Releasenotes 2002, 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes 2002, 2015"

Transcriptie

1 Stamgilde Develpment (0570) Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) , Fax: (0847) K.v.K. Utrecht, , BTW-nr NL B01

2 Stamgilde Develpment (0570) Wijzigingsdcument proffice sftware Dit dcument beschrijft de wijzigingen die aangebracht zijn in de proffice sftware, alsmede alle pgelste prblemen. Vr de meest actuele versie van deze sftware kunt u kijken p nder de keuze Dwnlads. Versie Nieuwe functinaliteiten Zeken p vrije tekst in (niet gescande) dcumenten is mgelijk Scannen vanuit Terminal Server/2x plssingen is makkelijker gewrden dr directe kppeling met lkale desktp Opgelste prblemen Windws 7 en Windws 8 werken vlledig Versie Nieuwe functinaliteiten Kppelingen met Office 2007 en 2010 zijn crrect aanwezig Het selecteren van een map levert een verzicht p van alle dcumenten die zich in die map bevinden p de plaats waar anders het dcument getnd wrdt. Hierin kan gesrteerd wrden p naam, type en tevegdatum. Vr wrdt k vastgelegd naar wie f van wie de mail afkmstig is, en wanneer deze verznden f ntvangen is. Ok hierp kan gesrteerd wrden. Opgelste prblemen Versie Bij het verwijderen van vaste dcumentmschrijvingen vr de verige mappen wrden niet meer de mschrijvingen van de eerder geselecteerde map zichtbaar, maar blijven de dcumentmschrijvingen van de verige mappen zichtbaar. Nieuwe functinaliteiten Synchrnisatie van lkale proffice installaties met één centrale server is mgelijk. Vr de exacte mgelijkheden en instellingen kunt u het beste met ns kntakt pnemen. Vr wrddcumenten is nu k het veld dcumentid beschikbaar. Indien dit veld wrdt pgenmen in een wrddcument (met de standaard variabele pmaak #$DcumentId$#) zal er autmatisch een uniek nummer geplaatst wrden. Indien dit nummer vrgenuld met wrden kan dit in de variabele wrden aangegeven. Als vrbeeld met standaard zes psities wrdt de variabele #$DcumentId000000$#. In de dcumentmschrijving kan dit zelfde nummer wrden pgenmen dr het plaatsen van de tekst DcumentId in de mschrijving. Opgelste prblemen Opbuwen van het dssier is wederm versnelt. Versie Nieuwe functinaliteiten Aanmaken ntities. Als er in het dssier middels de rechtermuisklik p een map het cntextmenu wrdt gepend, is daar de ptie nieuwe ntitie aanwezig. Als deze gekzen wrdt, zal er een nieuwe ntitie wrden tegevegd, met als standaard mschrijving de naam van de ingelgde gebruiker, aangevuld met de datum en tijd. s die vanuit het dssier wrden verznden kunnen autmatisch wrden pgeslagen in het dssier. Standaard vraagt het dssier f dit met gebeuren. Tevens kan hiervr een standaard map wrden aangegeven, via Extra, instellingen, verige instellingen. 2

3 Stamgilde Develpment (0570) s die in het dssier zijn pgeslagen wrden nu getnd binnen het dssier zelf, waardr snel drbladeren van de mails mgelijk is. Uiteraard is het ng steeds mgelijk m de mail te penen in het riginele frmaat. De pties Kpiëren speciaal en Plakken speciaal zijn tegevegd. Middels de pties Kpiëren speciaal is het mgelijk m dcumenten vanuit het dssier in het klembrd van Micrsft Windws te plaatsen, zdat deze p elke willekeurige plaats geplakt kunnen wrden. Als vrbeeld kunnen z dcumenten gekpieerd wrden naar s die in een andere applicatie gemaakt wrden. Tevens kunnen z dcumenten in het dssier daadwerkelijk gekpieerd wrden (bij het nrmale kpiëren wrdt alleen de verwijzing naar het dcument gekpieerd). Middels de pties Plakken speciaal is het mgelijk m dcumenten vanuit het klembrd van Micrsft Windws in het dssier te plaatsen. Als vrbeeld kunnen z dcumenten gekpieerd wrden vanuit de Windws Verkenner en in het dssier geplakt wrden. Tevens kunnen hiermee de via Kpiëren speciaal gekpieerde dcumenten in het dssier geplakt wrden. Uitverresultaten p het nderhudsscherm van de instellingen kunnen gekpieerd wrden naar het klembrd. Opgelste prblemen Prblemen met imprteren van een SQL database zijn pgelst. Opbuwen van het dssier is wederm versnelt. Versie Nieuwe functinaliteiten Alle velden van het vrblad kunnen als variabele in een Micrsft Wrd dcument wrden pgenmen. In het dcument met als vrbeeld de variabele naam als vlgt wrden pgenmen: #$naam$# Het is nu mgelijk m dssiers naar een centrale server te upladen. Hierdr kan een Frnt Office kantr met zijn eigen dssiers werken, en kunnen deze dssiers ge-uplad wrden naar een centrale mid- f backffice. Er is een vlledige integratie met de cntactpersnen van Micrsft Outlk. In het cntactpersnen venster is een knp tegevegd, waarmee het dssier van die cntactpersn kan wrden gepend. Het verzenden als PDF is nu k mgelijk vr scans die met een gelicentieerde cmpressietechniek wrden pgeslagen. Via de pties nder de rechtermuisknp in het mappenverzicht van het dssier, is het nu mgelijk m te kiezen vr een srtering p alfabet. Opgelste prblemen Versie Verversing van de scanmdule na het scannen is verbetert. Opbuwen van het dssier is versnelt dr het sneller phalen van de bendigde icnen. Aanmaken van een nieuw dssier is versnelt. Nieuwe functinaliteiten Er is nu een kppeling met DIAS. Als in DIAS een relatie is gekzen kan dr het klikken p één knp, het dssier van de betreffende relatie wrden gepend. Er kan nu gekzen wrden vr de taal van de applicatie. Nederlands en Engels zijn al vlledig aanwezig. Aan de vertaling vr Frans en Duits wrdt ng gewerkt. Het is nu mgelijk m een dcument van één subdssier te slepen naar een ander subdssier. Hiervr met het dcument eerst naar het tabblad bvenin gesleept wrden, waarna deze actief wrdt en er drgesleept kan wrden naar het juiste mapje. Er is een extra beveiliging tegevegd m ngewenst gebruik van buiten af p de database te vrkmen. Opgelste prblemen Schermen en dssiers die buiten het scherm vallen (drdat een cllega een grter scherm f twee schermen gebruikt) wrden nu autmatisch binnen het zichtbare gedeelte van het scherm geplaatst. 3

4 Stamgilde Develpment (0570) Nieuwe backup en repair prcedure vr de database (dit gebeurt al standaard bij het pstarten, maar smmige systemen hadden meite met de gebruikte prcedure). Versie Nieuwe functinaliteiten Vr scanners die niet kunnen aangeven f er dcumenten in de drver f p de glasplaat aanwezig zijn, vlgt een vraag m deze cntrle in het vervlg te negeren. Opgelste prblemen Als het vergrtglas aan staat in de scanmdule terwijl er scans wrden verwijderd, trad een fut p. De lay-ut van de kpregels van de gescande dcumenten werd niet altijd crrect getnd. Als er een beschadigd gescand bestand wrdt gevnden, wrdt deze autmatisch verwijderd. Verslepen van een pagina in de miniatuurweergave gaf sms ngewenst gedrag met betrekking tt het kpiëren naar een nieuw dcument Versie Nieuwe functinaliteiten Het prgramma proffice Withut Dssier Files is nu als menuptie (Overige, zeken) geïntegreerd in proffice De aansluitingsmgelijkheden vr externe partijen is uitgebreid Het is nu mgelijk m een dcumentnaam, waarp de checklist met reageren, te gebruiken waarin een wildcard (de *) gebruikt wrdt. Dit betekent cncreet dat wanneer legitimatiebewijs * wrdt ingeverd, het item zal reageren p alle dcumenten die beginnen met legitimatiebewijs, dus bijvrbeeld legitimatiebewijs partner en legitimatiebewijs aanvrager. Het icn m een dssier te starten met behulp van de kppeling met een externe applicatie, kan nu k in de taakbalk, naast het klkje, getnd wrden. Opgelste prblemen Versie Nieuwe functinaliteiten Licenties kunnen nu k geïmprteerd wrden. Micrsft SQL, Micrsft Express en Micrsft SQL Desktp Engine wrden nu vlledig ndersteund. Vr het StandAlne Scan prgramma is de mgelijkheid tegevegd m te werken met een shared directry. Dit hudt in dat u hiermee kan scannen naar bakken, welke direct vanaf een andere werkplek gebruikt kunnen wrden m deze scans p te bergen. Het scannen naar batches is nu k mgelijk binnen proffice, znder gebruik te maken van de Standalne sftware. Tijdens het starten van proffice wrdt gecntrleerd f de database die dag vr het eerst wrdt gepend. Als dit het geval is wrdt er een back-up gemaakt van de database, waarna deze wrdt gecmprimeerd vr het ptimaliseren van de perfrmance. Er wrden maximaal 10 back-ups bewaard, vervlgens wrdt de udste verwijderd als er weer een nieuwe back-up wrdt tegevegd. Enkele kppelingen met de database zijn veranderd m een ng betere perfrmance te krijgen. Het instellen van een backlg (bijvegen van extern bulk scans) kan nu binnen proffice zelf znder gebruik te maken van het ude prgramma proffice Backlg Setup. Onder Extra, Instellingen, Onderhud is het mgelijk m direct SQL-statements uit te veren m data uit het systeem p te vragen f nderhud te plegen. Onder Extra, Instellingen, Onderhud is het mgelijk m de database te exprteren vr bijvrbeeld back-up deleinden ls van het gebruikte database management systeem. Tevens kan hier een imprt wrden uitgeverd vanuit een SQL-mgeving (indien met Micrsft Access wrdt gewerkt) f vanuit een Micrsft Access mgeving (indien met een SQL-mgeving wrdt gewerkt). 4

5 Stamgilde Develpment (0570) In het prgramma proffice Withut Dssier Files is het nu k mgelijk m bij het zeken naar dcumenten zekcriteria van het dssier te gebruiken (dus velden van het vrblad f mschrijving van de gebruikte Tab). Opgelste prblemen Bij het tevegen f verwijderen van een map uit de standaard dssier mschrijving blijven nu alle submappen wel crrect zichtbaar. In het imprteer prgramma (proffice Imprter) gaat het kppelen van meer dan tien velden nu k ged. Als er tijdens het tevegen van een scan gescrlled wrdt, zal dit nu stppen na het tevegen van het dcument. Versie Nieuwe functinaliteiten Naast de al bekende bm-structuur waarin u het dssier ziet is het nu k mgelijk m te kiezen vr het tnen van een lijst met dcumenten. Dit det u dr in de statusbalk nder de bm-structuur te klikken p het icn. Als u weer terug wilt naar de bmstructuur klikt u p het icn. Bijlagen van kunnen nu k rechtstreeks naar het dssier gesleept wrden. Vr het StandAlne Scan prgramma is de mgelijkheid tegevegd m bij het pstarten mee te geven welke instellingen gebruikt meten wrden. Dit hudt in dat u meerdere instellingen p één cmputer kunt gebruiken. Hierdr kunt u bijvrbeeld naar verschillende plaatsen p de cmputer f het netwerk scannen. Vr het StandAlne Scan prgramma is de mgelijkheid tegevegd m de pgegeven gebruikersnaam en wachtwrd p te slaan zdat deze niet elke keer pnieuw met wrden ingeverd. De standaard tekst vr zwel het nderwerp als het bericht van een verznden kan wrden aangepast. U kunt dit wijzigen dr bij de menukeuze extra, dssierindeling te kiezen vr het tabblad verige. Met het in versie geïntrduceerde prgramma proffice Withut Dssier Files is het nu k mgelijk m dcumenten te zeken (en te tnen en af te drukken) ver de dssiers heen. Opgelste prblemen Versie Op het scherm waarp de naam van een gescand dcument kan wrden pgegeven, heeft weer standaard de naam als actief veld, waardr u gelijk kunt typen. Prblemen die sms aanwezig waren bij het penen en pslaan van een dcument in het rsprnkelijke prgramma zijn pgelst. Prblemen die sms aanwezig waren met betrekking tt het benemen van een dcument zijn pgelst. De cursr staat p het vrblad nu standaard in het eerste veld. Nieuwe prgramma's Er is nu k een prgramma leverbaar waarmee dcumenten kunnen wrden getnd, die niet meer in een dssier zitten (dus it een keer zijn verwijderd uit het dssier). Tevens kunnen deze dcumenten van hier uit weer wrden tegevegd aan een dssier, f definitief wrden verwijderd. Nieuwe functinaliteiten Standaard wrden nu dcumenten van het dssier die niet gescand zijn, dus zals Micrsft Wrd f Adbe PDF, k getnd in hetzelfde scherm als de gescande dcumenten. Via een dubbelklik p de knp rechts nder p het scherm (het pijltje), wrdt het betreffende dcument getnd in zijn standaard prgramma. Als u liever altijd het standaard prgramma pent kan dit aangegeven wrden via de menuptie pties, welke wrdt weergegeven als u met de rechtermuis klikt p een dcument f map. Het zekvenster, welke u ziet nadat u p een kast geklikt hebt, kan nu k gepend blijven nadat u een dssier hebt gepend. Dit kunt u aangeven via de menukeuze ptie/kast pen laten staan na kiezen dssier. 5

6 Stamgilde Develpment (0570) De checklist kan nu k wrden afgedrukt (in een eenvudige vrm). Deze ptie vindt u nder het menu dat getnd wrdt als u een rechtermuisklik geeft p een item in de checklist. Er kunnen nu items wrden tegevegd aan de checklist. Deze ptie vindt u nder het menu dat getnd wrdt als u een rechtermuisklik geeft p een item in de checklist. Via de menuptie pties, welke wrdt weergegeven als u met de rechtermuis klikt p een dcument f map, kunt u een teller aanzetten, waardr er wrdt aangegeven heveel dcumenten f submappen er in een map zitten. U kunt werken met werkbakken per gebruiker f een grep van gebruikers. Hierin kunnen dcumenten wrden geplaatst, welke vervlgens naar een dssier kunnen wrden verplaatst. Deze ptie activeert u dr te kiezen vr extra/dssierindeling p het startscherm, m vervlgens p het tabblad Overigen de ptie Gebruikerspstbakken van de grep Weergave pties aan te vinken. Binnen de imprteermdule is het nu k mgelijk m vaste tekst p te nemen. Dit hudt in dat in plaats van waarden vanuit Micrsft Excel de ingeverde vaste tekst wrdt meegenmen. De imprteermdule heeft nu k ndersteuning vr Windws Flders, naast de al bestaande Micrsft Excel functinaliteit. Opgelste prblemen Het prbleem binnen de scanmdule dat ntstnd dr te bladeren dr meerdere pagina's en vervlgens naar andere dcumenten te gaan is pgelst. Enkele aanlg prblemen met de mailprgramma's zijn pgelst. De prblemen die sms ptraden met verschillende dssiertypen binnen de imprteermdule zijn pgelst. Versie Nieuwe functinaliteiten Versie Slepen vanuit de miniatuurweergave naar een dssier is nu k mgelijk. Hiermee kunt u delen van een dcument eenvudig als nieuw dcument pslaan. De viewer is geptimaliseerd, waardr de gescande dcumenten beter weergegeven wrden. Slepen in het dssier naar een map die niet in beeld is, is nu mgelijk aangezien de lijst naar bven f beneden verschuift (de bekende scrll-functinaliteit) Vanuit de scanmdule is het nu mgelijk m geselecteerde pagina's te slepen naar de gewenste map. Hiervr pakt u de geselecteerde pagina's vast in de blauwe balk bven deze pagina's, waarna u deze kunt slepen naar de gewenste plek. Nieuwe functinaliteiten Bij de vraag f een batch die verwerkt is verwijderd met wrden, wrdt nadat het antwrd gegevens is gevraagd f altijd dat antwrd gebruikt met wrden. Outlk mail en cntacten kunnen direct in het dssier wrden ingesleept. Vr elk aanwezig dcument kan (via de eigenschappen) het Alleen lezen (Read-Only) attribuut gezet wrden. Vr het tevegen van een dcument vanuit de scanmdule, wrdt, indien de muis wrdt bewgen ver één van de mappen in het dssier, een verzicht getnd van alle dcumentmschrijvingen van de geselecteerde map Dssierpsitie en laatst gebruikt hrizntale tab wrdt pgeslagen zdat bij pnieuw penen van het dssier, het dssier zich tnt zals deze als laatste gebruikt is Aanmaken van een taak, een agenda en een (allen vr intern gebruik) vanuit het dssier is mgelijk, waarbij een kppeling naar dssier direct wrdt pgenmen. Checklist per tabtype per dssier mgelijk, waarbij gekppeld kan wrden met tegevegde dcumenten Op het gewijzigde dssierinstellingen scherm (hiernder afgebeeld) is per dssiertab de mgelijkheid aanwezig m checklistitems te te vegen, waarna per item kan wrden aangegeven heveel dcumenten ndig zijn vrdat dit item als afgehandeld kan wrden gemarkeerd en p welke dcumentmschrijvingen er autmatisch geteld met wrden 6

7 Stamgilde Develpment (0570) Binnen de dssierinstellingen is het k mgelijk m per tabtype aan te geven f de tab standaard aangemaakt met wrden bij een nieuw dssier. Indien hier niet vr wrdt gekzen is het later ng wel altijd mgelijk m in het dssier het tabblad te te vegen Dssiermappen in de standaard mappen en mschrijvingen kunnen nu k datumvariabelen bevatten. Dit betekent dat als een standaard map met de naam Belastingen %YYYY wrdt aangemaakt, dat bij het aanmaken van een nieuw dssier f dssiertab, f bij het tevegen van deze map via de knp Tevegen van map f dcument, de map wrdt tegevegd als Belastingen 2004 (mits tegevegd in 2004) Opgelste prblemen Qute's (') in tabblad namen geven geen prblemen meer Versie Nieuwe functinaliteiten 7

8 Stamgilde Develpment (0570) Het hfdvenster is veranderd van pzet. Standaard wrdt nu k een knp vr het penen van de scanmdule getnd (m zaken alvast te scannen vrdat er een dssier gekzen is). Tevens kan zwel deze knp als alle kasten verplaatst wrden naar een eigen te bepalen plek. Ok het frmaat van het scherm kan aangepast wrden. Als u de instellingen wilt vastleggen kiest u vr de menuptie Extra/bewaar schermpsitie. Er is een verbeterde versie van de licentieprgrammatuur tegevegd. Het aanmaken van dssiertypen, tabbladen nder deze dssiertypen en standaard dssierindelingen is uitgebreid. U kunt nu bijvrbeeld kasten een eigen kleur geven, Dssiertypen kpiëren en meerdere tabbladen per dssiertypen aanmaken. Gepende dssiers wrden tegevegd aan de lijst met laatst gepende bestanden. Deze lijst ziet u nder de menuptie Dssier Er is een mgelijkheid tegevegd m rechten te te kennen aan gebruikers. Via de menuptie Extra/rechten kunt u aangeven f u dit wilt. Hu er echter rekening mee, dat als u met rechten gaat werken, dat standaard elke gebruiker geen rechten heeft. U zult dan alle gebruikers meten tevegen en rechten meten tekennen. Wel is het mgelijk m grepen aan te maken, waarnder u gebruikers kunt tevegen. De rechten die een grep heeft zullen wrden tegekend aan alle gebruikers nder deze grep. N.B.: Mcht u met rechten willen gaan werken adviseren wij u m eerst met ns cntact p te nemen, zdat wij u gedetailleerd kunnen uitleggen he een en ander werkt. De tabbladen van een dssier kunnen wrden verplaatst. Dit kan dr middel van slepen, f dr een rechter muisklik te geven p de gewenste tab en dan te kiezen vr verplaatsen. Ok kunt u hier kiezen vr verwijderen, Naam wijzigen, en tevegen. Indien u al een smet Excel heeft gewerkt zult u de functies herkennen van het werken met meerdere werkbladen. Binnen het dssier is de mgelijkheid tegevegd m dcumenten in een extern scherm weer te geven. Hierdr is het mgelijk m meerdere dcumenten van één dssier naast elkaar te tnen. Je tnt een dcument in een extern venster dr een rechter muisklik te geven p het gewenste dcument en dan te kiezen vr de ptie Tn in extern venster. Binnen dit externe venster zijn er ng twee pties: Als je het venster p de juiste plaats zet en het juiste frmaat geeft, kun je die psities vasthuden dr te kiezen vr de menuptie Opties/Bewaar schermpsitie Als je altijd alle dcumenten in het externe venster wil tnen (bijvrbeeld als je met twee beeldschermen werkt), kun je met de menuptie Opties/Altijd externe viewer gebruiken aangeven dat je dit wilt. Knp Tevegen van een nieuwe tab f dcument (uiterst links in de knppenbalk van een dssiertab) Middels deze knp kunt u nieuwe tabs f nieuwe dcumenten tevegen. Als u, na het selecteren van een tab, p deze knp klikt krijgt u het vlgende scherm: 8

9 Stamgilde Develpment (0570) Hier kunt u één tab, f een cmplete dssierbm selecteren. Nadat u vervlgens p OK klikt zal de geselecteerde bm aangemaakt wrden in het dr u gekzen dssier. U zu dit bijvrbeeld kunnen gebruiken m vr een relatie een tweede hyptheek vast te leggen. De hier genemde tabbladen zals brief, checklist, etc.. kunnen sjablnen bevatten van bijvrbeeld Wrd dcumenten f Excel werkbladen. Als u in dit vrbeeld p de tab Brief klikt krijgt u het vlgende scherm te zien: Hier kunt u nu één van de sjablnen kiezen. Met de pties nderaan het scherm kunt u ng aangeven f u de naam wilt wijzigen als het dcument is pgeslagen in het dssier (anders wrdt standaard de naam van het sjabln gegeven) en f u het sjabln direct wilt penen. 9

10 Stamgilde Develpment (0570) Dit laatste zal eigenlijk altijd het geval zijn m de brief aan te passen aan de gegevens van de klant. Als na het aanpassen de brief in Wrd wrdt pgeslagen heft u geen dcumentnaam meer p te geven, aangezien deze al in het dssier is pgeslagen. Een kpie vr het eigen dssier is dus k niet meer ndig. Om deze sjablnen hier te te vegen gaat u als vlgt te werk: Kies vr de menuptie Extra/Dssierindelingen Op dit scherm ziet u nder de tab bestandslcaties de mgelijkheid m een pad naar deze sjablnen p te geven. (de ptie pad vr templates) Hier met u het pad pgeven naar een directry waarnder u submappen heeft gemaakt vr de verschillende sjablnen. Als vrbeeld: Op de F-schijf maakt u een map templates. Hiernder maakt u de mappen brieven, checklisten, sheets, etc.. In elk van deze mappen zet u de betreffende Wrd- en/f Excel dcumenten. Naamgeving van dcumenten: Met betrekking tt de naamgeving van gescande dcumenten is het vlgende gewijzigd: 10

11 Stamgilde Develpment (0570) Mappen die geen vraf gedefinieerde naam hebben (die dus niet in de standaard dssierindeling zitten) kregen tt nu te geen lijst met standaard dcumentnamen. Het is nu mgelijk m vr dit srt mappen wel namen p te geven. Dit gaat als vlgt: Kies vr de menuptie Extra/Dssierindelingen Op dit scherm ziet u nder het tabblad standaard dssierindeling de knp Overige mappen Als u p deze knp klikt kunt u zals gebruikelijk aan de rechterkant dcumentnamen pgeven. Deze namen zullen getnd wrden wanneer u vanuit de scanmdule dcumenten pbergt in een map die niet vrkmt in de standaard dssierindeling. Tevens krijgt u bij het pbergen van een dcument een gewijzigd scherm te zien: 11

12 Stamgilde Develpment (0570) U ziet hierbven dat u nu, naast de mschrijvingen die bij deze map hren, k kunt kiezen vr de ptie Alle mschrijvingen. Indien u hiervr kiest wrdt de lijst aangevuld met de mschrijvingen van alle andere mappen die u gedefinieerd hebt. Uiteraard blijft het mgelijk m hier een alternatieve naam in te typen. Exprteren van pagina's vanuit de miniatuurweergave (de thumbnails). Tt p heden kn u dcumenten via ntnieten en nieten splitsen en samenvegen. Een eenvudigere variant hierp is het exprteren van pagina's vanuit de miniatuurweergave. Als u zich in het venster van de miniatuurweergave bevindt kunt u één f meerdere dcumenten selecteren (aanklikken met behulp van de CTRL f SHIFT tets). Als u vervlgens een rechter muisklik geeft p één van de geselecteerde dcumenten krijgt u het scherm te zien zals hiernder getnd is: Als u nu p exprteer drukt wrden de geselecteerde pagina's als één dcument geëxprteerd naar de laatst gekzen map in het dssier. Hier wrdt het dcument tegevegd als zijnde een gewn gescand dcument, waardr u dus eerst weer de mgelijkheid krijgt m een naam te geven. Vervlgens krijgt u ng de vraag f u de geselecteerde dcumenten k wilt verwijderen vanuit het huidige dcument. Als u hier bevestigend p antwrd zullen de geselecteerde pagina's in dit dcument wrden verwijderd. Opgelste prblemen Prblemen bij penen meerdere dssier nder Windws 98. De prblemen die zich sms vrdeden als er langere tijd in Windws 98 met dssiers gewerkt werd zijn pgelst. Windws 98 en Windws ME kunnen nu k snelkppelingen gebruiken. 12

13 Stamgilde Develpment (0570) Versie Nieuwe functinaliteiten Navigeren en selecteren in de Scanmdule met behulp van de pijltjestetsen. Om meerdere gescande pagina's die pvlgend liggen te selecteren f dr te bladeren is het nu k mgelijk m de pijltjestetsen te gebruiken. Om te selecteren met wel de SHIFT-test ingedrukt gehuden wrden. Met Hme en End wrdt respectievelijk naar het begin en het einde gegaan. ndersteuning is aangepast, zdat k Outlk Express gebruikt kan wrden Uitbreiding ASP- en Multifunctinals-capability In de miniatuurweergave (thumbnails) kan nu k vergrt en verkleind wrden via de buttns + en - Binnen de scanmdule kan nu vergrt wrden znder dat gelijk de selectie aangepast wrdt Backlg functinaliteit (waarbij dr een derde partij alle aanwezige ude dcumenten gescand wrden), is vrbereid. Autmatisch tevegen vanuit netwerk directries vrbereid. Het kunnen printen van meerdere dcumenten is mgelijk via: - het selecteren van meerdere dcumenten en/f mappen - vervlgens via het snelmenu (rechter muisklik) p Afdrukken te klikken - een mgelijke futmelding (niet kunnen afdrukken p bepaalde printers) is hierdr pgelst De buttn Nieten (nietmachine: ) ndersteunt nu k de mgelijkheid met verwijderen (standaard) en znder verwijderen, waarbij de riginelen wrden verwijderd respectievelijk wrden bewaard De buttn Ontnieten (schaartje:) ndersteunt nu k de mgelijkheid znder verwijderen (standaard) en met verwijderen, waarbij de riginelen wrden bewaard respectievelijk wrden verwijderd Mgelijke prblemen die ntstaan dr met meerdere persnen tegelijkertijd zjuist gescande dcumenten p te bergen f te bekijken, zijn pgelst Binnen de scanmdule is een extra buttn pgenmen (rechterbalk, nderaan) m met 1 klik alle aanwezige dcumenten te selecteren Binnen de scanmdule is een extra instelling gemaakt (te benaderen via het instellingen scherm, tweede knp van rechts, het gele blaadje),met vijf mdi: 1. Zals nu (standaard) 2. Pagina s gelijk samenvegen, wat inhudt dat van de vlledige scanrun 1 dcument wrdt gemaakt. Deze wrdt dan k als 1 dcument getnd, waarbij in de kp wrdt aangegeven heveel pagina's dit betreft; in de knp zitten twee buttns m te kunnen bladeren 3. Pagina s gelijk selecteren, wat inhudt dat na het scannen van de laatste pagina alle gescande pagina s geselecteerd wrden (krijgen blauwe rand) 4. Gelijk aan ptie 2, maar dan gevlgd dr het direct pslaan van het dcument 5. Gelijk aan ptie 3, maar dan gevlgd dr het direct pslaan van het dcument NB: Vr ptie 4 en 5 geldt: hud er rekening mee dat als er iets mis gaat bij het scannen (bijvrbeeld het niet meenemen van enkele pagina's), het dcument wel direct wrdt pgebrgen!! Pagina's kunnen wrden gesrteerd, gekpieerd en verwijderd in de thumbnail weergave. Selecteren van pagina's gaat Windws cnfrm (dus met gebruik van de CTRL-tets vr het selecteren van lsse pagina's en de SHIFT-tets m een reeks te selecteren). Srteren kan via slepen, Kpiëren via slepen met ingedrukte CTRL-tets en Verwijderen dr pagina(s) te selecteren en dan met de rechtermuis het snelmenu p te vragen, waarin de ptie Verwijderen aanwezig is. Een selectie van pagina's kan wrden afgedrukt dr miniaturen (Thumbnails) te selecteren (zie vrige punt) en dan het afdruk knpje te kiezen. 13

14 Stamgilde Develpment (0570) Hierin is dan de mgelijkheid aanwezig m te kiezen vr het afdrukken van een selectie. Via het snelmenu (rechtermuisklik) p het dssier (de mapjesstructuur, links) is het mgelijk m de ptie aan te zetten m standaard alle dssiers vlledig uitvuwen te tnen, waardr in 1 gpslag alle aanwezige dcumenten in het dssier gezien kunnen wrden; bij activeren hiervan is dan een vinkje () te zien Als de balk tussen het dssier (de mapjesstructuur) en de weergegeven dcumenten (de viewer) versleept wrdt, blijft deze instelling nu bewaard, waardr bij het pnieuw penen van een dssier de bm weer even breed getnd wrdt als de laatste keer. Op de menubalk van het dssier is een ptie tegevegd m de standaard dssierinstelling (mappen) en de te dcumentmschrijvingen per map te kunnen wijzigen, ftewel: stel je eigen elektrnisch dssier samen Deze knp (de tweede van rechts, weer een geel instellingsmapje zals we die al kennen van de scanmdule) tnt na indrukken een scherm waarp links de standaard dssierindeling getnd wrdt. Deze kan wrden bewerkt dr het verwijderen, tevegen en verplaatsen van mappen en submappen. Dr het selecteren van een map wrdt aan de rechterkant van het scherm de aanwezige mschrijving vr de dcumenten van die map zichtbaar. Hier kan aan wrden tegevegd (let p: srtering gebeurt later autmatisch p alfabet, hier heft dus niets vr te gebeuren), gewijzigd (dr een mschrijving te selecteren en in het nderste inverveld de mschrijving aan te passen; deze wijzigingen wrden na elke tetsaanslag verwerkt) en wrden verwijderd (selecteren van een mschrijving en dan kiezen vr Verwijderen ) Alle wijzigingen in de standaard dssierinstelling en dcumentmschrijvingen zijn van tepassing vr alle nieuw aan te maken dssiers, de ude dssiers behuden de bestaande instelling. Vr bestaande dssiers blijft de mgelijkheid m dssierinstelling en dcumentmschrijving ad hc aan te passen. Opgelste prblemen Printen is aangepast, waardr p de meeste Windws 95 en 98 systemen k geprint kan wrden 14

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012)

VastMobiel in 1. Technische Dienstbeschrijving. versie 1.3, maart 2013 (op basis van versie 1.2, oktober 2012) VastMbiel in 1 Technische Dienstbeschrijving versie 1.3, maart 2013 (p basis van versie 1.2, ktber 2012) 1 I nh uds pg av e 1 Inleiding... 6 1.1 Scpe van VastMbiel in 1... 6 1.2 Overzicht van de dienst

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Rapport audit: www.voorbeeld.be

Rapport audit: www.voorbeeld.be Rapprt audit: www.vrbeeld.be Scre per nderdeel 1. Hardware en sftware 5/10 50% 2. Accessibility 25/35 71% 3. User experience 30/30 100% 4. Navigatie 45/52 87% 5. Hme page 35/43 81% 6. Paginalay- ut 17/31

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL Handleiding Mail CTTL juni 2009 Mailbx CTTL Elk persneelslid van CTTL krijgt een mailadres (mailbx) met @cttlimburg.be Elke mailbx heeft een ruimte van 50 MB. Na het inlggen p de mailbx nline via webmail,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Beheerdershandleiding

Beheerdershandleiding Beheerdershandleiding OpusFlowCRM binnen een NT Netwerk en/of Terminal Server DEZE HANDLEIDING IS NIET BEDOELD VOOR INSTALLATIE OP LATOPS/OFFLINE WERKSTATIONS! OpusFlowCRM is een product van: OpusFlow

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie