Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten"

Transcriptie

1 Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

2 Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC Digitale rapportering BBC: hoe begin ik eraan?

3 Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC Digitale rapportering BBC: hoe begin ik eraan?

4 Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC Digitale rapportering BBC: hoe begin ik eraan?

5 Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC Digitale rapportering BBC: hoe begin ik eraan?

6 Wijzigingen gemeentedecreet Wijziging gemeentedecreet ( ): art. 233: wijze van opmaak budget, rekeningen en ondernemingsplan niet meer in statuten art. 235: verwijzing ondernemingsplan en operationeel plan niet meer in beheersovereenkomst art. 235 en 240: geen verwijzing externe audit meer

7 Wijzigingen gemeentedecreet Wijziging gemeentedecreet ( ): art. 243: het AGB maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die gelden voor de gemeenten = BBC het AGB voert de boekhouding en maakt de jaarrekening op volgens de regels die gelden voor de gemeenten = BBC dus: geen vrijstelling meer voor AGB onderworpen aan bedrijfsboekhoudregels

8 Wijzigingen gemeentedecreet Oude teksten van het Gemeentedecreet AB onderneming AB = onderneming Meerjarenplan NEEN NEEN Operationeel plan JA JA Budget BBC BBC Ondernemingsplan JA JA Boekhouding BBC Vennootschappen Jaarrekening BBC Vennootschappen Controle Externe auditcommissie EAC of commissaris-revisor 8

9 Wijzigingen gemeentedecreet Nieuwe teksten van het Gemeentedecreet AB onderneming AB = onderneming Meerjarenplan NEEN BBC NEEN BBC Operationeel plan Budget BBC BBC Ondernemingsplan Boekhouding BBC BBC & Vennootschappen Jaarrekening BBC BBC & Vennootschappen Controle FIN: comm.-revisor OB: externe audit FIN: comm.-revisor OB: externe audit 9

10 Wijzigingen Gemeentedecreet Wijziging gemeentedecreet ( ): art. 243bis: controle financiële toestand, jaarrekening en regelmatigheid verrichtingen in de jaarrekening van het AGB uitgeoefend door één of meer commissarissen (bedrijfsrevisoren benoemd door de GR) raad van bestuur stelt de jaarrekening vast

11 Wijzigingen Gemeentedecreet raad van bestuur kan opmerkingen formuleren bij bepaalde verrichtingen en advies formuleren over aansprakelijkheden gemeenteraad bevoegd voor de goedkeuring van de jaarrekening raad van bestuur kan bij Vlaamse Regering beroep instellen tegen besluit gemeenteraad tot niet-goedkeuring jaarrekening

12 Wijzigingen Gemeentedecreet Wijziging gemeentedecreet ( ): art. 243ter: gemeenteraad beslist over aansprakelijkheid van actoren betrokken bij de betwiste verrichtingen de betrokkenen kunnen beroep instellen bij de Vlaamse Regering

13 Wijzigingen Gemeentedecreet Wijziging gemeentedecreet ( ): art. 243quater: digitale rapportering meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan, budget en jaarrekening door AGB aan Vlaamse Regering digitale kwartaalrapportering

14 Wijzigingen Provinciedecreet Wijziging provinciedecreet ( ): regels voor APB s volkomen parallel met die voor de AGB s

15 Wijzigingen OCMW-decreet Wijziging OCMW-decreet ( ): regels voor OCMW-verenigingen van publiek recht (uitz. ziekenhuizen): art. 221: niet langer boekhoudkundige regels in statuten art. 228: zelfde toezicht en controle als op OCMW (niet gewijzigd)

16 Wijzigingen OCMW-decreet art. 230: de OV maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels die gelden voor het OCMW = BBC de OV voert de boekhouding en maakt de jaarrekening op volgens de regels die gelden voor het OCMW = BBC

17 Waarom BBC? Versterken van de G/O/P-raad strategische beslissingen bij de raad democratische controle van de raadsleden, ook op aansturing en werking van de EVA verbeterde transparantie door herkenbaarheid en leesbaarheid van de beleidsrapporten creëren van schaalvoordelen Planlastvermindering: ook voor AGB s/ov Europese rapporteringsverplichtingen (ESR95)

18 Wat van BBC? BBC beleidsrapporten: meerjarenplan budget jaarrekening beleidsdoelstellingen (actieplannen, acties) centraal BBC boekhouding opmaak en neerlegging jaarrekening conform ondernemingen blijft voor betrokken AGB/APB

19 Wat van BBC? beleidsrapporten op basis van registraties in dagboeken: budgettaire dagboeken meerjarenplan & budget raming verwachte ontvangsten/uitgaven jaarrekening aanrekening van transacties (ontvangsten/uitgaven) algemeen dagboek jaarrekening aanrekening van alle transacties 19

20 Wat van BBC? Elke registratie bevat volgende elementen: Het algemeen dagboek De algemene rekeningen... Het budgettair dagboek De algemene rekening(en) Het beleidsveld De economische sectorcode Het actieplan Het deelrapport... Budgettaire boekhouding Financiële vertaling van doelstellingen en actieplannen De planlastvermindering De ESR-rapportering 20

21 Wat van BBC? beperkt aantal artikelen van overeenkomstige toepassing bv. GD: art. 145 t.e.m. 147, 149 t.e.m. 151 en 179 d.w.z.: niet de regels over interne controle digitale rapportering beleidsrapporten

22 Wat van BBC? Organisatiebeheersing art. 235, 2 GD blijft behouden: De beheersovereenkomst regelt minstens ( ): 10 de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle analoog in art 228 PD geen analoge bepaling in OCMW-decreet

23 Wat van BBC? G/P-raad kan regels gemeentedecreet van toepassing maken op AGB/APB beperkend karakter van kredieten budgetwijzigingen/interne kredietaanpassingen kredietbewaking regelmatigheidscontrole visum door FB wettelijkheidscontrole voor de betaling gemeenteraad kan ook ander systeem van interne controle van toepassing maken

24 Wijziging BVR BBC 23 november 2012: wijziging BVR BBC: titel 6 vervangen: beheersmatige artikelen niet van toepassing voor verzelfstandigde entiteiten: verplichting financieel evenwicht lijsten met bevoegdheidsverdelingen in budget intern verzelfstandigde agentschappen beheersrapporten budgethouders uitgaven- en ontvangstencyclus vastleggingen (visum, )

25 Wijziging BVR BBC aantal artikelen vertaald toelichting hoort bij het beleidsrapport definitie budgetwijziging = elke wijziging aan de ramingen die moet worden goedgekeurd door de (gemeente)raad elke wijziging waardoor budget niet meer past in meerjarenplan andere voorwaarden cf. beheersovereenkomst

26 Wijziging BVR BBC Uitzonderingsregeling (hoofdstuk 2 van titel 6): onder strikte voorwaarden: opgericht vóór 1/1/2012 onderneming volgens wet 17 juli 1975 cumulatief: eigen personeel balanstotaal minstens 20 miljoen euro gecumuleerd voorraad- en omzetcijfer minstens 1,5 miljoen euro op vraag van (gemeente)raad machtiging bij ministerieel besluit

27 Wijziging BVR BBC Uitzonderingsregeling (hoofdstuk 2 van titel 6): bijkomend niet van toepassing: samenvatting algemene rekeningen volgens BBC rubrieken beleids- en beheersrapporten regels algemene boekhouding regels boekhoudsoftware waarderingsregels

28 Timing BBC algemeen van kracht met boekjaar 2014 op vraag van de G/O/P-raad was vroegere instap mogelijk Planlastendecreet ook van kracht met boekjaar

29 Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC Digitale rapportering BBC: hoe begin ik eraan?

30 Planlastendecreet en BBC Doelstelling: planlasten lokale besturen verminderen door: integratie sectorale plannen in het strategisch meerjarenplan (BBC) sectorale rapporten aan subsidiërende entiteiten te halen uit boekhouding lokale besturen

31 Planlastendecreet en BBC subsidieproces planning: VR maakt Vlaamse beleidsprioriteiten bekend voor eind oktober 2012 ( ) besturen maken strategische meerjarenplanning op, met daarin beleidsdoelstellingen en actieplannen en acties die meewerken aan realisatie Vlaamse beleidsprioriteiten besturen bezorgen ABB digitale rapportering meerjarenplan (voor )

32 Planlastendecreet en BBC subsidieproces toekenning: Vlaamse sectorale administraties (SA) halen benodigde informatie uit ABB-databank SA evalueren de geplande beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties uiterlijk op 30 april bericht aan besturen over aanvaarding van subsidie-aanvraag om de 6 (of 3) jaar herhaald

33 Planlastendecreet en BBC subsidieproces evaluatie: besturen maken evaluatie en jaarrekening op digitale rapportering jaarrekening voor 31/7 Vlaamse sectorale administraties (SA) halen benodigde informatie uit ABB-databank SA evalueren de gerealiseerde beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

34 Planlastendecreet en BBC Plan A admin. A Plan B admin. B Plan C BBC admin. C Lokaal bestuur

35 Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC Digitale rapportering BBC: hoe begin ik eraan?

36 Digitale rapportering Onmiddellijk na de toezending van een beleidsrapport naar het toezicht moet daarvan een digitaal rapport gezonden worden naar ABB digitale afdruk van het beleidsrapport = digitale versie van de geconsolideerde registraties bestandsformaat en wijze van aanleveren wordt bepaald bij MB 36

37 Digitale rapportering Gemeenten OCMW s Beleidsrapport Provincies AGB s APB s BBC-SW Digitaal rapport OV-PR Lokaal bestuur

38 Digitale rapportering Papieren beleidsrapport Wordt voorgelegd aan de raad Digitaal toezicht PDF (scan) Digitaal rapport digitale versie van schema s = 2 bestanden XBRL-bestand met bedragen XML-bestand met gegevens van de randtabellen

39 Digitale rapportering Beleidsveld Beleidsdomein Algemene Rekening Economische sectorcode Transactiecode Budgettaire entiteit Investeringsenveloppe Actie Actieplan Beleidsdoelstelling Indicator Indicator Indicator Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteit Beleidsplan

40 Digitale rapportering BBC- SW Digitaal rapport Beleidsrapport Bestandsuitwisseling DBS DB BBC DB ABB toezicht ABB ESR Sectorale admin. Externe audit Lokaal bestuur ABB beleidsinfo SVR DB SVR

41 Digitale rapportering acad. inst. fin. inst. BBC- SW Digitaal rapport Beleidsrapport Bestandsuitwisseling DBS DB BBC DB Website ABB NBB FOD budget Lokaal bestuur SVR DB Website lokale statist.

42 Digitale rapportering Via digitale rapportering zal de Vlaamse overheid beschikken over: statistische gegevens m.b.t. meerjarenplan, budget en jaarrekening gegevens in functie van rapportering aan NBB (ESR95) informatie voor algemeen toezicht op de beleidsrapporten gegevens in functie van de planlastvermindering... Vlaamse overheid zal statistische informatie via website ter beschikking stellen 42

43 Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC Digitale rapportering BBC: hoe begin ik eraan?

44 Impact BBC Beleids- en Beheerscyclus Impact op de volledige organisatie Strategische planning Geïntegreerde planning Integratie sectorale plannen Aansluiting met strategische planning gemeente Cultuurverandering Implementatie BBC = project Stuurgroep, projectleider, projectplan... Veranderingsmanagement Weerstand tegen veranderingen Sensibilisering, intern vormingsplan... 44

45 Planning volgens BBC Strategie Financieel evenwicht? Beleidsdoelstellingen Verantwoordelijken Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Algemene financiering Financiële vertaling Omgeving 45

46 Impact BBC Processen Beleidsplanning Beleidsmonitoring Beleidsevaluatie Samenwerking Operationele diensten Ondersteunende diensten Personeelsdienst IT-dienst Centrale aankoopdienst (leveranciers) Financiële dienst 46

47 Draaiboek ASAP: Opstarten project Stuurgroep, projectleider, projectplan Vorming over: Beleidsplanning, -monitoring en evaluatie Beleidsrapporten Boekhoudkundige rubrieken en waarderingsregels Boekhoudkundige verrichtingen 47

48 Vorming INOVANT PIVO eids-en-beheerscyclus/ OBAC School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen ges/beleids_en_beheerscyclus.aspx PLOT

49 Draaiboek Informatiebehoeften Realisatie van doelstellingen en actieplannen Indicatoren Managementinformatie Kostensoorten, kostenplaatsen, kostendragers... Deelrapporten Deelbalansen en resultatenrekeningen 49

50 Draaiboek Samenwerking gemeente, OCMW, AGB Ondersteunende diensten Software Processen Beleidsplanning, beleidsmonitoring, beleidsevaluatie Omgevingsanalyse Financiële procedures (kredietbewaking) Budgetterings- en boekhoudsoftware Samen met gemeente/provincie/ocmw? Wetgeving overheidsopdrachten Opleiding 50

51 Draaiboek Uitbouw registratiesysteem Algemeen rekeningenstelsel Kosten- en opbrengstsoorten Beleidsvelden Beleidsitems: informatiebehoeften Beleidsdomeinen: politieke keuze, afstemming met G/O/P Andere analytische velden Deelrapporten Derdenbestand (ESC-codes) Indicatoren Kredietbewaking Opstellen waarderingsregels 51

52 Draaiboek Overstap boekhouding Overname uit de oude boekhouding: gegevens inventaris, leningenbestand, derdenbestand volgens indeling en waardering BBC Budgettaire gegevens berekening gecumuleerd budgettair resultaat financiële rekeningen, vorderingen, schulden... Opstellen beginbalans eindbalans vorige boekhouding geen afzonderlijk document 52

53 Ondersteuning door ABB Website: Helpdesk: 53

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Jan Leroy Vorming VVJ 17.2.2011 - Malle Meer informatie 2 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom

OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom Versie 2.3 OCMW-Raad 26 september 2013 Inhoud OCMW Lokeren Beleidsdoelstellingenboom... 1 Voor een goed begrip... 3 Beleidsindeling... 3 Beleidsdoelstellingen...

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op stuk ingediend op 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013:

BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013: BIJLAGE BIJ HET ONDERNEMINGSPLAN 2013: NIET-PROCESGERELATEERDE ACTIEFICHES HET AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS BESTUUR Deze bijlage bij het ondernemingsplan 2013 bevat de volgende uitgewerkte actiefiches:

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Ontwerp Comptabiliteitsdecreet: Oplijsting van Knelpunten

Ontwerp Comptabiliteitsdecreet: Oplijsting van Knelpunten Spoor Financiële Beleids- en Beheerscycli Ontwerp Comptabiliteitsdecreet: Oplijsting van Knelpunten 19 november 2002 Dr. Wouter Van Reeth Bram Scheers Miekatrien Sterck o.l.v. Prof. dr. Geert Bouckaert

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf Auteurs Inhoudstafel II. De beleids- en beheerscyclus Inhoudsopgave A. Situering II.A / 1 1. Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus II.A / 1 1.1 Lokale autonomie

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project

Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project Boekhouden in het volgend decennium: het Vlaamse project Birgitt Van Nerum Afdelingshoofd Accounting Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Studiedag overheidsboekhouding 09-12-2004 1 Modernisering: Economische

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten

Ondernemingsplan IVA Centrale Accounting 2013. Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten 1 Verdere uitwerking doelstellingen en strategische projecten Het ondernemingsplan 2013 van IVA Centrale Accounting is gebaseerd op de beheersovereenkomst 2011-2015. De beheersovereenkomst vermeldt 5 strategische

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VSKO-2007-068 datum : 2007-12-05 gewijzigd : contact : Jaak Palmans, jaak.palmans@vsko.be, 02 507

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie