DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Piet Rienstra (secr) Omrin Gerrie van der Veen De Hege Bouwen (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Rienk Nadema Hege Bouwen Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren adres buertplysje: of 2

3 STOARN Op 17 septimber is stoarn Tine Aukema-Altena, sy is 74 jier wurden en wenne oan de Lyklamawei. BERNE Op 15 septimber 2014: Lise Fetsje Eppinga Famke fan Wilbert en Henny Eppinga en suske fan Jesse en Mare Lyklamawei JL Nijemardum FERHUZE Onze zoon Piet Rienstra is verhuist naar de Ikebosker 60 in Oudemirdum. Hij woont daar samen met zijn vriendin Suzan Zonderland van Spannenburg. Klaas/Harmke Rienstra, Omrin 12 Nijemirdum 3

4 FERHUZE Johannes en Corrie Beukens mei Jorrit en Redmar fan de Lyklamawei nei de buorkerij op Heaburgen 40 BEDANKT EN FERHUZJE Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor alle belangstelling, kaarten, bloemen en bezoekjes tijdens mijn verblijf in Doniahiem. Dit doet mij enorm goed. Vanaf eind september verhuis ik weer naar Nijemirdum, Heaburgen 28 in de unit naast de boerderij. Ook daar is iedereen van harte welkom. Met vriendelijke groet Grietje Altena Stegenga WOLKOM OAN NIJE YNWENNERS Jasper en Yvonne Groenendal-Mous mei Cayden op Lyklamawei 79 4

5 Fam Bak-v.d. Werf Nij Amerika 9 Elisabeth de Vries Hoitebuorren 4/a Freondinne fan Wouter Feenstra BEDANKT In de septembermaand gaan de collectes weer van start. De eerste week van september staat altijd in het teken van de KWFkankerbestrijding. De collectanten hadden dit jaar mooi weer om bij de deuren langs te gaan en er is het mooie bedrag van opgehaald. Alle gevers en collectanten heel erg bedankt, want een ieder weet dat dit o zo nodig is/blijft. Vriendelijke groet, 5 Aukje Laffra

6 HA JIM IT AL HEARD? It is alwer septimber, alles is wer begûn en de kalinder sil by de measten wol wer aardich fol stean. Begjin septimber hiene wy in ynformaasjejûn fan skoalle. Der binne fansels aardich wat nije juffen, ek yn groep 7 en 8. Dêr steane no twa juffen dy`t oars yn it Heidenskip foar de klasse stiene. Twa hartstikke entûsjaste juffen mei in soad nije regels en ideeën. De bern komme alle dagen wer bliid thús. Sa ha sy no ek de regel dat de bern foardat de belle fan master Bode giet har iten en drinken yn de klasse behimmelje moatte. Elkenien hat dan tiid om fruit of koeke op te iten en túnman Gert fynt minder rommel op it plein en yn de hage. Syn hinnen koenen der soms net tsjin ite, safolle fûn hy op in dei. Trouwens, no t ik it dochs oer him ha.. wisten jim wol dat Gert ôfskied nommen hat by de Firma Runia? Nei hast 37 jier hoecht hy dat ritsje net mear te meitsjen. Einliks hie hy op de karre troch Nijemardum moatten.. tusken de earpels en it hinnefoer. Sadwaande sit hy no faak by my op de kofje. Hy hat no alle tiid. Foar de simmerfakânsje hie ik op in dei wer wat eks-oppasbern te iten. Hartstikke gesellich wie it wer, mei syn allen ite op de feranda. Sjan en Ammerins hie ik út skoalle helle en sy hiene in tekening foar my makke. Geweldich fansels, ik bearde yn t foar al, mar wist net wat der op styng. De bern hellen it lintsje derôf en der styngen allegear strepen op. Sjoch seinen se beide, wy ha in gedichtsje foar Wiepkje makke. No jonge, ik hie de triennen al yn de eagen. Oant sy it op harren eigen wize foarliezen. Rozen zijn rood, de lucht is blauw. Ik dacht dat ik lelijk was, maar toen zag ik jou En bedankt.. Dit wie it wer foar dizze kear, oare kear wer mear. Groetnis WTHP> 6

7 FISKWEDSTRIID NIJEMARDUM It wie wer prachtich fiskerswaar doe t op 30 augustus de fiskwedstriid fan Nijemardum by de Sânfeart wie. 24 fiskers hiene har ark meinommen om de fisken út it wetter te heljen. Fan 7 oere ôf waard der omraak angele. Foar dy tiid hiene de measte fiskers al in gaadlik stekje opsocht. Albert Bekedam hie der ek dit jier wer foar soarge dat we de dobbers goed sjen koene. Hy meande it reid der wer kreas ôf. Rienk en Joop draafden hinne en wer om alle fongen fisk by de dielnimmers op te mjitten. Der waarden mar leafst 57 fisken omheech helle! Miskien sommige fisken wol meardere kearen It wie in gesellich barren, der wie sels catering foar sommige dielnimmers; in hearlik bakje kofje! De grutste fisk dy t tahapte wie mar leafst 29 sm. lang en biet yn Jonah syn heakje. Dhr. Van Wezel, elk jier gast by de Bekedamster, wie ek wer fan de party. Hy hie in prachtige oanmoedingspriis makke, dy t heech boppe de Sânfeart wappere. Healwei de wedstriid wie it tiid foar in fersnapering foar de jeugdige fiskers. Doe t om healwei njoggenen it lûd kaam as teken dat der net mear fiske wurde mocht, moast der drok rekkene wurde. Nei in dreech petear fan de sjuery, wie it spannend wa t dit jier de wikselbeker mei nei hûs nimme koe. By de grutten wie dit jier de priis foar Durk Roel Wildschut. Hy hie mar leafst 8 fisken fongen mei in totale lingte fan 112 sm. Lokwinske Durk Roel, de wikselbeker kin in jier by jimme op de skoarstienmantel stean te pronkjen En noch in lekkere sûkerboffert foar de winner. By de bern wie it ek oan t lêst ta spannend wa t der mei de priis fan troch gean soe. Foardat it einlûd klonk, helle Jonah noch gau in grutte fisk út it wetter. Soe dat de trochslach jûn hawwe? Doe t alle sintimeters opteld waarden, die bliken dat de pakesizzer fan Van Wezel, Tim, de measte lingte oan fisk fongen hie, 79 sm. Hy krige de earste priis, in slúfke. Om t de wikselbeker yn Nijemardum bliuwe moat, gie dy nei de winner fan de twadde priis. Jonah Postma. Hy hie 76 sm. fisk oan de heak hân, dat wiene 5 fisken. Benjamin Postma koe de tredde priis mei nei hûs nimme, krekt as ferline jier. Nei de priisútrikking seagen alle bern nei boppen. 7

8 Dêr fladdere de draak heech yn de loft. Wa soe dy dit jier krije? De famylje Runia wie dit jier de gelokkige. Mei 4 angels it hiele skoft fiske en mar ien fisk fongen, mar net mei lege hannen nei hûs. Thom wie al sa grutsk, hawwe jimme de draak al boppe Nijemardum sjoen? It skimere al doe t de fiskers wer op hûs oan giene, nei in tige slagge fiskwedstriid. Bestjoer Doarpsbelang Gerrie v.d. Veen OPEN DAG BOERDERIJ Op 15 augustus j.l. hebben we na de verbouwing en nieuwbouw van ons bedrijf een open dag gehouden. We hebben deze gebeurtenis als zeer waardevol en bijzonder ervaren. De grote belangstelling, de inzet van onze medewerkers, de inspanningen van alle toeleveringsbedrijven en niet te vergeten het mooie weer, hebben deze dag voor ons onvergetelijk gemaakt. We willen langs deze weg iedereen van harte bedanken voor de aanwezigheid, de kaarten, bloemen en andere cadeaus. Diegene die deze dag verhinderd was en niet van de partij kon zijn, is alsnog van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen op onze boerderij. Een hartelijke groet van, Wilbert, Henny, Jesse, Mare en Lise Eppinga 8

9 WA BIN IK? Omdat Jantsje oan de wiener schnitsel siet en Jan de lederhozen oan hie, mochten jim wer nei my skilje. No, dat wie seker wer efkes wennen want it bleau lang stil. Mar dochs gyng de telefoan trije kear oer en alle trije hiene it mis. Tiny tocht dat it Wil Baukema wie, Teatske Veen seach der Anne van der Goot yn en Tryntsje de kapper tocht dat it Annie de Kleine wie. Dit prachtige famke wie Rinny Hoekstra,en dat seach net ien der yn. Diskear in foardielige moanne foar Bakker Prins. Dizze kear wer in moai lyts famke. Belje kin oant en mei sneon, no mar wer nei Jantsje, Wiepkje

10 Zaterdag 1 november Spooktocht door Nijemirdum!! Voor alle kinderen van de basisschool! Van tot een programma met een spannend verhaal, een griezelige spooktocht, afsluitend met een lekker hapje uit de heksenpan! Geef je nu snel op en kom verkleed als je favoriete griezel! Opgeven kan tot 25 oktober via de mail bij (naam + leeftijd): Marjan de Boer Wissebuurt 11 kosten: 2, - p.p. Graag ook opgave van ouders die mee durven als begeleiding De Feestcommissie! 10

11 HOE IS T NO MEI... Oei, nije wike ha wy wer redaksjegearkomste en ik moat noch ' op ynterview'. Ik fyts nei de Wissebuurt ta om Ronald Gijzen oer te heljen, mar dy is net thús. Heit Kerst wol him wol efkes hifkje as er thús is en ik sil moarn weromkomme. As ik de dei dernei oanbelje,komt Ronald mei in grutte 'smile' by de doar. Dat liket goed, mar Ronald hat in drok skema dat ik kin pas nije wike werom komme. Ik bin benijd. Wêr hat er it sa drok mei? Wy sille it wol gewaar wurde. Ik nim myn fragelist mei en belje op de ôfsprutsen dei oan. Hy is krekt twa tellen thús. Ik seach him fytsen mei in grut stik karton efter op ' e fyts. In hiele operaasje wie dat. Hy hat der lêst fan ' t skouder oan oerhâlden. Wat moatst mei sa' n grutte doaze? "Foar it âld papier", seit Ronald. Handich sa'n meitinker. Ronald is 11 jier en wennet mei syn broer Marcel ( 15) en mem Sietske en Kerst hast op it fuottenein fan e Wissebuurt. Do bist in drok baaske, hear ik wol. Wêr hast it sa drok mei? Tiisdeis en tongersdeis moat ik traine, woansdeitemiddei bin ik oan it wurk by myn omke Pieter yn Riis, sneontemoarns fuotbalje en middeis ek wer nei de buorkerij. Allinnich moandeis en freeds ha ik neat. Wat dochst dêr op de buorkerij allegear foar wurk? Allegear putsjes. Wat fynst it moaiste om te dwaan? Trekkerride. Wolst letter ek op in buorkerij wurkje? Ja, miskien wol. Mar miskien ek wol yn in autogaraazje. Of in kombinaasje. Dat ik letter yn myn skuorre in autogaraazje ha. Dan hast it wol drok, liket my. Moarns earst de kij melke, dan sleutelje en jûns wer melke. Dan nim ik krekt as myn omke in feintsje, seit Ronald. Meist graach fuotbalje? Ja. 11

12 Hast ek in fêst plak? Rjochtsback, efteryn. Dan kinst net score. Jawol, yn eigen doel. Hast dat wolris dien? Ja, wol 2x. Yn watfoar groep sitsto? Yn groep 8 by juf Janna en Juf Carla. Jim ha no hielendal gjin master mear. Fynst dat ek spitich? Ja, master Nikos mis ik wol. Dy koe altyd prachtich fertelle oer syn reizen. Wy ha him nominearre foar de 'Ice Bucket Challenge'. Hiel groep 8 hat al meidien, stiet op Facebook. Wat fynst it moaiste fak op skoalle? Frijwurktiid. Dan meist kieze watst dwaan wolst, bygelyks Kapla, Knexx, kompjûter. Ik kies faak foar de kompjûter. Dan dogge wy rekkenspultsjes sa as 'Tinguely'. Wat fynst net leuk op skoalle? Rekkenje, taal, Ingelsk. Ingelsk is fierste maklik. Kin juf dat net dreger meitsje? Nee. No, dan moatte wy it ynterview fierder mar yn it Ingelsk dwaan. Nee, dat hoecht no ek wer net. Hoe kin it datsto sa goed yn Ingelsk bist? Ik doch wol faak Ingelske spultsjes op ' e kompjûter en Marcel leart it my. Ha jim ek húsdieren? Ja, in hûn. Toby. Wat is dyn leavelingsbist? In hûn. Praatst altyd Frysk? Ja. Op skoalle moatte wy Nederlânsk prate mar ik praat altyd Frysk. Dat is in bettere taal! Oare jier giest fan de basisskoalle ôf. Hast der sin oan? Ja, want de Stapstien is saai. Hy seit it ek op sa' n wize dat jo it fuortdaliks leauwe. Wêr silst dan hinne? Net nei de CSG. Ik wol leaver wat mei technyk dwaan of lânbou. Dus dan gean ik nei Snits of it Hearrenfean. Sjochst wolris nei de televyzje? 12

13 Ronald smyt der titels út dêr' t ik noch noait fan heard ha. Hy mei graach nei searjes sjen dy ' t op Discovery Channel of Comedy Central komme. En boeken lêze, is dat ek in hobby fan dy? Ja. Ronald hat alle 12 dielen fan ' de Grijze Jager' al út. Dan praatst wol oer boeken fan 400 bledsiden. En 3 dielen fan ' Broederband' hat er lêzen. En fierders de Donald Duck. Wat fynst leuke muzyk? Hardstyle, muzyk dy' t Spinnin tv op You Tube set. (en ik klapperje alwer mei de earen) Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Ja, it is in moai plakje, net sa drok as yn ' e stêd. Hjir kinst teminsten brommerride. Hast ek in brommer? Ja, in Tomos, opfierd mei in nije útlit, grutte karburateur en in grutte silinder. Ha ik fan myn omke kocht. Hast ek in muzykynstrumint? Nee. Dêr hat Ronald neat mei en ek hielendal gjin tiid foar, fansels. Wêr boartest graach mei? Mei Siku. Ik fronselje my de wynbrauwen. Sorry, Ronald, dit moast my wer útlizze. Trekkers fan Siku en bestjoerbere auto's. En bûten mei ik graach hutten bouwe yn e bosk, mar dy wurde dan wer stikken makke. Wat fynst it lekkerst om te iten? Taco's dy' t ik sels makke ha. Ronald fertelt hoe't er dat docht mei pipers en pittige krûden. Heit is ek fan it pittige iten mar mem hâldt der net fan. Moast molke drinke, oars giet de tonge dy stikken, tipt Ronald noch. En hy bakt graach caken. Moatst jim mem/ heit wolris helpe? Ik help mem as se der wer net útkomt op de kompjûter en heit help ik by it sleuteljen oan de Opel Admiraal dy' t yn 'e garaazje stiet. De koppeling is stikken. Sitst ek club? Nee, foarich jier wol, no net mear. Kin it dy wat skele hokke klean ast oan hast? Myn moaiste kleur is swart. Mar ik wol net alles fan swart oan ha. In T-shirt of broek, mar net beide. Gothic fyn ik wer oerdreaun. 13

14 Hast ek op fakânsje west? Wy gean alle jierren nei Denemarken. Dêr is Legolân. En ek alle jierren mei de famylje nei Huttenheugte. Dat is wol geinig. De earste kear dat wy der wienen, bin ik hast ferdronken. Yn in draaikolk. Hast ek in mobyltsje? Ja, in hiele minnenien. In Samsung. As ik klear bin mei it wurk dan belje ik mem dat ik nei hûs fyts. Ast no 2 winsken dwaan mochtst, wat soest dan winskje? Dat myn laptop wer klear is en dat Nok in fuotbalstadion kriget. Woest sels noch wat fertelle? Nee. No, do hast ek al hiel wat ferteld. Do hiest amper tiid om dyn koek op te iten en it twadde bakje tee hast hielendal kâld wurde litten. En dan freegje ik om in foto. Dêr hâldt hy net fan, seit er. Mar de minsken moatte dochs witte wa' t Ronald is, freegje ik. Mei ik net stikem in foto meitsje?.. en ik wachtsje it antwurd net ôf. En ien fan dyn favorite boartersguod? Op it byldskerm fan e televyzje toveret hy in auto te foarskyn. Hy bewurket him noch en makket de auto hieltyd moaier. Dêr meitsje ik ek noch in foto fan. As ik nei hûs sil, is Ronald noch drok oan it racen. Moast it earst ek noch lêze, foardat ik it yn t krantsje set? Nee, hoecht net. Do fertroust my? Ja en neffens Sietske is dat in grut komplimint want hy fertrout net safolle minsken. No, dan stopje ik dat gau yn e bûse en fyts hielendal bliid nei hûs. Bedankt, Ronald. Coby Hospes-Pietersma 14

15 GROEI EN BLOEI Dit jaar het 51ste Nederlands kampioenschap bloemschikken voor amateurs en studententeams. Wedstrijdthema: Natuurlijke elegantie en revolutie Tentoonstelling van de wedstrijdstukken Zaterdag 1 november van uur Zondag 2 november van uur Gratis entree, gratis parkeren Orchideeën hoeve Oosterringweg PV Luttelgeest Met vriendelijke groet, Tiete Groenhof TUNMANNEN Arnold Rozema en Teun Stoker ha jierren de tún om it doarpshûs hinne ûnderholden mar se wolle der no mei ophâlde. Dus no binne we op e siik nei in pear griene fingers Liket it jo wat ta om sa no en dan wat om it doarpshûs hinne te skarreljen? Klaas hat de kofje klear.. Jim kinne dan kontakt opnimme mei ien fan de bestjoersleden. Wiepkje

16 SANDER DE ROUWE KOMT NAAR NIJEMIRDUM Vorig jaar oktober werd door een werkgroep onder de naam Meer met minder voor het eerst een avond georganiseerd met als voornaamste onderwerp het leven en werken van mensen in onze samenleving. Uit deze werkgroep is in april van dit jaar de stichting Solewe ontstaan. Het begrip Solewe staat voor solidair in leven en in werken. Met dit motto als uitgangspunt zijn de leden van de toenmalige werkgroep en dus nu stichting in januari 2014 met het opzetten van een maandelijks inloopcafé begonnen. Dit inloopcafé is onder meer opgezet om mensen zonder werk of die dreigen zonder werk te raken met elkaar en anderen in contact te brengen. Elke laatste vrijdag van de maand is het geopend in meestal t Doarpshûs te Nijemirdum van 9.00 tot uur. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de stichting. Nu is voor maandag 13 oktober 2014 het Tweede Kamerlid Sander de Rouwe door de leden van stichting Solewe uitgenodigd. Hem zullen stellingen op het terrein van leven en werken worden voorgelegd. Op stellingen als de werkdruk wordt de mensen steeds meer te groot. Wat doen we hieraan? zal zijn reactie gevraagd worden. Vervolgens is er voor de andere aanwezigen gelegenheid met het kamerlid hierover in discussie te gaan. De avond zal om uur beginnen en wordt gehouden in t Doarpshûs te Nijemirdum. Een kwartier voor de aanvang zal de zaal geopend zijn. Sjoerd Postma 16

17 Verder is er o.a te koop Bazaarcommissie de Fontein organiseert ten bate van de O.N.S gemeente haar jaarlijkse BAZAAR op Zaterdag 18 oktober 2014 van 9.30 uur tot uur in MFC It KLIF te OUDEMIRDUM met Draaiend rad, Sekje smite, Knikkerbal, Flip over, Doordruk spel, Mini Bingo, Top draaien en Raadspelletjes, alles met mooie prijzen te winnen!!!! Allerlei soorten jam en gelei Honing Zoetzuur van augurk en courgette Tulpen en narcis bollen, in de mooiste kleuren Kaarten in velerlei soorten, handgemaakt Cadeauartikelen Kabouters, handgeschilderd Bloemdecoraties, kransen en viooltjes in pot Etagères voor vogelvoer in verschillende uitvoeringen Houten voorwerpen, handgemaakt Eigengebakken koek en cake Zelfgemaakte yoghurt Natuurlijk.de gebreide sokken, ook op nabestelling In de speciale koffiehoek is er gelegenheid voor een aangekleed bakje koffie, thee of fris. KORTOM, VOLOP SFEER Dit alles mag U niet missen. Reserveer de datum, plaats en tijd in Uw agenda 17

18 BINGO Sneon 18 oktober ha we wer in gesellige bingo yn it doarpshûs fan Nijemardum. We begjinne om oere en diskear ha we allegear jildprizen. Dus nim jim beurs mei want wa wit komst mei mear jild thús as doest fuortgien bist. De lokaalferiening PRATENDE RODE KATER Al een paar weken loopt hier een rode kater om. Heel lief en verschrikkelijk hongerig. Als hij bij me komt, wat hij graag doet, dan "praat" hij. Dit doet hij ook tijdens het eten. Wie mist dit lieve dier, ik kan hem niet houden wij hebben al een kat. Annemien Hendriks WEER THUIS: Josje, mijn main-coon poes En dan komt er een telefoontje, Roel Feenstra aan de lijn. Hij heeft een vreemde poes in de schuur, zelf heeft hij een aanlooppoes, die eet in de schuur. Maar nu durft ze niet meer naar binnen. Even aan Annoesjka vragen of zij het weet van wie die is. Ja vast wel, 't stond in het 'doarpskrantsje'. Roel mij bellen en ik direct erheen. Jaja, 't is Josje. Ze was moeilijk te vangen, maar ze is weer bij mij. Wel nog steeds schichtig. Maar ik heb geduld. Nu heet ze Josefien, want het blijft een dame!! Willy Meischke 18

19 IT HIMD FAN IT GAT As ik him freegje foar in ynterview, seit Harm van Bommel fuortendaliks ja! In pear dagen letter fyts ik nei him ta, de bern binne nei skoalle, dus alle tiid foar dit himd fan it gat. Harm hat de kofje al klear en foardat we úteinsette krij ik earst in rûnlieding troch harren tydlike wenromte. It fernuveret my hoefolle romte der yn dizze keten sit. It is fansels net te fergelykjen mei in gewoan hûs. Elk hat in eigen keammerke en dan is der ek noch romte oer foar in badkeamer, keuken en keamer. Harm is 46 jier lyn berne yn Helmond. Hy hat syn frou Antje (einliks freondinne, want se binne net troud) moete op fakânsje yn Valkenburg en is sa yn Fryslân bedarre. Tegearre ha se trije jongens krigen, Job, Bart en Tijn. Mei de katten Doerak en Bengel wenje se op de Hege Bouwen 9. Harm praat Nederlânsk en ek al hat hy der gjin beswier tsjin dat ik de fragen yn it Frysk stel, want sels syn bern prate Frysk tsjin him, it slagget my net om dat te dwaan. Dêrom wurdt it diskear in ynterview yn it Nederlânsk. Wat voor opleiding heb je gedaan? Ik heb een blauwe maandag op de Technische Universiteit in Delft gezeten. Daar heb ik heel veel geleerd alleen geen enkel diploma aan overgehouden. Daarna heb ik een jaar HTS in Den Haag gedaan. Ik dacht: een niveau lager, misschien past mij dat beter. Ook hier heb ik heel veel geleerd aan buitenschoolse activiteiten, maar de propaedeuse heb ik afgemaakt en verder niet. Vervolgens ben ik het bankwezen ingerold en daar heb ik de nodige vakopleidingen gedaan. Wat voor werk doe je? Ik heb nu een incasso- en administratiebureau. Ik ben zelfstandig ondernemer en heb een eenmanszaak. En heb je het hiermee wat druk? Ik kan het zo druk maken als ik zelf wil. Maar ik moet ook geregeld nee zeggen. In principe is er werk genoeg, maar je moet van te voren wel goed bekijken of je er wat mee kunt verdienen. Wanneer je het niet tot een goed einde brengt, maar wel veel kosten maakt en deze wilt doorberekenen, dan is het voor een opdrachtgever niet erg 19

20 aantrekkelijk. Daarnaast werkt Antje fulltime, dus het betekent dat ik voor het grootste deel de kinderen opvang, boodschappen doe en dat soort dingen. Nu kan dat voor mij ook heel gemakkelijk, want het maakt mij niet uit of ik s avonds of in de weekenden moet werken. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog een leven, dus ik werk niet fulltime. Heb je voordat je met je incassobureau bent begonnen ook nog ander werk gedaan? Ja, ik heb in het bank- en verzekeringswezen gezeten. In Den Haag en in Friesland heb ik bij een aantal banken gewerkt. Hierdoor ben ik ook bij de incasso terecht gekomen. Wat wou je vroeger als kind graag worden? Vroeger ging mijn interesse naar de techniek. Daarom ben ik ook met die opleidingen begonnen. Door mijn vader ben ik eigenlijk in het bankwezen beland. Hij werkt ook voor een bank en zo kon ik daar in de vakanties terecht voor vakantiewerk. Het is mij van huis uit meegegeven. Wat zijn je hobby s? Ik zit eigenlijk nooit stil, maar een echte hobby heb ik niet. Ik heb wel muziek gemaakt, maar daar ben ik een paar jaar geleden mee gestopt. Sowieso met kinderen heb je heel veel om handen, de hobby s van je kinderen worden automatisch jouw hobby s. Je moet ze toch vaak brengen en halen. Ik mag hier thuis graag wat omsteuren. Wat in de tuin werken, wat knutselen of aan de auto van Antje sleutelen. De kinderen hebben een quad waar ook regelmatig wat aan mankeert, dat vind ik dan wel leuk om te repareren. Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken? Dat lukt niet! Je krijgt mij s nachts niet wakker! Dit tot ergernis van Antje, want als de kinderen komen dan gaan ze automatisch naar haar toe, ze weten dat ik niet wakker word. En mocht ik al wakker worden dan ben ik enorm chagrijnig, dus reden genoeg om naar Antje te gaan. Ik ben aan één kant doof en ik lig altijd op het oor waar ik wel mee hoor. Dus dat is lekker stil. Wat vind je een grote ergernis? Ik vind asociaal gedrag een ergernis, in de breedste zin van het woord. Het kan bijvoorbeeld gaan over overal je rotzooi neergooien op straat of in de natuur, nutteloos links blijven rijden of vernielen. Onbeleefdheid vind ik ook niet kunnen. Wat vind je een prachtig boek? Ik lees heel veel, maar meer vakinformatie, nieuws en zo op internet. 20

21 In de vakantie lees ik boeken, voornamelijk thrillers. Ik ben nu nog in een boek bezig. Ik moet mijn aandacht er wel bij hebben, ik kan slecht lezen als de kinderen er omheen spelen. Wat voor tv-programma of film vind je mooi? Ik houd wel van spannende films, thrillers. Wat ik verder op tv zie is heel uiteenlopend zoals Dokter Tinus, The Voice Of Holland of NCIS. Ik vind het leuk om met zijn allen te kijken. Wat voor muziek mag je graag horen? Gewoon de radio. Radio 538 of radio 3, ik houd van afwisseling. Ik vind soms wel dat ze tussendoor te veel zeuren en zaniken en dat het nergens over gaat. Ik luister vooral in de auto. Thuis heb ik eigenlijk de radio nooit aan, dan ben ik met andere dingen bezig. Wat is je grootste miskoop? Grote miskopen heb ik nog nooit gedaan, ik ga nooit over één nacht ijs. Met kleine dingetjes heb ik dat wel. Dan is het wel eens van goedkoop is duurkoop. Wat is je favoriete vakantieplek? Ik heb niet echt een favoriete vakantieplek, want ik wil eigenlijk ieder jaar weer ergens anders naar toe. Als ik ergens geweest ben ga ik in principe niet weer terug. Maar we zijn nu voor de derde keer in Italië geweest, elke keer in een andere regio. Dus dat is misschien wel ons favoriete vakantieland. Wat is het verste plekje op de wereld waar je ooit geweest bent? Australië! Samen met Antje ben ik daar 4 weken geweest. We hadden een paar binnenlandse vluchten, dus we hebben veel kunnen zien. Welk gebouw mogen ze wat jou betreft wel afbreken? Er is niet iets wat mij dermate stoort dat ze het mogen afbreken. Ik heb er de laatste tijd wel extra opgelet, omdat ik ons nieuwe huis ook zelf getekend heb en er telkens weer punten waren waarop het werd afgekeurd. Dan zag ik wel eens huizen die iets hadden, waarvan ik dacht dat ze dat wel goedkeuren. Maar ik kan niet iets specifieks noemen wat gelijk afgebroken moet worden. Zou het Fries over 100 jaar nog bestaan? Geen idee! Ik heb daar niet zo n visie over. Sommige woorden vind ik nog wel eens lastig. Zoals een heel of een half brood of sneon en snein. Ik versta het verder wel goed. Kun je ons dorpskrantje dan wel lezen? 21

22 Ja, ik kan heel goed Fries lezen. Gewoon hardop lezen, dan hoor je het en dan weet je wat er bedoeld wordt. En mijn kinderen praten ook altijd Fries tegen mij, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Dus wat dat betreft denk ik dat het Fries wel gehandhaafd blijft, maar er sluipt natuurlijk ook steeds meer Engels in. Waar kan je beslist niet zonder? In materieel opzicht kan ik zonder alles, dat merk ik wel op vakantie. Er zijn heel veel gemaksvoorwerpen en als die er zijn dan moet je ze ook gebruiken vind ik. Zoals een mobiele telefoon. En ik gebruik de computer ook overal voor, maar je zou er best zonder kunnen. Mis je ook winkels in Nijemirdum? Nee. Ik ga ook alleen maar naar de winkel in Oudemirdum als ik iets vergeten ben. Ik ga veel liever naar Balk, een grotere winkel, royale keus en wat goedkoper. Ik snap dat er in Nijemirdum geen winkels zijn, want dat heeft geen bestaansrecht. Het mooie aan Nijemirdum vind ik, is dat het een klein dorp is. Het hoeft van mij ook niet groter, er hoeft niet van alles te komen wat allemaal drukte met zich meebrengt. Wat vind je absoluut niet kunnen? Geweld in de ruimste zin van het woord. Vernielen, terrorisme, zinloos geweld. Waar denk je met veel plezier aan terug? Vakanties! Dat is vaak maar 2 of 3 weken, maar je kunt er veel langer op teren door de mooie herinneringen. Wat voor eten maak je graag klaar? Ik kook graag, maar het plezierigste kookt het als het ook lekker opgegeten wordt. Dus met de kinderen moet je niet al te gek doen met koken. Ik kook graag stamppot en pasta, maar ik vind het ook leuk om de dagelijkse kost lekker te bereiden. Wat vind je de mooiste tijd van het jaar en waarom? De zomer, omdat het lekker warm en lang licht is. Dan kun je nog heerlijk buiten zijn. Wil je verder nog iets kwijt? Iedereen zal wel benieuwd zijn wanneer we nu eens gaan bouwen. Maar het is bijna zover! De laatste puntjes moeten nog op de i en dan kunnen we beginnen. De zevende tekening is pas goedgekeurd op het voorontwerp en ons definitieve ontwerp wijkt daar niet van af, dus dat zal wel goed komen. De bedoeling is dat we over een paar weken los gaan. Hedwig 22

23 NIJEMARDUMER VOLLEYBALTOERNOAI Trochdat wy foar de simmer itwk fuotbal hienen, wie der doegjin plak foar it Nijemardumer volleybaltoernoai. Sadwaande soenen wy tiisdei 19 en freed 22 augustus de wedstriden spylje mar it waar smiet de kat yn ' t jern. It reinde as de see. De middeis om 5 oere ha wy it fjild besjoen. It iene fjild waard goed kard mar it oare wie net fertroud. " Wy goaie der wat giel sân oer, sei Bauke, dan kin it wol trochgean. Ek Wilbert hie gjin beswier tsjin wat ekstra sân yn ' t lân en neffens Piet Paulusma bleau it de jûns droech dus gjin reden om it ôf te blazen. It rûn dôchs wat oars. Wy wienen noch mar krekt begûn of it earste buike foel al nei ûnderen. Dêrnei wie it wer droech mar dat duorre noch gjin 5 minuten of it reinde wer by amerfollen. De spilers flechten nei it doarpshûs of nei de stâl. It fjild stie op plakken knap ûnder wetter. Wy hienen noch mar 3 wedstriden hân mar moasten it programma, omwille fan e feilichheid, ôfblaze. Freed mar wer ris yn 't waar sjen. Dy deis wie it noch helte slimmer. Om 5 oere ha wy de oanfierders berjochte dat wy it hiele toernoai de oare wike oerdwaan soenen. Wy hâlden de berjochten goed yn ' e gaten en hienen alwer pine yn ' t liif want tiisdei waard wer in soad wetter ferwachte. Dat kaam der ek, allinnich net by ús. Fryslân hie de beste kaarten en de sinne soarge derfoar dat it fjild moai opdroege. Wy koarten de wedstriden yn oant 10 minuten sadat wy foar it tsjuster klear wêze koenen. En dat slagge. Mei help fan ferskate ynfallers hiene alle teams genôch spilers en koe der balle wurde. Yn in soad wedstriden wie te sjen dat de bal net lang oan ien kant bleau mar sa gau mooglik oer it net dropt waard en faak krekt sa gau wer werom kaam. Fan oerspylje ha de measten gjin brea iten. Hoewol t dat just sa belangryk is. Ik wit dat it rekreaasjeteam fan Nok noch wol wat leden brûke kin, dus jou jim op. Ek freed wie de sfear goed. Mei in soad nocht waard it spultsje spile. En ek doe wie de ynset optimaal! Wat sommige spilers net oandoarden om de bal te rêden! Dêr nim ik de pet foar ôf. En dat doch ik ek foar in hiel trouwe supporter. Yn ' e rein stie se oan ' e kant de spilers oan te moedigen en in wike letter wie se wer fan ' e partij. Rinny Hoekstra! Super! Dêr kinne in soad Nijemardummers in 23

24 foarbyld oan nimme. Foar it oare jier ha wy wer hiel wat ekstra nammen op papier. Elkenien dy ' t ynfallen hat, mei dan meidwaan. Wy misse noch wol in soad froulju. Kom op, fammen. It is safolle leuker mei jim derby. Nei t de lêste wedstryd spile wie en it fjild wer opromme, binne wy oan it tellen gien. Grutte ferskillen dit kear. Der wienen teams dy 't mar 1 wûn hienen en teams dy ' t alles wûn hienen. De pûdelpriis wie foar de Arnhemse meisjes mei mar 3 punten: Sjoukje Kramer, Wytze Rienstra, Bart Baas, Wouter Postma en Hendrik de Roos. Omdat se mar wat út harren noas iten ha, krigen se as priis in puntsjesliper yn ' e foarm fan in noas. De 7de priis wie foar de Meppeler klokkies en de Deventer koeken mei 6 punten. De 6de priis gie nei de Zeeuwse babbelaars mei 8 punten en de Edammer kazen hienen de 5de priis mei 12 punten. De Potjebrajers hienen 15 punten en dêrmei wie de 4de priis foar harren. De 3de priis, in moaie bidon, wie foar de Limburgse vlaaien : Wieger Pietersma, Jeltsje Draayer, Jacob Brandenburg, Jeroen Alders en Wilbert Eppinga. Sy hienen 16 punten. De Fryske dumkes : Wiepkje Holtrop, Willem Hospes, André Gersjes, Johannes Rienstra, Douwe Tjeerd Bosma en Gert Jaap Runia fertsjinnen de twadde priis mei 17 punten en gienen nei hûs mei in moaie blokkalinder. De winners fan it Nijemardummer volleybaltoernoai 2014 binne de Kniepertjes mei 24 punten. De wikselbeker en foar alle spilers in moaie volleybal gienen nei: Johnny Bosma, Bauke Beukens, Evert Nadema, Siegfried Postma en Rienk Nadema. Lokwinske! Alle spilers, tellers, skiedsrjochters en taskôgers: bedankt! Oare jier rekkenje wy wer op jim. Coby Hospes- Pietersma 24

25 SISWIZE FAN DE MOANNE: Men moat in soad studearre ha om in bytsje te witten 25

26 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Cees en Johannes v.d. Meer Martin Mensonides Hendrik Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Klussenbedrijf VB administratie Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Van der Meer Mechanisatie Martin Service-onderhoud en reparatie mobiele werktuigen Motorenrevisie/reparatie Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 26

27 AGINDA 27 septimber : Frijmerk 13 oktober : Solewe: Sander de Rouwe 18 oktober : Bingo 1 novimber : Spooktocht Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 30 oktober KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 22 oktober. by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 27

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2

Nieuwsbrief. Bijbelverhalen. Belangrijke data. Donderdag 8 januari 2015. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Nieuwsbrief Donderdag 8 januari 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 2 Bijbelverhalen Deze week was het thema: Waar ben je veilig? Het verhaal van Jezus begint met de vlucht

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 410 septimber 2017

DOARPSNIJS Nûmer 410 septimber 2017 DOARPSNIJS Nûmer 410 septimber 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 362 april

DOARPSNIJS Nûmer 362 april DOARPSNIJS Nûmer 362 april 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny DOARPSNIJS Nûmer 375 juny 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 351 april

DOARPSNIJS Nûmer 351 april DOARPSNIJS Nûmer 351 april 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017

DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017 DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers)

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) In toanielstik fan NEIL SIMON Winner PULITZER PRIIS foar drama 1991 Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 105 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie Pieter Albada Hanny Bergsma-Sikkes Atsje

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 364 juny-july

DOARPSNIJS Nûmer 364 juny-july DOARPSNIJS Nûmer 364 juny-july 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris 2015 1 Kolofon Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie