MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden"

Transcriptie

1 WW w IN gemeente O o s t e r h o u t MIMI GEMEENTE OOST ERHOUT class.nr. zaaknr. 2 8 OKT ter ben. yrfpp streefdatum kopie Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden 7.9- (oio Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij WIZ/BO/TK (0162) Onderwerp Uitvoering Wet werk en bijstand Geachte Raad, De economische crisis leidt ertoe dat het aantal personen dat een beroep op de gemeente doet voor een uitkering sterk toeneemt. In het verlengde hiervan wordt ook de groep personen waarvoor reintegratiemiddelen moeten worden ingezet groter. Deze ontwikkelingen hebben negatieve financiële consequenties voor de gemeente: wij verwachten voor 2010 een tekort van 3,8 miljoen op het reintegratiebudget. De omstandigheden zijn inmiddels anders dan bij de behandeling van de herijking van het re-integratiebeleid op 13 juli jl. door uw raad. De economische crisis heeft geleid tot een toenemende werkloosheid. In 2009 steeg het aantal niet werkende werkzoekenden in Oosterhout met bijna 50%. Deze stijgende werkloosheid heeft ook effect gehad op het beroep dat op de gemeente is gedaan. Uw raad heeft destijds voor het uitgangspunt gekozen dat iedereen die in staat is om te werken ook een werkaanbod moet krijgen. Het college heeft uitvoering gegeven aan dit beleid door inzet van Work First, gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies. Door dit beleid hebben we tot medio 2010 een stijging van het uitkeringsvolume kunnen voorkomen. Het gevolg is echter wel geweest dat de kosten van re-integratie fors zijn gestegen. In de eerste concernrapportage hebben wij u geïnformeerd over de financiële consequenties van het re-integratiebeleid in deze crisistijd. Hierbij hebben wij aangegeven dat voortzetting van dit beleid tot een tekort van 3,5 miljoen op het re-integratiebudget zou leiden. Tegenover dit tekort op het reintegratiebudget werd in de eerste concernrapportage een overschot verwacht van ongeveer 1,7 miljoen op het uitkeringsbudget. postadres Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout bezoekadres Slotjesveld 1 Oosterhout telefoon (0162U fax (0162) internet

2 dat de re-integratiebudgetten de komende jaren verder verlaagd zullen worden. Op basis van de voorstellen die wij zullen doen, zal uw raad nieuwe keuzes dienen te maken over het reintegratiebeleid. In de bijlage geven wij u een uitgebreidere toelichting over de financiële ontwikkelingen ten aanzien van het re-integratiebeleid en de uitkeringsverstrekking. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, burgemeester u.secretaris

3 Herijking re-integratiebeleid Het verwachte tekort op het re-integratiebudget is voor het college aanleiding geweest om actie te ondernemen. Dit heeft er toe geleid dat u in de raadsvergadering van 13 juli 2010 de nota herijking re-integratiebeleid heeft vastgesteld. In de nota herijking re-integratiebeleid hebben wij op basis van een viertal scenario's de financiële effecten voor zowel het re-integratie- als het uitkeringsbudget voor de jaren 2010 tot en met 2012 aangegeven. In het meest negatieve scenario zou het verwachte tekort op het re-integratiebudget voor 2010 uitkomen op 4 miljoen. Dit negatieve scenario lijkt ook werkelijkheid te worden. In dat scenario zou er wel sprake zijn van een overschot op het uitkeringsbudget en per saldo zou er sprake zijn van een tekort van 2 miljoen. Dat overschot is er echter niet. Wij hebben de uitvoering van de aanpassing van het re-integratiebeleid voortvarend ter hand genomen. Het aantal Work First trajecten is inmiddels gedaald en er worden geen overbruggingsbanen en opstapbanen meer gestart. Zoals we in de nota herijking re-integratiebeleid hebben aangegeven zullen de effecten van deze aanpassing in 2010 echter slechts beperkt merkbaar zijn. Op basis van de huidige stand van zaken verwachten wij voor 2010 een tekort op het re-integratiebudget van 3,8 miljoen. Ontwikkeling uitkeringsbudget Een grote wijziging van de huidige situatie ten opzichte van de situatie tijdens de eerste concernrapportage en de situatie tijdens de nota herijking re-integratiebeleid is de ontwikkeling van het uitkeringsbudget. Op basis van de huidige situatie verwachten wij dat er vrijwel geen sprake meer zal zijn van een overschot op het uitkeringsbudget. Dit betekent dat een gedeeltelijke compensatie van het tekort op het re-integratiebudget met het overschot op het uitkeringsbudget niet meer mogelijk is. Er zijn twee reden waarom deze situatie is gewijzigd. De ene reden is dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het uitkeringsbudget voor 2010 met 0,8 miljoen heeft verlaagd. De andere reden is de forse stijging van het aantal uitkeringen. Het aantal uitkeringen ligt nu ongeveer 17% hoger dan eind juni 2010 en er is nog steeds sprake van een stijgende lijn. Door deze ontwikkeling van het uitkeringsvolume verwachten wij dat de uitkeringslasten in ,9 miljoen hoger zullen liggen dan de lasten waarvan we bij de eerste concernrapportage uitgegaan zijn. Niet alleen de gemeente Oosterhout wordt geconfronteerd met deze problematiek. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft becijferd dat de gemeenten naast het in het bestuursakkoord afgesproken eigen risico van 169,3 miljoen geconfronteerd worden met een extra tekort op het inkomensbudget van 176,7 miljoen. In totaal gaat het dus om een bedrag van 346 miljoen. Vanwege het feit dat in Oosterhout jarenlang een actief re-integratiebeleid is gevoerd, zal er naar verwachting in 2010 nog geen sprake zijn van een tekort op het uitkeringsbudget. Dit reintegratiebeleid heeft echter wel geleid tot het tekort op het re-integratiebudget. Toekomstige maatregelen Ondanks het feit dat de nota herijking re-integratiebeleid pas op 13 juli 2010 door u is vastgesteld, zijn wij van mening dat het noodzakelijk is om verdere maatregelen te nemen om het tekort op het re-integratiebudget verder terug te dringen. Wij zullen dan ook op korte termijn met aanvullende voorstellen komen om de re-integratie-uitgaven in balans te brengen met het budget dat wij hiervoor van het Rijk ontvangen. De noodzaak hiertoe wordt nog verstrekt door de aankondiging van het Rijk

4 Toelichting bij tweede concernrapportaqe We hebben in 2010 te maken met een tekort op het re-integratiebudget van bijna 4 miljoen. In de laatste berekeningen komt de prognose uit op een tekort van 3,8 miljoen. In de eerste concernrapportage was de prognose dat we in 2010 een te kort van 3,5 miljoen zouden hebben. Hierbij was er nog van uitgegaan dat er 1,7 miljoen van dit tekort gecompenseerd kon worden door een overschot op het inkomensdeel. Volgens de huidige prognose zal er echter geen sprake meer zijn van een overschot op het inkomensdeel. In deze notitie worden de ontwikkelingen bij uitkeringsverstrekking en re-integratie toegelicht. Algemeen Er moet rekening mee worden gehouden dat sociale zekerheidsregelingen open eind regelingen zijn. Het Rijk heeft de financiële verantwoordelijkheid voor de WWB, de WIJ, de IOAW en de IOAZ bij de gemeente neergelegd. Ook de verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt bij de gemeente. Hierbij heeft de gemeente niet alleen de verantwoordelijkheid voor personen met een WWB, WIJ, IOAW of IOAZ uitkering maar ook voor personen met een Anw-uitkering en Nuggers (nietuitkeringsgerechtigden). Voor jongeren (< 27 jaar) die werkloos zijn, heeft de gemeente de wettelijke plicht om een leerwerkaanbod te doen. Voor de andere doelgroepen geldt dat men met een beroep op de wet aanspraak kan maken op ondersteuning bij re-integratie. De gemeente is overigens wel vrij in de wijze waarop deze ondersteuning wordt geboden. Het gemeentelijk re-integratiebeleid is door de gemeenteraad vastgesteld. Uitgangspunt is hierbij altijd geweest dat iedereen die in staat is om te werken ook aan het werk is. Dit is destijds de reden geweest om Work First te starten. Daarnaast zijn ook andere instrumenten ingezet om uitkeringsgerechtigden direct aan het werk te helpen, zoals gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidie. Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van het uitkeringsbestand mag ook vastgesteld worden dat dit re-integratiebeleid resultaat heeft gehad. In de periode van 2006 tot en met 2009 had Oosterhout het hoogste percentage daling van het uitkeringsvolume in de categorie middelgrote gemeenten. 0 e 10 sterkste dakrs in ; Ge meenten me 1: OOO in wooers I I '"""""" ' I 1: Oostjerhout(-23%).... ~~1 2: Temeuzen (-22%) I 3: Dwdstein (-22%) : "% 4: Utrechtse Heuvelrug (-20%) 3 5: Bergen (NH.) (-19%,) 3 6: Den Helder (-19%) 3 7: veghel (-19%) 3 8: Heusden (-19%) 3 9: Castricum (-17%) 3 10: De Bilt (-17%) Nederland (-8%) 3 Grote gemeenten (-9%) 3 Middelgrote gemeenten (-4%) 3 Kleine gemeenten (-3%) Ontwikkeling 1/1/2007 tfm 31/12/2009 APE 2010

5 Een groot deel van de ingezette instrumenten leidt ook direct tot werk en beëindiging van de uitkering of het voorkomen van de start van de uitkering. Het aanbieden van een Work First aanbod betekent dat de cliënt geen uitkering krijgt maar direct een arbeidsovereenkomst. Hierbij speelt ook een rol dat een Work First aanpak een sterke preventieve werking heeft. Van de personen die zich melden voor uitkering komt een deel niet terug als men hoort dat men een Work First dienstverband krijgt. Het toekennen van een loonkostensubsidie betekent dat de persoon ten behoeve waarvan de subsidie wordt verstrekt een arbeidscontract krijgt bij een werkgever. Dit betekent dus dat de uitkering of het Work First dienstverband kan worden beëindigd. De inzet van deze re-integratie-instrumenten leidt direct tot een besparing op de uitkeringslasten. Het niet toepassen van deze instrumenten heeft tot gevolg dat het aantal uitkeringen zal stijgen. Dit is ook in het derde kwartaal van 2010 goed zichtbaar geweest. Het beperken van de instroom in Work First, het beperken van de loonkostensubsidie en het stoppen met zorgcontracten heeft tot een forse stijging van het aantal uitkeringen geleid. Als de direct werk instrumenten (Work First, zorgcontracten, loonkostensubsidie, opstapbaan, overbruggingsbaan) niet zouden zijn ingezet in 2010 dan zou het aantal uitkeringen fors hoger zijn. We zouden dan geconfronteerd zijn met een zeer groot tekort op het inkomensdeel. Een globale berekening laat zien dat we in die situatie een tekort op het inkomensdeel zouden hebben gehad van tussen 3 en 4 miljoen. Hier tegenover zou dan een overschot op het (geoormerkte) reintegratiebudget staan van ongeveer 1 miljoen. Bij een groot tekort op het uitkeringsbudget bestaat de mogelijkheid om een aanvullende uitkering van het rijk te ontvangen. Indien de gemeente hiervoor een verzoek doet, wordt door het rijk onderzoek gedaan naar de reden van het tekort. Alleen indien dit tekort te wijten is aan bijzondere objectief vast te stellen omstandigheden zal een extra uitkering worden verstrekt. Het onderzoek zal zich hierbij ook richten op welke wijze de gemeente uitvoering geeft aan re-integratie van uitkeringsgerechtigden. Er is geen sprake van een tekort op het uitkeringsbudget, waardoor wij hiervoor ook geen verzoek kunnen indienen bij het rijk. Wel zullen wij over de specifieke omstandigheden van de gemeente Oosterhout en de uitvoering van de re-integratie van onze uitkeringsgerechtigden een brief aan het rijk schrijven. Ontwikkelingen 2010 en 2011 De gemeenteraad heeft in juli 2010 de herijking van het re-integratiebeleid vastgesteld. Inmiddels is ook goed waarneembaar dat de kosten van loonkostensubsidie / gesubsidieerde arbeid / Work First beginnen te dalen. De prognose is dat deze daling in 2011 door zal zetten. Dit is in de onderstaande grafiek te zien. De grafiek laat niet alle re-integratiekosten zien, doch enkel de kosten van de direct werk instrumenten.

6 Totaal Zorgcontracten Totaal WSW-LKS Totaal WIW D Totaal WF-LKS D Totaal Pilot Cardan Totaal LKS-opstapbanen Totaal LKS-ov IJ gl De beperking van het re-integratiebeleid heeft een negatief effect op de kosten van uitkeringsverstrekking. Het uitkeringsvolume zal toenemen en hiermee de uitkeringslasten. Mogelijkheden bijsturing Maatregelen die genomen worden om de re-integratieactiviteiten te beperken hebben een directe invloed op de ontwikkeling van het aantal uitkeringen. Verder worden de mogelijkheden beperkt omdat de gemeente verplichtingen heeft als het gaat om ondersteuning bij re-integratie. Het is dus niet mogelijk om alle re-integratieactiviteiten te staken op het moment dat het budget is uitgeput. Uiteraard dient er bij de inzet van re-integratiemiddelen wel sprake te zijn van kostenbewustzijn. Gelet op de beperkte middelen moeten re-integratie-instrumenten op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier worden ingezet. Probleem hierbij is natuurlijk dat pas achteraf vastgesteld kan worden of het ingezette instrument effectief is. Voor uitkeringen geldt uiteraard dat hierbij sprake is van een open eind regeling. De persoon die niet over middelen beschikt om in de bestaanskosten te voorzien heeft aanspraak op een uitkering. Uiteraard komen hierbij handhavingsaspecten wel aan de orde. Er moet voor worden zorggedragen dat uitkeringen alleen terechtkomen bij personen waarvoor dit is bedoeld. Voor de ontwikkeling van het uitkeringsvolume zijn we in belangrijke mate afhankelijk van economische ontwikkelingen en dan met name de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor zover dit mogelijk is moeten we proberen om op deze ontwikkelingen te anticiperen, zodat we bij het aantrekken van de arbeidsmarkt uitkeringsgerechtigden weer kunnen plaatsen.

7 Uitkeringsverstrekking Bij de eerste concernrapportage werd er nog van uitgegaan dat we op het onderdeel uitkeringsverstrekking een voordeel zouden behalen van 1,7 miljoen. Inmiddels is deze situatie gewijzigd. De huidige prognose is dat de uitgaven ongeveer gelijk zullen zijn aan het budget dat wij voor uitkeringsverstrekking van het rijk ontvangen. De gewijzigde situatie ten opzichte van de eerste concernrapportage heeft de volgende twee oorzaken. Verlaging budget Het Rijk heeft de budgetten voor uitkeringsverstrekking naar beneden bijgesteld. In de eerste concernrapportage werd nog uitgegaan van een budget van 9,1 miljoen. Dit was de voorlopige toekenning die het ministerie van SZW in december 2009 heeft gedaan. Het definitieve budget is nu vastgesteld op 8,3 miljoen. Hogere uitkeringslasten In de eerste concernrapportage werd er van uitgegaan dat het gemiddeld aantal uitkeringen (WWB, WIJ, IOAW en IOAZ) in zou bedragen. Sinds juli 2010 zien we echter, mede door de beperking van de re-integratieactiviteiten, een forse stijging van het aantal uitkeringen. Het aantal uitkeringen is nu (oktober) ongeveer 100 hoger dan eind juni. Op basis van deze ontwikkelingen gaan we nu uit van een gemiddeld aantal uitkeringen over 2010 van 611. Daarnaast zijn de kosten per uitkering hoger dan aanvankelijk was geraamd. In de begroting en de eerste concernrapportage werd nog uitgegaan van gemiddelde kosten per uitkering van Dit moet worden bijgesteld tot Door deze twee ontwikkeling liggen de uitkeringslast ongeveer 0,9 miljoen hoger dan waarvan bij de eerste concernrapportage is uitgegaan X Uitkeringslasten Uitkeringsbudget (inkomensdeel) Budget FWI t.b.v. IOAW/IOAZ Resultaat Begroting / e Corap e Corap X Uitkeringslasten Uitkeringsbudget Resultaat Begroting Prognose / Prognose /-176 Er zijn voor 2011 twee prognoses gemaakt. Prognose 1 gaat uit van de situatie waarbij er sprake is van een stagnerende arbeidsmarkt. Omdat de re-integratieactiviteiten beperkt worden zal het aantal uitkeringen stijgen. Het tekort op het inkomensbudget kan dan oplopen tot 1 miljoen. Bij prognose 2 wordt er uitgegaan van een herstellende arbeidsmarkt. Hierdoor zal de instroom in de uitkering beperkt worden en komen er meer mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden om weer aan het werk te komen. In die situatie zal er sprake zijn van een beperkt tekort op het inkomensbudget.

8 Het uitkeringsbudget zoals bij de prognoses is vermeld, is het budget zoals dit voorlopig is vastgesteld door het ministerie van SZW. De definitieve vaststelling vindt september 2011 plaats. De definitieve vaststelling vindt plaats op basis van de werkloosheidsontwikkeling en de prognoses van het CPB. Bij prognose 1 kan dit betekenen dat het uitkeringsbudget hoger wordt vastgesteld en bij prognose 2 kan dit lager zijn. Re-integratie In de eerste concernrapportage is aangegeven dat we te maken zouden krijgen met een tekort op het re-integratiebudget van 3,5 miljoen. Dit is inmiddels aanleiding geweest om te komen tot een herijking van het re-integratiebeleid. In financiële zin zijn de maatregelen die genomen zijn om de uitgaven te beperken nog maar beperkt zichtbaar. Alleen ten aanzien van Work First zijn de resultaten gunstiger dan waarvan werd uitgegaan bij de eerste concernrapportage. Bij een aantal andere onderdelen van het re-integratiebeleid is dit echter nog niet het geval en is er nu zelfs sprake van een minder gunstig beeld dan bij de eerste concernrapportage. Work First Bij de eerste concernrapportage werd uitgegaan van een gemiddeld aantal Work First trajecten van 135. Inmiddels bedraagt het aantal lopende Work First trajecten minder dan 100. De verwachting is dat we in 2010 op een gemiddelde van 115 Work First trajecten zullen uitkomen. De kosten zullen hierdoor ongeveer lager zijn. Op basis van de huidige ontwikkelingen van Work First wordt verwacht dat het in de nota herijking re-integratiebeleid genoemde aantal van 75 lopende Work First trajecten in het eerste kwartaal van 2011 gehaald zal zijn. Overbruqqinqsbanen In de eerste concernrapportage werd nog uitgegaan van gemiddeld 10 overbruggingsbanen. Er was hierbij echter geen rekening gehouden met een aantal overbruggingsbanen dat in het eerste half jaar gestart is. Nu moet uitgegaan worden van een gemiddeld aantal van 17. Dit betekent een nadeel van Met de herijking van het re-integratiebeleid is besloten om geen nieuwe overbruggingsbanen meer te starten. WIW Het aantal WlW-banen ligt één hoger dan de berekening bij de eerste concernrapportage. Verder is gebleken dat de kosten per WlW-baan hoger zijn. Bij de eerste concernrapportage zijn deze kosten abusievelijk berekend op basis van het minimumloon in plaats van op basis van de geldende CAO. In totaal betekent dit een nadeel van Zorqcontracten Het gemiddeld aantal lopende zorgcontracten ligt naar verwachting 10 hoger (70 in plaats van 60) dan waarvan bij de eerste concernrapportage is uitgegaan. De kosten liggen hierdoor hoger. Inmiddels worden geen nieuwe zorgcontracten meer aangeboden. Dit betekent dat het aantal zorgcontracten de komende maanden zal dalen. De laatste zorgcontracten zullen in maart 2011 aflopen.

9 Loonkostensubsidies De gemiddelde kosten van loonkostensubsidies liggen dit jaar op ongeveer Bij de eerste concernrapportage werd uitgegaan van gemiddelde kosten van De totale kosten zijn daardoor hoger dan het bedrag waarvan werd uitgegaan bij de eerste concernrapportage. Met de herijking van het re-integratiebeleid zijn de loonkostensubsidies beperkt. De opstapbaan met een loonkostensubsidie van 80% wordt niet meer toegepast. Bij de reguliere loonkostensubsidie van 40% wordt in het tweede halfjaar gehalveerd. De effecten van deze maatregelen zullen pas in 2011 zichtbaar worden. Belangrijk om hierbij op te merken is dat er bij een loonkostensubsidie sprake is van een baan bij een reguliere werkgever. Deze plaatsingsvorm staat het dichts bij het uiteindelijke doel van re-integratie; duurzame uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. No-riskpolis Omdat nieuwe no-riskpolissen ingekocht moeten worden liggen de kosten ruim hoger dan waarvan bij de eerste concernrapportage is uitgegaan. Overigens levert de no-riskpolis ook voordelen op. Tot nu toe is een bedrag van ongeveer aan loonkostensubsidie terug ontvangen omdat dekking van loonkosten via de no-riskpolis plaats heeft gevonden. Activerings- en re-inteqratietraiecten De totale kosten voor activerings- en re-integratietrajecten zullen ongeveer hoger liggen dan het bedrag waarvan bij de eerste concernrapportage is uitgegaan. Zoals bij de nota herijking reintegratiebeleid is vastgesteld wordt in het tweede halfjaar terughoudend omgegaan met de inzet van met name activeringstrajecten. De effecten hiervan zullen in 2011 goed zichtbaar moeten worden. Ook met re-integratietrajecten zal terughoudend omgegaan worden. De kanttekening die hierbij wel geplaatst moet worden is dat de gemeente op grond van de Wet investeren in jongeren verplicht is op een aanbod te doen aan de persoon jonger dan 27 jaar. Voor deze categorie zullen dus veelal re-integratie-instrumenten worden ingezet X Work First Overbruggingsbanen WIW Zorgcontracten Loonkostensubsidie Diagnose No risk polis Trajecten Activering 1 e Corap e Corap Verschil 420 -/ /-150 -/ / / Totaal *) Ontvangen budget Verschil / / / /- 300 *) de totalen in de tabel zijn geen optelling van de verschillende onderdelen die in de tabel zijn vermeld. In de tabel zijn namelijk enkel de onderdelen genoemd waarbij er sprake is van een (grotere) afwijking ten opzichte van de eerste concernrapportage.

10 2011 X Work First Overbruggingsbanen WIW Zorgcontracten Loonkostensubsidie Diagnose Scholing Trajecten Activering Overige kosten Begroting Prognose Prognose Totaal Ontvangen budget Verschil / / /- 337 Met de maatregelen die inmiddels zijn genomen zal het tekort op het werkdeel in 2011 dalen, maar waarschijnlijk zal er ook in 2011 sprake zijn van een tekort. Als uitgegaan wordt van een stagnerende arbeidsmarkt (prognose 1) dan zal er in 2011 sprake zijn van een tekort tussen en Bij een herstellende arbeidsmarkt (prognose 2) zal het tekort tussen en liggen. Totale prognose 2011 X Resultaat uitkeringen Resultaat re-integratie Totaal 2011 Begroting 531 t /- 682 Prognose 1 -/ / / Prognose 2 -/-176 -/ /-513

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

1.0 Wet werk en bijstand (WWB)

1.0 Wet werk en bijstand (WWB) 1. Wet werk en bijstand (WWB) 1.1 Intakes In het derde kwartaal van 11 hebben 139 personen een intake gesprek voor een uitkering gehad. Dat zijn er 11 minder dan in het voorgaande kwartaal. Onderstaande

Nadere informatie

w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiniii! gemeente Aan de gemeenteraad In behandeling bij Datum Uw kenmerk Ons kenmerk

w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiniii! gemeente Aan de gemeenteraad In behandeling bij Datum Uw kenmerk Ons kenmerk gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiniii! Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1 Onderwerp Informatie uitkeringsverstrekking en re-integratie 1016012905 In behandeling bij Geachte raad,

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300

45.000 Totaal 1.450.177 950.444 825.300 Bijlage 1: Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? Uitgangspunt 1. Bij het voorstel voor de afbouw WIW/ID is een financieel overzicht gemaakt van de verwachte inkomsten en uitgaven op het participatiebudget

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Voorstel Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Onderwerp : Vangnetregeling Participatiewet 2015 Inleiding Voor het verstrekken van

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december

ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december ConceptUitvoeringsbesluit Participatiewet 2015 Besluit ter uitvoering van de Re- integratieverordening Participatiewet 2015 Versie 18 december Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Alle begrippen

Nadere informatie

Publicatie datum: Factsheet Miljoenennota 2018

Publicatie datum: Factsheet Miljoenennota 2018 Publicatie datum: 20-09-2017 Factsheet Miljoenennota 2018 Macrobudget BUIG IOAW en Bbz Volumeontwikkeling Colofon Gevolgen voor macrobudget Participatiewet Factsheet Miljoenennota 2018 Op Prinsjesdag,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp evaluatie en wijzigingen voorwaarden overbruggingssubsidie

Nota van B&W. Onderwerp evaluatie en wijzigingen voorwaarden overbruggingssubsidie Nota van B&W Onderwerp evaluatie en wijzigingen voorwaarden overbruggingssubsidie Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. E.F. van Duffelen Telefoon 5114395 E-mail: duffele@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr.

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad RIS109225_14-10-2003 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van de gemeenteraad Uw kenmerk Ons kenmerk rm 157 - BSW/03/522 RIS 109225 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag 1 Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag Bijlagen -- Inlichtingen bij Uw kenmerk Dossier/volgnummer 55808-054 Mr. G.A. van Nijendaal

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken? Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Afdeling kwartaal 1

Afdeling kwartaal 1 1 6. 0 0 0 3 0 3 0 Afdeling 1 Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG) gedurende het jaar Uit het budget BUIG wordt algemene

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. Kamervraag van het lid De Wit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt) Vergadering: 20 januari 2009 Agendanummer: 9 Status: Bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar:j.w.t. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. W. T. van Bragt)

Nadere informatie

1. Het college stelt jaarlijks een beleidsplan re-integratie voor. 2. De gemeenteraad van Wormerland vraagt het college om

1. Het college stelt jaarlijks een beleidsplan re-integratie voor. 2. De gemeenteraad van Wormerland vraagt het college om RAADSVOORSTEL Datum aanmaak Onderwerp Programma en portefeuillehouder Raadsvergadering Aan de raad van de gemeente Wormerland Oktober 2013 Rekenkameronderzoek Kaderstelling & controle WWB in Sociale Zaken-

Nadere informatie

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden. Zaaknummer: 00385208 OWZ CV memo raad tijdelijke dienstverbanden Wsw Collegevoorstel Inleiding Medio 2013 hebben de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de strategische nota Iedereen doet

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons kenmerk uw brief van/kenmerk

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Aanvraag Incidentele aanvullende uitkering WWB Vergadering d.d. : 8 juli 2010 agendapunt :

Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Aanvraag Incidentele aanvullende uitkering WWB Vergadering d.d. : 8 juli 2010 agendapunt : Voorstel aan de Raad Onderwerp : Aanvraag Incidentele aanvullende uitkering WWB 2009 Vergadering d.d. : 8 juli 2010 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : 15 juni 2010 Zaaknummer : Beslispunt(en):

Nadere informatie

de gemeenteraad Tussentijdse rapportage Participatiebudget en re-integratiebeleid WIZ

de gemeenteraad Tussentijdse rapportage Participatiebudget en re-integratiebeleid WIZ memo aan onderwerp de gemeenteraad Tussentijdse rapportage Participatiebudget en re-integratiebeleid WIZ van M.J.C. Suijker datum 7 juni 2010 memo Geachte leden van de raad, Als verantwoordelijk wethouder

Nadere informatie

Factsheet Miljoenennota 2017

Factsheet Miljoenennota 2017 Macrobudget BUIG IOAW en Bbz Volumeontwikkeling Colofon Gevolgen voor Macrobudget Participatiewetuitkering Op Prinsjesdag, 20 september 2016, maakte het kabinet de plannen voor de komende jaren bekend.

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld BESLUIT. vast te stellen het Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Class.nr.: -1.848 Nr.: 12 a. De raad der gemeente DANTUMADEEL; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 7 en 8 van de Wet Werk en Bijstand; gelezen het advies van de commissie Samenleving

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 16 februari 2012 Agendapuntnummer: 8 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: 12int00645 Casenr: 12.00232 Onderwerp: Wijziging verordeningen sociale zekerheid nav wijziging Wet

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U201101586

ons kenmerk BAWI/U201101586 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. staatssecretaris drs. P. de Krom Postbus 90801 2509 LV Den Haag doorkiesnummer (070) 373 8681 betreft Tekort Inkomensdeel WWB 2011 uw kenmerk ons

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 17 januari 2012 Agendapuntnummer: 08 Raadsvergadering 23-02-2012 Registratienummer: 12int0019212int00183 Casenr: 12.0007012.00066 Onderwerp: Intrekking overgangsregeling subsidie oud

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad,

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad, RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 9-8-2016 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon Uw brief van: Onderwerp: ZK16001249 Samenleving R. Knoop Aanvraag

Nadere informatie

Re-integratie in beleidsnota. gemeente Schiedam

Re-integratie in beleidsnota. gemeente Schiedam gemeente Schiedam beleidsnota gemeente Schiedam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Werk Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T0I021911 11 W wvvw,schicdam.n!

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. Toelichting Algemeen Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314

Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 Verordening tegenprestatie participatiewet 2015 Documentnummer INT-14-13314 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET 2015 GEMEENTE BEVERWIJK De raad van de gemeente Beverwijk; gelet op artikel 8a, eerste

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

Premieverordening 2012

Premieverordening 2012 Premieverordening 2012 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2012, gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 en 2010. Uitvoering re-integratie. WWB, WIJ en IOAW

Jaarverslag 2009 en 2010. Uitvoering re-integratie. WWB, WIJ en IOAW Jaarverslag 2009 en 2010 Uitvoering re-integratie WWB, WIJ en IOAW Jaarverslag 2009 Uitvoering re-integratie WWB, WIJ, IOAW, IOAZ - Concept Pagina 2 van 14 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 4

Nadere informatie

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

Onderwerp Vangnetuitkering Participatiewet /2016Z

Onderwerp Vangnetuitkering Participatiewet /2016Z Onderwerp Vangnetuitkering Participatiewet 2016 Volgnr. Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0013936/2016Z02207 16.0013936 wethouder P. Jorritsma Ad Huijsman Loket Altena Datum voorstel 1 november

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief - 6AUG2BU ons kenmerk werkendam.n Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief - 6AUG2BU ons kenmerk werkendam.n Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

Gemeente tj Bergen op Zoom

Gemeente tj Bergen op Zoom Gemeente tj Bergen op Zoom ^^^B Kaadsmededehnq Datum Van Aan Kopie aan 0 7 DEC. Het college van B&W De raads- en duoburgerieden Nr. Contactpersoon: Joost Ansems Email: J.M.Ansems@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277456

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Toelichting bij de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand Algemeen In de Wet werk en bijstand staat, voor personen jonger dan 65 jaar, het uitgangspunt werk boven inkomen centraal. De gemeente draagt

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen met

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregels premiebeleid WWB maart 2010

Uitvoeringsregels premiebeleid WWB maart 2010 Uitvoeringsregels premiebeleid WWB 2009 1 maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Premies aan individuen 6 1.1 Algemene bepalingen 6 1.2 Uitstroompremie 7 1.3 Deeltijdpremie 7 1.4 Participatiepremie 8

Nadere informatie

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele

Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Wijziging op de Verordening Re-integratie en Tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Borsele Citeertitel: Re-integratieverordening 2015 De raad van de gemeente Borsele, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015 Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Wierden 2015 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 8a lid 1

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand NO: De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van het college van... ; gelet op de Wet werk en bijstand; gezien het advies van de raadscommissie Samenleving; overwegende dat op grond van

Nadere informatie

Vragen Re-integratie beleid

Vragen Re-integratie beleid Vragen Re-integratie beleid Algemeen uitgangspunt (gegevens SCP). Sinds 2003 is de WWB van kracht, met als uitgangspunt werk boven inkomen. Gemeente kunnen instrumenten inzetten als scholing, loonkostensubsidie,

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: J. de Graaf. No. B Dronten, 6 november Beleidskeuzes WWB Aan de gemeenteraad Portefeuille: J. de Graaf No. B12.002085 Dronten, 6 november 2012 Beleidskeuzes WWB 2013 Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Voor de besteding van de doeluitkering werkdeel WWB 2013 ter

Nadere informatie