DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Piet Rienstra (secr) Omrin Gerrie van der Veen De Hege Bouwen (penningmeester, bankrek. NL30RABO ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Rienk Nadema Hege Bouwen Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren adres buertplysje: of 2

3 WOLKOM OAN NIJE YNWENNERS Martha Smeding en Stephan Mast Omrin 22 HA JIM IT AL HEARD? Al in hiel skoft wist Roely dat sy yn novimber de Berenloop rinne soe. Nee, ik net hear, ik wurd der sa senuweftich fan, ja echt!! Mar fansels trainde ik wol mei har. In pear wiken foar de wedstriid sei Buter: Wêrom dochsto net mei? Spitigernôch binne der gjin kaarten mear jong.., oars hie ik wol gien. Buter is net sa gau ferslein: Ik sil sjen as ik in kaart krije kin en dan draafsto Bêst, ôfpraten.. Oeh, hie ik dat no mar noait sein, want hy hie fansels samar in kaart foar my. Dat sa styngen wy 2 novimber yn Harns by de boat te wachtsjen wy moasten Nijemardum fertsjintwurdigje op Skylge. Heareminsken, wat in minsken! Sa`n lytse 5000 rinners sille om 12 oere fuortsjitten wurde. Wy ha noch in lyts healoerke foar de start en it is moai waar, mar it waait toch ek wol wer, dus noch in t-shirt mei lange mouwen derûnder?? Ik moat ek noch efkes nei it húske oehh wat doch ik mysels oan, wat doch ik hjir.. Ik wurd hjir hielendal net gelokkich fan.. It is 12 oere en it startskot klinkt. Wy binne noch net iens in kilometer fuort en ik fernim al dat ik tefolle klean oan ha. 3

4 Ik swit my út de naden no ja miskien ha wy aanst de wyn oars en wurdt it wat better. Oeh, wat is it hjir drok ik moat romte ha.. en dus: ynhelje dat spul! Roely folge my braaf en hearde my wol protteljen, mar sy wie ferstannich en sei niks. De earste 10 km sitte derop en pff.. ik bin al hast stikken. Wat bin ik warm, ik doch dit noait wer! Roely draafde moai foar my út: kom Wiep, moai trochdrave.. Ja, do hast maklik praten, mar ik sjoch it net sitten. Nei in skoftke kamen wy op it strân. Oh hearlik, dy frisse wyn om de kop. Yn de krante styng letter dat sy allegear sa`n lêst hiene fan de wyn.. no ik net, ik ha der fan genoaten, no ja.. oant safier fansels. Noch 3 km te gean Kom op Wiep, de iene poat foar de oare, dan komst der wol. Roely hâldt my goed yn de gaten.en ja, dêr seagen wy de Brandaris. Holymoly, gelokkich wy binne der! Mar nee hear, de organisaasje fûn it noadich om noch in hiele ombocht te meitsjen by de haven del.. tsjonge jonge, moat dat no echt?? Ja hear, dêr is de reade loper,einlings de finish yn sicht: Hân yn hân binne wy oer de einstreek gien. Bearetrots op ússels!! Wy kinne der wer in heale maraton byskriuwe. Mar ik doch it noait wer Hè, hè, dit wie it foar dizze kear,oare kear wer mear. Groetnis WTHP 4

5 GRIENE SINGEL Geachte bewoners van Nijemirdum, Zoals menigeen inmiddels wel heeft ondervondenlaat de begaanbaarheid van de Griene Singel momenteel te wens en over. Met name het begin en het einde zijn niet in goede staat. De problemen van dit moment zijn vooral veroorzaakt door zwaar verkeer van aannemer Schagen die, in opdracht van onze gemeente, het betonnen fietspad over het Heidepaed heeft aangelegd. Natuurmonumenten is hier niet in gekend, en wij hebben daarover ook al geruime tijd geleden ons ongenoegen kenbaar gemaakt. Verder is aan het begin van de Griene Singel gerekend vanaf De Hege Bouwen, direct na de sluitboom keileem toegepast. De insporing was hier het diepst en de gedachte was dat keileem (waar, naar verluidt, vroeger in Gaasterland vaker paden mee werden verhard) de situatie zou verbeteren. Helaas is hier, kort na aanleg in het drogingsproces, wederom zwaar materieel overheen gereden dat diepe insporing heeft veroorzaakt met stagnatie van regenwater tot gevolg waar juist een goede afwatering was bedoeld. Dat heeft er weer toe geleid dat het voor paarden bedoelde deel ter plekke werd omzeild en het fietspaadje stuk werd gereden. Natuurmonumenten wil graag dat de Griene Singel op een behoorlijke manier begaanbaar is en blijft voor extensief verkeer als voetgangers, fietsers en (aangespannen) paarden. Om dat te bereiken hebben we aannemer Schagen gevraagd om samen met ons de situatie te beoordelen en vervolgens te komen tot verbeteringen. Op het moment van schrijven zijn nog niet alle details bekend, maar we denken aan de volgende maatregelen: Aan het begin en einde (de slechtste plekken) de bodem te vervangen door een materiaal dat ook onder natte omstandigheden voldoende draagkracht behoudt. De sluitbomen voorzien van een slot om te voorkomen dat zwaar verkeer zich toegang kan verschaffen en opnieuw schade aanricht. Met bebording ruiters en amazones alsmede aangespannen wagens nadrukkelijk vragen het voor hen bedoelde deel van de Singel aan te houden. 5

6 We doen ons best om tot een aanvaardbare situatie te komen, maar vragen tegelijkertijd uw begrip voor het feit dat de Griene Singel een bospad is en blijft op een ondergrond van zand en (dieper gelegen) keileem. Deze bodem is naar zijn aard, zeker onder natte en winterse omstandigheden niet geheel stabiel en daardoor niet berekend op zware belasting. Dat was vroeger al zo en dat is nog steeds zo. Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en blijven in contact met dorpsbelang. Vriendelijke groet, Beheerteam Natuurmonumenten Tel SINTEKLAASJUN Sneon 29 novimber komt Sinteklaas mei syn Swarte Piten wer yn it doarpshûs. Fia in whatsappke lit hy witte dat hy oere yn syn aginda stean hat. Dus alle bern, heiten en memmen, pakes en beppes: jimme meie dit net misse! As Sinteklaas wer útnaaid is dan is it feest foar de grutte bern. Dy kinne harren wer útlibje mei it balgoaien, spikerslaan en fansels fljocht it draaiend rad ek wer yn de rûnte. Dit jier ha wy foar it earst de beruchte (cavia) bargemotte-bak. Jimme witte it noch wol fan de tillevyzje mei André van Duin en Mieke Telkamp ik leau wol dat de nammen oanpast binne. Wy ha der wer sin oan, jimme dochs ek? Oant sneon 29 novimber. De lokaalferiening 6

7 WA BIN IK? Nee, dit lytse mantsje wie net Gert Baukema of Gert Beukens en nee, it wie ek net Pier Akkerman of Halbe Hielkema. Dizze blonde krollekop is Gerlof Hendriks en net ien dy t dat seach. De foto is yn Warns makke by Gerlof syn âldershûs en hy is hjir sa n tsien jier âld. De pony dêr t hy op sit is in útfanhuzer út Ponypark Slagharen. It Ponypark socht foar it winterskoft gastgesinnen foar de pony s. De bistkes moasten de hiele simmer mei bern omhobbelje en koene dan op ferhaal komme. Gerlof fertelde dat de pony s net mear safolle fet op de lea hienen, boppedat wienen se wend om rûntsjes te rinnen en dat joech wolris konsternaasje. Hy mei noch graach wat bistespul om him hinne ha. Oan it Wytlânsdykje kin men syn moaie lama s bewûnderje. Op stâl steane op t heden alpaca s (dat binne in soarte fan miny lama s) en dêr ferwachtsje Gerlof en Annemien meikoarten gesins-útwreiding. De sûkerbôle lizze wy efkes yn it argyf en wy binne benijd as jimme witte wa t dit famke is. Belje gau Dat kin oant en mei sneon. Jantsje 7

8 SNEEUWVRIJ MAKEN EN HOUDEN VAN DE STOEP IS GEWENST In Nederland kennen we geen gemeentelijke administratieve sancties voor het niet sneeuwvrij maken van de stoep zoals in België. En in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening, lees gemeentelijke verordening) staat geen regeling meer die burgers dwingt hun stoep sneeuwvrij te vegen. Maar heeft de overheid dan echt geen mogelijkheid burgers hiertoe te dwingen? Er is een uitzonderingsregel in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten voor de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM). Daarin hebben de lidstaten van de Raad van Europa de belangrijkste mensenrechten en fundamentele vrijheden vastgelegd. Recht op leven, verbod van foltering en vrijheid van meningsuiting zijn daar voorbeelden van. In artikel vier staat het verbod van slavernij en dwangarbeid. Daarin staat dat niemand mag worden gedwongen dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten. Er zijn echter vier uitzonderingen die niet onder dwangarbeid of verplichte arbeid vallen. De laatste daarvan: elk werk of elke dienst, welke deel uitmaakt van normale burgerplichten. Onder normale burgerplicht kan ook de oproep om het stukje trottoir dat voor uw huis ligt sneeuwvrij te maken vallen, eventueel ook het stukje van uw buurtbewoner als deze niet in staat is om dit zelf te doen, en dan liefst tot de voordeur. U doet de postbode, krantenbezorger, appelboer, warme maaltijd bezorger, Jehova getuigen enz. er een groot plezier mee. En natuurlijk uzelf, even lekker buiten, en u wordt weer bereikbaar. Namens bestuur dorpsbelang Nijemardum Piet Rienstra 8

9 WERKEN IN DE WERELDWINKEL Waarom werken wij met dertig enthousiaste mensen bij Wereldwinkel Gaasterlân? Omdat we een droom hebben. We dromen van eerlijk delen, met als doel het leven te verbeteren van mensen in een oneerlijk verdeelde wereld. Al in 1990 werden de eerste plannen gemaakt om een Wereldwinkel op te richten in Gaasterland, we bestaan dus al bijna 25 jaar. Maar het is niet een eenvoudige klus om een winkel te runnen met alleen maar vrijwilligers. Er komt veel bij kijken. Daarom werken we ook met werkgroepen, elk met een eigen taak en verantwoordelijkheid en een overkoepelend bestuur. We hebben een werkgroep winkel-inkoop. Zij reizen regelmatig naar Culemborg om de mooie spullen uit te zoeken. Dit doen ze rechtstreeks bij de importeurs De werkgroep winkelinrichting-etalage zorgt er voor dat de winkel er altijd piekfijn uitziet. Elke 14 dagen wordt er geëtaleerd en komen er weer andere dingen in de winkel. De werkgroep kerstpakketten komt al in september in actie om weer zoveel mogelijk klanten te informeren en enthousiast te krijgen voor een fairtrade kerstpakket. De werkgroep PR en activiteiten, de genaamd, doet aan voorlichting, schrijft stukjes in de krant, staat op markten en braderieën en geeft presentaties over eerlijke handel. En met zoveel vrijwilligers zijn er ook mensen nodig die het wel en wee van de medewerkers in de gaten houden. Zij zorgen ook voor het jaarlijkse uitstapje en een kerstattentie. Een paar mensen houden zich bezig met de website en facebook. Zo kun je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws. Dit is wat er achter de schermen gebeurt. Maar er is natuurlijk ook nog het gewone winkelwerk. Over het algemeen staan we twee dagdelen per maand in de winkel. Maar het is soms een hele klus om het rooster rond te krijgen. Daarom zouden we er wel enkele enthousiaste mensen bij willen hebben. 9

10 Wereldwinkel Gaasterlân F.D. Hoekstraplein 3, Balk Heb je ook een droom, zou je willen bijdragen aan een wereld die eerlijker verdeeld is, spreekt het werken in de wereldwinkel je aan, dan willen we graag met jou in contact komen. We kunnen dan in een gesprek bekijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Contactpersonen: Nel Kranenburg telefoon Jannie Feenstra telefoon Deutsche Stiftung Denkmalschutz De Deutsche Stiftung Denkmalschutz (Duitse Stichting voor Monumentbescherming) is een Duitse private organisatie, opgericht in 1985, die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed in Duitsland. De stichting is voorloper op het gebied van beheer van cultureel erfgoed in Duitsland. Jo sille tinke wat is dit no wer? Dat sil ik jo út de doeken dwaan. Op in snein rûn ik mei Grietsje oer Heaburgen en foar de pleats fan de fam. Zuijderhoff oer seach ik dit buordsje op in peal spikere. Ik tocht earst dat it út de oarloch mei Dútslân kaam. Dus mar efkes Google-je en hjir boppe stiet it antwurd. Hoe komt sa n buordsje hjir no? Fûnen Dûtske fakânsjegongers it hjir sa moai dat se it op de peal spikere ha? It is fêst stellen want Dútslân hat hjir net folle mear dat as beset gebiet neamd wurde kin en hoelang sit it al oan de peal? Wa t it wit mei it sizze. Groetnis, Piet Rienstra 10

11 NOCH BY JUF It is krekt 1,1 kilometer fan ús hûs ôf om by de famylje v.d. Wal op Hoitebuorren te kommen. Op in freedtemiddei sko ik oan by de grutte keukenstafel dêr t 2 blonde famkes drok oan it kleurjen binne. Oei, wa fan e twa is Siegrid, want dy sil ik ynterviewe. Ik doch ik gokje en ha it ek noch goed. Dan moat de oare Amarins ( 6) wêze. Wat in prachtige Fryske nammen ha jim. Ja, seit Siegrid, dat ha heit en mem betocht. Sels is se net kapot fan har namme mar dat komt fêst noch wol. Heit Durk soarget foar in bakje kofje foar my en wat drinken foar de bern. Jorrit ( 10) sit yn e keamer en docht, sa te hearren, in fuotbalspultsje. Siegrid is 8 jier en sit yn groep 5 by juf Iris, juf Geeske en juf Tiny. Trije juffen? Ja, mar juf Tiny is no net op skoalle, want dy hat krekt in baby. Hoe fynst it op skoalle? Leuk. Wat fynst dan leuk? Taal en spelling. Bist dêr ek goed yn? Dat wit ik net. Wat fynst it ferfelendste fak op skoalle? Frysk, want dat is saai. Saai??????? Wat dogge jim dan as jim Fryske les krije? Frysk prate en skriuwe en rekkenje. Rekkenje? Ha jim Fryske sommen? Gean dy oer fierljeppen, aaisykjen en skûtsjesilen? ( heit laket en hat der neffens my ek noch noait fan heard; bin ik net de ienichste) Ik lit myn fantasy de frije loop en betink in Fryske som: Carl en Boake binne oan it aaisykjen; Carl fynt yn in oere 4 aaien en in broedsje en Boake fynt 2 broedsjes. Hoefolle graden wie it dy moarns? Praatst altyd Frysk? Nee. Wy moatte Nederlânsk op skoalle prate. Allinnich net as wy Frysk ha. En sneons en sneins praat ik ek Frysk. 11

12 Ha jim húsdieren? Wy hienen poezen, kninen, geiten en kipen, mar no ha wy allinnich noch poezen en kninen, want de kipen binne allegear deagien troch de foks. ( no, Reintje hat ek al ris by ús west; as ik m tsjin kom!) Hast ek in lievelingsbist? Ja, de poes. Siegrid fertelt dat se 3 poezen ha en ien derfan fynt it hearlik om by har yn e nekke te lizzen. Siegrid mei der wol oer, sa n lekker waarme sjaal. De kninen moat heit fersoargje. Wat wolst letter wurde? Sjongeres of in sirkusartyst of wat mei bisten (no t ik dit sa opskriuw tink ik dat in kombinaasje ek wol kin. Ik sjoch it foar my: in sjongende artyst yn it sirkus dy t keunstkes docht mei hûntsjes.) Kinst moai sjonge? Se knikt. En wat soest graach yn it sirkus dwaan wolle? Clown liket har moai. No, dan binne der hjir yn e hûs wol twa dy t dêr foar yn e widze lein binne, seit heit. Op de fraach as se wolris televyzje sjocht, seit se: tuerlik! Watfoar programma s: Lachen om home-video s, Chica Vampira, Allstars. Mar dy lêste ha ik noch mar 2x sjoen en doe barde der wol wat slims. En it Sinteklaassjoernaal; dêr sjocht de hiele húshâlding ek graach nei. No, ik kin meiprate want ik folgje it ek elke kear en ik fyn it noch leuk ek! Wat fynst leuk om te lêzen? Strips, sa as Tina, Penny, Jan, Jans en de kinderen en noch ien mar se kin net op e namme komme. Se beskriuwt de haadpersoanen wiidweidich mar sorry, ik wit it ek net. Siegrid hat op skoalle krekt in boekepresintaasje hân. It boek gie oer in nylhoars en se fûn it in moai boek. Wat fynst moaie muzyk? Jan Smit en Ariana Grande. Ariana Grande? En Siegrid spelt kreas hoe t ik dy namme opskriuwe moat. Elke kear as wy oan dizze fragen ( sa as tv-programma s en muzyk) ta binne, fiel ik my âlder en âlder want wa is Ariana Grande? Is it in man of in frou? Wat foar muzyk heart derby? As ik thús bin, sykje ik op You Tube nei de muzyk en ja hear, 12

13 as ik it hear, komt it my net hielendal ûnbekend foar. Gelokkich mar. Hast sels ek in muzykynstrumint? Nee, dat mocht net. Hoesa net? Ik sit no op volleybal. Wy ha foarige wike in toernoai hân en dat gie best wol goed. As ik letter in ynstrumint kieze mei is dat in gitaar. Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Nee. Wêrom net? Ik kin alle minsken al en der is gjin snackbar! Mar hast hjir dan gjin freondintsjes wenjen? Jawol. Esri, Amber, Hilde en Iris. Foar de snackbar hoechst oars ek net safier. Of mist de kleanwinkels? Nee, Siegrid hâldt echt net fan shoppen. Se is bliid dat mem dat foar har docht. Wat foar boartersguod fynst it moaist? De space-scooter, de computer; dêr bin ik oan ferslave, fuotbaljen, skommelje, kleurje en knutselje. Mem hâldt ek fan knutseljen en dat kin se ek hiel goed, seit Siegrid. ( No, ik hear it al, do meist graach bûten boartsje! En dy computer? Ja, ik snap it wol, asto wurch bist fan it bûtenboartsjen, is it hearlik om efkes efter de computer te krûpen. Dat heit en mem soks no net snappe!) Watfoar iten fynst it lekkerst? Pizza-salamy! En earpels mei griente? Earpels mei beantsjes, slaad of reade biten. En sprútsjes, dêr hâldt se net fan! Helpst heit of mem wolris? Wy moatte de boarterskeamer en ús klean opromje en nei iten de tafel ôfromje en snein ha ik sop klearmakke. Soa, hoe diesto dat? It gas oanstekke, wetter yn de panne dwaan, griente deryn, en riere. O ja, en ek noch de gehakbaltsjes draaie. En, wie it lekker? Ja, der siet allinnich wat tefolle griente yn. Kin it dy wat skele hokke klean ast oan hast? 13

14 Jaseker! Siegrid is tige kritysk. Benammen mei sokken en ûnderbroeken. It moat wol wat by de klean passe, fynt se, mar mem siket it foar har klear en dy hat wol in goede smaak. Yn it wykein mei se sels kieze en dan rint se it leafst yn in joggingbroek. Siegrid is net fan e rokjes en jurken. Hast ek op fakânsje west? Ja, nei de Beerse Bulten, in leuke camping. Do hast al ferteld datst graach efter de computer sitst. Wat dochst dan? Dan sit ik op Facebook, op Hyves of spelletjes.nl. Ast no 2 winsken dwaan mochtst, wat soest dan winskje? Dizze dame is hieltyd rap mei har antwurden, mar no nimt se al wat mear tiid. Dat is net handich, seit se, ast winsken lûdop seist, komme se net mear út! Ja, dan steane jo mei de mûle fol tosken. Heit besiket dochs noch wat út har te krijen en dan fertelt se dat se graach in pony wol en graach yn in lân wenje wol mei huzen fan snobbersguod en allegearre prinsessen en hynders en snie en it hea foar de hynders bestiet út sopstengels en. Siegrid betinkt der hieltyd wer mear by. Ik soe dêr wol in tekening fan ha wolle, siz ik. Soest dy foar my meitsje wolle? Ja, dat wol se wol. Se sil de tekening by ús troch de brievebus goaie neidat ik har ferteld ha wêr t ik wenje. O, by dy kipen. Der giet in ljochtsje by har op. Us hinnen meie middeis wolris efkes omtoffelje en binne sa no en dan ek wol ris op it skoalplein. Dêrfan komt it dat se de hinnen wol ken, mar my dêr net by pleatse koe. Hat se dochs wer wat minsken kennen leard yn Nijemardum en ik wit no wat mear fan Siegrid. Bedankt! As ik de jûns noch efkes foar The Voice sit, hear ik fan e presintator dat der in ferneamde sjongeres optrede sil. Har namme: Ariana Grande! Wat in tafal! Coby 14

15 SINNICH MEI SINNE De dagen worden snel korter en de avonden navenant langer. Tijd om als commissie weer eens om tafel te gaan zitten. We hebben teruggekeken op onze zonnepanelenactie en onze vloerisolatie-actie. De zonnepanelen gaan nu even een rustige tijd in, en de verwarming is inmiddels al weer bezig de temperatuur in onze huizen op peil te houden. En hoe beter het huis is geïsoleerd, hoe minder hard de verwarming hoeft te werken, hoe minder Co2 ons milieu belast en hoe minder hard de euri onze portemonnee ontvluchten. De mensen die afgelopen voorjaar en zomer hun kruipruimte hebben gevuld met isolatiechips (of anderszins hun vloeren hebben geïsoleerd) zouden daar nu de effecten van moeten merken. Minder koude voeten of optrekkend vocht bijvoorbeeld. En later volgt een lagere gasrekening als het goed is, wat sowieso een warm gevoel oplevert. We hebben ons eveneens beraden op wat we nog meer kunnen doen om Nijemirdum te verduurzamen. Zo hebben we onze gedachten laten gaan over de mogelijkheden van een voedselcollectief, besparing op drinkwater of het delen van spullen. Het is soms best lastig om een onderwerp te kiezen dat we ook praktisch in Nijemirdum handen en voeten kunnen geven. Mocht u daar een goed idee voor hebben dan houden we ons uiteraard aanbevolen. We willen graag medio januari a.s. een nieuwe avond beleggen in ons dorpshuis om Nijemirdum weer een stapje vooruit te brengen qua duurzaamheid. Hoe we die avond precies gaan invullen hoort u uiteraard tijdig van ons. Commissie SmS Rienk, Roelof en Ronald 15

16 CARBID SCHIETEN OP OUDJAARSDAG Al jaren lang luidt de jeugd het oude jaar uit door het schieten met carbid op oudjaarsdag. Een gezellig en sociaal gebeuren, waar menig dorpsgenoot op af komt. Officieel is het volgens de regels van de overheid verboden, maar de gemeente gedoogt tot nu toe nog steeds deze traditie. Echter, vorig jaar werden de geluidsnormen behoorlijk overschreden. Dit gaf overlast voor een aantal mensen uit ons dorp. Om dit gezellige gebeuren toch te kunnen blijven doen op het einde van het jaar, is het verstandig om minder harde knallen af te steken en het voor iedereen acceptabel te houden. Wij rekenen op jullie medewerking en hopen op weer een gezellige jaarwisseling! Doarpsbelang Nijemardum JAARWISSELING Net als vorig jaar willen we Oudejaarsavond en de jaarwisseling goed laten verlopen. Immers, het moet een feest zijn voor iedereen. De gemeente De Friese Meren heeft samen met alle besturen van de Dorps- en Plaatselijke Belangen in de gemeente, de jaarwisseling van vorig jaar geëvalueerd. Voor de komende jaarwisseling zijn de volgende afspraken gemaakt. - Vuurwerk afsteken mag van 31 december uur tot 1 januari 2.00 uur. Hierbij natuurlijk rekening houden met ouderen en andere buurtbewoners, maar zeker ook met huisdieren. En: het opruimen van het vuurwerk ging vorig jaar prima, graag ook nu weer na afloop eigen vuurwerkrommel opruimen. Dit scheelt de gemeenschap veel kosten. - In de nieuwe APV is carbid schieten verboden! De Burgemeester kan echter plaatsen aanwijzen waar het wel is toegestaan en nadere voorschriften stellen. We zijn voornemens de traditie in ere te houden, maar dan moeten de plaatsen wel aangewezen worden. Daarom graag doorgeven, of , op welke locaties men carbid wil gaan schieten. Dan kan de burgemeester het op die locaties toestaan. 16

17 - Om overlast en schade te voorkomen wordt geadviseerd om met carbid te schieten buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar waar het carbidschieten zich afspeelt. Denk om elkaar en voorkom dat de omwonenden en dieren (geluids)overlast ondervinden. Maak er op 31 december een leuk feest van; schiet i.v.m. de veiligheid alleen overdag van uur tot uur met carbid. - Kalken moeten we niet willen. Je zit aan een andermans eigendom en er kan schade ontstaan. Vooral bij vorst kunnen de bewoners de ruiten moeilijk schoonmaken. Kalken is niet meer van deze tijd en bewoners hebben er grote moeite mee. - Vreugdevuren in tonnen zijn toegestaan: tonnen met daaronder een zandbed, om schade aan groen of bestrating te voorkomen. Het brandmateriaal moet schoon hout of open haardhout zijn. Voor een vreugdevuur in tonnen is geen vergunning noodzakelijk. Wel moeten de restanten worden opgeruimd en afgevoerd. - Voor brandbulten of andere vreugdevuren zonder tonnen wordt geen toestemming gegeven. Ze zijn illegaal en worden beschouwd als een overtreding. Vaak veroorzaken brandbulten schade aan het wegdek of aan groenvoorziening. Ook veroorzaken branden vaak overlast bij omwonenden en ergernis als de restanten blijven liggen. Omwonenden zijn vaak ook angstig als in de nabijheid van hun woning brandbulten ontstoken worden. Dit kan niet de bedoeling zijn. - Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, gemeente) wordt door het Openbaar Ministerie zwaar gestraft. - Schade en incidenten melden. Tot slot is het van belang dat u aangifte/melding doet van kwalijke incidenten rond de jaarwisseling. Alleen door actief meldingsgedrag door ons allen richting brandweer en politie, kunnen er maatregelen genomen worden richting daders en draait de gemeenschap er niet voor op. Schade en vernielingen kunt u anoniem melden op telefoonnummer

18 Bij ernstige incidenten uiteraard eerst 112 bellen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Arnold Otten. Hij is bereikbaar via of Binnenzetten afvalcontainers Tot slot willen we iedereen adviseren om rond de jaarwisseling de afvalcontainers en andere losse voorwerpen als brievenbussen, speelattributen etc. tijdig binnen te zetten, dit om mogelijke vermissing en schade te voorkomen. Zoals ook al op de afvalkalender staat vermeld behoren de containers bij de woning en is de eigenaar bij vermissing of schade aansprakelijk. Bestjoer doarpsbelang FOLLE LOK EN SEINE! Hjirby noegje wy jong en âld, en alles dêr tuskenyn, út om op 31 desimber, nei Middernacht, elkoar by detoer it bêste ta te winskjen foar it nije jier. Fansels kinne wy der ek in gleske by drinke en it is moai as safolle mooglik minsken meigenietsje kinne. Wy begripe dat dêr ek fjoerwurk by heart, mar tink der wol om dat it ôfstekken feilich bart, dus: Gjin fjoerwurk tusken de minsken smite en soargje dat der neat fernield wurdt! Dan wurdt it foar eltsenien in noflik nijjier. Oant sjen by de Toer! Feestkommisje en bestjoer doarpsbelang 18

19 IT HIMD FAN IT GAT Folluk rop ik by de efterdoar op nûmer 81 fan de Lyklamawei. It duorret eefkes en ik sil it hast weagjeom fierder te rinnen. Dan ferskynt Fekke syn holle in bytsje skean om e hoeke. As hy my sjoch giet de doar iepen. Do meist der wol ynkomme, mar sy is der net hear! Ik kom net foar Klaasje, mar foar jo. Foar my? freget Fekke ferheard. Kom dan mar gau fierder. en twa tellen letter sitte wy oan e kofje. As ik him fertel dat ús redaksje it wol heech tiid fynt om him as âldste ynwenner fan Nijemardun út te noegjen foar in ynterview yn ús Doarpsnijs, seit Fekke: Ja, ik ha ek al ris tocht: wat frjemd dat se my net freegje. Ja, ja. Dan komt Klaasje mei har soan Jan troch de doar en ús petear rekket op in oar spoar. Yn de Peaskedagen fan dit jier waard Klaasje net goed. Se rekke nei it sikehûs en it die bliken dat sy skea oprûn hat oan har harsens: In foarm fan afasy. Dêrtroch is it deistich bestean fan Fekke en Klaasje tige yngripend feroare. Alle dagen komt de thússoarch oer de flier en Klaasje har bern wolle safolle mooglik mantelsoarch biede. It slagge Fekke earst hast net om syn wei te finen yn de nije sitewaasje thús, mar stadichwei begjint it al wat te wennen. Wy prate ôf dat ik op in middei oankomme sil foar it ynterview, mar dan betinkt Fekke dat hy ek alris foar Radio Gaasterlân west hat mei in ferhaal, benammen oer syn jonge jierren. Ik ha der twa CD s fan. Wolsto dy net ha? Thús belusterje ik dy petearen, mar ik wol graach mear hearre oer it lange libben fan Fekke Aukema. Sadwaande hingje ik in pear dagen letter op in moaie middei myn jas by harren oan e kapstok en begroetsje Klaasje, dy t (foar straf) yn e keamer sit te sokkebreidzjen. Yn e keuken sit Fekke al op e praatstoel. Hy hat in soad te fertellen 19

20 Wêr binne jo berne? Ik bin op 12 febrewaris 1924 as âldste soan fan Marten en Tryntsje Aukema yn Sondel berne. In pear jier letter binne wy nei de Lyklamawei yn Nijemardum ferhuze. Heit sutele mei peteroalje en begûn letter in taksybedriuw. Wy hiene ek in lyts winkeltsje mei negoasje yn it hûs dêr t ús Lykele no noch wennet. Watfoar oplieding ha jo dien? Ik ha oant myn fjirtjinde jier op de legere skoalle sitten. Earst by juffer Flesch en juffer Salverda. Doe by de masters Zijlstra en Piebenga en ek noch by master Ringnalda. Ik wie net sa n learder. Heit fûn dat ik it middenstânsdiploma helje moast, want dan koe ik letter syn bedriuw oernimme, mar ik hie skjin myn nocht fan skoalle. Dan mar oan it wurk? Myn earste plak wie by Willem Eppinga, dêr t ik it melken leard ha. Moarns om kertier oer fjouweren derôf. Earst de boer wekker klopje en dan oan e slach, mar ik koe der net lang bliuwe en gyng doe nei Aldemardum: earst by Jabik Ploegstra op de pleats (dêr t Foeke de Jong no wennet) foar 85 gûne yn it jier plus kost en ynwenning. Letter by Titte Kerst Beuckens dêr t ik it ploegjen ek leard ha. Dat foel net ta. De fuorgen leinen yn it begjin as in heale moanne oer it fjild, mar ik ha it rêden. It waard oarloch en jo wienen jong.. Ik moast keurd wurde en waard oproppen om yn Dútslân oan it wurk te gean. Titte Kerst Beuckens frege útstel foar my oan. Dat slagge twa kear, mar it útstel waard gjin ôfstel.. Fekke Aukema reizge lykas as tal fan oare jongkeardels ôf nei Dútslân. It koe net oars. Us mem oppere noch dat ik wol ûnderdûke koe yn ús tsjerke, dêr t heit koster wie, mar dat woe ik perfoarst net. Ik wie njoggentjin en stapte op e bus nei Ljouwert en doe mei de trein rjochting Hannover. In bang aventoer yn e mjitte? Alles wie ûnwis, mar ik wie net bang. It aventoer lokke ek wol wat En dan rekket Fekke op e tekst oer syn tiid yn Dútslân. It wurk by in boer, dy t sels nea by de kij kaam, en him wol mei ha woe want Fekke koe ommers melke. De ferskrikkingen fan bombardeminten, de earmoede, it lijen fan benammen de swakke minsken, de smoargens, it ûngedierte, de 20

21 luzen dy t elkenien oprûn en de ûnferskilligens dy t oer him kaam. Ik wie safier hinne dat ik samar oaren tekoart dwaan koe as ik my bedriege fielde. Elkenien die alles om mar te oerlibjen Dochs ûntstiene der ek freonskippen, b.g. mei Kees en Harry, jonges dy t ek stjoerd waarden. Mei harren makke hy yn it grutste geheim bûter fan de rjême dy t sy fan de kowemolke dreagen. De bûter waard ruilhannel en sa besochten sy te oerlibjen. De Kanadezen kundigen de befrijing oan. Earder as hjirre wienen wy frij, mar noch net wer thús fansels. De weromreis mei myn maten wie dreech. In soad diken en brêgen leinen yn pún, mar wy berikten de grins by Enschede. Kees hie ferkearing yn Dútslân krigen en naam syn faam, dy t by deselde boer as ús oan it wurk wie, mei. Sy hjitte Watje en kaam út Poalen. Watje mocht net mei de grins oer. Wat no? Kees woe har net misse en dus wie Fekke tsjûge by harren houlik, dat samar sletten waard op e grins nei ús lân. It jonge pear koe oan in nije takomst yn ús lân begjinne. Jo namen gjin Watje mei? Nee, mar de befrijing makke alle remmen los. Der waard dagenlang feestfierd, ek yn Sondel dêr t ik nei in lange reis, soms mei in boerewein of in frachtwein, mar ek wol rinnende, úteinlik bedarre. In muoike begroete my hertlik en doe op nei Nijemardum. Ik wit noch goed dat ús Lykele, dy t noch in beuker wie doe t ik fuort gie, it net op my stean hie. Einlings wer by heit en mem thús! Ja en mar gau oan e slach, want thússitte koe fansels net fûn ús heit. Hy woe my oan it tûkebinen ha. Ik hie der gjin nocht oan, einliks wist ik net wat ik wol woe. Earst bedarre ik wer in skoftke by Titte Beuckens. Letter bin ik molkrider nei it fabryk yn Sleat wurden en boerefeint by tal fan boeren yn e omkriten, mar it moaiste plak wie wol by Freark Twynstra. Ik fûn it dêr machtich! Yn 1971 koe ik oan e slach by Lankhorst yn Snits. Dat wie in prima bedriuw. Ik ha dêr fjirttjin jier mei in soad nocht as heftrucksjauffeur oan it wurk west. En de leafde? As jongfeint skarrele ik gauris mei maten yn it Jolderenbosk om en joech de eagen goed de kost. Soms slagge it om kontakt te krijen mei in moaie faam, mar 21

22 net altyd. Op in dei wie it feest yn Riis en by it fjoerwurk moete ik Jantsje Zeldenrust fan Aldemardum. Dat wie it begjin fan ús ferkearing. It waard wol serieus, mar Fekke gyng net nei de goede tsjerke en dat wie net sa t it hearde. Fekke makke it út en dat woe Jantsje (snik-snik) einliks net en dan rekke it wer oan. Sa hat it wol in skoftke knipperljochte. Yn 1953 kaam der yn e Wissebuurt in húske frij en doe ha Fekke en Jantsje de lapen byinoar smiten. Sy binne yn e Grifformearde Tsjerke troud. Doe t Jantsje swier wie fan har earste poppe krige sy in nierkwaal. It jonkje dat berne waard, koe net libje. Twa jier letter krigen se wer in poppe, mar it berntsje hat net libbe. Fekke en Jantsje ha seis berntsjes gean litte moatten, mar yn 1965 lei der in sûn jonkje by harren yn e widze. Wat sille jimme mei lytse Marten út e skroeven west ha. Jawis, dat wie prachtich. Jierren nei ús Marten ha wy noch in famke krigen dat net libje koe. Spitigernôch hat Jantsje net lang goed foar har man en berntsje soargje kind. Sy wie faak siik en waard troffen troch in harsens-ynfarkt. De lêste tsien jier fan har libben wie sy ynfalide en dat wie in hiele soarch. Hoe ha jo dat al dy jierren rêden? Ik ha help yn e hûs hân fan miskien wol tritich famkes fan de Gezinsverzorging. Sa hjitte dat doe. Omdat ik ek wol yn e ploegetsjinst siet, wie ús Marten gauris by syn pake en beppe of by buorlju oer de flier. Fierders frege ik famylje, freonen en kunde om nei Bloemkamp yn Boalsert te gean. Jantsje hat dêr seis jier wenne en hiel wat minsken hawwe har jierrenlang besocht. Dat wie geweldich, mar de libbensmoed stie faak op in leech pitsje. Jimme wiene troud, mar ha net folle sûne, lokkige jierren belibbe. Nee, it wie foar Jantsje slim en foar my ek swier om as man sa jong al allinnich troch it libben te skarreljen en it wie ek net maklik foar ús Marten. Jantsje stoar yn Sy is 52 jier wurden. En doe moasten jo op en nij de tried fan it libben oppakke Ik ha help socht. Idske Burggraaf hat tige har bêst dien om de boel hjir geande te hâlden. Sy wie in hiel leave frou en hat dik fjouwer jier by ús west. Fierders kaam Klaasje ek wol gauris om e hoeke. 22

23 Dy Klaasje. Ik koe har al fan froeger doe t wy allebeide by deselde boer wennen. It wie in fleurige faam. Sy hie ferkearing mei Freark Beuckens, dy t as soldaat útstjoerd wie nei Ynje. Doe t sy letter trouden fregen sy my om harren mei de taksy (fan ús heit) nei it Gemeentehûs yn Balk te riden. Sy kamen net fier fan ús ôf te wenjen. Klaasje har Freark hat ek lange tiid siik west. Hy is amper 48 jier wurden. Jimme sieten wol in bytsje yn itselde skip. Klaasje en ik hiene al in soad stoarmwaar meimakke, mar stadichwei bedarre dat en kaam der romte en fleur yn it libben. Wy gyngen der gauris tegearre in dei op út nei famylje of nei konserten. It libben lake my ta en ik woe Klaasje graach by my ha. Ha jo wolris op fakânsje west? Klaasje en ik ha mei in busreis nei Eastenryk west. Wat in wille ha wy doe hân. Wy ha ek faak yn Slagharen west en yn Beekbergen. Yn Seelân ha wy de stoarmfloedkearing besjoen. Lêze jo in soad? Hjir op souder stiet in hiele steapel fryske boeken. Dêr sutele Bram v.d. Werf eartiids mei. Middeis lis ik altyd efkes op bêd, mar ik kin net sliepe en dan lês ik dy boeken. Moai hear! Ik lês de krante en it Doarpsnijs fyn ik ek prachtich. Hokke tv-programma s sjogge jo nei? It nijs en GTST, the Bold and the Beautiful en de sport. It fuotbaljen en it reedriden. Watfoar muzyk meie jo graach hearre? Koperblazers en manljuskoaren. Klaasje en ik ha nei tal fan konserten fan korpsen en koaren west en sneintemoarns lústerje wy nei Prelude op Omrop Fryslân.Fekke hat sels ek by in korps spile en songen by ferskate koaren; hy mocht froeger ek graach dûnsje. Wêr tinke jo mei nocht oan werom? Oan myn earste fakânsje mei Klaasje nei Eastenryk. Ik fielde my sa licht en frij.. 23

24 Wêr soene jo noch graach hinne wolle? De stêd Venetië yn Ytaalje skynt hiel moai te wêzen. Dat liket my wol wat ta. Watfoar iten meitsje jo graach klear? Stimp-stamp fyn ik hiel lekker. Fekke leit út hokke yngrediïnten hy der by brûkt en syn hannen struie yn e loft mei allerhanne lekkere krûden. Klaasje hat wylst besite krigen fan har broer út Balk. Sy beprate de nijste nijtsjes en drinke kofje yn e keamer. As hy letter wer ôfset jout Klaasje har gesellich by ús del. Wat ha jimme grutte ferhalen seit se en jimme ha noch net iens kofje hân? Dêr wurdt no gau wat oan dien. Dan lústerje wy nei Fekke dy t mei ynmoed fertelt oer de tsjinslaggen dy t in minske der soms ûnder hâlde kinne en dy t, benammen yn syn jonge jierren, faak net besprekber wiene.. Dan komt ien fan Fekke syn trije pakesizzers troch de doar mei de kaaien fan de auto. Hy is automonteur en ek mantelsoarger fan pake syn auto. Fekke hat it mar goed regele: syn handige bakje komt de winter wol wer troch. Wolle jo fierder noch wat kwyt oan de lêzers fan it Doarpsnijs? Fekke tinkt djip nei: Wês mar leaf en steun elkoar. Hy hat sels besocht om dat yn praktyk te bringen. Mei de frou, dy t hy leaf hat en op hannen draacht hopet hy oare simmer te betinken dat sy 25 jier byelkoar binne. In jubileum dus, dêr t nei útsjoen wurde kin. Wy wurde der suver fleurich fan en fine dat soks einlings wol fierd wurde moat en wa sil it sizze: faaks wapperje de Pompeblêden dan wol op de hiele Lyklamawei! Tige tank foar jo ferhalen Fekke en ik hoopje dat it jubileum-jier ek in jubeljier foar jimme wurde mei. Annie 24

25 NIJEMIRDUMMER BILJARTTOERNOOI LIBRÉ OPEN 19, 20 EN 21 DECEMBER Voor het zesde jaar op rij zal het toernooi weer worden gehouden. Opgeven voor het toernooi kan bij Riny Kramer tel Het toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsors die ons op diverse manieren ondersteunen. Op de beamer worden zij tijdens het toernooi gepresenteerd. Hierbij willen wij de sponsors al vast bedanken. Aanvangstijden: Vrijdag; uur en uur Zaterdag; 9.30 uur, uur, 14.15, uur en uur. Finaledag zondag vanaf uur. INSCHRIJFGELD 10,00 P.P. Riny Kramer SIZWIZE FAN DE MOANNE Al twirret de wyn en draait er noch sa faak do krijst him wer yn e rêch 25

26 OALJEKOEKEN-AKSJE/ OLIEBOLLEN-ACTIE Ha jim der ek wer sa n sin oan? Om in hap te setten yn in waarme oaljekoek? No, wij wol! En dêrom sille wy op woansdei 31 desimber wer drok oan t bakken. Mar wy bakke net allinnich foar ús sels, wy wolle ek graach dat jim wer komme. It doel wêrfoar wy bakke is oan t no ta noch net dúdlik. Jim lêze dêr yn it folgjende krantsje mear oer. Mar nim fan ús oan dat it wol in goede reden is om oaljekoeken bij ús te bestellen. Om de priis hoege jo it net te litten: 10 oaljekoeken foar 6,= Wy bakke wer efter de eardere slachterij op Lyklamawei 49. Gean mar gewoan op e lucht ôf. Jo kinne dêr terjochte fan 9 12 oere op âldjiersdei. Binne jo net mear sa fluch of leit der in meter snie? Hindert neat, wy besoargje FERGEES! It strookje hjirûnder graach ynleverje foar 27 desimber op Lyklamawei 23, 49 of 61. Mar jimme kinne ek skilje: of Of maile nei of Oant sjen! Wieger, Freark, Nico, Wiepkje en Coby. Namme: wol graach..oaljekoeken mei resinen Ik helje se sels wol/net op. Bestellen vóór 27 december! HOE MEER OLIEBOLLEN, HOE MEER VREUGD! wol graach oaljekoeken sûnder resinen 26

27 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Cees en Johannes v.d. Meer Martin Mensonides Hendrik Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Klussenbedrijf VB administratie Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Van der Meer Mechanisatie Martin Service-onderhoud en reparatie mobiele werktuigen Motorenrevisie/reparatie Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 27

28 AGINDA 29 novimber : Sinteklaasjûn 19, 20 en 21 desimber : Biljarttoernooi libré open 31 desimber : oere, Nijjierwinskje bij de Toer Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 24 desimber 2014 KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 17 desimber by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 28

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

1. In geskink fan de Nyl

1. In geskink fan de Nyl 1. In geskink fan de Nyl Yn Egypte kinne se skriuwe, dêrom heart Egypte by de perioade fan de âldheid. It tiidrek fan 3000 foar Kristus oant 500 nei Kristus neame we de tiid fan de Griken en de Romeinen.

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Ut e skoalle 6. Trefwoord

Ut e skoalle 6. Trefwoord Ut e skoalle 6 Schooljaar 2017-2018 Februari 3 Oud papier 4 Gezinsdienst 12 Teamstudiedag, kinderen vrij 14 Staking 15 Rapport mee 19 en 20 10 minutengesprekken 22 Nieuwsbrief 7 26 t/m 2 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-16.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Onderduikers eren familie Easterwierrum.

Onderduikers eren familie Easterwierrum. 2009 Onderduikers eren familie Easterwierrum. Foto LC / Marcel van Kammen Henri Blumenstein (links) en Les Tropp onthullen de plaquette. 'Broer' Theo Dijkstra kijkt toe. Koen Pennewaard Sicco Bruinsma

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk www.afuk.frl kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk Ynhâld yn Nederlânsk en Frysk 1. De letter f 2. De letter s 3. De letters f en v 4. De letters s en z 5. De letter g

Nadere informatie

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum, Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou,

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Datum: 28-09-18 Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat mei lytse ûnderlinge ferskillen praat wurdt yn de stêden Ljouwert,

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder)

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) In klucht fan ASTRID BAIJS en JAN TOL Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail:

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny DOARPSNIJS Nûmer 375 juny 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum.

De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. Open Bedrijvendag U bent van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen

Nadere informatie

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers)

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) In toanielstik fan NEIL SIMON Winner PULITZER PRIIS foar drama 1991 Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel:

Nadere informatie

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst.

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst. 1 Bêste minsken, De tiid hâldt gjin skoft, in bekende útspraak fan ús Friezen, mar o, sa wier. Der is al wer in jier om, liket wol of it hyltyd rapper giet. Sil wol komme, om t wy allegear (wat) âlder

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Nieuws Kindcentrum Wytgaard

Nieuws Kindcentrum Wytgaard Wytgaard, 18 januari 2018 Nieuws Kindcentrum Wytgaard De agenda staat vol leuke dingen! De schoolschrijvers komen binnenkort, het bouwvakkersfeest wordt een echte happening en dan ook nog 2 februari, de

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Braakballen pluizen van de kerkuil

Braakballen pluizen van de kerkuil Braakballen pluizen van de kerkuil Inleiding Welkom bij het project braakballen pluizen van de kerkuil. De kerkuil is een prachtige uil, het is een echte vogel van de nacht, die zich overdag niet laat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Februari 2018 De toetswiken lizze al wer efter ús. De bern ha harren earste rapport fan dit skoallejier mei krigen. Dit is ek mei harren bepraat. Wat giet goed, wat fynst noch dreech en wat is it meast nijsgjirrich?

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2014

Correctievoorschrift HAVO 2014 Correctievoorschrift HAVO 2014 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers,

Oktober deel 2. Beste ouders / verzorgers, Informatiebrief voor ouders en verzorgers ABBS De Reinbôge Greate Buorren 45 8732 EE Tel. 0515 332628 www.reinbogekubaard.nl reinbogekubaard@gearhing.net Oktober deel 2 Beste ouders / verzorgers, Net terug

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 362 april

DOARPSNIJS Nûmer 362 april DOARPSNIJS Nûmer 362 april 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017

DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017 DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens     oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra It boek fan Sinterklaas Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra Rollen Sinterklaas: De bernefreon, dy t eltsenien fansels wol kin Haadpiet:

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 5

Schooljaar , nr. 5 Schooljaar 2015-2016, nr. 5 Agenda 1-2: leerlingbespreking 3-2: OMR Mantgum 11-2: contactavond voor alle ouders 13-2: oud papier (Auke Stremler, Jouke Holwerda, Marc v. Hiel, Anne Bouke de Bakker) 16-2:

Nadere informatie

* Horen van gedicht Lach, ontspan, maak plezier, vraag om hulp, kijk met aandacht Uit de 40 dagenkalender van het GDS gebied, zaterdag 11 maart

* Horen van gedicht Lach, ontspan, maak plezier, vraag om hulp, kijk met aandacht Uit de 40 dagenkalender van het GDS gebied, zaterdag 11 maart Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 12 maart 2017 Tweede zondag van de 40 dagentijd, Reminiscere voorganger: Roelof Akse organist: Gerben Bergstra; liturg Hermien Nijboer; thema: Hifkje yn e woestyn * Mededelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber.

Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Wolkom by de RIEDSEKSKURZJE 2016 op freed 2 septimber. Tema: Feilichheid Besites: P.I. Ljouwert, brânwacht Gytsjerk Ite: Eetcafé De Winze, Wyns Fan t jier stiet de riedsekskurzje yn it teken fan feilichheid.

Nadere informatie

I. Tsjinst fan =e Tarieding

I. Tsjinst fan =e Tarieding Oarder fan de Tsjinst foar snein 13 desimber 2015 Tredde snein fan de Advint Martinigemeente te Boalsert Foargonger: ds. Hinne Wagenaar (Jorwert) Oargelist: Kees Nottrot I. Tsjinst fan =e Tarieding Wolkom,

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada

Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Zuid Afrikaans Braai Buffet met Soul Dada Donderdag 24 en Vrijdag 25 januari 2013 Aanvang 18.30 uur De Pleats, grote zaal Alleen voor Nutleden die gereserveerd hebben Na drie eerdere succesvolle muzikale

Nadere informatie

L i t u r g i e. voor de dienst op zondag 6 mei in de Agneskerk te Goutum

L i t u r g i e. voor de dienst op zondag 6 mei in de Agneskerk te Goutum L i t u r g i e voor de dienst op zondag 6 mei 2018 in de Agneskerk te Goutum 1 VOORBEREIDING Na welkomstwoord en aansteken van de tafelkaarsen VOTUM In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Nadere informatie

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken Nieu wsbri BMW Z1 Club NL December 2015 ef Beste Z1-vrienden Inmiddels is het cabrioseizoen ten einde, staan de Z1 s in de garage en tellen we af naar 2016. De laatste activiteit van dit jaar, een gezellige

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

De geschiedenis van de Hersteller.

De geschiedenis van de Hersteller. De geschiedenis van de Hersteller. Voor het droogmaken van de verveende landerijen rond Sintjohannesga wordt in 1857 de molen De Hersteller gebouwd samen met nog vijf andere molens. Het gebied dat door

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie