Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3"

Transcriptie

1 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van het nieuwe Organieke Decreet Uitgangspunten Stroomlijnen met de regelgeving uit het Gemeentedecreet Methodiek Algemene inhoudelijke principes Deregulering Algemene beleidsdoelstellingen 5 4. Beknopt overzicht van de regels m.b.t. boekhouding en administratieve organisatie Taak van de secretaris en de financieel beheerder Het managementteam Interne controle Planning en financieel beheer Bestuurlijk toezicht en externe audit 8 Deel II: Boekhouding van het OCMW 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Basiskenmerken van het dubbel boekhouden Inleiding Actief = Passief Actief Passief Resultatenrekening Dubbel boekhouden 15 OCMW ZAKBOEKJE BOEKHOUDING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE VII

2 Hoofdstuk 2: Het rekeningenstelsel (Bijlage 1: Boek II) Kenmerken van een rekeningenstelsel Het nut van een rekeningenstelsel Acht klassen 18 Hoofdstuk 3: De regels van het dubbel boekhouden Algemene en gebruikelijke regels 21 Hoofdstuk 4: Decretale bepalingen inzake boekhouding, financiële rapportering en kascontrole (Organiek Decreet artikelen ) 25 1 Decretale basis voor de boekhoudverplichting (Organiek Decreet artikel 166) Financiële rapportering door de financieel beheerder (Organiek Decreet artikel 167) Bijzondere rapportering door de financieel beheerder m.b.t. de wettigheidscontrole (Organiek Decreet artikel 168) Rapportering over de uitvoering van het budgethouderschap (Organiek Decreet artikel 169) Kascontrole bij de rekenplichtigen (Organiek Decreet artikel 170 1) Kascontrole in geval van verlies of onregelmatigheden (Organiek Decreet artikel 170 2) Eindcontrole bij de secretaris, de financieel beheerder of een rekenplichtige (Organiek Decreet artikel 171) 29 Hoofdstuk 5: Decretale bepalingen inzake inventaris, jaarrekening en kwijting Procedure Invantarisplicht (Organiek Decreet artikel 172) Aanpassing van de boekhouding aan de inventaris (Organiek Decreet artikel 173 1) Externe audit (Organiek Decreet, artikel 173 2) Vaststelling van de jaarrekening door de raad voor maaatschappelijk welzijn (Organiek Decreet artikel 174 1) Rapportering aan provinciegouverneur, externe auditcommissie en gemeenteraad (Organiek Decreet artikel 174) Definitief karakter van de jaarrekening en kwijting (Organiek Decreet artikel 176) De externe auditcommissie of de raad voor maatschappelijk welzijn roept de aansprakelijkheid in van bepaalde personen (Organiek Decreet artikel 176 1) Er wordt geen aansprakelijkheid ingeroepen en de gemeenteraad VIII OCMW ZAKBOEKJE BOEKHOUDING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE

3 maakt geen opmerkingen (Organiek Decreet artikel 176 2): kwijting van rechtswege De gemeenteraad heeft binnen de voorziene termijn wel opmerkingen gemaakt bij de jaarrekening en/of de aansprakelijkheid van bepaalde personen wordt ingeroepen: de gouverneur beslist Kennisgeving van de aansprakelijkheid rechtsmiddelen (Organiek Decreet artikel en 5) 34 Hoofdstuk 6: De jaarrekening van de OCMW s Inleiding Voorschriften in het Boekhoudbesluit De jaarrekening in de praktijk De balans (Bijlage 1: MB van 20 juni 2001, schema 9) Activa Passiva De resultatenrekening (Bijlage 1: Schema 10) Overige informatie op te nemen in de toelichting Schema van de financiële stromen (Bijlage 1: Schema 11) Het jaarverslag Rapportering aan de gouverneur 100 Hoofdstuk 7: Toepassing van de analytische boekhouding in de OCMW s 101 Hoofdstuk 8: Consolidatie (algemeenheden; consolidatie bij het OCMW) Inleiding Bepalingen in het Organiek Decreet m.b.t. consolidatie (Organiek Decreet, artikel 173 1, 2e lid Boekhoudkundige consolidatie van de jaarrekening Begrip en kenmerken Algemene beschouwingen Consolidatie in de boekhouding van het OCMW 111 Hoofdstuk 9: Slotopmerkingen in verband met de boekhouding van de OCMW s 113 OCMW ZAKBOEKJE BOEKHOUDING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE IX

4 Deel III: Meerjarenplan en budgetten 115 Inleiding 117 Hoofdstuk 1: Het meerjarenplan met protocol Inleiding Administratief verloop Wanneer wordt het meerjarenplan opgesteld en door wie? (Organiek Decreet artikel 146 1) Inhoud van het meerjarenplan Jaarlijkse aanpassingen (artikel 147 Organiek Decreet) Rol van de gemeenteraad (artikel 148 Organiek Decreet) Sancties ingeval het budget niet kadert in het meerjarenplan Bouwstenen voor een ontwerp van meerjarenplan 128 Hoofdstuk 2: Het budget Inleiding Decretale bepalingen in verband met het budget Wanneer wordt het budget opgesteld en door wie? (artikel en 2) Noodzaak om een budget op te stellen (Organiek Decreet artikelen 154 en 158) Rol van de gemeenteraad (Organiek Decreet artikel 150) Budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen (Organiek Decreet artikelen ) Samenstelling van het budget (Organiek Decreet, artikelen ) De beleidsnota De financiële nota Algemeenheden Wie stelt de financiële nota op? Het exploitatiebudget Het liquiditeitenbudget Het investeringsbudget Vastlegging van de gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage (Bijlage 1: Schema s 7 en Budgetten in balansvorm (Bijlagen 1: Schema s 8 en 4) Hoe wordt de financiële nota opgesteld? 142 Hoofdstuk 3: Samenvattende regels met betrekking tot de meerjarenplanning en het budget 147 X OCMW ZAKBOEKJE BOEKHOUDING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE

5 Deel IV: Administratieve organisatie van het OCMW 149 Inleiding 151 Hoofdstuk 1: Administratieve organisatie en interne communicatie Administratief handboek: Bouwstenen voor een ontwerp van model Administratieve organisatie Administratieve organisatie in het OCMW Administratief handboek: Bouwstenen voor een ontwerp van model Inleiding Administratief handboek Bouwstenen voor een ontwerp van model Wettelijke voorschriften Voorafgaand onderzoek Inhoud van het administratief handboek Afsluitende beschouwingen Rol van de secretaris De secretaris is belast met de algemene leiding van de diensten (Organiek Decreet artikel 85) Opdracht bij de voorbereiding van het beleid (Organiek Decreet artikel 86) De secretaris als raadgever (Organiek Decreet artikel 87) Briefwisseling en archief (Organiek Decreet, artikel 88) Andere bevoegdheden gedelegeerd door de raad voor maatschappelijk welzijn (Organiek Decreet artikel 89 en artikel 52) Subdelegatie (Organiek Decreet artikel 90) Rol van de financieel beheerder Opdracht van de financieel beheerder onder de functionele leiding van de secretaris (Organiek Decreet artikel 91) Opdrachten van de financieel beheerder die hij in volle onafhankelijkheid uitoefent (Organiek Decreet artikel 92) Restbepaling: de financieel beheerder oefent de taak uit van de vroegere ontvanger (Organiek Decreet artikel 93) Interne communicatie 176 Hoofdstuk 2: Het budgethouderschap Inleiding Budgethouderschap: in principe een bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn Enkele aspecten bij de aanwijzing van een budgethouder 180 OCMW ZAKBOEKJE BOEKHOUDING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE XI

6 Hoofdstuk 3: De uitgavencyclus Inleiding Administratie van de uitgaven bij de budgethouder (B. Art. 69/72) De budgethouder Visumplicht (Organiek Decreet artikel 162 2) Mogelijkheid om bij weigering van een visum toch te betalen mits strikte verantwoording (Organiek Decreet artikel 163) Verloop van het krediet De betaling (Organiek Decreet artikel 165) Verplichtingen op het einde van het boekjaar die leiden tot de aanleg van overlopende rekeningen (B. art. 73/75) Investeringskredieten (B. art. 75) De uitgaven met betrekking tot de vaste activa (B. art. 76) 191 Hoofdstuk 4: Personeelskosten (B. art. 78) 193 Hoofdstuk 5: De inkomstencyclus (B. art. 79 tot en met 82) 195 Deel V: Controle 199 Inleiding Wat is controle? Controle op de activiteiten van het OCMW 204 Hoofdstuk 1: Controle op de administratieve activiteiten binnen het OCMW Inleiding Organen die kunnen ingrijpen bij controle binnen het OCMW De Raad voor Maatschappelijk Welzijn (Organieke Wet art. 6, 24, 26, 36, 42, 88, 89, 90) Vast Bureau en bijzondere commissies (Organiek Decreet artikel 60-66) Samenwerking met de gemeente Het college van burgemeester en schepenen (Organiek Decreet artikel 157) Schorsing door de provinciegouverneur en verhaal bij de Vlaamse regering (Organiek Decreet artikelen ) 211 Hoofdstuk 2: Interne controle Wat is interne controle? Wie is verantwoordelijk voor het intern controlesysteem? 214 XII OCMW ZAKBOEKJE BOEKHOUDING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE

7 3. Minimale vereisten van het interne controlesysteem Aspecten van interne controle 216 Hoofdstuk 3: Externe controle De externe auditdienst Inrichting en opdracht Bijzonder geval: kascontrole bij de rekenplichtigen Rapportering door de externe auditcommissie Kennisname van informatie Deelname in de kosten door de gemeenten of OCMW s 225 Hoofdstuk 4: Eindcontrole op de financiële beheerder, de secretaris en de rekenplichtigen 227 Deel VI: Rol van de toeziende overheid 229 Hoofdstuk 1: Toeziende overheid Inleiding De gemeenteraad De provinciegouverneur De betrokken minister 233 Deel VII: Bijlagen 235 Schema 4: Bijlage 1: Bijlage bij het Ministerieel Besluit van 20 juni 2001 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn: Boek I: Modelschema s 237 Deel 1: Meerjarenplanning 237 Schema 1: Meerjarenplanning exploitatie 237 Schema 2: Meerjarenplanning investeringen 241 Schema 3: Liquiditeitenplanning en berekening gemeentelijke bijdrage 245 Balans gebudgetteerd over meerdere jaren 251 Deel 2: Budget 255 Schema 5: Exploitatiebudget 255 Schema 6: Investeringsbudget 259 Schema 7: Liquiditeitenbudget en berekening gemeentelijke bijdrage 263 Schema 8: Gebudgetteerde balans 269 OCMW ZAKBOEKJE BOEKHOUDING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE XIII

8 Deel 3: Jaarrekening 272 Schema 9: Balans na resultaatsverdeling 272 Schema 10: Resultatenrekening 274 Schema 11: Schema van de financiële stromen 277 Schema 12: Schema van de eindrekening 281 Deel 4: Omschrijving van de rubrieken 285 Boek II: Minimum genormaliseerd rekeningstelsel 295 Boek III: Overzicht analytische codes 309 Boek IV: Toelichting 311 Bijlage 2: Uitgebreid overzicht analytische codes (MB van 23 december 1997) 317 Bijlage 3: Boekhoudbesluit OCMW 325 Bijlage 4: Uittreksel uit het Organiek Decreet Index 383 XIV OCMW ZAKBOEKJE BOEKHOUDING, ADMINISTRATIE EN CONTROLE

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud

10/02/2011. 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht. Inhoud De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Jan Leroy Vorming VVJ 17.2.2011 - Malle Meer informatie 2 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht 3 - VVSG - De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 9 Onderwerp OCMW. Kennisneming van de jaarrekening, de toelichting

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Omzendbrief BB 2013/01

Omzendbrief BB 2013/01 Omzendbrief BB 2013/01 Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf Auteurs Inhoudstafel II. De beleids- en beheerscyclus Inhoudsopgave A. Situering II.A / 1 1. Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus II.A / 1 1.1 Lokale autonomie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie