Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren?"

Transcriptie

1 Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? H. Moerenhout dienst Integrale KwaliteitsZorg provinciebestuur Oost-Vlaanderen in opdracht van OBAC 1

2 Theoretisch kader Agenda BBC besluit Decreet planlastvermindering Doelstellingen in de praktijk Beleidsdoelstellingen Actieplannen Indicatoren Acties 2

3 (Kader)wetgeving: Wetgeving Gemeente, OCMW en provinciedecreet Besluit van de Vlaamse Regering van (BVR-BBC) Ministerieel Besluit van (MB-BBC) Wetgeving nog niet stabiel! Invloed van internationale regels! Startdatum BBC: 1 januari

4 Basisprincipe 4

5 Beleidscyclus De beleidscyclus is een continu en systematisch proces waarbij: strategische keuzes worden gemaakt over de toekomst opstellen van beleidsdoelstellingen en actieplannen (beleidsplanning) werkwijze en middelen vastgelegd om deze toekomst te realiseren uitvoeren van de doelstellingen door middel van acties (beleidsuitvoering) PLANNEN Beleids planning DOEN Beleids uitvoering wordt vastgelegd hoe de realisatie wordt gemeten opvolgen in welke mate de doelstellingen al dan niet gerealiseerd zijn (beleidsevaluatie) door middel van indicatoren Beleids Bijsturing Beleids Evaluatie wordt vastgelegd hoe er bijgestuurd moet worden acties formuleren om bij te sturen (beleidsbijsturing) AANPASSEN CONTROLEREN 5

6 Beleids- en Beheerscyclus PLAN DOEN Beleidsplanning MJP Budget Beleids Planning Beleids uitvoering Beleidsuitvoering en monitoring Boekhouding Budgethouderschap AANPASSEN Beleids Bijsturing Beleids Evaluatie CONTROLE Beleidsbijsturing Aanpassing MJP Budgetwijziging Beleidsevaluatie Jaarrekening Organisatiebeheersing en audit 6

7 Basisprincipe vertaald 7

8 Concept BBC Strategie Financieel evenwicht? Beleidsdoelstellingen Verantwoordelijken Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Algemene financiering 11 en 31/01/2013 Financiële vertaling Omgeving 8

9 Beleids- en beheerscyclus invullen Hoog planningsniveau Strategische planning Strategische nota Meerjarenplan Operationele planning Beleidsnota Bij budget 2014 Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Missie Visie Beleidsdoelstellingen Operationele Actieplannen doelstellingen Indicatoren Acties Beleidsdoelstellingen zijn de uitdrukking van de belangrijkste beleidsaccenten op lange termijn Act. N. Actieplannen maken concreet op welke wijze en voor welke doelgroepen op kortere termijn het bestuur een wezenlijke bijdrage wenst te realiseren Acties specificeren hoe de uitvoering zal gebeuren en de indicatoren meten de resultaten Laag planningsniveau 9

10 PERMANENTE MONITORING EN RAPPORTERING Beleidsrapporten Meerjarenplan Budget Financiële cyclus Financiële nota Financiële nota Beleidscyclus Strategische nota Beleidsnota Meerjaarlijks Jaarlijks Bestuursbalans 10

11 Planlastvermindering Doelstelling Planlasten op de besturen verminderen door: de sectorale plannen te verwerken in het strategisch meerjarenplan de sectorale rapporten aan de subsidiërende entiteiten te halen uit de boekhouding van de lokale besturen en provincies 11

12 Vlaamse Beleidsprioriteiten en deelrapportagecodes 1. Sociale cohesie LIBVBP01 2. Taalbeleid LIBVBP02 3. Toegankelijkheid gemeentelijke diensten en voorzieningen LIBVBP03 4. Toegankelijkheid niet-gemeentelijke organisaties & voorzieningen LIBVBP04 5. Beleidsparticipatie doelgroep LIBVBP05 12

13 Proces voor toekenning De Vlaamse regering maakt de Vlaamse beleidsprioriteiten kenbaar aan de besturen evenals de hoogte van het subsidiebedrag De besturen maken hun strategische meerjarenplanning op en nemen daarin *beleidsdoelstellingen en actieplannen op om mee te werken aan de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten De besturen bezorgen ABB de digitale *rapportering van hun meerjarenplan * dmv deelrapportagecodes 13

14 Proces voor toekenning De Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde *informatie uit de datawarehouse van ABB De SA evalueren de geplande beleidsdoelstellingen en actieplannen De SA berichten uiterlijk op 30 april de besturen over de aanvaarding van hun subsidie-aanvraag Dit proces kan om de 3 jaar hernomen worden * dmv deelrapportagecodes 14

15 Evaluatie toegekende subsidie De besturen maken hun jaarrekening op Uiterlijk op 31 juli bezorgen de besturen ABB de digitale rapportering van hun jaarrekening Vlaamse sectorale administraties (SA) halen de benodigde *informatie uit de datawarehouse van ABB De SA evalueren de gerealiseerde beleidsdoelstellingen en actieplannen * dmv deelrapportagecodes 15

16 VLAAMSE OVERHEID GEMEENTE Datawarehouse Registratiesysteem (Boekhouding) Deelrapportagecodes MJP Budget Jaarrekening MARAP Datawarehouse Deelrapportagecodes Sectoraal plan 1 Sectoraal plan 2 Uitvoering SP 1 Uitvoering SP 2 Gemeente X OCMW Y Gemeente X OCMW Y 16

17 Principe van verwijzingen en deelrapportagecodes 17

18 Functionele indeling Belang van de indeling in beleidsvelden Is verplicht in financiële rapporten omwille van de rapportageverplichting van de Vlaamse overheid aan de EU Bepaalt de indeling van de beleidsrapporten Gevolg voor beheer van subsidies: Aanvraag: onderdeel van strategische planning Opvolging ontvangsten en uitgaven Rapportage 18

19 Functionele indeling Beleidsdomeinen Beleidsvelden Beleidsitems Beleidsveld: een verzameling van producten, activiteiten en middelen die zowel vanuit politiek als maatschappelijk oogpunt een herkenbaar en samenhangend geheel vormen gestandaardiseerd, vastgelegd in het ministerieel besluit 19

20 Functionele indeling en Integratie Beleidsvelden Integratie 0902 Integratie van personen met vreemde afkomst 0622 Woonwagenterreinen!! Deze kunnen elk maar in één beleidsdomein opgenomen worden!! 20

21 Functionele indeling Beleidsdomeinen Beleidsvelden Beleidsitems Beleidsdomein: een verzameling van beleidsvelden die een herkenbaar en samenhangend geheel vormen vrij te bepalen door het bestuur beleidsdomeinen bepalen de functionele indeling in de beleidsrapporten onder meer belangrijk voor de toekenning van autorisatie (kredieten) 21

22 Functionele indeling Beleidsdomeinen Beleidsvelden Beleidsitems Beleidsitem: een onderverdeling van een beleidsveld vrij te bepalen door het bestuur 22

23 Functionele indeling Beleidsdomeinen Relaties: Beleidsvelden Beleidsitems N beleidsvelden => 1 beleidsdomein N beleidsitems => 1 beleidsveld 23

24 Praktijk 24

25 Planmatig beleid en strategisch management Van input- naar outputsturing: Niet: hoeveel middelen gaan we gebruiken om? Maar: 1. Welke resultaten of effecten (output) willen we behalen? 2. Welke middelen (input) kunnen we daarvoor inzetten? 25

26 Planmatig beleid en strategisch management Planmatig (of outputgestuurd) beleid gebeurt door een strategische planning waar men stuurt op hoofdlijnen Een goede strategische planning bestaat uit SMART geformuleerde doelstellingen en actieplannen 26

27 Planmatig beleid en strategisch management Doelstellingen WAT Prioritaire beleidsdoelstellingen sturing op hoofdlijnen (WELK effect?) externe communicatie en zichtbaarheid beperking in aantal is een noodzaak Beleidsdoelstellingen Actieplannen Acties WAT/HOE HOE 27

28 Planmatig beleid en strategisch management De bestuursactiviteiten worden dus weergegeven in: Prioritaire beleidsdoelstellingen Overige beleidsdoelstellingen Overig beleid Niet in doelstellingen opgenomen verrichtingen 28

29 Planmatig beleid en strategisch management Prioritaire beleidsdoelstellingen Beleidsbepaling is het recht van de raad Selectie PBDS door de raad Expliciete rapportering in de beleidsrapporten 29

30 Planmatig beleid en strategisch management Overig beleid Geen expliciete rapportering in de beleidsrapporten Enkel de financiële weerslag Overzicht van alle beleidsdoelstellingen moet beschikbaar zijn voor raadsleden, personeel, burgers, 30

31 Planmatig beleid en strategisch management Beleidsdoelstelling bestaat uit: (1) Een specifieke omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel effect dat de raad wil bereiken voor het extern of intern te voeren beleid. In de mate van het mogelijke en het nuttige wordt dat resultaat of effect meetbaar gemaakt 31

32 Planmatig beleid en strategisch management Beleidsdoelstelling bestaat uit: (2) Een of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. In elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven 32

33 Planmatig beleid en strategisch management Beleidsdoelstelling bestaat uit: (3) De raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking geeft 33

34 Planmatig beleid en strategisch management In de planningsfase Per beleidsdoelstelling: 3 vragen Wat willen we bereiken? Vooropgesteld resultaat ( of effect) Wat gaan we daarvoor doen? Actieplannen (incl. realisatietermijn) Wat zijn de financiële gevolgen? Realistische raming van de uitgaven en ontvangsten per jaar 34

35 Doelstellingen-niveaus 35

36 Doelstellingen in de beleidsdocumenten 36

37 Voorbeeld beleidsdoelstellingen tot op actieniveau met deelrapportage-systematiek link beleidsvelden met beleidsdoelstellingen_integratie.xlsx 37

38 Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? 38

39 Definitie Beleidsdoelstellingen Beleids- of strategische doelstellingen verduidelijken wat het bestuur cruciaal vindt om op (middel)lange termijn te realiseren zowel in haar relatie tot de externe, maatschappelijke omgeving als tot interne factoren; Beleidsdoelstellingen zijn een uitdrukking van de belangrijkste beleidsaccenten voor een planperiode van de volledige legislatuur. Ze vinden hun grondslag in het beleidsprogramma en worden onderbouwd door een SWOT-analyse. Beleidsdoelstellingen worden algemeen geformuleerd in functie van de rapporterings- en sturingsbehoeften van het bestuur Kenmerken: Leggen de klemtoon op de bestaansredenen en prioriteiten van het bestuur: Welke opdracht hebben we te vervullen? Wat zijn onze prioriteiten? Welke impact of effect wenst het bestuur te hebben op de omgeving? De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn in hoofdzaak een instrument voor het prioritiseren van beleid en zijn bijgevolg beperkt in aantal Zijn een essentiële component voor het sturen, opvolgen en bijsturen van het bestuur Op basis van de missie/visie, omgevingsanalyse, interne analyse of analoog 39

40 SMART Bdoel-bouwer Specifiek: duidelijkheid, wat gaat men aanpakken? (Meetbaar: op weg naar het doel heeft men navigatie nodig) Actief: hoe aanpakken met de focus op maximaal effect Realistisch: hou de uitdaging onder controle (en gebruik indicatoren) (Tijd: voor meer duidelijkheid) Onderwerp actief werkwoord geeft de richting aan (voor xy % of met qr eenheden) door acties met middelen (M&M) voor doelgroep(en) (te starten op start met evaluatie iedere frequentie meting en tegen einddatum) 40

41 SMART formuleren BDen Specifiek Concreet, volledig, nauwkeurig aangegeven richting Doelgroep bepalen In lijn met de visie, missie, SWOT-analyse van het bestuur Meetbaar Beleidsdoelstellingen zijn onrechtstreeks meetbaar via de realisatie van actieplannen of met een effectindicator In de beleidsdoelstelling wordt een richting aangegeven (vb. verminderen, verbeteren, in stand houden,..) Aanvaard Beleidsdoelstellingen moeten goedgekeurd zijn op zowel ambtelijk als politiek niveau De beleidsdoelstellingen worden bij voorkeur gedragen binnen alle geledingen Realistisch Een beleidsdoelstelling is tegelijk voldoende uitdagend als realistisch Er is een evenwicht tussen de uitdaging en de capaciteit waarbij de risico s verbonden aan een doelstelling beheersbaar zijn Het bestuur moet effectief impact hebben en bevoegd zijn voor het vooropgestelde doel Tijdsgebonden Beleidsdoelstellingen richten zich naar een volledige legislatuur In de regel vanaf het begin van de legislatuur en tot het einde van de legislatuur tenzij uitdrukkelijk anders vermeld 41

42 Valkuilen en tips bij BDen Valkuilen Vage BDen zijn moeilijk te vertalen Impact (bevoegdheid) bestuur niet duidelijk Overlapping beoogde effecten Tegenstrijdige BDen Gevolgen BDen op andere diensten niet gekend Geen administratieve consensus Geen politiek draagvlak Verwarring met APl en acties Te veel Bden Tips Maak de BDen zo duidelijk mogelijk, dit is beter voor de APl Organiseer structureel overleg voor de doelstellingen met raakvlakken met andere entiteiten Organiseer intern structureel overleg over inhoud en impact Organiseer overleg met het politiek niveau Probeer het aantal BDen te beperken: stel prioriteiten Voorzie voldoende opleiding en informatie: communiceer Voorzie een vormelijke kwaliteitscontrole 42

43 Actieplannen Definitie Een actieplan maakt concreet op welke wijze en voor welke doelgroep(en) het bestuur op korte termijn een wezenlijke bijdrage wil leveren in de realisatie van een beleidsdoelstelling Kenmerken De resultaten van het actieplan moet bijdragen tot het effect die de gekoppelde beleidsdoelstelling nastreeft Het actieplan drukt uit op welke manier (middelen, doelgroep, doelgebied, termijn) gewerkt wordt naar het effect van de BD toe: het antwoord op de WAT vraag De link met de beleidsdoelstelling moet duidelijk en aanwijsbaar zijn Korte tot middellange termijn Iedere actieplan moet meetbaar zijn waardoor rapportering mogelijk wordt Een actieplan wordt SMART-geformuleerd 43

44 SMART Actieplan-bouwer Specifiek: duidelijkheid, wat gaat men aanpakken? Meetbaar: op weg naar het doel heeft men navigatie nodig Actie: hoe aanpakken met de focus op maximaal effect Realistisch: hou de uitdaging onder controle en gebruik indicatoren Tijd: voor meer duidelijkheid in functie van de indicatoren Onderwerp actief werkwoord voor xy % of met qr eenheden door acties met middelen (M&M) voor doelgroep(en) te starten op startdatum met evaluatie iedere frequentie meting en tegen einddatum 44

45 SMART formuleren Actieplan Specifiek Concreet, volledig, nauwkeurig geformuleerd doel De doelgroep en het resultaat of de prestaties zijn ondubbelzinnig Actieplannen zijn gekoppeld en geformuleerd in lijn met 1 bepaalde beleidsdoelstelling Meetbaar Aanvaard In de actieplannen wordt een expliciet meetbaar resultaat aangegeven Er is bij voorkeur een valide en betrouwbaar meetinstrument beschikbaar waardoor actieplannen kunnen opgevolgd en geëvalueerd worden tegenover een vooropgestelde streefwaarde Actieplannen worden gedragen zowel op politiek als ambtelijk niveau Om een krachtig sturingsinstrument te zijn, moeten actieplannen gedragen worden binnen de organisatie Realistisch Een actieplan is tegelijk voldoende uitdagend als realistisch. Er is een evenwicht tussen de uitdaging en de capaciteit waarbij de risico s verbonden aan de activiteiten beheersbaar zijn Het bestuur heeft voldoende impact op het beoogde resultaat en is er bevoegd voor Tijdsgebonden De realisatie van een actieplan is gericht op korte termijn, met name het budgetjaar Het actieplan is afgebakend in de tijd 45

46 Valkuilen en tips bij APlen Valkuilen Moeilijk meetbaar: geen info beschikbaar Onduidelijk door vakjargon Geen koppeling met BD Teveel actieplannen; lijkt meer op een jaarplanning Gevolgen actieplannen op interne organisatie niet gekend Geen administratieve consensus Geen politiek draagvlak Verwarring met acties Tips Maak het actieplan SMART Formuleer de kritische succesfactor om het effect van de BD te bereiken Beperk de actieplannen in aantal en kies voor haalbare scenario s Organiseer intern structureel overleg over inhoud en impact Organiseer overleg met het politiek niveau Voorzie voldoende opleiding en informatie: communiceer Voorzie een vormelijke kwaliteitscontrole 46

47 Verschillen beleidsdoelstellingen en actieplannen Beleidsdoelstellingen Actieplannen Gericht op lange termijn: legislatuur Rechtstreeks meetbaar via effectindicator of onrechtstreeks via de realisatie van actieplannen; Gericht op een organisatieonderdeel of beleidsdomein Beleidsdoelstellingen worden opgesteld voor de duur van de legislatuur Beleidsdoelstellingen streven effecten na WELK effect na te streven? Gericht op korte termijn: budgetjaar Meetbaar d.m.v. indicatoren tov streefwaarden van de specifieke resultaten; Concreet gericht op de beleidsdoelstelling Actieplannen worden gepland voor elk jaar maar zijn jaarlijks aanpasbaar Actieplannen drukken na te streven resultaten/ prestaties uit WAT uit te voeren? HOE zijn eerder acties 47

48 Indicatoren Indicatoren = gegevens die informatie verschaffen over een bepaald aspect en/of onderdeel van de beleids(uit)voering in een organisatie Indicatoren = elementen voor het systematisch verzamelen van gegevens in functie van sturing op output het besluitvormingsproces 48

49 Indicatoren bepalen Indicatoren kunnen handelen over verschillende aspecten van het organisatieproces achter het beleidsinstrument (de actie) 49

50 Indicatoren bepalen Indicatoren kunnen ook geformuleerd worden op andere niveaus dan procesniveau 50

51 Indicatoren bepalen 51

52 Voeren van sensibilis atiebeleid Milieubarometer opgemaakt Werkingskost/opbrengst containerpark milieuklachten Deelname aan milieuraad Fractie restafval

53 Indicatoren Definitie Een indicator is een grootheid (variabele) die kwantitatieve en meetbare informatie uitdrukt m.b.t. het behalen van doelstellingen Een indicator geeft objectieve en consistente informatie De streefwaarde (norm) is het gewenste resultaat dat men nastreeft. De indicator is een uitdrukking van de feitelijke situatie, het werkelijk bereikte resultaat tov de streefwaarde Kenmerken Meerdere types zijn mogelijk, zoals input-, activiteit/proces-, output- of effectindicator De link met de doelstelling of het actieplan moet duidelijk en aanwijsbaar zijn Belangrijke elementen zijn betrouwbaarheid, validiteit en causaliteit Indicatoren worden SMART-geformuleerd Zijn een middel, geen doel op zich: te gebruiken om te sturen 53

54 SMART formuleren van indicatoren Specifiek Indicatoren zijn concreet, volledig, nauwkeurig geformuleerd Indicatoren zijn gekoppeld aan 1 bepaald actieplan/acties Meetbaar Aanvaard De indicator wordt gemeten aan de hand van een nauwkeurige formule, beslissingsschema De gegevens zijn beschikbaar of kunnen beschikbaar gesteld worden tegen een redelijke inspanning Indicatoren worden gedragen zowel op politiek als ambtelijk niveau Indicatoren dienen om bij te sturen en niet om te evalueren Realistisch De streefwaarden zijn tegelijk voldoende uitdagend als realistisch. Er is een evenwicht tussen de uitdaging en de capaciteit waarbij de risico s verbonden aan het actieplan beheersbaar zijn. Tijdsgebonden De indicatoren worden gemeten op korte termijn, met name het budgetjaar met indien mogelijk een opsplitsing per kwartaal 54

55 Acties Definitie: Een actie is een vertaling van de wijze waarop het actieplan concreet wordt uitgevoerd WAT moet er precies gebeuren HOE de vooropgestelde resultaten/prestaties realiseren? Is een handeling een activiteit Wordt uitgevoerd op een bepaald moment (project) of met een bepaalde frequentie (proces) Kenmerken: Altijd gekoppeld aan een actieplan SMART-geformuleerd 55

56 Conclusie BD 0 BD 1 Strategische planning Sturen op lange termijn Ind Ind AP 0.1. AP 1.1. AP 1.2. Ind Ind Ind Operationele planning Actie Actie Actie Actie Actie Actie Ind Ind Ind 56

57 Samengevat Beleidsdoelstelling Actieplan Indicator S per beleidsdomein of organisatiebreed per beleidsdoelstelling per actieplan, eventueel ook voor beleidsdoelstellingen M algemeen geformuleerd: minimum van toepassing op het volledige beleidsdomein concreet geformuleerd: slechts van toepassing op 1 onderwerp/dienst geformuleerd a.d.h.v. een nauwkeurige definitie en formule geformuleerd in effecten geformuleerd in resultaten concrete, kwantificeerbare gegevens; feiten en cijfers A R T de BD geeft een duidelijke richting aan gekoppeld aan de beleidsverklaring en zowel politiek goedgekeurd als administratief aanvaard haalbaar geformuleerd, binnen het bevoegdheidsdomein van het bestuur de BD is geformuleerd op lange termijn (+- zes jaar) het actieplan geeft een duidelijke prestatie aan gekoppeld aan de beleidsdoelstelling en zowel politiek goedgekeurd als administratief aanvaard haalbaar geformuleerd, binnen het bevoegdheidsdomein van het bestuur en de kantlijnen van de beleidsdoelstelling het actieplan is geformuleerd voor de korte/middellange termijn de indicator geeft aan in welke mate de doelstelling gerealiseerd wordt gekoppeld aan het actieplan en /of de beleidsdoelstelling en aanvaard binnen de uitvoerende organisatie haalbaar geformuleerd, binnen het bevoegdheidsdomein van het bestuur en een reële weergave van het resultaat de indicator is geformuleerd op de kortste termijn 57

58 Vragen 58

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies?

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Ben Gilot, stafmedewerker financiën VVSG 1 1 Situering Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van 10 sectoren

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum Christophe Ramont 0490/587023 planlasten@bz.vlaanderen.be

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum Christophe Ramont 0490/587023 planlasten@bz.vlaanderen.be Departement Bestuurszaken Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Vlaamse gemeenten Afdeling HR- en Organisatiebeleid Boudewijnlaan 30 bus 37, 1000 Brussel Tel. 02 553 02 38 - Fax 02 553 72

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD

INHOUD. Inleiding 9 INHOUD Inleiding 9 1. Ambitieus besturen in moeilijke tijden 11 1. Grijzer, groener, gekleurder 13 2. Energie en klimaatverandering 14 3. Financiële zorgen 15 4. Inhoudelijke toekomsten 18 5. Bestuurlijke vernieuwingen

Nadere informatie

Workshop 3 Beleidsevaluatie

Workshop 3 Beleidsevaluatie Workshop 3 Beleidsevaluatie Workshops pilootbesturen BBC - Beleidsevaluatie- Starters 2011 1 Inleidende toelichting Terugkijken vorige fasen Pauze Beleidsevaluatie Lunch Aan de slag Workshops pilootbesturen

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen. Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur

De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen. Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur De rekeningen van de Vlaamse lokale besturen en de uitdagingen Geert Mertens, Agentschap Binnenlands Bestuur 1 Inhoud 1. Situering 2. Beleids- en beheerscyclus 3. Het actuele controlekader 4. Conclusies

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus

De beleids- en beheerscyclus 52 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2013 / N 234 De beleids- en beheerscyclus Deel 1: Inleiding Arnold Blockerije stadssecretaris Ninove arnold.blockerije@ninove.be Dit artikel is het eerste in

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Management en Bestuur Universiteit Gent, Centrum voor Lokale Politiek Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Leren van de BBC-piloten

Leren van de BBC-piloten Leren van de BBC-piloten Verhalen uit de cockpit Katrien Weets Instituut voor de Overheid K.U.Leuven K.U.Leuven Instituut voor de Overheid 1 Context Historiek van modernisering: Pre-NOB (Gemeenten & OCMW

Nadere informatie

Evaluatie beleids- en beheerscyclus

Evaluatie beleids- en beheerscyclus Evaluatie beleids- en beheerscyclus Inbreng vanuit de VVSG 2 de versie 1 Aanleiding Op 19 april 2012 ontving de VVSG vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een mail om vóór 27 april 2012 elementen voor

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Beleidsmonitoring: Weet wat je wil meten en meet wat je wil weten

Beleidsmonitoring: Weet wat je wil meten en meet wat je wil weten wat je wil Beleidsmonitoring: Weet wat je wil meten en meet wat je wil weten Weten Meten wat je wil Bart Kaesemans a3o Joos Gysen - MONDEL Beleidsmonitoring Beleidsmonitoring is de inspanning om tijdens

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

NOTA voor de provincieraad

NOTA voor de provincieraad 2008-11-27 NOTA voor de provincieraad Voorwerp: rapport interne controlesysteem 2008 Redactie: Bruno Ravyts GEGEVEN De provinciegriffier heeft de decretale verplichting om jaarlijks aan de provincieraad

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus hoofdstuk 4 Beleidsmonitoring

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus hoofdstuk 4 Beleidsmonitoring Beleids- en BeheersCyclus Cursus hoofdstuk 4 Beleidsmonitoring Inhoud cursus 4.2 Inleiding 4.3 Definitie en afbakening 4.4 BBC en monitoring 4.5 Een monitoringssysteem uitbouwen 4.6 Beheersbare monitoring

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitszorg UHasselt Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Inhoud Kwaliteitszorgsysteem UHasselt: kader Interne kwaliteitszorg: PLAN: Beleidsdocumenten DO: Actoren (instelling/faculteit/opleiding)

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 1. 2. 3. 4. Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 2 - Studiedag - Projectmatig werken

Nadere informatie

Economie in BBC-termen

Economie in BBC-termen Economie in BBC-termen Brussel, 16/5/2013 Bart Van Herck IDEA Consult 1 Agenda BBC, wat is nieuw? Algemeen Nieuwe beheers- en beleidsrapporten Nieuwe indelingen / stelsels (en de plaats van economie daarbinnen)

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren Woensdag 18 februari 2009 Inhoud Situering en korte historiek Concept Procedure Documentatie indicatoren VRIND 2008 Gebruik Webenquête Vaststellingen Situering en korte

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

BBC Digitale rapportering

BBC Digitale rapportering BBC Digitale rapportering Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket Welke gegevens bevat BBC-DR? Verwerking van de gegevens Inhoud Situering Proces van aanlevering Demo digitaal loket

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere

Inhoudstafel BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS 17/10/2011. beleidsitems en algemene rekeningen. investeringen en andere BBC- BELEID BIJ STAD POPERINGE: IMPLEMENTATIE & PRAKTISCHE TIPS Stadsontvanger Stad Poperinge: Stefaan Vandecasteele Inhoudstafel 1. Beleidsdomein 2. Beleidsitem 3. Algemene rekeningen 4. Verhouding functionele-

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Inhoud. Titel 1. Definities 11

Inhoud. Titel 1. Definities 11 Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9 Titel 1. Definities 11 Titel 2. De

Nadere informatie

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Externe audit Partner of pijnbank Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Agenda Kader Externe audit Leidraad interne controle / organisatiebeheersing 2 Gestegen verwachtingen Financieel

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

BBP CYCLUS Taken. Doelstellingen vastgelegd in Visie en Beleidsplannen. Visie Effect Rapportage. Managementrapportage

BBP CYCLUS Taken. Doelstellingen vastgelegd in Visie en Beleidsplannen. Visie Effect Rapportage. Managementrapportage BBP CYCLUS 2011 Taken Doelstellingen vastgelegd in Visie en Beleidsplannen Bestuursinstrumenten Beheerinstrumenten Visie Effect Rapportage Voortgangsrapportage Begroting Jaarrekening Managementrapportage

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Vlaamse beleidsprioriteiten

Vlaamse beleidsprioriteiten Vlaamse beleidsprioriteiten 2014-2019 [inhoud] 5 6 8 21 Inleiding Doel en historiek Planlastendecreet Praktisch aan de slag: de tijdslijn in 2013 Vlaamse beleids prioriteiten 2014-2019 24 Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Jan Leroy Vorming VVJ 17.2.2011 - Malle Meer informatie 2 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Flankerend onderwijsbeleid. Gunther Rens VVSG

Flankerend onderwijsbeleid. Gunther Rens VVSG Flankerend onderwijsbeleid Gunther Rens VVSG Inhoud Wat is flankerend onderwijsbeleid? Waarom flankerend onderwijsbeleid? Flankerend onderwijsbeleid vorm geven De integrale meerjarenplanning De Vlaamse

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG

De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG De beleids- en beheerscyclus: beleidsmatig aspecten Jan Leroy, VVSG VVSG-Ronde van Vlaanderen Oktober 2011 Inhoud Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst:

Functiekaart. Dienst: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: beleidsmedewerker financiën Functionele loopbaan: B1-B3 (S) Code: Afdeling: Financiële zaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling financiële zaken

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 «Ik wil mensen in armoede een transparant model aanreiken waarmee zij kunnen toetsen of een beleidsmaatregel

Nadere informatie

Toekenning subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014

Toekenning subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014 BAO/2013/01 28/08/2013 Toekenning subsidies lokaal flankerend onderwijsbeleid vanaf 2014 Decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Inleiding - De Antwerpse dienst ontwikkelingssamenwerking - Stad Antwerpen / stadsbedrijf Samen Leven / afdeling Ontmoeting - Stad Antwerpen

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 2 Doelstellingen werken! Goal Setting Theory:

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet

Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet Overzicht Inleidende beschouwingen ivm indicatoren Door middel van kennis gebaseerd beleid naar bruikbare indicatoren

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie