DOARPSNIJS Nûmer 383 maart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Piet Rienstra (secr) Omrin Gerrie van der Veen De Hege Bouwen (penningmeester, bankrek. NL30RABO ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Rienk Nadema Hege Bouwen Jaap Douwe Bokma Hoitebuorren adres buertplysje: of 2

3 WOLKOM OAN NIJE YNWENNERS: Douwe Stellingwerf en Anna v.d. Lagemaat op Lyklamawei 51 Ruurd en Ingrid Vellinga mei harren bern Folkertjan,Sybren en klaas op Wytlânsdykje 3/5 Johannes en Elly de Vries op Heaburgen 12 3

4 BEDANKT Bedankt lieve mensen, voor de vele kaarten, bloemen, bezoekjes, telefoontjes en andere attenties die ik heb mogen ontvangen. Het was, en is hartverwarmend. Vriendelijke groeten Beitske Baukema-Muizelaar TIGE BEDANKT Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de hartverwarmende kaarten en bezoekjes die ik tijdens mijn revalidatie in Beetsterzwaag heb ontvangen. Ik ben nu thuis verder aan het revalideren. Wiep Bosma BEDANKT EN TOT ZIENS Aan de bewoners van Nijemirdum die ons bekend zijn. Na al die jaren gewoond te hebben in ons dorp willen wij jullie op deze wijze laten weten dat onze woning nu toebehoord aan de familie Vellinga, wij wensen het gezin daar veel geluk toe. Wij laten een heftige periode achter ons en gaan samen weer een nieuwe uitdaging aan. Als gezin hebben wij altijd met veel plezier in Nijemirdum gewoond,met name Willem die in Nijemirdum opgegroeid is. We willen een ieder bedanken die ons heeft gesteund, vooral de naaste bewoners van het Wytlansdykje! Tot ziens! Willem en Lia 4

5 HA JIM IT AL HEARD? Yn it doarpshûs fan Nijemardum wie begjin febrewaris wer de jierlikse ledegearkomste fan it doarpsbelang. Omdat op de aginda stie dat der âlde dia`s fan Nijemardum, makke troch master Bode, te sjen wienen, wie de opkomst wol aardich. Wat is dat dochs leuk ast dy âlde plaatsjes allegearre wer foarby kommen sjochst. Wa is dat? En oh moast ris sjen dat is De measte minsken wienen noch goed te werkennen. Foarsitter Yme Wiersma hie de jûn iepene mei in omtinken oan in bekende Nijemardumer, in BNMer. Gerrit Benner, in ferneamd keunstskilder dy`t op de Hege Bouwen wenne hat, foar Ids Wiebe oer. Syn lêste 10 jier hat hy yn Nijemardum wenne; yn 1981 is hy ferstoarn. Museum Belvedere yn Oranjewâld en it Frysk Museum presintearren wurk fan him. Yme fûn eigentlik wol dat as hjir aanst wer in nije dyk komt, om dan Benner te betinken. No en dy nije dyk komt der Ja, de dyk tusken de tsjerke en de pastorij hat grien ljocht krigen. Dus de kûgel is troch de tsjerke en de namme fan de dyk is der ek al. Ek waard op dizze jûn ús eigen gemeenteflagge oanbieden troch wethâlder Veldman. Yn de kleuren blau, giel en wyt. Blau stiet foar it wetter, giel foar it sân en wyt foar de iepen romte. By bysûndere mominten stiet de flagge op de toer. En wat wie it drok ôfrûne sneon yn Nijemardum. Op it Wytlânsdykje wie suver filefoarming. Hûnderten detektors ha in soad lannen yn Nijemardum ûndersocht. Soenen se wat fûn ha? De nije bewenners yn it hûs fan Bauke en Anne kinne hast oer fan de camper nei it hûs. 5

6 Dêr binne se wol bliid mei, want it benaude harren soms wol om sa ticht op de dyk te lizzen. Lêsten wie ik der efkes en doe hienen sy it oer potstro mei Lollumer Stip. Ik hie der noch nea fan heard. Fansels wol fan potstro, hearlik.. Ik moat dat trouwens hast bûten opite, want it sjocht der net út sizze se hjir, mar fan Lollumer Stip hie ik noch nea heard en sels ús Mem ek net. Witte jimme it?? Dit wie it wer foar dizze kear,oare kear wer mear. Groetnis WTHP BESTE DORPSGENOTEN Door de laatste ontwikkelingen in Groningen met de aardbevingen wordt er in de provincie Fryslân en daardoor ook in de gemeente De Friese Meren onderzoek gedaan naar gebouwen of er scheuren en/of scheef stand geconstateerd kan worden, dit om te voorkomen dat oude scheuren in woningen voor een vergoeding in aanmerking zouden komen mocht zich hier een beving voordoen. Op de eerste woensdag in april is Nijemirdum aan de beurt, u zult hier verder weinig van merken omdat dit aan de buitenkant van de gebouwen gebeurt. Maar met de toer is dit anders, er komt een bedrijf met meetapparatuur om te meten hoeveel centimeter, want meer zal het niet zijn, de toer scheef staat. Om dit uit eerste hand te weten kunt u hierbij aanwezig zijn. De meting wordt om twaalf uur gedaan want dan slaat de klok en dan kan ook gemeten worden of het heen en weer gaan van de klok invloed heeft op de stabiliteit van de toer. Hier wordt ook een verband gelegd dat het voegwerk steeds loslaat. In het volgende doarpsnijs krijgt u de resultaten te lezen. Bestuur dorpsbelang 6

7 WA BIN IK? Wat in protte reaksjes op dizze foto! Mar leafst 8 minsken seagen dat dit jonkje Sjoerd Bokma is. It wy blykber in makje, ek al kinne de measten fan ús Sjoerd allinnich mar mei bril (dy draacht hy al 38 jier). De foto is makke troch de bekende rûnreizgjende thúsfotograaf op de buorkerij op Hoitebuorren 15. Sjoerd is sa n 6 jier en bruorke Henk wie doe 1 jier âld; in moaie gelegenheid om de mantsjes te ferivigjen. Doe t Sjoerd yn 1987 mei syn Coby troude bedarren se yn Aldemardum, dêr t Lisette en Siemen op de wrâld kamen. Yn 96 ferhuzen se wer werom nei de buorkerij. Diskear dus 8 kânshawwers yn de hoed dêr t Coby dizze kear de namme fan Annie Ferdinands úthelle. Lokwinske! En no binne wy benijd as jimme witte wa t dit famke is. Binne jimme der út? Belje gau Dat kin oant en mei sneon. Jantsje 7

8 BESTE DORPSBEWONERS Zoals jullie weten hebben de dorpsbelangen van Oudemirdum en Nijemirdum de handen ineen geslagen om te komen tot het verder ontwikkelen van duurzame energie opwekking binnen onze dorpen. Hiervoor is een commissie in het leven geroepen, Mardumer Energie Initiatief (M.E.I). De bedoeling is dat we ons straks zelf kunnen voorzien van de benodigde energie. Dit kunnen wij realiseren door middel van een dorpsmolen. Naast het opwekken van de energie zal er jaarlijks nog een flink bedrag overblijven voor de dorpen. In de huidige tijd dat de gemeente fors bezuinigt is dit van grote waarde. De provincie heeft na veel wikken en wegen een opening in de wet gelaten voor het realiseren van een dorpsmolen. Vorig jaar heeft er in elk dorp afzonderlijk een informatieavond plaatsgevonden waar in zijn algemeenheid positieve geluiden waren te horen. Hierdoor is door ons de conclusie getrokken dat er voldoende draagvlak bij de bevolking bestaat om met de plannen door te gaan. Toch willen we dit draagvlak graag feitelijk vaststellen, voor onszelf maar ook om aan te kunnen tonen aan de gemeente en provincie. Voor het verkrijgen van een vergunning is dit dan ook een belangrijk gegeven. Om dit te realiseren is er een enquête opgesteld. Deze zal in de week van 8 april op ieder huisadres worden bezorgd. Het is voor ons heel belangrijk dat u deze invult. In de week van 15 april zal de enquête weer bij u worden opgehaald. Ook kunt u de enquête in de bijgeleverde envelop in een bus bij technisch bedrijf Bokma in Oudemirdum voor 28 april inleveren of bij één van de, in de enquête, genoemde commissieleden. M.E.I NEGOASJE 2 twasitters bankjes, brúne stof. Kin tegeare of apart kocht wurde. Piter en Sjoerdtsje, till

9 NOCH BY JUF Op in tiisdeitejûn fyts ik nei Thom Runia. Hy wennet op it Wytlânsdykje 7 mei syn heit Gerrit Age, mem Hendrikje en twa grutte sussen Pietrijna en Aliese. Thom sit noch op e bank mei in board mei iten op de knibbels; hy is krekt wer thús fan it trainen. Neffens my komt it wol moai út dat ik kom, want dan kin hy ophâlde te iten Hoe âld bisto? 9 jier. Ha jim ek húsdieren? Ja in kavia. Oh ja, dat is ommers ek sa,want dy ha ik fan`t winter ophelle foar de kaviarace yn it doarpshûs. Hij hjit fan Mert. Thom is der wol wiis mei enne apen, dat fyn ik ek leuke bisten. Yn watfoar groep sitsto? Yn groep 5 by juf Geeske en juf Tiny. Leuke juffen? Ja hear, beide binne se leaf. Hoe fynst it op skoalle? Best, rekkenjen en sa dat is wol saai Wat fynst it moaiste fak op skoalle? Pauze.. en hy leit slop fan it laitsjen oké, pauze is leuk mar is gjin fak fansels. Krea fyn ik ek hiel leuk, elke moandeitemiddei ha we dat. Wat fynst it ferfelendste fak op skoalle? Alle fakken fyn ik net leuk, benammen de learfakken sa as ierdrykskunde, rekkenje en tekstferwurkje. Praatst altyd Frysk? Ja, mar op skoalle mei dat net altyd; allinne op freedtemiddei dan stiet der in lyts frysk flachje op e tafel. Wat wolst letter wurde? Sucht.. eh proffuotballer, DJ, en wat mei de kompjûters: filmkes op You Tube sette ensa..bist handich mei de kompjûter? Eh, no falt wol ta. Neffens my wol! Wat fynst leuke tv programma's? Spongebob, Zapplive en sneons komt altyd Checkpoint. Wat fynst leuk om te lêzen? Strips sa as Goal en Panna. 9

10 Wat fynst moaie muzyk? Afrojack, Martin Garrix en Avicii. Ik ha dy nammen earst mar ris google, want ik wist net wa`t it binne.. Allegear hardcore-muzyk. Thom sit der fol fan: oh ja DJ Dougy wennet hjir flakby..oké, wêr dat dan? Yn Sondel. Douglas Bosma, dy kin der ek wat fan. Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Jawol, mar it soe noch leuker wêze as Nijemardum syn eigen fuotbalclub hie; dan koest der sa hinne rinne of fytse. Enne om my koe der ek wol in hiel moai swimbad komme mei wol 100 glydbanen; mar dan wol allinne foar eigen ynwenners, dan bliuwt it moai rêstich. Hast ek in muzykynstrumint? Nee. Mar dat sil noch wol komme mei al dy muzikale talinten yn hûs? No dat wit ik net. Pietrijna hat my al in ferske leard op de piano. Ja sjochst wol, dêr is it begjin al.. Dochst ek oan sport? Syn eagen glinsterje. Fuotbal, ik sit yn de E2 by NOK. Us coach is HJ Buter en de trainers binne Menno Feike, Sander van der Veen, Jan Buter en Johan, dy komt út Aldemardum. En wêr stiest? Spits. Dus do moatst de doelpunten meitsje. Ik ha dêr sels ek jierren stien, mar ik koe se der net mear yn krije, oja dan bist in spits fan niks. Mar Thom fertelt dat hy yn de lêste wedstriid 4 doelpunten makke hat. Tsjakkaa, jonge sa heart it. Watfoar boartersguod fynst moai? Bestjoerbere dingen. Ik ha in auto, helikopter en in boat dyst bestjoere kinst. Mem Hendrikje sjocht der fan op en seit: boat?? Neffens my binne dêr de batterijen wyls fan ferdronken. Boarterst ek wol bûten? Ja hiel faak; ik gean ek faak nei it boarterstúntsje om te fuotbaljen. Wat fynst it lekkerst om te iten? Pizza, mmm dat fyn ik hearlik, mar ierappels mei dopearten en in gehakbal fyn ik ek lekker. Helpst heit en mem wolris? Ja, soms mei tafel-ôfromjen. Wat fynst hiel leuk om te dwaan? 10

11 Fuotbalje. Ja dêr sit hy fol fan en hy kin it ek hiel goed; ik ha him wolris spotten op it fuotbalfjild. En wêr fynst niks oan? Skoalle en skoalle en.skoalle. Dúdlik. Kin it dy wat skele watfoar klean ast oan hast? Eh nee, net echt, as se mar moai binne. Hast no ek in moai shirt oan mei de ferskrikkelike ikke derop. Ja, dat fyn ik moaie shirten; komme by de Primark wei. Ja fansels mei twa fan sokke moaie grutte sussen, dy hâlde wol fan shoppen. En wennest ek hast yn in trainingsbroek?? Nee dat falt ta, ik fyn in spikerbroek ek leuk. Hast ek op fakânsje west? Ja, fan`t simmer nei Limburch yn in húske. Mei in swimbad en 100 glydbanen?? Hij laket. Nee, spitigernôch net.. Sitst faak efter de kompjûter? Ja wol faak efter de tablet, want ús kompjûter is sa traach Mem seit dêr ha we wol ôfspraken oermakke, se meie der net altyd efter. Hast ek in mobile telefoan? Dizze fraach soe ik hast oerslaan mar nee hear, dat hoecht net want Thom hat in mobyltsje; in âlden fan mem, mar ik kin der wol mei belje, spultsjes op dwaan en muzyk derop sette. No jonge, dat is dochs genôch.. mear hoechst der ek net mei. Ast no 2 winsken dwaan meist,wat soest dan winskje? Dat de hiele wrâld gelokkich is en dat der gjin oarloch mear wêze sil. En as twadde : dat swimbad mei dy 100 glydbanen; as tredde: In echt fuotbalfjild by ús efter op it hiem; as fjirde: dat ik letter proffuotballer wurd by sc Hearrenfean; as fyfde: in achtbaan yn de tún en sa gie Thom mar troch Ik bin op in stuit gewoan mar fuortgien,tink dat hy no noch oan it winskjen is.. Ik ha gesellich om de tafel sitten mei Thom. Hoe langer t ús petear duorre, hoe mear minsken der by kamen, in waarme famylje. Bedankt foar de kofje Hendrikje enne Thom, moai dat ik efkes by dy komme mocht. Wiepkje 11

12 HERDENKING MONUMENT De herdenking bij het oorlogsmonument op de Sânfearterhoeke is dit jaar op donderdagmiddag 9 april om uur. Om uur wordt de vlag op het schoolplein halfstok gehesen, waarna de leerlingen van groep 7 en 8 ± uur op de fiets van school vertrekken. Aankomst monument ± uur. Start herdenking om uur. Het monument is door KBS De Stapstien geadopteerd. We herdenken de slachtoffers van de W.O. II en in het bijzonder de mannen die gefusilleerd zijn op de plek waar het monument nu staat. Ieder jaar verzorgen de leerlingen van groep 8 het programma. De kinderen lezen gedichten voor, het Wilhelmus wordt gezongen en er is een kranslegging. Een vertegenwoordiger van de gemeente Friese Meren houdt een korte toespraak. Tot slot dragen de leerlingen van groep 8 het monument over aan de leerlingen van groep 7. Waarom herdenken wij de oorlogsslachtoffers op 3 april: Door het aantreden van koning Willem Alexander worden de komende jaren Koningsspelen georganiseerd op de vrijdag voor de meivakantie. Om in die week ook de oorlogsslachtoffers te herdenken voelt voor ons niet goed. In het vervolg zal de herdenking op of rond 6 april plaatsvinden. 12

13 Op 6 april 1945 werden door de vijand gefusilleerd: Herre Winia Jr. - Hendrik Huizenga - Durk Dijkstra - Gerrit Vlietstra - Jurjen Hoomans We hebben een datum dichtbij 6 april gekozen. Zo kunnen we ook een periode aandacht besteden aan de oorlog en dan afsluiten met de herdenking. Er zijn familieleden van de slachtoffers aanwezig bij de plechtigheid. Ouders van onze leerlingen en belangstellenden worden van harte uitgenodigd de herdenking bij te wonen. Het monument op de Sânfearterhoeke is te bereiken via het erf van fam. H.Bangma, over de dijk richting IJsselmeer. KBS De Stapstien UTSLACH FRYSKE STEATEN FERKIEZINGEN Nijemardum, stembureau 39 Partij van de Arbeid 9 stemmen CDA 79 stemmen VVD 33 stemmen FNP 30 stemmen PVV 17 stemmen SP 9 stemmen CU 33 stemmen Grien Links 6 stemmen D66 23 stemmen Partij v de Dieren 4 stemmen 50 Plus 2 stemmen TOTAAL aantal stemmen 245 stemmen Er waren in Nijemirdum 426 stempassen uitgereikt. 13

14 LYCKLAMABOS Nog even en de winter ligt weer achter ons. Conform de Flora- en Faunawet zwijgen de motorzagen per 15 maart en keert de rust terug. Ruim baan voor vogels en andere wilde dieren om in de rust en dekking van het gestaag groener wordende bos aan nageslacht te werken. Er is afgelopen winter weer hard gewerkt door beheerteam en vrijwilligers om ons bos aan natuurwaarde te laten winnen. Allereerst hebben we weer vele duizenden struikjes bospest verwijderd. Dat is zeer arbeidsintensief werk en daar gaat nog altijd het leeuwendeel van onze tijd aan op. Dat zal ook de komende jaren niet anders zijn. In die delen waar we de bospest redelijk onder controle krijgen proberen we meer structuur aan te brengen met bosrandontwikkeling en open plekken. Waar het licht en de warmte van de zon meer in het bos kan doordringen is meer verscheidenheid aan leven mogelijk. Aan de Jeneverdyk is dat vooralsnog het duidelijkst te zien. De bosrandontwikkeling komt hier dit jaar tot voltooiing. Dit voorjaar/zomer gaan we proefdraaien met begrazing. Extensieve begrazing is voor de natuurlijke ontwikkeling van een bos van groot belang. We zijn daarom blij dat we deze stap nu daadwerkelijk kunnen zetten. Op het moment van schrijven is nog niet precies bekend met welke grazers we zullen werken, maar het zal een robuust runderras zijn dat tegen een stootje kan. Om de voorwaarden te scheppen voor het terugwinnen van natuurwaarden gaat het er niet alleen om de juiste dingen te doen, maar zeker ook om verkeerde dingen te laten. In dat laatste opzicht vragen we uw aandacht voor een drietal ongewenste ontwikkelingen. In de eerste plaats betreft dat het los laten lopen van honden. We hebben meerdere malen moeten constateren dat honden achter reeën aanzaten. Vogelsoorten die zich graag dicht bij de grond ophouden worden eveneens met regelmaat verstoord. Bovendien laten honden door poepen en plassen geursporen achter. In de wereld van de zoogdieren is geur zeer bepalend in de onderlinge communicatie en de geur van een hond werkt daarom verstorend. Als het 14

15 beperkt blijft tot de paden is het niet zo erg. Daarnaast wordt niet iedere rustzoekende wandelaar/fietser/amazone/ruiter graag geconfronteerd met een loslopende hond. Een vaak gehoord argument is dat de hond prima onder appel staat en strikt op de paden wordt gehouden. Dat is op zichzelf prima, maar dat zal voor een verbalisant geen verschil maken. Hij/zij moet immers een ieder gelijkelijk behandelen. Tot slot is het ook onbetamelijk en oneerlijk richting de hondenbezitter die zijn/haar verantwoordelijkheid wel neemt door de hond aan te lijnen. In de tweede plaats betreft dat het misbruik van ons bos door motorrijders. Het is vooral de herrie die zeer verstorend werkt op zowel dieren als rustzoekende bezoekers. We zien vaak dat motorrijders het einde van de middag/begin van de avond opzoeken om confrontaties met andere bezoekers te vermijden. Maar juist in de overgang van dag naar nacht gaan vele dieren in rust en worden andere juist actief. Dit is daarom juist voor dieren een kwetsbaar tijdstip. Bovendien is het vooral in het voorjaar erg schadelijk omdat dieren (waaronder vogels) kritisch op zoek zijn naar nestlocaties en in die periode extra verstoringsgevoelig zijn. Los van de decibellen worden ook paden en paadjes, vooral in de natte perioden, volledig stuk gereden. Wandelaars moeten vervolgens hun pad maar zien te vinden om de drek heen. Voor jonge mensen niet zo erg, maar voor oudere wandelaars kan het reden zijn om het bos niet meer te bezoeken. Dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Om deze situatie te verbeteren hebben we als eerste stap op enkele paden barrières aangebracht, die voor wandelaars goed zijn te passeren. In de derde plaats zien we op sommige plekken dat jeugd hutten bouwt. Nu juicht Natuurmonumenten het toe dat kinderen in contact komen met de natuur (dat gebeurt tegenwoordig veel te weinig), en hutten bouwen past daar goed bij. Waar we minder blij mee zijn is dat er ten behoeve van de bouw materialen het bos in worden gesleept die niet in een bos thuishoren. Plastic, golfplaten en behandeld hout bijvoorbeeld horen niet in de natuur. Vandaar het verzoek daar op te letten en deze spullen thuis te houden of het als afval af te voeren. Het Lycklamabos is primair een natuurbeschermingsgebied. Om van die natuur te kunnen genieten stellen we dit gebied graag open voor eenieder die dat graag 15

16 wil. Door toenemend recreatief gebruik dreigt echter de natuur in het gedrang te komen. Dan mag van Natuurmonumenten duidelijkheid worden verwacht in het aangeven van grenzen. Wij vragen uw begrip daar voor. Tot slot nodigen wij u nu al graag uit voor een excursie door het Lycklamabos op zondag 3 mei a.s. om 9.00 uur. Tijdens deze excursie geven we uitleg over het beheer en wijzen we u op bijzondere planten en dieren die het Lycklamabos herbergt. Wij wensen u veel rust en mooie natuurbeleving toe bij uw bezoek aan het Lycklamabos. Voor reacties of vragen kunt u bellen met Beheerteam Natuurmonumenten Zuidwest Fryslân Ronald Schouten, vrijwilliger DORPSHUIS 29 maart a.s is het dorpshuis dit winterseizoen voor de laatste keer weer open op zondag. Iedereen bedankt voor jullie komst en voor het ophalen van snacks. Klaas en Harmke VOORJAARSCONCERT Het koor "Eigen Wize" uit Nijemirdum en omgeving geeft zondag 19 april een voorjaarsconcert in de Fonteinkerk in Oudemirdum. Aanvang : uur. Er is een gastoptreden van dubbelkwartet : "Sadwaande " Toegang is gratis. Na afloop kunt u wel een vrijwillige bijdrage geven om de kosten voor dit concert te dekken. Marijke Rethans 16

17 ENERGY-EVENT Wij, de Stapstien in Nijemirdum, doen mee aan de Energy Challenges. Dat houdt in dat we bezig zijn met energie en water besparen. Er zijn meerdere scholen die hier aan mee doen. Met de opdrachten kunnen we sterren verdienen. We hebben bijvoorbeeld een ballonauto gemaakt. Om te kijken of een auto ook met lucht kan rijden. Ook hebben we proefjes gedaan met water. Op vrijdagmorgen 24 april van 10:45 tot 11:45 uur houden wij een energie event. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op onze website: Bij het event doen we proefjes, spelen we toneelstukjes en geven we tips. En allemaal andere leuke dingen!! IT HIMD FAN IT GAT Op in betide jûn slûp ik troch de Omrin mei in kollektebus. Ik bin benijd nei de gesichten achter de doarren, want Klaas en Harmke ken ik fansels wol, mar yn it hûs fan de famylje Van der Veen wenje krekt jongelju en derneist? Yn it houten hûs op nûmer 8 wenje. Gerard Jellema en Greta Blaauw kin ik noch krekt lêze op in koperen plaatsje oan e muorre. Ik hear in hûn blaffen en de doar giet iepen. Ik toan de kollektebus en Gerard siket om jild. Freonlik gesicht, dat ik wol faker sjoen ha op in kuier yn e bosk. Wolris in koart praatsje mei holden, mar hoe soenen hy en syn Greta hjir yn Nijemardum bedarre wêze? It jild sit yn e bus en ik moat wer fierder de Omrin yn en sjoch dêr, alwer in gesicht dat ik net ken. Ik moetsje freonlike gesichten en krij oeral jild foar it goede doel. By guon is dat de laatste stuiver, mar alles helpt. It slagget my hast om yn ien jûn alle minsken thús te treffen, temear omdat in soad Omrinners my 17

18 al omstrunen sjoen ha mei de bus en foardat ik it doel neamd ha, rammelje de sinten al yn e bus. Kollekterinnen is in goede wize om mei minsken yn de kunde te kommen en dêr ha ik no krekt ferlet fan, want ik moat op en paad foar ús doarpskrantsje. Ik beslút om Gerard Jellema út te noegjen foar in petear en ik bin wolkom.. In wike letter sit ik by him oan e kofje en in skaal mei hearlike sûkeladecake laket my ta. Dat binne net cakejes, dat binne bommen! Greta biedt my daliks ien oan, mar it moat mar net, want wy ha krekt waarm iten hân. Gerard begjint te fertellen oer syn libben. it wurdt in lang ferhaal dat in soad yndruk op my makket en ik ferjit betiden dat ik wol wat opskriuwe moat. Toe ju! Alwer in ynwenner fan Nijemardum dy t in soad meimakke hat. Myn pinne fljocht oer it papier Wêr bisto berne? Gerard is yn 1950 berne yn Mantgum, yn dy tiid noch mar in lyts plakje oan it spoar tusken Ljouwert en Snits. Hy is de jongste soan fan de seis bern yn de húshâlding fan de kastlein fan it doarpscafé. Wat woest as bern graach wurde? Ik woe graach nei de see ta. Myn dream wie om mei in grutte boat de hiele wrâld oer te farren. Watfoar oplieding hasto dien? Nei de iepenbiere legere skoalle yn Mantgum ha ik in jier nei it VGLO yn Ljouwert west. Dat wie in brêgeklasse en in opmaat nei de bakkersfakskoalle. Oanslutend ha ik noch 4 jier de oplieding ta kok/kelner yn Ljouwert folge. Dat wie doe in nije oplieding yn de hoareka. Simmerdeis rûn ik staazje op de eilannen. Dat wie gesellich mei al dy jonge minsken? Dat wol, mar ik wie de jongste meiwurker en moast alle dagen hurd oan it wurk fan moarns ier oant jûns let. Sadwaande hie k hast gjin frije tiid, ek net om jild út te jaan. Fan myn earste sels fertsjinne jild ha ik doe in sportfyts kocht. Doe oan it wurk? Ik ha as ober-kelner op ferskate plakken yn ús provinsje oan it wurk west by ferneamde bedriuwen dy t hjoeddedei mei in soad stjerren neamd wurde, lykas Lauswolt yn Beetstersweach en it Postiljonmotel op it Hearrenfean. Ik ha der in soad leard mar der wie wol sprake fan rangen en standen en ik woe hiel graach tichter by de gewoane minsken stean en sels in bedriuw begjinne. Dus oerdei oan it wurk en jûns oan e stúdzje om alle diploma s te heljen? Jawis, ik kriich yn 1978 de kâns om by de Treemter yn Balk behearder te 18

19 wurden. Dat wie krekt wat ik graach woe. Der waarden yn dy tiid neist de gewoane aktiviteiten fan in doarpshûs, ek noch in soad brulloften en partijen holden. Jierren letter feroare dat allegear. Yn 1990 kaam it behear en de struktuer fan de Treemter op e helling en spitigernôch rekke ik doe bûten board. Dat wie in strop.. Ik koe it mar min ferwurkje. It waard in drege tiid, benammen omdat myn houlik ek op e klippen rûn. Ik ferhuze nei Snits en ha besocht om dêr de holle boppe wetter te hâlden. Dat foel net ta. Yn in koart skoftke tiid waarden trije minsken, dêr t ik tige wiis mei wie, troch de dea út myn libben weiskuord. En Wûnder boppe wûnder kamen der yn dy inketswarte jierren dochs wer ljochtsjes yn myn libben. Ik moete oare minsken en kaam yn e kunde mei in frou dy t sels de skerpe kanten fan it libben ek wol field hie. Dy frou, (ek noch in hiel moaie) dat wie Greta? Ja, wy wennen tichteby elkoar en sadwaande wie it maklik om wat kontakt te krijen. Wy besochten om goed foar inoar te wêzen en mear ek net, want wy wiene it betrouwen yn it goede fan it libben wol wat kwytrekke. Mar dat feroare? Wy wurken oan in goede relaasje foar ús en de bern en dat slagge yn e rin fan de tiid. Ein 2002 binne wy troud en wy ha trije dagen feestfierd! En it wurk? Doe t ik my wer better fielde, ha ik op tal fan plakken oan e slach west en rekke oan it wurk by Breehorn, in boatsjebouwer yn Wâldsein. Dat wie wer hiel wat oars. Jawis, mar ik die myn bêst om dat fak ek te learen en ha der 16 jier oan it wurk west. Doe gyng de saak fallyt en op myn sechtichste stie ik wer op strjitte. Gelokkich koe ik fia in útstjoerburo wer oan it wurk by in bedriuw yn t Fean dat mallen foar boaten makket. Hoe binne jimme yn Nijemardum bedarre? Greta en ik sochten om in rêstich plakje, want yn Snits hienen wy it wol besjoen. It wie der drok en de minsken groetsje en moetsje inoar amper. Gaasterlân hie myn hert en wy dyngen wolris in ritsje nei Aldemardum mei syn gesellige Brink. Doe t wy in kear in slach troch Nijemardum makken foel ús each op it gekke, wite húske yn e Omrin. It die wat Sweedsk oan en it liet ús net wer los. Wy wienen bliid dat wy it keapje koenen. 19

20 Hast ek in hobby? Mei myn maten biede wy op grutte skaal neisoarch oan e fûgels en neidat de aaien útkomme ek oan de jongen, benammen op Waterloo; dat is it gebiet tusken Balk en Wâldsein. Fierders mei ik graach kôkje. Earder wie dat myn fak, mar it is foar Greta en my in feest om oaren in prachtich miel oan te bieden. Greta soarget foar de goede yngrediïnten en ik foar de dekoraasje fan de gerjochten. Mei de Krystdagen en aansens mei de Peaske noegje wy ús famylje wer út foar in hearlike brunch. Wy genietsje derfan dat wy soks dwaan kinne. Wat fynst in moai boek? De boeken fan Hylke Speerstra lês ik graach. Hokke muzyk meist graach hearre. Benammen Bluesmuzyk en Rock. BBKing en Eric Clapton. Hok tv-programma fynst moai? Ik folgje it nijs en der binne nochal wat kôkprogramma s. Fierders sjoch ik nei de sport: it fuotbaljen en it reedriden fyn ik ek prachtich. Sels ha ik de Alvestêdetocht wol gauris fytst, mar ik ha it krúske ek in pear kear op redens fertsjinne. Yn myn jonge jierren wie ik lid fan de Preamkeskowers. Under lieding fan Klaas Visser fan Drylts trainde ik fanatyk yn de bosken fan Riis, mar ik bin altyd in rekreant bleaun. Wat fynst fan it Doarpsnijs? Wy lêze it altyd. It is ús kontakt mei it doarp. Wat fynst fan it doarpsfeest? Wy folgje it mei nocht en dogge wol mei, mar wy bliuwe der net foar thús. (Miskien moat de feestkommisje wol in nij ûnderdiel ynbringe: hiel Nijemardum bakt en bruncht ) Hok plakje yn ús gemeente fynst it moaist? De entree fan Nijemardum is prachtich, dêr genietsje ik alle dagen fan. It is wol spitich dat hjir gjin kearn yn it doarp is lykas b.g. de Brink yn Aldemardum. Wat is dyn favorite fakânsjeplak? Denemarken, hiel Skandynaavje is moai. Wy binne wol kampearders, mar dat waar., ja dat is altyd in treffer. Fanút Snits hienen wy in kear ús tinte yn it Wikelder Hop opslein: Reine, reine, no dan mar efkes nei hûs om in droege trie.. 20

21 Wy ha der dat jier gjin sinne sjoen. Wêr soesto noch wolris hinne wolle? Nei it noarden fan Skotlân, lekker rûch, wat kuierje en jûns efkes nei de Pub. Wêr soest net sûnder kinne? Sûnder myn angels, want ik mei ek graach fiskje. Wat is dyn grutste ergernis? It ûngeduld fan in soad minsken mei de meiminske. Wy moatte better leare om elkoar te nimmen sa t wy binne. De goede dingen fan elkoar wurdearje en oppoetse. Wêr bist bang foar? Ik ha wat hichtefrees. Wêr tinkst mei nocht oan werom? It wie by de wrâldkampioenskippen reedriden yn Thialf yn de de gloarjetiid fan Ard en Keessie en Jan Bols doe t ik yn it Postiljonmotel yn it Hearrenfean in einbanket foar de topriders fan doe tariede mocht. Der kamen neist Amerikanen, Noaren, Sweden ek Russen fansels en ik hie yn e holle om de menukaarten ek foar Martsjoek of Lavroesjkin yn harren eigen taal oan te bieden. De lêstekens yn dy taal binne hiel oars. Ik frege help fan in russyske tolk en de kaart seach der prachtich út fûn ik mar soenen de riders wol begrepen ha wat harren oanbean waard? Ik ha myn twivels. Woest fierder noch wat kwyt oan Nijemardum? Wy wenje hjir mei in soad plezier, genietsje fan de rêst en fiele ús hjir op e buert hielendal thús. Ik krij ek noch te hearren dat Gerard en Greta fan t simmer harren koperen brulloft fiere sille mei de hiele famylje. Sy ha neist de bern en 13 bernsbern ek noch in pleechsoan en syn broer ûnder harren hoede. Dat sil fêst grut feest wurde yn e Omrin. Ik sil wer nei hûs en de kommende dagen besykje om it petear mei Gerard te heinen yn in koart libbensferhaal. Foardat wy ôfskied nimme kin Greta it net litte om de trije cakebommen yn in pûde te dwaan. Thús mar lekker by de kofje opite seit se. Wat belibje wy yn Nijemardum moaie tiden mei bysûndere ynwenners, betink ik mei de krommels noch om e mûle. Annie 21

22 SINNICH MEI SINNE Zo n twee maanden geleden hebben we als Commissie een avond belegd in ons dorpshuis waar Henry Mentink uitleg gaf over zijn geesteskind: MyWheels. Dit systeem van autodelen draait inmiddels in verschillende delen van ons land al geruime tijd succesvol. Bijvoorbeeld in het Overijsselse dorp Hoonhorst. We hebben als Commissie ons oor daar eens te luisteren gelegd om te leren van hun ervaringen. Ook daar blijkt dat iets dergelijks niet zo maar van de grond komt. Er is vaak een groepje mensen nodig met een enigszins innovatieve instelling die iets nieuws durft op te pakken; noem ze pioniers. Zijn deze schapen eenmaal over de dam, dan volgen er meer. Je ziet het gebruik van deelauto s dan langzaam toenemen omdat de positieve ervaringen worden gedeeld en mensen de voordelen (waaronder dalende kosten) ontdekken. Binnen onze commissie heeft Rienk zich opgeworpen om zijn auto (een Toyota RAV4) via MyWheels ter beschikking te stellen. Dit in de hoop dat een goed voorbeeld goed doet volgen. Een iets groter aanbod biedt meer keus. Vandaar deze oproep om de poel van deelauto s in Nijemirdum te versterken. Immers, aanbod creëert vraag en andersom. (Het bekende kip en ei-verhaal.) Heeft u een tweede auto die toch de meeste tijd stilstaat, meld m aan bij MyWheels. Op de site van MyWheels staat uitgebreid beschreven hoe het allemaal werkt. Er staat ook een lange lijst met veel gestelde vragen (en antwoorden uiteraard) die uw onzekerheden kunnen verminderen of zelfs wegnemen. Zoals: Wat als ik mijn auto beschadigd of vuil terugkrijg? of Wat als ik mijn auto niet op tijd terugkrijg? U zult zien dat nagenoeg elk denkbaar scenario wel is afgedekt. Wanneer we er in slagen dit met een klein groepje van de grond te krijgen, zal het ongetwijfeld gaan groeien. Een mooie nieuwe loot aan de duorsume mienskip fan Nijemardum. Wij zullen de site van MyWheels met regelmaat vol verwachting checken en zien uit naar het moment van de eerste transactie in Nijemirdum. Commissie Sinnich mei Sinne 22

23 Verenigingen in Nijemirdum Dorpsbelang vz Yme Wiersma secr Piet Rienstra pen. Gerrie van der Veen Lokaalvereniging vz Antje van Bommel secr Wouter Rozema pen Hendrik Postma Beheerders dorpshuis Klaas en Harmke Rienstra dorpshuis Chr. Basisschool De Stapstien schoolleider Carolien Glastra Peuterspeelzaal 't Opstapke ouderraad Joke Postma inl: Jitske Mulder Prot. Gem. O-N-S vz Sjoerd Bokma Kerkgebouw De scriba Joop Verkaik Hoekstien predikant Teije T. Osinga predikante Maartje Wildeman koster fam. Luinenburg Begrafenisvereniging vz Roelie Veen secr Griet Akke Rienstra pen Piet Rienstra Omrin bode Pieter Deinum / Damclub vz Johannnes van der Goot secr Egge Reinsma pen Pier Akkerman Vogelwacht Inl. Carl Draaijer Feestcommissie vz Wiebren Hoekstra secr Marjan Veenstra pen Harm van Bommel

24 Verenigingen in Nijemirdum vervolg Passage vz Harmke Rienstra-Eliveld secr Tjitske Baukema pen Nieske Glashouwer Biljartclub De Eekhoorn Biljartclub Zicht op de bal Klaverjasvereniging O.N.S. vz Klaas Rienstra secr Riny Kramer pen Gerlof Hendriks vz Jaap Douwe Bokma secr Hendrik Rienstra pen Wieger Pietersma vz Sake Mollema secr Feike Samplonius pen Doede Bosma Gymnastiek vereniging vz Feikje Draaijer secr Brechtsje Bokma pen Monique Betsema Tennis vz Wilco Daas secr Nick Fortezza pen Jaap Ovelgönne Voetbal Vz(interim) Henk Wieger Ruiter secr Henk Wieger Ruiter pen Jacob Brandenburg Volleybal Vz Yke van der Wal secr Corry Schotanus pen Kees Draaijer Int. Kerkelijk streekkkoor vz Pieter Runia secr Gerrit Postma pen Jannie Feenstra

25 Verenigingen in Nijemirdum vervolg Soos vz Klaas Muizelaar Secr/pen Jan Smits Zanggroep Eigenwize vz Ank Wiering secr Agnes Haga pen Rein Flapper Boerinnengroep vz Tiertsje Smink secr Corine Schep pen Willeke Veldman Kinderkoor Prelude vz vacant secr Jantsje Wierda pen Geeske Hendriks dirigent Roelien Braam Tuinclub vz Klaske Zwart secr Jantsje Akkerman pen Wieke Haarsma EHBO vz Esther Schilstra secr Idzard Pruiksma pen Annoesjka de Vries Toneelclub Inl. Coby Hospes Doarpsnijs De redaksje: Wiepkje Holtrop Tiete Bangma Hedwig Beukens Annie de Kleine Jantsje Akkerman Coby Hospes adres: Website:

26 Verenigingen in Nijemirdum vervolg Bij bestuurswisselingen en/of wijzigingen dit graag doorgeven aan Gerrie van der Veen Graag willen wij van elke secretaris een adres ontvangen. Dit kunt u mailen naar ZOA HULP HOOP HERSTEL Dan komt de maitiid, maitiid yn it lân. Dan laket alles, alles jin sa oan. Ja, de fûgels sjonge wer fan moarns ier oant jûns let; de narsissen en tulpen komme út de knop, it waar begjint derop te lykjen, koart sein: alles laket jin wer oan! Ek de kollektanten foar de goede doelen; dy laitsje noch mear as jo wat yn ' e bus goaie. Dizze wike besykje de kollektanten foar ZOA, Hulp-Hoop-Herstel, fan 22 oant 28 maart, jild yn te sammeljen foar flechtlingen en slachtoffers fan natoerrampen. ZOA wurket û.o. yn Liberia ( ebola), Ethiopië ( flechtlingen) en de Filipijnen ( weropbou). Der ha noch noait safolle flechtlingen west as no en wy kinne/ meie harren helpe. Dogge jo mei? Miskien kinne wy mei-inoar in ferskil meitsje yn it libben fan minsken dy' t it safolle minder ha as ús. Dat it libben ek harren wer talaitsje mei. Krekt sa t de maitiid dat by ús docht. Coby Hospes- Pietersma 26

27 FAN DE REDAKSJE Genietsje jimme ek alle kearen fan de prachtige foto s fan ús doarpsgenoaten? Foar ús rubryk WA BIN IK? ha wy wer ferlet fan nije gesichten. Dus ha jimme noch in dúdlike jeugdfoto yn it laadsje fan it dressoir lizzen, stjoer dy dan mar gau op nei ús redaksje. SIZWIZE FAN DE MOANNE Nee, ik ha neat fûn sei de aaisiker en hy hie de djerre oan e klompen 27

28 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Cees en Johannes v.d. Meer Martin Mensonides Hendrik Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Klussenbedrijf VB administratie Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Van der Meer Mechanisatie Martin Service-onderhoud en reparatie mobiele werktuigen Motorenrevisie/reparatie Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 28

29 AGINDA maart : ZOA kollekte 9 april : betinking monumint Sânfeartsterhoeke 24 april : energy event basisschool april : collecte longfonds (foarhinne astmafonds) 3 mei : excursie Lycklamabos 23 maaie : rommelmerk Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 30 april 2015 KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 22 april by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 29

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

1. In geskink fan de Nyl

1. In geskink fan de Nyl 1. In geskink fan de Nyl Yn Egypte kinne se skriuwe, dêrom heart Egypte by de perioade fan de âldheid. It tiidrek fan 3000 foar Kristus oant 500 nei Kristus neame we de tiid fan de Griken en de Romeinen.

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-16.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter

Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Steatekommisje Lân, Loft en Wetter Datum gearkomste: 9 april 08 Wurklistpunt: 3 STEATEKOMMISJE LAN, LOFT EN WETTER 10 Ferslach fan de gearkomste op 5 maart 08 yn it Doarpshûs fan Seisbierrum. Oanwêzich:

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Onderduikers eren familie Easterwierrum.

Onderduikers eren familie Easterwierrum. 2009 Onderduikers eren familie Easterwierrum. Foto LC / Marcel van Kammen Henri Blumenstein (links) en Les Tropp onthullen de plaquette. 'Broer' Theo Dijkstra kijkt toe. Koen Pennewaard Sicco Bruinsma

Nadere informatie

Ut e skoalle 6. Trefwoord

Ut e skoalle 6. Trefwoord Ut e skoalle 6 Schooljaar 2017-2018 Februari 3 Oud papier 4 Gezinsdienst 12 Teamstudiedag, kinderen vrij 14 Staking 15 Rapport mee 19 en 20 10 minutengesprekken 22 Nieuwsbrief 7 26 t/m 2 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld

po@dium Bennie Huisman in persoanlik moanneblêd fan Ynhâld po@dium in persoanlik moanneblêd fan Bennie Huisman Ynhâld Fakânsje 2 Ut it fakânsje-rút 3 Skylge (liet) 5 Skylge 2000 6 De link fan Formerum (in trije-lûk) 12 Colofon 26 Nûmer 10 & 11 juli & augustus

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum.

De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. Open Bedrijvendag U bent van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen

Nadere informatie

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum, Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken Nieu wsbri BMW Z1 Club NL December 2015 ef Beste Z1-vrienden Inmiddels is het cabrioseizoen ten einde, staan de Z1 s in de garage en tellen we af naar 2016. De laatste activiteit van dit jaar, een gezellige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl

INHOUDSOPGAVE: Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl Jaargang 27 no. 1 Maart 2010 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 106 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt Oplage: 615 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma - voorzitter

Nadere informatie

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk www.afuk.frl kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk Ynhâld yn Nederlânsk en Frysk 1. De letter f 2. De letter s 3. De letters f en v 4. De letters s en z 5. De letter g

Nadere informatie

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou,

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Datum: 28-09-18 Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat mei lytse ûnderlinge ferskillen praat wurdt yn de stêden Ljouwert,

Nadere informatie

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november.

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november. Yntusken is de hjerstfakânsje alwer oer. Efkes in wike ûntspannen. Wa wit der wol efkes op út west as oars yn- en om hûs hinne rommele? De klok is ek alwer in oere tebeksetten wêrtroch wy no wer yn it

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Yn dizze skille û.o.:

Yn dizze skille û.o.: Jannewaris 164 Nûmer 1/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

I. Tsjinst fan =e Tarieding

I. Tsjinst fan =e Tarieding Oarder fan de Tsjinst foar snein 13 desimber 2015 Tredde snein fan de Advint Martinigemeente te Boalsert Foargonger: ds. Hinne Wagenaar (Jorwert) Oargelist: Kees Nottrot I. Tsjinst fan =e Tarieding Wolkom,

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl

Redactieadres: Hanny Bergsma, Dubbelstraat 129, 8556 XE Sloten, tel. 0514-531775. e-mail adres: info@destadsomroeper.nl Jaargang 30 no. 1 2013 Website: www.destadsomroeper.nl DE STADSOMROEPER. nr. 117 Stadsblad dat 4 keer per jaar verschijnt INHOUDSOPGAVE: Oplage: 600 exemplaren Redactie: Pieter Albada - ict Hanny Bergsma

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra

It boek. fan Sinterklaas. Maarten Stevens     oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra It boek fan Sinterklaas Maarten Stevens www.cts-producties.nl www.cts-producties.be oerset yn it frysk troch Jetske Jaike Zijlstra Rollen Sinterklaas: De bernefreon, dy t eltsenien fansels wol kin Haadpiet:

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny DOARPSNIJS Nûmer 375 juny 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017

DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017 DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

KOLOFON. adres: Website:

KOLOFON.  adres: Website: KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. De redaksje: Wiepkje Holtrop

Nadere informatie

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst.

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst. 1 Bêste minsken, De tiid hâldt gjin skoft, in bekende útspraak fan ús Friezen, mar o, sa wier. Der is al wer in jier om, liket wol of it hyltyd rapper giet. Sil wol komme, om t wy allegear (wat) âlder

Nadere informatie

Jierferslach. Omrop Fryslân

Jierferslach. Omrop Fryslân Jierferslach 2010 Omrop Fryslân 1 Produksje Foto s Opmaak Drukkerij Korreksjewurk Omrop Fryslân, Ljouwert Dirk Jan Haarsma Omrop Fryslân, Ljouwert Van der Eems, Easterein Taalwurk Fryslân, Grou 2 YnhAld

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899)

Van het bestuur. De Warbere Bijker. Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Informatiebrief van imkervereniging Leeuwarden e.o. (sinds 1899) Maart 2013 Pagina 1 De Warbere Bijker Jaargang 6 nummer 1 In dit nummer: Van het bestuur 1 Bijenstal nieuws 2 Open imkerijdagen 2 Voorjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

DE LAITS FAN IZEBAITS

DE LAITS FAN IZEBAITS DE LAITS FAN IZEBAITS (De lach van Izebach) stik foar bern yn twa bedriuwen skreaun troch Aris Bremer oerset troch Klaasje van der Veen-de Boer TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop)

Nadere informatie

Poppenwierster courant

Poppenwierster courant Poppenwierster courant September/ oktober 2015, Jaargang 24 nr. 3 Plaatselijk Belang Poppenwier Beste Dorpsgenoten, De zomer is alweer voorbij. En wat een prachtige zomer! In Poppenwier druiste het weer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juli 2018 Staat voor onderwijs dat meegroeit!

NIEUWSBRIEF juli 2018 Staat voor onderwijs dat meegroeit! AGENDA JULI SEPTEMBER 2018 Vrijdag 13 juli Woensdag 18 juli Donderdag 19 juli Donderdag 19 juli Vrijdag 20 juli Zomervakantie Eerste schooldag Eindmusical groep 8 : Spookie! Rapport mee De kinderen van

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017

DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017 DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

De geschiedenis van de Hersteller.

De geschiedenis van de Hersteller. De geschiedenis van de Hersteller. Voor het droogmaken van de verveende landerijen rond Sintjohannesga wordt in 1857 de molen De Hersteller gebouwd samen met nog vijf andere molens. Het gebied dat door

Nadere informatie

Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei

Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei DOARPSNIJS Nûmer 422 oktober 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

Neem de bank altijd met je mee.

Neem de bank altijd met je mee. P dec. jan. 2009 Neem de bank altijd met je mee. Stap voor meer informatie binnen bij de Rabobank www.rabobank.nl/mobiel 5 Colofon Dorpsblad It Havenpypke 40 e jaargang nr. 228 dec. - jan. 2009 Verschijnt

Nadere informatie