Doarpslibben Ryptsjerk Winter Fan de redaksje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje"

Transcriptie

1 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it jier út Minsken bûten Ryptsjerk kinne in post abonnemint nimme foar 10,- yn it jier Jo hoege dit allinnich mar te melden by: Japik Riemersma Utjower Feriening fan Doarpsbelangen Ryptsjerk Redaksje Harry van der Zee Hermania Wittermans Fokje van der Laan Foarmjouwing Harry van der Zee jr Kopij adres De Opslach 32 Besoargjen Fam Oosting Drukwurk Rekladruk Gytsjerk Uterste ynleverdatum kopij: 7 maart De Opslach 32 It leafst de kopij fia of diskette oanleverje by ien fan e redaksjeleden De kopij oanleverje leafst sunder opmaak Us doarpskrante is foar in part ek te besjen op ynternet: wwwtrynwaldennl Huisartsen: Oentsjerk: De Boer Wijthof: Reitsma: Hurdegarijp: Diephuis Straat Fan de redaksje Sa, dit is al wer lêste Doarpslibben fan it jier Dit jier al wer mear as twa en tritich jier yn t spier Mei nijs en nijsgjirrichheden en wat net mear Foar de lêzers, hieltyd mar wer, kear op kear Soks giet net samar, it kostet in protte tiid En eltse kear binne wy dan ek wer bliid Dat de nye doarpskrante wer klear is En dizze Doarpslibben ien fol mei sfear is Foardat de krante foar jo leit Is der aardich wat foarbereid Foarearst de planning, in jier yn t foar En dan de kopij troch de doar Hjoeddeis komt it measte yn de mailboks Dat skeelt in hiel ein, mear fan soks! As alles digitaal oanlevere wurdt Kin de redaksje lekker hurd It mailadres is wylst goed bekend Dus kom mar op mei jimme skriuwtalint Foar sa út en troch, mar ek foar fêst At jo mar skriuwe, fine wy it al bêst! De oannlevere kopy wurdt troch ús net korrigearre! Foutleas skriuwe wol noch wolris mislearje Dus sels korrisjearje op in flater! Dat jout dan nei ôfrin dan gjin kater Mar ek dan giet it somtiden mis Net ien is foutleas dat is wis! Dernei komt it swiere part Alles pleatse wêr it moat Dat jout somtiden swierichheden by de rûs It moat dan rêstig wêze yn e hûs Knippe en plakke, it giet der omwei Al mei al kostet it mear dan in dei Dan noch in alderlêste korreksje Want wy stribje nei perfeksje Dêrnei noch meielkoar oerlis En dan is de doarpskrante sa t er is Hjirnei giet it spul nei de printer ta En moat de besoargers de kranten ha Dan by jim troch de doar En is alles wêr foarelkoar! Sa giet it fjouwer kear yn t jier Alle meiwurkers foar jim yn t spier Mei syn allen bokse wy it foarelkoar Fjouer kear yn t jier hast fan doar ta doar Tank alle meiwurkers, ferienings en doarpsgenoaten tige tank Want sûnder jim stipe rint it mank Mei syn allen sizze wy: op folle kracht Yn 2009 en foarby is e jiergong 1

2 Winter Doarpslibben Ryptsjerk 2 32 e jiergong

3 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Inhoudsopgave Bladzijde Doarpsbelang 5 9 Doarpshus de Einekoer 11 Trekharmonica club 12 Wy Doarre wer 13 Brike setten yn in sneu houlik 14 De leiker tinkt wol es erkeard 15 Iisclub Nije Krich 15 De Leiker tinkt 17 Excelsior 17 Ouderensoos Ryptsjerk 18 Nieuwjaarsfeest 19 Kultuer yn eigen doarp 20 Natoer om us hinnen VV Rijperkerk 23 Doarpsjûn 25 A E D 25 De balans opmaken ds Douwe Geertsma 27 Alpha skoalle Protternest 31 Feestcommissie Ryptsjerk 33 Sinterklaas 35 Begrafenis vereniging 37 Protterhoeke Wurklist 40 Anonime ynstjoerings of stikken sûnder dúdlik adres fan de ynstjoerder, wurde oan kant lein De redaksje hat it rjocht om stikken yn te koartsjen Út de Einekoer mei neat oernaam of kopiearre wurde op wat foar wize ek, sûnder skriftelike tastimming ynt foar fan de redaksje Foto s: F van der Laan 32 e jiergong 3

4 Winter Doarpslibben Ryptsjerk 4 32 e jiergong

5 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Van het bestuur van Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk De winter is er al vroeg bij Begin december al op de ijsbaan Als dit de inzet van de winter, dan zou het nog wel eens een strenge winter kunnen worden Vorst en sneeuw kunnen naast veel pret ook overlast geven Let daarom op elkaar en steek een helpende hand toe daar waar het nodig is, want daar draait mienskipssin om Bestuur: Om in het bestuur zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren, zoeken wij een notulist(e) voor het verslaan van vergaderingen en versturen van notulen en actielijst Deze persoon mag zijn/haar mening geven over zaken die het dorp aangaat We vragen enkele vaardigheid met de computer maar vooral een betrokken persoon Jong of wat ouder, dat maakt niet uit Meer weten; bel met Douwe Hoekstra tel Ledenvergadering: 24 januari 2011 is de ledenvergadering gepland In dit blad vindt u de uitnodiging en de notulen van de vorige vergadering Wilt u wat inbrengen, laat het weten Wilt u ons bestuur versterken, we horen het graag Dorpsvisie: Het concept dorpsvisie is zo goed als klaar Door de inbreng van de dorpsenquête, en de discussie avonden hebben ongeveer 10 mensen op papier gezet wat het dorp voor de komende 10 jaar als visie ziet en wenst Over dit concept mag u zich 7 januari 2011 buigen Daarna willen we het graag definitief maken en op de ledenvergadering van 21 januari overhandigen Voor meer informatie zie de uitnodiging in deze uitgave van de doarpskrante Burgemeester: 17 december neemt onze huidige burgemeester afscheid Typerend voor Dhr GJ Polderman is de motiverende houding richting de dorpen In de dorpen; daar gebeurt het De samenwerking met de scheidende burgemeester kunnen wij omschrijven als; open, toegankelijk en oprecht We hopen dat Dhr Polderman met een goed gevoel terug kijkt op zijn periode als burgemeester in Tytsjerksteradiel en hopen dat zijn opvolger Dhr Erik ter Keurs op geheel eigen wijze zijn weg naar de dorpen kan vinden en met ons kan werken aan de mienskipssin Polderman, bedankt! Woningbouw: Zoals u weet staat voor de komende jaren nieuwbouw op de volkstuinen op de agenda In de gemeente begroting is hier rekening mee gehouden Om richting te geven aan de plannen zou het prettig zijn dat Doarpsbelang van u komt te weten wat u wenst Zijn er bijvoorbeeld mensen die zoeken naar een vrije kavel, starter- huurwoning, gewenste kavelgrootte, meld het aub Ook jongeren die graag zich in Ryptsjerk willen vestigen, of terug willen komen verzoeken wij hun wensen aan ons duidelijk te maken In de planfase kunnen we met de gemeente hier stuur aan geven Zo u weet mogen er 11 woningen gebouwd worden Dit is niet veel, daarom willen we graag 32 e jiergong 5

6 Winter Doarpslibben Ryptsjerk op basis van getoonde behoefte invulling geven aan dit plan Voor de starterwoningen is het budget natuurlijk erg belangrijk Doarpsbelang heeft contacten met projectontwikkelaars die hierin gespecialiseerd zijn Uw input, vragen of informatie wordt vertrouwelijk behandeld Mail naar: onder vermelding nieuwbouw Middelen gebruik: In de Trynwâlden, dus ook Ryptsjerk is het gebruik van alcohol en drugs schrikbarend In de gemeente is hier speciaal aandacht voor Als dorpsbelang vinden wij het onze taak u hierover te infomeren Tijdens de ledenvergadering zal dit als onderwerp besproken worden door mensen van Verslavingszorg Noord Nederland Alcohol gebruik lijkt meer geaccepteerd te zijn dan drugs, maar klopt dit wel Wat zijn de gevaren, hoe herken je deze en hoe ga je hiermee om Zie voor meer informatie in de uitnodiging van de ledenvergadering van 24 januari 2011 AED / Defibrillator: Er hebben zich 18 vrijwilligers aangemeld voor de cursus reanimatie/bediening AED Hebt u ook de bevoegdheid de AED te bedienen, meldt u aan bij Geert Postma tel We kunnen samen een werkbaar plan opstellen tot bediening Zoutbak: De zoutbak staat er weer Ryptsjerk is een van de weinige dorpen die gebruik maakt van deze bijzondere service van onze gemeente In totaal zijn er 4 dorpen in onze gemeente waar een zoutbak geplaatst wordt, bedoeld voor het algemene nut Dat wil zeggen, voor de stoep bij de ouderen, dorpshuis, school, kerk en muziekgebouw De gemeente houdt zelf bij of de bak bijgevuld moet worden Maak hier dus geen misbruik van Vlaggenmast bij monument Het was al jaren de wens van het dorp dat een vlaggenmast bij het monument geplaatst kon worden De plaatsing is dit jaar gebeurd Door een kronkel in de communicatie niet naar tevredenheid van de direct omwonenden Het is nooit de bedoeling van Doarpsbelang geweest hinder te veroorzaken Daarom is na de 4&5 mei herdenking de mast ook weer weggehaald We zijn in overleg en onderzoeken een permanente oplossing om het hele jaar rond de Fryske wimpel te kunnen tonen en bij gelegenheden de nationale driekleur met wimpel en of de Fryske vlag te kunnen hijsen Heeft u suggesties, laat het ons weten Handige telefoonnummers: Service nummer Gemeente Tytsjerksteradiel Omtinkerij: voor: Zorg, wonen en welzijn Voor 2011 wensen wij u al vast alle goeds Heeft u een vraag, opmerking, idee of klacht Ook in 2011 zijn wij u graag tot dienst Met vriendelijke groet, Douwe Hoekstra, voorzitter, tel Brita van der Woude, secretaris, tel Japik Riemersma, penningmeester, tel Fokke Tros, lid, tel Geert Postma, lid, tel Mailadres: 6 32 e jiergong

7 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Notulen: Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Ryptsjerk 5 februari 2010 Aanwezig: 31 leden volgens de presentielijst Afwezig met kennisgeving: VVD en GB 1 Opening: Voorzitter Douwe Hoekstra opent de vergadering De raadsleden van de volgende politiek partijen worden welkom geheten: PvdA, CU, FNP en Grien Links 2 Mededelingen van het bestuur: Speeltuintjes De speeltoestellen zijn in goede conditie Binnendijk is in 2008 alles vervangen Reidikker is in 2008 gedeeltelijk vervangen en is in 2009 nog verder aangepast zodat het qua speeltoestellen aan de eisen voldoet Een punt van aandacht is de aanpassing van het bodemmateriaal Dit moet schokabsorberend zijn Dit houdt in dat onder de speeltoestellen ± 35cm moet worden afgegraven en daarna met spaanders of geel/wit zand moet worden opgevuld Het bestuur hoopt dat we dit samen met de gemeente en andere dorpen kunnen uitvoeren anders is het bijna niet betaalbaar Dorpskrant Dorpskrant heeft in het afgelopen jaar een kleuromslag gekregen De prijzen van de advertenties zijn iets verhoogd De advertenties op de kleuromslag zelf zijn extra verhoogd De Traverse Donderdag 28 januari 2010 hebben gemeente en provincie een handtekening gezet voor de eerste fase van het aanpassen van de traverse In maart zullen de eerste werkzaam-heden beginnen Tot eind van het jaar zal er verkeershinder ontstaan De provincie wil dit tot een minimum terugbrengen door de werkdag van de aannemer te verlengen Via de website van de Trynwalden is informatie beschikbaar Klein Leed Wanneer er spaken is van klein leed, denk aan kapotte stoeptegel oid kan men zelf naar het servicenummer van de gemeente dat hiervoor bedoeld is, bellen AED (defibrillator) De dorpen in Tytsjerksteradiel krijgen de mogelijkheid om middels subsidie van de gemeente een AED aan te schaffen Over het beheer en gebruik van dit apparaat wil het bestuur alvorens over te gaan tot aanschaf, overleg hebben met de verschillende verenigingen / instanties in Ryptsjerk Het bestuur ziet zich niet als beheerder van de defibrillator Het wil wel helpen bij de aanschaf van het apparaat en het organiseren van een defibrillator-commissie Natuurlijk Trynwalden De Utspanning Doarpsbelang heeft zich ingezet om objectief het vooronderzoek Wijziging bestemmingsplan te onderzoeken Hierbij speelt de directe omgeving, natuurgebied Natura2000, mogelijkheden van de initiatiefnemer en ondernemers een belangrijke rol Door toedoen van Doarpsbelang is de inspraakprocedure verlengd en zijn er informatieavonden gehouden door de initiatiefnemer Er is goed naar elkaar geluisterd en zijn er voostellen tot wijzigen opgenomen Dit plan komt binnenkort als het plan ter inzage Om de procedures correct te laten lopen heeft doarpsbelang zich laten informeren en adviseren door Sicco de Jong Op de opmerking dat het doarpsbelang negatief is mbt dit plan, antwoordt de voorzitter dat het niet aan doarpsbelang is een plan te verdedigen of te bekritiseren Doarpsbelang is geen actiepartij, maar belangenbehartiger voor alle leden Natura 2000 Doarpsbelang Ryptsjerk heeft aan het opstellen van het beheersplan De Grote Wielen meegewerkt Doelstelling is een mooi gebied te behouden waar zowel de omgeving als het gebied zelf mee vooruit kunnen Zo is blauw grasland van de lijst verdwenen De media hebben hier ook aandacht aan besteed Dit is nog steeds nodig omdat deze door Europa aangewezen gebieden door het ministerie van LNV extra zijn belast met maatregelen Dit heeft invloed op de omgeving zowel voor agrariërs, recreanten, woning uitbreiding Tot dusver is dit beheersplan succesvol afgesloten en door de minister van LNV overgenomen Kruising Binnendijk en Slachtedijk Sinds de aanleg tweeëneenhalf jaar geleden heeft de kruising niet voldaan Er wordt te snel gereden Na metingen door gemeente/vnn wordt dit door door hen beaamd Er volgt een langdurige mailwisseling Ook zijn er gesprekken met ambtenaren van de afdeling Romte Uiteindelijk zoekt het bestuur contact met de politiek (wethouder Prins) Toegezegd wordt dat de kruising zo spoedig mogelijk zal worden aangepast 32 e jiergong 7

8 Winter Doarpslibben Ryptsjerk Brievenbus Nadat de kruising op de schop is gegaan, is ook de brievenbus verplaatst De nieuwe lokatie, voor de pastorie, is erg onveilig Wanneer je niet goed op het verkeer let, word je van de sokken gereden De brievenbus wordt na tweeënhalfjaar touwtrekken terug op zijn oude plaats gezet Structuurvisie Nav het voorontwerp van de structuurvisie Finster op Romte en onderdeel daarvan de woonvisie, komen de verenigingen van dorpsbelangen van kleinere dorpen bij elkaar Kritiek op dit voorontwerp is de bekaaide toedeling van woningen aan de kleinere dorpen De nadruk ligt vooral op uitbreiding van de grotere woonkernen Burgum, Hurdegarijp en Gytsjerk Volgens de dorpsbelangen zal dit de leefbaarheid in de kleinere dorpen niet ten goede komen De verenigingen maken hun zorgen aan B & W en gemeenteraad kenbaar Nav hiervan wordt in de besluitvormende fase van de structuurvisie besloten een amendement aan te nemen waarin er voor de dorpen niet allen inbreiding maar ook uitbreiding mogelijk wordt Afscheid Het bestuur neemt afscheid van Geert Oosting Geert sluit zijn periode als db-bestuurslid met de volgende woorden af: Vanuit mijn dagelijks werk ben ik zeer oplossingsgericht Er is een probleem kijk naar oorzaak, wat is het doel en zorg voor een oplossing Wat ik met name geleerd heb is dus geduld, want bepaalde oplossingen duren wel heel lang Ik hoop dat er op korte termijn een nieuw bestuurslid komt dan kan ik mijn werkzaamheden nog overdragen Iedereen bedankt voor de plezierige samenwerking 3 Notulen 30 januari 2009: De nieuwe handwijzer op de kruising Binnendyk Heermawei is er nog niet Het bestuur zal informeren hoe de zaken ervoor staan De lantaarnpaal tegenover het huis van Jan Venema kan niet worden verplaatst Ook in de toekomst zal dit niet mogelijk zijn 4 Financieel verslag: Japik Riemersma, penningmeester db, licht het financiële verslag van het afgelopen jaar toe De kascommissie keurt het financiële verslag goed Dirk Elderman zal Tjitske Tuinier als kascommissielid vervangen De kascommissie zal voor het volgend jaar bestaan uit: Hinke Hiemstra en Dirk Elderman 5 Bestuursverkiezing: Zoals hierboven al vermeld stapt Geert na 5 jaar uit het bestuur De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden de vrijheid om bestuursleden te kunnen aanstellen Dit wordt door de vergadering toegestaan 6 Rondvraag: Harmiene Epema: nav het bestemmingsplan Ryptsjerk vraagt zij wanneer er een plan wordt ontwikkeld voor woningbouw op de volkstuintjes Tussen nu en 3 jaar is het antwoord Klaas Klaassens : Zal de Oosterdyk ook een 60 km weg worden? In de toekomst zullen al toegangswegen 60 km per uur worden Harmiene Epema: De komst van andere containers vindt zij een verspilling van geld gezien de tijden waarin we leven Germ Epema: De bestrating Binnendyk is slecht Jan Sjoerds van der Kooi: Komen er ook chips in de containers? Met welk doel? De containers worden voorzien van chips puur om te registreren 7 Sluiting: Het officiële gedeelte van de algemene ledenvergadering wordt door de voorzitter gesloten Na de pauze hebben Luc Tuinstra en Kim Sloterdyk (stagiaire) van Kearn een toelichting gegeven over de voortgang betreffende de dorpsvisie Deze visie zal na een eerste invulling aan het dorp worden voorgelegd ter bespreking 8 32 e jiergong

9 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Uitnodiging ledenvergadering Doarpsbelang Ryptsjerk Vrijdag 21 januari 2011 tijdstip 2000 in De Einekoer 1 Opening 2 Mededelingen bestuur 3 Notulen vorige vergadering (5 februari 2010) 4 Financieel Verslag door penningmeester 5 Verslag kas commissie ( ) 6 Bestuurverkiezing Dit jaar zijn er geen bestuursleden aftreden Wel zijn we op zoek naar een notulist voor ons bestuur 7 Rondvraag 8 Gastspreker is mevr Nienke de Waard van de Verslavingszorg Noord- Nederland Zij gaat wat algemene informatie vertellen over alcoholgebruik en andere harddrugs, uitleg over de situatie over het alcoholgebruik onder jongeren in Ryptsjerk etc 9 Afsluiting Uitnodiging nieuwe Dorpsvisie In de afgelopen periode is met inbreng van een vele dorpsgenoten hard gewerkt aan het opstellen van de concept Dorpsvisie voor de periode Het bestuur nodigt u graag uit om met u over dit concept dorpsvisie te praten Na deze avond willen we de dorpsvisie definitief maken Uw inbreng in het gehele traject is van belang omdat de visie van het dorp, voor het dorp is Vanaf half december is het concept dorpsvisie in te zien via wwwtrynwaldennl (doorklikken naar Ryptsjerk) Heeft u geen internet of wilt u het concept op papier ontvangen dan kunt u tot 15 december dit aanvragen op onder genoemd telefoonnummer Vrijdag 7 januari 2011 om 20:00 uur in De Einekoer ontvangen wij u graag Indien u niet aanwezig kunt zijn maar nog wel opmerkingen, correcties of aanvullingen heeft kunt u dit doorgeven via of telefonisch bij Douwe Hoekstra tel e jiergong 9

10 Winter Doarpslibben Ryptsjerk e jiergong

11 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Nijs fan it doarpshûs de Einekoer Yn it hjerstnûmer fan it Doarpslibben stie gjin nijs oer it doarpshûs It seizoen wie noch mar krekt úteinsetten, echt nijs wie der dan ek noch net te melden Dat is no wol oars It seizoen is úteinsetten mei in foarstelling fan Teake vd Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma, hokker troch in protte minsken fan ús doarp besocht is De CAC hat hjirmei it (kulturele) seizoen yn Ryptsjerk iepene Dat wy foar kulturele aktiviteiten net bûten ús doarp hoege te gean bewiist mar wer ús tonielferieniging Wy doarre wer Twa hast útferkochte foarstellingen wêr t in protte minsken tige fan genoaten hawwe Kultureel talint fan Ryptsjerk wie ek te sjen yn de ienakter fan Sterke Froulju Hessel bij de Leij fersoarge (as sterke man) it musikale element op dizze jûne troch syn pianospul It wie in noflike jûne Dizze foarstellingen ha der foar soarge dat hast 400 minsken de Einekoer besocht hawwe Der bart natuerlik mear yn e Einekoer Us doarpsferieningen hawwe der harren gearkomsten/ repetysjes, de muzykskoalle hâld der harren muzykûnderwiis en der fine begraffenissen plak Allegearre aktiviteiten dy t de mienskipssin yn ús doarp waarm hâldt en dêr is it doarphûs foar Dat kin allinnich mar plakfine troch de ynset fan ús frijwilligersploegen It ôfrûne jier ha wy der sân nije frijwilligers by krigen, der is mar ien mei ophâlden Wy wurkje dus mei in konstante ploeg fan frijwilligers, dy t op 11 desimber harren feestlike frijwilligersjûne hân ha Op e nij wie dizze jûne fersoarge troch Vinoteca Il Casale Wy hawwe hearlik Italiaansk iten en dêr passend drinken by hân De frijwilligers ha dizze jûne fertsjinne, sy steane it hiele jier klear om de besikers fan e Einekoer ta tsjinst te wezen Op dizze jûne hawwe wy ôfskied naam fan ús ponghâlder Durk Tuinier Nei acht jier hat hy mei yngong fan it nije seizoen it stokje oerjûn oan Jan Pieter vd Velde Durk tige tank foar dyn ynset en foar de moaie finansjele oersjochen dy st op e beamer ús sjen liest Dû hast goed op ús sinten past Ferline jier ha ik in oprop dien oan de jongerein fan ús doarp om harren maatskiplike stage yn e Einekoer te dwaan De earste stazjêre hat syn maatskiplike stage der al opsitten; Raymond Ombelet hat 40 oeren frijwilligerswurk by ús dien en dat is him en ús goed befallen Binne der mear jongeren dy t dit wol wat taliket dan kinne jimme skilje mei ús behearder (431632) Jimme meie ek earst Raymond skilje (431815) om te freegjen hoe as hy it fûn hat De frijwilligersfakature kinst fine op de site: wwwkeiindemaatschappijnl Sa as jo lêzen ha, bart der in hiele protte yn ús doarpshûs Dat freget om in goeie organisaasje Tegearre mei Minne Hovenga, in konsulint fan Doarpswurk, hawwe wy de organisaasje fan e Einekoer neier besjoen Wat dogge wy, wat dogge wy noch net, wat giet goed en wat kin ferbettere wurde Ut dit ûndersyk blykt dat wy al in hiele protte saken goed regele hawwe, mar der binne ek ferbetterpunten Mei dizze ferbetterpunten geane wy, yn gearwurking mei in oantal AB-leden, oan de slach om sa te kommen ta in noch bettere organisaasje Dit wurdt allegearre beskreaun yn in kwaliteitshânboek In ambysjeuze taak dy t wy op ús naam ha omt ús doarpshûs en harren gebrûkers/besikers in goeie organisaasje fertsjinje Mits 2012 moat it hânboek der lizze Dan as lêste Ik wol jo/dy útnoegje foar it Nijjiersfeest yn e Einekoer op 1 jannewaris om 0030 oere Dit jier wie it in grut sukses Hawwe jo dit misrûn dan soe ik foar de jierwikseling sizze Net stinne, mar hinne, it sukses wurdt troch jo/dyn komst noch grutter Wy kinne elkoar dêr dan FOLLE LOK EN SEINE tawinskje Ut namme fan it bestjoer wol ik jo/dy noflike krystdagen tawinskje en oan t sjen yn e Einekoer Pytsje Cuperus 14 desimber e jiergong 11

12 Winter Doarpslibben Ryptsjerk Nieuws van de trekharmonicagroep Het is in 2011 alweer 10 jaar geleden dat de trekharmonicagroep in Ryptsjerk van start is gegaan Een 22 tal enthousiaste dorpsgenoten begonnen in twee groepen met veel plezier aan het leren bespelen van de trekharmonica Zoals dat vaak gaat, op den duur vallen er mensen af en komen er ook weer andere bij Maar de laatste tijd is het leden aantal toch wel behoorlijk afgenomen De leden die we nog hebben zijn nog even enthousiast als in het begin Wij zijn opzoek naar iedereen die zin heeft om dit instrument te leren bespelen Het is het niet aan leeftijd gebonden Er is ook geen speciale muziekkennis of ondergrond nodig Wie het leuk vindt om een eens een proefles mee te maken wordt van harte uitgenodigd om dit mee te beleven in De Einekoer Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met onderstaande personen: Griet Rypma tel: Corrie Vonk tel Wij wensen iedereen fijne feestdagen, een gezond en voorspoedig e jiergong

13 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Fan Wy doarre wer Doarpsgenoaten, De twa útfieringen fan wy doarre wer binne wer achter de rêch Minsken wat moai dat jimme der allegearre wienen De earste jûn siet de seal hast fol en de twadde jûn wie it hielendal fol Geweldich moai!! Wat moatte wy as toanielspilers sûnder jimme dy t ús drage san jûn Wy ha fan jimme genietsje kinnen op en achter it toanielen it gefolg derfan is dat jimme it ek nei it sin hân ha oars hienen jimme net sa lake De twadde jûn wie ús fêste fotografe en manusje fan alles der ek wer Oatske van der Zwaag Sy leit al jierren de scènes fêst op de gefoeliche plaat, en is ek ynsetber as kaartsje- en lotsjeferkeapster Oatske tige tank moai dat it altyd sa kin Ek in wurd fan tank oan ús dames Attie de Vries en Anja Zijlstra dy t harren debuut makke ha by wy doarre wer as de nije fersoarchsters fan it toaniel en de schmink It is harren tige slagge om der wat moais fan te meitsjen En de frou fan it naaien fan de gerdinen mei ik net ferjitte te bedanken Francien Tolsma wat hast do ek in wurk fersetten om it ús nei t sin te meitsjen Ek sels hast wol wille hân fansels doest it wetter yn de drankflesse ferwiksele hiest foar jenever Mar sokke grappen kinne wy wol wardearjeder is sels in spiler fan oan de drank rekke (ik neam mar gjin nammen) Ek meie wy ús man fan ljocht en lûd net ferjitte Wy as leken ha der net in sprútsje ferstân fan as it om ljocht en lûd giet mar der moat hiel wat wurk foar ferset wurde om alles der goed útsjen te litten Dit jier hie Lubbert it bygelyks sa makke dat wy achter it toaniel alle ljocht yn ien kear út dwaan koenenknap stikje wurk!! Lubbert tige tank En last but not least ús spreekstalmeester Jan Boersma Hy slagget der elk jier wer yn om de seal al oan it laitsjen te krijen foardat wy als spilers ek mar in wurd sein ha Ek dêr moatte jo talinten foar ha om soks sa mar eefkes út de losse hân te dwaanjan ús hertlike dank foar dyn wurk Ja en sa kin ik fansels noch wol eefkes troch gean want wat soe in tonielútfiering wêze sûnder frijwilligers achter de bar yn de einekoer Want de neisit dy t wy alle wiken ha nei ús repetysjes en nei de beide útfieringen soene sûnder de drankjes lang sa gesellich net wêze Om net ien te ferjitten wol ik eltsenien dy t ek mar in lyts oandiel hân hat yn it slagjen fan dizze beide útfieringen tank sizze Wy ha der mei de stipe fan jimme wer twa slagge útfieringen fan meitsje kinnenwy hawwe de rest fan it jier frijôf wat toaniel oangiet Takommend jier kinne we der noch in pear kear mei fuort en dernei begjinne wy mei frisse moed wer oan in nij stik Wy winskje jimme allegearre noflike krystdagen en in hiel sûn 2011 Oant sjen, Wy doarre wer 32 e jiergong 13

14 Winter Doarpslibben Ryptsjerk Brike setten yn in sneu houlik In toanielstik bringe is in wif proses It bart net allinnich op de jûnen dat it foar publyk brocht wurdt Us toanielploech 'Wy doarre wer' hat it dit jier weage mei 'Besite út Brussel', in oerset stik fan Jo Snoeren Njoggentjin fan de fjirtich stikken dy't dizze Brabanner skreaun hat, binne oerset yn it Frysk Regisseur Jan Overzet besike yn de tariedings de seis spilers yn harren karakters groeie te litten Sy moatte de troch de skriuwer betochte figueren foar in part sels ynkleurje mei wat sy fiele by en oer dit personaazje Yn in lange yntroduksje komt de seal yn de kunde mei Durk en Bea Broekema Hy - in toanielspiler yn in toanielstik - is gau tefreden, sy is in easkjende karriêrefrou De idealist en de materialist; dat moat wol botse Unbedoeld komysk slacht Jeroen van der Brink as Durk hast in mikrofoan út it dekor as hy mei in houten swurd om him hinne slacht yn syn ynbeelde rol as musketier Swittend reagearret hy him ôf op syn frou, dy't him narret mei de opmerking dat hy wol in figuer út in stik fan Sjak Spier liket,,sil ik Bea hjoed noch de nekke omdraaie of moarn'' Mei Rita Keizer, syn tsjinspylster út in earder toanielstik, ferskynt in noch gruttere oansteller as dat Durk sels is Dit fereale frommes skuort de sullige Durk mei geweld op 'e bank, mar dat giet him dochs te mâl Bea hat mear op mei Wilma, wêrmei't de skriuwer in lesbyske ferhâlding yn it stik bringt,,mannen tinke mar oan twa dingen'', neffens Bea,,,op tiid ite en op tiid yn de boarterstún'' Rita én Bea wurde spile troch Anja Epema, dy't knipt is foar it delsetten fan dit soarte ympulsive typkes De besite út Brussel fan de titel is Ultsje Silvius, in wichtige en rike klant fan Bea's geheimsinnige bedriuw yn ûntwikkeling fan gemyske wapens Dit stedsfrysk pratende showmantsje leit it oan mei Bea, dy't him allinnich mar brûkt Yntusken is de wat sneue wurkster Leave Ingel ek ferskynt, troch Egberdina de Vries oertsjûgjend delset mei in hysteryske gûlbui Har foarnamme soarget fansels yn dit komyske misdiedspul foar betizing In stik fan 'Wy doarre wer' kin net sûnder karakterspylster Jellie Boersma as de út in tehûs flechte mem fan Durk Dizze Aaltjse siket kontakt mei har ferstoarne man yn in gekke seânse mei in drankflesse Yn it ferfolch fan it stik docht mem Aaltsje, folle tûker as dat oaren tinke, neat oars as om in hoekje loere en ôfharkje Sa komt sy efter de koade fan de klûs dêr't Bea geheime stikken fan har wurk yn bewarret Dy ferdwine op in stuit en lang is Ultsje út Brussel de fertochte, mooglik yn 'e mande mei Wilma Ultjse wurdt spile troch Jan van der Zwaag, dy't mei syn mimyk mei taknypte eachjes, syn snoade beweeglikens en Frânsktalige flaaierij (,,Bonne nuit, mon amour'' ) as in fisk yn it wetter is Op in bepaald stuit rint hy, troch Aaltsje berôve fan syn handoek, sels klaaid yn allinnich in plestik taske oer it poadium De dreamer Durk docht noch ien kear alle war syn houlik mei Bea te rêden Syn mem wit wol better en rint op de eftergrûn mei in buordsje:,,it hûs is foar Durk'' Jeroen van der Brink rêdt him skoan mei de mânske rol mei in hiel protte tekst Marijke Kingsbergen is al like goed op dreef as it iisblok Bea Bea en Wilma rinne by eintsjebeslút tsjin de lampe mei de dieverij fan de papieren en de sjantaazje fan de Belgyske gast De ein fan it stik komt foar de seal wat ûnferwachts In iepen ein foar wat de djippere laach - de houliksproblematyk fan Durk en Bea - oanbelanget 'Wy doarre wer' hat ek de moed hân sels te sleuteljen oan dit stik It duorre harren te lang en bepaalde ferwikkelings giene wol hiel fier De ein is troch Jellie Boersma sels op 'e nij skreaun Lûd, ljocht en dekor wiene dik yn oarder Jong en âld hie der nocht oan, mar nei in pear stikken fan Snoeren wurdt it wol wer ris tiid foar in oare kluchtskriuwer WIEBE VAN DER HOUT e jiergong

15 Doarpslibben Ryptsjerk Winter De Leiker tinkt ek wolris ferkeard As de Leiker begjint te tinken, krije wy as oprjochte Ryptsjerksters, it gefoel dat ús gewisse begjint te praten Dan bekrûpt ús, op foarhân, al it gefoel dat wy op ús iepenst wêze moatte Yn al syn beskiedenheid soe er dizze kear ek my efkes tûk op myn nûmer sette kinne It is fansels net wier De Leiker is ek mar in minske en foar it gefal dat er gjin minske is, dan is him yn alle gefallen neat minsklik frjemd Koart kriemende; ús Leiker kin it ek wolris by it ferkearde ein hawwe Yn e doarpskrante fan septimber 2010 steurde it mantsje njonken de brievebus him oan de oerhingjende tûken oer de feart tusken de buorrensterbrêge en de patroansbrêge De eagen fan ús Leiker is noch neat mis mei In moai mannich folk út syn snuorje, hawwe al aardich lest fan te koarte earms Hy hat fansels wol gelyk De oerhingjende tûken raze oan de protters Mar dan tinkt ús gewisse fierder It snoeien fan de beammen soe neffens him in saak wêze fan de Gemeente of fan de Tsjerke Dat is perfoarst net wier De ferantwurdlikens foar de beammen by de feart lâns leit by de brûkers fan de grûn dy t oan e feart leit Foar in part is dat de Gemeente en foar in oar part binne dat de bewenners fan de Singel It ûnderhâld fan de wetterloop (hekkelje, baggerje, leikje ensfh) is wurk dêr t it Wetterskip him om bekroadzje mei Tink no net, dat ik ús Leiker wol misse wol Ut noch yn net Mei-inoar soene wy ús doarpsgewisse noch wol aardich útwreidzje kinne In A-fjouwerke fol mei anonyme betinksels past fêst wol ûnder de pet fan ús Leiker MeitinkeR IJsclub Nije Kriich Ryptsjerk Op het moment dat dit stukje werd geschreven, 5 december 2010, bracht de Sint cadeautjes rond en was de ijsbaan al weer een paar keer open geweest De eerste speldenprik van de winter leverde na een aantal nachten matige vorst al een mooie ijsvloer op Het bestuur was van te voren al druk bezig geweest om alles rondom de ijsbaan in gereedheid te brengen voor de winter Er werden nieuwe lichtmasten geplaatst, de toegang werd door Caparis geëgaliseerd, de pomp werd geïnstalleerd, de ijsbaan onder water gezet en er werd nieuwe bestrating naast het ijsbaanhokje aangelegd Bij het aanleggen van de lichtmasten heeft scheidend bestuurslid Wiebe van der Laan een grote rol gespeeld Wiebe had aangegeven, als bestuurder van het eerste uur, te willen stoppen als bestuurslid van de ijsclub We willen Wiebe natuurlijk bedanken voor het vele werk dat hij als secretaris voor de ijsclub heeft gedaan Tijdens de ledenvergadering in het voorjaar van 2011 nemen we officieel afscheid van Wiebe We verwelkomen Roelof Stielstra in het bestuur en hij zal de taken van Wiebe overnemen Het bestuur is als volgt samengesteld: Jan van der Kooi - voorzitter Roelof Stielstra - secretaris Jan Faber - penningmeester Rutger vd Hout - lid Doede Kingma - lid Jelle de Vries - lid Het bestuur kan natuurlijk niet zonder de vele vrijwilligers die meehelpen op de ijsbaan en in het ijsbaanhokje Alvast bedankt voor jullie inzet tijdens het komende schaatsseizoen We hopen op een mooie winter met veel ijs Namens het bestuur IJsclub Nije Kriich Roelof Stielstra 32 e jiergong 15

16 Winter Doarpslibben Ryptsjerk Fotograferen: Een hobby die uitgegroeid is tot meer Voor al uw fotowerk Als het gaat om Portret Huwelijksfeesten Jubileum Bedrijfspresentatie en ander persoonlijke wensen Kunt u bij mij terecht Graag zal ik u informeren over mogelijkheden en prijzen e jiergong

17 Doarpslibben Ryptsjerk Winter De Leiker tinkt Ha wij in Ryptsjerk no trije kosters? Wer is myn trouring? Hawwe jo him fûn? Oars moat ik foar de tredde kear in nijen helje Trije kear is skippersrjocht mar ik wit net wat dit mei myn houlik docht? Wa kin yn acht minûten prate en dan 100 euro fertjinje? Der wie ein nov noch in eintsje mei in pear pykjes yn de Buorrensterfeart Binne jim al ree foar de winter? De iisferiening wol, se hawwe nije pealen mei ferljochting en se moasten se ek al rillegau brûke De earste poeiermolke is al wer ferkocht Der binne minsken út Ryptsjerk dy it sinterklaas wol hiel maklik meitsje troch in ljedder tsjin it hûs te setten dy útkomt by de skoarstien Ik ha in meitinker Dat wat ik skriuw of tink moat (de meitinker) er wol goed leze ynclulsyf de lêstekens Nieuws van Excelsior, Als ik dit schrijf is het maandag 6 december 2010 Als u dit leest is dit hoogwaarschijnlijk na 18 december Dus u leest dit als ons Winterconcert, wat we samen met het koor Excentriek hebben gehouden, geweest is Wij hopen dat de bezoekers hebben genoten van zowel Excentriek als wel Excelsior In het voorjaar hebben we een aantal renteloze aandelen (obligaties) uitgegeven Veel dorpsgenoten hebben hieraan meegewerkt Het totaal bedrag aan obligaties wat we hebben binnen gekregen is 4200,= Dit bedrag moeten wij uiteraard terug betalen aan de kopers van deze obligaties Jaarlijks zal een aantal obligaties worden uitgeloot en terug betaald Naast deze 4200,= aan obligaties hebben we tijdens deze actie ook nog een bedrag van 2600,= aan giften mogen ontvangen Langs deze weg willen wij alle gulle gevers en obligatie kopers nogmaals hartelijk bedanken Het totaal bedrag is besteed aan de aankoop van 5 nieuwe bugels Hiermee was een bedrag gemoeid van ca 10000,= Met deze bugels is onze hele bugelsectie voorzien van nieuwe instrumenten Wij hopen dat onze bugelspelers er jaren met plezier op mogen spelen Eind november hebben we Sinterklaas in Tytsjerk van de trein gehaald en onder het spelen van diverse Sinterklaas smartlappen een rondrit door Tytsjerk gedaan Op eerste kerstdag hopen we de kerkdienst in Ryptsjerk te begeleiden, nadat we u s morgensvroeg eerst in kerststemming hebben gebracht met onze traditionele rondgang Tot slot wensen bestuur en leden van Excelsior u een voorspoedig 2011 toe Bestuur Excelsior 32 e jiergong 17

18 Winter Doarpslibben Ryptsjerk Ouderensoos Ryptsjerk In Ryptsjerk is in de jaren '60 van de vorige eeuw de ouderensoos opgerichtde eerste jaren was er veel belangstelling voor, wat aan het aantal leden te zien was, ruim 40 leden Maar door meer vrije tijd en mogelijkheden om andere dingen te doen, liep de animo langzaam terug en nam het ledental af De laatste jaren,wij hadden toen nog 16 leden, maar door ziekte en overlijden liep het ledental steeds meer terug, terwijl er ook mensen verhuisden Toch bleven de middagen gezellig er waren, gezelschapspelen, sjoelbakken, een snookerbiljart, zo dat er voor ieder wat wils was en men keuzes kon maken Ook kwamen verschillende keren in het seizoen mensen met dia, s of boekbespreking en anderen over hun werk of hobby de middag vullen Ieder najaar voor het begin van de soos stond er in de dorpskrant een oproep aan de mensen om mee te doen en lid te worden, helaas zonder resultaat Dit voorjaar in maart,de laatste bijeenkomst van seizoen'09-'010 hebben wij afgesproken om op Maandag 27 september weer bijelkaar te komen, maar het was de vraag of we dan door konden gaan, gezien het aantal mensen wat er dan nog over was om wee te doen Bij de gemeente wordt gesteld dat er tenminste 10 personen moeten zijn anders wordt er geen subsidie meer verstrekt Helaas waren er op 27 september nog 3 leden over en was die datum de laatste keer dat we bijelkaar waren, er restte ons alleen nog de taak om de soos op te heffen wat op genoemde datum gebeurd is Wat ons nu nog rest is teug zien op de jaren die voor de leden zeer waarde vol geweest zijn, maar die we nu helaas hebben moeten af sluiten FVisser Wiebe van der Laan 1e prijs priisprekken in Itens Georganiseerd door aaisikersclub De âld hij fan Dearsum Thema: It Fryske fjild Laatste optreden W van der Laan voor de Nije Kriich e jiergong

19 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Wij heten u van harte welkom op het nieuwjaarsfeest 2011! Alle inwoners van Ryptsjerk Locatie: de Einekoer Wanneer: 1 januari Vanaf: 0030 uur In het nieuwe jaar is vanaf 0030 uur iedereen welkom in én om de Einekoer Om 0100 uur begint een spetterend vuurwerkspektakel op het terrein naast de Einekoer met sfeervolle vuurtonnen, overheerlijke oliebollen en glühwein Het nieuwjaarsfeest is om 0300 uur ten einde Wij hopen wederom jullie allemaal te zien!!! Dorpshuis de Einekoer 32 e jiergong 19

20 Winter Doarpslibben Ryptsjerk Kultuer yn eigen doarp Berjocht fan e Kulturele Aktiviteiten Kommisje fan Doarpshûs de Einekoer It Ryptsjerkster kulturele seizoen is al wer folop geande Wy sjogge mei niget werom nei de earste trije moannen en mei ferwachting foarút nei de kommende trije moannen Wat wie it in prachtjûn, 5 novimber Hessel Bij de Leij spile de stjerren fan e himel op e piano fan de beukerskoalle Die wie foar dizze gelegenheid stimt en op kloskes set, sadat Hessel net klem kaam te sitten mei de knibbels Ta beslút waard troch de hiele seal it doarpsliet út folle boarst songen Dernei in al like skitterjend spile toanielstik fan de Sterke Froulju, mei in stjer-rol foar Wietske Kooistra En dan wie der noch de kabaretjûn mei de typyske humor fan Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze Dijksma op 24 septimber, efkes de sinnen fersette, yn in folle seal It slagge net om de beamer oan e praat te krijen foar de jeugd-film op 8 oktober, mar yn e twadde kâns op freedtemiddei 29 oktober hiene wy mear sukses In freedtemiddei yn e hjerstfakânsje blykt in goed momint te wêzen; dat dat hâlde wy deryn En no de blik foarút Op freedtejûn 14 jannewaris draait de nije film De Hel fan 63 As der op dat stuit in echte alvestêdetocht hâlden wurdt giet dat fansels net troch Mar oars ferwachtsje wy aardich wat belangstelling De foarstelling oer Dominee Zelle op freedtejûn 28 jannewaris is al útferkocht Wa t der dôchs noch hinne wol soe om kertier foar oanfang freegje kinne of der noch reservearre kaarten net ophellen binne Wa wit Wy sjogge ek út nei de Keltyske muzyk fan de sjonggroep Frjemd Folk; in groep út Noardeast Fryslân fan alve manlju Minsken dy t harren heard hawwe binne entûsjast In eksperimint is de Sa-wie-dat-doe-jûn op freedtejûn 11 maart 2011 It is de earste fan by sukses in seary jûnen oer ald-ryptsjerk Wy hoopje op meiwurking fan sa folle mooglik âldere Ryptsjerksters en op de belangstelling fan in protte jongere en nijere Ryptsjerksters De wurde foto s toant fan Ryptsjerk sa n 50 jier werom en der wurde ferhalen fertelt oer dy tiid Op 11 maart stiet de Buorsterfeart of Ryptsjerksterfeart sintraal Wa t wis wêze wol dat er gjin nys fan ús mist, kin syn of har adres trochjaen oan Dan sette wy dat yn ús ferstjoer-list Ek programmasuggestjes binnen wolkom op ús CAC- adres e jiergong

21 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Natoer om ús hinne In natoerrúbryk mei waarnimmings út eigen gea,sammele en beskreuan troch Jouke Vlieger Meldings binne wolkom op Ypeijsingel 56,Till: , Dizze kear ôfl 17: Oktober o/m desimber , Grutte wite reager (Grote zilverreiger) 16 eks opfleanend fanút de Bouwepet (sliepplak) rjochting Ryptsjerkster polder Simmergasten geane, wintergasten komme In grutte eksodus fan noard nei súd, fan kâld nei waarm, fan krapte nei oerfloed De guozzen binne al even werom yn ús omkriten, bynammen Bles (Kol) en Pauguos (Brandgans) en fansels ús fluitsjende winterklant de Smjunt (Smient) yn grutte kloften boppe wiel en kolken wite reager Grutte Oaljefantsflinter (Avondrood) Fan de fam Bergema (Easterdyk) krige ik in foto fan in flinter It gie om it Avondrood, in pronkje om te sjin dizze nachtflinter út de pylksturtfamylje dy t ek wol Oaljefantsflinter neamd wurdt, omdat it foarste part fan de rûp by it boarststik smeller wurdt en dertroch wol wat op in slurfke liket As fiedselplanten wurde Tieneblom (Wilgenroosje), Slyt (Walstro) en Beltsjeblom (Fuchsia) neamd Dizze rûp, fan t simmer op e foto set,waard lykwols fûn op in druveblêd , Sturtmieskes Fûgels hawwe ûnderskate lûden en lûdsjes, elts lûd is funksjoniel en hat meastentiids syn eigen tiid en plak Sa ûnderskiede we bygelyks de soartrop, baltsrop, alarmrop en kontaktrop In kontaktrop is fansels tige wichtich, meinammen as de fûgels yn groepsferbân ûnderweis binne, mar ek as der troch de ferkenners iten fûn is, wurdt der kontakt makke Sa hearde ik 4 oktober it karakterestike lûdsje fan Sturtmieskes yn e tún, in skerp trije-toanich srie-srii-sriitwa Sturtmieskes wiene tige drok mei it ynspektearjen fan de yn hjerstkleuren pronkjende blêdsjes fan it krintebeamke op blêdlúskes, spintsjes en oar michjeguod Sa no en dan hâlden se even op mei sykjen en lieten hiel koart en helder har kontaktrop hearre Nei in pear menúten wie it hiele krintebeamke ôfladen mei Sturtmieskes, de hiele famylje hie gehoar jûn oan dizze oprop! It binne krekt lykas de mieskes lytse akrobaten en hingje somtiden ûnderste-boppe oan de tûkjes Blesguozzen Snipachtigen Fan de Snipachtigen is it Waarlamke (Watersnip) de meast waarnommen soart, meastentiids yn groepkes mar ek wol ienlingen dy t opspatte út it sompelân Somtiden spat in Haarsnip (Bokje) op, ek wol heale snip neamd, folle lytser dus mar by t opfleanen ek stilswijend De Houtsnip treft min foaral yn heal iepen boskachtige omjouwing, leafst mei wat ûnderbegroeing Einekoaien binne yn de trektiid favorite Houtsnipplakjes Op e grûn is dizze dûbele snip hast net te sjin troch syn treflike kamûflaazje kleur , Einepiken! Ein novimber, winterwaar kommendewei en dan in melding fan einepiken yn de Buorrensterfeart Meint de Boer (Ypeijsingel) seach dy moarn by Sipke Veenstra achterhûs in doarpsein mei trije lytse pykjes Of de piken de winterkjeld oerlibje sille? Doarpsein mei piken , Stienbarmke (Barmsijs) ±30 eks yn elzebeammen by de Kobbekoai, Ryptsjerksterpolder It binne lytse aktieve fûgeltsjes,dy t kwa gedrach en úterlik wat Kneu-achtich oerkomme Kommen en gean Dat it hjerst is kinne we net allinne oan blêd en beam sjin mar ek oan it kommen en gean fan de fûgels 32 e jiergong 21

22 Winter Doarpslibben Ryptsjerk Folwoeksen Stienbarmkes ûnderskiede har fan alle oare soarten troch it read op e foarholle en it swarte kin , In wite wrâld Yn de nacht fan 25 novimber flinke sniebuien lâns de kust, yn it binlân minder snie en by heldere riten lichte froast De oare wyks strange froast -11 gr, en in kâlde easte-wyn dy t soarget foar in gefoelstemperatuer fan hast -20 gr en in dik pak snie ûnderweis De earste reedriders op e flakten en fansels Omrop Fryslân boppe op it nijs , Reiddomp Wylst in meiwurker fan It Fryske Gea dwaande wie mei it klepeljen fan de Langlânspoel yn de Binnemiede wie in Reiddomp sydlings fan de trekker drok oan it mûzenfangen dy t troch it gewelt fan de klepelmasine út har beskûl flechten , Elzebeam yn winterpronk Somtiden hat min it gelok om tsjûge te wezen fan sa n moai folslein wintersk tafferieltsje Freedte-middei 3 desimber, in winterlânskip,in strak blauwe loft en ûnferwachts achterhûs by de feart in elzebeam fol kleur en fleur In gekwetter fan komsa en ûnder de beam op e snie allegear siedsjes út de elzeproppen dy t troch it gepjuk boppe yn de beam allegear nei ûnderen dwerrelen Hoefolle fûgeltsjes as der yn e beam tahâlden wie min te tellen, ik tink tritich, fjirtich mar it wie yn elts gefal in bûnt selsskip Ungefear 30 Syskes en yn folwoeksen kleed De mantsjes binne foaral grien en giel mei in Swart petsje en in lytse swarte kielflek, wyfkes mear griis-grien mei dûnkere streepkes Fierders Putters, ek al sa n kleurrike soart, Finken, Blokmieskes (Koolmees) en op e stamme in Grutte ekstersjocht (Grote bonte specht) Doe t ik even op en del west wie om it fototastel wie it hiele spul al wer in pear beammen fierderop fansels Wetterhin (Waterral) In minder moai tafferieltsje, mar wol bysûnder hie him krekt earder ôfspile dizze dei Us kat kaam yn e hûs mei in Wetterhintsje! Nei dat we dizze Ral ûntset hienen moast de fûgel even bykomme en haw ik him letter achterhûs by de feart wer loslitten It Wetterhin wie in pear fearkes lichter mar is der fierders noch knap foarwei kaam Mei sok winterwaar komme ek sokke sompesoarten tichterby de hûzen Sels haw ik in pear kear it gelok hân om Wetterhintsjes te fotogravearjen mar at min se dan yn e hân hat binne it eins mar miniatuer hintsjes, folle behindiger as it Reidhintsje Wetterhin (Waterral) Winterlân Desimber brocht ús wite dagen, en in kâlde eastewyn De earste riders op e flakten, binne oer ien nacht iis wer gien t Einefolk komt nei de buorren, ek de Reidhin en de Poep, Rûnom t bit wurde se fuorre, fûgelwachters steane wer noed It fûgelhûske foar de glêzen, wurdt no tydlik stamkafé Lyster, Readboarst en Blaumûtske, Fladderje om húslik stee Protters pikke yn in apel, Mieskes hingje oan in apenút Oer de grûn skarrelt Lytse Tomke, t is in stil geniet sa foat it rút Blaumûtske by fetbol JV e jiergong

23 Doarpslibben Ryptsjerk Winter VV Rijperkerk Momenteel is het wel gedaan met het voetbal op het veld Kou, sneeuw en ijs hebben er voor gezorgd dat we al in de zaal trainen en ons voorbereiden op de verschillende kersttoernooien en zaalvoetbal competities Vorig jaar vonden we dat we al vroeg van het veld moesten, nu is het nog eerder Ik hoop dat dit zal bijdragen aan mooie resultaten in de toernooien en zaal competities We hebben een goede eerste helft van het seizoen achter de rug Ook HRC (Hardegarijp Rijperkerk Combinatie) staat er goed voor en al bijna niet meer weg te denken E3 heeft een goede kans om winterkampioen te worden De beslissende wedstrijden konden door de vroeg invallende winter niet doorgaan Wordt dus vervolgt We zijn een vereniging die het moet hebben van zijn vrijwilligers We hebben gelukkig een groot aantal enthousiaste vrijwilligers Toch moeten we ook constateren dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen Met name het invullen van trainers en leiders gaat niet altijd even gemakkelijk Toch is dit essentieel om iedereen, uw/onze jeugd, met plezier te laten voetballen Hebt u belangstelling, bent u geïnteresseerd, laat het ons weten Johan Nijp, trainer van de A-selectie, heeft te kennen gegeven om na 3 seizoenen zijn trainersloopbaan tijdelijk op een wat lager pitje te willen zetten Drukke werkzaamheden en ook het meer aandacht willen besteden aan vrouw en dochter, hebben oa bijgedragen tot het nemen van deze beslissing Een beslissing die wij alleen maar kunnen respecteren Een opvolger is ook al aangesteld Door snel en slagvaardig handelen heeft vv Rijperkerk als nieuwe trainer, Minno van der Werf kunnen vastleggen Minno, oa oud speler van Harkemase Boys en t Fean 58, zal dus in het nieuwe seizoen voor de A-selectie komen te staan Maar zover is het nog niet We hebben de tweede helft van de competities nog te gaan (ook de derde helft zal niet worden vergeten) Iedereen al vast veel succes en voetbalplezier toegewenst Verder wijs ik u nog op onze nieuwjaarreceptie voor al onze leden, vrijwilligers, trainers, leiders, donateurs, sponsors en verder iedereen die onze club een warm hart toedraagt De nieuwjaars receptie is op zaterdag 8 januari 2011, vanaf 1600 uur U bent van harte welkom, om onder het genot van een hapje en een drankje, elkaar Gelukkig Nieuwjaar te wensen Het bestuur van vv Rijperkerk, wenst u allen een heel mooi, een heel gezond en een heel sportief 2011 toe Namens bestuur vv Rijperkerk, Siep Jorna wwwvvrijperkerknl 32 e jiergong 23

24 Winter Doarpslibben Ryptsjerk e jiergong

25 Doarpslibben Ryptsjerk Winter Doarpsjûn Bêste doarpsgenoaten, Hawwe jim ek al sin yn e 39e doarpsjûn? Wy wol, mar dan moatte der wol minsken wêze dy t dizze jûn organisearje wolle! Ûnder it motto: mei elkoar en foar elkoar sjogge wy graach in pear nije doarpsgenoaten om de organisaazje op harren te nimmen Wy hawwe al fan ferskate minsken heard dat se wol wat dwaan wolle, wa nimt de foarstap? wa nimt der kontakt mei ús op? It soe dochs wol hiel spitich wêze dat der yn 2011 gjin doapsjûn komt!!! De eks-doarpsjûnkommisje, Francien Tolsma (431904), Fronny Hendriks (432270) en Jaap Venema (432252) Automatische Externe Defribilator (AED) Doarpsbelang Ryptsjerk heeft in samenwerking met de voetbalvereniging besloten om een AED (Automatische externe defribillator) aan te schaffen De gemeente heeft ons hiervoor financiële steun gegeven Dit apparaat dient gebruikt te worden wanneer iemand een hartaanval heeft gekregen en daardoor ernstige hartritmestoornissen heeft Een aantal dorpsbewoners heeft al de bevoegdheid om dit apparaat te bedienen Een aantal andere gaat binnenkort op cursus Wanneer er ergens in ons dorp een persoon ernstige hartproblemen krijgt kan één van de onderstaande personen gebeld worden die dan de AED ophaalt en naar de plaats waar de persoon met hartproblemen is zal gaan Het is van belang dat iedereen het onderstaande lijstje ergens bewaart zodat het in geval van nood te vinden en te gebruiken is Lijst met telefoonnummers van dorpsbewoners die in geval van nood gebeld kunnen worden om de AED te bedienen Japik Riemersma vast Durk Faber Klaas en Klaske Klaassens Douwe Hoekstra vast Geert Postma vast Rypke de Vries Hammie de Jager Gerrit Damsma vast Tjipke Joustra e jiergong 25

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Ledenvergadering. Vrijdag 27 januari 2012. Ledenvergadering Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk

Ledenvergadering. Vrijdag 27 januari 2012. Ledenvergadering Feriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk Ledenvergadering Vrijdag 27 januari 2012 1 Agenda 1. Welkom 2. Mededelingen 3. Notulen vorige vergadering 4. Financieel verslag penningmeester 5. Verslag kascommissie 6. Verslag/verantwoording 2011 7.

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming

Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013. Programma 1 - Samenleving. Motie Fractie Onderwerp Stemming Overzicht moties bij programmabegroting 2014 - raad 7 november 2013 Programma 1 - Samenleving P1-M1 CDA / Consultatiebureaus (motie) Er wederom door het college voorgesteld wordt om de consultatiebureaus

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken,

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken, Marsumer fan it jier 2011 Achte oanwêzigen, bêste minsken, It is wer safier. Wy binne takaam oan de Marsumer fan it jier 2011! Salang der in Aldjiersoertinking is, salang sil der ek in Marsumer fan it

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Juny 2015 Ut de 2 Doarpen Jiergong 19 Nr. 78. Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Juny 2015 Ut de 2 Doarpen Jiergong 19 Nr. 78. Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Juny 2015 Ut de 2 Doarpen Jiergong 19 Nr. 78 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk SIMMERNUMER 2015 Redaksjoneel Akke Damstra-Hansma De earste kear dat ik in stikje skriuwe mei út namme fan de redaksje. Ik

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk

Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk Maart 2016 Ut de 2 Doarpen Jiergong 20 Nr. 81 Doarpskrante Mûnein en Readtsjerk MAAITIIDSNUMER 2016 Ut de 2 Doarpen 2 Mûnein/Readtsjerk Redaksjoneel Piet de Vries It is wer maaitiid en sa as jimme fan

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel Oudheidkundige Vereniging Barradeel Jaargang 6 december 2008 Foto impressie jubileumviering Genieten van een hapje en een drankje. Gastheer

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Poppenwierster Courant

Poppenwierster Courant Poppenwierster Courant Jaargang 22, nummer 2 WOLKOM THÚS Pagina 3 Pony s Pagina 4 Interview Pagina 6 PLAATSELIJK BELANG POPPENWIER Recept Pagina 10 Grote belangstelling Rouwbeurs van De Kistemakker in

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren

Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren Vier jaar lang het maximale uit de mogelijkheden halen Handjes aan het werk en oog voor de zwakkeren REMCO VAN MAURIK We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken en ondanks de harde economische tegenwind

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 FOARGONGER: DS. GERRIT GROENEVELD OARGELIST: 1 Wolkom en meidielingen Yntochtsliet = Psalm 98: 1 en 3 1) Lit no in nije lofsang hearre, in liet

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133

Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 Sneon 7 febrewaris 2015 52e Jiergong nû. 2133 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2133 februari 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie