Iedere dag genieten van een prachtige. omgeving. Fryske krite. Spesjalist kabels en leidingen. Meiinoar Ien. Hurderwyk e.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedere dag genieten van een prachtige. omgeving. Fryske krite. Spesjalist kabels en leidingen. Meiinoar Ien. Hurderwyk e.o."

Transcriptie

1 I op A5 formaat met de volgende advertentie: T EL Heerenveen Flat Oranjewoud 1 Iedere dag genieten van een prachtige omgeving Spesjalist kabels en leidingen Neidielkompensaasjeregelingen, Koste roaiïngen, Engineering netwurken, Omkrite management, Dynamysk Ferkears Management, WION ûndersyk, Kabel en leidingdeteksje, oanslút management, Slûfleaze Techniken, Trasee ferkenning, Realisearjen projektbeheartekeningen, Utfierings koördinaasje Fryske krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o. Foar in suver advys, rjochte op mooglikheid: Industrieweg BB Harderwijk, T: infra.nl infra.nl e buitenkant blijft hetzelfde met de advertentie van Serviceflat Oranjewoud FRKR Okt indd 1 Nunspeet Putten Hurderwyk Ermelo Séwolde Skriuwersadres: Beemdweg XC Ermelo :22

2 Hoekstra heeft alles in huis! Wij maken er echt (mensen)werk van! Nieuwbouwprojecten Taxatie Bestaande bouw VVE Management Commercieel onroerend goed Zorgvastgoed Nobelstraat CG Harderwijk FAMYLJEWYKEIN? WEDDINGPROSON DRUKKERS & COMCEPTORS UW GRAFISCH BEDRIJF VOOR: Al uw druk- en printwerk Personaliseren, printen en verzenden van mailings Inbinden, vergaren, verpakken, lamineren etc. Vormgeving van uw folders en brochures Snelle levertijden, coulante betalingsvoorwaarden, mooi drukwerk, goede prijzen Buitengoed Fredeshiem - Steenwijk-De Bult Tel. (0521) PRINT INTERNET PRINT Internetwinkel? WEDDINGPROSON zorgt voor de distributie van uw artikelen R Makelaar Makelaardijhoekstra.nl Nobelstraat 16, Harderwijk / Paul Krügerweg 43, Ermelo / T Register-Taxateur /

3 Fan de foarsitter: Eala, Nei in moaie neisimmer wie it ynienen hjerst. Inkele wiken lyn like it hjir yn Nunspeet wol as reinde it blêden, mar de beamen dy t wat letter it blêd falle litte, waarden prachtich fan kleur. Wat kin de natuer ek yn e hjerst moai wêze. Wyls leit de earste kritejûn fan dit winterskoft al wer efter ús. Sneon 22 oktober j.l. kamen Jan Arendz en Marijke Geertsma mei harren programma It Jubileum nei Hurderwyk. It wie bysûnder hoe t sy harren ûnderfining fan safolle jierren op de planken stean foar it fuotljocht brochten. Yn de nij ferboude Kiekmure mochten wy sa n 90 leden en gasten begroetsje en hiene wy mei elkoar in noflike kritejûn. De âlde siswize de tiid hâldt gjin skoft jildt noch altyd. It is samar wer sneon 10 desimber en dat betsjut dat de Rederikerskeamer Halbertsma fan Stiens nei Hurderwyk komt mei it stik Ach, in pûntsje mear of minder. Oanfang oere yn de Kiekmure. Lykas altyd is der ek dizze jûn in ferlotting en meibrochte prizen bliuwe wolkom. By de boeketafel, mei twaddehâns boeken, is der foar in lyts pryske fêst wol wat foar jo gading. De DE-punten kinne jo kwyt yn de hjirfoar bestimde doaze op de boeketafel. De koartingsbon (ôfprinte yn it kritenijs fan oktober j.l.) kinne jo brûke as jo famylje of kunde meinimme wolle. 1

4 Sneontemiddei 7 jannewaris 2017 hâlde wy de nijjiersbesite mei de Jiersgearkomste. Om t der dit jier net noch in kritenijs útkomt, krije jo no al de ferskate ferslaggen en de wurklist foar de ledegearkomste. It is dêrom wol wichtich dit kritenijs goed te bewarjen! Nei it nuttigjen fan kofje mei oranjekoek is ien fan de punten op de wurklist de bestjoersferkiezing. Sieds Tilstra en Margje Beijert binne oan e ein fan dit winterskoft ôfgeand. Beide hawwe oanjûn net werkiesber te wêzen. Dat hâldt yn dat der twa fakatueres ûntsteane yn it bestjoer. Wy hoopje fansels dat dizze twa lege plakken wer opfold wurde. Wy dogge hjirby dan ek driuwend de oprop hjirfoar nammen troch te jaan. Fansels meie jo ek josels opjaan. It trochjaan fan nammen foar opfolling fan de lege plakken yn it bestjoer kin oant 11 desimber oansteande by Siska en Kees van der Beek Nei it bepraten fan de kritesaken sil Joke Zandstra út Hurderwyk, ús de filmdokumintère Oare Jo sjen litte. Hjirnei stiet it sop-buffet (snert, brune-beanesop mei alles derop en deroan) foar ús ree. De kosten foar dit buffet binne 10,-- de man/frou. Op de kritejûn fan 10 desimber leit hjirfoar in yntekenlist. Lykas wênstich spylje wy ta beslút inkele rûntsjes Frysk-Byld-Bingo. Wat der fierder noch yn it fet sit Sneon 18 febrewaris 2017 spilet kritetoanielselskip Boadegraven foar ús it stik Twafertsjinners yn Twastriid. Wy begjinne dan ek wer om oere yn de Kiekmure. As hekkesluter fan dit winterskoft komt sneontejûn 18 maart 2017 toanielselskip Pro Rege út Holwert nei de Kiekmure. Sy spilet om oere it stik Ik wol gjin oare mem. 2

5 Ta beslút Sinteklaas, de Krystdagen en Ald en Nij binne de heechtiidsdagen yn desimber. Foar de measten fan ús in moanne fol fan geselligheid. Foar guon is it lykwols ek in moanne fan iensumens en weromsjen. Dochs wol ik eltsenien in goede desimbermoanne tawinskje. Hoewol t it noch wat oan de betide kant is wol ik dochs no alfêst alle leden fan Meiinoar Ien folle lok en seine tawinskje foar 2017 en ik hoopje dat it foar ús Krite ek in goed jier wurde sil. Dit wie it wer foar no. Ynearsten graach oant sjen op 10 desimber oansteande en ferjit dan net jo op te jaan foar 7 jannewaris As jo noch nea west ha by de nijjiersgearkomste, dan hawwe jo wat mist! Mei hertlike krite-groetnis, Margje Beijert-Bruinsma. 3

6 Fan de ponghâlder Achte kriteleden, Foar it winterskoft 2016/2017 is noch net alle kontribúsje betelle. As jo betelje foar 31 desimber sille wy gjin administraasjekosten yn rekken bringe. Jo kinne it jild oermeitsje op: bankrekkennummer NL21ABNA fan de ABN AMRO bank. By beteljen nei 31 desimber sille wy twa euro administraasjekosten yn rekken bringe. Tige tank foar de meiwurking en de muoite om te beteljen foar 31 desimber - it besparret ús in soad wurk... Jo kinne je opjaan foar it sopbuffet op de Nijjiersgearkomste fan 7 jannewaris 2017 by ús ponghâlder Sieds Tilstra troch 10,-- de frou/man oer te meitsjen op rekkennûmer NL21ABNA fan de Fryske Krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o. mei fermelding fan sop-buffet of fia en ôfrekkenje op 7 jannewaris. Opjefte kin oant 3 jannewaris o.s. Oanmelde/ynskriuwe kin ek op de kommende Kritejûn fan 10 desimber; der leit in list yn de seal! 4

7 Utnoeging sneon 10 desimber 2016 komt mei de klucht: Ach, in pûntsje mear as minder In klucht mei in soad útienrinnende typearringen, dy t him ôfspilet yn in ôfslank- en sûnenssintrum en dêr t de iene gast noch frjemder is as de oare. Te gek foar wurden binne de twillingsusters, dy t harsels alle dagen weagje. Se moatte tegearre 120 kilo weagje; sa net, dan moatte se ôffalle. Mei in fette knypeach nei de moderne tiid, wêryn uterlik, gewicht, ivige jeugd en mear oerflakkich fertoan sintraal skine te stean. Skriuwer: Rien Bakker Oersetter: Abele Krist Spilers: Monique de Vries resepsjoniste Elly Adema Dora Schneider masseuse pedicure manicure Janneke Grijpma Frederica Vledder gast Tia Visser-Valk Karel de Boer gast Piet Smidt Bertha Bloem gast/twillingsuster fan Alie Saapke Beuker Alie Bloem gast/twillingsuster fan Bertha Pietie Stienstra-Atema Marcel Donkelaar besiker Jan Tjoelker Kees badmeester/technysk meiwurker Siem de Jong 5

8 Oanfang: oere seal iepen: oere Yntreepriis: 5,00 foar leden / 10,00 foar net-leden Yn t skoft wurde wer lotsjes ferkocht, lyk as wend. 1 setsje fan 4 lotsjes foar 1,00 3 foar 2,50 en 6 foar 5,00 Meibrochte pryskes binne tige wolkom! Nei ôfrin wurde de lotsjes lutsen. Yn t skoft is der wer de boeketafel Nijjiersgearkomste sneon 7 jannewaris 2017 Utnoeging De ynrin is fanôf oere Wy winskje inoar in goed en sûn nijjier ta! De Algemiene Ledegearkomste is fan oere. Yn de Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Hurderwyk 6

9 Kritesaken dy t oan de oarder komme: De Wurklist: 1. Iepening en wolkom 2. De ferskate ferslaggen fan de skriuwster 3. Sinteraasje, ferslach fan de ponghâlder 4. Taljochting fan de rekkenopnimmers 5. Beneaming rekkenopnimmers 6. Bestjoersferkiezing 7. Boeketafelnijs 8. It kriteblêd; in boekje of digitaal, wat jo as lid it leafst ha wolle 9. Omfreegjen Dêrnei komt Joke Zandstra-van der Woude fan Hurderwyk mei in oangripend ferhaal. Sy is lid fan ús krite en wol graach ek ús dielgenoat meitsje fan har ferhaal! De dokumintêre Oare Jo, dy t Joke sels makke hat, giet oer har suster Joke. Sy kaam om by de bombardeminten fan de alliearden yn Bitgummole. Dy bommen sloegen letterlik in krater yn it libben fan Joke har famylje. Joke lit it ús sjen en fertelt der by! Oernommen tekst fan Marre Sloots - 6 maaie 2016 yn de Moanne oer dizze dokumintêre: Ik ha Jo yn it kistke sjoen. Hielendal ûnbeseard, gjin skramke te sjen. Hja liket stoarn te wêzen troch de loftdruk. Is it net in griis? Op 17 septimber 1944 misten kilo oan Alliearde bommen har doel, de fleanbasis by Ljouwert. Yn stee dêrfan rekken se Bitgum, Bitgummole en Ingelum. It boppesteande fragmintsje komt út in brief út it famyljeargyf fan dokumintêremakster Joke Zandstra-van der Woude, dy t de film Oare JO makke oer har eigen famyljeskiednis. Joke wist net in soad fan oare Jo, it eardere dochterke fan har heit en mem, dat yn 1944 om it libben kaam by it bombardemint. Allinnich dat it in fleurich famke wie. Mei blonde kroltsjes. Se mocht graach boartsje mei har âldere suske Anne-Marike. Dan kropen se yn de wasmand en sa sjouwde mem mei se om. Dy fatale dei yn 1944 sloech letterlik in krater yn it libben fan de famylje van der Woude. Heit en de 2,5 jier âlde Anna-Marike kamen der aardich fanôf. Al wie de pjut wol yn ien kear kwyt hoe t se rinne en prate moast. Mei mem en de lytse Jo wie it minder. Mem rekke slim ferwûne oan har rêch en bekken, mar slimmer noch, se moast yn it sikehûs fernimme dat har jongste dochterke it bombardemint net oerlibbe hie. Nei de begraffenis koe se net. As by in wûnder krigen heit en mem flak nei de oarloch dochs wer in bern. Wer in famke, dat Joke neamd waard. Wylst dizze twadde Jo âlder waard krige se súntsjes oan mear te hearren oer de eardere, oare Jo. Joke wie nijsgjirrich, mar praat oer it bombardemint 7

10 waard der net folle. Yn e hûs hong in lyts portretsje oan de muorre fan Oare Jo, dat wol. En alle jierren op 17 septimber giene se mei syn allen op famyljebesite, om stil te stean by it bombardemint. Mar opfallend genôch wie dat op sa n dei ferfolgens gjin ûnderwerp fan petear. Dat stilswijen is it tema fan de film Oare JO fan Joke Zandstra van der Meulen, wêryn t se har âldere suster Anna-Marike folget, op syk nei antwurd op de fraach: Hoe kin it dat der mar sa n bytsje bekind is fan it bombardemint? Oan it wurd komme tsjûgen, famyljeleden en doarpsgenoaten. Ek de brieven út it famyljeargyf hawwe holpen. It doel: de lytse flarden ynformaasje dy t se troch de jierren hinne fan famylje heard hawwe oan elkoar plakke, it ferhaal kompleet krije. Wat blykt: yn it kristlike Bitgummole wie der benammen berêsting ûnder it wrange lot fan de slachtoffers. It moast de wil fan God west wêze, de foarsjennichheid. En dan wie der fansels noch it gefoelige feit dat it om Ingelske bommen gie. Bommen fan de befrijers. It wie in needsaaklik offer, sa tocht men deroer. Mear as 70 letter is der noch hieltyd net in soad omtinken foar it Alliearde bombardemint. Yn it Fries Fersetsmuseum is sûnt de werynrjochting in ferhaal te sjen oer de famylje Fokkema út Bitgummole. Twa jier lyn kaam der in monumintsje yn it doarp. Mar dêrop steane ek de slachtoffers fan oare oarlochshannelingen. Foar Joke is 17 septimber noch altyd in bysûndere datum. Doe t se yn 2014, presys 70 jier nei it bombardemint, mei har man op de kemping stie yn Súd-Frankryk, woe it mar net ophâlde mei tongerjen. Op dat stuit tocht de oars hiel nochtere Joke, sjend nei de opljochtsjende himel: se bouwe dêr seker in feestje, om ús witte te litten dat se der noch binne. 8

11 Om oere is it tiid foar in drankje, in hapke en it sopbuffet. Nei it iten komt it Frysk Byldbingo op e tafel en om oere slúte wy ôf. Bylagen by de Wurklist: 2. De ferskate ferslaggen 2.1 Oantekens fan de ledegearkomste op 16 jannewaris 2016 It is wier in bytsje winter as wy op sneon 16 jannewaris inoar in goed en sûn nijjier tawinskje. Mei 37 leden en 2 gasten ha wy in noflike middei yn seal C fan de Kiekmure. De kofje/tee en de oranjekoeke smeitsje bêst genôch. Wurklist: 1. Iepening en wolkom Us foarsitter, Margje Beijert, iepent mei in hertlik wolkom foar eltsenien en yn it bysunder foar de gasten fan dizze middei, Gerrita Otten-Onrust en Nora Koren fan de krite Seist. Margje merkt op dat: Der nei it ôfwinnen fan it nije jier al aardich bypraat is. Dat is wichtich, want it is goed om inoar te moetsjen sjoen alle ûnrêstigens yn e wrâld. Dat hâldt alles wat yn t lykwicht. Ek al buorkje wy as krite wat it oantal leden oanbelanget efterút; it is wol de bedoeling om yn it nije winterskoft oppenij wer 5 kritejûnen op e priemmen te setten. Wy litte de holle net hingje en gean der mei frisse moed tsjinoan. Mar dêr ha wy as bestjoer ús leden by nedich. Derom binne wy bliid mei jim oanwêzigens en winskje ik eltsenien nochris út namme fan it bestjoer in goed en sûn 2016 ta. Berjocht fan behindering is ûntfongen fan Roel Sietsma. Dernei gean wy oer nei it meiïnoar bepraten fan de kritesaken. 2. Ferslaggen: 2.1 Oantekens fan de ledegearkomste op : Side 10: Andrea Froma freget wa t dat frommes is! De skriuwer jout oan dat der gjin namme neamd wurde kin. In geintsje fansels; it plaatsje is by it ferhaal fan Bob Akkerman socht Kriteferslach fan it jier 2015: 9

12 Side 13: Jehannes de Kroon freget of t it mooglik is dat de leden dy t ferstoarn binne te neamen yn it kriteblêd. Margje fertelt dat wy dat binnen it bestjoer ek besprutsen ha, mar dat dit lêstich is om t wy net altiten berjocht fan ferstjerren krije. Fjirder binne der gjin opmerkings en beide ferslaggen wurde, mei dank oan de skriuwster, mei hantsjeklap fêststeld. 3. Sinteraasje, ferslach fan de ponghâlder: Sieds is mei fakânsje. Margje fertelt dat op side 15 de jiertallen net boppe de goede kolommen stean. Fierder binne der gjin fragen en is der gjin taljochting nedich. It ferslach wurdt ek mei hantsjeklap fêststeld. 4. Taljochting fan de rekkenopnimmers: De hearen E. Jousma en F. Krottje ha op 9 novimber Séwolde oandien en de boeken kontrolearre. Ealse docht ferslach en jout oan dat alles tige ynoarder is. Neffens Ealse meie wy tige bliid wêze mei sa n ponghâlder. Mei hantsjeklap wurdt it bestjoer desjarzje ferliend. 5. Beneamen nije rekkenopnimmers Ealse is ôftredend en wurdt betanke. Yn syn plak wurdt dhr. H.J. Hoekstra beneamd. Tegearre mei Fokke sil hy takom jier de boeken kontrolearje. 6. De boeketafel: Andrea docht koart ferslach. De boeketafel nije stile rint as in tierelier. It is wol sa dat der in protte âlde boeken binne, wat oanfolling fan wat nijere boeken soe wol moai wêze. Wat de jierrekken oanbelanget; der is 50,00 nei Sieds oermakke en der is 50,00 yn kas. 7. Bestjoersferkiezing Kees en Siska van der Beek binne ôfgeand mar werkiesber. Der binne gjin tsjinkandidaten ynstsjinne, dat betsjut dat it skriuwerspear wer foar 4 jier beneamd wurdt. 8. Omfreegjen Neat. Ta beslút freget Willem Metzlar om in applaus foar it bestjoer. 10

13 Nei krapoan in healoere is de wurklist trochnaam en binne wy ta oan de ferdivedaasje. Om oere nimt Gerrita Onrust, tegearre mei har assistinte Nora Koren it wurd en stelle sichsels foar. Beide binne lid fan de krite Seist en hawwe dêr, mar ek by de krite yn Utert de kwis al in kear mei in soad wille en sukses spile. Alle oanwêzigen krije in kaartsje mei de namme fan ien fan de Fryske Alve Stêden derop. It is de bedoeling dat der groepkes foarme wurde mei deselde namme. Nei wat hin en wer rinne en roppe sitte der 9 teams klear. Elk team kiest in skriuwer. Wy spylje 4 rûntsjes. In pompeblêdsticker is de joker en jout dûbele punten. Eltse rûntsje hat in eigen tema mei 10 fragen. De tema s binne: 1. Ofbyldings fan ferneamde Friezen 2. Fragen oer Fryske sporten en kultuer 3. Ofbyldings fan eat wat typysk Frysk is 4. In puzel fan muzykfragminten 11

14 Der wurdt fanatyk, mar mei nocht en wille, oerlein en spile. Nei elts rûntsje levert elts groepke de antwurden yn en wurde de antwurden foarlêzen. Is de joker by de goeie rûnte ynset? Nei 2 rûntsjes is der in lyts skoft, mar dêrnei wurdt der oant oere fierder spile. Dan is it tiid foar in slokje en wurdt der fierder gesellich bypraat. By de kwis wienen wy allegear op in oar plak teloane kaam en dat foldocht goed. Sa komme wy wer op in hiel oare wize meiinoar yn de kunde. Tsjin healwei seizen stiet it sopbuffet mei fan alles derop ta foar ús klear. Ik smakket eltsenien tige by tige. Nei it iten spylje wy, ûnder lieding fan Klaas en Kees 2 kear it Frysk Byldbingo. De sfeer is tige noflik. Om oere slút Margje de nijiersgearkomste ôf en winsket eltsenien in wol thús ta. 2.2 Kriteferslach fan it jier 2015: Op de bestjoersgearkomste fan 22 febrewaris 2016 ha wy as bestjoer it beslút naam om de jierferslaggen fan skriuwer en ponghâlder foar de Nijjiersgearkomst gelyk rinne te litten. Dêrom doch ik hjirûnder allinnich ferslach fan de kritejûnen fan 13 febrewaris en 19 maart. Yn de Nijjiersgearkomst fan jannewaris 2018 komt dan it ferslach fan it winterskoft 2016/2017. Op 13 febrewaris komme de earste leden en gasten al foar sânen de grutte seal fan de Kiekmure binnen. De ferbouwing fan de Kiekmure giet at it slydjaget, de nije kontoeren binne al sichtber. Foar dizze kritejûn is it toanielselskip De Lytse Kommeedzje fan Drachten ús gast. In twatal leden fertelle dat dizze toanielploech ek spile doe t sy foar it earst nei de krite kamen. Mei 73 leden en gasten genietsje wy dizze jûn fan it stik Mâlejan is werom. In blijspul wer t spanning, oandwaanlikens en de laits om de foarrang striden, koartsein; alles siet der yn. Hoe wie it ek al wer? Jan v.d. Molen (mâle Jan) komt nei jierren werom yn it doarp dêr t er opgroeide. Hy wol in boek skriuwe oer syn heit dy t ûnskuldich yn de sel set wie. Mâle Jan krijt ûnderdak yn it ferboude hinnehok fan Jaap de Brave (Jaap Wichel), syn frou Elske (Goudelske) en dochter Bette (Rotsje). Yn it doarp is net folle feroare. Postrinster Sijke Potter (Sijke Slik) en de korrupte wethâlder Van Beerenschot (de Bear) binne der noch altyd. Bysûnder wie dat ien fan de spilers troch sykte útfallen wie en ferfongen wie troch in spylster dy t de tekst yn ien dei leare moast. Dat waard op it ein fan de jûn ferteld, mar 12

15 net ien hie it murken. De ferfangster wie in hiel betûfte spylster en die mei as wie it altiten al sa west. In ekstra applaus wie har beleaning en kaam har dan ek hielendal ta. Op e boeketafel leinen ferskate nije brûkte boeken, de oprop fan Andrea hie syn útwurkling net mist. De prizetafel foar de ferlotting lei wer fol, Margje telde 51 presintsjes en dat wie in betankje wurdich. Op 19 maart kaam muzykselskip Sânman en Sikke fan Warkum nei de Kiekmure. Sy brochten in breed repertoire mei in grut ferskaat oan stilen. De 54 leden en gasten ha harren dizze jûn net ferfeeld, want de muzyk wie goed. De meiwurkster efter it buffet hie har fersint en tocht dat de delleine sûkerbôlen foar by de kofje/tee wienen. Sy hie se al yn plakjes snien doe t it fersin ûntsutsen waard. De lokkige winners krigen dy jûn de sûkerbôle yn plakjes mei nei hûs.wat in wille. Wat wie der mear dit heal jier: Tank oan de leden dy t it bestjoer op e hichte brochten fan it riden en farren fan oare leden. Wat dochs ek wol bysunder is; de moaie prizetafel foar de ferlotting. Op 15 maart wie der it jierlyks oerlis mei de oare kriten fan Midden-Nederlân. Op 8 april wie de Algemiene Gearkomste fan it FBoU, diz kear die de krite Hoarn de doaren iepen foar alle 16 oansletten kriten fan it Boun. As bestjoer kamen wy 2 kear byinoar en yn juny wie der wer de struibrief foar de leden mei ynformaasje oer it nije winterskoft. Wy binne tige bliid dat der eltse kear safolle leden en gasten nei de kritejûnen komme. Yn ús eigen memmetaal nei in blijspul of drama sjen, nei kabaret of muzyk harkje. Mar ek inoar moetsje, inoar weromsjen of nije kunde krije heart der ek by en is sels wichtich. It bestjoer hat der dan ek wer niget oan om ek foar it nije winterskoft wer in moai programma gear te stallen. Oant sjen op 7 jannewaris Siska van der Beek-Tiersma 13

16 3. Jierferslach Ponghâlder: Eksploitaasje seizoen Utjeften omskriuwing 2015/ /2015 toanielploegen 2.503, ,00 Sealhier 450,00 600,00 Jiergearkomste 564,35 749,99 Bydrage it Boun om Utens 69,50 75,00 Ferlotting, prizen, aardichheidsjes 131,48 202,94 Unkosten/postsegels/kaarten 113,35 234,05 Bankkosten 143,05 140,30 Kritenijs en yntree 607,16 609,17 Ynkeap tekstyl 209,88 Jubilea 65,00 Bestj.gearkomst Midden Nederlân 48,10 Batich saldo eksploitaasje 135,66 Totaal 4.695, ,99 Ynkomsten Omskriuwing 2015/ /2015 Kontribúsje 1.512, ,00 Rinte 12,97 14,66 Boeketafel 55,00 10,18 Jiergearkomste bydragen 403,00 450,00 Tekstyl 475,65 Yntree 1445, ,50 Ferlotting 718,00 875,50 advertinsje 175,00 275,00 Bingo 64,50 Bydrage administraasjekosten 1,00 10,00 Tekoart eksploitaasje 373,41 Totaal 4.695, ,99 14

17 Jierrekken 2015 / Kasjild 56,39 111,53 220,08 177,73 ABN-AMRO 513,19 269,86 994,81 700,04 Sparrekken 2.546, , , ,84 Totaal 3.115, , , , Foarút ynbard 30,00 25,00 37,50 80,00 Eigen kapitaal 3.085, , , ,61 Totaal 3.115, , , ,61 de ponghâlder, Sieds Tilstra 4. De Kaskommissy: ferslach Kaskommissy, 7 novimber

18 5. Beneamen nije kaskommissy De kaskommisje fan besteande út Fokke Krottje en dhr. H.J. Hoekstra hawwe ferslach dien fan harren befinings. Tige tank dêrfoar! Foar it kommende jier is dhr. Hoekstra oan bar, tegearre mei in nijenien út it fermidden fan ús leden om de kaskommisje te foarmjen. 6. Bestjoersferkiezing Oan de ein fan dit winterskoft binne ôfgeand Sieds Tilstra, ús ponghâlder en Margje Beijert-Bruinsma, ús foarsitter. Fansels is harren de fraach foarlein om nochris in skoft fan fjouwer jier yn t bestjoer der oan ta te heakjen. Tegearre binne it fansels tige wichtige funksjes yn it kritebestjoer Lykwols hawwe sy beide oanjûn net werkiesber te wêzen. It bestjoer docht dan ek mei klam de oprop oan de leden om mei nammen fan geskikte kandidaten te kommen of har sels oan te melden. Graach foar 11 desimber oansteande trochjaan oan de skriuwster (Siska van der Beek Foar alle dúdlikheid: tidens de ferkiezing wurde net in ponghâlder en foarsitter keazen! De funksjes wurde nei de ferkiezing yn it bestjoer ferparte. Foarôfgeand oan de Nijjiersgearkomste fan 7 jannewaris o.s. wolle wy as bestjoer dan graach mei de kandidaat-bestjoersleden yn e kunde komme fanôf oere. Wylst de jiergearkomste sille dan de nije kandidaat-bestjoersleden troch de oanwêzige leden ferkeazen wurde. 16

19 7. Boeketafelnijs Oan de ein fan it winterskoft hat Andrea-Froma oanjûn te stoppen as boekefrou hja wol graach it stokje trochjaan oan in oar Oant no ta is der net ien fan de leden, dy t spontaanwei sei: Dat wol ik wol oernimme! Spitich fansels! Siska van der Beek sil tegearre mei Kees it tôgjen mei boeke-kratten dwaan Siska sil tegearre mei Andrea de ferkeap it rinnende winterskoft fersoargje; bliuwt stean de OPROP foar in nije boeke-man/frou! 8. It kriteblêd; in boekje of digitaal, wat jo as lid it leafst ha wolle Yn ús Kriteblêd fan oktober stie in OPROP fan de skriuwer mei tsjokke letters Us Kriteblêd is it besjen mear as wurdich! Elke kear as dat Kriteblêd by jimme yn de bus falt binne der 90 eksimplaren by drukkerij Wedding (sjoch de advertinjnsje foar yn it kriteblêd) fan printe. Dat kostet per winterskoft mear as dat wy oan advertinsjeynkomsten ynbarre (Sjoch it oersicht fan de ponghâlder) It ôfrûne jier hawwe wy as krite wer mear as 300, 00 yntarre op ús kapitaal. No is it net fuortendaliks krisis, mar as bestjoer besykje wy fansels wol om de saak rinnende te hâlden. Hjoeddedei hawwe de nije kommunikaasjemiddels sa as ynternet en net mear de grutste geheimen foar de measten fan ús leden. Mei dy yngongen kinne wy sûnder ekstra kosten in soad printwurk útsparje. Wa t in adres hat en tenei it Kriteblêd fia dy wei wol tastjoerd krije wol dêr wolle wy dan graach foar dit doel oer beskikke. 17

20 Wa t hjir gjin gebrûk fan meitsje wol of kin, dy krije it Kriteblêd gewoan noch yn e brievebus. De fraach is dan ek: wolle jimme oan Kees it adres trochjaan wêr t mei yngong fan it winterskoft it Kriteblêd digitaal nei ta stjoerd wurde kin. 9. Omfreegjen 18

21 Ut Namme fan it bestjoer fan de Fryske krite Meiinoar Ien fan Hurderwyk e.o. Oant sjen op de Nijjiersgearkomste fan 7 jannewaris

22 Gearstalling fan it bestjoer foarsitter: mefr. M. Beyert-Bruinsma tillef Jasmijnweg EP Nunspeet skriuwers: dhr. en mefr. K. en S. van der Beek tillef Beemdweg XC Ermelo ponghâlder: dhr. S. Tilstra tillef Akkerroos XN Zeewolde bankrekkennûmer: NL21ABNA o.n.f. Fryske Krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o. lid algemien: dhr. K. Holwerda tillef Luttekenstraat XL Elburg lid algemien: dhr. D. Reitsma tillef Fagotdreef DG Harderwijk boekefrou: Andrea Froma tillef Oenenburgweg GH Nunspeet It Frysk Boun om Utens: webside:

Iedere dag genieten van een prachtige. omgeving. Fryske krite. Spesjalist kabels en leidingen. Meiinoar Ien. Hurderwyk e.o.

Iedere dag genieten van een prachtige. omgeving. Fryske krite. Spesjalist kabels en leidingen. Meiinoar Ien. Hurderwyk e.o. I www.serviceflat-oranjewoud.nl op A5 formaat met de volgende advertentie: T 0513-63 62 85 8443 EL Heerenveen Flat Oranjewoud 1 Iedere dag genieten van een prachtige omgeving Spesjalist kabels en leidingen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Fryske krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o.

Fryske krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o. Fryske krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o. Nunspeet Hurderwyk Ermelo Putten Séwolde Skriuwersadres: Beemdweg 29 3852 XC Ermelo e-mail: kcvanderbeek@gmail.com FAMYLJEWYKEIN? co m Buitengoed Fredeshiem - Steenwijk-De

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

KRITEJUNEN FAN ALLE KRITES FAN IT FRYSK BOUN

KRITEJUNEN FAN ALLE KRITES FAN IT FRYSK BOUN 3 0 Twinte :00 Swol Apeldoarn De Duiker KRITEJUNEN FAN ALLE KRITES FAN IT FRYSK BOUN SEPTEMBER 0 Kritereiske nei It Poptaslot en in boattocht troch it noar-den fan Fryslân. Opjaan by: hendrik.tel@tonline.de

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun maart 2014 Ledeberjochten... 4 Douwe Egberts punten... 5 Krite Beverwyk US MEMMETAEL... 6 Útnoeging foar 22 maart... 8 Fryske Tsjerketsjinst yn Alkmaar... 10 Ferlotting

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun maart 2017 Oan ús kriteleden... 2 Ferlotting en tagongsprizen... 4 Ledeberjochten... 5 Slange 50 jier ponghâlder... 6 Fytse foar 250 euro... 7 Útnoeging foar 25

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

D E KRITEKOER. Selskip Fryslân te Utert Selskip Mei Inoar te Seist

D E KRITEKOER. Selskip Fryslân te Utert Selskip Mei Inoar te Seist SELSKIP "FRYSLÂN" TE UTERT Foarsitter Skriuwer en Redaksje Kritekoer Ponghâlder en lede-administraasje Bestjoerslid en Boekferkeap BESTJOEREN BESTJOEREN EN MEIWURK(ST)ERS Pietie Westdijk-Kaastra, Het Spoor

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Nijsbrief novimber 2016

Nijsbrief novimber 2016 Ofd. Reduzum, Idaerd, Eagum, Friens, Wytgaard en Raerd koördinatoaren Els Koopmans en Baukje Wytsma Kontaktadres: Buorren 4, 9008SW Reduzum e-mail: giestmei@gmail.com tel. 0566-602506 Nijsbrief novimber

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin

Correctievoorschrift HAVO. Fries 1 en Fries 1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 1. Begin Fries 1 en Fries 1,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak 1 400015-1-2c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels

Nadere informatie

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun oktober 2013 Ledeberjochten... 4 Ferlotting en tagongsprizen... 6 Bodzinga 90 jier... 7 Útnoeging... 10 Ferslach fan de Friezendei 2013... 12 Krite op de Kunst

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 FOARGONGER: DS. GERRIT GROENEVELD OARGELIST: 1 Wolkom en meidielingen Yntochtsliet = Psalm 98: 1 en 3 1) Lit no in nije lofsang hearre, in liet

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Meidielingeblêd. Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven. Jiergong 22, Destimber 2016

Meidielingeblêd. Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven. Jiergong 22, Destimber 2016 Meidielingeblêd Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven GEARSTALLING FAN IT BESTJOER Foarsitter H. Dijk Raadhuisplein 33, 2411 BD Boadegraven till.0172-613143; E: hanshenny.dijk@ziggo.nl

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Meidielingeblêd Jiergong 21, Desimber 2015

Meidielingeblêd Jiergong 21, Desimber 2015 Meidielingeblêd Jiergong 21, 2015-2016 Desimber 2015 Fryske krite "Fier fan Hûs", Boadegraven e.o., Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven www.fryskbutenfryslan.frl Oprjochte 15 jannewaris 1946 2 A. Schiere-Bouma,

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken,

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken, Marsumer fan it jier 2011 Achte oanwêzigen, bêste minsken, It is wer safier. Wy binne takaam oan de Marsumer fan it jier 2011! Salang der in Aldjiersoertinking is, salang sil der ek in Marsumer fan it

Nadere informatie

Deadebetinking 4 maaie 2011.

Deadebetinking 4 maaie 2011. Deadebetinking 4 maaie 2011. It is goed dat wer safolle minsken kommen binne om hjir de slachtoffers te betinken dy t yn de 2 e wrâldoarloch fallen binne yn har striid foar ús frijheid. Tige wolkom! In

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel Oudheidkundige Vereniging Barradeel Jaargang 6 december 2008 Foto impressie jubileumviering Genieten van een hapje en een drankje. Gastheer

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5 Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 24 septimber 2015 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U. de Voogd

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DE BAARDER KAT. Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com

DE BAARDER KAT. Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com DE BAARDER KAT Als de kat van huis is, is de baas op vakantie, E-mail adres: debaarderkat@hotmail.com JAARGANG 14 NUMMER 2 JUNI 2012 colofon de baarder kat editie: jaargang 14, nummer 2, juni 2012 oplage

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Ik soe sizze allegearre komme nei dizze bysûndere jûn. Allinne

Ik soe sizze allegearre komme nei dizze bysûndere jûn. Allinne 1 Bêste minsken, As it krantsje by jimme yn de bus falt is it al septimber en gean wy de hjerst al sawat yn. De simmer is hast foarby en kinne wy ús klear meitsje foar in nij kritejier. Dan tinke wy ek

Nadere informatie

D E KRITEKOER. De kop is der wer ôf mei in moaie start foar de kriten yn it nije seizoen. De ferslaggen fine jo yn dizze kritekoer.

D E KRITEKOER. De kop is der wer ôf mei in moaie start foar de kriten yn it nije seizoen. De ferslaggen fine jo yn dizze kritekoer. SELSKIP "FRYSLÂN" TE UTERT BESTJOEREN BESTJOEREN EN MEIWURK(ST)ERS Foarsitter Pietie Westdijk-Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten til. 030-2318 224 (pcwestdijk@planet.nl) Skriuwer Jan Piet Bergmans,

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

D E KRITEKOER. Topje. Selskip Fryslân te Utert Selskip Mei Inoar te Seist

D E KRITEKOER. Topje. Selskip Fryslân te Utert Selskip Mei Inoar te Seist BESTJOEREN BESTJOEREN EN MEIWURK(ST)ERS SELSKIP "FRYSLÂN" TE UTERT Foarsitter Pietie Westdijk-Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten til. 030-2318 224 (pcwestdijk@planet.nl) Skriuwer Jan Piet Bergmans,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

D E KRITEKOER. De kriten kinne weromsjen op moaie nijjiersjûnen. Foar dyjingen dy t doe net komme koenen, fan dit plak ôf nochris FOLLE LOK EN SEINE

D E KRITEKOER. De kriten kinne weromsjen op moaie nijjiersjûnen. Foar dyjingen dy t doe net komme koenen, fan dit plak ôf nochris FOLLE LOK EN SEINE SELSKIP "FRYSLÂN" TE UTERT Foarsitter Skriuwer en Redaksje Kritekoer Ponghâlder en lede-administraasje Bestjoerslid en Boekferkeap 16 BESTJOEREN BESTJOEREN EN MEIWURK(ST)ERS Pietie Westdijk-Kaastra, Het

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 6

Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Agenda 23 3: Iepenlessen foar alle Jorwerters (8:30-10:15) 23-3: Ynspiraazje dei 3 TS 24 3: Aaisikjen 25 t/m 28 maart: Paasweekend 30 3: MR 6 4: Onderwijs team 4 studiedag,

Nadere informatie

Wybe Feenstra (tel ;

Wybe Feenstra (tel ; Oldekerk, 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag) geachte lezer, Kortgeleden heeft u (telefonisch) toegezegd om mee te werken aan een enquête. Deze enquête omvat 28 vragen. In dit begeleidende schrijven vertel

Nadere informatie

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun maart 2015 Ferlotting en tagongsprizen... 4 Yn petear mei foarsitter Kloezen... 5 Útnoeging foar 21 maart 2015... 8 Afûks earste e - book... 10 Fytse foar 250 euro...

Nadere informatie

Kritenijs Us Memmetaal Assen Nûmer 1 septimber Kolofon

Kritenijs Us Memmetaal Assen Nûmer 1 septimber Kolofon 1 2 Kritenijs Us Memmetaal Assen Nûmer 1 septimber 2014 Kolofon Gearstalling bestjoer: Foarsitter: Anne Veenstra - Riegheide 76-9451 EK Rolde - anne.veenstra@home.nl 0592-242195 Skriuwster: Ren de Poel-Hylkema

Nadere informatie