Releasenotes. Stamgilde Development (06) (0847)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com"

Transcriptie

1 Releasentes Stamg Develpment (06) (0847) Stamg,

2 Stamg Develpment Wijzigingsdcument proffice sftware Versie Nieuwe functinaliteiten Aanmaken ntities. Als er in het dssier middels de rechtermuisklik p een map het cntextmenu wrdt gepend, is daar de ptie nieuwe ntitie aanwezig. Als deze gekzen wrdt, zal er een nieuwe ntitie wrden tegevegd, met als standaard mschrijving de naam van de ingelgde gebruiker, aangevuld met de datum en tijd. s die vanuit het dssier wrden verznden kunnen autmatisch wrden pgeslagen in het dssier. Standaard vraagt het dssier f dit met gebeuren. Tevens kan hiervr een standaard map wrden aangegeven, via Extra, instellingen, verige instellingen. De pties Kpiëren speciaal en Plakken speciaal zijn tegevegd. Middels de pties Kpiëren speciaal is het mgelijk m dcumenten vanuit het dssier in het klembrd van Micrsft Windws te plaatsen, zdat deze p elke willekeurige plaats geplakt kunnen wrden. Als vrbeeld kunnen z dcumenten gekpieerd wrden naar s die in een andere applicatie gemaakt wrden. Tevens kunnen z dcumenten in het dssier daadwerkelijk gekpieerd wrden (bij het nrmale kpiëren wrdt alleen de verwijzing naar het dcument gekpieerd). Middels de pties Plakken speciaal is het mgelijk m dcumenten vanuit het klembrd van Micrsft Windws in het dssier te plaatsen. Als vrbeeld kunnen z dcumenten gekpieerd wrden vanuit de Windws Verkenner en in het dssier geplakt wrden. Tevens kunnen hiermee de via Kpiëren speciaal gekpieerde dcumenten in het dssier geplakt wrden. Opgelste prblemen Prblemen met imprteren van een SQL database zijn pgelst. Opbuwen van het dssier is wederm versnelt. Versie Nieuwe functinaliteiten Alle velden van het vrblad kunnen als variabele in een Micrsft Wrd dcument wrden pgenmen. In het dcument met als vrbeeld de variabele naam als vlgt wrden pgenmen: #$naam$# Er is een extra beveiliging tegevegd m ngewenst gebruik van buiten af p de database te vrkmen. Vr scanners die niet kunnen aangeven f er dcumenten in de drver f p de glasplaat aanwezig zijn, vlgt een vraag m deze cntrle in het vervlg te negeren. Nieuwe backup en repair prcedure vr de database (dit gebeurt al standaard bij het pstarten, maar smmige systemen hadden meite met de gebruikte prcedure). Het verzenden als PDF is nu k mgelijk vr scans die met een gelicentieerde cmpressietechniek wrden pgeslagen. Via de pties nder de rechtermuisknp in het mappenverzicht van het dssier, is het nu mgelijk m te kiezen vr een srtering p alfabet. Opgelste prblemen Verversing van de scanmdule na het scannen is verbetert. Opbuwen van het dssier is versnelt dr het sneller phalen van de bendigde icnen. Als het vergrtglas aan staat in de scanmdule terwijl er scans wrden verwijderd, trad een fut p. De lay-ut van de kpregels van de gescande dcumenten werd niet altijd crrect getnd. Als er een beschadigd gescand bestand wrdt gevnden, wrdt deze autmatisch verwijderd. Blz. 2/11

3 Stamg Develpment Verslepen van een pagina in de miniatuurweergave gaf sms ngewenst gedrag met betrekking tt het kpiëren naar een nieuw dcument Het aanmaken van een nieuw dssier is versneld. Versie Nieuwe functinaliteiten Het licentiebeleid van Stamg is aangepast. Bestaande shps zullen geen hinder ndervinden aangezien hun huidige licentie wrdt gecnverteerd naar de nieuwe versie. Licenties kunnen nu k geïmprteerd wrden. Het scannen naar batches is nu k mgelijk binnen proffice, znder gebruik te maken van de Standalne sftware. Nt: Gezien de beperkingen van Citrix kan dit uiteraard ng steeds niet vanuit de ASP mgeving Tijdens het starten van proffice wrdt gecntrleerd f de database die dag vr het eerst wrdt gepend. Als dit het geval is wrdt er een back-up gemaakt van de database, waarna deze wrdt gecmprimeerd vr het ptimaliseren van de perfrmance. Er wrden maximaal 10 back-ups bewaard, vervlgens wrdt de udste verwijderd als er weer een nieuwe back-up wrdt tegevegd. Enkele kppelingen met de database zijn veranderd m een ng betere perfrmance te krijgen. Opgelste prblemen Bij het tevegen f verwijderen van een map uit de standaard dssier mschrijving blijven nu alle submappen wel crrect zichtbaar. Als er tijdens het tevegen van een scan gescrlled wrdt, zal dit nu stppen na het tevegen van het dcument. Versie Nieuwe functinaliteiten Naast de al bekende bm-structuur waarin u het dssier ziet is het nu k mgelijk m te kiezen vr het tnen van een lijst met dcumenten. Dit det u dr in de statusbalk nder de bm-structuur te klikken p het icn p. Als u weer terug wilt naar de bmstructuur klikt u p het icn y. Bijlagen van kunnen nu k rechtstreeks naar het dssier gesleept wrden. Vr het StandAlne Scan prgramma is de mgelijkheid tegevegd m bij het pstarten mee te geven welke instellingen gebruikt meten wrden. Dit hudt in dat u meerdere instellingen p één cmputer kunt gebruiken. Hierdr kunt u bijvrbeeld naar verschillende plaatsen p de cmputer f het netwerk scannen. De standaard tekst vr zwel het nderwerp als het bericht van een verznden kan wrden aangepast. U kunt dit wijzigen dr bij de menukeuze extra, dssierindeling te kiezen vr het tabblad verige. Met het in versie geïntrduceerde prgramma proffice Withut Dssier Files is het nu k mgelijk m dcumenten te zeken (en te tnen en af te drukken) ver de dssiers heen. Opgelste prblemen Op het scherm waarp de naam van een gescand dcument kan wrden pgegeven, heeft weer standaard de naam als actief veld, waardr u gelijk kunt typen. Prblemen die sms aanwezig waren bij het penen en pslaan van een dcument in het rsprnkelijke prgramma zijn pgelst. Prblemen die sms aanwezig waren met betrekking tt het benemen van een dcument zijn pgelst. Blz. 3/11

4 Stamg Develpment Versie Nieuwe prgramma's Er is nu k een prgramma leverbaar waarmee dcumenten kunnen wrden getnd, die niet meer in een dssier zitten (dus it een keer zijn verwijderd uit het dssier). Tevens kunnen deze dcumenten van hier uit weer wrden tegevegd aan een dssier, f definitief wrden verwijderd. Vr meer infrmatie hierver kunt u het beste met ns cntact pnemen. Nieuwe functinaliteiten Standaard wrden nu dcumenten van het dssier die niet gescand zijn, dus zals Micrsft Wrd f Adbe PDF, k getnd in hetzelfde scherm als de gescande dcumenten. Via een dubbelklik p de knp rechts nder p het scherm (het pijltje), wrdt het betreffende dcument getnd in zijn standaard prgramma. Als u liever altijd het standaard prgramma pent kan dit aangegeven wrden via de menuptie pties, welke wrdt weergegeven als u met de rechtermuis klikt p een dcument f map. Via de menuptie pties, welke wrdt weergegeven als u met de rechtermuis klikt p een dcument f map, kunt u een teller aanzetten, waardr er wrdt aangegeven heveel dcumenten f submappen er in een map zitten. Opgelste prblemen Het prbleem binnen de scanmdule dat ntstnd dr te bladeren dr meerdere pagina's en vervlgens naar andere dcumenten te gaan is pgelst. Enkele aanlg prblemen met de mailprgramma's zijn pgelst. Versie Nieuwe functinaliteiten Slepen vanuit de miniatuurweergave naar een dssier is nu k mgelijk. Hiermee kunt u delen van een dcument eenvudig als nieuw dcument pslaan. De viewer is geptimaliseerd, waardr de gescande dcumenten beter weergegeven wrden. Slepen in het dssier naar een map die niet in beeld is, is nu mgelijk aangezien de lijst naar bven f beneden verschuift (de bekende scrll-functinaliteit) Vanuit de scanmdule is het nu mgelijk m geselecteerde pagina's te slepen naar de gewenste map. Hiervr pakt u de geselecteerde pagina's vast in de blauwe balk bven deze pagina's, waarna u deze kunt slepen naar de gewenste plek. Versie Nieuwe functinaliteiten Bij de vraag f een batch die verwerkt is verwijderd met wrden, wrdt nadat het antwrd gegevens is gevraagd f altijd dat antwrd gebruikt met wrden. Outlk mail en cntacten kunnen direct in het dssier wrden ingesleept. Vr elk aanwezig dcument kan (via de eigenschappen) het Alleen lezen (Read-Only) attribuut gezet wrden. Afdrukken standaard dssierindeling is nu mgelijk Vr het tevegen van een dcument vanuit de scanmdule, wrdt, indien de muis wrdt bewgen ver één van de mappen in het dssier, een verzicht getnd van alle dcumentmschrijvingen van de geselecteerde map Dssiermappen in de standaard dssierindeling kunnen nu k datumvariabelen bevatten. Dit betekent dat als een standaard map met de naam Belastingen %YYYY wrdt aangemaakt, dat bij het aanmaken van een nieuw dssier, f bij het tevegen van deze map via de knp Tevegen van map f dcument, de map wrdt tegevegd als Belastingen 2004 (mits tegevegd in 2004) Blz. 4/11

5 Stamg Develpment Opgelste prblemen Qute's (') in tabblad namen geven geen prblemen meer Versie Nieuwe functinaliteiten Knp Tevegen van een nieuwe tab f dcument (uiterst links in de knppenbalk) Middels deze knp kunt u nieuwe tabs f nieuwe dcumenten tevegen. Als u, na het selecteren van een tab, p deze knp klikt krijgt u het vlgende scherm: Hier kunt u één tab, f een cmplete dssierbm selecteren. Nadat u vervlgens p OK klikt zal de geselecteerde bm aangemaakt wrden in het dr u gekzen dssier. U zu dit bijvrbeeld kunnen gebruiken m vr een relatie een tweede hyptheek vast te leggen. De hier genemde tabbladen zals brief, checklist, etc.. kunnen sjablnen bevatten van bijvrbeeld Wrd dcumenten f Excel werkbladen. Als u in dit vrbeeld p de tab Brief klikt krijgt u het vlgende scherm te zien: Blz. 5/11

6 Stamg Develpment Hier kunt u nu één van de sjablnen kiezen. Met de pties nderaan het scherm kunt u ng aangeven f u de naam wilt wijzigen als het dcument is pgeslagen in het dssier (anders wrdt standaard de naam van het sjabln gegeven) en f u het sjabln direct wilt penen. Dit laatste zal eigenlijk altijd het geval zijn m de brief aan te passen aan de gegevens van de klant. Als na het aanpassen de brief in Wrd wrdt pgeslagen heft u geen dcumentnaam meer p te geven, aangezien deze al in het dssier is pgeslagen. Een kpie vr het eigen dssier is dus k niet meer ndig. Om deze sjablnen hier te te vegen gaat u als vlgt te werk: Open de standaard dssierindeling (de knp in de knppenbalk van het dssier) Op dit scherm ziet u nderaan de mgelijkheid m een pad naar deze sjablnen p te geven. (de ptie pad naar templates) Blz. 6/11

7 Stamg Develpment Hier met u het pad pgeven naar een directry waarnder u sub-mappen heeft gemaakt vr de verschillende sjablnen. Als vrbeeld: Op de F:-schijf maakt u een map templates. Hiernder maakt u de mappen brieven, checklisten, sheets, etc.. In elk van deze mappen zet u de betreffende Wrd- en/f Excel dcumenten. Naamgeving van dcumenten: Met betrekking tt de naamgeving van gescande dcumenten is het vlgende gewijzigd: Mappen die geen vraf gedefinieerde naam hebben (die dus niet in de standaard dssierindeling zitten) kregen tt nu te geen lijst met standaard dcumentnamen. Het is nu mgelijk m vr dit srt mappen wel namen p te geven. Dit gaat als vlgt: Open de standaard dssierindeling (de knp in de knppenbalk van het dssier) Op dit scherm ziet u de knp Overige mappen Blz. 7/11

8 Stamg Develpment Als u p deze knp klikt kunt u zals gebruikelijk aan de rechterkant dcumentnamen pgeven. Deze namen zullen getnd wrden wanneer u vanuit de scanmdule dcumenten pbergt in een map die niet vrkmt in de standaard dssierindeling. Tevens krijgt u bij het pbergen van een dcument een gewijzigd scherm te zien: U ziet hierbven dat u nu, naast de mschrijvingen die bij deze map hren, k kunt kiezen vr de ptie Alle mschrijvingen. Indien u hiervr kiest wrdt de lijst aangevuld met de mschrijvingen van alle andere mappen die u gedefinieerd hebt. Blz. 8/11

9 Stamg Develpment Uiteraard blijft het mgelijk m hier een alternatieve naam in te typen. Exprteren van pagina's vanuit de miniatuurweergave (de thumbnails). Tt p heden kn u dcumenten via ntnieten en nieten splitsen en samenvegen. Een eenvudigere variant hierp is het exprteren van pagina's vanuit de miniatuurweergave. Als u zich in het venster van de miniatuurweergave bevindt kunt u één f meerdere dcumenten selecteren (aanklikken met behulp van de CTRL f SHIFT tets). Als u vervlgens een rechter muisklik geeft p één van de geselecteerde dcumenten krijgt u het scherm te zien zals hiernder getnd is: Als u nu p exprteer drukt wrden de geselecteerde pagina's als één dcument geëxprteerd naar de laatst gekzen map in het dssier. Hier wrdt het dcument tegevegd als zijnde een gewn gescand dcument, waardr u dus eerst weer de mgelijkheid krijgt m een naam te geven. Vervlgens krijgt u ng de vraag f u de geselecteerde dcumenten k wilt verwijderen vanuit het huidige dcument. Als u hier bevestigend p antwrd zullen de geselecteerde pagina's in dit dcument wrden verwijderd. Opgelste prblemen Futmelding na afsluiten Fcus De vervelende, maar niet schadelijke, futmelding na afsluiten van Fcus als er in het dssier gewerkt was is verdwenen. Prblemen bij penen meerdere dssier nder Windws 98 De prblemen die zich sms vrdeden als er langere tijd in Windws 98 met dssiers gewerkt werd zijn pgelst. Blz. 9/11

10 Stamg Develpment Versie Nieuwe functinaliteiten Navigeren en selecteren in de Scanmdule met behulp van de pijltjestetsen. Om meerdere gescande pagina's die pvlgend liggen te selecteren f dr te bladeren is het nu k mgelijk m de pijltjestetsen te gebruiken. Om te selecteren met wel de SHIFT-test ingedrukt gehuden wrden. Met Hme en End wrdt respectievelijk naar het begin en het einde gegaan. ndersteuning is aangepast, zdat k Outlk Express gebruikt kan wrden Uitbreiding ASP- en Multifunctinals-capability In de miniatuurweergave (thumbnails) kan nu k vergrt en verkleind wrden via de buttns + en - Binnen de scanmdule kan nu vergrt wrden znder dat gelijk de selectie aangepast wrdt Backlg functinaliteit (waarbij dr een derde partij alle aanwezige ude dcumenten gescand wrden), is vrbereid. Autmatisch tevegen vanuit netwerk directries vrbereid. Opgelste prblemen Printen is aangepast, waardr p de meeste Windws 95 en 98 systemen k geprint kan wrden Versie Nieuwe functinaliteiten Het kunnen printen van meerdere dcumenten is mgelijk via: - het selecteren van meerdere dcumenten en/f mappen - vervlgens via het snelmenu (rechter muisklik) p Afdrukken te klikken - een mgelijke futmelding (niet kunnen afdrukken p bepaalde printers) is hierdr pgelst De buttn Nieten (nietmachine: ) ndersteunt nu k de mgelijkheid met verwijderen (standaard) en znder verwijderen, waarbij de riginelen wrden verwijderd respectievelijk wrden bewaard De buttn Ontnieten (schaartje: ) ndersteunt nu k de mgelijkheid znder verwijderen (standaard) en met verwijderen, waarbij de riginelen wrden bewaard respectievelijk wrden verwijderd Mgelijke prblemen die ntstaan dr met meerdere persnen tegelijkertijd zjuist gescande dcumenten p te bergen f te bekijken, zijn pgelst Binnen de scanmdule is een extra buttn pgenmen (rechterbalk, nderaan) m met 1 klik alle aanwezige dcumenten te selecteren Binnen de scanmdule is een extra instelling gemaakt (te benaderen via het instellingen scherm, tweede knp van rechts, het gele blaadje),met vijf mdi: 1. Zals nu (standaard) 2. Pagina s gelijk samenvegen, wat inhudt dat van de vlledige scanrun 1 dcument wrdt gemaakt. Deze wrdt dan k als 1 dcument getnd, waarbij in de kp wrdt aangegeven heveel pagina's dit betreft; in de knp zitten twee buttns m te kunnen bladeren 3. Pagina s gelijk selecteren, wat inhudt dat na het scannen van de laatste pagina alle gescande pagina s geselecteerd wrden (krijgen blauwe rand) Blz. 10/11

11 Stamg Develpment 4. Gelijk aan ptie 2, maar dan gevlgd dr het direct pslaan van het dcument 5. Gelijk aan ptie 3, maar dan gevlgd dr het direct pslaan van het dcument NB: Vr ptie 4 en 5 geldt: hud er rekening mee dat als er iets mis gaat bij het scannen (bijvrbeeld het niet meenemen van enkele pagina's), het dcument wel direct wrdt pgebrgen!! Pagina's kunnen wrden gesrteerd, gekpieerd en verwijderd in de thumbnail weergave. Selecteren van pagina's gaat Windws cnfrm (dus met gebruik van de CTRL-tets vr het selecteren van lsse pagina's en de SHIFT-tets m een reeks te selecteren). Srteren kan via slepen, Kpiëren via slepen met ingedrukte CTRL-tets en Verwijderen dr pagina(s) te selecteren en dan met de rechtermuis het snelmenu p te vragen, waarin de ptie Verwijderen aanwezig is. Een selectie van pagina's kan wrden afgedrukt dr miniaturen (Thumbnails) te selecteren (zie vrige punt) en dan het afdruk knpje te kiezen. Hierin is dan de mgelijkheid aanwezig m te kiezen vr het afdrukken van een selectie. Via het snelmenu (rechtermuisklik) p het dssier (de mapjesstructuur, links) is het mgelijk m de ptie aan te zetten m standaard alle dssiers vlledig uitvuwen te tnen, waardr in 1 gpslag alle aanwezige dcumenten in het dssier gezien kunnen wrden; bij activeren hiervan is dan een vinkje ( ) te zien Als de balk tussen het dssier (de mapjesstructuur) en de weergegeven dcumenten (de viewer) versleept wrdt, blijft deze instelling nu bewaard, waardr bij het pnieuw penen van een dssier de bm weer even breed getnd wrdt als de laatste keer. Op de menubalk van het dssier is een ptie tegevegd m de standaard dssierinstelling (mappen) en de te dcumentmschrijvingen per map te kunnen wijzigen, ftewel: stel je eigen elektrnisch dssier samen Deze knp (de tweede van rechts, weer een geel instellingsmapje zals we die al kennen van de scanmdule) tnt na indrukken een scherm waarp links de standaard dssierindeling getnd wrdt. Deze kan wrden bewerkt dr het verwijderen, tevegen en verplaatsen van mappen en submappen. Dr het selecteren van een map wrdt aan de rechterkant van het scherm de aanwezige mschrijving vr de dcumenten van die map zichtbaar. Hier kan aan wrden tegevegd (let p: srtering gebeurt later autmatisch p alfabet, hier heft dus niets vr te gebeuren), gewijzigd (dr een mschrijving te selecteren en in het nderste inverveld de mschrijving aan te passen; deze wijzigingen wrden na elke tetsaanslag verwerkt) en wrden verwijderd (selecteren van een mschrijving en dan kiezen vr Verwijderen ) Alle wijzigingen in de standaard dssierinstelling en dcumentmschrijvingen zijn van tepassing vr alle nieuw aan te maken dssiers, de ude dssiers behuden de bestaande instelling. Vr bestaande dssiers blijft de mgelijkheid m dssierinstelling en dcumentmschrijving ad hc aan te passen. Blz. 11/11

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

URBAIN Frequently Asked Questions

URBAIN Frequently Asked Questions URBAIN Frequently Asked Questins FAQ PER RUBRIEK 1. ALGEMEEN... 2 1.1 Tegang tt de tepassing URBAIN...2 1.2 Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke...2 2. LOGIN PROBLEMEN... 4 2.1 LOGIN : identificatie

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud

ideal Advanced ING Wholesale Banking Integratiehandleiding PHP voor ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhoud ideal Advanced ING Whlesale Banking Integratiehandleiding PHP vr ideal Advanced Versie 2.3, april 2010 Inhud Inhud... 1 1 Intrductie... 4 1.1 Overzicht... 4 1.2 Verplichtingen... 4 1.3 Aanvullende vragen?...

Nadere informatie

MB-handleiding: RefWorks

MB-handleiding: RefWorks RefWrks Quick Reference 1 / 17 MB-handleiding: RefWrks Inhudspgave 1. Inleiding... 2 1.1. Ntatie in deze tekst... 3 1.2. Gebruik van elders... 3 2. Beginnen... 4 2.1. Registreren van een nieuw accunt...

Nadere informatie

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5.

5 Aanmaken van een project... 23 5.1 Overzicht... 23 5.2 Nieuw project openen... 24 5.3 Structuur nieuw project conform de IEC 61131 3... 25 5. Inhud Inhud... I 1 Beschrijving van de hardware... 1 1.1 Structuur van de starterkit... 1 1.2 Bekabeling van de starterkit... 2 1.3 Omtrent de ILC 150 ETH... 3 2 Installeren van PC WrX... 4 2.1 Installatie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE

FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 QUICK ADMIN GUIDE In 2010 is Micrsft met een nieuwe versie van zijn antivirus plssing vr clients gekmen: Frefrnt Endpint Prtectin 2010. Dit dcument is bedeld m snel te

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Office migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office vergt een extra inspanning

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie