Meidielingeblêd fan de Sékrite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meidielingeblêd fan de Sékrite"

Transcriptie

1 Oprjochting fan de Sékrite, Fryske Krite fan Lelystêd en omjouwing op 26 novimber 1971 Meidielingeblêd fan de Sékrite It idee om in Fryske Krite yn e nije polder op te rjochtsjen, ûntstie yn oktober De earste ynwenners fan Lelystêd wiene hiel tafallich Friezen, de fam. Sytsma. Doe t efkes letter de fam. Schiere yn Lelystêd kaam te wenjen (dy t al lid wiene fan de fryske krite yn Kampen), waarden hja it al gauwêftich iens, dat der yn Lelystêd ek in krite komme moast. Mei noch in pear oare friezen binne hja doe begûn om by de doarren lâns te gean, om mear minsken der waarm foar te krijen. Inkele fan dizze minsken wurken op it gemeentehûs en wiene sadwaande yn e gelegenheid, om de listen mei nije ynwenners troch te sjen. As dêr dan in namme by wie, wêr t hja út opmeitsje koene dat it in Fries wie, dan gyngen hja dêr op ôf. Jûnen en jûnen binne hja sa op paad wêst. Om t Lelystêd in nije stêd wie, kaam it gau ris foar, dat hja mei trije minsken foar de selde doar stiene. Ien foar de Fryske krite, ien foar de bank (meastal mei in blomke, dy hiene it measte jild) en ien fan de begraffenisferiening. Alles moast hjir doe noch fan e grûn komme. Ek de agint fan de Ljouwerter krante en it Frysk Deiblêd en de man fan de SRV-wein hawwe hiel wat nije leden oanbrocht. Op 26 novimber wie dan de oprjochtingsgearkomste yn de Meerkoet, it earste restaurant yn Lelystêd. Der wiene doe 34 minsken en de 1 ste foarsitter waard Hindrik Schiere. It duorre mar efkes, doe wiene der al 112 leden, werfan 12 wol toanielspylje woene en 22 woene wol meidwaan oan in skotsploech. De earste toanieljûn wie op freed 28 jannewaris 1972 yn e Meerkoet. De toanielploech út Aldeboarn wie dêr mei it stik De bekroande earsteling. De krite hie doe 190 leden, werfan 140 op dy jûn oanwêzich wienen. De muzyk waard fersoarge troch in soan fan Sytsma, mei in bânrykorder. Ek doe wie der ek al in ferlotting ( 5 lotten foar Hfl. 1,= ). Yn die tiid wie der ek faak in ferslachjouwer fan de krante, mei in fotograaf. Op 23 febrewaris 1973 spile ús eigen toanielploech foar it earst, it stik Taaie Teie. Op 12 maart 1974 koe it 300 ste lid ynskreaun wurde. De leden kamen eartiids net allinne út de Flevopolder, mar ek út Urk en Elburg. It grutste oantal leden fan ús krite hat 370 west ( 29 novimber 1975). Wat in ferskil by no, noch mar 120 leden. Op kritejûnen waarden dan de tafels út de seal wei helle, oars koene de minsken der net yn. It sjongkoar waard oprjochte op 8 febrewaris 1976 en de skotsploech op 25 febrewaris. Spitichgernôch is de skotsploech al wer opdûkt en ek ús toanielploech hie in tekoart oan spylders. Yn 1976 waard troch eigen leden in kabaret opfierd en yn letter jierren noch 3 kear. Wy hoopje dat wy dit oantal leden fan no hâlde kinne en dat it sjongkoar bestean bliuwe kin. Binne jo noch gjin lid fan ús krite, sjoch dan op ús weblog Dêr kinne jo jo opjaan troch it kontaktformulier yn te foljen!! Oprjochte 25 novimber 1971 Lid fan it Frysk Boun om Utens Jiergong 30 Nûmer 2, Novimber 2015 Rekkennûmer NL 84 RABO RABO-bank Lelystêd Ynskriuwing K.v.K. nûmer

2

3 NIJS FAN IT FRYSK BOUN OM UTENS Algemiene ledegearkomste fan it Boun Datum: 9 april 2016 yn Hoarn. De jûns komt Kabaretselskip 'Noordenbos & Ko' mei in nij programma. Sjoch fierder op side 7: dêr stiet in oprop om safolle mooglik Friezen as -stiper fan it Frysk Boun te sykjen en harren te freegjen harren op te jaan! Side 16 1 Novimber 2015 Ynhâld Meidielingeblêd: side # Wurd fan de foarsitter... 2 # Oer ús ierappels... 3 # Kritejûnen , Kritenijs... 4 # Frysk kaartekabinet online # Foar de siken # Dieet... 6 # PLAN # Toanieljûn 14 novimber Der sit in luchtsje oan... 8 # De Binne Fetsje-jonges # Friezen wurde allinnich mar Frysker # Oppasse # Gedicht: Jiertiden # Nijs fan it Frysk Boun om Utens De kopij foar it nije krantsje graach ynleverje foar 1 desimber K O L O F O N Gearstalling fan it bestjoer fan ús Krite: Foarsitter: Jan Bijkerk, Schoener 43-02, 8243 VZ Lelystêd til: Fice-foarsitter: Johannes Fransen, Griend 30-25, 8225 SR Lelystêd til: Ponghâlder: Gerrit Kingma, Kreek 125, 8212 XG Lelystêd til: Skriuwer: Luut Dijk, Saerdam 143, 8242 JD Lelystêd til: Lid: Tineke de Boer, Wijngaard 115, 8212 CG, Lelystêd til: Lid: Annie Noppers, Zwanenwater 56, 8245 BW Lelystêd til: Lid: Jantsje Meijer, Horst 27-63, 8225 MT Lelystêd til: Koar: Fetsje Meijer, til: , Kosten: it lidmaatskip is 12,-- yn it jier De redaksje en opsmûk fan it boekje: Jan en Sjoerdtsje Bijkerk. Kopij opstjoere nei: Eareleden fan de krite: Sijke Glas - v.d. Veen en Albert Postma. 1 Novimber 2015 Side 1

4 FAN DE FOARSITTER. Bêste kritefreonen, De kop is der ôf, op 9 oktober hawwe wy ús jiergearkomste hân. Der wienen dizze kear 24 minsken en it wie tige gesellich. Jimme witte wer hoe t de flagge fan ús krite der by stiet. Fanôf 6 oere koenen wy genietsje fan in stamppotbuffet mei tuskentroch ferhalen en gedichtsjes fan ús leden. It bestjoer hat yn de gearkomste de tastimming fan de leden krigen om de tagongspriis te ferheegjen nei 10,= d.p., om t wy fanôf dizze hjerst nei it, djûrdere, Theater Posa moatte. Op 3 oktober binne in oantal bestjoersleden nei Nunspeet west foar it Frysk Boun. Moarns wie der in toanielstúdzjemoarn. Der binne no noch twa toanielselskippen fan kriten : Assen en Boadegraven. Toanielskriuwer en teaterprodusint Bouke Oldenhof, winner fan de Pyt van der Zee-priis, wie yn Nunspeet om ús paadwiis en entûsjast te meitsjen foar alles wat mei teater en toaniel te meitsjen hat. Yn de AG fan ôfrûne 11 april yn Ynskedee hie it bestjoer fan it Frysk Boun om Utens tasein om alle kriten út te noegjen om mei har nei te tinken oer de takomst fan It Boun. Wylst de AG is de strategy al útsetten yn it Ambyld. Ut de reaksjes makke it bestjoer op, dat de minsken hjir mei-inoar oer trochprate moatte. Dat wie op de middei fan 3 oktober oan bar. Sjoch hjirfoar ek it webstek fan it Boun en side 7. Op side 13 fan dit boekje kinne jimme lêze dat Friezen allinnich mar Frysker wurde. No, dat falt dan al wer mei! Dit komt út in grut taalsosjologysk ûndersyk, dat yn de wike fan 9 febrewaris 2015 úteinset is op fersyk fan de provinsje Fryslân. 98 prosint fan de ûnderfregen seinen dat de taal op de regionale telefyzje allinnich Frysk wêze moat. Yn 1995 wie dat 96 prosint, begjin jierren tachtich 58 prosint en yn prosint. Dat giet dan de goeie kant út! Op 14 novimber hawwe wy wer in toanieljûn en dizze kear net yn Atol Plaza, mar Theater Posa, oan de Kempenaar yn Lelystad. Yn it foarige Jiertiden As yn 'e hjerst de blêden falle klaait in bûnte tekken de wrâld. Túnark en sinneskerm binne ferballe, t is oeral like wiet en kâld. Keal lizze no wer bou en weide, ierpels en nôt droech ûnderdak. Súdwestewyn dindert fûl oer de greide: risping leit klear yn kûl- en heafak. It is no tiid foar loftewolken yn driigjend swart mei griis en giel. Weagjend ferdwine grutte guozzekloften, hagelstiennen snije as stiel... It wylde waar wurdt bûtensletten, jûns geane oergerdinen ticht. De hjittegolf is hielendal fergetten: de wintertiid komt yn it sicht. In fytstocht yn e waarme sinne: ferjit dat mar, t is wer foarby! Ferieningen en klub, dêr kinn wy hinne. mar faak moat wol de reínjas mei... Sa draait de ierde ivich rûntsjes sûnder belet, altyd Mar troch mei mem natuer. Sy beide reizgje sûntsjes nei takom tiid: wat ik ek doch A.G.IJ (septimber 1994) Side 2 1 Novimber Novimber 2015 Side 15

5 liet him der wer ynlúzje. De lêste dy t my frege hat, wie frou Skregardus om op har kanarje te passen. No hat men dêr net sa folle wurk fan, mar it minske hie safolle noaten op e sang, dêr soe men raar fan wurde. Lêbich sei se: Ik betrou it jo eins allinne mar ta, Afke, want sa n bist moat men mei oerlis benei komme, oars kin der tebek skrilje en gjin iten fan jo ha wolle, mar ik achtsje jo der wol ta yn steat. Jo mei it wol witte, mar sok praat wurd ik suver in bytsje mislik fan. Lykwols, ik doarst gjin nee te sizzen. Doe t Wigle en ik alle oarders op in rychje set hiene, tocht ik Wat ha wy ús no op e hals helle. It wie benei net mear te oersjen. No wy ha ik witten! Doe t de fakânsjetiid oanbruts, ha wy it seis wiken oanien smoardrok hân. De geit fan Oense en Wikje wie mear mânsk as Wigle tocht hie en ûntkaam him fuort de earste kear. Hy naaide de dyk ut mei t spit en de hiele mikmak. In pear skoaljonges hawwe him fongen en werom brocht. Mei t kattefuorjen wie t net folle better. Oare katten frieten it biks op, ear t dy fan Oense der by wie. De kninen fan Age en Lolkje koe net folle mei misgean, dy sieten feilich yn in hok, mar it mjuksjen is Wigle net oan takommen. It falt ta sei er, se sitte noch net klem tusken de flier en it dak. Mar it ferweidzjen fan Otte syn skiep rûn folslein út e hân. Fjoerbenauwd foar Wigle, want doe t hy de hikke iepen sette nei it oare fak, krongen se sa ticht op inoar, dat der seis fan yn e sleat rekken. Sa bûten it doarp hat men ek net altyd help by de hân, dat Wigle hat wol trije kertier wurk hân om se wer út e sleat en teplak te krijen. Hy rekke sels ek noch oan de knibbels ta trochwiet. No, fan Willems Durkje har hûn ha k net folle wurk hân. Allinne wie it bist sa ûnwennich as in kat. Hy hat yn twa wike benei gjin iten hân. De dowen fan Ynse Keizer hawwe grif tocht No is de hikke fan e daam. As Wigle se út lit, wiene se hast net wer werom te krijen. Hy hat se fan alles tawinske, útsein it goede. Lokkich is der net ien weibleaun. Wat de kanarje fan frou Skregardus oanbelanget, dy is de lêste dei fan har fakânsje dea gien, wat se my net yn tank ôfnommen hat. De oare buorlju wiene och sa tefreden oer ús, mar ik ha tsjin Wigle sein: Net wer! Side 14 1 Novimber 2015 boekje stie wer jo wêze moatte. Der is allegearre plak om de auto del te setten. Wy krije dan it toanielselskip fan de krite út Assen mei it stik Der sit in luchtsje oan. Op de siden 8 en 9 stiet in koarte ynhâld fan it stik. Krite Assen is hjir al jierder west en doe waar der tige goed spile. Op 19 desimber o.s. wolle wy mei it sjongkoar fan de krite in kryst- (sjong)middei hâlde. Yn it kommende boekje wurdt der fierder noch úteinsetten hoe de middei der út sjocht. Wy soenen graach wolle dat der dan in hiele protte leden komme om mei elkoar te sjongen. 1 Novimber 2015 Side 3 Jimme foarsitter, Jan Bijkerk. Oer ús ierappels. In lânbouprodukt om grutsk op te wêzen: de ierappel, ierpel, earappel, earpel, jerappel of rejappel, of Ja, hoe hjit er eins. Foar de measten noch altiten deistige kost, mei in deistige beneaming. Dêr sil it wol fan komme dat der sa folle ferskillende foarmen binne, fan ierappel oant jirpel en fan earappel oant rjejappel. It Frysk hânwurdboek fan 2008 jout ierappel, ierpel, earappel, earpel, jerappel, mar der binne grif mear as tsien útspraakfarianten. De skriuwfoarm dy t it faakst foarkomt en dy t yn de Fryske wurdboeken de haadyngong is, is ierappel. Dy foarm is dêrom ek opnommen yn de foarkarswurdlist foar it Frysk. De ierappel stiet yn Fryslân faak op it menu. Net sa frjemd dat er yn it Frysk ek faak yn allegearre sizwizen en útdrukkingen opdûkt. In minske is gjin ierappel kin men sizze om dúdlik te meitsjen dat in minske gefoelens en behoeften hat. Wa t in ierappel yn e sok hat, hat in gat yn e sok. Wa t wat docht tusken de ierappels en de brij, docht wat tusken de bedriuwen troch. En wa t in ierappelliif hat, is grou. Wa t drokte makket om in kâlde ierappel, makket drokte om neat. De ierappel hat sels syn eigen tiidwurd yn it Frysk: ierappelje. Wa t ierappelet docht wurk dat te meitsjen hat mei it dollen en ynheljen fan ierappels.

6 KRITEJÛNEN, Hjir ûnder stean de datums fan de kritejûnen yn it kommend winterskoft : Datum Sneon 14 novimber Sneon 19 desimber Sneon 9 jannewaris Sneon 13 febrewaris Sneon 19 maart Ynhâld fan de jûn 20 oere - Toanieljûn mei it kritetoaniel út Assen yn Theater Posa sjoch siden 8 en 9 ; oere - Sjong(kryst)middei mei it 15 oere - Nijjiersbesite yn de Krakeling; 20 oere - Toaniel / Kabaret yn Theater Posa; 20 oere - Toanieljûn yn Theater Posa KRITENIJS. Ofrûne septimber binne der twa leden fan ús krite ferstoarn. Sy wienen allebeide noch tige jong: Monika Braaksma - de Vries yn e âldens fan 55 jier - 7 septimber Roelie Postumus - Scheltinga yn e âldens fan 55 jier - 15 septimber 2015 Wy winskje beide famyljes in protte sterkte ta om dit ferlies te dragen It Moai en mâl (Lief en leed) wurdt fanút it bestjoer byholden troch Annie Noppers. As jimme heard ha fan leden dy t siik binne as oare saken dy t fan belang binne, graach efkes in berjochtsje fia nei: As der leden binne dy t oar kritenijs hawwe, graach efkes stjoere nei Yn t foar tige tank. Jo kinne jaan sûnder leaf te hawwen, mar jo kinne nimmen leaf hawwe sûnder te jaan. Side 4 1 Novimber 2015 Oppasse. Ien ding sil ik jo oanriede en nim dat no mar fan my oan, as jo net mei fakânsje geane, fertel it dan oan gjin minske, oars falle jo smoarch yn e prizen. Sa is it ûs alteast gien. Sûnder erch hie ik alris yn e aprilmoanne tsjin buorfrou Wikje sein: Wy geane dit jier mar net fuort, alles is sa djoer en wy moatte ek in oare auto ha. Buorfrou knikte fan soa, mar sei neat. No, ik hie it wol omroppe litte kinnen, want noch gjin trije wiken letter hiene ús al seis minsken frege om op harren fee te passen. De iene frege my, de oare frege Wigle. En it hie allegearre neat te betsjutten, as men se hearde. Jo steane fersteld hoe foarsichtich de minsken der mei oansetten komme. Oense fan Wikje frege Wigle oft hy de geit wol ienris deis fersette woe yn it kampke by harren efterhûs. De hammer om it tsjoar fêst te slaan soe er wol tidich bringe. Krekt of soe Wigle sels net in hammer ha. En as er dan dochs by harren op it hiem wie, Jou de kat dan ek mar wat biks, de kaai fan t hok hinget wol ûnder de goate. Age en Lolkje, foar ûs oer, fregen my oft Wigle wol trije wiken op it knyn passe woe. Kninebiks en wetter is der genôch yn foarried en as jo it nedich fine, meie jo se ek wol efkes mjuksje, strie is der by de rûs. As der ien jachtich wurdt, hingje dan mar in sek foar t rip, dan bekomme se wol. Ald-buorman Otte brûkt noch in stikje greide, dêr weidet er sa n tritich skiep, hy hat it yn trijen ôfset mei skriktried. Oft Wigle se wol in kear ferweidzje wol nei de oare kant. It is samar dien en dan bin ik wis dat se net te krap krije en begjinne se net te sleatsjespringen. Willems Durkje frege my oft ik wol twa kear deis de hûn útlitte woe en iten jaan. Hy is sa goed as bôle, mar jo moatte him fêsthâlde, oars jaget er alle katten de beam yn. Jo sille yn t hok gjin smoargens fan him fine, hy is sa skjin as sûker. Ynse Keizer ha wy oars nea gedoente mei, mar doe t hy der de lucht fan krige dat wy thús bliuwe soene, frege hy flaaikjend oan Wigle om syn dowen twa kear deis efkes fleane te litten. Jo krije wol in briefke oer it iten en sa, want dat stekt wat nau. Wigle 1 Novimber 2015 Side 13

7 yn kongressintrum WTC. Edwin Klinkenberg en de fan oarsprong Poalske Nika Stefan binne op it stuit dwaande mei in grut ûndersyk: Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje. Freed presintearren Klinkenberg en Stefan har earste konklúzjes, dy t noch wat wizigje kinne. It ûndersyk is noch net klear. It grut taalsosjologysk ûndersyk is yn de wike fan 9 febrewaris 2015 úteinset op fersyk fan de provinsje Fryslân. Likernôch 10% fan de Fryske húshâldens is frege om oan de enkête mei te dwaan. De aktuele meartaligenssituaasje yn de provinsje Fryslân wurdt mei dit ûndersyk yn kaart brocht. Tritichtûzen ynwenners fan Fryslân fan tolve jier en âlder binne frege om in online survey yn te foljen, in koarte fragelist op ynternet. Dêrneist wurde der strukturearre fraachpetearen útfierd mei sa n 250 Frysktalige respondinten. De taal bliuwt De Fryske taal feroaret, stelle de twa ûndersikers. En der ferdwynt wolris in wurdsje. Mar slim is dat net. It bart ek by de Nederlânske taal, sa sizze de ûndersikers. Yn ien fan de enkêtes fan Stefan falt op dat net allinnich jongerein (minsken ûnder de tritich dy t sizze Frysk te praten) wurden net mear geef útsprekke. De Poalske ûndersocht ûnder oare it wurd dejinge. It foel op dat fan de fyftich- oant sechtichjierrigen mar leafst 66 prosint degene seit yn plak fan dejinge (22 prosint). Sa binne der mear wurden. Dat is net slim, seit Stefan. De ûnderfregen sprekke it yn alle gefallen wol op syn Frysk út. Klinkenberg ûndersocht inkeld ûnder Frysktaligen ûnder oare de stellingen: in echte Fries praat Frysk mei syn bern en de taal op de regionale tv heart Frysk te wêzen. It docht bliken dat Friezen allinnich mear Frysker wurde. Sa fynt 98 prosint fan de ûnderfregen dat de taal op tv allinnich Frysk wêze moat. Yn 1995 wie dat 96 prosint, begjin jierren tachtich 58 prosint en yn prosint. Frysk kaartekabinet online. Fan ôf septimber is it Frysk Kaartekabinet beskikber. It Frysk Kaartekabinet is in webside mei omtrint 7000 kaarten en boutekenings út de fyftjinde oant en mei de tweintichste iuw út de kolleksje fan Tresoar ( foarhinne it Frysk Argyf oan de Bûterhoeke yn Ljouwert). De klam leit op materiaal út de achttjinde en njoggentjinde iuw. De kolleksje jout in detaillearre en faak ûnferwachts byld fan de Fryske doarpen, stêden en lânskippen yn it ferline, mar is ek foar de hjoeddeistige diskusje oer de ynrjochting fan iepenbiere romte, arsjitektuer en lânskip fan grut belang. It kabinet sil yn ein 2015 nei likernôch kaarten groeie. Fia sikest on line yn de samling (kadastrale) kaarten, plattegrûnen en boutekenings. It Frysk Kaartekabinet is it earste sichtbere resultaat fan it Digitaliserings Deltaplan. Foar dit plan hat de provinsje Fryslân 5 miljoen euro beskikber stelt foar it digitalisearjen en online presintearjen fan Frysk kultureel erfguod oer in perioade fan 5 jier. Fan febrewaris ôf komme alle projekten op gong en komt der hieltyd mear materiaal beskikber út de musea en argiven, mar ek út bygelyks de wiidweidige kolleksje fan Omrop Fryslân. In tige nijsgjirrige kolleksje! Foar de siken. Lytse Gurbe is sa wyt as in doek njonken syn mem yn de tsjerke. Syn mem sjocht it en freget tige kjel: Wat is der oan? Ik bin sa mislik! seit Gurbe en kokhalzet der oer. Gean mar fluch efkes nei bûten yn e frisse lucht seit syn mem. Efkes letter komt er hielendal ferromme werom. Hasto wol bûten west? freget mem. Dat wie net nedich antwurdet lytse Gurbe, Yn it portaal stie in skaal mei in boardsje : Foar de siken. Ut: Stedendriehoek. Fryske oersetting Johannes Oegema, Sutfen Side 12 1 Novimber Novimber 2015 Side 5

8 Dieet. De auto moast efkes nei de garaazje ta foar in grutte beurt. By de dealer koene hja him dy deis net mear ha. Sadwaande moast ik mei de bus wer nei hûs. Dat is men fansels net mear wend, Dus siet ik al fierstente betiid yn it bushokje yn dat frjemde doarp. Doe plofte hja njonken my del op dat hurde bankje. Sa te sjen hie se altyd goed op harsels past en it like my ta, dat hja der no ek wer drok mei dwaande wie. Se tôge mei in mânske bak patat en twa net minder mânske kroketten. Ik hie har wol stean sjoen by de snackwein, dy t dêr hiel strategysk by de halte stie. Dat reizgersfolk is ornaris nochal ropsk yn t liif. Dat wist dy man ek wol. It minske begûn fuortendaliks te plúzjen mei dat fetlike guod. It hiele wachthokje roek der nei. Se sette de sokken der goed yn, dat moat sein wurde. Sa, sei hja sûnder fierdere eksplikaasje, der moat op e tiid wat yn. No? Ik han no de kâns, want jo moatte witte, lêstendei siet ik hjir ek sa. Miene jo dat dy ferhipte sjauffeur my yn e bus ha woe mei dat iten? Fan lang sal ie leven niet, sei dy krûmprater, der út met dy stinkerij! Dêrom moat ik no myn trekken waarnimme, begripe jo wol, dy fernedering wol ik net nochris ûndergean. Thús kin ik sochs net mear dwaan, want dat is sa sneu foar Durk. Dy is o sa strang op dieet, mei perfoarst gjin dierlik fet en sa ha. Hy hat lêst fan e klesterol sjoch, mar as ik sa gau efkes in flaubyt nim, dan sjocht er it net en hat er dan ek gjin hertsear fan. Ik knikte dat ik it begriep. Durk soe har man wol wêze, tink. No, mei dizze koe er wol efkes foarút. Dy frou koe prate en ite tagelyk, yn in tempo dat net by te hâlden wie en hja slagge der mei gloarje yn om dat protsje fuort te wurkjen, ear t ús ferfiermiddel der wie. Yn e bus joech se har wer by my op itselde bankje del. Der bliuw net folle romte foar my oer. Doe t wy rieden ferfette sy har útiensetting oer de beheinings dy t Durk oplein wiene. Hy koe foarhinne sa lekker ite en no is it in poepetoer om him sêd te krijen. In lyts stikje fleis sied ik dan yn wetter, wy ha der faak wurden oer, hear. Hy leit dat begryp plantaardich hiel oars út as ik, wit jo wol. Boerebûter bygelyks mei er neffens him wol ha, dat wurdt net fan bisten makke, seit er dan. Fisk kin neffens him ek net kwea. Ik sei, wat is Side 6 1 Novimber 2015 soms sawat. De wask die se ek. Dat wie wol te dwaan, want de mannen ferskjinnen harren net sa faak. Dat hie gjin sin, neffens Knilles, de klean ha der mar fan te lijen. Dy mannich kij wiene jûns en moarns gau beret. Simmerdeis rûnen dy op in keech krekt oer de seedyk. Dat wie maklik, yn e dobbe wie wol swiet wetter en winterdeis stiene hja yn t bûthús ûnder it skeansakke útleech fan it spultsje. Dan koe Jildert nei it melken sa noflik op e bûthúsbank sitte te smoken en rekkene er út, wannear as Aaltsje 4 kealje moast. Wy wennen mei ús âlden njonken harren oan e seedyk en wiene fan al harren dwaan en litten op e hichte. Mar wy as lytse famkes mochten fansels net alles witte. Sa waard ús troch mem ferbean om bij de mantsjes yn e hûs te kommen. Dat fûnen wy mar raar. Folle letter hearde ik, dat ien fan de mannen wol wat frousk wie. Der moat ris wat bard wêze, dat net roch de bûgel koe. Se hawwe in hoartsje in húshâldster hân, dêr t ien fan harren net ôfbliuwe koe. No goed, dy is fuortgien en se hawwe gjin wer hân, Hoe slim as it west hat, wit ik net, mar sok praat bliuwt altyd wat fan hingjen. Knilles en Age, dy t de bou beoarderen, hiene faak och sa n geduld. As de bouboeren alle fruchten fan t lân hiene, sieten bij de Binne Fetsjejonges de lette ierappels noch yn e grûn. Mids novimber bargen se soms noch op t lân om. Mei in grypfol lof oer de sekken tsjin de froast. Op dy simmerjûn yn augustus 35 sakke de sinne goed njoggen oere yn e Waadsee del. Knilles seach noch efkes, neffens syn fêste gewoante, op e seedyk en kaam doe wer yn e hûs. It is bêdtiid, jonges, sei er en ien foar ien skeuvelden se nei it bûthús om it oertallich wetter kwyt te wurden, wêrnei t se harren yn e bêdstee deljoegen, twa by twa. Friezen wurde allinnich mar Frysker (Ut It Nijs.) It giet hielendal net sa min mei de Fryske taal. Aldere Friezen moatte ophâlde dêroer te eameljen. In protte jongeren sprekke gewoan noch Frysk. Dat is koart gearfette de konklúzje nei in lêzing fan twa taalûndersikers fan de Fryske Akademy. It ûndersyksynstitút organisearre freedtemiddei 11 septimber foar de 77e kear de Akademy-dei, dit kear 1 Novimber 2015 Side 11

9 De Binne Fetsje-jonges. (troch buorfrou Afke) It wie op in waarme simmerjûn yn augustus 1935, dat de fjouwer bruorren Monsma noch wat sieten te smoken op e túnbank foar hûs. Se hiene nea troud west en it âlde gerniersspultsje dat se beärbeiden lei der mar wat suterich by. Hjir en dêr miste in dakpanne en de goaten lekten as in kuorke, mar dêr makken de mannen harren net drok oer. It tsjinnet ús tiid wol út, wie Knilles syn sechje. Hy wie de âldste fan de fjouwer en de oare trije knikten dan ynstimmend. Knilles hie trochgeans it wurd as der ien troch de doar kaam. Wêrom sil men ek allegear troch elkoar prate, is t sa net? Age, Jildert en Oense hieten de oare trije. De Binne Fetsje-jonges waarden se yn it doarp wol neamd. Mar doe, yn de tritiger jierren wiene it al gjin jonges mear, dat koe men sa wol sjen. De kapper fertsjinne in skriklik bytsje oan harren, want it lange grize hier krolle harren faak oer de kraach fan e jas hinne. Dat hie ik sneins yn t tsjerke moai yn t sicht, as hja foar op e kreake sieten. Dêr hie ik dan wer myn niget oan, want de measte manlju wiene doe frij keal opknipt boppe de earen. It wiene och sokke evenredige mantsjes: koart, grou en se ferskrepten harren net. Yn e húskeamer hong ek neat tefolle, want alles moat ek mar skjin hâlden wurde. Der hong allinne mar in klok oan e muorre, in grutte spegel tusken de ruten en twa spreuken oan t behang op swartlakt karton. Op e iene stie Bezint eer gij begint en op e oare Hoe goed, hoe lieflijk is t, dat zoonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. (Ps. 133:1). No, tapasliker koe it ek al net. Jildert wie it meast belêzen en koe faak in skoft nei de teksten sjen, oant er sei: Sa is t mar krekt. Oense soarge foar it iten en it hûs op oarder hâlden, Jildert paste op it fee en Knilles en Age stiene noed foar de bou en it âld hynder. Sa hie elk syn taak. As it hynder nei de smid moast om beslein te wurden, ried Age der mei de haaiwein hinne, want op it hynder sitte soe net yn him opkomme. Om de fjouwer wike kaam harren iennichste suster, dy t wól troud wie, in kear troch it hûs te giseljen. Want in mannehúshâlding, no, dat giet Side 10 1 Novimber 2015 fisk no eins, in plant of in bist? Doe hie k him al efkes stil. Sinneblomoalje is wol goed en plantemargarine ek wol. As ik dan foar mysels in lekkere grauwe karbonade oan t bakken bin, dan wurdt er suver mâl yn e kop. Dan wol ik ek ien ha. Dan siz ik: Durk, bêste jonge, no moast ris goed nei my harkje, sa gau as der karbonaadsjes of snitsels oan e sinneblommen waaksje, bisto de earste dy t ien kriget hear. Mar dan is er fansels sa dwers as in baarch, dan sil er syn eigen iten wol siede, seit er. No, dan laitsje ik my slop, dat soe dochs nea wurde, ha, ha, Durk en itensiede! Hy lit sels it teewetter noch oanbrâne, wol k leauwe. It stopplak dêr t myn redenrike reisgenoate der út moast, kaam yn t sicht. It lêste stik soe ik it allinnich rêde moatte. No sil k gau op hûs oan, sei hja, wylst se harsels út it nauwe sitplak wrotte, want ik moat as de blinder mei it iten oan e gong, in mins kriget op t lêst wol wer sin oan wat, no? Ik joech it har ta en skode wat oerside, ik hie no de romte. De patatlucht siet my noch yn e klean, doe t ik thús wie. Durk sil de rook dêr wol fan meikrige ha, tink. Ik wit net iens, oft dat kwea kin foar syn klesterol. Hedzer T. Hooijenga. PLAN 23 - siz it tsjin jo Fryske famylje en kunde: De namme PLAN 23 is keazen om hjirmei oan te jaan, dat It Frysk Boun yn jier bestiet! Mar mei it tebekrinnen fan it tal kriten en dêrmei it weifallen fan in tredde part oan kriteleden yn de ôfrûne 5 jier wurdt it heljen fan 2023 ynienen in benaud foarútsjoch. Dêr wol it bestjoer dan ek alles oan dwaan om dy trend te kearen. Sy binne harren goed bewust, dat sy dêrmei fansels as idealisten miskien wol te heech gripe; wy binne realistysk genôch om te begripen, dat wy Friezen om Utens, dy t no noch de skouders der ûnder sette wolle, hieltyd âlder wurde en dêrmei wurdt de basis hieltyd smeller Mar neat dwaan, betsjut dat wy mooglik it ljocht kinne útdwaan tsjin de tiid, dat wy eins in feestje bouwe wolle... Wy dogge in oprop oan alle leden en harren te freegjen de digitale adresgegevens ( ) fan harsels, mar likegoed ek dy fan kunde, famylje, freonen mei Fryske woartels, sawol yn eigen lân as yn t bûtenlân, te sammeljen. Dat kin, troch nei de weblog fan it Frysk Boun te gean en dêr kin eltse Fries syn as har gegevens ynfolle - de link is: SYKJE -STIPERS SIZ IT TROCH!! 1 Novimber 2015 Side 7

10 It bestjoer fan de Sékrite nûget har leden út foar It bywenjen fan de grutte toanieljûn op sneon 14 novimber 2015 om oere yn Theater Posa, Oan de Kempenaar 01-10, 8242BA Lelystêd De toanielploech fan Us Memmetaal út Assen komt mei it toanielstik Der sit in luchtsje oan Koarte ynhâld fan it stik: Hyke is toiletdame fan in pear húskes yn de winkel fan juffer Petronella. Hyke hat foar elkenien in wurd, is bytiden dokter, maatskiplik wurkster en boppedat leaf foar elkenien. Gurbe Granaat, Doety en Richtsje binne fêste klanten en sa no en dan komt der in âld wyfke. Juffer Petronella is net sa bliid mei de húskes yn har winkel, sy fynt it stjonken en wol se der wei ha. De fraach is: litte Taeke Tontsje en Richtsje har foar Petronella s karke spanne? De spilers binne: Sjoege Wiersma: Piet Boelens: Martsje Sieberichs: Hyke Gurbe Granaat (plysje) Richtsje (klant) Side 8 1 Novimber 2015 Hans Groenhof: Greta Vos: Griet Kingma: Tea Haanstra: Ynstekster: Renny Monsma Mannen fan omballingen: Ljocht en lûd en opname: 1 Novimber 2015 Side 9 Taeke Tontsje (wurknimmer skjinmakbedriuw) Doety (klant) Klant Petronella (bazinne fan de winkel) Grimeuze: Diana de Boer Rein Kingma en Johan Vos André Heerkes Nijsgjirrich? Der wurdt ek wer bakkersguod út Snits helle. As jimme wat yn foarrie ha wolle, graach in wike foarôf in tillefoantsje nei Gerrit Kingma ( ). Hy kin soargje foar sûkerbôle, oranjekoeke, fryske dúmkes en sûkerlatten. Tagong: De seal is iepen om oere. De tagongspriis is d.p. foar leden. Foar net-leden is it d.p. Foar dy priis krije jim in bakje kofje/tee en in hiele noflike jûn. Fansels is der wer in ferlotting mei tige moaie priizen! Dan net stinne mar der hinne!

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Deadebetinking 4 maaie 2011.

Deadebetinking 4 maaie 2011. Deadebetinking 4 maaie 2011. It is goed dat wer safolle minsken kommen binne om hjir de slachtoffers te betinken dy t yn de 2 e wrâldoarloch fallen binne yn har striid foar ús frijheid. Tige wolkom! In

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân

JIERFERSLACH 2014. Omrop Fryslân JIERFERSLACH 2014 Omrop Fryslân Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst, Jaap Elzes (p. 22, 40, 46) Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2012 Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân yn 2012 6 Profyl 2012 8 2.1 Bedriuwsfiering 8 2.2 Identiteitsdoel 8 2.3 Kearngetallen 9 Ferslach Ried fan Kommissarissen 10 3.1

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen)

Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Beschrijving ochtend programma (voor iedereen) Natuer/Natuur Tijdens het ochtendprogramma "Natuer" gaan de leerlingen zich verdiepen in de Nederlandse (dus ook Fryske) natuur. Zij gaan in 4 groepen aan

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472

De Eendracht. Vereniging voor dorpsbelangen Deinum. Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 De Eendracht Vereniging voor dorpsbelangen Deinum Leden van het bestuur Voorzitter Assuerus Jorna Gersdroegerij 8 058 254 2472 Foarsitter 9033 XR Deinum Penningmeester Anko van der Veen it Harspit 1 058

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 5 jannewaris 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

> Katern foar net-frysktalige learlingen <

> Katern foar net-frysktalige learlingen < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2013 tema: bisten & natuer > Katern foar net-frysktalige learlingen < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens.

Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. 5a Ferslach fan de riedsgearkomste fan de gemeente Ljouwerteradiel op tongersdei 13 novimber 2014 om 19.30 oere yn it gemeentehûs fan Stiens. Oanwêzich: de froulju C.G. Bijsterbosch (PvdA), U.C. de Voogd

Nadere informatie

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12

Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Jrg. 7 2011 Nr. 1 Trinus Riemersma ferstoarn 6 Fryslân 1811 8 Tentoonstelling over bussen 12 Merklap uit 1957 (Collectie Fries Museum). Zie pagina 18. 4 Fan de redaksje Van de redactie By Tresoar is de

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 31e jiergong - nûmer 151 - novimber 2013 Van de redactie Naar aanleiding van onze oproep in de vorige uitgave van De Twa Doarpen hebben we een aantal mooie foto s ontvangen. Twee daarvan prijken op de

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16

Jrg. 6 2010 Nr. 3. Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Jrg. 6 2010 Nr. 3 Ofskied foarsitter Freonen 6 Tiny Mulder ferstoarn 8 Smallingerland op de kaart 16 Het sextant van Metius (rechts) gemonteerd op een driepoot, met in het midden een groot astrolabium.

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Contact adressen: - 2 -

Contact adressen: - 2 - Gezamenlijke uitgave van de Doopsgezinde gemeenten Hallum en Stiens Jaargang 4 - november 2014 Contact adressen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel.

Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Ferslach fan de earste diskusjebyienkomst oer de bestjoerlike takomst fan de gemeente Ferwerderadiel. Datum: 17 april 2013 om 19.30 oere Plak: MFC It Trefpunt, Hallum Oanwêzich: 74 ynwenners Hallum en

Nadere informatie

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel

âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel âld Barradiel Jubileum nummer Oudheidkundige Vereniging Barradeel Oudheidkundige Vereniging Barradeel Jaargang 6 december 2008 Foto impressie jubileumviering Genieten van een hapje en een drankje. Gastheer

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

DECEMBER 2007. O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN

DECEMBER 2007. O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN DECEMBER 2007 O.a. in dit nummer SKRIUWERS - LABYRINT WIJKPANEL ACTIVITEITEN COLOFON Redactie: Anne Glas eindredactie Boudien Noorlander free lance Auke Laskewitz lay out Jappie v.d. Meulen advertenties

Nadere informatie

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25

Ynhâldsopjefte. Gearstalling organen 06. Fasiliteiten 24 8.1 Ynvestearrings 25 Omrop Fryslân 2013 Produksje: Omrop Fryslân, Ljouwert Opmaak: Joël Puik Fotografy: Julian Lankhorst Drukkerij: Van der Eems, Easterein Korreksjewurk: Taalwurk Fryslân, Grou Kolofon Gearstalling organen

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

Deskundig, betrouwbaar en betrokken

Deskundig, betrouwbaar en betrokken april mei 2010 3 Deskundig, betrouwbaar en betrokken jaarrekeningen fi scale adviezen loonadministraties belasting - aangiften bedrijfseconomische adviezen bedrijfsoverdrachten samenwerkingsvormen subsidies

Nadere informatie

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013

Van de redactie. 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013 31e jiergong - nûmer 149 - juny 2013 Van de redactie Als we naar buiten kijken, zien we regen, regen en nog eens regen. Waar blijft die zomer met heerlijk barbecueweer, buiten zitten tot laat in de avond

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 26 no. 4 December 2009 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 105 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie Pieter Albada Hanny Bergsma-Sikkes Atsje

Nadere informatie