Ik soe sizze allegearre komme nei dizze bysûndere jûn. Allinne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik soe sizze allegearre komme nei dizze bysûndere jûn. Allinne"

Transcriptie

1 1 Bêste minsken, As it krantsje by jimme yn de bus falt is it al septimber en gean wy de hjerst al sawat yn. De simmer is hast foarby en kinne wy ús klear meitsje foar in nij kritejier. Dan tinke wy ek oan de minsken dy't ús ûntfallen binne. Der falle stadichoan mear minsken om ús hinne wei. Foar ús wat âldere kriteleden wurdt it dochs ek wat swier en minder maklik om te reizgjen, mar it bestjoer docht syn bêst om wer moaie jûnen/middeis foar mekoar te krijen. Wy ferwachtsje jimme wer. De earste kritejûn is al op 30 septimber (sjoch fierderop yn it krantsje) mei kabaret fan de boppeste planke. As bestjoer gean wy faak te sjen of it wat foar ús krite is. Dizze groep ha wy yn De Haule sjoen en wy fûnen it prachtich moai. Mar dan komt it stoere ûnderhanneljen oer de priis en wannear kinne sy komme, ek by Wielens moat it passe, fansels. Ik soe sizze allegearre komme nei dizze bysûndere jûn. De frou en ik gean der gauris mei de fyts op út. Us lêste fytstochten wienen yn Fryslân. Fryslân is de moaiste fytsprovinsje, dat haw ik earne lêzen. Ien fan ús tochten wie fan Drachten út en dan om De Leijen hinne, diels oer skelpe - paadsjes (bytiden wat min te riden as de skelpen noch wat los lizze). Earst by de mar del en dan fan Eastermar troch it prachtige kûlisselânskip nei De Rottefalle. Yn Eastermar haw wy efkes oanstutsen. Eastermar is in nijsgjirrich doarp. Net allinnich komt Doutzen dêr wei, mar ek Dam Jaarsma. Adam Auke (Dam) Jaarsma ( ) wie in Fryske skriuwer, dichter en ferhalesamler. Yn 1954 ûntfong hy foar syn gedicht Allinne in Fryske literatuerpriis. Efkes Googlje op Dam Jaarsma en jo kinne alles lêze.

2 Op it doarpsplein it Breed, stiet op de râne fan de pleintafel in gedicht fan Jaarsma. Om't wy no dochs de hjerst yn geane, haw ik it opskreaun. NEISIMMER TE EASTERMAR. 2 Op 't wâltsje wurde de stienparren ryp, no is de hjerst net mear fier. Al inkelde blêdden kleurje giel, de fruchten hingje swier. Der leit in dize oer de mar, de wyn hâldt de siken yn. De haven,roerleas,fangt in glim fan stille sinneskyn. In moai kritejier tawinske, mar foaral in soad sûnens en dat jimme mei helpe kinne om ús krite yn stân te hâlden. Oant sjen, groetnis, Onne Biesma. ús advertearders tinke oan ús, tinke jo ek oan ús advertearders?

3 3 It bestjoer noeget har leden út foar in prachtige en noflike iepenings-jûn fan de krite mei it selskip 'Blikstiender' op saterdei-jûn 30 septimber 2017 Selskip 'Blikstiender' fan 'e Lemmer is yn jannewaris 2016 fan start gien. It bestiet út 12 persoanen: muzikanten ( akkordeon, tromboane, keyboard, tenoar saksofoan, gitaar) en spilers/sjongers. Wat dogge sy? Sy bringe it fleurige Frysktalige programma "Fryslân heite" mei sketskes en lietsjes. It is, om sa mar te sizzen, in tiidreis fan twa kear 45 minuten troch de skiednis fan Fryslân, wêryn sy, mei in knypeach sjogge nei markante foarfallen en persoanen út de rike skiednis fan Fryslân.

4 4 Fan de tiid fan de terpen nei de tiid fan hjoed en moarn witte sy ús te boeien en te fermeitsjen. Mar ek it heden en de takomst wurde tsjin it ljocht holden. Dit alles sawol op earnstige as op komyske wize. Sketskes en lietsjes wikselje elkoar yn flot tempo ôf en wurde ûnderstipe troch ljochtbylden mei in beamer mei tekeningen fan Wim Zwart. De teksten en de muzyk binne skreaun troch Stoffel Zandstra. Dit wurdt in prachtige jûn foar ús krite en bringt ús in noflik skoftke echte Fryske ferdivedaasje. Plak: Zaal Wielens Dorpsstraat 19, Noord-Sleen Tiid: oere Kosten: 15,-.( yntree 10,50, twa kopkes kofje/tee mei in lekker stik oranjekoeke derby 4,50). Net-leden betelje 20,- Hoe kom ik nei dit kritebarren? Foar de measte leden is dat aldergelokst gjin probleem, mar foar guon minsken is it faaks dreech om op in kritejûn te kommen. In pear fan ús leden ha oanbean om minsken mei te nimmen nei Noord Sleen. Dat is fan Emmen út: Frou A. Wieringa, Arve 23, Emmen, tel En fan Coevorden en neiste omkriten út: Dhr.A.Tuiten,Palmanovastr. 23, Coevorden, tel As der mear leden binne dy t (wolris) minsken meinimme kinne en wolle, nim dan efkes kontakt op mei Anne Tuiten.

5 5 Ta oantinken Op 9 july l.l. is yn Emmen ferstoarn ús âld-foarsitter en meioprjochter fan de krite, Janny van der Veen. Janny waard berne op 9 septimber 1938 yn Moarmerwâld (it hjoeddeistige Damwâld) as dochter fan de Fryske VIVOwinkelman Visser en de Grinzer mem Autsema. As âldste dochter moast sy al betiid meihelpe yn de winkel. Janny moete har lettere man Auke van der Veen en sy trouden begjin 1963 en setten har nei wenjen yn Bûtenpost, dêr t Auke amtner waard fan de boargerlike stân. Ein desimber 1963 waard soan Harry berne en yn 1965 dochter Ida. Yn 1966 ferhuzen sy nei Emmen, dêr t Auke yn deselde funksje beneamd waard by de gemeente Emmen. Nei de MULO hat Janny koart wurke by Philips yn Drachten op de personielsadministraasje. Dêrnei by it GAK yn Ljouwert. Mar doe t sy troude wie dat ôfrûn, want troude froulju mochten doetiids yn beskate beroppen net wurkjen bliuwe! Sport wie net oan har bestege. Wol hat sy in skoft meidien oan de 'ochtendgymnastiek' op de radio. Ek mocht sy graach sjonge, bygelyks yn it tsjerkekoar en yn regionaal gearstalde koaren. Sa hat sy in kear meisongen yn sa n koar yn De Lawei yn Drachten, dêr t Marco Bakker solo-sjonger wie. Bestjoerlik wie Janny tige aktyf. Sa siet sy sawol yn it skoalleas it tsjerkebestjoer en wie presidinte fan de plattelânsfroulju. Doe t begjin njoggentiger jierren fan de foarige ieu yn Emmen en omkriten praat waard oer in Fryske krite wienen Janny en Auke dêr by. En doe t op 12 april 1994 de oprjochtingsfergadering wie yn seal 'De Zietak ' yn Klijndijk waard Janny keazen as earste foarsitter en dat hat sy west oant 21 april 2009.

6 En doe waard sy beneamd ta earelid fan de krite. De lêste jierren wie sy gastfrou by krite-aktiviteiten. Sûnder oare minsken te koart te dwaan kin steld wurde dat Janny, mei stipe fan har man, jierrenlang de krite wie. 6 Nei Auke syn pensjonearing ha sy oerwoegen om werom te gean nei Fryslân, want it heitelân bliuwt lûken. Mar it is útdraaid op in steancaravan yn Heechsân by Eastermar. En dy hat sy nei Auke syn ferstjerren al rillegau fan e hân dien. De lêste jierren ha swier west foar har; sy wenne yn in keamer yn fersoargingshûs 'De Holtingerhof ' yn Emmen, dêr t sy dus ôfrûne 9 july ferstoar. Nei de ôfskiedstsjinst yn 'har' Kapeltsjerke yn Emmen is sy begroeven neist har man Auke yn Heechsân. Wy winskje har bern en bernsbern en fierdere famylje sterkte ta. Liend... It is ús mar liend, de dingen om ús hinne, dy 't leaf, fertroud en feilich alle dagen by ús binne It is ús mar liend, ús libben, sûnens en thús. Wy pakke it oan as wie it fan ús. It is ús mar liend,

7 7 alles dêr 't wy foar sparje, alles wat wy leafhawwe en alles wat wy bewarje. It is ús mar liend, ús ierdske dingen rûnom. Allinne ús oantinkens binne ivich ús eigendom. Oersetting: Dieuwke van der Meer Bûsboekje 2018 (de ienige Frysktalige aginda dy 't der is) 'Yn de memmetaal foar it heitelân' Yn july is it nije bûsboekje fan de parse rôle. De redaksje hat dit jier keazen foar it tema taal. Se skowe dêrmei oan by 'Lan fan Taal',ien fan de projekten wêrmei Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 kleur kriget. Yn it bûsboekje steane in grut tal LKH 2018 aktiviteiten oankundige. Fryslân is ornaris it lân fan de taal of noch better fan de talen, want eins eltsenien is twa -of meartalich. Taal sit yn alle minsken. Allegear fiele wy leafde foar taal. De redaksje hat besocht dat yn bylden te fangen. 'wurdwolken' fan âlde en nije wurden, mei bydragen oer hoe 't taal jo libben bepale kin en hoe 't it is om mei taal te wurkjen. In fêst plak hawwe de

8 8 siswizen, diskear ek de Fryske streektalen. In spesjaal plak romje wy yn foar de taal fan minsken dy 't it gehoar misse. Ek 2018 hat 365 dagen om jo gedachten, jo ôfspraken of bysûndere mominten op te skriuwen yn de taal dy 't it tichtst by jo leit. It Fryske bûsboekje 2018 is de 43 ste útjefte. Sûnt 1975 hawwe frijwilligers alle jierren der foar soarge dat Friezen en net-friezen yn it Frysk harren ôfspraken en kontakten fêstlizze kinne. Yn it begjin wie it Kristlik Frysk Selskip (KFS) de útjouwer, tsjintwurdich is dat de Ried fan 'e Fryske Beweging. Efteryn it boekje binne in soad adressen opnaam fan ynstânsjes op it mêd fan ynformaasje, stipe en stúdzje, media, tydskriften en blêden, Fryske ferienings, toaniel, muzyk, religy, ensfh. It bûsboekje kostet 7,= En fansels hat de boekeferkeapster fan ús krite, Roelie Tuiten, it bûsboekje op 30 septimber ek op foarrie. Fryske Spreukekalinder In echte âlderwetske skuorkalinder. Elke 2 dagen kinne jo in blêdzje ôfskuorre. Mei Fryske spreuken, gedichten, tekeningen, ensfh. Hjir ha jo it hiele jier plezier fan! Utjouwerij van den Berg. Priis 13,95 Ozonlaach In Britsumer boerinne lei mei it gat bleat yn de sinne, dy brette har read mar 't wie goed ferkeard, Se kin hast net rjochtop mear rinne! Jan de Boer

9 9

10 10 Kritekontribúsje Yn dit krantsje fine jo de akseptgirokaart om de kontribúsje/donaasje te beteljen én it lidmaatskips-kaartsje foar it kommende kritejier. Wy ha heard dat der leden binne dy 't de krite wol wat ekstra's jaan wolle. It ôfrûne kritejier ha in soad leden dit ek dien. It bestjoer tanket jimme tige hjirfoar!! Der komme elk jier minder leden en jimme stipe is dêrom tige wolkom. As jo dit dwaan wolle, kinne jo it bedrach dat op de girokaart stiet dúdlik trochkrasse en it nije bedrach ynfolje. Leafst mei in swarte pin. As jo net wat ekstra's jaan wolle, dan meitsje jo gewoan de 10,= foar ien of de 15,= foar in pear oer. Fansels kinne jo, as jo in kompjûter ha en ferbining mei it ynternet, ek saneamd ynternetbankiere en betelje fia de kompjûter. Op rekken nûmer fan ús krite NL 26 INGB Fryske Krite Súdeast-Drinte yn Aalden. Tige tank foar jo flotte meiwurking en oant sjen op ús kritejûnen. de ponghâlder Harm Klijnsma Sykje jo in nij of healsliten Frysk boek, besykje it dan ris by de FKB (Fryske Krite Bibleteek) yn Coevorden, by boekeferkeapster : Roelie Tuiten ,

11 Nedich: 11 Resept Salm op in fleurich laachje fan prei út 'e oven. 4 salmfilets à 150 gram twa preien 200 ml droege wite wyn 200 ml slachrjemme 1 ytl. maizena en 2 yt.kapperkes 0,5 boskje farske dille bytsje farsk sitroensop klûntsje bûter sâlt en piper. De oven foarferwaarmje op 200 graden. Snij de prei yn flintertinne ringen. Brûk allinne it wite en ljochtgriene part. De bûter smelte yn de koekepanne en de prei rêstich op in leech fjoer fruite oant er sacht wurden is (sa'n 8 minuten). Skep de prei no yn in ynfette ovenskaal. De salmfilets rûnom bestruie mei sâlt en in bytsje piper en dan boppe op de prei lizze, in stukje út inoar. Klopje de wyn, de slachrjemme en de maizena mei wat sâlt en piper yn in kûm troch elkoar. Knip de dille fyn en rierd dy dertroch hinne, tegearre mei de kapperkes. Dit mingsel yn de skaal jitte en dy sa'n minuten yn de oven sette oant de salm krekt gear is (dikke filets ha wat mear tiid nedich dan tinne). Knyp der farsk sitroensop oerhinne. Lekker mei rys. salmfilet mei skiifke sitroen Oernommen út: 'Koken met Karin [zónder pakjes & zakjes] '

12 12 Stoarm op de mar en oar ûngemak Us reisdoel yn de fakânsje wie Kroatië. Wy woenen yn elk gefal in dei of miskien wol twa dagen kuierje yn it nasjonaal natuerpark Plitvice. Mei de caravan kin men der net yn ien kear hinne, dat is te fier. Us earste camping wie by Sommerach, in prachtich histoarysk festingstedsje yn Beieren. Sawat alles is der ieuwenlang bewarre bleaun of moai restaurearre. Jo wane jo yn de midsieuwen, mar der is wol wifi. De camping lei krekt bûten de festingmuorren oan in sytak fan de Main, dêr t wy lekker yn swimme koenen. Nei in pear dagen wer fierder en wy kamen telâne oan de Millstattersee yn Eastenryk. Te kâld om yn te swimmen. Mar der kinne wy wol moai op farre, Poarte Sommerach foto Jikkie van der Veen betochten wy. En op in middei hiere wy in boat mei sa n elektryske motor. Giet net hurd mar wol lekker stil. Moai stjoerke der yn en dêr gie it hinne. Fan Seeboden nei Millstatt ta. Dat wie it doel en in heal oere farren. Mar sa fier binne wy net kaam. Midden op de grutte mar kaam der ynienen in snelle motorboat op ús ta. In soarte kustwacht of sa. De man raasde lûd dat wy fuortdaliks nei de kant gean moasten. Raus, schnell, schnell ferstehst du? Wat in panyk, tocht ik noch, wat is der oan e hân? Ja, ik begriep it fansels wol, mar koenen wy net gewoan werom farre nei Seeboden?

13 13 Dus ik draai de boat rjochtsomkeard en wist net wat ik seach. Foar ús hie de loft noch ljocht west, mar no wie de loft inketswart. It wjerljochte en tongere ek al en de wyn kaam hurd opsetten. Doe begriep ik pas dat it goed mienens wie. Nei de kant en fan it wetter ôf, sa gau mooglik. Mar sa n boat is net fluch. It wie noch in hiel ein en de wyn waard mei de minút sterker en de golven heger, wol in heale meter wienen se. It wie in hiele toer om de boat op koers te hâlden. Mar wy kamen oan de kant. De boat goed oan in steger fêstbûn en doe skûlje. It stoartreinde, stoarme, tongere en wjerljochte ferskriklik. Der stienen wy dan ûnder in lyts ôfdakje, dat ek al gau trochlekte. Gjin tillefoan by ús, fergetten. Lei noch yn de auto yn Seeboden. Stom. Gelokkich ried der doe krekt in polysje-auto op de dyk en ik dy oanhâlde. Dy polysje hat de ferhierder skille en dy hat ús ophelle. Dweiltrochwiet wienen wy. Ik wie flink lilk op dy ferhierder, want dy hie dit dochs oankommen sjen moatten en ús dus gjin boat mear ferhiere moatten. Mar de polysjeman sei dat hy it ek net oankommen sjoen hie. Tonger kin tusken de bergen en boppe de mar sa mar opsetten komme. Ik bin bliid dat wy it neifertelle kinne, mar ik hie fuort myn nocht fan Eastenryk. De oare deis troch Slovenië nei ús eindoel Kroatië. Wy fûnen in hiele moaie camping oan sé. Mar de tredde dei op dy camping is myn frou fallen, stroffele oer in stien en is net goed delkaam. Ankelbannen skuord. It hie noch slimmer kind, mar wy koenen it kuierjen yn Plitvice wol ferjitte. Nettsjinsteande dit ûngemak ha wy ús goed fermakke. Elke dei swimme yn de sé, want dat koe se lokkich wol. Wy gongen mei de auto hinne en wer fan de caravan nei it strân, sa n 100 meter. Wy ha fjirder wat autotochten makke en ek in trije eilannentocht fan in dei mei in groepke minsken yn in hiele snelle boat. Tsjonge wat woe dat ding hurd. Echt hurd. Op dy camping krigen wy ek it berjocht dat myn tante Jannie van der Veen, âld foarsitter fan ús krite, ferstoarn wie.

14 14 De begraffenis soe sneon wêze. Dat wie foar ús net te dwaan, dat dêr koenen wy net by wêze. De weromreis ha wy yn twa dielen dien. Myn frou woe graach noch in pear dagen oan de Chiemsee stean, in grutte mar tusken de Eastenrykse grins en München yn. Mar der wie alles fol. It is in slim toeristysk gebiet en it wie ûndertusken ek heechseizoen. Dus de autodyk mar wer op en wy fûnen in moai plakje op in grutte lúkse camping yn de buert fan München. Net oan it wetter dizze kear mar der wie wol in hiel moai swimbad op dy camping. Ut Súd- Dútslân wei woe ik yn ien kear nei hús. It is eins te fier foar in caravanreis (880 km), mar jo komme thús en ús bêd wie al fêst skjin opmakke troch ús dochter, dy t thús op de boel past hat. Healwei tolven wienen wy wer thús. It is wer foarby, dy muoie fakânsje, mar it poatsje fan de frou is noch net wer yn oarder. Mar dat sil ek wol wer goed komme. Miskien moatte wy yn 2018 mar werom nei Kroatië ha wy betocht en dan kuierje yn Plitvice. En wy dogge dat eins nea, mar nei dy camping yn Klenovica wolle wy ek noch wol in kear werom. Telefoan svdv In poerfrjemde frou sei foar de telefoan: "Ik moat jo hielendal net ha. Ik ha Boersma skille" Se wie wat koart. Net oars as wie 't myn skuld en woe se sizze: as ik Boersma skilje, wat dogge jo der dan foar? Sûnder omwegen gyng se rjocht op it doel ôf: Ik moat Boersma ha. It wie neat minder as in befel. Op in toan fan: kom my net mei praatsjes oan, Boersma! Foar my wie der suver moed foar nedich om te sizzen dat ik oan Boersma gjin kunde hie.

15 15 "Wat size jo my dêr? Ik skilje him ommers, man. Hoe soenen jo him dan net kenne? " Mei ferdrach wiisde ik har op 'e mooglikheid dat se in ferkeard nûmer keazen hie. "Hoe stjitte jo it út 'e holle man. Ik haw it telefoanboek hjir foar my lizzen. Ik bin noch net yn myn bernskens. Miene jo dat ik net lêze kin? " Dêr siet ik. Langer prate soe sin noch doel ha. Der bleau my mar ien mooglikheid oer. Och sa hoeden en foarsichtich haw ik de hoarn der wer op lein. Ik woe dy frou net graach lilker meitsje as se al wie. Paulus Akkerman ( ) Ferfolchferhaal oer de knipselmappen fan de hear Auke van der Veen. Sa t ik yn it kritebledsje fan ôfrûne febrewaris skreau ha wy mei de 15 knipselmappen oer Fryslân nei Tresoar yn Ljouwert west. Dêr hiene sy grut respekt foar it wurk, mar om t alles yn dy mappen no digitaal te finen is en ek troch romtetekoart by Tresoar ha wy se wer meinimme moaten. Wy sille se op kritemiddeis,-jûnen yn de seal dellizze, sadat eltsenien se ynsjen kin en as men wol, meinimme. Want nei it kommende winterskoft wurde se, spitigernôch, ferneatige. Yn dat kritebledsje skreau ik ek dat hy ek mappen makke hie oer syn bertestreek, nammentlik 4 mappen oer Eastermar en 15 oer Feanwâlden. Om t wy it tige spitich fine om boeken, mappen, esf. fuort te smiten ha ik kontakt socht mei de gemeenten fan boppeneamde plakken. Ik krige kontakt mei de archivaris fan de gemeente Dantumadiel (Feanwâlden), de hear Pieter van der Bij. En dy toande seker ynteresse en hy soe wol kontakt opnimme mei syn kollega fan Tytsjerksteradiel (Eastermar)

16 16 Van der Bij sil soargje dat it spul dêr komt, mar sa n swiere doaze ferstjoere mei Post NL of sa kostet in fermogen. Mar der komt in prachtige oplossing: it blykt dat de skoansuster fan de sjauffeur op in molketankwein út Damwâld in kollega is fan Van der Bij. Dizze sjauffeur, Johan Terpstra, hellet molke op by boeren yn Fryslân en Drinte en bringt dy nei Katshaar en dêr wurde der û.o. 'toetjes' (neigesetsjes) fan makke foar de Jumbo en oare grutwinkelbedriuwen. En Katshaar leit mar in pear kilometer fan Coevorden, dêr t de doaze by ús thús stiet. Dat dêr ha ik de foar my allinnich hast net te tillen ferhúsdoaze mei de mappen hinne brocht. Sjoen de hichte fan de kabine fan de tankwein sei ik tsjin Terpstra: Sille wy de doaze mar efkes mei ús beiden yn de kabine tille? Wylst hy my nei myn opmerking wat meilydsum oan seach, pakte hy de doaze en tilde dy, skynber muoiteleas boppe de macht op de bysittersstoel. Hy hie dan ek dúdlik in oare mjitte earms as ik. De mappen binne goed oankommen, want in dei letter belle Van der Bij al dat hy it spul yn goede steat binnen krige hie. Sy fine it blykber tige nijsgjirrich, want de mappen komme yn de archiven fan de beide gemeenten. Komme jo út dy kontreien, of net fansels, en jo soenen dizze mappen wol ris ynsjen wolle, belje dan mei it telefoannûmer (jildt foar beide gemeenten) en meitsje in ôfspraak. Ik winskje jo dêr in protte fernoegen mei. A.T. De Hylkema's Sa no en dan rin ik der nochris oan, by it âldereinhûs, nei Sigrid Hylkema, de âld-boerinne fan de grutste pleats yn ús omkriten. Ik haw dêr yn myn jonge jierren in skoft wenne as faam, sadwaande. Dat se dêr nochris fersyld reitsje soe, wie by gjin sinnich minske opkommen. Mar doe 't har man, jierren tebek yn de krêft fan syn libben stoar, stoarte de wrâld foar har yn. Har man siet yn alderhande bestjoeren op agrarysk mêd en harren

17 17 kunde wie allegear heechsteand folk.mar nei Herman syn dea bleau de iene nei de oare wei. Har trije jonges koene omraak leare, mar ta de buorkerij fielden se harren net oansprutsen. De âldste waard feedokter, de twadde direkteur fan in molkfabryk en de tredde hie wakker nijs oan argeology. Dy swalke party frjemde lannen ôf om de skiednis fan âlde folken nei te plúzjen. Sa krekt as de beide âldste jonges oan harren sels wiene, sa rûch wie Hedzer. De suterichste klean naam hy foar kar, ta ôfgrizen fan syn mem, want it hoegde sa net, der wie ommers jild by de rûs. Mar klean en jild, froulju en ferstruiïng, it sei him allegear neat. As er mar oanslach hie yn lang ferline histoarje en de kultuer fan âlde folken. Sigrid skamme har suver, as hy nei lange tiid samar wer ris foar de doar stie. In oanrinner út 'e tritiger jierren hie der joch kreazer by rûn as Hedzer. Nei boer Herman syn dea kaam der in setboer op Hylkema's pleats en Sigrid kocht in frijsteand hûs oan de Langewei besuden it doarp. De tún deromhinne waard op 'e nij oanlein en ophege mei wâldgrûn, sadat it besjen lije koe. Twa kear yn 'e wike kaam der in frou út it doarp foar it smoarge wurk, dat hie se ommers sels nea dwaan hoegd. Sa foar it each hie de âld - boerinne neat mear te winskjen, in hûs op stân,oan de knibbels ta yn it jild en help foar it wurk.

18 18 Mar dat hawwe jo ferkeard sjoen. Yn de huzen om har hinne wie it allegear libben en ferdivedaasje fan lytse en gruttere bern, mar by har wie it stil yn 'e hûs.. De direkteur en de feedokter hienen beide noch gjin bern nei sa'n tsien, tolve jier trouwen. "Wy nimme mar gjin bern", hawwe se beide sein, "de takomst is sa ûnwis no, mei dy fersmoarging fan grûn, wetter en loft. En it beheint ús ek tefolle yn ús dwaan en litten." Sigrid hat der wol nachten om wekker lein, der sil sa net in beppesizzer oer de flier komme. Hja hie altyd noch hope, dat ien út har neiteam op 'e pleats komme soe. Dy kâns like har no wol útsluten. Iensum en lang wiene faak de dagen foar har. In bytsje treast fûn se noch yn it jonkje fan de setboer, dy 't om de oare dei har in mingel molke brocht, lytse Marinus. Dy koe sa noflik by har op 'e stoel sitte, in dropke achter 't wang, wylst er mei ûntsach nei de grutte Fryske klok seach yn 'e foarkeamer. Net dat se der folle oanspraak oan hie, Marinus sei net folle, mar mei syn blier uterlik waard se sels ek efkes út 'e soargen wei tild. As er dan wer fuort wie, kaam op 'e nij de stiltme wer as in muorre op har ôf. Goekunde fan foarhinne kaam har net mear benei. En de bern hienen it altyd drok, as men se hearde. Mem hie in goed plak, dy soe wol gjin ferlet fan harren hawwe. Dêrby se koene harren frije tiid wol better brûke. Untspanning op syn tiid hat in minske ek rjocht op, is 't sa net? Sa'n djoer jacht by Earnewâld kin dêr net in hiele simmer rinteleas lizze. En yn febrewaris wachtet wer de wintersport yn 't bûtenlân. Sa is jins tiid altyd beset. Mar nei ferrin fan tiid waard Sigrid der net better op. It ûnthâld wie net mear as foarhinne en it omgean mei fjoer wie noedlik, want se fergeat soms, dat se it gas oan hie te stean en dan baarnde alles wer oan. De buorlju krigen dat yn 'e rekken en warskôgen de bern. Dy kamen thús en ornearren, dat mem mar yn it ferplechhûs moast, dat wie folle better, dan krige mem har gerak wat mear en it joech harren ek in rêstiger gefoel. Ja, wat oers!

19 19 Sigrid hat noch wol wat tsjinaksele, mar de bern hawwe trochset. Doe 't der in plak frijkaam, is se derhinne rekke. In swiere gong en min te fertarren. De bern komme net folle mear, dy hawwe it ommers te drok. Mar lytse Marinus fan de setboer is wilens in fikse jongfeint, dy 't ek al in kreas famke oan 'e heak slein hat. Dy komme no tegearre alle wiken in kear troch de doar mei in boskje blommen. Se binne Hylkema's widdo neier as harren eigen bern en se sjocht alle wiken wer mei langstme út nei harren komst. Soe Marinus noch op 'e pleats komme? Wy wachtsje it ôf. Buorfrou Afke ('Fleanende Krie' septimber 2016 ) brûs Wat is it noflik ûnder wetterstrielen mei sjippe en in bjinder om te pielen Te spatten en te sjongen en te stinnen En aansen wer moai skjin derby te rinnen. Mar 't soe de wrâld noch mear foldwaning jaan om ek wat mear ús binnenkant te dwaan! Nico Smilde Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 fan Europa hiele Fryske mienskip. Yn de Fryske parse is d'r al in soad oer sein en ek oer skreaun. It is in gigantysk grut barren. It giet net allinne om Ljouwert, mar om de

20 20 It projekt wol in grut publyk út binnen én bûtenlân kennis meitsje litte mei de skientme fan Fryslân en fan de gemeente. It wurdt drok yn Fryslân yn Der binne 40 grutte projekten en sa'n 800 doarps en stêdsprojekten. Yn oktober 2017 wurdt it hiele programma publisearre. It programma rint it hiele jier troch. Dus jimme hoege yn 2018 net mei fakânsje nei it bûtenlân. It Boun om Utens hat kontakt socht mei Ljouwert. De Algemiene Gearkomste fan it Boun om Utens sil op 14 april 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert plak fine. De kommissaris fan de Kening drs. Arno Brok sil dizze dei iepenje. De redaksje fan it kritekrantsje sil jimme op de hichte hâlde fan de aktiviteiten yn it ramt fan LKH Net foar neat is it Ljouwert-Fryslân Yn de hiele provinsje binne yn it kulturele jier allegear manifestaasjes te finen, sa ek fan Under de Toer. De 32 manifestaasjes fan Under de Toer spylje harren ôf yn en om 32 Fryske tsjerken. Wat him ôfspile hat ûnder de tsjerketoer, is it útgongspunt foar manifestaasjes, dêr t keunstners yn e mande mei de mienskip de ferhalen yn ferbyldzje. Ferhalen dy t fertsjinje ferteld te wurden, om t se ek safolle fertelle oer de mienskip om de tsjerke hinne. Gearwurking De inisjativen komme ta stân troch in gearwurking fan professionals en de mienskip, dy t allegear de tsjerke en harren ferhalen as ynspiraasje ha. De helt fan de tiid dogge se noch tsjinst as Godshûs, mar somtiden ek as galery, teater, winkel of wenhûs; inkeld steane sy ek gewoanwei leech. Mar altyd bliuwe it bouwurken fol ferhalen. Religieuze ferhalen, en ek anekdoates oer oare grutte en lytse dingen, dy t der yn de

21 21 mienskip gebeure. Hieltyd weroan wurde dy ferhalen betocht en trochferteld. Foar Under de Toer wurde dizze ferhalen ferteld troch toaniel, dûns, sang, byldzjende keunst en oare artistike uteringen. Sa wurdt der yn Mantgum in houtfestival organisearre, fertelt Boksum it ferhaal mei 3D deomapping ( in foarm fan projeksje op gebouwen of objekten), livemuzyk en toaniel en komme der yn Harns poppen sa grut as minsken oan te pas. Marijke Muoi Ien fan de manifestaasjes is sels ien fan de iepeningsfoar - stellings fan Ljouwert -Fryslân Marijke Muoi spilet him ôf yn de Grutte of Jacobijnertsjerke yn Ljouwert, dêr t yn 1705 it grêf fan Maria Louise van Hessen-Kassel skeind waard. Oranjeklanten, revolúsjonêren, aventuriers, wittenskippers en idealisten; yn de foarstelling nimt ien fan de tsien personaazjes jo mei yn in betiizjende striid; wurdt it frijheid, gelikensens en bruorskip foar elkenien of net? De manifestaasjes fan Under de Toer spylje troch hiel 2018, fan jannewaris oant desimber. Marijke Muoi spylet fan jannewaris oant maart. Foar mear ynformaasje, sjoch Under druk wurdt alles floeiber Us Fryske taal stiet ûnder fjoer dêr kin ik lykwols net oer hoe sizze jo no moaier "smûk skaadzjend beamtegrien" no, dat wit neffens my net ien minsken brûk dêrom jim ferstân praat, skriuw, tink en sykhelje yn it Frysk dan is ús taal yn hâlders hân. Folkje Koster

22 22 Hjerst hjerst de beammen litte har blêden falle strûken fertoarkje op strjitte lizze blêden yn 'e hûs is 't gesellich mar hjir net dêr stean bern om my hinne doch fiel ik my allinne Anne Veuger (winner fan 'e Lytse Gysbert Japicxpriis 2015) Douwe Egberts punten De aksje om Douwe Egberts punten te sparjen foar de krite rint dat it slydjaget. Der binne al tûzenen punten binnen. Sa 't jimme wite giet it om DE punten fan minsken dy 't wol DE produkten brûke, mar de punten sels net sparje. Nim se dan asjeblyft mei nei de krite, dan kinne wy der yn in Douwe Egberts winkel, moaie prizen fan keapje foar de ferlotting. Yn t foar tige tank!!

23 23 Wa jout sûnder te nimmen, wa helpt dy kear op kear, wa is der ast ien nedich hast, wa stiet altyd foar dy klear? Wa nimt dyn hân yn harres ast fertriet hast yn dyn hert? Wa harket nei dyn soargen en neamt har eigen net? Wêr kinst dysels noch wêze, wa fielt en tinkt as dy? Mei wa kinst laitsje en gûle, wa stiet dy och sa nei? Dat is no krekt dy iene dy 't elts mins nedich hat, want dat is in freondinne, dêr 't men wiis mei wêze moat. Freondinne Froukje Annema út de bondel "Snypsnaren" Iensume reizger As iensume reizger, gean ik myn wei. Yn myn kofferke nim ik allinne, myn tinzen mei. Trude Yntema v.d. Mark

24 24 Bestjoer fan de Krite foarsitter fakatuere 2 e foarsitter Mefr. G.Vos - Hamstra, de Woerd 9, 7824 RA Emmen. Tel ponghâlder Dhr. H.B.Klijnsma, Kerkstraat 6,7854 PG Aalden. Tel e ponghâlder en 'Lok en Leed' kontakt Mefr. F vd Meulen,Burgm.Fonteinstraat CB Dalen. Tel skriuwer dhr. A.Tuiten, Palmanovastraat 23, 7742 CC Coevorden.Tel e skriuwer Dhr. A.Biesma, Klepel 332, 7811 KX Emmen.Tel bestjoerslid Mefr. A.Wieringa, Arve 23, 7824 RJ Emmen. Tel Lede-administraasje Dhr. H.Kloosterman, Laan vd Iemenhees JV Emmen. Tel Boekferkeap: Mefr. R.Tuiten, Palmanovastraat CC Coevorden Kosten lidmaatskip: ( ) 10,= de persoan of 15,= it pear bankrekening NL 26 INGB t.n.v Fryske Krite Súdeast Drinte te Aalden. Opsizzen lidmaatskip foar 1 maaie. korreksjewurk en oersetten: redaksje - typewurk- layout- logistyk: Anne Tuiten Henk Kloosterman

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016

LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 FOARGONGER: DS. GERRIT GROENEVELD OARGELIST: 1 Wolkom en meidielingen Yntochtsliet = Psalm 98: 1 en 3 1) Lit no in nije lofsang hearre, in liet

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Deadebetinking 4 maaie 2011.

Deadebetinking 4 maaie 2011. Deadebetinking 4 maaie 2011. It is goed dat wer safolle minsken kommen binne om hjir de slachtoffers te betinken dy t yn de 2 e wrâldoarloch fallen binne yn har striid foar ús frijheid. Tige wolkom! In

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015

BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 BESLUTELIST FAN DE GEARKOMSTE FAN DE RIE FAN MENAMERADIEL Tongersdei 28 maaie 2015 Oanwêzich Foarsitter : de hear T. van Mourik Griffier : mefrou W. Bruinsma P.v.d.A. : mefrou M. van der Meer en de hear

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW

Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 22-05-2013 B&M/LLW 79 Begrutting 2012 Cie. Het Breedband voorstel is in de Statenvergadering van 20 maart jl. aan de orde geweest. 26-10-2011 J.A. de Vries Tasizzing: Het voorstel voor de toepassing ervan (breedband / glasvezel),

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018

Samenvatting / Gearfetting bidbook Lwd2018. De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 Samenvatting / earfetting bidbook Lwd2018 De toekomst van Leeuwarden 2018 De takomst van Ljouwert 2018 02 samenvatting gearfetting bidbook lwd2018 03 Culturele Hoofdstad van Europa Misschien bent u het

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder)

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) In klucht fan ASTRID BAIJS en JAN TOL Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje

Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011. Fan de redaksje Doarpslibben Ryptsjerk Winter 2010-2011 Colofon De doarpskrante is in inisjatyf fan doarpsbelang en wurdt troch har finansjeel stipe De krante wurdt fergees by leden besoarge en komt fjouwer kear yn it

Nadere informatie

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun maart 2017 Oan ús kriteleden... 2 Ferlotting en tagongsprizen... 4 Ledeberjochten... 5 Slange 50 jier ponghâlder... 6 Fytse foar 250 euro... 7 Útnoeging foar 25

Nadere informatie

Bêste minsken, Mei krite-groetnis, Anne Biesma

Bêste minsken, Mei krite-groetnis, Anne Biesma 1 Bêste minsken, It is al wer safier,de fakânsjes sille der foar de measten wol opsitte en dat betsjut ek dat der wer in nij kritejier oankomt en dat laket ús allegearre wol ta! It bestjoer hat drok dwaande

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

Earlik diele yn in grien Fryslân

Earlik diele yn in grien Fryslân Earlik diele yn in grien Fryslân Ferkiezingsprogram fangrienlinks foar de ferkiezingen fan Provinsjale Steaten fan Fryslân foar de perioade 2015-2019 DEFINITYF 29 jannewaris 2015 Earlik diele yn in grien

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer literer tydskrift sunt 1969 JIERGONG 2 NUMER 9/10 DESIMBER 2003 1 4,50 9 10 Yn dit nûmer 8 24 2 Redaksje 3 Gryt van Duinen, Fan Beuys oant Aldi 8 Marita

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16

Jrg. 3 2007 Nr. 1. Theun de Vries 6. J.J. Kalma 10. Fryske kentekens 16 Jrg. 3 2007 Nr. 1 Theun de Vries 6 J.J. Kalma 10 Fryske kentekens 16 Begjin jannewaris waarden de goed 800 skriften fan de dichter Obe Postma (1868-1963) dy t by de Fryske Akademy wiene, oerdroegen oan

Nadere informatie

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE

MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE SWIMBADTERREIN WOMMELS fanof 17.00 foar mar bist al C8 binnen! AC/DC-TRIBUTE CRAZY/DAISY MR.WALLACE BLACKBOXRED COSMIC U XIGATZE EINSTEINBARBIE HALLO VENRAY MAGICAL MYSTERY TOUR - BEATLES TRIBUTE FEMMES

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema

Foto s: Lykle Veenje, Klaas Hendriks, Johannes Herder, John van den Berg, Hendrik Jellema Colofon Initiatiefnemer: Dorpsbelang Lollum-Waaksens Begeleiding discussieavonden: Gesprekleiders: Haye Jacob Jorritsma Holger Bakker Klaas Hendriks Chantal van Sluys Johannes Herder Gerrie Folkerts Notulisten:

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen

OANFALSPLAN FRYSK. Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen 1 OANFALSPLAN FRYSK Nei in fersterking fan de posysje fan it Frysk yn alle maatskiplike domeinen Skriuwers: drs. P. Bergsma (Pedagogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy) dr. J. van der Bij (Ried fan de

Nadere informatie

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun

Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun Fryske Krite Hoarn Troch de Tael Forboun maart 2014 Ledeberjochten... 4 Douwe Egberts punten... 5 Krite Beverwyk US MEMMETAEL... 6 Útnoeging foar 22 maart... 8 Fryske Tsjerketsjinst yn Alkmaar... 10 Ferlotting

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Omrop Fryslân. Jierferslach

Omrop Fryslân. Jierferslach Omrop Fryslân Jierferslach 2011 Kolofon Produksje: Fotografy: Yllustraasjes: Opmaak: Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân Joël Puik, Omrop Fryslân Ynhâld Gearstalling organen Omrop Fryslân

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL Juni 2011 - Jaargang 41 REDACTIE: Voorzitter Nynke de Visser Harnemoune 1 tel. 463120 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12

Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Jrg. 6 2010 Nr. 2 Moanne fan it Fryske Boek 6 Jubileum Slach by Warns 10 425 jaar universiteit Franeker 12 Skriuwer en keunstner Anne Feddema (foto Heleen Haijtema). Sjoch side 6 en 7. 4 Fan de redaksje

Nadere informatie

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1

t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 t Skieppesturtsje febrewaris 2015 1 Kuikens: geef kuikens vanaf de eerste dag Garvo opfokmeel of Garvo opfokkorrel. Het meel heeft een fijne structuur en de korrel is een fijne korrel ( 2mm). De kuikens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

Meidielingeblêd Jiergong 21, Desimber 2015

Meidielingeblêd Jiergong 21, Desimber 2015 Meidielingeblêd Jiergong 21, 2015-2016 Desimber 2015 Fryske krite "Fier fan Hûs", Boadegraven e.o., Raaigras 22, 2411 DW Bodegraven www.fryskbutenfryslan.frl Oprjochte 15 jannewaris 1946 2 A. Schiere-Bouma,

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

mienskip@kimswerd.com

mienskip@kimswerd.com mienskip@kimswerd.com OM E TOER Herfst Op het moment dat deze Om e toer geschreven werd, leek dat seizoen nog een heel eind weg want 20 september en temperaturen van 24 tot 28 graden is moeilijk met elkaar

Nadere informatie

Burgumers, verhalen zelf

Burgumers, verhalen zelf Burgumers, verhalen zelf Uitgave Nut Bergum Burgumers, verhalen zelf Een verhalen bundel voor en door (oud) Burgumers Uitgave Nut Bergum e.o. Redactie Taeke Doevendans 2011 1 2 Voorwoord Een boek geschreven

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst

Ut de Smidte. 40 jier yn tsjinst 45ste jiergong / nûmer 1-2 - / juny 2011 / ferskynt 4 x yn t jier Ut de Smidte 60ste edysje De 60ste edysje fan it Genealogysk Jierboek is útkaam en befettet sân bydragen. 3 Rembrandt 4-5 Frysk yn Hollân

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Meidielingeblêd fan de Sékrite

Meidielingeblêd fan de Sékrite Oprjochting fan de Sékrite, Fryske Krite fan Lelystêd en omjouwing op 26 novimber 1971 Meidielingeblêd fan de Sékrite It idee om in Fryske Krite yn e nije polder op te rjochtsjen, ûntstie yn oktober 1971.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema

Informatie over het project De Centrale As, september 2010. Gedeputeerde Piet Adema NIJSKRANTE Informatie over het project De Centrale As, september 2010 Het woord is aan u. Waarom De Centrale As? Voor de zomervakantie hebben Provinciale Staten ingestemd met het Provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken,

Marsumer fan it jier Achte oanwêzigen, bêste minsken, Marsumer fan it jier 2011 Achte oanwêzigen, bêste minsken, It is wer safier. Wy binne takaam oan de Marsumer fan it jier 2011! Salang der in Aldjiersoertinking is, salang sil der ek in Marsumer fan it

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

Jaargang 10, 2006. Stifting ArgHis. Klaaikluten. Nijsbrief fan de Stifting ArgHis

Jaargang 10, 2006. Stifting ArgHis. Klaaikluten. Nijsbrief fan de Stifting ArgHis Jaargang 10, 2006 1 Klaaikluten Nijsbrief fan de Stifting ArgHis 1 COLOFON Foarôfwurd Klaaikluten verschijnt enkele malen per jaar en wordt uitgegeven door de Stifting ArgHis: ARGEOLOGYSK-HISTOARYSKE RUNTE

Nadere informatie

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie