingen is het k mgelijk m per tabtype aan te geven f de tab standaard aangemaakt met wrden bij een nieuw dssier. Indien hier niet vr wrdt gekzen is het later ng wel altijd mgelijk m in het dssier het tabblad te te vegen Dssiermappen in de standaard mappen en mschrijvingen kunnen nu k datumvariabelen bevatten. Dit betekent dat als een standaard map met de naam Belastingen %YYYY wrdt aangemaakt, dat bij het aanmaken van een nieuw dssier f dssiertab, f bij het tevegen van deze map via de knp Tevegen van map f dcument, de map wrdt tegevegd als Belastingen 2004 (mits tegevegd in 2004) Opgelste prblemen Qute's (') in tabblad namen geven geen prblemen meer Versie Nieuwe functinaliteiten 7

8 Stamgilde Develpment (0570) Het hfdvenster is veranderd van pzet. Standaard wrdt nu k een knp vr het penen van de scanmdule getnd (m zaken alvast te scannen vrdat er een dssier gekzen is). Tevens kan zwel deze knp als alle kasten verplaatst wrden naar een eigen te bepalen plek. Ok het frmaat van het scherm kan aangepast wrden. Als u de instellingen wilt vastleggen kiest u vr de menuptie Extra/bewaar schermpsitie. Er is een verbeterde versie van de licentieprgrammatuur tegevegd. Het aanmaken van dssiertypen, tabbladen nder deze dssiertypen en standaard dssierindelingen is uitgebreid. U kunt nu bijvrbeeld kasten een eigen kleur geven, Dssiertypen kpiëren en meerdere tabbladen per dssiertypen aanmaken. Gepende dssiers wrden tegevegd aan de lijst met laatst gepende bestanden. Deze lijst ziet u nder de menuptie Dssier Er is een mgelijkheid tegevegd m rechten te te kennen aan gebruikers. Via de menuptie Extra/rechten kunt u aangeven f u dit wilt. Hu er echter rekening mee, dat als u met rechten gaat werken, dat standaard elke gebruiker geen rechten heeft. U zult dan alle gebruikers meten tevegen en rechten meten tekennen. Wel is het mgelijk m grepen aan te maken, waarnder u gebruikers kunt tevegen. De rechten die een grep heeft zullen wrden tegekend aan alle gebruikers nder deze grep. N.B.: Mcht u met rechten willen gaan werken adviseren wij u m eerst met ns cntact p te nemen, zdat wij u gedetailleerd kunnen uitleggen he een en ander werkt. De tabbladen van een dssier kunnen wrden verplaatst. Dit kan dr middel van slepen, f dr een rechter muisklik te geven p de gewenste tab en dan te kiezen vr verplaatsen. Ok kunt u hier kiezen vr verwijderen, Naam wijzigen, en tevegen. Indien u al een smet Excel heeft gewerkt zult u de functies herkennen van het werken met meerdere werkbladen. Binnen het dssier is de mgelijkheid tegevegd m dcumenten in een extern scherm weer te geven. Hierdr is het mgelijk m meerdere dcumenten van één dssier naast elkaar te tnen. Je tnt een dcument in een extern venster dr een rechter muisklik te geven p het gewenste dcument en dan te kiezen vr de ptie Tn in extern venster. Binnen dit externe venster zijn er ng twee pties: Als je het venster p de juiste plaats zet en het juiste frmaat geeft, kun je die psities vasthuden dr te kiezen vr de menuptie Opties/Bewaar schermpsitie Als je altijd alle dcumenten in het externe venster wil tnen (bijvrbeeld als je met twee beeldschermen werkt), kun je met de menuptie Opties/Altijd externe viewer gebruiken aangeven dat je dit wilt. Knp Tevegen van een nieuwe tab f dcument (uiterst links in de knppenbalk van een dssiertab) Middels deze knp kunt u nieuwe tabs f nieuwe dcumenten tevegen. Als u, na het selecteren van een tab, p deze knp klikt krijgt u het vlgende scherm: 8

9 Stamgilde Develpment (0570) Hier kunt u één tab, f een cmplete dssierbm selecteren. Nadat u vervlgens p OK klikt zal de geselecteerde bm aangemaakt wrden in het dr u gekzen dssier. U zu dit bijvrbeeld kunnen gebruiken m vr een relatie een tweede hyptheek vast te leggen. De hier genemde tabbladen zals brief, checklist, etc.. kunnen sjablnen bevatten van bijvrbeeld Wrd dcumenten f Excel werkbladen. Als u in dit vrbeeld p de tab Brief klikt krijgt u het vlgende scherm te zien: Hier kunt u nu één van de sjablnen kiezen. Met de pties nderaan het scherm kunt u ng aangeven f u de naam wilt wijzigen als het dcument is pgeslagen in het dssier (anders wrdt standaard de naam van het sjabln gegeven) en f u het sjabln direct wilt penen. 9

10 Stamgilde Develpment (0570) Dit laatste zal eigenlijk altijd het geval zijn m de brief aan te passen aan de gegevens van de klant. Als na het aanpassen de brief in Wrd wrdt pgeslagen heft u geen dcumentnaam meer p te geven, aangezien deze al in het dssier is pgeslagen. Een kpie vr het eigen dssier is dus k niet meer ndig. Om deze sjablnen hier te te vegen gaat u als vlgt te werk: Kies vr de menuptie Extra/Dssierindelingen Op dit scherm ziet u nder de tab bestandslcaties de mgelijkheid m een pad naar deze sjablnen p te geven. (de ptie pad vr templates) Hier met u het pad pgeven naar een directry waarnder u submappen heeft gemaakt vr de verschillende sjablnen. Als vrbeeld: Op de F-schijf maakt u een map templates. Hiernder maakt u de mappen brieven, checklisten, sheets, etc.. In elk van deze mappen zet u de betreffende Wrd- en/f Excel dcumenten. Naamgeving van dcumenten: Met betrekking tt de naamgeving van gescande dcumenten is het vlgende gewijzigd: 10

11 Stamgilde Develpment (0570) Mappen die geen vraf gedefinieerde naam hebben (die dus niet in de standaard dssierindeling zitten) kregen tt nu te geen lijst met standaard dcumentnamen. Het is nu mgelijk m vr dit srt mappen wel namen p te geven. Dit gaat als vlgt: Kies vr de menuptie Extra/Dssierindelingen Op dit scherm ziet u nder het tabblad standaard dssierindeling de knp Overige mappen Als u p deze knp klikt kunt u zals gebruikelijk aan de rechterkant dcumentnamen pgeven. Deze namen zullen getnd wrden wanneer u vanuit de scanmdule dcumenten pbergt in een map die niet vrkmt in de standaard dssierindeling. Tevens krijgt u bij het pbergen van een dcument een gewijzigd scherm te zien: 11

12 Stamgilde Develpment (0570) U ziet hierbven dat u nu, naast de mschrijvingen die bij deze map hren, k kunt kiezen vr de ptie Alle mschrijvingen. Indien u hiervr kiest wrdt de lijst aangevuld met de mschrijvingen van alle andere mappen die u gedefinieerd hebt. Uiteraard blijft het mgelijk m hier een alternatieve naam in te typen. Exprteren van pagina's vanuit de miniatuurweergave (de thumbnails). Tt p heden kn u dcumenten via ntnieten en nieten splitsen en samenvegen. Een eenvudigere variant hierp is het exprteren van pagina's vanuit de miniatuurweergave. Als u zich in het venster van de miniatuurweergave bevindt kunt u één f meerdere dcumenten selecteren (aanklikken met behulp van de CTRL f SHIFT tets). Als u vervlgens een rechter muisklik geeft p één van de geselecteerde dcumenten krijgt u het scherm te zien zals hiernder getnd is: Als u nu p exprteer drukt wrden de geselecteerde pagina's als één dcument geëxprteerd naar de laatst gekzen map in het dssier. Hier wrdt het dcument tegevegd als zijnde een gewn gescand dcument, waardr u dus eerst weer de mgelijkheid krijgt m een naam te geven. Vervlgens krijgt u ng de vraag f u de geselecteerde dcumenten k wilt verwijderen vanuit het huidige dcument. Als u hier bevestigend p antwrd zullen de geselecteerde pagina's in dit dcument wrden verwijderd. Opgelste prblemen Prblemen bij penen meerdere dssier nder Windws 98. De prblemen die zich sms vrdeden als er langere tijd in Windws 98 met dssiers gewerkt werd zijn pgelst. Windws 98 en Windws ME kunnen nu k snelkppelingen gebruiken. 12

13 Stamgilde Develpment (0570) Versie Nieuwe functinaliteiten Navigeren en selecteren in de Scanmdule met behulp van de pijltjestetsen. Om meerdere gescande pagina's die pvlgend liggen te selecteren f dr te bladeren is het nu k mgelijk m de pijltjestetsen te gebruiken. Om te selecteren met wel de SHIFT-test ingedrukt gehuden wrden. Met Hme en End wrdt respectievelijk naar het begin en het einde gegaan. ndersteuning is aangepast, zdat k Outlk Express gebruikt kan wrden Uitbreiding ASP- en Multifunctinals-capability In de miniatuurweergave (thumbnails) kan nu k vergrt en verkleind wrden via de buttns + en - Binnen de scanmdule kan nu vergrt wrden znder dat gelijk de selectie aangepast wrdt Backlg functinaliteit (waarbij dr een derde partij alle aanwezige ude dcumenten gescand wrden), is vrbereid. Autmatisch tevegen vanuit netwerk directries vrbereid. Het kunnen printen van meerdere dcumenten is mgelijk via: - het selecteren van meerdere dcumenten en/f mappen - vervlgens via het snelmenu (rechter muisklik) p Afdrukken te klikken - een mgelijke futmelding (niet kunnen afdrukken p bepaalde printers) is hierdr pgelst De buttn Nieten (nietmachine: ) ndersteunt nu k de mgelijkheid met verwijderen (standaard) en znder verwijderen, waarbij de riginelen wrden verwijderd respectievelijk wrden bewaard De buttn Ontnieten (schaartje:) ndersteunt nu k de mgelijkheid znder verwijderen (standaard) en met verwijderen, waarbij de riginelen wrden bewaard respectievelijk wrden verwijderd Mgelijke prblemen die ntstaan dr met meerdere persnen tegelijkertijd zjuist gescande dcumenten p te bergen f te bekijken, zijn pgelst Binnen de scanmdule is een extra buttn pgenmen (rechterbalk, nderaan) m met 1 klik alle aanwezige dcumenten te selecteren Binnen de scanmdule is een extra instelling gemaakt (te benaderen via het instellingen scherm, tweede knp van rechts, het gele blaadje),met vijf mdi: 1. Zals nu (standaard) 2. Pagina s gelijk samenvegen, wat inhudt dat van de vlledige scanrun 1 dcument wrdt gemaakt. Deze wrdt dan k als 1 dcument getnd, waarbij in de kp wrdt aangegeven heveel pagina's dit betreft; in de knp zitten twee buttns m te kunnen bladeren 3. Pagina s gelijk selecteren, wat inhudt dat na het scannen van de laatste pagina alle gescande pagina s geselecteerd wrden (krijgen blauwe rand) 4. Gelijk aan ptie 2, maar dan gevlgd dr het direct pslaan van het dcument 5. Gelijk aan ptie 3, maar dan gevlgd dr het direct pslaan van het dcument NB: Vr ptie 4 en 5 geldt: hud er rekening mee dat als er iets mis gaat bij het scannen (bijvrbeeld het niet meenemen van enkele pagina's), het dcument wel direct wrdt pgebrgen!! Pagina's kunnen wrden gesrteerd, gekpieerd en verwijderd in de thumbnail weergave. Selecteren van pagina's gaat Windws cnfrm (dus met gebruik van de CTRL-tets vr het selecteren van lsse pagina's en de SHIFT-tets m een reeks te selecteren). Srteren kan via slepen, Kpiëren via slepen met ingedrukte CTRL-tets en Verwijderen dr pagina(s) te selecteren en dan met de rechtermuis het snelmenu p te vragen, waarin de ptie Verwijderen aanwezig is. Een selectie van pagina's kan wrden afgedrukt dr miniaturen (Thumbnails) te selecteren (zie vrige punt) en dan het afdruk knpje te kiezen. 13

14 Stamgilde Develpment (0570) Hierin is dan de mgelijkheid aanwezig m te kiezen vr het afdrukken van een selectie. Via het snelmenu (rechtermuisklik) p het dssier (de mapjesstructuur, links) is het mgelijk m de ptie aan te zetten m standaard alle dssiers vlledig uitvuwen te tnen, waardr in 1 gpslag alle aanwezige dcumenten in het dssier gezien kunnen wrden; bij activeren hiervan is dan een vinkje () te zien Als de balk tussen het dssier (de mapjesstructuur) en de weergegeven dcumenten (de viewer) versleept wrdt, blijft deze instelling nu bewaard, waardr bij het pnieuw penen van een dssier de bm weer even breed getnd wrdt als de laatste keer. Op de menubalk van het dssier is een ptie tegevegd m de standaard dssierinstelling (mappen) en de te dcumentmschrijvingen per map te kunnen wijzigen, ftewel: stel je eigen elektrnisch dssier samen Deze knp (de tweede van rechts, weer een geel instellingsmapje zals we die al kennen van de scanmdule) tnt na indrukken een scherm waarp links de standaard dssierindeling getnd wrdt. Deze kan wrden bewerkt dr het verwijderen, tevegen en verplaatsen van mappen en submappen. Dr het selecteren van een map wrdt aan de rechterkant van het scherm de aanwezige mschrijving vr de dcumenten van die map zichtbaar. Hier kan aan wrden tegevegd (let p: srtering gebeurt later autmatisch p alfabet, hier heft dus niets vr te gebeuren), gewijzigd (dr een mschrijving te selecteren en in het nderste inverveld de mschrijving aan te passen; deze wijzigingen wrden na elke tetsaanslag verwerkt) en wrden verwijderd (selecteren van een mschrijving en dan kiezen vr Verwijderen ) Alle wijzigingen in de standaard dssierinstelling en dcumentmschrijvingen zijn van tepassing vr alle nieuw aan te maken dssiers, de ude dssiers behuden de bestaande instelling. Vr bestaande dssiers blijft de mgelijkheid m dssierinstelling en dcumentmschrijving ad hc aan te passen. Opgelste prblemen Printen is aangepast, waardr p de meeste Windws 95 en 98 systemen k geprint kan wrden 14

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

QlikView, eenvoudig in gebruik

QlikView, eenvoudig in gebruik QlikView, eenvudig in gebruik Inhud Algemeen... 3 Gren Wit - Grijs... 3 Directe en indirecte zekmgelijkheden... 4 Vrijheid in analyseren... 5 Slim selecteren, de rechter muisknp... 6 De Menubalk... 9 Telichting

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Handleiding HvA WebDisk

Handleiding HvA WebDisk Handleiding HvA WebDisk Met HvA WebDisk kun je altijd en veral waar je een internetaansluiting hebt bij je hme-en grepsmappen. Als je een dcument bewerkt, sla deze dan p je lkale PC p. Vervlgens kun je

Nadere informatie

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling Galvan biedt u de mgelijkheid m p de Galvan website geheel naar eigen inzicht een prductcatalgus samen te stellen. U bepaalt zelf wat de indeling van deze catalgus met zijn en welke artikelen u in de catalgus

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Accept Financieel 3.2 build xxx aanpassingen t.o.v Accept Financieel 3.1 build 113

Accept Financieel 3.2 build xxx aanpassingen t.o.v Accept Financieel 3.1 build 113 Accept Financieel 3.2 build xxx aanpassingen t..v Accept Financieel 3.1 build 113 Technisch: - Visual Dataflex 15.1 ipv 14.1 versie - Cdejck 13.4.0 ipv 12.1.0 - Kppeling met Excel lpt nu via FLEXCOM2 ipv

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.40

Documentatie voor update SNDwin 12.40 Dcumentatie vr update SNDwin 12.40 I. Verbeteringen... 3 1. Test bij definitief afrekenen... 3 2. Tellers wissen nmgelijk... 3 3. Cntrle rekeningstelsel... 3 4. Ingave factuur - herberekenen... 4 5. Afbeken

Nadere informatie

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks)

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks) STUDENTENVOORZIENINGEN DIENST STUDEREN EN FUNCTIEBEPERKING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË Handleiding vr examenmbudsen ver gebruik van vrleessftware (examenlaptps en Windws 8 TG USB sticks)

Nadere informatie

URBAIN Frequently Asked Questions

URBAIN Frequently Asked Questions URBAIN Frequently Asked Questins FAQ PER RUBRIEK 1. ALGEMEEN... 2 1.1 Tegang tt de tepassing URBAIN...2 1.2 Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke...2 2. LOGIN PROBLEMEN... 4 2.1 LOGIN : identificatie

Nadere informatie

Korte uitleg PIXresizer

Korte uitleg PIXresizer Ft's verkleinen - f Resizen Waarm ft s verkleinen? Wanneer we ft s p het internet plaatsen, willen we dat de ft ngeveer 4/5 van de breedte van de mnitr beslaat. Is hij grter dan zul je meten scrllen m

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1 Handleiding Handleiding Basecamp Pagina 1 Vrwrd Recentelijk heeft mijnheer Garmin beslten m een nieuwe set geactualiseerde kaarten p de markt te brengen vr de Zum-serie (meest gebruikte navigatietestel

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (dr eigenaar van het pstvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele tegang tt de standaardmappen: Agenda, Taken, Pstvak IN, Cntacten, Ntities en Lgbek)

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag.

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag. Ggle translate 1. Tekst vertalen U kunt wrden f zinnen vertalen met behulp van Ggle Translate. Uw tekst vertalen Cmputer 1. Ga naar de pagina Ggle Translate. 2. Kies bven aan de pagina de talencmbinatie.

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Dcs@Wrk Wat is Dcs@Wrk? Dcs@Wrk is een nderdeel van MbileIrn die het mgelijk maakt m p een veilige manier verbinding te maken met uw SharePint sites. Uw testel dient verbnden te zijn

Nadere informatie

Het programma itunes. Inleiding

Het programma itunes. Inleiding Het prgramma itunes Inleiding Het prgramma itunes is een digitale mediaspeler die dr Apple p 10 januari 2001 werd geïntrduceerd tijdens de Macwrld Cnference & Exp in San Francisc Met itunes kunnen digitale

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

Zelf een webpagina maken met HTML-code

Zelf een webpagina maken met HTML-code Zelf een webpagina maken met HTML-cde Stappenplan: 1. De brncde maken met Kladblk 2. Het resultaat bekijken met Internet Explrer 3. Een tweede webpagina maken en beide pagina s linken 4. De webpagina s

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

Klantenservicebericht

Klantenservicebericht ONDERWERP: Cisc WebEx: Standaardpatch wrdt tegepast p [[DATE]] vr [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standaardpatch p [[DATE]] Cisc WebEx stuurt dit bericht naar belangrijke zakelijke cntacten via https://[[webexurl]]

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem (ProCreate)

Handleiding Content Management Systeem (ProCreate) Handleiding Cntent Management Systeem (PrCreate) In deze handleiding wrdt beschreven he het CMS van uw website werkt. Datum: 16 nvember 2010 Cntactpersn: Wendy Brst Versie: 1.0 Inhudspgave 1. Beheer-items...

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 inf@impactxrm.cm Herzien 12.09.2016 Inhud Inhud... 1 IMPACTXRM Time Algemene infrmatie... 2 Gebruikersvrkeuren...

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatfrm Vr intern gebruik binnen de Vlaamse verheid en lkale verheden Meer inf p http://ict.vnet.be/dtp f http://www.bestuurszaken/dtp Inhudstabel 1. Intrductie... 2

Nadere informatie

In 10 stappen Windows 7 sneller maken!

In 10 stappen Windows 7 sneller maken! In 10 stappen Windws 7 sneller maken! Inhud... In 10 stappen Windws 7 sneller maken... 2 Stap1: Indexeren uitschakelen in Windws 7... 3 Stap 2: Schakel Aer Theme (grafische interface) uit vr Windws 7...

Nadere informatie

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken

BBB BikeBoard: Zo hoort een fiets applicatie te werken BBB BikeBard app BBB BikeBard: Z hrt een fiets applicatie te werken Na het intrduceren van Bluetth sensren en een vernieuwende smartphnehuder vrig jaar, knden we eigenlijk niet anders dan k een fietsapplicatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatfrm Vr intern gebruik binnen de Vlaamse verheid en lkale verheden Meer inf p http://ict.vnet.be/dtp f http://www.bestuurszaken/dtp Inhudstabel 1. Intrductie... 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-shop

Gebruikershandleiding e-shop Gebruikershandleiding e-shp Het del van deze handleiding is het p een crrecte manier kunnen vrstellen en demnstreren van de nieuwe versie van de e-cmmerce. >> www.pgb-eurpe.cm 1. Inlggen Klik in de navigatiebalk

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B)

Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel Inhudspgave Inhudspgave... 2 Vrwrd... 3 Systeemeisen...3 Leveringsmvang...4 Algemene gegevens... 5 Bedieningselementen...6 Installeren... 7 Sftware installeren...7

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Handleiding Import / Export module

Handleiding Import / Export module Handleiding Imprt / Exprt mdule 2009-2011 Cpyright Asperin Hsting bv Del van deze handleiding De mdules van Asperin kunnen p velerlei manieren ingesteld wrden m daarmee ptimaal aan te sluiten bij de specifieke

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Beveiligde netwerktoegang :

Beveiligde netwerktoegang : Beveiligde netwerktegang : Deze gebruiksaanwijzing legt uit he men vanp de afstand tegang kan krijgen tt infrmaticatepassingen binnen GIAL en de mgelijke meldingen die weergeven wrden tijdens het aanmelden

Nadere informatie

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL Handleiding Mail CTTL juni 2009 Mailbx CTTL Elk persneelslid van CTTL krijgt een mailadres (mailbx) met @cttlimburg.be Elke mailbx heeft een ruimte van 50 MB. Na het inlggen p de mailbx nline via webmail,

Nadere informatie

HET EXTRANET Beknopte Startershandleiding

HET EXTRANET Beknopte Startershandleiding HET EXTRANET Beknpte Startershandleiding Extranet.lbcnderwijs.be 1. Lcatie Rechtstreeks: Surf naar extranet.lbcnderwijs.be Via website: Surf naar www.lbcnderwijs.be Kies Onze schlen Kies Sint-Niklaas Kies

Nadere informatie

1.9.8 Nieuwste Versie

1.9.8 Nieuwste Versie 1.9.8 Nieuwste Versie Augustus 2014 Release Versie Item Versin Date SiteOpMbi Platfrm (includsief SiteOpMbi Service, Cntrl Panel, API, Admin Dashbard) 1.9.8 06-08-14 SiteOpMbi 1.9.8 Release Ntes I Cpyright

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Exquise

Handleiding ZorgMail Exquise Handleiding ZrgMail Exquise VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden penbaar gemaakt f verveelvudigd, pgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING

OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING OPMAAK VAN JE HARLAND-INZENDING MICROSOFT WORD Deze instructie is geschreven vr Micrsft Wrd 2010 en later, maar is mutatis mutandis p alle versies van Wrd van tepassing. De werkwijze vr OpenOffice wrdt

Nadere informatie

Handleiding Rooster maken

Handleiding Rooster maken Handleiding Rster maken Inhud Handleiding Rster maken... 1 Weekrster in één gpslag... 2 Uitleg veel gebruikte functies... 2 Rster maken... 3 1 Dienst selecteren... 3 2 Werktijden inveren... 4 3 Split-shift

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

Wat is Answergarden? Answergarden is een gratis tooltje waarmee je snel de mening/stemming/kennis van een groep kunt polsen.

Wat is Answergarden? Answergarden is een gratis tooltje waarmee je snel de mening/stemming/kennis van een groep kunt polsen. Inhud Wat is Answergarden?... 2 Lesideeën... 2 He maak je een vraag... 2 Invullen... 4 Je resultaat bewaren... 4 Als je wilt: meer mgelijkheden en instellingen... 5 Wijzigingen drveren... 5 Blz. 1 Wat

Nadere informatie

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken.

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken. Windws 7 Eduram p Windws 7 Vraf 1. Laat Windws je draadlze netwerken beheren We gaan ervan uit dat je je draadls netwerk beheerd wrdt dr Windws. Dit is niet altijd het geval - bijvrbeeld met de Juniper

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Silverboard Bookmarks, Notities & media bibliotheek

Silverboard Bookmarks, Notities & media bibliotheek Silverbard Bkmarks, Ntities & media biblitheek Functinal Specificaties en vrstellen Dcument Histry and Status Date Versin Mdificatin By March 14, 2013 0.1 First Draft JEJA This dcument is prprietary and

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 02/06/2017 ev22 Federale dienst e-prcurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Beleid en Ondersteuning behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

Korte handleiding WTCricket i.c.m. PowerPoint

Korte handleiding WTCricket i.c.m. PowerPoint WTCricket Krte hulp bij het gebruik - Uitgeverij De Rde Planeet 2010 Krte handleiding WTCricket i.c.m. PwerPint Inleiding p WTCricket WTCricket is een stuk Windws-sftware, dat InterWriteCricket-stemkastjes

Nadere informatie

SIN-Online docentenhandleiding

SIN-Online docentenhandleiding SIN-Online dcentenhandleiding In deze handleiding wrdt u uitgelegd he u kunt inlggen p SIN-Online en de vlgende functies kunt gebruiken: Channelberichten, berichten plaatsen vr studenten. Flders, bestanden

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Opmaakinstructies Proefschriften

Opmaakinstructies Proefschriften Opmaakinstructies Prefschriften Geachte prmvendus, Het dr u in te leveren bestand van uw prefschrift met vlden aan technische eisen en het bij AUP gangbare frmaat. Vr de technische verwerking met AUP uw

Nadere informatie

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers

Handleiding Code 95 Check voor werkgevers Handleiding Cde 95 Check vr werkgevers Op Cde 95 Check kunt u zich als werkgever registreren. Nadat de registratie vltid is kunt u de naschlingsuren en pleidingen van uw chauffeurs registreren (eventueel

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Webdesign. Les 1 FTP. File Transfer Protocol. De webserver van dbz: www.dbzweb.be. De ftp-client FileZilla instellen. Interessante links:

Webdesign. Les 1 FTP. File Transfer Protocol. De webserver van dbz: www.dbzweb.be. De ftp-client FileZilla instellen. Interessante links: >BELEVENISSEN BIJ DE HELPDESK > >Helpdesk:"Wat vr cmputer heeft u?" >Vruwelijke klant: "Een witte." > ----------------------------------------------------------------------- >Hall met Celine hier: "Ik

Nadere informatie