DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april Kopij foar Doarpsnijs kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Bauke Beukens (secr.) Hege Bouwen 2a Gerrie van der Veen Omrin (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Piet Rienstra Omrin Rienk Nadema Hege Bouwen adres buurtplysje: 2

3 STOARN Op 16 septimber is der in ein kommen oan it libben fan Wieke Bekedam. Sy is 20 jier wurden. Op 19 septimber is der in ein kommen oan it libben fan Mieke Brandenburg. Sy is 60 jier wurden en wenne op Nij Amerika 10. FERHUZE Johannes Hospes is ferhuze nei de Hommerts, Hettingawei 16, 8622 XX. BEDANKT In de week van juli was de collecte voor de Maag-Lever-Darmstichting. Het was voor mij de eerste keer dat ik deze collecte organiseerde. Ik heb het stokje van Wil Baukema overgenomen, die het jaren achtereen heeft georganiseerd. Dankzij jullie kon ik het mooie bedrag van 348,99 overmaken naar de stichting. Daarom wil ik jullie op deze manier bedanken en natuurlijk ook de collectanten die het voor mij mogelijk maakten. Dus, Marijke,Jan, Antsje, Tiete, Gerda, Marijke, Griet Akke, Gina, Henk en Minke bedankt! Brechtsje Bokma 3

4 BEDANKT Ieder jaar in de eerste week van september gaan de collectanten weer op pad met de collectebus voor de collecte van het KWF Kanker bestrijding. De acht collectanten van Nijemirdum hebben dit jaar het mooie bedrag van 518,87 euro opgehaald! Dat alles heeft uiteraard te maken met het feit, dat u onze collectanten kent, maar ook welke doelen worden nagestreefd. Kanker moet meer en meer onder controle komen, maar dat is helaas nog lang niet zo ver. Dagelijks worden u en wij met deze grootste vijand van onze gezondheid geconfronteerd. Daar moet een definitief antwoord op komen. Daarom is het o zo belangrijk dat er geld is om als maar onderzoeken te doen. Voor alle gulle gevers uit Nijemirdum onze hartelijke dank, dit namens de collectanten en al diegenen die strijden tegen kanker. Groetnis, Aukje Laffra-Baukema HA JIM T AL HEARD? Sneontemoarn 14 septimber: ik wurd al betiid wekker en ik hear it bûten reinen. Normaal makket my dat net safolle út, mar hjoed is t de dei fan de frijmerk. Oehh! It sil aanst wol droech wurde, it hat noch noait in hiele dei reind. Dus gau der ôf en de hannel yn de carport klearsette. No, sa t bûten reinde sa reinde it ek tillefoantsjes. Giet it wol troch Wiep? Eh ja hear, we geane der foar. Al mei al ha we it ek noch wol troffen. Tusken en oere wie it droech. Fansels wiene der folle minder minsken dy`t harren hannel by de dyk hienen. Roelie en Jan ha der gjin frikandel minder om ferkocht. It wie in gesellige boel op de feranda. Enne.. oare kear hoopje we wer op moai waar. 4

5 Op 1 septimber wie der in spesjale tsjerketsjinst. Jan en Akke wiene yn augustus 40 jier koster. No, dat mocht ek wol fierd wurde fansels, want dat is in hiel skoft. Maartje hie in moai ferske foar harren makke op de wize fan Eens als de bazuinen klinken. Fan ds Osinga krigen se in hearlike taart. Omdat der foar him by de 11 oere tsjinsten altyd in gebakje klear stiet woe hy no wat werom jaan. Nei de tsjinst wie der noch feest yn it doarpshûs. Dêr krigen se allebeide noch in gouden spjelde. It ferske kinne jim lêze fierderop yn dit krantsje Ik hie myn stikje klear. Doe waard Nijemardum opskrikt troch in freeslik drama. Wieke Bekedam ferûngelokke moandei 16 septimber by de Griene Singel. Albert en Jeannet, Emma, Anke en Anton en neisten: alle sterkte tawinske mei dit grutte ferlies. Hjir binne gjin wurden foar. Op 19 septimber ferstoar Mieke Brandenburg-de Weerd fan Nij Amearika. Sy wie krekt 60 jier wurden. Leave frou fan Durk en mem fan Hilda en Frank, Paula en Joop en fan Jacob. Alderleafste beppe fan Marieke en Arnold. Wat wie sy wiis mei har beppesizzers. Durk en bern: alle sterkte tawinske. WTHP 5

6 BEDANKT Yn de wike fan de útjefte fan it foarige Doarpsnijs bejoech it kopiearapparaat fan Knilles it. Wat moatte we no? In wike letter útkomme litte? Nee, leaver net. Roelie Veen freegje as hy it bij NOK kopiearje kin? Fansels, dat moat altyd goed komme, sei de man dy t alles kin.. It hat him neffens my wol in heale dei koste, mar dêr praat hy net oer. Jim hiene allegear tongersdei it krantsje yn de bus of op de matte. Roelie, út namme fan de redaksje en alle lêzers Super Bedankt. VOORAANKONDIGING CONCERT Op 26 oktober 2013 geeft het Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum een jubileumconcert ter ere van het 25-jarig jubileum van Harm van Zuiden als dirigent. Medewerking zal worden verleend door trio42. Dit trio bestaat uit de leden Remy van Kesteren (harp), Merel Vercammen (viool) en Christiaan van der Weij (saxofoon). Drie jonge internationale topmusici. Verdere medewerking van Hielke van der Meulen (orgel) en Martin de Jong (piano). Het concert wordt gehouden in De Paadwizer te Balk. Aanvang: uur. Concertcommissie Sietske Osinga 6

7 SINNICH MEI SINNE Het initiatief van de commissie Sinnich mei Sinne om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen heeft veel enthousiaste deelnemers gekregen. Nijemirdum is inmiddels bijna 400 zonnepanelen rijker. Een resultaat waar we met z n allen trots op mogen zijn. Er wordt voortaan per jaar ongeveer Kwh elektriciteit in ons dorp duurzaam opgewekt. De commissie wil graag doorgaan op het pad van energiebesparing in Nijemirdum en wil u daarom opnieuw uitnodigen voor een voorlichtingsavond over mogelijkheden van energiebesparing in uw woning op: Woensdag 9 Oktober om 20:00 in het Dorpshuis We hebben weer een aantal mensen bereid gevonden hun kennis en ervaring met ons te delen: Durk Durksz, betrokken bij het initiatief Tûk Wenjen/Tûk Libjen binnen de nieuwe gemeente Friese Meren Eric de Jong, deskundige op het gebied van het Energielabel (EPA advies) Er zal na de presentaties ruimschoots de tijd zijn voor vragen en discussie. Energie besparen betekend direct besparen op uw energie kosten en is daarmee interessant voor iedereen. Graag tot ziens op 9 oktober. Rienk Nadema 7

8 NOCH BY JUF Dit kear is der wer in famke oan de beurt út de boppebou. Wêr ha we noch net west?? We ha de leste jierren al hiel wat hân. Naomi wurdt der roppen ja dy hat der noch net yn stien. Dat op in sneontemiddei fyts ik de Omrin yn. Naomi sit al by de keukenstafel mei har suske Deborah. Se binne beide drok oan it tekenjen. Hoelang duorret it ûngefear Wiepkje?? Want ik moat einliks oer in heal oerke wer fuort dus gjin geseur: gaan met die banaan. Naomi Rienstra wennet yn de Omrin op nr. 14, mei har heit Hindrik, mem Tryntsje en suskes Deborah en Hannah. Hoe âld bisto? Ik bin no noch 10 jier, op 1 oktober wurd ik 11!!!. Ha jim ek húsdieren? Wy ha in poes dy hjit fan Gysmo, Flappy sa hjit de knyn en myn lievelingsbist is in hynder. Yn wat foar groep sitsto? Ik sit yn groep 8 fan de Súdwesthoekskoalle yn Snits. Dêr bin ik 2 jier lyn hinne gien. It is in hiel moaie skoalle en we ha in hiel leuke master. Hoe hjit hij? Master Rients. Wat fynst it moaiste op skoalle? Alles wol, skriuwe fyn ik leuk en gym ek. We ha no ek tablets op skoalle, dat is hielendal leuk fansels. Wat fynst it ferfelendste op skoalle? Ehh skiednis, ierdrykskunde en natunyk dat is hielendal saai Trouwens ik hie wol in 10 plus op topo. We moasten de kaart fan Nederlân út de holle kinne, alle provinsjes en haadstêden. So dat hiest dus efkes goed leard. Praatst altyd frysk? Net altyd, de measten dy t by my yn de klasse sitte prate Hollânsk 8

9 Thús praat ik altyd wol frysk hear. Wat wolst letter wurde? Oehh.. dat wit ik noch net, yn elts gefal gjin toskedokter!! Wat mei bisten of mei bern liket my wol leuk. Wat fynst leuke tv programma`s? Ik sjoch faak nei Nickelodeon, the Voice en GTST. Wat fynst leuk om te lêzen? Stripboeken. We krije aanst in byb op skoalle, dêr ha ik ek wol sin oan. Wat fynst moaie muzyk? Pink, Rianne en Kinderen voor Kinderen fyn ik ek noch wol leuk. Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Jawol, mar lettter wol ik nei Aldemardum te wenjen? Pardon!!! Ja dêr hast winkels ensa dat fyn ik wol leuk. Dochst ek oan sport? Ja, ik sit op fuotbal, en dat kin se ek goed hear. Ik sit no foar it earste jier yn in famkessântal en leuk? Ja hartstikke leuk mar ik fûn it by de jongens ek altyd moai hear. Wat foar boartersguod fynst it moaist? Kleurje en tekenje, en meidwaan mei kleurwedstriden. Ik ha by de Poiesz al ris in kear in moederdagmand wûn! Dêr wie mem wol bliid mei. Boartest ek wol ris bûten? Ja, faak mei freondinnen. Skelterje en nei it boarterstúntsje is altyd leuk. Wat fynst it lekkerste om te iten? Earpels mei woartels. Echt? Fanút de oare keamer wurdt roppen Oh ja Naomi? Fynst dat lekkerder dan lasanje? Lasanje fyn ik ek lekker ja, like lekker as woartels. Helpst heit en mem wol ris? Mem help ik wol mei de bêden te ferskjinjen. Ja en dat kin se goed hear seit Tryn.En de knyn fersoargje ik ek altyd. Wat fynst hiel leuk om te dwaan? By it hynder wêze. Naomi hat sûnt in skoftke in fersoarchhynder by Durk Postma stean, in grut frysk hynder. Hylkje hjit se en se is hiel leaf. Ik gean der alle dagen hinne. Dan boarstelje ik har en ryd der sa no en dan op. 9

10 En wêr fynst niks oan? Húswurk! Hast dat in soad? No ja soms wol. Dan kinne we fêst wat wenne, seit master, as we aanst nei it fuortset-ûnderwiis geane. Wer silst oar jier hinne? Ik tink nei Balk. Dêr ha ik wol sin oan. Undertusken krij ik kleurplaat nûmer 5 fan Deborah. Dy kin hiel goed multytaske. Sa`t se praat sa kleuret se ek, oan ien stik wei troch. Wannear kom ik yn it krantsje? freget se. Naomi suchtet it in pear kear en seit Deborah gean hjir efkes wei (mar dat docht se net hear, se fynt it fierstente gesellich] Sist ek op klup? Ja, dat sil aanst wol wer ris begjinne enne dit jier geane wy as ôfsluting nei WALIBI!! Oehh, dat is sa leuk jong. Kin it dy wat skele watfoar klean ast oan hast? Net echt, soms bin ik it der net mei iens wat mem klear lein hat en dan doch ik wat oars oan. Hast ek op fakânsje west? Fan t jier net, mar oar jier geane we wol wer. Ik ha trouwens wol op kamp west, nei Bakkefean. Fan septimber geane we mei skoalle op kamp nei Amelân. Dêr ha ik ek fet sin oan. Sitst faak achter de kompjûter? Jawol, ik sit faak foar hyves. Gesellich chatte mei freondinnen, en leuke spultsjes dwaan. Hast ek in mobile tillefoan? Ja, mar dy leit no noch op skoalle. Handich hè? Ja, ik moat altyd hiel snel om de bus te heljen en doe koe ik freed net wer werom nei de klasse. Ast 2 winsken dwaan meist, wat soest dan winskje? Dêr hoecht se net lang oer nei te tinken. Dat ik sels in hynder hie!! Enne dy oare.. ach, dat ik in hiel leuk libben krij, mar datha ik no ek al hear. Hé Naomi, bedankt dat ik hjir efkes komme mocht en in hiel soad wille en plesier op it Amelân. Wiepkje 10

11 WA BIN IK? As it no lei oan dat Jantsje op fakânsje wie en dat jimme my net mear doarden te beljen..., of wie it gewoan sa stjonkende dreech?? Net ien tillefoantsje ha ik hân As ik fuort gyng sei ik tsjin Jan en de bern: Der kinne minsken belje hear oer de foto Mar net ien seach dat it moaie famke op de foto Nel fan Doede wie Dus Douwe, do kinst freed in heal oere langer lizzen bliuwe, want do kinst ien sûkerbôle minder bakke. No dan dogge we no wer in makky Dizze kear wer gau belje nei Jantsje , dat kin oant e mei sneon. Wiepkje 11

12 FISKWEDSTRIID NIJEMARDUM It waar hie it dit jier mar goed mei ús foar doe t op 31 augustus de fiskwedstriid fan Nijemardum by de Sânfeart wie. Mar leafst 34 dobbers pronken yn it wetter! Fan 7 oere ôf waard der om raak fiske. Foar dy tiid hiene de measte fiskers al in gaadlik stekje opsocht. Je wolle fansels neat oan it tafal oerlitte. Boake gie sels op it oerdwers stik stean mei syn ark. Hy tocht, de wyn is dizze kant út, dus alle fisk dat de wjirmen en bôle fan myn konkurrinten mist, dat swimt sa nei mij ta! Rienk, Joop en Bauke hiene it drok om alle fongen fisk by de dielnimmers op te mjitten. Se fleagen mar hinne en wêrmei de mjitstôk en it skriuwboekje. It wie in gesellich barren, mei it sintsje der by en fisk dy t frij wat hongerich wie. De grutste fisk dy t tahapte wie mar leafst 36 sm. lang! Noait witten dat der sokke grutte jonges swimme. De gasten fan de Fam. Bekedam wiene ek wer fan de partij. Pake fan Wezel, dy t elk jier in prachtige selsmakke draak (vlieger ) skinkt, hie syn kreaasje rom op tiid heech boppe de Sânfeart. Hy hie syn bernsbern meinommen en dy koene ek omraak fiskje. Wat wolle jo ek mei sa n pake! Doe t om healwei njoggenen it lûd kaam as teken dat der net mear fiske wurde mocht, moast der dan ek drok rekkene wurde. Nei in dreech petear fan de sjuery, wie it spannend wa t dit jier de wikselbeker mei nei hûs nimme koe. By de grutten wie dit jier de priis foar Boake Pietersma. Hy hie mar leafst 118 sm. oan fisk fongen! Goeie taktyk dus, dêr op it ein te stean. Of soe hy foer hân hawwe, werr t meardere kearen de selde fisken op ôf kamen? Wy sille it nea witte, mar Boake syn namme komt op de beker en dy mei in jier by him thús stean. By de bern wie it ek oan t lêst ta spannend wa t der mei de priis fan troch gean soe. Earst wie Benjamin Postma bysûnder lokkich, hy helle de iene nei de oare fisk om heech. Mar healwei de jûn, krigen de fisken yn de gaten dat Hindrik Eppinga ek wat hearliks oan it heakje hie. Doe giene de fisken dêr hinne. By de bern wie de earste priis foar in pakesizzer fan dhr. Wezel. Hy hie mar leafst 8 fisken fongen mei in totale lingte fan ek 118 sm. 12

13 It slúfke mei ynhâld wie foar him tegearre mei in hearlike sûkerboffert. De wikselbeker moat yn Nijemardum bliuwe, dus gie dy nei de winner fan de twadde priis. Dat wie Hindrik Eppinga. Hy hie mar leafst 7 fisken fongen. Benjamin Postma koe de tredde priis mei nei hûs nimme. Nei de priisútrikking seagen alle bern nei boppen. Dêr fladdere de draak heech yn de loft. Wa soe dy dit jier krije? De famylje van Bommel wie dit jier de gelokkige. Gjin fisken fongen, mar net mei lege hannen nei hûs. It skimere al doe t de fiskers wer op hûs oan giene. Doarpsbelang Nijemardum KAMPIOENSCHAPPEN BLOEMSCHIKKEN Vrijdag 11 oktober worden voor de 50 ste keer de Nederlandse kampioenschappen bloemschikken georganiseerd. Voor amateurs en studententeams GROEI EN BLOEI in de Orchideeen hoeve te Luttelgeest Oosterringweg PV Vrijdag 11 oktober is de wedstrijd, de gemaakte stukken zijn te bezichtigen op: zaterdag 12 oktober van uur zondag 13 oktober van uur gratis entree, gratis parkeren Thema: FEEST Voor wie het leuk vindt!!! Deze kampioenschappen zijn meestal in het midden van het land, nu een half uurtje rijden en je bent in Luttelgeest. Tiete Groenhof-Faber 13

14 BINGO Sneon 19 oktober is der wer in gesellige bingo yn it doarpshûs fan Nijemardum. Mei dit kear wer gewoane prizen. We begjinne om oere. Jim komme dochs wol wer allegear hè?? Oant sneon de 19 de.. De lokaalferiening IT HIMD FAN IT GAT Ferskate kearen bin ik al troch de Omrin fytst mar it is in toer om se thús te treffen. Op in woansdei yn septimber ha ik byt. De famylje van Rijs is thús en de man fan it hûs, Meindert, hat gjin beswier m ynterviewe te wurden. Deselde jûns mei ik al op e kofje komme. Neidat wy wat bijpraat ha, wy wiene 2 jier lyn noch kollega s, begjinne wy mei it fraachpetear. Meindert is berne op 25 desimber 1948 yn Grins. Syn heit kaam út Dokkum en syn mem út Waddinxveen. It gesin van Rijs ferhuze al gau nei Ljouwert en dêr is hy opgroeid. Meindert en syn frou Margreet ha in dochter, Marieke, dy t mei man en twa bern yn Barendrecht wennet. Sûnt 2004 wenje Meindert en Margreet op e Omrin 42. Wat foar oplieding hasto dien? Ik ha op de Kristlike Kweekskoalle Mariënburg sitten. Tsjintwurdich hjit dy skoalle Stenden Hogeschool. Doe t ik yn e earste klasse in wurkwike hie, it wie 1966, krige ik ferkearing mei Margreet. Margreet kaam ek út Ljouwert en wenne sa n 100 meter fan ús hûs mar ik hie har noch noait earder sjoen! Wat foar wurk hast dien? 14

15 Ik bin yn 1971 begûn as ûnderwizer. Yn 1977 waard ik hoofd der school fan de Katolike St.Ludgerusskoalle yn Balk. Yn 2011 bin ik opholden. Sa ha ik de 40 jier folmakke. En no? Dochst ek frijwilligerswurk? ( Hy hat my earder wol ris ferteld dat er net alle dagen thús sitte wol; hy moat sa no en dan minsken treffe, hy hâldt wol fan in praatsje) Ja, ik doar it hjir hast net te sizzen mar ik doch frijwilligerswurk foar VV Balk. De fuotbalferiening. En ik sjong by it temakoar yn Balk. As ik frege wurdt foar in bestjoersfunksje sis ik nee. It fergaderjen ha ik sa stadichoan wol hân. Wat woest as bern graach wurde? Badmaster. Swimmen is myn passy. Froeger ha ik in fakânsjebaantsje yn Stiens hân en dêr mocht ik de bern it swimmen leare. Ik swim no noch sa n 3,4 kear yn e wike. Wat fynst it moaist om te dwaan? Kuierje, fytse, lêze, yn e tún oan t wurk. ( ja, foar hûs hat er net safolle wurk, neffens my, dêr groeit gjin gers, mar efter hûs ha se noch in hiele lape tún) En swimme fansels. Op t heden ha ik it drok mei VV Balk want wy binne fan doel om yn desimber in heale maraton te organisearjen foar 3FM Serious Request. (3FM besiket mei it Reade Krús jild yn te sammeljen foar in stille ramp. Dit jier is it glêzen hûs yn Ljouwert. Trije dj s slute harren sels 6 dagen op yn in glêzen studio. Se ite dy dagen niks en meitsje 24 oeren op in dei live radio en telefyzje.) Wêr meie se dy midden yn e nacht foar wekker meitsje? Pindarotsjes en monchoutaart. Wat is dyn grutste ergernis? Bumperkleve. Doch ik sels ek wol hear en foarkringe yn e rige. En fernielings en winkeldieverij. ( Hy fertelt fan in winkel mei in lift, yn Rotterdam, dêr t se koartlyn west ha. De lift lei besiedde mei kaartsjes dy t de minsken fan e nije klean ôfskuorre om se dêrnei yn harren tas te stopjen. Meindert kin der wol depressyf fan wurde) Wat fynsto in prachtich boek? Van Het Westelijk Front Geen Nieuws, skreaun troch Erich Remarque. Dat boek giet oer in Dútske soldaat yn e earste wrâldkriich. In ymposant boek. Hok tv-programma of hokke film fûnst moai? 15

16 De film Les intouchables, in Frânske film dy t giet oer in ferlamme rike man dy t op e siik is nei in fersoarger. De jonge, swarte Driss dy t krekt wer út e finzenis komt, wol allinnich in hantekening as bewiis dat hy sollisitearre hat, mar it lot wol dat hy oannommen wurdt. In prachtige film! En it tillevyzjeprogramma We zijn er bijna. Dêryn folgje se ( omrop Max) minsken op leeftyd dy t der mei de caravan of camper op útgean. In oanrieder. Ast dêr nei sjochst, komst hielendal ta rêst. Spitigernôch is it al ôfrûn. Watfoar muzyk meist graach hearre? De bern seine altyd cowboymuzyk. Johnny Cash en Bruce Springsteen. Country en Western. Wat wie dyn grutste miskeap? Wy gienen der altyd mei de tinte op út mar op oanrieden fan ús heit ha wy doe in grutte caravan kocht. Echt hiel grut want dat wie sa maklik. Dan koenen jo alles goed kwyt. Wy binne der mei nei Frankryk gien, it wie 1978, mar dat wie gjin sukses. Wy ha faak fêst sitten. It wie net maklik om mei dat grutte ding troch de lytse strjitsjes fan Frankryk te stjoeren. Nei dat jier ha wy him mar gau ynruile foar in lytsere. Wat wie dyn moaiste jierdei? Myn 18de jierdei. Dat wie yn 1966, ik hie krekt ferkearing, siet op in leuke skoalle, it sporten gie goed ( Meindert siet op wetterpolo) en ik hie in goed kosthûs. Ik wenne noch thús, by ús mem, en jo ha pas letter yn e gaten hoe goed jo it dan ha. Wat is dyn favorite fakânsjeplak? Flylân. ( Yn syn tinzen giet hy in hiel ein werom yn e tiid) Wy hienen sa n grutte hutkoffer dy t Van Gend en Loos nei it eilân brocht en wy gienen der op de fyts efteroan. Wy sieten dan 2 wiken yn in húske op Duinkersoord yn e dunen. Yn myn belibbing wie it altyd moai waar. Wat is it fierste plak op e wrâld dêr st west hast? Nei myn pensjoen ha wy flink útpakt; wy ha in moanne lang in rûnreis makke mei de bern troch Argentinië en Brazilië. Yn Brazilië ha wy in wike bij pater Eelke Piet Mous west. Dy komt fan oarsprong út Bakhuzen mar is yn Ai Mores neist pater ek noch maatskiplik wurker, direkteur fan in sikehûs en in weeshûs en apteker. Yn in spetterjende tsjerketsjinst is ús pake/beppesizzer Thijs dêr doopt. 16

17 ( de Ludgerusskoalle stipet pater Eelke Piet geregeld mei ferskate aksjes) Hok gebou meie se om dy daliks wol ôfbrekke? Se ha it wol oer it opwurdearjen fan it Haskeplein yn Balk. No, dan is myn foarstel om garaazje v.d.heide nei it yndustryterrein te ferhúzjen. En ek it âlde postkantoar mei se dan wol ôfbrekke. Dêrfoar yn t plak kinne se wol apparteminten delsette foar senioaren. Dy wolle graach yn it sintrum wenje. Hok plak yn ús gemeente fynst it aldermoaist? Ik ha bining oan de Marderhoeke. Dat is Gaasterlân op syn moaist. Alles wat Gaasterlân sa moai makket hast dêr by elkoar. De gloaiïngs, de bosk. Dêr wol ik skielk wol lizze. Soe it Frysk oer 100 jier noch bestean? Ik hoopje it fan herte. Ik lês it leafst Fryske boeken. De jeugd kin it noch wol prate mar skriuwt gjin Frysk. Sels ha ik Omrop Fryslân de hiele dei oan, wêr t ik ek bin. Wat fynsto in moai Frysk wurd? Hofkesjonger. ( yn myn Frysk wurdboek stiet: stroper in boomgaard) En jiskewoansdei. Dat is it begjin fan de festeltiid. Mar ik tocht froeger dat op dy dei de jiskefetten lege waarden. Wêr soest beslist net sûnder kinne? Sûnder de auto. It wennet hjir hartstikke moai mar der binne gjin winkels. Soest yn e Rânestêd wenje dan dochst alles mei it iepenbier ferfier. Sparrest ek wat? Dat ha wy dien mar wy binne it no oan it opmeitsjen. (Meindert is gjin samler fan postsegels of teesekjes; hy is mear fan it fuortgoaien) Fynst dat der noch húshimmele wurde moat? Wy ha sa n maklik hûs. Dêr ha wy net folle wurk fan. De tún, dêr sit mear wurk yn. Wat soest net graach misse wolle yn dyn húskeamer? De famyljefoto s oan de muorre. Mist de winkels ek yn Nijemardum? ( Dat is dus in domme fraach fan my want dy wienen al fuort foardat se hjir kamen te wenjen; tenei dy better tariede, frou) Doe t wy hjir yn 2004 kamen te wenjen, wisten wy dat wy hjir gjin krante keapje koenen. 17

18 It is in gemis want yn winkels trefst minsken. As Margreet nei Balk tagiet is se faak in hiele moarn fuort omdat se allegear bekenden treft. Mist oars ek wat yn Nijemardum? Nee. Wêr bist bang foar? Slangen. En ik ha hichtefrees. Wat kin neffens dy absolút net? Moast fan oarmans spullen ôfbliuwe. Wêr tinkst mei plezier oan werom? Oan it lesjaan. Ik ha in perioade as ûnderwizer wurke, letter yn kombinaasje mei direkteur en noch letter wie ik allinnich direkteur. It lesjaan fûn ik dôchs it aldermoaist. Wy ha mei alle direkteuren ris nei Sweden west. Op in skoalle yn Stockholm waard ús frege om in Ingelske les te jaan. Dat fûn ik prachtich! It kontakt mei de bern. Myn siel leit by it lesjaan. Ik kin my myn lêste sportdei yn Balk noch wol foar de geast helje. Dat wie bij de beukers. Wat ha wy doe in leuke dei hân. (Ik sjoch Meindert noch sitten midden tusken de bern oan it patat iten en ûnderwyls mar mei de fingers fol mayonêze mjitte wa t de grutste patat út it board fisket) Wêr soest noch graach ris hinne wolle? Bali. Ús dochter giet der takom jier hinne te wenjen en wy sille de earste moanne mei om op de bern te passen. Wat foar iten makkest graach klear? ( Hy begjint te laitsjen) Dat is wat in pynlike fraach. In aai bakke slagget noch wol en bôle. ( Bôlebakke?) Nee, smarre. Mar dat is de skuld fan Margreet want dy mei graach itensiede. Wat fynst it lekkerst? De ovenschotels fan Margreet binne hearlik. It resept fan de ovenschotel mei spitskoal foar 4 persoanen skriuwt se foar my op in briefke. 18

19 Hjirûnder sjogge jim de wurkwize: earpels ( 2kg) snijde spitskoal ( 1 pûde) gehak (500gr.) blikje ananasstikjes blikje ananasskiven raspe tsiis panearmoal bytsje knyflokkrûden ( Duyvis) bytsje ketjap De earpels en spitskoal koaitsje. Gehak rul bakke. Alles troch elkoar stampe en sa nedich wat raande bûter dertroch dwaan. Dan de raspe tsiis dertroch. De krûden, ketjap en ananas dertroch stampe. Alles yn in ovenschotel dwaan en ôfdekke mei panearmoal, raspe tsiis en in pear skiven ananas; 45 minuten op 200 graden yn e oven. Wat fynst de moaiste tiid fan it jier en wêrom? De maitiid. Wy wenje oan e boskrâne en alle moarnen kinne wy genietsje fan in konsert fan lûden. We hearre en sjogge hjir sa n fûgels. Wy ha de kiker en it fûgelboekje yn de finsterbank lizzen. Woest fierder noch wat kwyt? De minsken hjir yn it doarp libje sa mei as der doarpsgenoaten troffen wurde troch brân of sykte ensafuorthinne. Dat fyn ik sa moai om te sjen. En jim ha goede fragen betocht foar dit ynterview. It doarpskrantsje wurdt hjir altyd goed lêzen. Myn kompliminten; Ek de rubryk fan dyn suske Ha jim it al heard lês ik graach. Minsken op e hakke nimme mar dêrby net oer de grins gean. Mocht ik sels ek altyd graach dwaan yn e skoallekrantsjes. No, bedankt. Ik sil it oerbringe. Ik ha hjir hiel gesellich sitten en bin goed fersoarge troch Margreet mei hearlike kofje en in lekkere spritskoek. As ik nei hûs fyts, ha ik hast in stikelbaarch foar de fyts. It is hjerst ek al wolle wy der noch net oan. Coby 19

20 UIT IN NIJEMIRDUM Teake van der Meer en Griet Wiersma Zat. 26 okt. in het Dorpshuis Met nieuwe conferences, dolkomische typetjes en hilarische sketches, zullen Teake en Griet de lachers weer op hun hand weten te krijgen. Deze gezellige familie-lach-show, wordt daarbij gecompleteerd door mooie Friese muziek zodat u af en toe ook even kunt bijkomen. Teake is een fenomeen, een volks-komiek die de lach aan zijn kont heeft zoals ze dat zeggen. Waar hij de typetjes die hij speelt vandaan haalt is een raadsel, maar ze zullen maar naast je komen wonen. En Griet wordt in de wandelgangen door haar kolderieke typetjes stiekem de Friese Tineke Schouten of Corry van Gorp genoemd. In de lachwekkende sketches die zij ook samen met Teake naar voren brengt, blinkt zij als actrice zeker uit..! En met haar eigen geschreven liedjes en oude meezingers verzorgd Griet de muziek in de avondvullende show Lachen is gezond humor en muziek ontspant! En deze twee Friese toppers zouden dus eigenlijk als ervaringsdeskundigen, een onderdeel van het zorgpakket moeten worden! Kortom; Teake en Griet beloven een avond onbezorgd genieten! Kaarten verkrijgbaar á 12,50 in voorverkoop aan de zaal 15,- Voorverkoop bij Klaas en Harmke Rienstra : Tel / Wees erbij want vol is vol.!! 20

21 BAZAAR Bazaarcommissie de Fontein organiseert, ten bate van de O.N.S. Gemeente, haar jaarlijkse bazaar op Zaterdag 19 oktober 2013 van 9.30 uur tot uur in het dorpshuis 't KLIF te OUDEMIRDUM met Draaiend rad, Sekje smite, Knikkerbal, Flip-over, Sjoelbak, Bingo en Raadspelletjes. Alles met mooie prijzen te winnen!!!!!!!! SPECIAAL voor de KINDEREN een KNUTSEL DOE HOEK!!!!!! In de speciale koffiehoek is er gelegenheid voor een aangekleed bakje koffie, thee of fris. KORTOM, VOLOP SFEER Commissielid Antje Buma ZWEMMEN Er is weer een plekje vrij in de auto!! Wie heeft er zin om elke donderdagmiddag mee te gaan zwemmen in heerlijk warm water. Elke week een uurtje Spannenburg. Heb je zin, bel dan naar: Wil Baukema of Titie Rozema

22 TEKST JUBILEUMLIED Jan en Akke Luinenburg 40 jaar koster Op de melodie van Eens als de bazuinen klinken 1. Onze kosters Jan en Akke 2. Naast het werk bij Douwe Egberts en de drukte van hun gezin. veertig jaar al in de weer voor de Hoeksteen en gemeente Zagen zij de taak wel zitten, staan zij klaar, ja keer op keer. trokken de kosterswoning in. Zulk een lange, trouwe inzet En je kunt nu zeker stellen, zie je bijna nergens meer. koster zijn is echt hun ding. 3. Zou je eens een lijst gaan maken van de dingen die zij doen. En dan al die jaren tellen, tel je meer dan een miljoen! En nog steeds na al die jaren blijven zij koek bij de koffie doen. 4. Ook het onderhoud van tsjerke 5. Akke die is van de planning, is die Jan wel toevertrouwd. zij houdt de agenda bij. En hoe bar de winter zal worden, Dat is soms een heel gepuzzel, in de Hoeksteen is t nooit koud. vergadering, club, een trouwerij. Ook het gras piekfijn in orde, Maar het is en blijft haar tsjerke voor geen klus voel hij zicht t oud. zegt ze met een lach erbij. 6. Wil je hen een cijfer geven, 7. Onze kosters Jan en Akke, wordt het zeker wel een tien veertig jaar nu in de weer, Al die dominees die kwamen zijn de hoeksteen van de Hoeksteen, hielden t sneller voor gezien. daarvoor danken wij hen zeer. Jan op zondag, Akke door de week, En wij wensen hen t beste, samen vormden zij een prima team. en nog zo veel moois en meer. 22

23 Hoe fynder it porslein, hoe grutter de noed 23

24 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Willem Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Henk en Lian de Graaf Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Siska Kroondijk Cees en Johannes v.d. Meer Henny Muis Hendrik Postma Marijke Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Esther Thibaudier Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Onderhoud & timmerbedrijf Klussenbedrijf Straetus Incasso Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij Koeienmuseum/melkveehouderij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Kroontje Grafisch Ontwerp & Vormgeving Van der Meer Mechanisatie Stucadoorbedrijf Motorenrevisie/reparatie It Kniphúske Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Salon Moai Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 24

25 AGINDA 9 oktober: Sinnich mei Sinne 19 oktober: Bingo 26 oktober: Teake van der Meer en Griet Wiersma 23 novimber: Sinterklaasjûn Elke tongersdei fan oant oere is de Lytse Byb iepen op de Stapstien. Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 31 oktober 2013 FAN DE REDAKSJE: Yn de rubryk "ferhuze" melde wy de nammen fan ynwenners fan Nijemardum, dêr 't wy fan heard of lêzen ha dat sy hjir net mear wenje. It kin sa wêze dat wy guon ferjitte te neamen en it kin ek wêze dat minsken dy t hjir komme of wei geane hielendal net neamd wurde wolle yn it Doarpsnijs. Stjoer jim miening of reaksje mar nei de redaksje. Fierders wize wy der nochris op dat kopy foar de datum fan de redaksjegearkomste ynstjoerd wurde moat. Kopy dy't letter ynstjoerd wurdt, kin mooglik net mear yn it Doarpsnijs opnommen wurde. KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 23 oktober 2013 by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 25

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma.

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma. Novimber 2012-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Tiny Weidenaar Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Ynhâld Kolofon...1 Ynhâld...1

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Kalfjespad/Kealtsjepaad

Kalfjespad/Kealtsjepaad Kalfjespad/Kealtsjepaad Inleiding Welkom bij het project kalfjespad/kealtsjepaad. In het voorjaar en de vroege zomer wordt de natuur weer wakker, en daar horen ook jonge dieren bij. NME Centrum De Klyster

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120

Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 Sneon 4 jannewaris 2014 51e Jiergong nû. 2120 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2120 januari 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 105 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie Pieter Albada Hanny Bergsma-Sikkes Atsje

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Maart 2016 Ut de 2 Doarpen Jiergong 20 Nr. 81 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk MAAITIIDSNUMER 2016 Ut de 2 Doarpen 2 Mûnein/Readtsjerk Redaksjoneel Piet de Vries It is wer maaitiid en sa as jimme fan

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2133 februari 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 6

Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Schooljaar 2015-2016, nr. 6 Agenda 23 3: Iepenlessen foar alle Jorwerters (8:30-10:15) 23-3: Ynspiraazje dei 3 TS 24 3: Aaisikjen 25 t/m 28 maart: Paasweekend 30 3: MR 6 4: Onderwijs team 4 studiedag,

Nadere informatie

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12

Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Jrg. 3 2007 Nr. 2 Kaartcollectie Tresoar beschreven 6 Meindert Schroor: geograaf yn ieren en sinen 10 Uniek materiaal van Vegelin van Claerbergen 12 Uit de zeventiende eeuw dateert een fraaie kaart van

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 FOARGONGER: DS. GERRIT GROENEVELD OARGELIST: 1 Wolkom en meidielingen Yntochtsliet = Psalm 98: 1 en 3 1) Lit no in nije lofsang hearre, in liet

Nadere informatie

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards

De filmposter voor de première van Berlinga Bastards Werom yn it feest mei de Berlinga Bastards Hawwe jo dat no ek? Efkes werom sjen nei it doarpsfeest. En dan tinke oan de bewenners fan Berlingastate. Persoanlik wie ik dochs altiten yn e gedachte dat wy

Nadere informatie

Contact adressen: - 2 -

Contact adressen: - 2 - Gezamenlijke uitgave van de Doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Jaargang 4 - november 2014 Contact adressen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris 2015 1 Kolofon Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016, nr. 3

Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Schooljaar 2015-2016, nr. 3 Agenda 16-10: Schaatslessen groep 5 t/m 8 in Leeuwarden 19-10 t/m 23-10: Herfstvakantie 27-10: Zakelijke Ouderavond 29-10: Open ochtend tussen 8:30 10:00 uur 30-10: Schaatslessen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147

Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147 Sneon 2 april 2016 53e Jiergong nû. 2147 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 53, Nr. 2147 April 2016 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang februari 2014 M-februari 2014 Doarpskrante Mantgum wint priis bêste Frysktalige doarpssjoernalistyk 2013 Op de Nijjiersresepsje fan

Nadere informatie

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven

Meartaligens yn it deistich libben. Meertaligheid in het dagelijks leven Meartaligens yn it deistich libben Hânboek foar meiwurkers fan bernesintra Meertaligheid in het dagelijks leven Handboek voor medewerkers van kindercenta Ynlieding... 3 Blok 1: Folwoeksenen as taalfoarbylden...

Nadere informatie

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang

mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang mandeguod mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum 29e jaargang maart 2014 M-maart 2014 Eerste exemplaar Sissy overhandigd aan wethouder Gea Akkerman SNEEK - Het eerste exemplaar van female lifestyle

Nadere informatie

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl

Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Juny 156 Nûmer 3/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren

Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Bijlage bij de profielschets burgemeester De Fryske Marren Meedenken over de burgemeester Reacties op de profielschets De burgemeester is burgemeester van en voor de hele gemeente De Fryske Marren. De

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010.

van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december 2010. VERSLAG van de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen, gehouden op maandag 13 december. Voorzitter: Griffier: de heer drs. P.M.M. de Jonge, burgemeester de heer drs. P. Houtsma, griffier

Nadere informatie