Gearstalling Bestjoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gearstalling Bestjoer"

Transcriptie

1 Gearstalling Bestjoer Frysk en Frij Hilversum (KfK Hilversum, nûmer ) foarsitter : J. Kooistra ledeadm. Lutherhof 102, 1216 KV Hilversum skriuwer : A.R. Koopmans-Nieuwland Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum ponghâlder : J. Koopmans Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum Rekkennûmer NL79 INGB o.n.f. Frysk en Frij Hilversum alg. adjunkt : W. Triemstra V.d.Sande Bakhuijzenstraat 102, 1223 CZ Hilversum boekeferkeap : J. Conradie-Groenhof Banckertlaan 163, 1215 PZ Hilversum G. v.d. Leij-Wilbers Hyacintenlaan 10, 1215 BC Hilversum iterij Eareleden: : Bestellingen trochjaan oan: Jan Kooistra, tel (graach uterlik ien wike foarôfgeand oan e kritejûn) -.- earefoarsitter: S. Haagsma, De Doppen 21, 8401AG De Gordyk earelid: H. van Duinen, De Jouwer 1 2

2 Fan de foarsitter Ik wit net hoe t it jim giet, mar ik fiel dat de winter foar de doar stiet. As ik jûns tsjin it tsjuster wurden oan troch de noas de bûtenlucht nei binnen snúf, fernim ik Kening Winter oankommen. As ûnder de brûs it gerdyn troch de waarmte nei binnen dreaun wurdt tsjin it wiete liif oan, wit je dat it kâlder wurdt yn e hûs. Bûten yn de loft fleane de guozzen yn formaasje mei de punt nei foaren nei waarmere streken, wylst de mosken en protters harren lûd dompich hearre litte. As dan út e fierte wei Sinteklaas wer tichterby komt mei syn bûnt kleure, mar swart betelle skoarstienreagers, dan sjoch ik deun achter him de Krystman stikem stean te gnyskjen. Wie it eartiids in gefjocht wa fan de twa mannen earst yn de winkeletalages te sjen wie, dan wint ynkoarten de Krystman dy striid om t oant no ta gjinien him oansprutsen hat op mishanneling fan de rindieren, dy t hy syn swierbepakte slide lûke lit oer fjilden en wegen, dêr t hjoed-de-dei gjin flokje snie mear op te finen is. By dat alles soe ik hast ferjitte dat wy troch amearikaanske ynfloeden begjin novimber ek al halloween fiere. Jo krije dan opslûpene geasten mei deademaskers oan e doar, wêrfan dan ien ropt: Je geld of je leven!. Ik andere doe: Och leave, wat sille we no ha? Wy ha gjin jild!, wylst myn frou harren oer Jiergong Novimber 2017 nû 2 Slachtmoanne myn skouder tarôp: En ek gjin libben; mei sokken as jimme oan e doar! Nei alle striid om de bêste omset foar de middenstân en bûtenlânske gekkichheid hoopje wy op rêstige en noflike krystdagen. Op âldjiersdei kin dan it lawaai fan fjoerwurk en karbidbussen wer losgean. Te hoopjen falt dat it lawaai tsjin Trijekeningen weisakke is en de krystbeam de doar út en de kryststâl nei souder kin. Elk jier falt it my dan wer op wat in romte men yn e keamer hat! Mar tsjin dy tiid libje wy alwer yn it jier It sil jimme grif net ûntgien wêze dat yn dat jier Ljouwert (en Fryslân) kulturele haadstêd is. Der is al in hiel programma op priemmen set, wêrby t yn hast elk doarp en stêd wol wat te rêden is. Guon Friezen ha k al sizzen heart, dat se net mei fakânsje fan hûs hoege. Safolle is der te dwaan yn Fryslân! It startskot klinkt yn it iepeningswykein op 26 en 27 jannewaris. Ek de Algemiene Gearkomste en Friezedei fan it Frysk Boun om Utens sil yn 2018 plakhawwe yn Ljouwert op sneon 14 april. Neier berjocht folget grif noch. Mar earst hoopje ik dat jim allegearre nei ús kritejûn op sneon 25 novimber komme. Wy ha alle war dien om Noordenbos & Ko ris foar jim nei Hilversum te krijen en dat is ús slagge! No jim noch!!! Jan Kooistra Nijs fan de boeketafel Wy hawwe elk in nij boek op e boeketafel útsocht om d r wat oer te fertellen. Jellie socht út fan Jabik Klimstra: Sibbeltsje. Gesiena socht út fan Jacobus Knol: De skilderesse fan de fjoerstoarm. Jellie skriuwt: Sibbeltsje. Sa hjit it boek dat ik lêzen haw fan de nije boeken. Skreaun troch Jabik Jans Klimstra. Yn dit boek giet it oer it libben fan in famke/frou dy t mei in gebrek op de wrâld kommen is. It is in brikenien. Dat hie de dokter sein doe t er Sibbeltsje helle. Sa begûn it libben fan dit berntsje. De earste jierren brocht se troch yn it Paradyske ûnder Kollum en dat wie in moaie tiid. Mar letter kaam de tragyk yn har libben, mei it ferstjerren fan har mem. Lykwols, se lit de moedfearren net hingje en pakt op, wat op har wei komt. Yn 50 haadstikken wurdt har libben as help yn har heit syn húshâlding, as tsjinstfaam yn by rike minsken en letter as troude frou beskreaun. Klimstra docht dat mei in protte faasje en humor. Hy set it lange libben fan dizze krigele frou mei in protte each foar detail yn de ferve. De ferhalen binne earder publisearre yn it Friesch Dagblad. De skriuwer brûkt koarte sinnen en haadstikken. Klimstra ferstiet de keunst minsken en situaasjes ta libben kommen te litten. Beslist in oanrieder. Gesiena skriuwt: De skilderesse fan de fjoerstoarm is einliks skreaun troch de Dútske skriuwster Alexandra Guggenheim en oerset yn it Frysk en bewurke troch Jacobus Knol. It is in histoaryske roman en ek in aventoer. Troch it lêzen krije jo in goeie yndruk fan Delft yn e 17 e iuw. Sintraal yn it boek stiet it barren dat it munysjedepot fan Delft yn 1654 de loft yn giet, folge troch in grutte brân. Efter yn it boek stiet in list fan minsken dy t doe echt libbe hawwe en yn it boek in rol spylje. De bekendste binne Johannes Vermeer, skilder, mar ek keunsthanneler en kastlein. Fierders Anthony van Leeuwenhoek, keapman yn fervepigminten, mar foaral natuerkundige, mikroskoopbouwer en útfiner. De haadpersoan út it boek, de skilderesse Sara Meulemeester hat net echt bestien. Model foar har wie Judith Leyster út dy tiid. Judith/Sara hie in beropsoplieding as skilderesse hân. Dat wie foar froulju yn e 17 e iuw in útsûndering. Se fertsjinne der ek har brea mei. Dat foel net ta yn in manljuswrâld. Sa wie it ek mei Sara, har libben gong net oer roazen. Hoe fierder jo yn it boek komme, hoe spannender it boek wurdt. It liket op it lêst wol in speurdersroman. Wat der allegearre bart, fertel ik net, dat moatte jo sels mar lêze. It boek is dit jier (2017) útkommen en stiet yn e top tsien fan nij útkommen Fryske boeken. Graach oant sjen by de boeketafel Jellie Conradie & Gesiena van der Leij 3 4

3 Us kritejûn op sneon 14 oktober Ja, dêr wienen we dan wer nei in lange simmer, yn elk gefal fûnen wy it in simmer wêryn t in soad bard is. Dêr kom ik straks noch efkes op werom. Earst wat fertelle oer ús kritejûn, de earste fan dit nije winterskoft (mar wat seit in winter tsjintwurdich noch). Mei syn allen (dat wienen der sa n lytse fjirtich minsken) koenen wy moai yn de saneamde Brasserie fan Nieuw Kerkelanden... Ja, alles moat tsjinwurdich in nije namme hawwe, oars telt it net mear mei. Sa is de nije tiid no ienkear! Mar goed, wy wienen gesellich byinoar yn in moaie romte en koenen inoar in goeie jûn ta winskje. It bestjoer hie betocht om noch in kear mei te dwaan oan de Fryske-Krite-Kwis (in nijenien!) ûnder de entûsjaste lieding fan Gerrita Otten, mei assistinsje fan har man. It joech nochal wat drokte om in stik of sân of acht groepen byinoar te krijen fan fjouwer of trije persoanen, mar it kaam allegearre goed en de Kwis koe begjinne: in hiel soad fragen oer de Fryske taal, sport, muzyk, bekende minsken, ensafierder. En elk mar neitinke: hoe soe it ek al wer wêze... It waard in frij lange jûn en op it lêst hie it team fan Jan Kooistra de lieding en krigen se alle fjouwer in spjeldsje. It wie tige ynteressant en d r waard ek nochal wat redenearre wa oft d r no gelyk hie of net. Lokkich wie elk bliid mei de oplossing: Huorre huorre huorre, de baarch sit yn de skuorre! En sa hienen wy mei-inoar in moaie jûn en sjogge al wer út nei ús twadde jûn yn novimber mei it kabaretselskip Noordenbos & Ko. Mar no oer ús simmer: Gesina en ik ha nij boartersguod útfûn. Dat sit sa: Gesina hat al in jier as trije in elektryske trijetsjiller en dêr rydt se feilich en goed mei de paden rûn. As it in bytsje waar is ride wy fan hûs ôf in kilometer of tsien de Hoorneboeg rûn. Mar in mins wol ek wolris wat oars. Hoe bringe wy de trijetsjiller fan Gesina nei in oar plak yn it lân, dat kin slim yn de auto. No ha wy (op ynternet) in bedriuw fûn yn Barendrecht (ús tom tom koe it net goed fine). En dy man hat foar ús in lytse trailer makke efter de auto op de trekheak. Dêr kin de trijetsjiller fan Gesina en myn gewoane e-bike op. En sa kinne wy oeral hinne ride, it hiele lân troch. Wy rieden 180 km nei Aldebiltsyl oer de Ofslútdyk. Wy binne dêr trije dagen by in nicht fan ús west en ha lange fytstochten makke. Der falt in soad te sjen, ek in âld tsjerkje fan de Menisten, dêr t simmerdeis nochal wat Amerikanen op ta komme. En yn Sint Anne it lytse tsjerkje dêr t Rembrandt van Rijn troud is mei syn moaie Saskia van Uylenburgh. En dat allegear net allinne yn Fryslân, mar ek nei famylje yn Eindhoven of yn Kijkduin op de fyts nei Hoek van Holland. Nei myn berteplak yn Sint Nyk: wa hat hjir wenne en wa wenne dêr; sa binne wy hiel Sint Nyk troch fytst. En...hoe mannich lizze d r op it tsjerkhôf dy t wy allegearre goed kend ha. Deselde deis binne wy noch om de Tsjûkemar hinne fytst, in goeie tweintich kilometer. Underweis yn Ychtenbrêge lekker iten oan it wetter. Dat wie dus ús simmer en no mar hoopje dat takom jier ús boartersguod noch wer mei kin. Johan Engwerda 5 it bestjoer nûget jimme út op Sneon, 25 novimber 2017 yn de grutte seal fan Nieuw Kerkelanden Franciscusweg SB Hilversum!!! BEGJIN 20:00 OERE!!! it kabaretselskip Noordenbos en Ko út Ferwert spilet dan foar ús Ferbining! FERBINING! Is de namme fan harren nij programma. Ferbining kin der wêze op allerhande mêd. Brêgen ferbine oevers. Fleantugen, bussen en boaten ferbine ús mei doarpen, stêden en lannen. En hoe is dat mei ús as minsken? Mei de iene ha jo earder en yntinzer ferbining as mei de oare. Leafde, muzyk, keunst, taal, sport en bisten kinne ferbine. En ferjit ek de digitale ferbining net. Sy ferbine lietsjes en praatsjes oan elkoar en hoopje op in goede ferbining mei it publyk! Spilers: Klaske Kingma-Noordenbos Janneke Themmen-Westra Aline van der Weij-Struiksma Renie Zuiderveld Tekstskriuwster: Klaske Kingma-Noordenbos Muzykskriuwer en pianist: Pieter Jelle van der Laan Lûd: It echtpear Henk en Richtsje van den Berg Sjoch ek op side 10 foar mear ynformaasje! Fansels steane ús diskes mei Fryske boeken en iterij dizze jûn ek wer klear Wolle jo wis wêze dat der noch iterij foar jo te keap is, skilje dan even nei nûmer Tagongspriis: Leden 10,00 Net-leden 15,00 6

4 Us oare kritejûnen yn it winterskoft Freed 12 jannewaris 2018 Algemiene ledegearkomste mei foarôfgeand nijjierjen en in miel stamppot 16 of 17 febrewaris 2018 Toaniel/kabaret 23 of 24 maart 2018 Toaniel/kabaret -.- Fierders is elkenien ek tige wolkom ~ op sneon 18 novimber by de De Sékrite yn Lelystêd. Jûns treed dêr it Jankfoddekoar fan Britsum op. Neiere ynformaasje op telefoannûmer ~ op freed 24 novimber by Fier fan Hûs yn Boadegraven. Kabaret mei Inez Timmer en Peter v.d. Zwaag.. Neiere ynformaasje op telefoannûmer ~ op sneon 25 novimber op in mienskiplike jûn fan de kriten Seist/Utert by it Akkrumer Dream Theater mei de tragikomeedzje Mutsen. Neiere ynformaasje op telefoannûmer ~op sneon 9 desimber by Meiinoar Ien yn Hurderwyk. Jûns komt de Stichting Breinroer út Mantgum mei De Grens De Grins. Neiere ynformaasje op telefoannûmer Fansels soe it ús ek tige goed dwaan as jimme de ynlage (kontribúsje) foar it kommende winterskoft sa gau mooglik oermeitsje wolle op De kosten binne: Rekken nûmer NL79 INGB o.n.f. Frysk en Frij Hilversum 15,00 de man/frou 30,00 foar in troud pear of in stel mear mei fansels ek... Bounsdei op 28 oktober 2017 Sneon 28 oktober wie it wer sa fier: ús twadde Moetings- en Ynspiraasjedei yn de Kiekmure yn Hurderwyk. Dit is yn it plak kaam fan it Kaderwykein. De moarns wienen der 34 dielnimmers en de middeis 37, in moaie opkomst as wy it fergelykje mei ferline jier. Yn de moarntiid foar de lunch hawwe Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan it Hymphamp Theater ús meinommen yn harren wurk. Earst hawwe sy útlein hoe sy in rol en in sêne opbouwe. In rol kinne jo opbouwe fan binnen nei bûten (hokker klean dogge jo oan); fan bûten nei binnen hokker personaazje wolle jo spylje dat kinne jo mei it lichem oanjaan: heupe, bûk, boarst, hals en holle. Der waarden ferskillende type personaazjes troch harren delsetten, somtiden yn lytse sketskes. Wy moasten ús faaks de bûsen útskuorre fan it laitsjen, dat kinne jimme wol begripe. Op de middei hie it bestjoer de deputearre frou Sietske Poepjes útnûge. Frou Sietske Poepjes, fan Makkum en berne yn de Lemmer, is fan septimber 2011 ôf foar it CDA deputearre foar de Provinsje Fryslân. Yn de perioade derfoar, , wie sy Steatenlid foar it CDA in Fryslân. Frou Poepjes hat as deputearre in grutte portefúlje, dêr sit ynfrastruktuer, mobiliteit en wetter yn, mar ek taal, media, keunst en kultuer (ynklusyf Kulturele Haadstêd 2018 en Omrop Fryslân). Dit lêste is foar ús as Friezen om Utens foaral fan belang! Dêrom wienen wy foaral nijsgjirrich nei har rol / har betsjutting foar Friezen om utens as it giet om de rol fan de oerheid yn de media sa as Omrop Fryslân, mar ek bygelyks KPN, dy t allinnich oan de oanlizzende provinsjes fan Fryslân Omrop Fryslân op de kabel trochjout en har rol dêr yn. Yn earste ynstânsje hat sy ferteld oer de ynfrastruktuer want dat hat fansels ek in ferbân mei de oare saken yn har portefúlje. Eartiids moast men al gau inkelde oeren útlûke om fan Snits nei Amsterdam te kommen, mar tsjintwurdich dogge jo dat hast yn in oere as der net in te lange file stiet fansels. Ek yn Fryslân sels hawwe der de lêste jierren in protte projekten west om de ferbiningen te ferbetterjen: Knooppunt Joure, Akwadukten, de N31 by Harns en de Sintrale As fan Drachten nei Dokkum. Fierder hat sy it hân oer it gebrûk fan de Fryske taal yn it Provinsjehûs en op de Fryske skoallen. Frou Poepjes sketst yn har presintaasje somtiden hiel moaie sydpaadsjes yn mei moaie ferhalen en anekdoaten. De seal hat tige fan har ferhaal genoaten. De jûns koene de dielnimmers dy t bleaunen noch genietsje fan it optreden fan Blikstiender fan De Lemmer mei Fryslân heite. In revu mei sketskes en sjongen. Hiel moai! Jan Bijkerk, foarsitter Boun om Utens (ferslach oernommen út De Kritekoer fan de kriten Utert / Seist) 7 8

5 Mear oer Noordenbos & Ko Mienskiplik kritereiske oer de Vecht Op tongersdei 17 maaie 2018 wol Selskip Mei Inoar út Seist en Selskip Fryslân út Utert in tochtsje oer de Vecht organisearje. Ek leden fan ús krite en oare kriten binne tige wolkom. De nedige opsjes binne al nommen. It program is sa: Mei eigen ferfier nei it Vechtstreekmuseum, Diependaalsedijk 19b, 3601 GH Maarssen 10:00 10:30: kopke kofje mei in stikje oranjekoeke 10:30 12:00: rûnlieding troch it museum; in streekmuseum oer de skiednis fan de Vechtstreek 12:00 12:30: nei Restaurant Geesberge, Zandpad 23, 3601 NA Maarssen 12:30 13:30: lunch yn Restaurant Geesberge 14:00 16:00: fartocht oer de Vecht mei de boat fan Restaurant Geesberge Kosten, basearre op 30 persoanen: 35,00 p.p. Opjaan troch in te stjoeren nei of skilje, of stjoer in SMS nei By it opjaan fernimme wy ek graach oft jo oare dielnimmers meinimme kinne of dat jo gjin eigen ferfier hawwe. Alles is begûn yn 1979 by it sechtichjierrich bestean fan de feriening fan Plattelânsfroulju yn Ferwerderadiel. Klaske Kingma, skreau doe mei Germ Koldijk de teksten foar de revu Tusken Bêd en Brochje De koarleden spilen mei en de mem fan Klaske, Anna Noordenbos-Algera fersoarge de pianobegelieding. Al gau folgen optredens foar de Fryske Kriten om útens. Nei it twadde program ûntstie in lyts kabaret ploechje mei de namme Noordenbos & Ko, spile troch Klaske en Anneke Noordenbos en Germ (KO)ldijk, mei oan de piano wer har mem! Anna Noordenbos-Algera Der kaam doe in kompilaasje ûnder de titel De groetnis út Ferwerderadiel. Yn wikseljende gearstallings spilen ek Klaske har dochters Anneminke en Else, en Anneke har dochter Aafke mei. In skoftsje wie t dus in famylje kabaret mei oan de piano in grutske beppe mei dochters en beppesizzers. Oant har 85 ste jier wie se de fêste pianiste, dy t nea in noatsje miste! Op 97 jierrige leeftyd is se ferstoarn, mar noch wurdt der praten oer de frou mei t moaie grize hier! Spitich genôch waard Anneke Noordenbos yn 2005 troffen troch in slimme sykte, en moast it selskip fierder sûnder har. Noordenbos & Ko bestiet no út Klaske Kingma-Noordenbos, Janneke Themmen- Westra, Renie Zuiderveld, Aline van der Weij-Struiksma en Pieter Jelle van der Laan pianist en muzykskriuwer. Klaske skriuwt de teksten mei help en ideeën fan de hiele ploech. It lûd wurdt fersoarge troch it echtpear Henk en Richtsje van den Berg. It is in ploechje entûsjaste minsken dy t graach sjonge en in toaniel tic ha. Dat moat ek wol sa wêze want as oprjochte amateurs dogge sy alles sels. Se spylje ûnderwerpen weryn nearne tsjin oanskopt wurdt, dus net echte maatskippij krityske stikjes. Ferbining! is it seisde programma fan Noordenbos & Ko It wichtichste? Mei in protte nocht de minsken in noflike fleurige jûn besoargje. 9 10

6 Ynformaasje oare ferienings en organisaasjes Keatsferiening Melle Veenstra foarsitter skriuwer ponghâlder : Cees Punter Neuweg 179, 1214GP Hilversum : Hendrik Visbeek Houtrustweg 34, 8084 CD t Harde webside: : Anneke Wijnalda van der Kooye Duizendknooplaan 51, 3452AT Vleuten It Frysk Boun om Utens skriuwer : Kees van der Beek Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo webside: Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse skriuwer : K. Kuipers Willem Loadewykstrjitte 115, 8933BL Ljouwert OANMELDE BY IT BOUN It Frysk Boun om Utens hat yn jier bestien. Om dit fiere te kinnen, wolle wy graach safolle mooglik Friezen berikke. Net allinnich leden fan it Frysk Boun, mar ek famylje fan ús leden en alle Friezen om Utens dy't it Frysk en Fryslân in waarm hert tadrage. Jo kinne jo opjaan as -stiper fan it Frysk Boun om Utens. It is fergees. As jo dat wolle, moatte jo jo namme,jo adres, jo wenplak en jo âldens opjaan fia ûndersteand webstek fan it Frys Boun om Utens:

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRITEJUNEN FAN ALLE KRITES FAN IT FRYSK BOUN

KRITEJUNEN FAN ALLE KRITES FAN IT FRYSK BOUN 3 0 Twinte :00 Swol Apeldoarn De Duiker KRITEJUNEN FAN ALLE KRITES FAN IT FRYSK BOUN SEPTEMBER 0 Kritereiske nei It Poptaslot en in boattocht troch it noar-den fan Fryslân. Opjaan by: hendrik.tel@tonline.de

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

D E KRITEKOER. De kop is der wer ôf mei in moaie start foar de kriten yn it nije seizoen. De ferslaggen fine jo yn dizze kritekoer.

D E KRITEKOER. De kop is der wer ôf mei in moaie start foar de kriten yn it nije seizoen. De ferslaggen fine jo yn dizze kritekoer. SELSKIP "FRYSLÂN" TE UTERT BESTJOEREN BESTJOEREN EN MEIWURK(ST)ERS Foarsitter Pietie Westdijk-Kaastra, Het Spoor 20, 3994 AK Houten til. 030-2318 224 (pcwestdijk@planet.nl) Skriuwer Jan Piet Bergmans,

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Nijsbrief novimber 2016

Nijsbrief novimber 2016 Ofd. Reduzum, Idaerd, Eagum, Friens, Wytgaard en Raerd koördinatoaren Els Koopmans en Baukje Wytsma Kontaktadres: Buorren 4, 9008SW Reduzum e-mail: giestmei@gmail.com tel. 0566-602506 Nijsbrief novimber

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Gearstalling Bestjoer

Gearstalling Bestjoer 1 Gearstalling Bestjoer Frysk en Frij Hilversum (KfK Hilversum, nûmer 32126908) foarsitter : J. Kooistra 035-6218626 + ledeadm. Lutherhof 102, 1216 KV Hilversum e-mail: gurbe@xmsnet.nl skriuwer : A.R.

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Meidielingeblêd Jiergong 21, Desimber 2015

Meidielingeblêd Jiergong 21, Desimber 2015 Meidielingeblêd Jiergong 21, 2015-2016 Desimber 2015 Fryske krite "Fier fan Hûs", Boadegraven e.o., Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven www.fryskbutenfryslan.frl Oprjochte 15 jannewaris 1946 2 A. Schiere-Bouma,

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

D E KRITEKOER. Selskip Fryslân te Utert Selskip Mei Inoar te Seist

D E KRITEKOER. Selskip Fryslân te Utert Selskip Mei Inoar te Seist SELSKIP "FRYSLÂN" TE UTERT Foarsitter Skriuwer en Redaksje Kritekoer Ponghâlder en lede-administraasje Bestjoerslid en Boekferkeap BESTJOEREN BESTJOEREN EN MEIWURK(ST)ERS Pietie Westdijk-Kaastra, Het Spoor

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

D E KRITEKOER NOFLIKE KRYSTDAGEN EN IN SÛN 2017!

D E KRITEKOER NOFLIKE KRYSTDAGEN EN IN SÛN 2017! SELSKIP "FRYSLÂN" TE UTERT Foarsitter Skriuwer en Redaksje Kritekoer Ponghâlder en lede-administraasje Bestjoerslid en Boekferkeap BESTJOEREN BESTJOEREN EN MEIWURK(ST)ERS Pietie Westdijk-Kaastra, Het Spoor

Nadere informatie

Fryske krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o.

Fryske krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o. Fryske krite Meiinoar Ien Hurderwyk e.o. Nunspeet Hurderwyk Ermelo Putten Séwolde Skriuwersadres: Beemdweg 29 3852 XC Ermelo e-mail: kcvanderbeek@gmail.com FAMYLJEWYKEIN? co m Buitengoed Fredeshiem - Steenwijk-De

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Ik soe sizze allegearre komme nei dizze bysûndere jûn. Allinne

Ik soe sizze allegearre komme nei dizze bysûndere jûn. Allinne 1 Bêste minsken, As it krantsje by jimme yn de bus falt is it al septimber en gean wy de hjerst al sawat yn. De simmer is hast foarby en kinne wy ús klear meitsje foar in nij kritejier. Dan tinke wy ek

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Wybe Feenstra (tel ;

Wybe Feenstra (tel ; Oldekerk, 16 mei 2016 (Tweede Pinksterdag) geachte lezer, Kortgeleden heeft u (telefonisch) toegezegd om mee te werken aan een enquête. Deze enquête omvat 28 vragen. In dit begeleidende schrijven vertel

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

D E KRITEKOER. De kriten kinne weromsjen op moaie nijjiersjûnen. Foar dyjingen dy t doe net komme koenen, fan dit plak ôf nochris FOLLE LOK EN SEINE

D E KRITEKOER. De kriten kinne weromsjen op moaie nijjiersjûnen. Foar dyjingen dy t doe net komme koenen, fan dit plak ôf nochris FOLLE LOK EN SEINE SELSKIP "FRYSLÂN" TE UTERT Foarsitter Skriuwer en Redaksje Kritekoer Ponghâlder en lede-administraasje Bestjoerslid en Boekferkeap 16 BESTJOEREN BESTJOEREN EN MEIWURK(ST)ERS Pietie Westdijk-Kaastra, Het

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Meidielingeblêd fan de Sékrite

Meidielingeblêd fan de Sékrite Oprjochting fan de Sékrite, Fryske Krite fan Lelystêd en omjouwing op 26 novimber 1971 Meidielingeblêd fan de Sékrite It idee om in Fryske Krite yn e nije polder op te rjochtsjen, ûntstie yn oktober 1971.

Nadere informatie

Deadebetinking 4 maaie 2011.

Deadebetinking 4 maaie 2011. Deadebetinking 4 maaie 2011. It is goed dat wer safolle minsken kommen binne om hjir de slachtoffers te betinken dy t yn de 2 e wrâldoarloch fallen binne yn har striid foar ús frijheid. Tige wolkom! In

Nadere informatie

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Maart 2016 Ut de 2 Doarpen Jiergong 20 Nr. 81 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk MAAITIIDSNUMER 2016 Ut de 2 Doarpen 2 Mûnein/Readtsjerk Redaksjoneel Piet de Vries It is wer maaitiid en sa as jimme fan

Nadere informatie

Gearstalling Bestjoer

Gearstalling Bestjoer Gearstalling Bestjoer Frysk en Frij Hilversum (KfK Hilversum, nûmer 32126908) foarsitter : J. Kooistra 035-6218626 + ledeadm. Lutherhof 102, 1216 KV Hilversum e-mail: gurbe@xmsnet.nl skriuwer : A.R. Koopmans-Nieuwland

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Iedere dag genieten van een prachtige. omgeving. Fryske krite. Spesjalist kabels en leidingen. Meiinoar Ien. Hurderwyk e.o.

Iedere dag genieten van een prachtige. omgeving. Fryske krite. Spesjalist kabels en leidingen. Meiinoar Ien. Hurderwyk e.o. I www.serviceflat-oranjewoud.nl op A5 formaat met de volgende advertentie: T 0513-63 62 85 8443 EL Heerenveen Flat Oranjewoud 1 Iedere dag genieten van een prachtige omgeving Spesjalist kabels en leidingen

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Meidielingeblêd. Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven. Jiergong 22, Destimber 2016

Meidielingeblêd. Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven. Jiergong 22, Destimber 2016 Meidielingeblêd Fier fan Hûs Fryske Krite Bodegraven e.o. Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven GEARSTALLING FAN IT BESTJOER Foarsitter H. Dijk Raadhuisplein 33, 2411 BD Boadegraven till.0172-613143; E: hanshenny.dijk@ziggo.nl

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 FOARGONGER: DS. GERRIT GROENEVELD OARGELIST: 1 Wolkom en meidielingen Yntochtsliet = Psalm 98: 1 en 3 1) Lit no in nije lofsang hearre, in liet

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun maart 2014 Ledeberjochten... 4 Douwe Egberts punten... 5 Krite Beverwyk US MEMMETAEL... 6 Útnoeging foar 22 maart... 8 Fryske Tsjerketsjinst yn Alkmaar... 10 Ferlotting

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun maart 2017 Oan ús kriteleden... 2 Ferlotting en tagongsprizen... 4 Ledeberjochten... 5 Slange 50 jier ponghâlder... 6 Fytse foar 250 euro... 7 Útnoeging foar 25

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie