Beleids- en BeheersCyclus. Cursus hoofdstuk 4 Beleidsmonitoring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleids- en BeheersCyclus. Cursus hoofdstuk 4 Beleidsmonitoring"

Transcriptie

1 Beleids- en BeheersCyclus Cursus hoofdstuk 4 Beleidsmonitoring

2 Inhoud cursus 4.2 Inleiding 4.3 Definitie en afbakening 4.4 BBC en monitoring 4.5 Een monitoringssysteem uitbouwen 4.6 Beheersbare monitoring 2

3 4.2 Inleiding Beleidsplanning: kok heeft recept en ingrediënten klaar Beleidsmonitoring: opvolgen van het koken # koken zelf: maakt onderdeel van opleiding operationele processen # beoordeling van gekookte gerecht: hoofdstuk 5 - beleidsevaluatie 3

4 4.3 Definitie en afbakening Oefening 1: Hierna volgen twee voorbeelden van een beleidscyclus en het bijhorende monitoringssysteem. Geef voor elk voorbeeld aan welke informatie het monitoringssysteem verschaft. 4

5 4.3 Definitie en afbakening 5

6 4.3 Definitie en afbakening 6

7 4.3 Definitie en afbakening Monitoring in ruime zin Monitoring in enge zin 7

8 4.3 Definitie en afbakening Distance-to-target benadering 8

9 4.3 Definitie en afbakening Definitie in enge zin: Beleidsmonitoring is het systematisch observeren van de beleidsuitvoering in functie van bewaking en bijsturing met behulp van gespecialiseerde hulpmiddelen (bewakingsapparatuur) die aangesloten zijn op een systeem dat waarschuwt wanneer grenswaarden overschreden worden. 9

10 4.3 Definitie en afbakening Monitoring van de beleidsuitvoering operationeel 10

11 4.3 Definitie en afbakening Monitoring van de beleidsuitvoering en strategisch 11

12 4.4 BBC en monitoring De organieke regelgeving Het BVR van 25 juni Monitoring als onderdeel van strategisch management 12

13 De organieke regelgeving # plaatsen verwezen naar tussentijdse opvolging van de beleidsuitvoering De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/provincieraad en het college van burgemeester en schepenen/de deputatie. Dat rapport omvat minstens een overzicht van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten. De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/provincieraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen. De door de secretaris/griffier met budgethouderschap belaste personeelsleden rapporteren minstens eenmaal per jaar aan de gemeentesecretaris over de uitvoering van hun budgethouderschap. Bij toepassing van artikel 159, 3, rapporteert het met budgethouderschap belaste personeel minstens eenmaal per jaar aan het college van burgemeesters en schepenen over de uitvoering van het budgethouderschap. [De hoofdbudgethouder] rapporteert minstens eenmaal per jaar aan de [ ]raad over de uitvoering van het budgethouderschap 167 GD, 169 OD, 163 PD 13

14 De organieke regelgeving Daarnaast ook verplichting secretaris/griffier te rapporteren over interne controle Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over : het bereiken van de doelstellingen; het naleven van wetgeving en procedures; de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; het efficiënte en economische gebruik van middelen; de bescherming van activa; het voorkomen van fraude. 14

15 De organieke regelgeving Conclusie: Het is een gedeelde verantwoordelijk van de secretaris/griffier en de financieel beheerder én van het college en de deputatie om de raad tussentijds te rapporteren over de stand van zaken van de beleidsuitvoering en de controle op het beheer van die beleidsuitvoering. 15

16 De organieke regelgeving 16

17 Het BVR van 25/06/2010 Art. 30: De jaarrekening bestaat uit: de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen. Art. 32: De beleidsnota van de jaarrekening bevat: de doelstellingenrealisatie, de doelstellingenrekening, de financiële toestand. 17

18 Het BVR van 25/06/2010 Art.33: De doelstellingenrealisatie verwoordt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. [ ] bevat minstens: per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; per prioritaire beleidsdoelstelling als vermeld in 1, de mate van realisatie van de actieplannen; per actieplan als vermeld in 2, de mate van realisatie van de acties; per actieplan als vermeld in 2, een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie. 18

19 Het BVR van 25/06/

20 Monitoring als onderdeel van strategisch management Oefening 2: Waarom zou u, los van de wettelijke verplichtingen, de uitvoering van het beleid in uw bestuur willen opvolgen? Wat zou u met deze informatie willen doen? 20

21 Monitoring als onderdeel van strategisch management Stand van zaken in functie van dagelijkse sturing. Dashboardfunctie MIS Link met RPR Art. 43: De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van vooraf vastgestelde evaluatiecriteria. De evaluatiecriteria sluiten aan bij de functiebeschrijving en bij de doelstellingen van het bestuur. 21

22 Monitoring als onderdeel van strategisch management 22

23 4.5 Een monitoringssysteem uitbouwen Methode: Informatiebehoeften als uitgangspunt De informatiebehoeften omzetten in een rapportagematrix De beleidstheorie vastleggen Indicatoren bepalen Rapportage op basis van het uitzonderingsprincipe Opmerkingen: Stappen kunnen parallel uitgevoerd worden Iteratief proces Taak voor managementteam Terugkoppeling en overleg met bestuurders 23

24 4.5.1 Informatiebehoeften als uitgangspunt Oefening 3: Stel, u bent Raadslid Lid college/deputatie/vast bureau Lid MAT Diensthoofd Medewerker Wat zou u willen weten en op welk moment doorheen het financieel boekjaar over de acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen? 24

25 4.5.1 Informatiebehoeften als uitgangspunt Medewerkers: Wat wordt concreet van mij verwacht? Doe ik wat van mij verwacht wordt goed? Was wat ik gedaan heb zinvol voor de organisatie? Moet/kan dit in de toekomst beter of anders? Diensthoofden: Informatie voor dagelijkse sturing en bijsturing Inzet van middelen en mensen Stand van zaken acties en actieplannen Cruciale acties: dagelijks Andere acties: lagere frequentie 25

26 4.5.1 Informatiebehoeften als uitgangspunt Managementteam: Idem diensthoofden. Maar dan voor geheel van de organisatie. Bijkomend ook verhouding uitvoering tot beleidsplan. Werking risicobeheersmaatregelen. Cruciale acties en achterliggende organisatieprocessen. Tijdshorizon: anderhalve à twee maand 26

27 4.5.1 Informatiebehoeften als uitgangspunt College/bureau/deputatie: Voortgang doelstellingenrealisatie. Wettelijk één rapportage gedelegeerde budgethouders aan hoofdbudgethouder. Wat indien geen gedelegeerde budgethouders? Waarschijnlijk behoefte aan meer dan één rapportage per jaar. Bijvoorbeeld gekoppeld aan IKA en BW 27

28 Raad: Informatiebehoeften als uitgangspunt Hoofdlijnen. Beleidsuitvoering => maatschappelijke noden. Wettelijk minimaal tweemaal per jaar: Tijdens uitvoering budget, Bij jaarrekening. 28

29 4.5.1 Informatiebehoeften als uitgangspunt Elke rol wenst informatie om iets mee te doen PDCA 29

30 4.5.2 De Informatiebehoeften omzetten in een rapportagematrix Inzicht in: Welke informatie, Op welk moment, Voor wie, Rapportagefrequentie, Rapportageperiode, Hoe informatie verkrijgen, (Verantwoordelijke voor informatieverzameling), (Informatiebron). 30

31 4.5.2 De Informatiebehoeften omzetten in een rapportagematrix Voorbeeld: Budgettaire cyclus als sturende factor BW Afwerken budget Volgend boekjaar Jaarrekening 31

32 4.5.2 De Informatiebehoeften omzetten in een rapportagematrix Voorbeeld: Schema aanvullen met gegevens uit vorige oefening Medewerkers: informatiebehoefte moet al voldaan zijn bij start uitvoering (planningsgesprek) Diensthoofden en afdelingshoofden: nood om voor cruciale acties dagelijks over meest recente informatie te kunnen beschikken Maximaal 20% van alle acties (a) JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB 100% d 90% d 80% d 70% d 60% c d 50% c d 40% c c d 30% b b b b b d 20% a a a a a a a a a a a a a a 10% a a a a a a a a a a a a a a 32

33 4.5.2 De Informatiebehoeften omzetten in een rapportagematrix Voorbeeld: Schema aanvullen met gegevens uit vorige oefening MAT en hoofdbudgethouder: 5 maal per jaar Minimaal scope dienst- en afdelingshoofden Aangevuld met informatie over organisatiebeheersing en/of realisatie beleidsdoelstellingen Maximaal 30% van de acties (b) JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB 100% d 90% d 80% d 70% d 60% c d 50% c d 40% c c d 30% b b b b b d 20% a a a a a a a a a a a a a a 10% a a a a a a a a a a a a a a 33

34 4.5.2 De Informatiebehoeften omzetten in een rapportagematrix Deze scope wordt in literatuur vaak benoemd als Kritieke Succes-Factoren of Visionaire Succesbepalende Factoren (KSF of VSBF) Cruciale acties of acties waar bijsturing nodig was. Vaak nieuw of vernieuwend beleid. Leveren cruciale bijdrage aan realisatie strategie Andere acties: Hygiënische Succesbepalende Factoren Acties van bestaand beleid. Moeten minimaal correct en kwaliteitsvol uitgevoerd worden. Anders komt organisatie in crisis. 34

35 4.5.2 De Informatiebehoeften omzetten in een rapportagematrix Voorbeeld: Schema aanvullen met gegevens uit vorige oefening Piekmomenten budgettaire cyclus Informatiebehoefte raad bepalend voor rapportagescope Bvb.: BW (c) Jaarrekening: 100% (d) JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB 100% d 90% d 80% d 70% d 60% c d 50% c d 40% c c d 30% b b b b b d 20% a a a a a a a a a a a a a a 10% a a a a a a a a a a a a a a 35

36 4.5.2 De Informatiebehoeften omzetten in een rapportagematrix Voorbeeld: NAAM INHOUD BESTEMMELING PERIODICITEITINPUT PERIODICIT EITOUTPUT RAPPORTAGE PERIODE Opvolgingsinfo Permanent beschikbaar kritische acties Diensthoofden en afdelingshoofden Permanent Permanent ad hoc Ad nunc Beheersprioriteiten rapport Kritische indicatoren inzake beheer organisatie MAT Permanent via koppeling of in functie van output via kloppeling Begin maart medio mei begin jul Begin okt begin dec Jan tem feb maa tem 15 mei 15 mei tem jun jul tem sep okt tem nov Beleidsprioriteiten rapport Prioritaire indicatoren vastgelegd door het college College/MAT Permanent via koppeling of in functie van output via kloppeling Begin maart medio mei begin jul Begin oktober begin dec Jan tem feb maa tem 15 mei 15 mei tem jun jul tem sep okt tem nov Tussentijdse opvolging Stand van zaken uitvoering budget College/MAT/ diensthoofden/ GR Permanent via koppeling of in functie van output via kloppeling Medio mei begin oktober Jan tem 15 mei jan tem sep Eindevaluatie Eindevaluatieverslag werkjaar College/MAT/ diensthoofden/ GR Permanent via koppeling of in functie van output via kloppeling Begin februari Januari tem december 36

37 4.5.3 De beleidstheorie vastleggen Wat moeten we precies meten om aan de informatiebehoeften te voldoen Wetenschappelijke methode: de beleidstheorie De redenering, de theorie, achterliggend aan een welbepaald gekozen beleid. Idealiter gelijk aan uitrol van het beleid uit de stap van het programmeren. 37

38 4.5.3 De beleidstheorie vastleggen Bepalen beleidstheorie is cruciale stap in methode. Kwaliteit van beleidsplanning wordt hiermee expliciet getest. Kan leiden tot vaststelling van gaten in de theorie. =onverbonden beleid. Behouden? Beleidsdoelstellingen herformuleren of bij creëren? 38

39 4.5.3 De beleidstheorie vastleggen Valkuilen Afhankelijk van bevoorrechte getuigen. = eigen denkoefening in vraag stellen Verschuiving van reconstructie van beleidstheorie naar oordeel over methode zelf Voordelen Bouwt verder op beleidsplanning. Recuperatie bij beleidsevaluatie. Geeft informatie om in te schatten waar cruciale punten voor beleidsuitvoering zitten 39

40 4.5.3 De beleidstheorie vastleggen Is in feite omgekeerde oefening van policy deployment. Policy roll-up dus. Vanuit acties vertrekken en bepalen in welke mate ze bijdragen aan realisatie actieplan. Uitgedrukt in percentage. In principe voor elk beleidsinstrument een bijdrage aan een actieplan Anders=onverbonden beleid 40

41 4.5.3 De beleidstheorie vastleggen Oefening herhalen voor actieplannen ten opzichte van beleidsdoelstellingen. Oefening kan nogmaals herhaald worden van beleidsdoelstellingen naar organisatiedoelstellingen. Wordt door regelgeving niet verlangd. Laatste stap: hoe realisatie van de acties zelf opvolgen. Via indicatoren op procesniveau in de beleidsinstrumenten. 41

42 4.5.4 Indicatoren bepalen Indicatoren definiëren wij als (veelal cijfermatige) gegevens die het resultaat zijn van selectie en bewerking van basisgegevens, en die informatie verschaffen over een bepaald aspect en/of onderdeel van de beleids(uit)voering in een organisatie. Indicatoren zijn elementen van performance management en kunnen binnen performance governance gebruikt worden. Performance management is het systematisch verzamelen van gegevens in functie van sturing Performance governance is een prestatiemeetsysteem in functie van het besluitvormingsproces 42

43 4.5.4 Indicatoren bepalen BBC = performance management. Cyclisch gegeven beleidscyclus en wisselwerking strategisch en operationeel niveau leggen link naar performance governance. PDCA niet enkel uitvoeringsfase, maar in geheel van strategisch management. 43

44 4.5.4 Indicatoren bepalen Indicatoren voor acties bepalen. Gewicht (percentage) toekennen. Is nog verdere uitwerking beleidsontplooiing. 44

45 4.5.4 Indicatoren bepalen Aandacht bij kiezen indicatoren Cijfers zijn op zich nog geen goede indicatoren. Bruikbare indicatoren vereisen een duidelijke conceptuele basis. Exhaustief trachten te zijn is rem op bruikbaarheid. Één indicator vaak te beperkt. Symbolische waarde indicator kan wezenlijk belang ervan overschaduwen. (Investerings)projecten zijn dankbaar als acties om indicatoren voor te formuleren. Indicatoren kunnen kengetallen of stuurgetallen zijn. 45

46 4.5.4 Indicatoren bepalen Aandacht bij kiezen indicatoren Indicatoren kunnen handelen over verschillende aspecten van het organisatieproces achter het beleidsinstrument (de actie) 46

47 4.5.4 Indicatoren bepalen Aandacht bij kiezen indicatoren Indicatoren kunnen ook geformuleerd worden op andere niveaus dan procesniveau. 47

48 4.5.4 Indicatoren bepalen Aandacht bij kiezen indicatoren Indicatoren op procesniveau zijn natuurlijke, binaire of reële getallen. Indicatorgetal op zichzelf zegt niets. Moet geplaatst worden tegenover een norm. Norm kan een bandbreedte zijn. 48

49 4.5.4 Indicatoren bepalen 49

50 4.5.4 Indicatoren bepalen Kwaliteitseisen indicatoren: FABRIC Focused Appropriate Balanced Robust Integrated Cost-effective 50

51 4.5.5 Rapportage op basis van uitzonderingsprincipe Lijst van alle beleidsdoelstellingen die groen licht hebben. Geen verdere informatie. Dan lijst met beleidsdoelstellingen met rood of oranje licht. Hierbij wordt informatie verschaft over acties die oranje of rood licht hebben. Voordeel: geen onnodig dikke rapporten. Nadeel: psychologische weerstand. Liever toelichting bij wat we wel goed hebben gedaan. Risico op leugenachtige rapportage. Slechtste geval: verstoppen cruciale aandachtspunten. Oplossing: beginnen met een taartdiagram dat duidelijk het percentage van beleid weergeeft dat wel volgens schema verloopt. 51

52 4.6 Beheersbare monitoring Rapportage op basis van uitzonderingsprincipe Stoplichtmethode Rapportagematrix beheersbaar: Er moet maar permanent gemonitord worden op een beperkt percentage van de acties. Er moet enkel gerapporteerd worden wanneer niet op schema. 52

53 4.6 Beheersbare monitoring Nog beheersbaarder door enkel prioritaire beleidsdoelstellingen op te volgen? Risico op te eenzijdige aandacht. Link met RPR verdwijnt. Strategisch management Andere mogelijkheden: Informatiseren Gecentraliseerde systematiek voor bepalen van indicatoren in de organisatieprocessen. Indicatoren bepalen op procesniveau en niet op productniveau. Zoeken naar verticaal generieke processen. 53

54 4.6 Beheersbare monitoring Verticaal generieke processen Binnen eenzelfde organisatie, Op hoog niveau, Slechts een beperkt aantal procestypes. Deze dienen als basis voor de specifieke processen die er van afgeleid kunnen worden. Hoog niveau: maximaal 10 processtappen. 54

55 4.6 Beheersbare monitoring 55

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Opleiding interne controle in de lokale besturen

Opleiding interne controle in de lokale besturen Opleiding interne controle in de lokale besturen 16 april 2008 Provincie Limburg Opleiding & Training (PLOT), Marcel Habetslaan 7 3600 Genk Deloitte Consulting Agenda Deel 1 Interne controle in lokale

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post

Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Handreiking Evaluatieonderzoek ex post Een praktisch handvat voor de opzet en uitvoering van evaluatieonderzoek ex post If you don t know how things went, how will

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten

MOBIRISK. Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten MOBIRISK Risicobeheer binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer Minimale vereisten 14 mei 2008 (correcties december 2008 + CC Licentie 8 juni 2008) Versie 1.2 Bladzijde 1 / 73 Licentiegever: Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Integriteit bij het Rijk

Integriteit bij het Rijk Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Werkgroep Integriteits Audit Stuurgroep Integriteits Audit Den Haag,

Nadere informatie

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen

Whitepaper. Interne audits met Sensus-methode. Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Whitepaper Interne audits met Sensus-methode Systematische controle van uw bedrijfsprocessen Uw bedrijfsvoering is onderhevig aan veel invloeden en veranderingen. Nieuwe regelgeving, nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004. Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen

JAARVERSLAG 2004. Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen JAARVERSLAG 2004 Appendix voor raadscommissie Werk en Inkomen Colofon De Nijmeegse Rekenkamer: De (verder de Rekenkamer) bestaat uit raadsleden, heeft een externe voorzitter en wordt ondersteund door een

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

De prestaties van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen meten en beoordelen Sien Winters Gerard van Bortel Wouter Van Dooren Lode Smets

De prestaties van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen meten en beoordelen Sien Winters Gerard van Bortel Wouter Van Dooren Lode Smets De prestaties van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen meten en beoordelen Sien Winters Gerard van Bortel Wouter Van Dooren Lode Smets foto Auteurs: Sien Winters Gerard van Bortel Wouter Van

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inhoudsopgave Voorwoord 2. 1. Inleiding 3. 2. Verantwoording 7. 3. Toekomstige situatie 8. 4. Haalbaarheid 9. 5. Actieplan 10. 6. Inzet van mensen en middelen 11. 7. Conclusie 12. Bijlage 1 Overzicht van

Nadere informatie

Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies

Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies juli 2002 Verder met de Voortgangsrapportage 3 e Kustnota: evaluatie en advies juli 2002 Resource Analysis Zuiderstraat 110 2611 SJ

Nadere informatie

Nota Risicomanagement

Nota Risicomanagement Nota Risicomanagement Haarlem, Najaar 2014 Nota Risicomanagement Pagina 1 Samenvatting Risicomanagement is het effectief en systematisch omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van organisatiedoelstellingen

Nadere informatie