DOARPSNIJS Nûmer 350 maart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april Kopij foar Doarpsnijs kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Jantsje Bosma Lyklamawei Wiepkje Holtrop Lyklamawei Marre van Steinvoorn Lyklamawei Arnold Rozema Hoitebuorren Annie de Kleine Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Bauke Beukens (secr.) Hege Bouwen 2a Gerrie van der Veen Omrin (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Piet Rienstra Omrin Rienk Nadema Hege Bouwen adres buurtplysje: 2

3 STOARN Op 28 febrewaris 2012 is der in ein komd oan it libben fan Yke Jan de Jong. Hy wie 78 jier âld en wenne op Lyklamawei 30. BERNE Op 23 febrewaris 2012 is berne: Mare Sybrecht Eppinga, dochter fan Wilbert en Henny, suske fan Jesse, Lyklamawei 4. Op 29 febrewaris 2012 is berne: Berend Altena, soan fan Wiebren en Trienke, broerke fan Maaike, Heaburgen 28. COLLECTE ZOA, HULP HOOP HERSTEL - As jim dit stikje lêze, kin it wêze dat de kollektant foar ZOA al west hat. Mei jim euro s ha jim minsken holpen dy t troch natuergeweld of oarlochssituaasjes troffen binne. Troch jim ha se wer hoop op in takomst krigen. Krekt as Michelle Gbablo út Monrovia ( Liberia). Har âlders hiene gjin jild om har nei skoalle te stjoeren. Gjin ûnderwiis, gjin takomst. Michelle 3

4 moast oan t wurk: stiennen hakje bij Rock Hill. Foar in folle bak krige se 0,25 en dêr wie se 10 oeren mei dwaande! ZOA joech har de kâns om in fak te learen. Se krige wer fertrouwen yn e takomst en yn harsels. No dreamt se fan in eigen saak sadat se dêrmei ek oaren helpe kin om in goed bestean op te bouwen. Moai toch om dêr oan mei te helpen. Gjin jild yn e hûs mar wol in mobyltsje? Dan kinne jo toch helpe troch it ferstjoeren fan in smske. Freegje mar oan e kollektant of sjoch op www. zoa.nl Yn t foar, bedankt! Coby Hospes-Pietersma OALJEKOEKAKSJE Yn febrewaris krige ik in betankbrief út Ethiopië wei. Mei it bedrach fan 738,00 dat de oaljekoeken opsmiten ha kinne se dêr wer hiel wat bern helpe. Al earder hie ik kontakt hân mei Diny Dooper,sij wennet dêr mei har man,se binne berne yn Blauhús. Se dogge der fantastysk wurk en dit tsje krige ik yn jannewaris al fan har. Goeie jûn Wiepkje. Tige betanke foar it moaie berjocht. Myn man Durk en ik binne beide oprjochte Friezen en prate it altyd. It skriuwen is minder mar it lêzen giet goed. Ik fyn it prachtich dat der sa'n protte minsken binne dy't my helpe wolle om hjir bern te helpen mei sa n moai bedrach. Yn 2011 hawwe we 176 bern yn Alemachen hân dy't holpen binne wertroch se in bettere takomst krije sille. Goed wykein en miskien oant sjen. Groetnis fan út in tige waarm AA, Diny. Wiepkje Holtrop 4

5 ÚT IT TILLEFOANBOEK FALLEN Ik hie alris tocht, wat krij ik de lêste tiid in bytsje tillefoan. Mar doe makke okkerwyks in famyljelid my der op attint dat ik net mear yn it tillefoanboek stean. Dat is net sa moai, want ik bin gjin wanbeteller! Dat no woe ik mar efkes witte litte dat ik noch altyd oansletten bin op nûmer ; te berikken is punt twa. Dus: Skilje fiif sân ien seis ien trije en jo kinne gratis advys oer t Frysk krije! Ja jimme lêze it goed: hielendal fergees en om e nocht. Oars soe it bestjoer fan Doarpsbelang ek nochris delkomme kinne en freegje my om it krantsje te sponserjen, sjoch (se ha jild genôch). Jan Albada, Hege Bouwen 23 WERKZAAMHEDEN BIJ DE TOER Binnenkort beginnen de werkzaamheden met het verwijderen van de muur en het hek bij de Toer. Daarvoor in de plaats zet de gemeente tijdelijk een paar dranghekken om te voorkomen dat een ieder zomaar de begraafplaats op kan lopen. Dit is natuurlijk niet een fraai gezicht maar de grond waarop het nieuwe sierhek komt moet nazakken. Als de grond stevig is kan het nieuwe sierhek beter geplaatst worden. De gemeente zal proberen een gedeelte van de muur te behouden en deze zal geplaatst worden op het veldje (groenstrook rechts voor de toren) nabij de nieuw te plaatsen picknickbank. Bestuur dorpsbelang 5

6 EIGEN HAARD In verband met een personeelsreisje is het Kringloopstation op Eigen Haard 11 te Balk gesloten op vrijdag 6 en zaterdag 7 april. Egge Reinsma FJOER! De bern sille foar it begjin fan de Fjoertsjinst fan kommende snein oan it Peaskestokken meitsjen. Nei ôfrin fan dizze tsjinst is der foar de grutten Peaske-aaisykjen op it lân neist de pleats fan Wilbert Eppinga. HERDENKING Op dinsdag 24 april zullen de hoogste groepen van de Stapstien weer een herdenking houden bij het oorlogsmonument achter Bangma bij het IJsselmeer. Als u wilt kunt u daarbij aanwezig zijn. Vanaf school gaan we met de fiets naar het monument. Het tijdstip waarop we vertrekken is nog niet bekend, dit wordt nog op het prikbord in het kastje bij de Toer bekendgemaakt. Bestuur dorpsbelang 6

7 HA JIM T AL HEARD? Yn de moanne febrewaris binne der yn Nijemardum trije poppen berne, mar Yke Jan de Jong is op 28 febrewaris stoarn. Wer in echte Nijemardumer dy t wy misse sille. Yke koe genietsje fan gewoanen dingen, sa as it omskarreljen op de camping en op it hiem, it meanen op e sitmeaner en mei moai waar even foarhûs sitte, genietsjend fan syn sigretsje. Mar dy stoel bliuwt no leech, it sil foar Foekje in hiel oare simmer wurde. Wy tinke oan dy, Foekje. It is alwer maitiid, wer bliuwt de tiid. We ha der wer sin oan om bûten te wêzen en yn de tún oan e slach te gean. Ha jim de mannen fan HAK ek op it hiem hân? No wy wol hjer, achterhûs is it krekt al hat de hiele famylje fan Albert Mol lâns west Mar dêr sjogge we oer in skoftke niks mear fan. De mannen wiene o sa op skik en op e tiid ek noch hulpfeardich! Want doe t se op Heaburgen oan it wurk wiene, sprongen se sa op e dyk om in hynder te kearen Ja, Roelie Buter belle my op in middei yn panyk op: Moatst de auto s keare, want Anyway (de pony fan Marijke) is losbrutsen! Oehhh, ik bin al sa n hynder held, mar ik op de fyts Heaburgen yn en ja, dêr kaam er by Altena de bocht al om giseljen. Ik de mannen fan HAK roppe: Oe, der komt in hynder oanfleanen, hellup!!! Dat de radio kaam út en dêr gyngen se yn de rige op e dyk stean, Ho,ho, seinen se en ferdikje, Anyway steigere noch in kear en bleau stean!!!pffff, ik hie it swit oeral, en Roeilie en Marijke hielendal fansels. Gelokkich is dit mei in (gas)sisser ôfrûn De oare deis hat Roelie de mannen ferwend mei broadsjes hamburger (makke fan hynstefleis?). Dit wie t foar diskear, oare kear wer mear. WTH 7

8 KONINGINNEDAG Maandag 30 april kunt u vanaf 13:30 uur tot 14:00 uur starten in het Dorpshuis voor een fiets- of autotocht. Onderweg moeten jullie het hoofd er goed bij houden, want er zijn diverse opdrachten en spelletjes op de route. Ook is er ergens op de route een Mysterie Guest verstopt. De kosten voor deze middag zijn slechts 1 euro p.p. We gaan ook dit jaar weer een PLAYBACKSHOW organiseren, we zijn erg benieuwd naar jullie/jouw talenten. s Avonds om 19:30 uur starten wij met de eerste act. Meedoen kost natuurlijk niets. Je mag alleen of als een groep deelnemen. Ook mag er live opgetreden worden. Iedereen van 0 t/m 100 jaar mag meedoen. Alle optredens worden die avond beoordeeld door een jury. Deze jury kiest op het einde van de avond 3 winnaars die met een fraaie prijs naar huis gaan. Ook is er een publieksprijs, dus hoe meer publiek jij meeneemt,hoe meer jij kans maakt op deze prijs! Dus komt allen!!! Nu volgen er nog even een paar regels: Iedereen mag maar 1 act doen; Maximaal 5 minuten per act; Er zijn 3 categorieën: Onderbouw, bovenbouw en de rest (die de basisschool achter zich heeft gelaten). Voor de toeschouwers is de entree 2 euro per persoon. Deelnemers kunnen zich t/m 18 april a.s. opgeven bij Trijntje de Jong, Lyklamawei 33 Tel: Op het einde van de avond word het thema bekendgemaakt van het toneelstuk voor het Dorpsfeest op 6, 7 en 8 september. Uw Feestcommissie. 8

9 HAICO Al vanaf 1993 heb ik een Shetlandpony. Een lekkere donkere oerpony, die in 1994 is gecastreerd. Al die tijd heb ik `m gehad als grasmaaier en dat deed hij dan ook perfect. Het is een slim dier, menig keer was hij `m weer gesmeerd en kon ik `m ergens ophalen. Nu is hij wel rustiger geworden, maar slim blijft hij. Bij `t ondeugende af. Helaas, en nou komt `t, ik kan `m niet meer verzorgen. Het wordt me te zwaar en te veel. Nu staat Haico bij mijn buurman Frans, maar ik zoek eigenlijk een plekje voor hem. Een plekje waar hij lekker kan grazen en wat aandacht krijgt. Ik hoef er geen geld voor, een mooi tehuis is alles wat ik wil. Ik hoop dat iemand interesse heeft voor Haico. Willy Meischke, Heaburgen 24, IT HIMD FAN T GAT Foar myn earste Himd rin ik yn t skimer nei de Omrin. Op nûmer 3 stiet in fleurich skildere mole yn e tún, in kreas nifelwurkje. Wylst ik oanbelje, wurd ik op e doar fan e graazje in kwast mei in blik ferwe gewaar. It binne tekens, dy t wat fertelle oer it libben fan Doede Bosma. Doede(62) hat syn libben lang yn Nijemardum wenne. Hij en syn trije bruorren en twa suskes binne berne op in pleats op Heaburgen, der t syn heit en mem buorken. Troch in slim ûngelok kaam Heit yn 1966 om it libben. Mei help fan Mem en in bedriuwslieder is Doede doe al boer wurden. Hy wie 16 jier. Doede troude en waard heit fan Sandra, Saskia en Hains. Syn beide famkes binne sels ek al 9

10 mem en de pakesizzers komme geregeld oer de flier. Hains, dy t noch yn Nijemardum wennet, komt hast alle wiken wol in kear by syn heit te iten. Wat foar oplieding hasto dien? Op e legere skoalle die bliken dat ik wol goed leare koe. As boeresoan gyng ik nei de Legere Lânbouskoalle Fierder bin ik dus net kommen. Ik wie gjin boer yn ieren en sinen. Lykas ús heit, hie ik mear each foar de masine as foar de natoer en de kij. Wat dochst no foar wurk? Ik bin ZZPer en doch in soad skilderwurk. Ik timmerje ek wol en ûnderhald al jierren it tsjerkhôf fan Aldemardum. Yn jannewaris en febrewaris bin ik ûnder de pannen by Garant Zaden fan Bauke Beukens. Hy hat it dan smoardrok mei bestellingen. Wat woest as bern graach wurde? Timmerman. Myn maten woenen dat ek wurde. Ik bin der net oan ta kommen om dat fak te learen, mar ik mei graach nifelje en ha froeger foar de bern en no foar de pakesizzers wol boartersguod makke. Wat fynst it moaist om te dwaan? Folleybalje! Dat doch ik al fan jongs ôf oan, mar fanwege slitaazje moat ik dat stadichwei wol wat ôfbouwe. Fierders gean ik al 35 jier te klaverjassen. Bestjoerswurk fyn ik ek moai. Wer meie se dy midden yn e nacht foar wekker meitsje? Oeh, ik bin in minne slieper en dy moat men net wekker meitsje! Wat fynst in grutte ergernis? Guon minsken dy t wol dingen tasizze, mar se dan net dogge der kin ik net sa goed oer en oh ja, dy ferrekte tillefoans. Doede spat op! Je sjogge dat minsken dy t mei elkoar oan it wurk binne yn t skoft daliks de tillefoan pakke en mar belje en smsse. Ûnder de kofje wol prate, mar net mei de minsken dy t om harren hinne sitte. Ik fyn it ûnfatsoenlik. Wat fynst in prachtich boek? Ik lês gjin boeken, mar de krante wol. 10

11 Froeger lies ik wol stripboeken. Hok tv-programma of film fynst moai? Ik fyn Science Fictionfilms wol moai. Doede neamt de Star Trek-searje. Op National Geographic is wol faak wat oer it ûntstean fan de ierde. En ik sjoch hast altyd nei Studio Sport. Wat foar muzyk meist graach hearre? Ik hâld wol fan BZN, de Cats en Abba, âld spul dus. It geskreau fan in soad hjoeddeiske groepen kin my net bekoare. Ik ha sels gjin CDs of platen. Wat wie dyn grutste miskeap? Dy ha ik noch net hân, mar ik tink ek wol tsien kear nei, foardat ik wat keapje. Wat wie dyn moaiste jierdei? Doe t Nel (sy is Doede syn freondinne) en ik beide 55 waarden, ha wy in prachtige dei belibbe mei al ús neisten. Wat is dyn favorite fakânsjeplak? De lêste jierren geane Nel en ik nei Mallorca. Wy wolle yn e fakânsje graach sels baas wêze oer wat we dogge. Wy meitsje in busreiske of we gean te fytsen. Dat is noflik foar Nel, want sy kin fanwege rimmetyk net maklik rinne, mar wol fytse. It waar is der meastal hiel lekker en it iten ek! Wat is it fierste plak op e wrâld dersto west hast? De Kanaryske Eilannen. Hok gebou meie se om dy daliks wol ôfbrekke? Yn Sondel is in nije Boerepleats ( mei sa n gat yn e side) delsetten op it plak der t earder it spul fan de Famylje de Boer styng. Op e splitsing Boomsmastrjitte/Sondelerdykje. Dat gebou past net moai op dat plak, fyn ik, mar om it no ôf te brekken.. Hok plakje of gebou yn ús gemeente fynst it moaist? It nije doarpshûs fan Aldemardum is tige moai wurden. It past hiel goed op dat plak en mei alle fasiliteiten is it in prachtige oanwinst foar ús gemeente. Soe it Frysk oer 100 jier noch bestean? Ik tink it wol. Ik praat it altyd, ek tsjin de pakesizzers, dus oan my sil it net lizze. Wat fynst in moai Frysk wurd? Ik hearde ús waarman fan t winter sizzen: it krôket. 11

12 In soad minsken witte de betsjutting der net fan. Doede leit it sa út: it snijt, mar de snie is sa fyn as poeier. It falt wol, mar jo sjogge it net (hjir is oer neitocht!). Wer soest net sûnder kinne of wolle? De auto. Doe t ik it autoriden leard ha, moast ik mei de bus nei Snits. Dernei ha ik nea wer yn e bus sitten, behalve in pear kear mei in reiske. En de geselligens fan myn neisten, dy kin ik fansels ek net misse. Sparrest ek wat? Ik sparje net wat, mar ik bewarje wol in soad dingen, b.g. einen hout en oar guod, der t ik fan tink: dat kin ik noch wolris brûke. De foarrie wurdt grut, mar ik wit wol krekt wat ik ha en wer t it leit. Wurdt der hjir húshimmele? Doe t it houlik it net mear hâlde koe, kaam ek de soarch foar hûs en hiem op Doede syn skouders: Ik ha fanalles leard, iten kôkje, mar ek it hûs ûnderhâlde. Ik fyn it moai dat alles hjir netsjes en opromme is. (Doede syn hûs is himmel en kreas) Wat soest net misse kinne yn dyn wenkeamer? De tillefyzje. Yn e keamer steane kastkes dy t Doede sels makke of opknapt hat. Der binne handige laadsjes oanbrocht ûnder it blêd fan e tafels. Der kin dan de rommeltsjes kreas yn opburgen wurde. Mist de winkels yn Nijemardum? Net mear. Earder helle ik hjir de boadskippen en no gean ik nei Aldemardum. Wer tinkst mei nocht oan werom? Wy gean wol ris in wykein fuort (nei Skylge), dat is sa gesellich en froeger doe t de bern lyts wienen, gyngen wy wol op fakânsje nei België ta. Och, wat wie dat moai! Wer bist bang foar? Ik soe it net witte. Wat foar iten makkest graach klear? Gewoan earpels mei griente en fleis. Wat fynst de moaiste tiid fan it jier? De maitiid, alles wurdt wer grien en libbet op. It snielânskip wie fan t winter ek moai. Wer soest noch graach hinne wolle? Miskien oer in pear jier wol nei Australië, mei Nel. In dochter fan har wennet der. Woest fierder noch wat kwyt? 12

13 Doede wol it wurk fan de bestjoersleden en frijwilligers fan alle ferienings dy t hjir yn Nijemardum en omkriten binne, ûnder ús oandacht bringe. Der wurdt troch al dizze minsken sa n soad dien om de gang en de fleur der hjir wat yn te hâlden. De bûtenwacht komt soms mei krityk, mar fan Doede krije se in fear yn e broek stutsen! Ik slút my der graach by oan. It petear is klear, ik lûk de jas wer oan en bedank Doede tige foar syn gastfrijens en dan mar gau ta de doar út, want Doede, dy giet fansels noch nei Nel. Annie de Kleine. 30 ste BOOTTOCHT (KADOTIP!) De traditionele boottocht voor bejaarden en senioren uit de gemeente Gaasterlân-Sleat en omgeving zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 9 mei De boot zal om 9.00 uur vertrekken vanaf de Haverkamp te Sloten. Het is de bedoeling via de Brandemar, Follega, Tjeukemeer, Scharsterbrug, de Langweerder wielen, de Alde Karre, Jeltesloot en Slotermeer weer naar Sloten te varen. Om uur wordt er weer afgemeerd bij de Haverkamp te Sloten. Al met al een prachtige gevarieerde route, waarbij gezorgd wordt voor een hapje en een drankje en een uitstekend diner. De kosten voor deze geheel verzorgde bootreis bedragen 42,50 per persoon. Aanmelding kan plaatsvinden bij: Mevr. T. Groenhof, Hege Bouwen 43, Nijemirdum, tel

14 BEGRAFENISVERENIGING DE LAATSTE EER Op de ledenvergadering van 14 februari 2012 werden er 3 jubilarissen gehuldigd, nl. Klaas Rienstra 30 jaar actief voor de vereniging, 15 jaar als drager en 15 jaar als bode; Meine F. Pietersma, 30 jaar actief als drager en Pieter van der Wal, 25 jaar drager. Ze werden bedankt voor hun inzet en als blijk van waardering werd hun een wandelstok met inscriptie aangeboden. Ze kregen namens de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen een oorkonde. In de vacature Johnny Bosma werd Wilbert Eppinga gekozen als nieuw bestuurslid. Griet-Akke Rienstra-Schotanus was aftredend en herkiesbaar. Ze werd opnieuw gekozen en stelde zich weer voor een periode beschikbaar, nu als secretaris. Leden die 18 jaar zijn geworden, zullen door het bestuur worden bezocht. Nu Klaas Rienstra definitief is gestopt als bode, verwijzen wij u naar onze nieuwe bode, de heer Pieter Deinum, tel , mobiel Het bestuur STAPSTIENTSJES Ein febrewaris hiene se op skoalle The Voice Kids. Ylse,Wilma,Iris en Anouk hiene it sels betocht en organisearre. Skoften binne se der mei oan de gong west, hoe dogge we it, wa sitte der yn de sjuery, en wat kinne se winne? Op in woansdeimiddei bin ik mei de froulju nei de Lemmer gien, ik ha se der by de Action útsetten en in oere letter wer op helle. Se hiene elk 2 euro 14

15 meinommen út harren eigen beurs, dat foar 6 euro kamen se de winkel útroljen mei tassen fol spul. Ek prachtich ynpakpapier hiene se kocht, alles waard moai ynpakt en ferdield yn twa tassen: in priis foar de ûnderbou en ien foar de boppebou. 8 kandidaten diene mei, yn de sjuery sieten Anouk,Ylse, Iris, juf Sietske, juf Antsje en juf Rostak. Wilma prate it allegear oanelkoar. It wie geweldich hoe`t se allegear live doarden te sjongen, Aletta biet de spits ôf, mei in prachtige stim song se har liet (Pikefel). Doe kaam Iris, sij siet ek yn sjuery mar koe it net litte om mei te dwaan (fan wa soe se it ha),se song it ferske Op een Onbewoond Eiland. Wol in foardiel foar har fansels dat se ek sjuerylid wie want se joech harsels in 10. Jeltsje en Janny dyngen it ferske Ik Neem je Mee, koest wol sjen dat se in soad oefene hiene want se dyngen it perfekt. Sels harren klean hiene se der hielendal op oanpasse. Groep 1 en 2 kamen dêrnei. Omdat juf Willy har jierdei fierde wiene se allegear prachtich ferklaaid en se sjongden sels wol 2 ferskes. Toen kaam Mega Mindy op it poadium (Amarins), krekt 4, no dêr hiene jim bij wêze moatten, want ik ha noait witten dat Mega Mindy it ferske De Heer Roept Alle Kinderen sa moai sjonge koe. Tissues! Krekt as by Sven, dy t as Piet Piraat ferklaaid it ferske fan Johannes de Doper song, yn ien wurd skitterjend! Doe t ik de eagen krekt wer droech hie koe ik wol wer beginne,snik snik, want toen styng der wer sa`n prachtich famke op it poadium: Hilde, en dy song ek wol sa prachtich; letter bliek dus ek dat sij de priis wûn hie fan de ûnderbou. Groep 6,7 en 8 dyngen it ferske De Meeste Dromen zijn Bedrog, dat dyngen se ek hiel fleurich en spontaan, dat dy sleepten de oare priis yn de wacht. Omdat Jeltsje en Janny twadde wurden wienen waard besletten dat sij de priis ha mochten, want oars waard it wol in hiele frjemde ferdelerij fan de ynhâld fan 15

16 de tas (snoep, puntsjesliper en skriften en sa). As ôfsluter songen de bern fan groep 4 en 5 it ferske Rosanne, no dat swingde de pan ek wer út. Nei dat de sjuery de punten ferdield hie, wie der in grut applaus foar de winnaars en alle oare kandidaten die meidien hiene. De organisaasje kin wer werom sjen op in hiel goed slagge moarn! Wiepkje Holtrop KLEDINGACTIE Het mooie weer komt er weer aan en dan kunnen de kasten weer opgeruimd worden. Uw overtollige kleding kunt u kwijt bij de kledingactie van NOKvolleybal. Wij komen bij u langs op donderdag 19 april. De kleding is bestemd voor Reshare, een onderdeel van het Leger des Heils. Het Leger des Heils komt zelf niet meer met een kledingactie. Dus gemakkelijker dan zo kunt u niet van uw kleding afkomen en u steunt ook nog de sportvereniging. Een briefje volgt nog. Namens het volleybal, Sjoukje Kramer ROMMELMERK En as jimme dan dochs oan it opromjen binne, sjoch dan behalve yn de kleankasten ek even yn de oare kasten, en op e souder en yn t hok. Dan komme jim fansels fan alles tsjin dat jim net mear brûke, net fuortgoaie, hjer! Want op 26 maaie, yn it Pinksterwykein, ha we wer rommelmerk. Wolle jim no al spul kwyt? Belje dan mei of nei en 16

17 wy helje it sa op. Groetnis, de lokaalferiening WA BIN IK? No, it wie dit kear in makky. It reinde goede oplossingen en dat is ek wolris leuk foar in kear. Hast iderien seach dat dit famke Sietske Strampel wie. Der wiene ek in pear nije bellers bij, dat fûn ik hartstikke leuk. Notaris Bosma helle it briefke mei de namme Jo de Jong út e pet, lokwinske! No wer in moai mantsje: Wa bin ik? Belje mar wer nei Wiepkje, , dit kin oant en mei sneon. 17

18 NOCH BY JUF Dizze kear hoech ik der net om út. In jonge der t ik op pasje wie oan e beurt en hoewol t ik leaver by de bern thús kom foar de fragen, kaam dat der no gewoan net fan. Dêrom sit Aise Jan van der Tol by mij oan e tafel. Hy is krekt út skoalle wei, syn suske en in freondintsje binne moai yn e winkel oan t boartsjen mei harren oppas Anouk. (Wat is t hearlik as de bern wat grutter wurde ) Aise wennet op Hoitebuorren 31 mei syn heit Jan Dirk, syn mem Mieke en syn suske Sjan. Hoe âld bisto? Njoggen jier, yn septimber wurd ik 10. Ha jim ek húsdieren? Ja, twa geiten, Vlekje en Zwartje; Willem de hûn en in kat, dy hjit fan Theo. Yn watfoar groep sitsto? Yn groet 6 by juf Geeske. Hoe fynst it op skoalle? Best wol leuk. Wat fynst it moaiste fak? Rekkenjken, ik hie in 9 op myn rapport. Wat fynst it ferfelendste fak? Spelling, dêr bin ik net sa goed yn, dêr hie k in 7 op. (No, dat is dochs noch bêst?) Praatst altyd Frysk? Meastal wol, tsjin myn mem praat ik ek wolris Hollânsk en op skoalle tsjin de juf moatte we ek Hollânsk prate. Wat wolst letter wurde? Boer, of by in leanbedriuw werke. (Dat wolst al hiel lang, hè, ja, knikt er en hy gnysket.) Wat fynst leuke programma s op tv? Ik sjoch hiel faak nei Nikcleodeon en Disney XD, dan foaral nei programma s as Sponge Bob en Phineas en Ferb. Wat fynst leuk om te lezen? Fantasiaboeken (ha der noch noait fan heard hy leit út dat it avonturenboeken binne). Wat fynst moaie muzyk? 18

19 Hardcore muzyk. Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Jawol, want it is hjir lekker rêstich, ik soe net yn in stêd wenje wolle. Dochst oan sport? Ja, ik sit op kickboksen en fuotbal. Kickboksen is elke woansdeitemiddei yn Aldemardum en ik fuotbalje by e-3 fan NOK, bin soms keeper, mar meast spits. Wat foar boartersguod fynst it moaist? Lytse trekkertsjes! Op e souder ha k in plattegrûn makke fan in buorkerij mei lân. Dêr boartsje we wol faak. Boartest wolris bûten? Ja, dan sit ik faak op e skelter en ik bin ek faak yn t speeltúntsje. Wat fynst it lekkerste iten? Pizza en patat (ja, hearlik). En fan it gewoane iten? (Hy tinkt efkes nei) Earpels en beantsjes en in gehakbal. Helpst mem of heit wolris? Ja ik help heit wolris yn de tún en mem mei tafel klearmeitsjen. Wat fynst hiel leuk om te dwaan? Trekkerride by Piet Johan (neffens my kinst hast net wachtsje om it trekkerrydbewiis te heljen, hè hy hat wer in smile fan ear oant ear). Wer fynst niks oan? (Dêr moat er hiel lang oer neitinke) Gersmeane. Froeger fûn ik it super as ik op de sitmeaner mocht, mar no fyn ik der net safolle mear oan. Kin it dy wat skele Hokke klean ast oan hast? Ja, ik ha it leafst alle dagen in trainingsbroek oan, ek nei skoalle, mar dat mei net fan mem. Giest wolris op fakânsje? Jawol, in pear jier lyn ha we nei Frankryk west, dêr ha k in jonge kennen leard, Stijn, dy kaam út Den Haach. Yn e krokusfakânsje hat hy noch in pear nachten by my útfanhûs west, wy kinne hiel goed opsjitte tegearre. Sitst faak achter de computer? Ik doch no in typekursus, dus dan moat ik wol faak. (Binne de letters dan ôfplakt?) Ja, de measten wol, mar Sjan lûkt se der ek wol wer ris ôf. Hast in mobile tillefoan? Ja, ik hie wol ien, mar dy is kapot. Ik ha wol in i-pod, der kin ik net mei belje mar 19

20 wol spultsjes op dwaan en nei muzyk lústerje, ja en noch folle mear hjer, mar dan duorret it salang as ik dat allegear fertel. Ast no twa winsken dwaan mochst, wat soest dan winskje? Dat ik letter in goeie boer of leanwurker wurd. (Oer de twadde moat er noch efkes prakkesearje) ja, dat ik no al by Piet Johan oan t wurk mocht, fan t simmer mei ik ek al begjinne, ik kin net wachtsje No dat wiene de fragen alwer, Aise, bedankt dat it efkes sa koe. En no de jas oan en gau nei t speeltúntsje, dan sil ik dy efkes in leske fuotbaljen jaan, hahaha! Wiepkje Holtrop WEROM YN E TIID Yn it Nieuw Advertentieblad styng op 2 maart 1892 it folgjende berjocht: Nu drie jaren geleden vertrok van Nijemirdum naar Argentinië de persoon W. Kouwenhove met vrouw en kinderen. Aanvankelijk ging het hen daar wel, doch alras keerde de kans en kommer en kwel was hun deel. Van een vijftal kinderen stierven er drie louter van gebrek, en eindelijk volgde ook de moeder in de kille groeve, die door den man zelf gedolven moest worden. Begaan met het ongelukkige lot van den vader, heeft men in zijn vroegere woonplaats gelden bijeengezameld en hem toegezonden en nu bevindt hij zich op de terugreis naar t vaderland, dat hij met weemoedige herinneringen zal betreden. En yn datselde blêd op 16 maart 1892: Te Nijemirdum is een grijze arend geschoten. De vogel had een vlucht van acht voet en pooten als kinderarmpjes. Piet R. Rienstra 20

21 CONCERT Zoals ieder jaar verzorgt Sjongkoar EigenWize uit Nijemirdum weer een voorjaarsconcert in de Fonteinkerk in Oudemirdum op 22 april om uur. Het koor staat als vanouds onder de enthousiaste leiding van Jannie Kramer en Esther de Jong begeleidt ons op de piano. Als extra attractie hebben wij het dubbelkwartet IROP uit Koudum uitgenodigd met ons mee te doen. Het belooft weer een boeiend en afwisselend programma te worden. Wij nodigen u graag uit dit concert bij te wonen. In de pauze is er tijd voor een hapje en een drankje, de toegang is gratis en er is een collecte bij de uitgang. Als u zin hebt bij ons te komen zingen, dan bent u van harte welkom op de maandagavond om uur in het Doarpshûs in Nijemirdum. Aafke Walinga, tel VERENIGINGEN IN NIJEMIRDUM 21

22 22

23 23

24 SISWIZE FAN E MOANNE Yntegraasje giet it maklikst ast wolkom bist 24

25 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Willem Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Henk en Lian de Graaf Arjan Hendriks Halbe Hielkema Ede Groenhof Saskia Koopmans Siska Kroondijk Cees en Johannes v.d. Meer Henny Muis Hendrik Postma Marijke Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Onderhoud & timmerbedrijf Klussenbedrijf Straetus Incasso Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij Koeienmuseum/melkveehouderij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Transportbedrijf/verhuizingen Kroontje Grafisch Ontwerp & Vormgeving Van der Meer Mechanisatie Stucadoorbedrijf Motorenrevisie/reparatie It Kniphúske Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 25

26 AGINDA 19 april Kleanaksje NOK 24 april Betinking monumint 30 april Fytstocht en Playbackshow 9 maaie Boattocht senioaren 26 maaie Rommelmerk Elke tongersdei fan oant oere is de Lytse Byb iepen op de Stapstien. Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 26 april 2012 KOPIJ YNLEVERJE foar 19 april 2012 by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 26

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

1. In geskink fan de Nyl

1. In geskink fan de Nyl 1. In geskink fan de Nyl Yn Egypte kinne se skriuwe, dêrom heart Egypte by de perioade fan de âldheid. It tiidrek fan 3000 foar Kristus oant 500 nei Kristus neame we de tiid fan de Griken en de Romeinen.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-16.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Ut e skoalle 6. Trefwoord

Ut e skoalle 6. Trefwoord Ut e skoalle 6 Schooljaar 2017-2018 Februari 3 Oud papier 4 Gezinsdienst 12 Teamstudiedag, kinderen vrij 14 Staking 15 Rapport mee 19 en 20 10 minutengesprekken 22 Nieuwsbrief 7 26 t/m 2 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 362 april

DOARPSNIJS Nûmer 362 april DOARPSNIJS Nûmer 362 april 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk www.afuk.frl kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk Ynhâld yn Nederlânsk en Frysk 1. De letter f 2. De letter s 3. De letters f en v 4. De letters s en z 5. De letter g

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum, Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen

Nadere informatie

Onderduikers eren familie Easterwierrum.

Onderduikers eren familie Easterwierrum. 2009 Onderduikers eren familie Easterwierrum. Foto LC / Marcel van Kammen Henri Blumenstein (links) en Les Tropp onthullen de plaquette. 'Broer' Theo Dijkstra kijkt toe. Koen Pennewaard Sicco Bruinsma

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken Nieu wsbri BMW Z1 Club NL December 2015 ef Beste Z1-vrienden Inmiddels is het cabrioseizoen ten einde, staan de Z1 s in de garage en tellen we af naar 2016. De laatste activiteit van dit jaar, een gezellige

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny DOARPSNIJS Nûmer 375 juny 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 5

Schooljaar , nr. 5 Schooljaar 2015-2016, nr. 5 Agenda 1-2: leerlingbespreking 3-2: OMR Mantgum 11-2: contactavond voor alle ouders 13-2: oud papier (Auke Stremler, Jouke Holwerda, Marc v. Hiel, Anne Bouke de Bakker) 16-2:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder)

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) In klucht fan ASTRID BAIJS en JAN TOL Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst.

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst. 1 Bêste minsken, De tiid hâldt gjin skoft, in bekende útspraak fan ús Friezen, mar o, sa wier. Der is al wer in jier om, liket wol of it hyltyd rapper giet. Sil wol komme, om t wy allegear (wat) âlder

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

KOLOFON. adres: Website:

KOLOFON.  adres: Website: KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. De redaksje: Wiepkje Holtrop

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017

DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017 DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris 2015 1 Kolofon Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Nieuws Kindcentrum Wytgaard

Nieuws Kindcentrum Wytgaard Wytgaard, 18 januari 2018 Nieuws Kindcentrum Wytgaard De agenda staat vol leuke dingen! De schoolschrijvers komen binnenkort, het bouwvakkersfeest wordt een echte happening en dan ook nog 2 februari, de

Nadere informatie

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou,

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Datum: 28-09-18 Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat mei lytse ûnderlinge ferskillen praat wurdt yn de stêden Ljouwert,

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018

DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018 DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum.

De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. Open Bedrijvendag U bent van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

I. Tsjinst fan =e Tarieding

I. Tsjinst fan =e Tarieding Oarder fan de Tsjinst foar snein 13 desimber 2015 Tredde snein fan de Advint Martinigemeente te Boalsert Foargonger: ds. Hinne Wagenaar (Jorwert) Oargelist: Kees Nottrot I. Tsjinst fan =e Tarieding Wolkom,

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 410 septimber 2017

DOARPSNIJS Nûmer 410 septimber 2017 DOARPSNIJS Nûmer 410 septimber 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma.

Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175. Tiny Weidenaar. Foarmjouwing: Annemarie Wiersma. Novimber 2012-1 - - 2 - Doarspkrante fan Nijewier Wetsens Novimber 2012 31 e Jiergong Nûmer 2 Oplaach: 175 Redaksje: Hendrik Nicolai Tiny Weidenaar Foarmjouwing: Annemarie Wiersma Ynhâld Kolofon...1 Ynhâld...1

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 380 desimber

DOARPSNIJS Nûmer 380 desimber DOARPSNIJS Nûmer 380 desimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie