Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus"

Transcriptie

1 Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013

2 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams regeerakkoord New Public Management - Europese regels en standaarden (ESR 1995, COFOG, IPSAS) - Verschillende systemen in gemeenten en OCMW s ESR : Europees Stelsel van nationale en regionale Rekeningen COFOG : Classification of the Functions of Government IPSAS : International Public Sector Accounting Standards

3 Wat verandert - Functies/AC-sac worden beleidsdomeinen, -velden en items - Budgettaire artikels worden algemene rekeningen - Transactieboekhouding en geen verbintenisboekhouding - Outputbegroting in plaats van inputbegroting - Beleid in beleidsdoelstellingen - Beleidsrapporten, beheersrapporten, managementrapporten - Meerjarenplan (strategische nota en financiële nota) - Budget (beleidsnota en financiële nota) - Onderscheid exploitatie-investeringen <> GD en BD - Financieel evenwicht - Financiering in functie van liquiditeit

4 Het -traject Voorbereiding Waarderingsregels Informatiebehoefte en - bronnen Omgevingsanalyse Beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties Converteren rekening en inventaris Algemeen rekeningenstelsel Beleidsdomeinen, -velden, -items Meerjarenplan en budget BOEKHOUDING BELEID ARCHITECTUUR

5 Het -traject Voorbereiding Informatiebehoefte- en bronnen Beleidsdomeinen, -velden en items Algemeen rekeningenstelsel en derdenbestand Omgevingsanalyse Bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Opmaken van het meerjarenplan en budget Vastleggen van de waarderingsregels Converteren van de rekening (met inventaris)

6 Voorbereiding Veranderingsmanagement (change) is een project. Het -project verandert véél in alle geledingen van de organisatie, zowel bij de administratie als bij de beleidsploeg. Verandering betekent weerstand Een goede projectaanpak maakt van de vernieuwing een opportuniteit, en impliceert : - betrokkenheid en draagvlak - communicatie en informatie - een goede planning - volharding en bijsturing

7 Voorbereiding Projectplanning is een project. Plan het project degelijk in al zijn fasen (-projectplanning.xls). Het -traject vergt overleg met en tussenkomst van diverse personen en groepen van personen. Stel een stuurgroep en (diverse) werkgroep(en) (afhankelijk van het thema) samen. De stuurgroep en werkgroep(en) kunnen zowel samengesteld zijn uit beleidsmensen als administratie, naargelang het te bespreken onderwerp. Het is aangewezen de hele organisatie te informeren over het -project en op de hoogte te houden van de voortgang van het project. Spreek met de werkgroep een communicatieplan af (periodiciteit, doelgroep, inhoud). Organisatie Het -project/traject is grotendeels gelijk voor gemeente en OCMW. Overleg in bepaalde stappen in het traject zal de samenwerking en afstemming bevorderen. Ook de autonome gemeente/provinciebedrijven en OCMW-verenigingen vallen onder de -regelgeving. Het is aangewezen het -project gemeentebreed te benaderen, met respect voor de eigenheid van elke organisatie.

8 Informatiebehoefte en -bronnen Het besluit over de voorziet in diverse rapporten : beleidsrapporten, beheersrapporten en managementrapporten. Enkel de minimale inhoud van de beleidsrapporten is vastgelegd. De vorm en inhoud van de beheersrapporten en managementrapporten zijn niet vastgelegd. Niet elke doelgroep heeft dezelfde informatiebehoefte. Daarom is het essentieel om vooraf zowel de interne als de externe informatiebehoefte per doelgroep te bepalen, en deze vervolgens af te stemmen op de beschikbare informatiebronnen. Welke informatie moeten we aan welke doelgroep rapporteren? Rapporten ter verantwoording van beleidsbeslissingen en de bijhorende budgetten. Rapporten in functie van opvolging van het budgethouderschap. Digitale rapportering aan de Vlaamse overheid. Deelrapporten ter verantwoording van sectorale subsidies. Managementrapporten met diverse nuttige management-informatie (MIS).

9 Informatiebehoefte en -bronnen Om de informatiebehoefte te detecteren kunnen diverse technieken worden aangewend : vraag aan de gebruikers zèlf welke informatie zij wensen ga na welke vragen in het verleden zoal werden gesteld leid uit de bestaande informatiesystemen en rapporteringen de behoefte af Ga na welke vragen in het verleden zoal werden gesteld. Hoeveel hebben wij dit jaar al uitgegeven aan recepties? Welke energiebesparende maatregelen zijn er vorig jaar genomen? Is er minder sluikstorten door de sensibiliseringscampagne? Hoeveel kost een aan huis bezorgde warme maaltijd uit onze keuken eigenlijk? Welke verslagen, rapporten, moeten periodiek worden opgemaakt? Kwartaal/Semester-rapportering van de financieel beheerder De Vlaamse overheid verzamelt gegevens in functie van statistieken De subsidiërende instanties willen een verantwoording over de besteding van middelen

10 Informatiebehoefte en -bronnen Informatie is verspreid over diverse diensten binnen de organisatie. Niet alleen de boekhouding is een belangrijke informatiebron, maar ook alle randpakketten (bv. fakturatiepakket, belastingenpakket, personeelssoftware, sociale dienst, GIS, reservatiesoftware, ). Deze informatiebronnen bevatten zowel financiële als niet-financiële informatie die een antwoord kan bieden op vragen met betrekking tot : - een structuur of substructuur (bv. een beleidsveld, beleidsitem of een kostenplaats) - een project (bv. een actieplan of actie) - een kosten- of opbrengstensoort (bv. elektriciteitsverbruik) - statistische gegevens (bv. graad van absenteïsme) Niet alle gewenste informatie moet door worden gegenereerd. Dikwijls zijn andere informatiebronnen veel beter geschikt om de gewenste informatie te verschaffen. Dit is van groot belang bij de beslissingen in de volgende fasen, in het bijzonder : het bepalen van de beleidsitems en opbouw van het algemeen rekeningenstelsel.

11 Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems Beleidsvelden zijn een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Deze vervangen de functionele codes of (sub)activiteitencentra (AC-SAC) en zijn verplicht en gestandaardiseerd. Een beleidsdomein is een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen. Met uitzondering van het beleidsdomein Algemene financiering zijn deze vrij samen te stellen, bv. rekening houdend met het organogram, bevoegdheidsverdeling van de mandatarissen,... Op dit niveau zullen de verplichte rapporten worden gemaakt en gebeurt ook de kredietcontrole. De opgelegde indeling van de beleidsvelden suggereert al een zekere groepering van de velden in domeinen. Deze groepering kan behouden worden als indeling in beleidsdomeinen, maar dit is zéker niet noodzakelijk. Beleidsvelden kunnen verder worden onderverdeeld in beleidsitems, die een specifieke rapportering kunnen ondersteunen (zie ), bv. ten behoeve van subsidiërende instanties, MAT, Beleidsitems laten toe om het beleid per beleidsveld verder te detailleren. Een beleidsitem kan een soort beleid zijn of kan een kostenplaats onderscheiden. Een beleidsveld kan maar tot één beleidsdomein horen. Een beleidsitem kan maar tot één beleidsveld horen.

12 Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems In het besluit van 23/11/2012 is het stelsel van de beleidsvelden aangepast. Er werden beleidsvelden toegevoegd (bv Organisatiebeheersing, 0115 Welzijn op het werk ), gewijzigd (bv Politiediensten, 0953 Woon- en zorgcentra ) en geschrapt (bv Bijdrage aan het OCMW ). Sommige softwarepakketten onderscheiden naast de -indeling (beleidsdomeinbeleidsveld-beleidsitem) nog bijkomende dimensies. Deze zijn facultatief en kunnen nuttig zijn om extra managementrapportering te ondersteunen. Soms worden kostenplaatsen als extra dimensie voorzien. Deze zijn dan (in tegenstelling tot beleidsitems) over diverse beleidsvelden heen te gebruiken, zodat verspreide verrichtingen toch nog naar eenzelfde eenheid (KP) kunnen verwijzen. Let wel : op kostenplaatsen kan doorgaans niet apart worden gebudgetteerd, maar enkel worden geboekt

13 Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems Beleidsdomeinen van gemeente en OCMW op elkaar afstemmen? De lijst van beleidsvelden is uniform voor gemeenten, OCMW s, autonome gemeentebedrijven,. Sommige beleidsvelden zullen zowel bij de gemeente als het OCMW van toepassing zijn (bv Organisatiebeheersing, 0930 Sociale huisvesting ). De groepering in beleidsdomeinen beïnvloedt vooral de beleidsrapporten (rapportering aan de Raad). Vanuit het gemeentelijk oogpunt zal een OCMW hoofdzakelijk als Welzijn worden benaderd. Terwijl het OCMW mogelijks duidelijk onderscheid maakt tussen sociale en maatschappelijke dienstverlening, woonvoorzieningen, thuisdiensten, Als gestreefd wordt naar gelijke beleidsdomeinen zullen de OCMW beleidsrapporten ongetwijfeld aan detailwaarde verliezen (het OCMW zal mogelijks worden opgenomen in beleidsdomein Welzijn ). De behoefte naar afstemming van beleidsdomeinen wordt ingegeven door de consolidatie van gemeente, OCMW, en misschien ook autonome gemeentebedrijven. Dit is ongetwijfeld interessant om het beleid op lokaal niveau te kunnen (samen)vatten, maar mag niet leiden tot een uitholling van de individuele rapportering. Consolidatie kan immers ook simpelweg door het optellen van de uniform beleidsvelden en de groepering in een macro-indeling in beleidsdomeinen. Onderlinge financieringsstromen kunnen daarbij worden gecorrigeerd.

14 BD 01 Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems Algemene financiering BD 04 Leren en welzijn BD 02 Interne zaken BD 05 Vrije tijd BD 03 Ruimte Voorbeeld

15 BD 01 Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems Algemene financiering BD 04 Wonen BD 02 Interne zaken BD 03 Sociale dienstverlening Voorbeeld

16 Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems Beleidsdomein Beleidsvelden Beleidsitems VRIJE TIJD 0703 Bibliotheek 0740 Sport Sportpromotie Sporthal De Sterre Zwembad Den Bessem Buitenterreinen 0750 Jeugd JOC Centraal Speelterreinen Voorbeeld

17 Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems Beleidsdomein Beleidsvelden Beleidsitems VRIJE TIJD 0703 Bibliotheek 0740 Sport Sportverenigingen Sportpromotie Infrastructuur 0750 Jeugd Jeudverenigingen Speelpleinwerking Infrastructuur Voorbeeld

18 Beleidsdomeinen, beleidsvelden, beleidsitems Beleidsdomein Beleidsvelden Beleidsitems WONEN 0950 Ouderenwoningen 0953 Rusthuizen WZC De Populier Kortverblijf 0952 Serviceflats SF Meerminne SF Ter Linden Voorbeeld

19 Algemeen rekeningenstelsel en derdenbestand In de bijlagen bij het besluit over de is een minimum algemeen rekeningenstelsel (MAR) opgenomen. Het is een minimumindeling, een basisstructuur waarbinnen de eigen rekeningen kunnen worden ingevuld. Dit laat toe om het detailniveau zelf te bepalen, in functie van de individuele informatiebehoefte (zie ). De informatie kan dikwijls eenvoudig uit een algemene rekening worden afgeleid, waardoor het overbodig wordt een beleidsitem te creëren. Het MAR van de NOB (nieuwe OCMW-Boekhouding) wijkt op een aantal aspecten af van het -MAR, maar kan omgevormd worden naar. Probeer op basis van een begrotingsrekening/jaarrekening alle artikels/algemene rekeningen toe te wijzen aan het nieuwe rekeningenstelsel. Hoeveel posities moet een algemene rekening omvatten? De lengte van de algemene rekeningen is niet opgelegd. 6 posities is perfect mogelijk maar zal de verdere detaillering en uitsplitsing van groepen beperken, zeker in de patrimoniumrekeningen (klasse 2). In het MAR is de staart van de rekeningen (laatste cijfers) dikwijls al tot 2, en de kop (eerste cijfers) soms tot 4 posities opgelegd Een algemene rekening van 7 posities biedt voldoende mogelijkheden om (volgens de informatiebehoefte) verder te detailleren.

20 Algemeen rekeningenstelsel en derdenbestand In het besluit van 23/11/2012 is het MAR gewijzigd. Er werden specifieke rekeningen voorzien voor interne facturatie, en sommige rubrieken werden verder vast ingedeeld (vooral de groep 61 ). Moet het algemeen rekeningenstelsel van gemeente en OCMW op elkaar worden afgestemd? Moeten we een gemeenschappelijk algemeen rekeningenstelsel opmaken? Door het feit dat zowel de gemeente als het OCMW gebruik maken van het opgelegde MAR is de vergelijkbaarheid op dit niveau verzekerd. Zeker na de verder opgelegde indeling van het MAR in het wijzigingsbesluit biedt dit op zich al een verregaande basis voor vergelijking en consolidatie. Als gemeente, OCMW, autonome gemeentebedrijven, vanuit een gemeenschappelijke financiële dienst worden verwerkt is het natuurlijk nog gemakkelijker om eenzelfde rekeningstelsel te gebruiken. Net als bij de beleidsdomeinen kan een gemeenschappelijk algemeen rekeningenstelsel mogelijks de specifieke rapportering en informatiebehoefte uithollen of kan dit leiden tot een eerder complex rekeningenstelsel.

21 Het -traject Voorbereiding Informatiebehoefte- en bronnen Beleidsdomeinen, -velden en items Algemeen rekeningenstelsel en derdenbestand Omgevingsanalyse Bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Opmaken van het meerjarenplan en budget Vastleggen van de waarderingsregels Conversie van de rekening (met inventaris)

22 Omgevingsanalyse De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan. Dit is een motivering en verantwoording voor de gekozen beleidsprioriteiten in het meerjarenplan. Tegelijk is de omgevingsanalyse een basis voor oriëntatie van het beleid en het bepalen van de beleidsprioriteiten ten behoeve van de nieuwe beleidsploeg. Het beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren, versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties In een SWOT-analyse kunnen per dienst of cluster de sterke en zwakke punten, en opportuniteiten en bedreigingen worden opgelijst. Deze analyse kan leiden tot concrete voorstellen tot verbetering in actieplannen en acties die opgenomen worden in een inspiratienota. Op basis van deze inspiratienota kan de nieuwe beleidsploeg haar beleidsvisie concretiseren en de beleidsdoelstellingen formuleren voor het meerjarenplan. De beleidsplanning komt tot stand door de interactie van minstens 4 actoren : administratie (de inspiratienota), de beleidsploeg (beleidsvisie), de hogere overheden (bv. Vlaamse beleidsprioriteiten) en diverse belangengroepen (participatie).

23 Omgevingsanalyse OMGEVINGSANALYSE Inspiratienota Interne analyse Externe analyse SWOT-ANALYSE Aanbevelingen

24 Omgevingsanalyse : basis voor beleidsplanning STRATEGISCHE BELEIDSPLANNING Inspiratienota Administratie Beleidsdoelstellingen Actieplannen Acties Lokale beleidsvisie en -prioriteiten Vlaamse beleidsprioriteiten Participatie Mandatarissen Vlaanderen Burger

25 Bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Volgens het besluit over (art. 6) bestaat een beleidsdoelstelling uit : een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of dat effect meetbaar gemaakt; (Wat willen we bereiken?) een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven (Wat gaan we daarvoor doen?) de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft; (Wat zijn de financiële gevolgen?)

26 Bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Een beleidsdoelstelling kan niet altijd concreet en dus meetbaar zijn ( SMART). Sommige doelstellingen zullen verband houden met budgetten, andere niet. De meetbaarheid en evaluatie van niet-monetaire doelstellingen zal moeilijker zijn dan de monetaire doelstellingen. Het besluit over onderscheidt prioritaire beleidsdoelstellingen en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. Enkel over de prioritaire doelstellingen wordt gerapporteerd in de beleidsrapporten. Onderscheid wordt gemaakt tussen : Prioritaire beleidsdoelstellingen Niet-prioritaire (overige) beleidsdoelstellingen Niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen = Overig beleid Het prioritaire karakter van beleidsdoelstellingen ligt wellicht in het vernieuwende aspect dat aan de basis van de beleidsdoelstelling ligt (transformatie, klemtoon, verbetering, ). Prioritaire beleidsdoelstellingen zullen dus eerder op nieuw beleid betrekking hebben

27 Bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Moet het ganse budget worden gekoppeld aan beleidsdoelstellingen? De categorie niet in beleidsdoelstellingen opgenomen verrichtingen vertegenwoordigt bij de -starters een aanzienlijk deel van het budget, voornamelijk in de exploitatie. Een groot deel van de exploitatiebudgetten heeft inderdaad te maken met kerntaken en recurrente werking (bv. aankoop van boeken voor de bibliotheek, uitbetalen van steun en leefloon, ), en worden niet echt beïnvloed door specifieke beleidsopties of keuzes. Dit geldt ook een deel van de investeringsbudgetten (bv. vervangingsinvesteringen). Het is wel zo dat in diverse softwarepakketten een budget moet worden gekoppeld aan een actieplan en/of beleidsdoelstelling, maar dit is enkel een softwaretechnisch fenomeen en heeft niet noodzakelijk te maken met echt beleid Is een verrichting/budget doelstellingwaardig? Met andere woorden : draagt het budget bij tot specifiek beleid? Of is het budget louter (verdere) invulling van de kerntaken van de gemeente of OCMW? In deze beschouwing zullen er wellicht minder beleidsdoelstellingen worden geformuleerd, maar zullen die wel een duidelijke weergave zijn van specifieke beleidsopties, en niet louter een kapstok zijn voor recurrente budgetten...

28 Beleidsdoelstelling 2014 Visie / Missie / Strategie / Thema Actieplan Actie Actie Actie Actie Beleidsdoelstelling Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Actieplan Actie Actie Actie Actie

29 Bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Gezien de raad in de eerste plaats belast is met de beleidsbepaling en niet met de beleidsuitvoering, dient de raad zich te concentreren op de hoofdlijnen. Het is dus niet aangewezen (en wellicht ook niet mogelijk) om alle activiteiten van het bestuur in beleidsdoelstellingen te vertalen. Aangezien echter niet alle activiteiten van een bestuur in prioritaire doelstellingen worden vertaald, wordt er, per beleidsdomein, een rubriek overig beleid toegevoegd. Zonder deze rubriek zou men de besturen verplichten om een zero-based meerjarenplan op te stellen. Dit is niet haalbaar en niet wenselijk. De raad moet zich in de eerste plaats concentreren op de belangrijkste wijzigingen die het bestuur wil aanbrengen aan de bestaande toestand. Om nieuwe initiatieven mogelijk te maken, kan er beleidsruimte gecreëerd worden door efficiënter te werken. In de startfase is het soms beter het aantal beleidsdoelstellingen beperkt te houden, maar deze wel degelijk te formuleren en onderbouwen. Deze beleidsdoelstellingen kunnen zowel betrekking hebben op nieuw beleid en op vernieuwend beleid.

30 2014 Beleidsluik Financieel luik Missie / Strategie / Thema Beleidsdoelstelling BD - Beleidsdomein BV - Beleidsveld BI - Beleidsitem Actieplan BI - Beleidsitem Actie Actie BD/BV-BI/AR Budgetsleutel BD/BV-BI/AR Budgetsleutel BD/BV-BI/AR Budgetsleutel Actie BD/BV-BI/AR Budgetsleutel

31 2016 Beleidsluik Financieel luik Cultuur voor iedereen 05 - Vrije tijd Tegen eind % van de leeftijdsgroep jaar lezend lid maken van de bibliotheek De bibliotheek aantrekkelijker maken voor jongeren Bibliotheek 01 - Centrale bib 02 - Filiaal Gratis WIFI Lezingen 05/ / Andere communicatiekosten 05/ / Andere erelonen en vergoedingen 05/ / Andere erelonen en vergoedingen Parkeerfaciliteiten 05/ / Installaties - Gemeenschapsgoederen

32 2017 Beleidsluik Financieel luik Bestrijding kansarmoede Tegen eind 2017 willen we cliënten activeren in reguliere tewerkstelling 03 Maatschappelijke dienstverlening 0904 Activering tewerkstelling Opstart strijkwinkel T oud ijzer Aanwerving 5 art. 60-ers 03/ /6202 Bezoldigingen Huur pand Renovatie en inrichting strijkwinkel 03/ /613 03/ /229 Huur onroerende goederen Andere gebouwen Gemeenschaps

33 Beleidsdoelstellingen : hoe meten? Hoe moeten beleidsdoelstellingen gemeten worden? Indicatoren geven aan of een beleidsdoelstelling al dan niet werd behaald, en kunnen worden bepaald op het niveau van de doelstelling, actieplan of acties. Indicatoren zijn grofweg op te delen in 3 categorieën naargelang de zaken die ze meten. INPUTINDICATOREN OUTPUTINDICATOREN IMPACTINDICATOREN Welke middelen gebruik ik om mijn doelstelling te bereiken? -Hoeveel mensen zet ik in? -Hoeveel uitgaven voorzie ik? Welke acties, activiteiten organiseer ik met de middelen om mijn doelstelling te bereiken? -Hoeveel verkeersdrempels voorzie ik? -Welke sensibiliseringscampagnes organiseer ik? Wat is het resultaat in de omgeving van de ingezette middelen en acties? -Is het aantal verkeersongevallen gedaald? -Is het aantal klachten gedaald?

34 Opmaken van het meerjarenplan en budget Pragmatisch budgetteren in (de startfase van) : De functies/ac-sac zijn geconverteerd naar beleidsdomeinen, -velden en items. De artikels of algemene rekeningen zijn geconverteerd volgens het nieuwe MAR. Samen vormen deze de budgetsleutel. De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn vastgelegd. Er is een consensus over de realisatietermijnen en spreiding van het investeringsprogramma, Maak een meerjarenplan oude vorm op Corrigeer volgens een realisatiepercentage (en eventueel formulier T) Converteer dit meerjarenplan naar de nieuwe vorm volgens de budgetsleutel Projecteer de acties en doelstellingen op de budgetcijfers Resterend budget is overig beleid Wijs de doelstellingen toe aan verantwoordelijken

35 Opmaken van het meerjarenplan en budget Het budget bestaat uit een beleidsnota, financiële nota en toelichting. Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand de prioritaire beleidsdoelstellingen van dat jaar en de eraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein de geraamde uitgaven en ontvangsten informatie over het resultaat op kasbasis Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie bevat per beleidsdomein de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar Toelichting

36 Opmaken van het meerjarenplan en budget Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, financiële nota en toelichting. Strategische nota beschrijft de prioritaire doelstellingen. Financiële nota Financiële doelstellingenplan Staat van financieel evenwicht Toelichting bevat per beleidsdomein voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen, en het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid. bevat per financieel boekjaar minstens de raming van het resultaat op kasbasis en de raming van de autofinancieringsmarge. bevat bijkomende relevante informatie voor de raadsleden

37 Opmaken van het meerjarenplan en budget Verslag bij het BVR - art. 14 : Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van elk financieel boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben ( toestandsevenwicht ). De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven. Hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen ( structureel evenwicht ). De afweging kost of investering heeft een rechtstreekse invloed op de autofinancieringsmarge. Een vervroegde aflossing van leningen heeft onmiddellijke impact op de autofinancieringsmarge.

38

39 Hoe moet het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige boekjaar ( startresultaat ) worden geraamd? In tegenstelling tot de autofinancieringsmarge is het resultaat cumulatief. Dat betekent dat het resultaat voortbouwt op het resultaat van vorig boekjaar, terwijl de autofinancieringsmarge enkel op basis van het eigen jaar wordt berekend. Opmaken van het meerjarenplan en budget Het resultaat van het eerste -jaar (2014) is dus samengesteld uit het resultaat van het eigen jaar (budget 2014 exploitatie/investeringen/andere) en het (eind)resultaat van vorige boekjaar (2013). Omdat het begrip resultaat in eerder een kasresultaat is, gebaseerd op transacties en geldstromen zal het startresultaat ook in die zin moeten worden geraamd. Dit betekent dat dit NIET overeenstemt met het budgetresultaat of boekhoudkundig resultaat uit de NGB, of met het overschot uit gemeentelijke bijdrage per 31/12/2013 Het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig boekjaar (2013) is een raming van het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover u zou beschikken per 31/12/2013 als alle vorderingen op korte termijn zouden zijn geïnd en alle schulden op korte termijn zouden zijn betaald. Dit komt bijna overeen met de term netto-werkkapitaal per 31/12/2013. Daarbij moet rekening worden gehouden met vele componenten, zoals : afwikkeling van het formulier T, reservefondsen, overschotten in gemeentelijke bijdrage, voorzieningen, Wij hebben zowel voor gemeenten als OCMW s een berekeningsblad ontwikkeld om dit resultaat op een eenvoudige manier te ramen.

40 0 0 0

41 0 OCMW : SOM 0

42 Het -traject Voorbereiding Informatiebehoefte- en bronnen Beleidsdomeinen, -velden en items Algemeen rekeningenstelsel en derdenbestand Omgevingsanalyse Bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties Opmaken van het meerjarenplan en budget Vastleggen van de waarderingsregels Conversie van de rekening (met inventaris)

43 Vastleggen van de waarderingsregels De waarderingsregels zijn gebaseerd op IPSAS : International Public Sector Accounting Standards. Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS (International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling. De vaststelling van waarderingsregels is een uitvoerende maatregel en behoort tot het takenpakket van het college van burgemeester en schepenen of de raad voor maatschappelijk welzijn. De waarderingsregels moeten leiden tot een waar en getrouw beeld.

44 Vastleggen van de waarderingsregels De waarderingsregels bepalen ondermeer : - de aanrekeningregels (transactiebasis) - waardering van bezittingen, schulden, vorderingen, - afschrijvingsregels en regels van waardevermindering en voorzieningen - de regels van herwaarderingen De waardering bij de opmaak van de beginbalans zal doorgaans de aanschafwaarde zijn. Bij de waardering in de erop volgende jaren onderscheidt IPSAS 2 modellen : het kostprijsmodel en het herwaarderingsmodel.

45 Conversie van de rekening en inventaris Is de beginbalans in gelijk aan de eindbalans in NGB/NOB? De eindbalans van het laatste (NGB/NOB-)boekjaar is niet de beginbalans in het eerste -jaar omdat : - de balansrubriceringen verschillend zijn - andere waarderingsregels worden toegepast - sommige posten weggelaten (bv. kapitaal) - mogelijks worden nieuwe posten toegevoegd (bv. voorzieningen, voorraden, ) De beginbalans moet wel voortvloeien uit en aansluitbaar zijn met de eindbalans. Maak een matrix met de overeenstemming tussen de eindbalans en beginbalans, en verantwoord alle verschilposten (weglatingen, toevoegingen, wijzigingen).

46 Conversie van de rekening en inventaris Elementen uit de balans die exact worden geconverteerd : - Vorderingen op lange termijn - Openstaande vorderingen op korte termijn (behalve m.b.t. op te nemen leningen) - Schulden op lange termijn (behalve m.b.t. op te nemen leningen) - Openstaande schulden op korte termijn - Financiële rekeningen en geldbeleggingen Elementen uit de balans die mogelijks worden geconverteerd : - Voorzieningen Elementen uit de balans die mogelijks gewijzigd worden geconverteerd : - Immateriële, materiële en financiële vaste activa - Voorraden - Verkregen investeringstoelagen

47 Conversie van de rekening en inventaris ACTIEF PASSIEF I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen actief E. Vorderingen op LT die < jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn B. Financiële vaste activa C. Materiële vaste activa D. Immateriële vaste activa I. Schulden A. Schulden op korte termijn B. Schulden op lange termijn II. Nettoactief 1. Gecumuleerde overschot of tekort 2. Investeringssubsidies en schenkingen 3. Herwaarderingsreserves 4. Overige nettoactief

48 Budgettaire componenten - Openstaande vorderingen - Openstaande schulden - Liquide middelen en geldbeleggingen - Conversie van de rekening en inventaris Niet budgettaire componenten - Patrimonium - Investeringssubsidies - Leningen - Berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar Het gecumuleerde budgettaire resultaat van n is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken per 31/12/n als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben.

49 Conversie van de rekening en inventaris Bij de afsluiting van het laatste NGB/NOB-boekjaar kunnen volgende tips in acht worden genomen : - Wachtrekeningen zoveel mogelijk aanzuiveren - De werken in uitvoering / vaste activa in aanbouw moeten worden overgeboekt als de projecten voltooid zijn - Controleer de correctheid van de inventaris van het patrimonium - Openstaande documenten (vorderingen en schulden) moeten worden geëvalueerd op hun inbaarheid en desgevallend in onwaarde/minwaarde worden geboekt - Het formulier T /schuldvorderingsstaat (gemeenten) vervalt per einde boekjaar : behoud enkel die openstaande vastleggingen die effectief een gunning/beslling inhouden en een effectieve transactie zullen inhouden. Wat niet openstaat moet niet worden geconverteerd

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Programma 9.30 u. Stand van zaken in de 10.00 u. traject (Deel 1) 11.00 u. Pauze 11.30

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus

Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus Gemeenten en steden: Beleids en Beheerscyclus Liesbeth Janssens (Cevi NV) Indeling sessie Toelichting nieuwe BBC begrippen en regelgeving Hoe nu al voorbereiden op de overstap naar BBC: overlopen mogelijkheden

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Opstarten BBC in de praktijk GEMEENTE OOSTROZEBEKE

Opstarten BBC in de praktijk GEMEENTE OOSTROZEBEKE Opstarten BBC in de praktijk GEMEENTE OOSTROZEBEKE Klantendag 17 mei en 19 mei 2011 Siegfried Masschaele Gemeenteontvanger West-Vlaanderen www.oostrozebeke.be Inhoudstabel Algemeenheden - randvoorwaarden

Nadere informatie

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Gent, 26 oktober Malle, 9 november Roeselare, 16 november Heusden-Zolder, 30 november Leuven, 2 december VVSG-Ronde van Vlaanderen najaar 2010 Inhoud Waarom

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG

De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG VVSG-Ronde van Vlaanderen Oktober 2011 Inhoud Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren?

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? H. Moerenhout dienst Integrale KwaliteitsZorg provinciebestuur Oost-Vlaanderen in opdracht van OBAC 1 Theoretisch kader Agenda BBC besluit Decreet

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Economie in BBC-termen

Economie in BBC-termen Economie in BBC-termen Brussel, 16/5/2013 Bart Van Herck IDEA Consult 1 Agenda BBC, wat is nieuw? Algemeen Nieuwe beheers- en beleidsrapporten Nieuwe indelingen / stelsels (en de plaats van economie daarbinnen)

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Boekingsfiche 8050 Verdeling van kosten en uitgaven en interne facturatie.xlsx

Boekingsfiche 8050 Verdeling van kosten en uitgaven en interne facturatie.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen Naast de indeling in beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems, maakt het bestuur in het kader van de analytische boekhouding ook gebruik van kostenplaatsen.

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie