DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Bauke Beukens (secr.) Hege Bouwen 2a Gerrie van der Veen Omrin (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Piet Rienstra Omrin Rienk Nadema Hege Bouwen adres buurtplysje: of 2

3 BERNE Op 22 desimber 2013: Melle Sjoerd Bokma Soan fan Jaap Douwe Bokma en Tineke Vlietstra en broerke fan Jurre Simon, Ids Keimpe en Silke Jitske Hoitebuorren JZ Aldemardum BEDANKT Bêste doarpsgenoaten, hjirbij betankje wij jimme foar it bringen fan kaarten, postzegels ensfh. foar de bern mei de taaislym sykte (fibrose). Yn 2013 hat de opbringst foar Fryslân west! Ek yn 2014 bringe wij jim kaarten ensfh. wer nei it dêrfoar bestimde plak. Teun en Akke Stoker NEGOASJE Teats de Jong (Lyklamawei 45) hat noch in hiele leave pony yn t lân stean, se hjit Petra. Se siket der in hiel goed plak foar. Belangstellenden kinne belje:

4 NEGOASJE Rûne teakhouten tafel, trochsnee 110 cm, mei útklapber middenblêd. Suver noch as nij. En in ienpersoans ledikant (spiraal) Tsjin elk oannimlik bod. Hege Bouwen 23, till Jan Albada HA JIM IT AL HEARD? De earste moanne fan it nije jier sit der hast alwer op. Dochs wol ik noch efkes werom gean nei de krystdagen. Wat hiene wy wer in moai folle tsjerke op earste Krystdei. Harmke hie Klaas wer in kear meinommen, lykas ús Jantsje har Nico. Myn Jan wie ek mei en we sieten moai op tiid op de kreake. Jan Akkerman-en-dy kamen mar krekt op e tiid... Fiif of seis yn de bank sei Jan en ferdikke noch oan ta, Klaas wurdt de bank úttreaun, en dêr lei er, niks sei er Toe!, rôp Harmke ha ik him einlings safier krigen dat hy meigiet en dan dogge jim sa Gelokkich hat Klaas noch goede krystdagen hân. It like trouwens wol dat it de hiele desimbermoanne krystfeest wie yn tsjerke. Omdat Sondel en Aldemardum ticht wienen, hie de koster elke snein it buordsje FOL op de doar. Spitich dat it no wer foarby is en wêrom t dy oare tsjerken no wer iepen moatte? Snappe jimme it? Ha jim wer smuld fan de oaljekoeken? Oeh, wy wol hear, ik ha sels noch in pear pûdsjes yn de friezer. Twa dagen ha we yn it hok stien. 4

5 Om 4.30 oere wiene de beslachsmakkers al oan de gong en de betonmikser makke oerûren. Freark en Nico mienden dat se de moandeis sa no en dan wol ris skoftsje koenen, mar dat wie âldjiersdei wol oars. It swit op it gebit hiene se De bakkers Wieger, Coby en Grytsje bakten 400 oaljekoeken yn e oere, in rekord!! Aldjiersdei ha we, moarns om acht oere, foar it earst yn ús karriêre, in lyts oerke pypskoft hân. It wiene wer twa gesellige dagen, mei in topbringst fan 1500,00! Yn totaal ha we 220 pakken moal opbakt, dat binne sa`n lytse 4000 oaljekoeken. De opbringst wie foar World Servants, wer tige tank foar jim klandyzje. Benjamin en Jona kamen ek by ús oan, se moasten efkes ien priuwe fansels. Watfoar sifer krije wy? frege Coby. En wat sei Benjamin.ik jou jim in 100 tsjakka!, ús dei koe net mear stikken. Oh ja, as jimme no Arjen Visser fytsen sjogge yn in knap pak fan Steegenga, dan doocht dat wol hear, want hy hat in kleancheque wûn by fotoclub de Blitse Flits. De namme Arjen Visser komme we noch faak tsjin, tink ik, want hy wit goed hoe t hy mei de lins omgean moat.. Dit wie it foar dizze kear, oare kear wer mear. Groetnis WTHP 5

6 NIJEMIRDUM DE AFGELOPEN MAANDEN De afgelopen periode zijn er in ons dorp dingen gebeurd die we hier niet gewoon vinden. Vanaf de zomermaanden zijn er diverse keren rondom de school, op het Skelpenpaad en zelfs een keer op het dak van de school kleine brandjes gesticht. Meestal ging het om oude kranten en wat stukjes hout. Vlak voor de kerst is op een zaterdagavond/nacht het informatiebord bij de school door waarschijnlijk vuurwerk opgeblazen en totaal vernield aangetroffen. We hebben geen idee wie dit doet, maar er zijn toch sterke vermoedens dat dit door jeugd uit het dorp gebeurt. Mensen denk erom dat een klein brandje hele grote gevolgen kan hebben. Als het echt doorzet zijn de gevolgen niet te overzien. Ook het vernielen van het informatiebord gaat ons met zijn allen weer geld kosten. Het bord, wat door vrijwilligers is gemaakt, moet weer in zijn geheel worden opgelapt. Jammer dat dit allemaal het gevolg is van baldadigheid, van vernieling, waar niemand iets mee opschiet. Hoe het in POSITIEVE zin ook kan hebben we gezien op oudejaarsdag op het Skelpenpaad. De gehele dag is hier volop met carbid geknald door de jongeren van Nijemirdum. Hierbij werd volop aan de inwendige mens gedacht door het bakken van hamburgers en het nuttigen van een biertje. Alles bij elkaar geeft dit natuurlijk veel troep. Echter alles is tot het laatste papiertje opgeruimd en wie er de volgende dag langs liep kon amper meer de plek vinden waar de activiteiten hadden plaatsgevonden. Klasse! Helaas was het oudjaaravond noodzakelijk dat de brandweer in het dorp moest komen om een brandje te blussen. Een oud aanhangwagentje met hierop wat oude banden en hout was in de brand gestoken op de hoek van Heaburgen/Lyklamawei. Doordat er veel zwarte rook vrijkwam, wat door de wind, richting de huizen op Lyklamawei en Wissebuurt dreef, moest de brandweer komen om de brand te blussen. 6

7 Een kwalijke zaak, een onnodige schade aan het wegdek en kosten door de inzet van de brandweer. Een zaak die in onderzoek is bij onze buurtagent. Deze zal trachten de dader(s) op te sporen om de gemaakte kosten op hen te verhalen. Of het in alle gevallen wel of niet om daders uit Nijemirdum gaat weten we niet. Laten we samen opletten, een stukje sociale controle is van groot belang om erger te voorkomen. Mocht u ergens melding van willen doen, dit kan ook anoniem bij iemand van het dorpsbelang. Namens Dorpsbelang Joop de Vries COMPLIMENT Oudejaarsdag was het een gezellige boel in het Skelpenpaed : de carbittonnen werden menigmaal gevuld en dorpsgenoten kwamen een kijkje nemen. Ook was er een biertap aanwezig en kon je iets warms nuttigen. Een gezellig feest. Nieuwjaarsdag liep ik daar weer langs met de hond en zag toen hoe netjes het alweer was. De carbittonnen en wat rest hout lag er nog en hier en daar wat plastic bekers. Complimenten voor het opruimen en het netjes achterlaten. Wel jammer dat er toch nog voor uur een vuur gemaakt is op de hoek bij Heaburgen/Lyklamawei, dit had eigenlijk niet meer moeten gebeuren. Er was genoeg vuur geweest. Toch wil ik de jongeren bedanken voor de saamhorigheid van deze dag. We hebben het jaar mooi knallend beëindigd. Groet Lourens en Tiny 7

8 NOCH BY JUF Fia whatsapp ha ik in ôfspraak makke mei Wilma Wildschut. Sy wennet op de Lyklamawei 16 yn de pleats fan Age en Sint. Tafallich wenje har heit Louwrens en Mem Tiny dêr ek. En wa noch mear? Sa no en dan wennet Marja, har âldste suster, dêr ek en har beide bruorren Freerk en Durk-Roel. Hoe âld bisto? Ik bin 18 desimber 12 jier wurden. Ha jim ek húsdieren? We ha 2 katten: Jumbo en Blacky, in hûn dy hjit fan Takky en bûten yn it lân rint Haiko har Shetlânpony. Yn watfoar groep sitsto? Yn groep 8 by master Nikos. Dyn lêste jier hjir op skoalle en dan nei it CSG? Dat tink ik wol, mar ik wol einliks ek wol efkes op oare skoallen sjen. Hoe fynst it op skoalle? Soms leuk en soms saai.., mar ik ha wol in leuke groep hear. Wat fynst it moaiste fak op skoalle? Frijwurktiid! Dêr hoegde se net lang oer nei te tinken. Mar spitigernôch ha we dat net mear sa faak. Ja, dêr hear ik se thús ek wol ris oer. Krekt as gymnastyk, dat wurdt ek faak oerslein, want dan is der wer net in geskikte juf of master dy t dat jaan mei Dêr hienen wy froeger gjin lêst fan, ús masters koenen alles. Wat fynst it ferfelendste fak op skoalle? Rekkenjen. Praatst altyd Frysk? Op skoalle moatte we Nederlânsk prate, mar thús gelokkich net. Wat wolst letter wurde? Dierenarts, dat wit ik al hiel lang. 8

9 Oké, we sille it ôfwachtsje oft hjir letter yn de pleats in praktyk iepene wurdt. Wat fynst leuke tv prgramma`s? icarly & Victorious. Dat binne echte Nickelodeon programma`s, en ik sjoch altyd nei GTST. Wat fynst leuk om te lêzen? Spannende boeken, dêr hâld ik wol fan. Wat fynst moaie muzyk? Myn radio stiet altyd op 538, enne.. One Direction hè, noch 22 wiken dan geane we nei harren konsert yn de Amsterdam Arena. Yeahhh en ik mei ek mei. Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Jawol hear, mar om my mochten hjir wol wat winkels komme Hast ek in muzykynstrumint? Ja, ik spylje al 4 jier klarinet bij Concordia yn Balk. Oké en oefenest thús goed? Ja natuerlik. Wêr boartest in soad mei? Doe t ik dizze fraach stelde tocht ik.. tsja se is al 12 hè.. Mei myn tillefoan, hartstikke leuk. Dy ha ik krigen op myn jierdei, enne ik mei ek noch wol graach tekenje hear. Wat fynst lekker om te iten? Lasanje, dat fyn ik hearlik en sprútsjes fyn ik it fiist. Wylst komt Tiny troch de doar mei in krop slaad, Wilma har gesicht belûkt Helpst Heit of Mem wol ris? Ja, Heit help ik wol mei houtkliuwe ensa.. en ik stofsûgje en meitsje wol iten klear foar ús Mem. Sa no en dan in cake bakke mei ik ek graach dwaan. Wat fynst hiel leuk om te dwaan? Tekenje. Wat tekenest dan? Oh fan alles. Wêr fynst echt niks oan? Dêr moat se lang oer neitinke. Stofsûgje. Sitst ek op klup? Ja. Gesellich? Ja hear, Gerrit Age en Albert Menno ha by ús de lieding. Kin it dy ek wat skele watfoar klean ast oan hast? Jaseker, ik sykje it altyd sels klear. Mem hoecht har der net mear mei te bemoeien. Hast ek op fakânsje west? Fan`t simmer ha we mei de caravan nei België west. 9

10 It wie dêr hiel moai waar. En no aanst wer op wintersport? Eh nee, fan t jier net en dat fyn ik wol jammer. No, wa wit krije we hjir in meter snie, dan kinst fan de seedyk ôf slalomje.. Sitst faak achter de kompjûter? Nee, dat falt wol wat ta. Ast twa winsken dwaan mochtst wat soest dan winskje? Dêr moat se efkes oer neitinke.. Dat der yn Nijemardum in moai winkelsintrum kaam, en dat der noait mear oarloch wêze soe Ai, ik tink dat beide winsken fuort net útkomme, mar wa wit.. as de minsken fan Doarpsbelang dit lêze Wilma, dit wiene de fragen alwer, bedankt dat ik hjir efkes komme mocht en sukses mei dyn karriêre as bistedokter. Wiepkje BEAM Na jaren trouw aan de Jeneverdyk te hebben gestaan moest ook deze boom (waar vele afspraakjes bij zijn gemaakt) geloven aan de kracht van de natuur! Annemien Hendriks 10

11 LEDENVERGADERING DOARPSBELANG NIJEMARDUM Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 5 februari 2014 om uur in het dorpshuis te Nijemirdum. AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 6 februari 2013 (zie doarpsnijs januari) 4. Jaarverslag 2013 (zie doarpsnijs januari) 5. Financieel verslag Dorpsbelang en Feestcommissie (zie doarpsnijs januari) 6. Verslag Feestcommissie en verslag Tuincommissie 7. Verslag van: Nevencommissie Werkgroep Stichting Wenje Nijemardum Commissie Sinnich mei Sinne 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Piet Rienstra Aftredend en niet herkiesbaar: Bauke Beukens Voorstel nieuw bestuurslid: Jaap-Douwe Bokma 9. Rondvraag 10. Pauze 11. Een boeiende PowerPoint presentatie van de verbouwing en wat er nu allemaal te doen is bij Mar en Klif gepresenteerd door Iris Nutma 12. Sluiting Namens het bestuur van het Dorpsbelang, B. Beukens, secretaris 11

12 NOTULEN LEDENVERGADERING DORPSBELANG WOENSDAG 6 FEBRUARI 2013 Voorzitter Yme Wiersma opent de ledenvergadering met een welkom voor iedereen en speciaal de afgevaardigden van de politieke partijen die aanwezig zijn, Fr. Gerritsma FNP, Dhr. de Vegter PvdA, Mevr. Tichelaar- Dijkstra Chr. Unie, Dhr. Molenaar CDA, Mevr. Reijenga CDA, Dhr. Knobbe De Friese Meren i.o. en Dhr. Hofstra buurtpolitie, die belangstellend zijn om te vernemen wat er in Nijemirdum zoal omgaat. Tiete Bangma, coördinator Doarpsnijs, en dhr J. Huisman Wonen zuidwest Friesland zijn m.k.a. Sommige dingen kunnen beter, andere dingen zijn goed, zo begint de voorzitter de inleiding van deze vergadering. Er zijn ook dingen die bijna te groot worden voor een dorpsbelang meent de voorzitter. Hij doelt daarmee op de ontwikkelingen bij Nije Gaast, het samenwerkingsverband waarbij onze school De Stapstien is aangesloten, en de dreigende sluiting van de school. Ook wordt de fusie van onze gemeente met Lemsterland en Skarsterlân naar een nieuwe gemeente genoemd, (De Fryske Marren) met 50 dorpen en een stad. De voorzitter wenst de aanwezige raadsleden veel sterkte toe met het in goede banen leiden naar de nieuwe gemeente. Mededelingen. Er zijn geen mededelingen. Notulen van vorigen ledenvergadering. De notulen worden zonder op of aanmerkingen aangenomen. Piet Rienstra wordt bedankt voor het maken van deze notulen. Jaarverslag. Geen opmerkingen over het jaarverslag. Bauke Beukens wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag. Verslag penningmeester. Penningmeester Gerrie van Veen meldt dat de post Dorpskrantje overeen komt met de werkelijke kosten. Geen vragen van leden uit de zaal. Gerrie wordt bedankt voor het maken van het financieel overzicht. Feestcommissie financieel verslag. Sander Mollema meldt een klein nadelig saldo over 2012 dit i.v.m. het niet doorgaan van het dorpsfeest. Er is een gift binnengekomen van de Rabo bank, groot 10,-. Elk lid van de Rabobank mag 5,- schenken aan een goed doel, er 12

13 zijn dus twee leden uit Nijemirdum geweest die dit gedaan hebben ten gunste van de feestcommissie. Kascommissie lid Tjitske Baas meldt dat de financiën in orde zijn bevonden. Zij heeft de boeken nagekeken met Harm van Bommel. Tjitske treedt af als kascommissielid en Jan Strampel wordt in haar plaats benoemd. De voorzitter verleent daarop de penningmeester decharge. Tjitske Baas wordt bedankt voor haar werk in de kascommissie. Tryntsje Rienstra-de Jong doet verslag van de activiteiten van de feestcommissie. De gewone dingen zijn weer georganiseerd, zoals de fietstocht en playbackshow op Koninginnedag en ook het dorpsfeest was in een afrondende fase toen dit toch nog werd afgelast i.v.m. de gezondheidstoestand van Wimmie Baukema. Op oudejaarsnacht is er bij de toer weer een kraampje opgezet waar mededorpsbewoners elkaar een gelukkig en gezond 2013 konden toewensen. Ondanks dat het suterich waar was, werd er goed gebruik van gemaakt. Ook voor dit jaar staan deze evenementen weer op de rol, maar het dorpsfeest staat dit jaar in juni op de kalender. Yme vraagt nog naar hoe het komt met Koninginnedag dit jaar omdat er een troonswisseling komt. Tryntsje meldt dat er gewoon Koninginnedag gevierd wordt. Tryntsje wordt bedankt door de voorzitter voor het verslag. Túntsjekommisje brengt verslag uit van hun bevindingen over de tuinen in Nijemirdum, niet over alle tuinen maar over de winnende tuinen. Er werd door Akke Stoker, Minke Jannie Keulen en de verslag doende Sietske Strampel drie keer een ronde door Nijemirdum gedaan om de tuinen te beoordelen, dit wel op verschillende tijden in het jaar. Er werd beoordeeld op kleur, opbouw en onderhoud van de tuin. Drie keer werden er dus punten gegeven en deze werden weer gedeeld door drie. Het resultaat was dat er twee derde prijzen waren nl. fam. Roel en Gerrie van Veen en de fam. Van Ens. Walte en Ina Visser zijn tweede geworden. De eerste prijs voor de mooiste tuin van Nijemirdum ging naar Iede en Tiete Groenhof. Sietske Strampel stopt als commissielid en wordt bedankt door Yme. Ze krijgt een bloemetje als dank aangeboden. Wie het stokje van haar overneemt is nog niet bekend. De tuincommissie zoekt zelf iemand. Namens de nevencommissie krijgt Frâns Gerritsma het woord. Hij vertelt over de biotoop van de neef en wat eraan gedaan kan worden om deze te verstoren, zodat er minder neven komen. Het waterpeil in de reidpôle is daarom verhoogd. Deze zomer zal het peil weer verlaagd worden. Jan Strampel vraagt of dit niet eerder kan want hij heeft nu al last van het hoge water en wil straks graag weer groente in de tuin, die nu wel erg soppich is. Resultaat van het 13

14 hoge water moet nog afgewacht worden, en Frâns zegt toe dat het waterpeil eerder verlaagd gaat worden. Plannen die bestonden om meer te doen zijn door Staatsbosbeheer op een laag pitje gezet om financiële redenen. Frâns G. zet een andere pet op en mag verslag doen van de stichting Wenjen. Hij zegt dat wonen er meer inhakt dan neven. Het wachten is op de uitspraak van de Raad van State, maar de plannen zijn klaar. De commissie is er van overtuigd dat het plan doorgaat. Wonen zuidwest Friesland zou er ook woningen bouwen maar gezien de markt is het te betwijfelen of het er nu van komt. Namens de commissie Sinnich mei Sinne krijgt Rienk Nadema het woord. In november was er een informatieavond over zonnepanelen waar veel belangstellenden op afkwamen. Er zijn toen adressen verzameld om de belangstellenden zo op de hoogte te houden. Uiteindelijk zijn er een 40 tal aangeschreven hoeveel panelen zij nodig denken te hebben, dit alles nog zonder verplichting. De offerte aanvraag betreft 350 panelen, gaande het proces kunnen nog belangstellenden instappen. In maart wordt de volgende stap gezet en dan zal blijken hoeveel er doorgaan met dit project. Theo de Lange vraagt of er een andere mogelijkheid is om panelen te plaatsen dan op het dak. Om het rendement hoog te houden is een dak het gunstigst. Of het op een muur kan is twijfelachtig omdat de panelen op ongeveer 30 graden geplaatst moeten worden. Frâns Gerritsma vraagt of de commissie doorgaat met bijv. wind/bio energie als dit project gerealiseerd is. Rienk denkt dat hier wel een vervolg op komt. Karel Draaijer vraagt hoe lang er nog subsidie/geen vergunning nodig is voor zonnepanelen. Aangezien Rienk niet in de regering zit is dit onzeker. Jan Strampel merkt nog op dat er bij windstilte en weinig zon een grote vraag naar energie ontstaat als er heel veel gebruik maken van zonnepanelen en windenergie. Dit hoeft niet een probleem te zijn omdat er centrales zijn die snel op te starten zijn en ons dus snel van stroom kunnen voorzien. Bestuursverkiezing. Gerrie van Veen en Joop de Vries zijn aftredend maar ook herkiesbaar. Met handopsteken werden ze herkozen. Als bestuur zijn we hier blij mee, en aan het aantal opgestoken handen te zien, de leden ook. Rondvraag. Albada vraagt alsnog applaus voor de verslagen die door Bauke en Piet zijn gemaakt waarop een daverend applaus volgt. 14

15 Plysje Hofstra zegt dat hij hier niet voor niets is gekomen, en vraagt en krijgt het woord. Er is afgelopen jaar geen enkele keer ingebroken in Nijemirdum en om dit zo te houd en moeten we bij afwezigheid een (schemer) lamp laten branden zegt hij. ( dit vooral op zaterdag en zondag want dan wordt er het meest ingebroken, en alleen als het donker is maar dat spreekt voor zich) Mocht u de meldkamer willen bellen doceert hij verder, om misverstanden te voorkomen, de centralist in het Hollands aanspreken. ( der leit hjir immen op it Jeneverdykje komt niet geloofwaardig over) Theo de Lange vraagt hoe het moet als je iemand in het bos vindt. Hofstra zegt dat dit soms lastig is als de ambulance er niet kan komen en dus moet zo iemand op een andere manier naar de ambulance vervoerd worden. De plek zal bij benadering aangegeven moeten worden. Frâns Gerritsma vraagt Hofstra of hij de Nijemirdumers wil ontzien als de agenten zelf de hoogte van de boete(s) mogen bepalen, dit naar aanleiding van een opmerking van Pieter van Vollenhoven in de krant, dat een agent zelf de hoogte van een boete mag bepalen. Hofstra meldt ook nog dat hij aan het einde van dit jaar er de brui aangeeft, dat wil zeggen dat hij met pensioen gaat. We zullen hem missen! Pauze Eise Dijkstra is voorlichter bij de brandweer de Friese Meren. Hij is uitgenodigd naar aanleiding van de brand bij de fam. Van Bommel, om één en ander te vertellen hoe het toegaat bij de brandweer als er een brandalarm is. Hij vertelt dat de brandweer bestaat uit vrijwilligers die een pieper bij zich hebben en als deze piept de brandweermensen in vier minuten paraat staan in de kazerne. Ook vertelt hij trots van de nieuwe brandweerauto die een tank van 1500 liter water bij zich heeft en met twee slangen in zes minuten leeg kan worden gespoten. Als de bemanning compleet is zitten er zes mensen in de auto, één chauffeur, een commandant, twee voor de slangen aan te sluiten en twee die met perslucht klaar staan voor als ze naar binnen moeten. Eigen veiligheid gaat voor alles, daarna komt het redden van mens en dier en het uitbreiden van de brand te zien voorkomen, daarna wordt er begonnen met het blussen van een brand. De meeste branden ontstaan door defecte apparatuur zo houdt Dijkstra ons voor. Brandstichting is nummer twee en broei /zelfverhitting staat op drie. Sprinklers kunnen een uitbreiding van een beginnende brand voorkomen. Voor uw eigen veiligheid zou iedereen een rookmelder moeten hebben, bij hand opsteken 15

16 bleek dit niet het geval te zijn in Nijemirdum. Mocht er brand bij u ontstaan dan hebt u gemiddeld gezien drie minuten om buiten te komen. U begrijpt dat snel nog iets pakken fatale gevolgen kan hebben. Een lichtpuntje in deze crisistijd is dat de brandweer geen rekening stuurt. Er zijn nog steeds vrijwilligers genoeg en ook met vijf man aan boord rukt de brandweer uit, zegt Dijkstra naar aanleiding van vragen. Voorzitter Yme bedankt Eise Dijkstra en Gerrie overhandigt hem een bakker pakket van onze dorpsgenoot bakker Douwe Prins. Ook plysje Hofstra komt na kort beraad in aanmerking voor een pakket van de bakker als dank voor jarenlang wijkagent te zijn geweest bij ons. Yme bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en wenst allen wel thuis en sluit de vergadering. Notulist, Piet Rienstra JAARVERSLAG DORPSBELANG NIJEMIRDUM 2013 Na de jaarlijkse algemene ledenvergadering van woensdag 6 februari 2013 zijn we in dezelfde samenstelling van de volgende bestuursleden; Gerrie, Sjoukje, Piet, Joop, Rienk, Yme en Bauke weer bij elkaar gekomen. Dus we hoefden deze keer geen functieverdeling te maken en gingen weer met frisse moed en veel enthousiasme aan de slag. Als bestuur van dorpsbelang zijn we dit jaar maandelijks één keer bij elkaar geweest, waarin o.a. de volgende belangrijkste punten naar voren zijn gekomen: Wenje yn Nijemardum Na 6 jaren van vergaderen en overleg met de omliggende omwonenden kunnen wij met trots zeggen dat det eerste woning bijna gereed is. Wij zijn de Stichting Wenje Nijemardum (Frâns, Rob en Yme) dan ook erg dankbaar voor de tijd en energie die ze hieraan besteden. Voor het vervolg van de bouw van de rest van de woningen op het nieuwbouwplan is men nog aan het overleggen en 16

17 onderhandelen met de desbetreffende bewoners en belanghebbenden. Vaak blijkt dat zulke procedures erg lang duren, maar we zien dat we stapje voor stapje verder komen met het nieuwbouwproject. Sinnich mei Sinne Ronald Schouten, Jan Dirk van der Tol,Roelof Jorritsma en Rienk Nadema hebben zich geweldig ingezet voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen in ons dorp. Afgelopen zomer zijn er op verscheidene daken in Nijemirdum totaal zo n 400 zonnepanelen geplaatst. Een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Er wordt per jaar ongeveer KWh elektriciteit duurzaam in ons dorp opgewekt. De werkgroep is vervolgens verder gegaan met het onderzoeken en uitvoeren van energiebesparing d.m.v. een QuickScan. Inmiddels is deze scan bij verschillende bewoners uitgevoerd en aan de hand van de hieruit komende gegevens kan men bekijken of zijn/haar woning voldoende geïsoleerd is. Verder gaat de commissie onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in collectiviteit een helpende hand toe te steken aan hen die hun huis willen gaan isoleren. De Toer In november is de gemeente begonnen met het Herstraten van het plein bij de Toer. Ook is er in het plein een plek gecreëerd waar de jaarlijkse kerstboom op een vlotte manier geplaatst kan worden. Doordat men veel gebruik maakt van de picknickbank op het groenstrook rechts voor de Toer mocht er nog een tweede bank met tafel bijkomen. In samenwerking met mijn Gaasterland en de gemeente willen we het komend voorjaar onderzoeken of het mogelijk is om op deze groenstrook de droom van Atze Folkertsma te verwezenlijken om nog enkele (laagstam) fruitbomen te planten welke voor algemeen gebruik zullen zijn. Hege Bouwen En toen ineens werden we in augustus overrompeld door het opnieuw asfalteren van de Hege Bouwen. Verschillende bestuurssamenstellingen van het dorpsbelang hebben zich jarenlang ingezet om een zo veilig mogelijke inrichting te creëren, waarbij de snelheid beperkt blijft maar de weg nog wel toegankelijk blijft voor bestemmend vracht- en landbouwverkeer. Na vele uren vergaderen 17

18 door het dorpsbelang bestuur, de verkeerscommissie, de gebiedscoördinator Klaas Knobbe en wethouder Bram Bonnema is besloten om de weg zo in te richten zoals hij er nu ligt. Voor een duidelijke uitleg van de inrichting van deze weg verwijzen wij u naar het Doarpsnijs nummer 367 van oktober In november is er al een snelheidsmeting gedaan, en in het voorjaar van 2014 wordt er weer een meting gedaan. Mocht hieruit blijken dat de snelheid nog te hoog is dan gaat het dorpsbelang bestuur weer met desbetreffende personen om tafel om eventueel betere oplossingen te zoeken. Gemeente In maart hebben we weer een werkbezoek van B&W van onze oude gemeente Gaasterlân-Sleat gehad. In dit overleg kwamen verschillende punten en problemen aan orde. We stellen het werkbezoek van B&W erg op prijs, omdat op deze manier de lijnen met de gemeente kort zijn, wil je wat bereiken. In de nieuwe fusiegemeente is het ons nog niet bekend of dit bezoek door zal blijven gaan. Wel krijgen we het idee dat er door de bezuinigingen van hoger hand steeds meer bij de burger zelf vandaan moet komen. Er wordt dan ook veel gesproken over; zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en sociale cohesie. Betrokkenheid bij de omgeving staat dus centraal, zowel in gedrag als in beleving. De jaarlijkse activiteiten 1 januari - gezellige bijeenkomst bij de Toer 4 mei - vlaggen, nationale dodenherdenking bij de oorlogsgraven bij de Toer 3 juni - avondvierdaagse, uitdelen van limonade 31 aug. - viswedstrijd bij de Sânfeart 14 sept. - monumentendag Loop van de bevolking Het dorp Nijemirdum telde bij het schrijven van dit jaarverslag (januari 2014) 549 inwoners, 1 minder dan vorig jaar. Vorig jaar rond deze tijd waren er 299 mannen en 251 vrouwen. Dit jaar zijn er 303 mannen en 246 vrouwen. Wij hopen u met dit verslag een beeld te hebben gegeven van wat er het afgelopen jaar door ons is ondernomen en van enkele gebeurtenissen die zich in 18

19 het dorp voordeden. Mocht er voor u iets niet duidelijk zijn dan horen we dit graag van u. Namens het dorpsbelang bestuur, Bauke Beukens Secretaris OP E SIIK NEI... Us degoe is hinnegien. Sûnt 2007 hienen wy 2 degoes yn in koaike sitten. Degoes? Jo binne net de earste dy t net wit wat dat binne. In degoe is in kjifdier út Chili. In kjifdier is yn it Nederlânsk in knaagdier. In bistje mei sterke tosken dus. Se koenen absolút net los en wienen tige gewykst; se gnauden krekt sa lang op e traaljes om oant se in iepening krigen en ûntkomme koenen. Dat se net allinnich sljocht op bargemottefoer binne, kamen wy doe efter. De kast en ek de kabels fan e computer moasten foar it offer. In pear jier ferlyn is de iene al ferstoarn en no dus ek syn broerke. Om t se gefoelige terms ha, krigen se altyd bargemottefoer by de Welkoop wei. Hy wie krekt begûn oan in nije sek fan 2,5 kilo. Ik goai net graach wat fuort wat noch brûkber is. Dêrom myn fraach: wa hat in hongerige bargemot???? ( ek wol cavia neamd) En as jim dy net ha mar wol in hamsterkoai dan soe ik dy graach brûke wolle. De toanielklup is fan doel om foar de simmer in toanielstik op te fieren. Dêryn komt ek in hamster foar. Foar it oefenjen is it wol sa maklik om de koai der dalik by te brûken. Foar reaksjes graach skilje nei: Coby Hospes Till.nr

20 LEDEGEARKOMSTE LOKAALFERIENING Utnoadiging foar it bijwenjen fan de jierlikse ledegearkomste op woansdei 26 febrewaris Oanfang oere yn it doarpshûs fan Nijemardum. 1 Iepening AGINDA 2 Notulen fergadering 27 febr Ynkommende stikken en meidielingen 4 Jierferslach sekretaris 5 Skoft 6 Finansjeel ferslach ponghâlder 7 Fêststellen jierlikse kontrubutie 8 Bestjoersferkiezing : ôftredend en net ferkiesber Wiebren Hoekstra. Bestjoer stelt de folgjende kandidaat foar: Ede Groenhof 9 Rûnfraach 10 Sluting Jo lokaalferiening 20

21 UPDATE: PROJECT ONS 1658 De maand december was een maand vol acties voor de projectgroep ONS De kerstmarkten, oliebollenactie, oudjaarsloop en de nieuwjaarsduik waren een groot succes. Deze superacties hebben de teller doen stijgen tot ongeveer dertigduizend euro. Er is nog veel werk aan de winkel maar we zijn op de goede weg, dit is de helft van ons streefbedrag. Wij willen iedereen alvast bedanken voor het steunen van onze acties. De oliebollenactie was een groot succes. Vrijwilligers uit Nijemirdum en omringende dorpen zijn in de dagen voor oudejaarsdag druk bezig geweest met de voorbereidingenen het bakken van de oliebollen. Alleen de oliebollenactie heeft al zo n 1.500,- opgebracht, super! De komende maanden zult u ons tegenkomen bij de volgende activiteiten: Loterij, bij alle leden van ONS1658 kun je loten kopen voor 2 euro per stuk tot eind januari. Maak hierbij kans op de hoofdprijs van 400,-. 8 februari zal CliffRock Below Zero te MFC It Klif in Oudemirdum plaatsvinden. De opbrengst van het concert komt ten goede van onze actie. Wavebreaker, Stonecrobs en Johannes Rypma zullen onder andere deze avond present zijn. Daarnaast zal de uitreiking van de loterij ook plaatsvinden deze avond. Houd in de gaten voor de volledige line-up. 22 maart zal er een mooie boswandeling plaatsvinden vanaf camping de Bosrand te Oudemirdum. Verdere informatie hierover volgt. Graag zien wij u bij een van deze acties! U kunt ook op de hoogte blijven via onze website; en like ons op Facebook; Wilt u ons steunen dan kunt u ook een bedrag overmaken op bankrekening of Postbanknummer 2135, onder vermelding van ONS1658/GH414. Bedankt voor uw steun! Nikos Leijenaar 21

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

1. In geskink fan de Nyl

1. In geskink fan de Nyl 1. In geskink fan de Nyl Yn Egypte kinne se skriuwe, dêrom heart Egypte by de perioade fan de âldheid. It tiidrek fan 3000 foar Kristus oant 500 nei Kristus neame we de tiid fan de Griken en de Romeinen.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-16.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

Ut e skoalle 6. Trefwoord

Ut e skoalle 6. Trefwoord Ut e skoalle 6 Schooljaar 2017-2018 Februari 3 Oud papier 4 Gezinsdienst 12 Teamstudiedag, kinderen vrij 14 Staking 15 Rapport mee 19 en 20 10 minutengesprekken 22 Nieuwsbrief 7 26 t/m 2 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november.

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november. Yntusken is de hjerstfakânsje alwer oer. Efkes in wike ûntspannen. Wa wit der wol efkes op út west as oars yn- en om hûs hinne rommele? De klok is ek alwer in oere tebeksetten wêrtroch wy no wer yn it

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten

W I N T E R P R O G R A M Oansletten Kriten W I N T E R P R O G R A M 2 0 1 6-2 0 1 7 Oansletten Kriten 1 *************************************************************************** Adressen fan skriuwers fan oansletten kriten: ----------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries

Uitnodiging. Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk. Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries Uitnodiging Konferinsje opbringstfêst wurkjen en toetsen by it fak Frysk Conferentie opbrengstgericht werken en toetsen bij het vak Fries donderdag 14 februari 2013 tongersdei 14 febrewaris 2013 Om het

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang

Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 9 jaargang 2016-2017 Agenda: Maart 1 Studiedag

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

KOLOFON. adres: Website:

KOLOFON.  adres: Website: KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. De redaksje: Wiepkje Holtrop

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 5

Schooljaar , nr. 5 Schooljaar 2015-2016, nr. 5 Agenda 1-2: leerlingbespreking 3-2: OMR Mantgum 11-2: contactavond voor alle ouders 13-2: oud papier (Auke Stremler, Jouke Holwerda, Marc v. Hiel, Anne Bouke de Bakker) 16-2:

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers

Verzet tegen het verminderen van het aantal volksvertegenwoordigers Nummer:,. X 201200336 Ontvangstdatum: 2 MRT tytsjerksteradiel r s n b g e Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Burgum, 29 februari 2012 VERZONDEN 1.03,12

Nadere informatie

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure

Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Verslag behorende bij de raadsvergadering van de gemeente Skarsterlân, gehouden op woensdag 27 maart 2013 vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis te Joure Aanwezig: De raadsleden: de dames en heren L. Boelsma-Hoekstra

Nadere informatie

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk www.afuk.frl kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk Ynhâld yn Nederlânsk en Frysk 1. De letter f 2. De letter s 3. De letters f en v 4. De letters s en z 5. De letter g

Nadere informatie

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder)

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) In klucht fan ASTRID BAIJS en JAN TOL Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail:

Nadere informatie

Onderduikers eren familie Easterwierrum.

Onderduikers eren familie Easterwierrum. 2009 Onderduikers eren familie Easterwierrum. Foto LC / Marcel van Kammen Henri Blumenstein (links) en Les Tropp onthullen de plaquette. 'Broer' Theo Dijkstra kijkt toe. Koen Pennewaard Sicco Bruinsma

Nadere informatie

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou,

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Datum: 28-09-18 Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat mei lytse ûnderlinge ferskillen praat wurdt yn de stêden Ljouwert,

Nadere informatie

De geschiedenis van de Hersteller.

De geschiedenis van de Hersteller. De geschiedenis van de Hersteller. Voor het droogmaken van de verveende landerijen rond Sintjohannesga wordt in 1857 de molen De Hersteller gebouwd samen met nog vijf andere molens. Het gebied dat door

Nadere informatie

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum, Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 382 febrewaris

DOARPSNIJS Nûmer 382 febrewaris DOARPSNIJS Nûmer 382 febrewaris 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen:

Ziekmelding leerling? Schoolregels. Pleinregels: voor de kinderen: Geachte ouder(s), verzorger(s), Ziekmelding leerling? Graag telefonisch doorgeven tussen 08.00 en 08.20 uur. Voor u ligt de schoolkalender van schooljaar 2016-2017. In deze kalender staan belangrijke data

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken Nieu wsbri BMW Z1 Club NL December 2015 ef Beste Z1-vrienden Inmiddels is het cabrioseizoen ten einde, staan de Z1 s in de garage en tellen we af naar 2016. De laatste activiteit van dit jaar, een gezellige

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017

DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017 DOARPSNIJS Nûmer 411 oktober 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 362 april

DOARPSNIJS Nûmer 362 april DOARPSNIJS Nûmer 362 april 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny DOARPSNIJS Nûmer 375 juny 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer

de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer de Moanne algemien-kultureel opinybled mei Trotwaer JIERGONG 2 NUMER 6 JULY 2003 6 literer tydskrift sunt 1969 1 4,50 Kolofon Yn dit nûmer De Moanne, algemien-kultureel opinyblêd (mei Trotwaer, literêr

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris 2015 1 Kolofon Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Februari 2018 De toetswiken lizze al wer efter ús. De bern ha harren earste rapport fan dit skoallejier mei krigen. Dit is ek mei harren bepraat. Wat giet goed, wat fynst noch dreech en wat is it meast nijsgjirrich?

Nadere informatie

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015

Reinbôgenijs. Agenda. Algemene informatie. Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Doch dyn dream! Nr.3 - Novimber 2015 Reinbôgenijs Nr.3 - Novimber 2015 Beste ouders / verzorgers van De Reinbôge, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2015! De december maand, de maand van Sinterklaas en Kerst, donkere

Nadere informatie

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN

\^/ETTERSKIP FRYSLÂN {ltt'" \^/ETTERSKIP FRYSLÂN Bugel Hajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 8914 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, 1 5 november 201 1 Bijlage(n): 2 Ons kenmerk: WFNI l 15813 Tel: 058-292

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 403 jannewaris 2017

DOARPSNIJS Nûmer 403 jannewaris 2017 DOARPSNIJS Nûmer 403 jannewaris 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke artikelen * Speelgoed en

Nadere informatie

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst.

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst. 1 Bêste minsken, De tiid hâldt gjin skoft, in bekende útspraak fan ús Friezen, mar o, sa wier. Der is al wer in jier om, liket wol of it hyltyd rapper giet. Sil wol komme, om t wy allegear (wat) âlder

Nadere informatie

Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei

Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei DOARPSNIJS Nûmer 422 oktober 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk

Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Uitgave: Stifting Nijkleaster, Wirdum 2010 eerste druk Auteur: Ds. Hinne Wagenaar Wirdum Tekstbijdrage: Stifting Nijkleaster Vormgeving: Romke Lemstra BA32 Heerenveen Druk: ABN AMRO Ferline jier ha we

Nadere informatie