Meidielingeblêd. Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven. Jiergong 22, Destimber 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meidielingeblêd. Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven. Jiergong 22, Destimber 2016"

Transcriptie

1 Meidielingeblêd Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven GEARSTALLING FAN IT BESTJOER Foarsitter H. Dijk Raadhuisplein 33, 2411 BD Boadegraven till ; E: Ponghâlder en 2 de Foarsitter T. Schiere Buitenkerk 64, 2411 PC Boadegraven till ; E: Skriuwer T. Broere-Tiesinga Raaigras 22, 2411 BW Boadegraven till ; E: 2 de Skriuwer en redaksje N. Woudstra Ronsseweg 3-105, 2803 ZA Gouda till ; E: Leden E. Nauta-Vrieswijk Koninginneweg 113, 2411 XM + Sjongkoar G. Sprokkerieftde Boer Boadegraven. Till Eendrachtsweg 12, 2411 VL Boadegraven till ; E: A.Schiere-Bouma (sjoch ponghâlder) K. de Vries-Suurd Herbarenerf 30, 2743 HA Waddinxveen till ; E: Boekeferkeap J. Larooi Ronsseweg 40, 2803 ZM Gouda till ; E: Toaniel P. Westdijk Het Spoor 20, 3994 AK Houten till ; E: Earelid Klaasje van der Meer Jiergong 22, Destimber 2016 Kontribúsje Oant no ta 8,50 de persoan (kin dit jier ferhege wurde)oermeitsje op banknûmmer NL 23 RABO

2 1 FAN DE FOARSITTER, It is tusken Sinterklaas en Krysttiid, as ik dit foarwurd skriuw. Desimber is dochs altyd wer in bysûndere moanne. Je witte fan tefoaren as it der allegearre oan sit te kommen, mar as it safier is, dan moat je efkes trochbite. Ik wie fan plan om in pear kilo ôf te fallen, mar ik bin bang dat it der dizze moanne net fan komt. It falt net ta om fan al dat lekkers ôf te bliuwen en gesellichheid is dochs ek tige wichtich. Elk moat op syn eigen wize probearje om dizze wiken troch te kommen. Op ôfronne sneon 26 novimber binne we mei in oantal bestjoersleden fan ús krite nei it 45-jierrich bestean fan de krite yn Lelystêd west. Jan en Sjoerdtsje Bijkerk dy't lid west binne fan ús krite, dy binne dêr no hiel aktyf. Dat wiene se by ús ek al, want Sjoerdtsje hat in pear jier skriuwster by ús west, sa as de measten wol witte. No, it wie dêr yn Lelystêd in prachtich jubileumfeest. Middeis hiene se in soarte fan Alvestêdentocht yn elkoar set. Jan hie fan elke stêd ynformaasje opskarrele en tuskentroch song it koar in ferske oer dy stêd of der lies in kritelid in gedichtsje foar. Fansels die Albert Postma, dy't ek wolris by ús op in kritejûne west is, in foardracht. Omdat ik yn Dokkum op skoalle west bin, ferwachte ik fansels 'It Dokkumer lokaaltsje' en jawol, dat koene we mei folle krêft meisjonge. Al mei al wie it in prachtige middei en jûne. Wy libje no al wer ta nei ús eigen nijjiersgearkomste yn jannewaris. Op dat momint is 2017 al wer in pear wike op streek. Wa wit wat it nije jier ús allegearre bringe sil. De wrâld om ús hinne, dy stiet yn brân. Dat sil yn it nije jier ek wol net feroarje. Wy moatte ús foaral konsentrearje op de minsken ticht om ús hinne. Lit ús dêr de gesellichheid en de frede sykje. En fierder hoopje we mar dat it mei ús famylje, ús lân, Europa en de grutte wrâld de goede kant op giet, al is it mar in bytsje. It is de hope dy't ús de krêft jout om troch te gean en it gelok te sykjen. Noflike krystdagen en in protte seine yn it nije jier. Oant op de kritejûnen, Hâns Dijk ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE MEI BÔLEMIEL Sneon 8 oktober 2016 yn Rijngaarde. Oanwêzich 26 persoanen De leden komme binnen en genietsje fan in glêske fan de ponghâlder en in praatsje meielkoar. 2 Iepening. De foarsitter hjit de oanwêzigen fan herte wolkom, yn it bysûnder ús lid Jan Buruma dy t ús fertelle sil oer syn bysûndere bân mei Bulgarije. De foarsitter stiet stil by de oanwêzichheit fan inkele leden dy t slim siik west hawwe en seit bliid te wêzen dat sy hjoed yn ús midden binne. Sa komt hy to sprekken op de konsekwinsjes fan it âlder wurden en wy fernimme fan de oansteande ferhúzing fan ús foarsitter en syn frou Henny nei in appartemint. Feroarings hawwe altyd bestien. 100 Jier ferlyn wie der earmoed yn Fryslân en verhúzen minsken om to wurkjen nei: IJmuiden, Limburg, Rotterdam, Canada ensafoarthinne. Oer die tiid kinne wy no boeken lêze. Op de lêstafel by Johannes Larooi leit bygelyks De Oerpolder, oer it ûntstean fan de Krites om útens. Destiids fersoargen de leden de jûnen sels mei: sjongen, muzyk, foardracht, toaniel esfh. Jûn sil ús eigen lid Jan Buruma it programma fersoargje. Op 19 november ús eigen toanielploech yn It Everthûs. Dan sjonge wy steande ús Fryskfolksliet mei pianobegelieding troch Hans Dijk. Meidielings en ynkommen stikken Leden dy t harren ôfmeld hawwe: skriuwster Tini Broere, bestjoerslid Nico Woudstra, Anja Andriesen dy t al sûnt ien september 2015 lid is en ús pianist Hans ferfong doe t hy de foet yn it gips hie. Marjan Woudstra, Anneke Busscher, Trudie Ouwehand, Herman en Truus Faber-v/d Werf, Pietie Westdijk en Albert & Richtje de Jong. Ferslach fan de Alg. Ledegearkomste fan sneon 10 oktober 2015 troch Nico Woudstra wurd trochnommen en der binne gjin opmerkings. Dus wurdt it sûnder kommentaar goedkard. Mei tank oan Nico. Jierferslach skriuwster Tige tank oan skriuwster Tini Broere. Hans neamt de fjouwer gearkomsten fan 2015/2016 en yn it bysunder: It Jubileum op tolve maart Speciale oandacht dêrfan krije: It moetsjen yn de foyer, it sjongen fan de koren, it jûnsprogramma fan

3 3 Klún &Knoffelhakke, Geke Sprokkerieft har jubileum fan fjittich jier yn it bestjoer. Geke krijt it wurd en betanket foar de brosj, Antje Hooijenga har foto s, (alle 600 komme op de website. In hiele klus!) Fia de súksesfolle ferlotting, fersoarge troch, Emily, Geke en Annie komme wy by it folgende punt fan de aginda. It Jierferslach fan de ponghâlder It jierferslach dit keer op fersyk yn it Frysk wurdt yn de gearkomste útrikt en de ponghâlder Theo Schiere, jout in koarte taljochting by de ferskillende fragen en bedragen. Nei in útlis troch boekeferkeaper Johannes Larooi oer de boekingsperiodes, is it wurd oan de rekkenopnimmer Rein Munniksma. Hy is tige tefreden en de gearkomste giet akkoart mei de presintearre resultaten. Beneaming nije rekkenopnimmer Rein wol noch wol in twadde kear beneamd wurde, en dat is akkoart. Wy sjonge It Heitelân as oanrin nei it 1 e diel fan de lêzing troch Jan Buruma. Lêzing Bulgarije (1 e diel) Jan moat ymprofisearje, want de beamer fan Rijngaarde is stikken en harren lienbeamer meie wy net brûke. Gjin Powerpoint presintaasje dus mar in geweldige rede oer Bulgarije. Diel Ien sil gean oer de Bulgaars Otterdokse Tsjerke en Diel twa oer It Bibliotheek Projekt yn de stêd Sliven. Jan syn interesse foar dit Balkanlân begûn mei in korrespondinsje freondinne yn de njoggentiger jierren fan de tweintichste ieuw. Fan de Bulgaars Otterdokse Tsjerke komme wy útgebreid te hjerren oer Geloofsbelibbing, Iconen, fêste rituelen troch de priester foar- en achter in gerdyn, it fêsthâlden fan de Slavyske Tsjerketaal, opstelling fan Kearssestander ensfh. Fia de Organisaasje en Liturgy fernimme wy dat yn Nederlân san tritich Otterdokse tsjerken binne, û.o. yn Kollummerpomp is in Russysk Otterdokse tsjerke dêr t in part fan de tsjinst yn it Frysk is en yn Himmelum is yn de âlde PKN-tsjerke ek in Russysk Otterdoks kleaster. Eine 1 e diel. 4 Bôlemiel mei folgens tradysje Griente- en Tomatesop en in kroket. Foar de fitamines fruit ta. Wy applaudisearje foar de sopsierders Geke en Theo en litte it ús goed smeitsje. Tidens it tafelôfrêden besjogge wy de folders, kaarten, diggelguod, kleden ensfh. fan Bulgarije. Lêzing Bulgarije (2 e diel) Foar dat wy de lêzing 2 e Diel krije sjonge wy út langstme nei eartiids: De Terp. Dan is it wurd wer oan Jan Buruma. Hy beantwurdet fragen en dan set hy út ein oer it Bibleteek Projekt. Bibleteken spylen in grutte rol foar taal en kultuer, tidens de Communistyske Tiid. Yn 1989 foel It Yzeren Gerdyn. Polen begûn direkt oan in omslach. Bulgarije kriege ek help mar alles duorre langer. De grutte bibleteken krigen fan 1997 ôf stipe fan de VN. By it opsetten fan Literatuer- en keramyske cursussen, sykjen nei wurk wie dat tige nuttig. De lytsere stêden as Sliven kriegen gjin help út Europa, mar wol fan:1) de stichting STOEP (Stichting Oost Europa) mei in wurkgroep yn Frieslân!! 2) MATRA, (Maatschappelijke Traditie) en 3) Ministerie yn Den Haach.Yn de bibleteek fan Sliven hat Jan meiwurke oan praktyske saken. Oanskaf laptop en in digitale camera. It jild wurde ynsammele troch aktiviteiten yn Nederlân en Fryslân ( ). It wie fansels wol de bedoeling dat oan betingsten foldien waard. Dêrby wiene oan Bulgaarse kant wat missers, mar de STOEP liet ek stekken falle. Spitich genôch einde it as in mûs yn e moalsek en hiene hja de nedige papieren net op tiid klear en sa rûnen hja de subsydzje mis. In mankelyk eine, foar de ynwenners fan Sliven, foar Jan en alle freiwilligers yn ús lân. In hertlik applaus foar Jan fan de oanwêzige kriteleden. En in tankwurd fan de foarsitter. Tiid foar in bakje kofje. De foarsitter nimt it wurd en ropt sjongers op har te melden foar de tsjerketsjinst op 19 maart De repetysjes ûnder lieding fan Wiebe Tilstra (?), sille starte yn jannewaris Kritekrantsje Dan diskusjearje wy oer it Kritekrantsje. De mieningen lizze fier útenoar: Antje Hooijenga pleit foar in boekje sûnder foto s, Munniksma foar in digitaal krantsje. Het kaft fynt men o sa moai, mar mear kontrebúsje??? It bestjoer sil it wer op de aginda sette fan de takommende gearsit.

4 Omfreegje Der wurd frege nei de mooglikheit foar Fryske les. Miskien fia AFÛK. 5 De foarsitter tankt foar de oanwêzigens en winsket eltsenien wol thús en oant sjen. Klaasje de Vries-Suurd, Wynmoanne, FRYSK TOANIEL SNEON 19 NOVIMBER 2016 (ferslach) Fryske Krite jûn mei ús eigen toanielselskip Om 18:00 oere wienen de bestjoersleden drok dwaande mei it fersieren fan de seal yn it Evertshûs. De tafels fan de boekferkeap wurden klearset en ek de kado s foar de ferlotting. Om 19:00 oere binne de doaren iepen en komme de leden en gasten binnen drippen en wurdt der kofje skonken en as fansels bypraat. Even in kaartsje keapje en dan een plakje sykje yn de grutte seal. As elkenien sit kin de toanieljûn begjinne. De iepening wurdt dien troch Klaasje Suurd omdat foarsitter Hans Dijk meispilet yn it stik. Nei it sjongen fan Frysk bloed tsjoch op komt de toanielploeg in aksje. It giet oer in troud stel dy't allebeide in baan hawwe en elkoar hast net sjen. En dat giet fansels ferkeard. In freondinne wol graach helpe, mar dat jout noch mear swierrichheden. Dan is der ek noch in ferskriklik nijsgjirrige buorman, spiele troch Hans Dijk, en faak komt de pliesje oan de doar. Beide hâlde alles goed yn e rekken. Yn it skoft is de lotten ferkeap. Yn it lêste bedriuw komt de ûntknoping en komt alles wer in oarder. Dernei komt de útslach fan de ferlotting mei de nedige moaie prizen. Klaasje slút de jûn of en betanket elkenien foar de komst. Allegeare gean nei hûs nei in noflike jûn. Annie Schiere 6 Op dit stuit is ôfpraat dat der op 14 jannewaris 2017 in optreden is yn Haarlem, op 10 febrewaris 2017 yn Utert, op 18 febrewaris 2017 yn Hurderwyk en op 14 maart 2017 yn Hilversum. Ut dizze útnoegingen blykt wol dat it optreden fan de toanielploech tige wardearre waard. Hulde oan de regisseur Antje Hooijenga en sterkte mei it opknappen fan har man Ben dy't krektlyn oppereare is. Mei klam moat hjir efkes nei foaren brocht wurde dat Antje in protte wurk ferset hat mei it lieding jaan oan de toanielploech en dat spitichgenôch tagelyk har man siik waard. Lokkich binne de lêste berjochten sadanich dat it de goede kant op giet. Wy winskje Antje en Ben ta dat dit belied trochset wurdt en dat Ben wer gau opknappe mei. Hâns Dijk FAN DE PONGHALDER. Wy binne wer mei in nij krite jier begun. Wolle jimme de kontribusje betelje fan 8.50 de persoan op rekkennoemer NL23RABO tnv Fryske krite Bodegraven Tige tank Theo Schiere NIJS FAN DE TOANIELPLOECH Graach wol ik wat oer de stân fan saken fan de toanielploech fertelle. Op ôfronne 19 novimber hiene we dus de premjêre yn it Evertshûs en wy hoopje fansels dat de oanwêzigen in moaie jûne hân hawwe. Lokkich wiene der in protte minsken en der wie ek belangstelling fan oare kriten. It gefolch is west dat de toanielploech troch in oantal kriten frege is om it stik ek dêr op 'e planken te bringen.

5 NIJJIERSGEARKOMSTE MEI SNERT/ROGGEBREA EN SPEK OP SNEONTEMIDDEI 21 JANNEWARIS OM OERE yn Dienstencentrum Rijngaarde, Rijngaarde 1, Boadegraven. 7 It is ynmiddels tradysje wurden om mei in gleske yn e hân it nije jier yn te lieden. Dat sille wy ek no wer dwaan. En dêrom noegje wy alle leden út om nei Rijngaarde yn Boadegraven te kommen. Sjoch wol efkes goed nei de datum, want die is feroare. As jimme op freedtejûn komme, stiet de snert noch net klear! It bestjoer is fan doel om ek de DVD De Feteranen te fertoanen. Koarte ynhâld: Twa âlde feteranen ha altyd fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge se it wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sei betinking nei betinking present. Hoe lang noch? De twa Fryske aktearkanonnen Freerk Smink (spyle ek yn De Emigrant ) en Joop Wittermans spylje de beide feteranen yn dizze foarstelling,dêr t hilariteit, brekberheid, werkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje. It stik wurdt op dit stuit noch spyle en de sealen binne útferkocht. Dus kom nei Rijngaarde om it te besjen. Wolkom fanôf oere. Kosten: alles ynbegrepen 12,50 de persoan. Yn ferbân mei de snert: opjaan oant 14 jannewaris bij Tini Broere til of DE FAMYLJE KOOISTRA AS GRUNLIZZERS FAN DE FRYSKE KRITE YN BOADEGRAVEN Yn dit kritekrantsje geane wy fierder mei de belibbenissen fan ús kritelid Anne Kooistra, dy't yn Boadegraven berne is en no yn Stolwyk wennet. It mei wol efkes sein wurde dat hy al oer de tachtich is en dat betsjut dat hy in hiel nijsgjirrich byld sketse kin fan de tiid dy't eins al fier efter ús leit. Wat Anne fertelt oer syn fakânsjes by pake en beppe yn Fryslân is dochs hiel bysûnder. Max Wieringa hat dat yn it foarige krantsje ek oanjûn. Wat Anne fertelt docht him tinken oan in boek fan de Flaamse skriuwer Willem Elschot, skûlnamme fan Alphons de Ridder. Dat giet ek 8 oer de wrâld fan sa'n tachtich jier lyn. Yn dit meidielingenbledtsje giet Anne fierder en sa as jimme lêze kinne giet it foaral oer pake en beppe, omke en muoike. Ik soe sizze: 'Nim rêstich de tiid om it allegearre te lêzen en ferwûnderje jimme der oer hoe 't de wrâld er doe by stie en hoe 't alles feroare is'. De stro wurdt net om in aai bedoarn. Troch Anne Kooistra (Diel 4) As wy yn Wergea mei fakânsje wiene, bleanen wy net de hiele tiid by pake en beppe. Faak gienen we mei in boat nei it natûrgebied 'De Alde Feanen'. Bysûnder is dat we dat dwaan koene fia de Foundering en de Meanewei. De lytste djipgong op dy farwei is nammentlik mar 45 sentimeter. In B.M.-er mei in djipte fan 80 sentimeter kin dêr al net mear troch. As we mei de skou giene, koenen we ien kant op sile. Mar mei in skou kin je net skerp oan de wyn farre, dus moast heit yn it spier om te roeien. Ek hawwe we dit in kear mei de hiele Wergeaster famylje yn in moterjachtsje dien. Dat wie fansels troch ien fan de omkes fersoarge. Dy hie relaasjes en dy koene in boat mei in skipper regelje.we binne sels op dizze wize hielendal nei omke en in muoike yn Reduzem west. Wy hawwe dêr doe in soarte fan apenútefeest hâlden: dopje en opite. Na ôfrin moasten de doppen wer opfege wurde, en dat die beppe Bokje. Omdat we de fytsen by ús hiene, koenen we tochten meitsje nei de famylje dy't wat fierder fuort wenne. De grutste yndruk makke wol besite oan omke Geart en muoike Gryt. Dy wennen op in wenboat, dy de Aurelia hjitte, mar altyd de arke neamd waard. In húsriem wurd fan muoike wie dan ek: 'Tink om 'e arke', as de bern wat te wyld oan it boartsjen wiene. As omke by in boer wurkjen gie, dan koe it hiele gesin mei de wenboat ferhúzje, wêr't it wurk wie. Op in kear giene we by harren op besite. Omke wurke doe op de Saiterpleats en de famylje lei dêr flakby mei de arke. Je freechje je mooglik ôf : 'Wêr is dy Saiterpleats?' Je moatte je dan yn tinzen foarstelle dat je mei de boat geane. Om mei de boat nei de Saiter te gean is nammentlik in floitsje fan in sint. Je begjinne by Grou. Je farre it Prinses Margrietkanaal op yn noadlike rjochting ta oan de Krúswetters. Je hâlde stjoerboard oan en geane de Langesleat op. Je farre dan oan de earste sydfeart ta stjoerboardsside. Dat is de Nauwe Saiter. Yn dy feart, in eintsje de feart op, by de spinnekopmoune lei de arke en op de bakboardside lei dan de Saiterpleats.

6 9 Om der mei de fyts te kommen, is it wat yngewikkelder. En dat dienen wy. Wy fytsten earst nei Warten. Dêrnei lâns in soarte fan Skjippedykje oan de Krúswetters ta, it Prinses Margrietkanaal (Margriet wie doe noch net berne). Wilens wie it begûn te reinen. Wy stiene dêr oan de wâlkant fan de Krúswetters en we moasten troch te roppen nei de skoubaas, dy't oan de oare kant fan it wetter wenne, heare litte, dat wy oerset wurde woenen. Lokkich hie ús heit in lûde stim, mar it duorre in hiele tiid foardat de skoubaas, troch de wilens streamende rein, te sjen wie. Nei alle wierskynlikens mei grutte tsjinsin roeide er troch de rein nei ús kant. Wy hiene wilens al in hiel skoft yn de streamende rein yn it hege wiete gêrs stien te wachtsjen. Lokkich wie de roeiboat sa grut dat we der allegearre yn koene, ek de fytsen. Ik kin my no foarstelle dat je dêr de spoekfiguer fan de Langsleater man, út it ferhaal fan de smit fan Earnewâld, tsjin komme. Nei dit opûnthâld fytsten we lâns it Spûkepaad, sa as dat tsjintwurdich hjit, nei it oerstekplak fan de Saiter. Fan it oerstekken nei de Saiter stiet my neat mear by, dat sil wol sûnder al te folle muoite west wêze. Lykwols wie dat no krekt it plak wêr't de dochter fan de fisker seach dat de smit oer it wetter ron. (wurdt ferfolge) SJONGKOAR mme fansels al lêzen hawwe hoopje wy yn it nije jier wer infryske tsjerketsjinst te hâlden yn de Lutherske Tsjerke. soe hiel moai wêze dat wy wer mei in goed koar in bydrageoan de tsjinst leverje kinne. be Tilstra wol as dirigint ûs wol wer lieding jaan en we kinne lokkig ek wer yn de Sporthoeve terjochte. 10 KRYSTTIID, ALD EN NIJ, As de glâns fan 't goud ferblikt en sinneljocht yn 't tsjuster stikt as 't platslein bist troch it fertriet jout de Kryst ús noch in liet. Ek al stiet de wrâld yn brân 't Berntsje rikt nei ús de hân Efkes sjogge wy wer ljocht yn in tiid dy't ûnrjocht brocht. Krysttiid en dan Ald en Nij bringt ús efkes tichterbij by ússels en by elkoar efkes klinkt it Inglekoar. Hoopje op in nije tiid, sûnder oarloch, sûnder striid, want it kostet dochs gjin sint as de frede echt oerwint. Hâns Dijk. It is it doel om op moandei 9 jannewaris te begjinnen om 10:30 oere. Graach sa gau mooglik opjaan. Oant sjên Geeke Sprokkerieft. Tel E:

7 11 TSJERKETSJINST OP SNEIN 19 MAART YN DE LUTHERTSJERKE Noordstraat 2, yn Boadegraven. Foargonger: Sjongkoar: Oanfang dûmny Elly Hessel út Utert De Fryske Kantorij Boadegraven ûnder lieding fan Wiebe Tilstra : oere Nei ôfrin fan de tjinst wol it bestjoer jo graach moetsje yn it sealtsje foaryn tsjerke foar in praatsje ensafuorthinne. Notearje jimme dit fêst yn it nije bûsboekje? Hâld ek it each op parsseberjochten fan tsjerkekrantsjes en de wykblêden. 12 Boekeferkeaper Johannes Larooi It bestjoer is, en ik tink ek jimme binne, altyd tige bliid mei Johannes en syn boeken op uze kritejûnen. Der is faaks wol in âld of in nij boek by dat de leden ynteressearret. En sa komt it dat de boekeferkeaper nei eltse kritejûn in prachtich bedrach oermeitsje kin nei de ponghâlder. Johannes, tige tank foar de ynspanning en e leden moai dat jimme der oan bydrage dat it ek slagget. Der binne ek in soart nije Fryske boeken by Johannes te bestellen. Binne jo op syk nei in titel? Skilje: Johannes: of stjoer in En dan komt it fêst yn e oarder. REAKSJE OP EFKES FOARSTELLE TROCH PIER JAARSMA Yn it kritekrantsje fan ôfronne septimber stie in stikje fan ús nije kritelid Pier Jaarsma. Ik kin it net litte om dêr efkes op te reagearjen. Ik ha syn bydrage trije kear oerlêzen. Want wat is it gefal? Pier is berne yn Ternaard. Dat leit flak by Dokkum. Ik bin 26 jier earder ek flak by Dokkum op 'e wrâld kaam en wol yn Sybrandahûs. As bern giene wy yn Dokkum op skoalle en nei tsjerke en eltse simmer yn de fakânsje útfanhûzje yn Ternaard by omke Sjolle en tante Ruurdtsje Hartmans. Tsjonge, jonge, doe't ik it stikje fan Pier lies kaam efkes myn jeugd foarby. Bern út Ternaard dy't nei de middelbeare skoalle giene, kamen op it lyceum yn Dokkum telâne. Ik kin der ferskate fan en mear dan ien sieten by my yn 'e klasse. Mame de Graaf wie in freon fan my. In pear jier lyn hawwe we mei de eksamenklas fan 1960 fan it lyceum yn Ternaard noch in reuny hân. Myn broer hie jierrenlang in buorkerij yn Brantgum, flak by Ternaard. It oantal kearen dat ik as jonkje op it fytske de wei fan Dokkum nei Ternaard fia Lytse Joure en Hantum ôflein ha, is legio. En no lês ik dat stikje fan Pier yn ús kriteblêd... It is wier net te leauwen! Hâns Dijk YN E KUNDE KOMME MEI KLAASJE DE VRIES-SUURD In Frysk famke om útens It wurdt sa n bytsje tradysje dat nije leden harren foarstelle yn ús Meidielingeblêd. Dus hawar, alhoewol: NIJ- lid, sûnt? bin ik lid fan FFH Boadegraven. Wichtich is by de Krites de fraach: Wêr komme jo wei? Berne yn Ljouwert as twadde dochter fan in Heit (Suurd) út Jobbegea en in mem (Vogel) út Minnertgea. Us heit wurke by de PTT, de technyske tsjinst fan de lêste T (Telefony). Earst yn Ljouwert letter op it Hearrenfean. Us mem wie Kûpeuze en nei har trouen húsfrou. Myn âldere suster en ik skeelden 4½ jier, dat hie mei

8 13 de 2 e Wâldkriich to dwaen, spitigernôch is hja yn 2011 ferstoarn. Wy hawwe deselde opfieding en kânsen kriege. Sosjaalbelutsen, ferantwurdlikens, leare en trochsette en sjen dat je jinsels fjirder ûntwikkelje, wiene wichtich.sa kaem it dat ik foar beukerliedster learde en yn Menaem myn earste salaris fertsjinne.it ûnderwiis hat in goeie kar west! Nei 2 jier Fryslân gong ik yn Apeldoorn oan e slach op in Beukerskoalle. Dêr moete ik myn man en tegearre hawwe wy yn 12 jier tiid yn Brabân, de Achterhoeke en Dútslân wenne. Uteinlik bedarren wy mei ús beide soannen yn 1982 yn Waddinxveen. En al dy jierren wie ik mei ûnderwiis en tael dwaende. Wy Friezen hawwe bliekber hwat mei taal, sjoch ek de foarstellingartikels fan ús leden Jan Buruma en Max Wieringa yn it meidielingeblêd fan septimber 2015, en Pier Jaarsma yn it Blêd fan septimber Op it heden bin ik mei folle wille û.o. belutsen by : It Lânlike Blêd fan Vrouwen van Nu (eartiids Bond van Plattelandsvrouwen).Skriuwe, ynterviewe, lêze en presintearje komme sa op myn paad en krekt dat hat myn ûnderwiis-oplieding en bedreaunens my brocht. Klaasje de Vries-Suurd, Wintermoanne/ desimber 2016 NIJE JIER Sjoch net om nei 't âlde jier, mar gean moedich it nije temjitte; net as in fytser sûnder ljocht, ûnfeilich it tsjuster yn, mar wach en betocht op it ûnferwachte J. Jepma RIDEN LEARE Lytse Arjen sil op redens Foar de alderearste kear. Heit giet my him nei de sleat ta, Sjoch, de stoel, dy stiet al klear. Heit bynt him de redens ûnder, Hâldt it jonkje by de hân En de redentsjes die skrasse, Arjen fynt der earst neat oan. 14 Riden leare is net maklik De izerkes glide hyltied út En as heit der net om tocht hie, Lei er altyd op syn stút. Knoffeljend giet Arjen fierder, t Jonkje docht och sa syn bêst Stappe, glydzje, streekje, sljurkje, Heit dy hâldt him stevich fêst. De oare deis dan giet it better, Heit dy lit him al ris frij. Arjen set sels wiffe streekjes En hy glundert der grutsk by. Lytse Arjen stiet op redens, No al foar de tredde kear En hy streket sûnder omsjen. My dy Arjen komt it wol klear. Simy Sevenster.

9 15 BOEK FAN DE MOANNE (DESIMBER) 'Mearkes út 'e Wâlden' is it boek fan de Moanne. Dam Jaarsma fan Eastermar ( ) wie in hertstochtlik samler fan folksferhalen. Hy skreau yn 40 jier mear as sechtjintûzen ferhalen op dy't minsken ût de fiere omkriten fan Eastermar oan him trochjûnen. Dit boek biedt in brede represintative seleksje fan de mearkes dy 't er sammele: diereteltsjes, wûndermearkes, leginde- en novellemearkes, dommeduveltsjesteltsjes en grappige teltsjes. 'Mearkes 'ut 'e Wâlden' is bedoeld foar alle Frysklêzers, âld en jong. It is gjin wittenskiplik boek (al wurdt de tekst oan de ein wol ferantwurde foar spesjalisten) mar in prachtich lês- en foarlêsboek en tagelyk ek in postume hommaazje oan Dam Jaarsma. De yllustraasjes yn kleur waarden spesjaal foar dit boek makke troch Peter Boersma & Hilda Groenesteyn. It boek hat 280 siden en kostet E. 19,90. Dit boek is ek yn it Hollânsk te keap: 'Sprookjes uit de Friese Wouden'. 16 It Bestjoer fan de Fryske Krite Fier fan Hûs Boadegraven e.o winsket alle leden: DE STJERREN Miljoenen eachjes dy sa blier en trou Digerje nei d' ierde Ut it himelsblau; Pearels, dy't dêr hingje Troch inoar dêr kringje, Rêst fyn 'k foar myn siele As jim striele 'k Lit myn soargen slomje, Slomje lêst en need; 't Swurk is sûnder wolken, 't Hert is sûnder leed; 't Fljustert om my hinne, Lyk ast ingels binne: Tsjuster moat ferdwine, Ljocht moat skine Stjerkes, as jim strielen Falle yn marke en see, Falt der yn myn siele Rêst en silge free; as it sintsje skiede Nacht him leit oer d'ierde, Blierkje jim en roppe; sjoch nei boppe! NOFLIKE KRIISTDAGEN en in SÛN en LOKKICH 2017 Pieter Jelles Troelstra

10 Moandei 9 jannewaris 10:30 oere Sneon 21 jannewaris 16:00 oere KALINDER 2017 Sjongkoar Nijjiersgearkomste Sporthoeve Rijngaarde Snein 19 maart, 14:30 oere Tsjerketsjinst Luthertsjerke Noordstraat 2 Boadegraven TOANIEL SNEON 19 NOVIMBER 2016 ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE 8 oktober 2016

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 FOARGONGER: DS. GERRIT GROENEVELD OARGELIST: 1 Wolkom en meidielingen Yntochtsliet = Psalm 98: 1 en 3 1) Lit no in nije lofsang hearre, in liet

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Deadebetinking 4 maaie 2011.

Deadebetinking 4 maaie 2011. Deadebetinking 4 maaie 2011. It is goed dat wer safolle minsken kommen binne om hjir de slachtoffers te betinken dy t yn de 2 e wrâldoarloch fallen binne yn har striid foar ús frijheid. Tige wolkom! In

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 6

Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Agenda 23 3: Iepenlessen foar alle Jorwerters (8:30-10:15) 23-3: Ynspiraazje dei 3 TS 24 3: Aaisikjen 25 t/m 28 maart: Paasweekend 30 3: MR 6 4: Onderwijs team 4 studiedag,

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Contact adressen: - 2 -

Contact adressen: - 2 - Gezamenlijke uitgave van de Doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Jaargang 4 - november 2014 Contact adressen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

DECEMBER 2007. O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN

DECEMBER 2007. O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN DECEMBER 2007 O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN COLOFON Redactie: Anne Glas eindredactie Boudien Noorlander free lance Auke Laskewitz lay out Jappie v.d. Meulen advertenties

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken dec. - jan. 2012 ! 2 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen

Nadere informatie

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel Oudheidkundige Vereniging Barradeel Jaargang 6 december 2008 Foto impressie jubileumviering Genieten van een hapje en een drankje. Gastheer

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Jrg. 6 2010 Nr. 3 Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Het sextant van Metius (rechts) gemonteerd op een driepoot, met in het midden een groot astrolabium.

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang februari 2014 M-februari 2014 Doarpskrante Mantgum wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 2013 Op de Nijjiersresepsje fan

Nadere informatie

Fan e redaksje YN DIZZE KRANTE. Foarwurd. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831 XA WINSUM tel. 850976 rijpma.bakker@home.

Fan e redaksje YN DIZZE KRANTE. Foarwurd. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831 XA WINSUM tel. 850976 rijpma.bakker@home. 1 2 Nijs.DOK is de dorpskrant van Winsum en verschijnt 4 maal per jaar. Nijs.DOK is gratis en wordt verspreid onder alle dorpsbewoners van Winsum. Redactie: Jelle Rijpma / Anja Bakker Kleasterdyk 3 8831

Nadere informatie