DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april De redaksje: Wiepkje Holtrop Lyklamawei Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Tiete Bangma Heaburgen Coby Hospes Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Bauke Beukens (secr.) Hege Bouwen 2a Gerrie van der Veen Omrin (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Piet Rienstra Omrin Rienk Nadema Hege Bouwen adres buurtplysje: of 2

3 BERNE Op 22 desimber 2013: Melle Sjoerd Bokma Soan fan Jaap Douwe Bokma en Tineke Vlietstra en broerke fan Jurre Simon, Ids Keimpe en Silke Jitske Hoitebuorren JZ Aldemardum BEDANKT Bêste doarpsgenoaten, hjirbij betankje wij jimme foar it bringen fan kaarten, postzegels ensfh. foar de bern mei de taaislym sykte (fibrose). Yn 2013 hat de opbringst foar Fryslân west! Ek yn 2014 bringe wij jim kaarten ensfh. wer nei it dêrfoar bestimde plak. Teun en Akke Stoker NEGOASJE Teats de Jong (Lyklamawei 45) hat noch in hiele leave pony yn t lân stean, se hjit Petra. Se siket der in hiel goed plak foar. Belangstellenden kinne belje:

4 NEGOASJE Rûne teakhouten tafel, trochsnee 110 cm, mei útklapber middenblêd. Suver noch as nij. En in ienpersoans ledikant (spiraal) Tsjin elk oannimlik bod. Hege Bouwen 23, till Jan Albada HA JIM IT AL HEARD? De earste moanne fan it nije jier sit der hast alwer op. Dochs wol ik noch efkes werom gean nei de krystdagen. Wat hiene wy wer in moai folle tsjerke op earste Krystdei. Harmke hie Klaas wer in kear meinommen, lykas ús Jantsje har Nico. Myn Jan wie ek mei en we sieten moai op tiid op de kreake. Jan Akkerman-en-dy kamen mar krekt op e tiid... Fiif of seis yn de bank sei Jan en ferdikke noch oan ta, Klaas wurdt de bank úttreaun, en dêr lei er, niks sei er Toe!, rôp Harmke ha ik him einlings safier krigen dat hy meigiet en dan dogge jim sa Gelokkich hat Klaas noch goede krystdagen hân. It like trouwens wol dat it de hiele desimbermoanne krystfeest wie yn tsjerke. Omdat Sondel en Aldemardum ticht wienen, hie de koster elke snein it buordsje FOL op de doar. Spitich dat it no wer foarby is en wêrom t dy oare tsjerken no wer iepen moatte? Snappe jimme it? Ha jim wer smuld fan de oaljekoeken? Oeh, wy wol hear, ik ha sels noch in pear pûdsjes yn de friezer. Twa dagen ha we yn it hok stien. 4

5 Om 4.30 oere wiene de beslachsmakkers al oan de gong en de betonmikser makke oerûren. Freark en Nico mienden dat se de moandeis sa no en dan wol ris skoftsje koenen, mar dat wie âldjiersdei wol oars. It swit op it gebit hiene se De bakkers Wieger, Coby en Grytsje bakten 400 oaljekoeken yn e oere, in rekord!! Aldjiersdei ha we, moarns om acht oere, foar it earst yn ús karriêre, in lyts oerke pypskoft hân. It wiene wer twa gesellige dagen, mei in topbringst fan 1500,00! Yn totaal ha we 220 pakken moal opbakt, dat binne sa`n lytse 4000 oaljekoeken. De opbringst wie foar World Servants, wer tige tank foar jim klandyzje. Benjamin en Jona kamen ek by ús oan, se moasten efkes ien priuwe fansels. Watfoar sifer krije wy? frege Coby. En wat sei Benjamin.ik jou jim in 100 tsjakka!, ús dei koe net mear stikken. Oh ja, as jimme no Arjen Visser fytsen sjogge yn in knap pak fan Steegenga, dan doocht dat wol hear, want hy hat in kleancheque wûn by fotoclub de Blitse Flits. De namme Arjen Visser komme we noch faak tsjin, tink ik, want hy wit goed hoe t hy mei de lins omgean moat.. Dit wie it foar dizze kear, oare kear wer mear. Groetnis WTHP 5

6 NIJEMIRDUM DE AFGELOPEN MAANDEN De afgelopen periode zijn er in ons dorp dingen gebeurd die we hier niet gewoon vinden. Vanaf de zomermaanden zijn er diverse keren rondom de school, op het Skelpenpaad en zelfs een keer op het dak van de school kleine brandjes gesticht. Meestal ging het om oude kranten en wat stukjes hout. Vlak voor de kerst is op een zaterdagavond/nacht het informatiebord bij de school door waarschijnlijk vuurwerk opgeblazen en totaal vernield aangetroffen. We hebben geen idee wie dit doet, maar er zijn toch sterke vermoedens dat dit door jeugd uit het dorp gebeurt. Mensen denk erom dat een klein brandje hele grote gevolgen kan hebben. Als het echt doorzet zijn de gevolgen niet te overzien. Ook het vernielen van het informatiebord gaat ons met zijn allen weer geld kosten. Het bord, wat door vrijwilligers is gemaakt, moet weer in zijn geheel worden opgelapt. Jammer dat dit allemaal het gevolg is van baldadigheid, van vernieling, waar niemand iets mee opschiet. Hoe het in POSITIEVE zin ook kan hebben we gezien op oudejaarsdag op het Skelpenpaad. De gehele dag is hier volop met carbid geknald door de jongeren van Nijemirdum. Hierbij werd volop aan de inwendige mens gedacht door het bakken van hamburgers en het nuttigen van een biertje. Alles bij elkaar geeft dit natuurlijk veel troep. Echter alles is tot het laatste papiertje opgeruimd en wie er de volgende dag langs liep kon amper meer de plek vinden waar de activiteiten hadden plaatsgevonden. Klasse! Helaas was het oudjaaravond noodzakelijk dat de brandweer in het dorp moest komen om een brandje te blussen. Een oud aanhangwagentje met hierop wat oude banden en hout was in de brand gestoken op de hoek van Heaburgen/Lyklamawei. Doordat er veel zwarte rook vrijkwam, wat door de wind, richting de huizen op Lyklamawei en Wissebuurt dreef, moest de brandweer komen om de brand te blussen. 6

7 Een kwalijke zaak, een onnodige schade aan het wegdek en kosten door de inzet van de brandweer. Een zaak die in onderzoek is bij onze buurtagent. Deze zal trachten de dader(s) op te sporen om de gemaakte kosten op hen te verhalen. Of het in alle gevallen wel of niet om daders uit Nijemirdum gaat weten we niet. Laten we samen opletten, een stukje sociale controle is van groot belang om erger te voorkomen. Mocht u ergens melding van willen doen, dit kan ook anoniem bij iemand van het dorpsbelang. Namens Dorpsbelang Joop de Vries COMPLIMENT Oudejaarsdag was het een gezellige boel in het Skelpenpaed : de carbittonnen werden menigmaal gevuld en dorpsgenoten kwamen een kijkje nemen. Ook was er een biertap aanwezig en kon je iets warms nuttigen. Een gezellig feest. Nieuwjaarsdag liep ik daar weer langs met de hond en zag toen hoe netjes het alweer was. De carbittonnen en wat rest hout lag er nog en hier en daar wat plastic bekers. Complimenten voor het opruimen en het netjes achterlaten. Wel jammer dat er toch nog voor uur een vuur gemaakt is op de hoek bij Heaburgen/Lyklamawei, dit had eigenlijk niet meer moeten gebeuren. Er was genoeg vuur geweest. Toch wil ik de jongeren bedanken voor de saamhorigheid van deze dag. We hebben het jaar mooi knallend beëindigd. Groet Lourens en Tiny 7

8 NOCH BY JUF Fia whatsapp ha ik in ôfspraak makke mei Wilma Wildschut. Sy wennet op de Lyklamawei 16 yn de pleats fan Age en Sint. Tafallich wenje har heit Louwrens en Mem Tiny dêr ek. En wa noch mear? Sa no en dan wennet Marja, har âldste suster, dêr ek en har beide bruorren Freerk en Durk-Roel. Hoe âld bisto? Ik bin 18 desimber 12 jier wurden. Ha jim ek húsdieren? We ha 2 katten: Jumbo en Blacky, in hûn dy hjit fan Takky en bûten yn it lân rint Haiko har Shetlânpony. Yn watfoar groep sitsto? Yn groep 8 by master Nikos. Dyn lêste jier hjir op skoalle en dan nei it CSG? Dat tink ik wol, mar ik wol einliks ek wol efkes op oare skoallen sjen. Hoe fynst it op skoalle? Soms leuk en soms saai.., mar ik ha wol in leuke groep hear. Wat fynst it moaiste fak op skoalle? Frijwurktiid! Dêr hoegde se net lang oer nei te tinken. Mar spitigernôch ha we dat net mear sa faak. Ja, dêr hear ik se thús ek wol ris oer. Krekt as gymnastyk, dat wurdt ek faak oerslein, want dan is der wer net in geskikte juf of master dy t dat jaan mei Dêr hienen wy froeger gjin lêst fan, ús masters koenen alles. Wat fynst it ferfelendste fak op skoalle? Rekkenjen. Praatst altyd Frysk? Op skoalle moatte we Nederlânsk prate, mar thús gelokkich net. Wat wolst letter wurde? Dierenarts, dat wit ik al hiel lang. 8

9 Oké, we sille it ôfwachtsje oft hjir letter yn de pleats in praktyk iepene wurdt. Wat fynst leuke tv prgramma`s? icarly & Victorious. Dat binne echte Nickelodeon programma`s, en ik sjoch altyd nei GTST. Wat fynst leuk om te lêzen? Spannende boeken, dêr hâld ik wol fan. Wat fynst moaie muzyk? Myn radio stiet altyd op 538, enne.. One Direction hè, noch 22 wiken dan geane we nei harren konsert yn de Amsterdam Arena. Yeahhh en ik mei ek mei. Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Jawol hear, mar om my mochten hjir wol wat winkels komme Hast ek in muzykynstrumint? Ja, ik spylje al 4 jier klarinet bij Concordia yn Balk. Oké en oefenest thús goed? Ja natuerlik. Wêr boartest in soad mei? Doe t ik dizze fraach stelde tocht ik.. tsja se is al 12 hè.. Mei myn tillefoan, hartstikke leuk. Dy ha ik krigen op myn jierdei, enne ik mei ek noch wol graach tekenje hear. Wat fynst lekker om te iten? Lasanje, dat fyn ik hearlik en sprútsjes fyn ik it fiist. Wylst komt Tiny troch de doar mei in krop slaad, Wilma har gesicht belûkt Helpst Heit of Mem wol ris? Ja, Heit help ik wol mei houtkliuwe ensa.. en ik stofsûgje en meitsje wol iten klear foar ús Mem. Sa no en dan in cake bakke mei ik ek graach dwaan. Wat fynst hiel leuk om te dwaan? Tekenje. Wat tekenest dan? Oh fan alles. Wêr fynst echt niks oan? Dêr moat se lang oer neitinke. Stofsûgje. Sitst ek op klup? Ja. Gesellich? Ja hear, Gerrit Age en Albert Menno ha by ús de lieding. Kin it dy ek wat skele watfoar klean ast oan hast? Jaseker, ik sykje it altyd sels klear. Mem hoecht har der net mear mei te bemoeien. Hast ek op fakânsje west? Fan`t simmer ha we mei de caravan nei België west. 9

10 It wie dêr hiel moai waar. En no aanst wer op wintersport? Eh nee, fan t jier net en dat fyn ik wol jammer. No, wa wit krije we hjir in meter snie, dan kinst fan de seedyk ôf slalomje.. Sitst faak achter de kompjûter? Nee, dat falt wol wat ta. Ast twa winsken dwaan mochtst wat soest dan winskje? Dêr moat se efkes oer neitinke.. Dat der yn Nijemardum in moai winkelsintrum kaam, en dat der noait mear oarloch wêze soe Ai, ik tink dat beide winsken fuort net útkomme, mar wa wit.. as de minsken fan Doarpsbelang dit lêze Wilma, dit wiene de fragen alwer, bedankt dat ik hjir efkes komme mocht en sukses mei dyn karriêre as bistedokter. Wiepkje BEAM Na jaren trouw aan de Jeneverdyk te hebben gestaan moest ook deze boom (waar vele afspraakjes bij zijn gemaakt) geloven aan de kracht van de natuur! Annemien Hendriks 10

11 LEDENVERGADERING DOARPSBELANG NIJEMARDUM Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 5 februari 2014 om uur in het dorpshuis te Nijemirdum. AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 6 februari 2013 (zie doarpsnijs januari) 4. Jaarverslag 2013 (zie doarpsnijs januari) 5. Financieel verslag Dorpsbelang en Feestcommissie (zie doarpsnijs januari) 6. Verslag Feestcommissie en verslag Tuincommissie 7. Verslag van: Nevencommissie Werkgroep Stichting Wenje Nijemardum Commissie Sinnich mei Sinne 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Piet Rienstra Aftredend en niet herkiesbaar: Bauke Beukens Voorstel nieuw bestuurslid: Jaap-Douwe Bokma 9. Rondvraag 10. Pauze 11. Een boeiende PowerPoint presentatie van de verbouwing en wat er nu allemaal te doen is bij Mar en Klif gepresenteerd door Iris Nutma 12. Sluiting Namens het bestuur van het Dorpsbelang, B. Beukens, secretaris 11

12 NOTULEN LEDENVERGADERING DORPSBELANG WOENSDAG 6 FEBRUARI 2013 Voorzitter Yme Wiersma opent de ledenvergadering met een welkom voor iedereen en speciaal de afgevaardigden van de politieke partijen die aanwezig zijn, Fr. Gerritsma FNP, Dhr. de Vegter PvdA, Mevr. Tichelaar- Dijkstra Chr. Unie, Dhr. Molenaar CDA, Mevr. Reijenga CDA, Dhr. Knobbe De Friese Meren i.o. en Dhr. Hofstra buurtpolitie, die belangstellend zijn om te vernemen wat er in Nijemirdum zoal omgaat. Tiete Bangma, coördinator Doarpsnijs, en dhr J. Huisman Wonen zuidwest Friesland zijn m.k.a. Sommige dingen kunnen beter, andere dingen zijn goed, zo begint de voorzitter de inleiding van deze vergadering. Er zijn ook dingen die bijna te groot worden voor een dorpsbelang meent de voorzitter. Hij doelt daarmee op de ontwikkelingen bij Nije Gaast, het samenwerkingsverband waarbij onze school De Stapstien is aangesloten, en de dreigende sluiting van de school. Ook wordt de fusie van onze gemeente met Lemsterland en Skarsterlân naar een nieuwe gemeente genoemd, (De Fryske Marren) met 50 dorpen en een stad. De voorzitter wenst de aanwezige raadsleden veel sterkte toe met het in goede banen leiden naar de nieuwe gemeente. Mededelingen. Er zijn geen mededelingen. Notulen van vorigen ledenvergadering. De notulen worden zonder op of aanmerkingen aangenomen. Piet Rienstra wordt bedankt voor het maken van deze notulen. Jaarverslag. Geen opmerkingen over het jaarverslag. Bauke Beukens wordt bedankt voor het maken van het jaarverslag. Verslag penningmeester. Penningmeester Gerrie van Veen meldt dat de post Dorpskrantje overeen komt met de werkelijke kosten. Geen vragen van leden uit de zaal. Gerrie wordt bedankt voor het maken van het financieel overzicht. Feestcommissie financieel verslag. Sander Mollema meldt een klein nadelig saldo over 2012 dit i.v.m. het niet doorgaan van het dorpsfeest. Er is een gift binnengekomen van de Rabo bank, groot 10,-. Elk lid van de Rabobank mag 5,- schenken aan een goed doel, er 12

13 zijn dus twee leden uit Nijemirdum geweest die dit gedaan hebben ten gunste van de feestcommissie. Kascommissie lid Tjitske Baas meldt dat de financiën in orde zijn bevonden. Zij heeft de boeken nagekeken met Harm van Bommel. Tjitske treedt af als kascommissielid en Jan Strampel wordt in haar plaats benoemd. De voorzitter verleent daarop de penningmeester decharge. Tjitske Baas wordt bedankt voor haar werk in de kascommissie. Tryntsje Rienstra-de Jong doet verslag van de activiteiten van de feestcommissie. De gewone dingen zijn weer georganiseerd, zoals de fietstocht en playbackshow op Koninginnedag en ook het dorpsfeest was in een afrondende fase toen dit toch nog werd afgelast i.v.m. de gezondheidstoestand van Wimmie Baukema. Op oudejaarsnacht is er bij de toer weer een kraampje opgezet waar mededorpsbewoners elkaar een gelukkig en gezond 2013 konden toewensen. Ondanks dat het suterich waar was, werd er goed gebruik van gemaakt. Ook voor dit jaar staan deze evenementen weer op de rol, maar het dorpsfeest staat dit jaar in juni op de kalender. Yme vraagt nog naar hoe het komt met Koninginnedag dit jaar omdat er een troonswisseling komt. Tryntsje meldt dat er gewoon Koninginnedag gevierd wordt. Tryntsje wordt bedankt door de voorzitter voor het verslag. Túntsjekommisje brengt verslag uit van hun bevindingen over de tuinen in Nijemirdum, niet over alle tuinen maar over de winnende tuinen. Er werd door Akke Stoker, Minke Jannie Keulen en de verslag doende Sietske Strampel drie keer een ronde door Nijemirdum gedaan om de tuinen te beoordelen, dit wel op verschillende tijden in het jaar. Er werd beoordeeld op kleur, opbouw en onderhoud van de tuin. Drie keer werden er dus punten gegeven en deze werden weer gedeeld door drie. Het resultaat was dat er twee derde prijzen waren nl. fam. Roel en Gerrie van Veen en de fam. Van Ens. Walte en Ina Visser zijn tweede geworden. De eerste prijs voor de mooiste tuin van Nijemirdum ging naar Iede en Tiete Groenhof. Sietske Strampel stopt als commissielid en wordt bedankt door Yme. Ze krijgt een bloemetje als dank aangeboden. Wie het stokje van haar overneemt is nog niet bekend. De tuincommissie zoekt zelf iemand. Namens de nevencommissie krijgt Frâns Gerritsma het woord. Hij vertelt over de biotoop van de neef en wat eraan gedaan kan worden om deze te verstoren, zodat er minder neven komen. Het waterpeil in de reidpôle is daarom verhoogd. Deze zomer zal het peil weer verlaagd worden. Jan Strampel vraagt of dit niet eerder kan want hij heeft nu al last van het hoge water en wil straks graag weer groente in de tuin, die nu wel erg soppich is. Resultaat van het 13

14 hoge water moet nog afgewacht worden, en Frâns zegt toe dat het waterpeil eerder verlaagd gaat worden. Plannen die bestonden om meer te doen zijn door Staatsbosbeheer op een laag pitje gezet om financiële redenen. Frâns G. zet een andere pet op en mag verslag doen van de stichting Wenjen. Hij zegt dat wonen er meer inhakt dan neven. Het wachten is op de uitspraak van de Raad van State, maar de plannen zijn klaar. De commissie is er van overtuigd dat het plan doorgaat. Wonen zuidwest Friesland zou er ook woningen bouwen maar gezien de markt is het te betwijfelen of het er nu van komt. Namens de commissie Sinnich mei Sinne krijgt Rienk Nadema het woord. In november was er een informatieavond over zonnepanelen waar veel belangstellenden op afkwamen. Er zijn toen adressen verzameld om de belangstellenden zo op de hoogte te houden. Uiteindelijk zijn er een 40 tal aangeschreven hoeveel panelen zij nodig denken te hebben, dit alles nog zonder verplichting. De offerte aanvraag betreft 350 panelen, gaande het proces kunnen nog belangstellenden instappen. In maart wordt de volgende stap gezet en dan zal blijken hoeveel er doorgaan met dit project. Theo de Lange vraagt of er een andere mogelijkheid is om panelen te plaatsen dan op het dak. Om het rendement hoog te houden is een dak het gunstigst. Of het op een muur kan is twijfelachtig omdat de panelen op ongeveer 30 graden geplaatst moeten worden. Frâns Gerritsma vraagt of de commissie doorgaat met bijv. wind/bio energie als dit project gerealiseerd is. Rienk denkt dat hier wel een vervolg op komt. Karel Draaijer vraagt hoe lang er nog subsidie/geen vergunning nodig is voor zonnepanelen. Aangezien Rienk niet in de regering zit is dit onzeker. Jan Strampel merkt nog op dat er bij windstilte en weinig zon een grote vraag naar energie ontstaat als er heel veel gebruik maken van zonnepanelen en windenergie. Dit hoeft niet een probleem te zijn omdat er centrales zijn die snel op te starten zijn en ons dus snel van stroom kunnen voorzien. Bestuursverkiezing. Gerrie van Veen en Joop de Vries zijn aftredend maar ook herkiesbaar. Met handopsteken werden ze herkozen. Als bestuur zijn we hier blij mee, en aan het aantal opgestoken handen te zien, de leden ook. Rondvraag. Albada vraagt alsnog applaus voor de verslagen die door Bauke en Piet zijn gemaakt waarop een daverend applaus volgt. 14

15 Plysje Hofstra zegt dat hij hier niet voor niets is gekomen, en vraagt en krijgt het woord. Er is afgelopen jaar geen enkele keer ingebroken in Nijemirdum en om dit zo te houd en moeten we bij afwezigheid een (schemer) lamp laten branden zegt hij. ( dit vooral op zaterdag en zondag want dan wordt er het meest ingebroken, en alleen als het donker is maar dat spreekt voor zich) Mocht u de meldkamer willen bellen doceert hij verder, om misverstanden te voorkomen, de centralist in het Hollands aanspreken. ( der leit hjir immen op it Jeneverdykje komt niet geloofwaardig over) Theo de Lange vraagt hoe het moet als je iemand in het bos vindt. Hofstra zegt dat dit soms lastig is als de ambulance er niet kan komen en dus moet zo iemand op een andere manier naar de ambulance vervoerd worden. De plek zal bij benadering aangegeven moeten worden. Frâns Gerritsma vraagt Hofstra of hij de Nijemirdumers wil ontzien als de agenten zelf de hoogte van de boete(s) mogen bepalen, dit naar aanleiding van een opmerking van Pieter van Vollenhoven in de krant, dat een agent zelf de hoogte van een boete mag bepalen. Hofstra meldt ook nog dat hij aan het einde van dit jaar er de brui aangeeft, dat wil zeggen dat hij met pensioen gaat. We zullen hem missen! Pauze Eise Dijkstra is voorlichter bij de brandweer de Friese Meren. Hij is uitgenodigd naar aanleiding van de brand bij de fam. Van Bommel, om één en ander te vertellen hoe het toegaat bij de brandweer als er een brandalarm is. Hij vertelt dat de brandweer bestaat uit vrijwilligers die een pieper bij zich hebben en als deze piept de brandweermensen in vier minuten paraat staan in de kazerne. Ook vertelt hij trots van de nieuwe brandweerauto die een tank van 1500 liter water bij zich heeft en met twee slangen in zes minuten leeg kan worden gespoten. Als de bemanning compleet is zitten er zes mensen in de auto, één chauffeur, een commandant, twee voor de slangen aan te sluiten en twee die met perslucht klaar staan voor als ze naar binnen moeten. Eigen veiligheid gaat voor alles, daarna komt het redden van mens en dier en het uitbreiden van de brand te zien voorkomen, daarna wordt er begonnen met het blussen van een brand. De meeste branden ontstaan door defecte apparatuur zo houdt Dijkstra ons voor. Brandstichting is nummer twee en broei /zelfverhitting staat op drie. Sprinklers kunnen een uitbreiding van een beginnende brand voorkomen. Voor uw eigen veiligheid zou iedereen een rookmelder moeten hebben, bij hand opsteken 15

16 bleek dit niet het geval te zijn in Nijemirdum. Mocht er brand bij u ontstaan dan hebt u gemiddeld gezien drie minuten om buiten te komen. U begrijpt dat snel nog iets pakken fatale gevolgen kan hebben. Een lichtpuntje in deze crisistijd is dat de brandweer geen rekening stuurt. Er zijn nog steeds vrijwilligers genoeg en ook met vijf man aan boord rukt de brandweer uit, zegt Dijkstra naar aanleiding van vragen. Voorzitter Yme bedankt Eise Dijkstra en Gerrie overhandigt hem een bakker pakket van onze dorpsgenoot bakker Douwe Prins. Ook plysje Hofstra komt na kort beraad in aanmerking voor een pakket van de bakker als dank voor jarenlang wijkagent te zijn geweest bij ons. Yme bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en wenst allen wel thuis en sluit de vergadering. Notulist, Piet Rienstra JAARVERSLAG DORPSBELANG NIJEMIRDUM 2013 Na de jaarlijkse algemene ledenvergadering van woensdag 6 februari 2013 zijn we in dezelfde samenstelling van de volgende bestuursleden; Gerrie, Sjoukje, Piet, Joop, Rienk, Yme en Bauke weer bij elkaar gekomen. Dus we hoefden deze keer geen functieverdeling te maken en gingen weer met frisse moed en veel enthousiasme aan de slag. Als bestuur van dorpsbelang zijn we dit jaar maandelijks één keer bij elkaar geweest, waarin o.a. de volgende belangrijkste punten naar voren zijn gekomen: Wenje yn Nijemardum Na 6 jaren van vergaderen en overleg met de omliggende omwonenden kunnen wij met trots zeggen dat det eerste woning bijna gereed is. Wij zijn de Stichting Wenje Nijemardum (Frâns, Rob en Yme) dan ook erg dankbaar voor de tijd en energie die ze hieraan besteden. Voor het vervolg van de bouw van de rest van de woningen op het nieuwbouwplan is men nog aan het overleggen en 16

17 onderhandelen met de desbetreffende bewoners en belanghebbenden. Vaak blijkt dat zulke procedures erg lang duren, maar we zien dat we stapje voor stapje verder komen met het nieuwbouwproject. Sinnich mei Sinne Ronald Schouten, Jan Dirk van der Tol,Roelof Jorritsma en Rienk Nadema hebben zich geweldig ingezet voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen in ons dorp. Afgelopen zomer zijn er op verscheidene daken in Nijemirdum totaal zo n 400 zonnepanelen geplaatst. Een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Er wordt per jaar ongeveer KWh elektriciteit duurzaam in ons dorp opgewekt. De werkgroep is vervolgens verder gegaan met het onderzoeken en uitvoeren van energiebesparing d.m.v. een QuickScan. Inmiddels is deze scan bij verschillende bewoners uitgevoerd en aan de hand van de hieruit komende gegevens kan men bekijken of zijn/haar woning voldoende geïsoleerd is. Verder gaat de commissie onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in collectiviteit een helpende hand toe te steken aan hen die hun huis willen gaan isoleren. De Toer In november is de gemeente begonnen met het Herstraten van het plein bij de Toer. Ook is er in het plein een plek gecreëerd waar de jaarlijkse kerstboom op een vlotte manier geplaatst kan worden. Doordat men veel gebruik maakt van de picknickbank op het groenstrook rechts voor de Toer mocht er nog een tweede bank met tafel bijkomen. In samenwerking met mijn Gaasterland en de gemeente willen we het komend voorjaar onderzoeken of het mogelijk is om op deze groenstrook de droom van Atze Folkertsma te verwezenlijken om nog enkele (laagstam) fruitbomen te planten welke voor algemeen gebruik zullen zijn. Hege Bouwen En toen ineens werden we in augustus overrompeld door het opnieuw asfalteren van de Hege Bouwen. Verschillende bestuurssamenstellingen van het dorpsbelang hebben zich jarenlang ingezet om een zo veilig mogelijke inrichting te creëren, waarbij de snelheid beperkt blijft maar de weg nog wel toegankelijk blijft voor bestemmend vracht- en landbouwverkeer. Na vele uren vergaderen 17

18 door het dorpsbelang bestuur, de verkeerscommissie, de gebiedscoördinator Klaas Knobbe en wethouder Bram Bonnema is besloten om de weg zo in te richten zoals hij er nu ligt. Voor een duidelijke uitleg van de inrichting van deze weg verwijzen wij u naar het Doarpsnijs nummer 367 van oktober In november is er al een snelheidsmeting gedaan, en in het voorjaar van 2014 wordt er weer een meting gedaan. Mocht hieruit blijken dat de snelheid nog te hoog is dan gaat het dorpsbelang bestuur weer met desbetreffende personen om tafel om eventueel betere oplossingen te zoeken. Gemeente In maart hebben we weer een werkbezoek van B&W van onze oude gemeente Gaasterlân-Sleat gehad. In dit overleg kwamen verschillende punten en problemen aan orde. We stellen het werkbezoek van B&W erg op prijs, omdat op deze manier de lijnen met de gemeente kort zijn, wil je wat bereiken. In de nieuwe fusiegemeente is het ons nog niet bekend of dit bezoek door zal blijven gaan. Wel krijgen we het idee dat er door de bezuinigingen van hoger hand steeds meer bij de burger zelf vandaan moet komen. Er wordt dan ook veel gesproken over; zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en sociale cohesie. Betrokkenheid bij de omgeving staat dus centraal, zowel in gedrag als in beleving. De jaarlijkse activiteiten 1 januari - gezellige bijeenkomst bij de Toer 4 mei - vlaggen, nationale dodenherdenking bij de oorlogsgraven bij de Toer 3 juni - avondvierdaagse, uitdelen van limonade 31 aug. - viswedstrijd bij de Sânfeart 14 sept. - monumentendag Loop van de bevolking Het dorp Nijemirdum telde bij het schrijven van dit jaarverslag (januari 2014) 549 inwoners, 1 minder dan vorig jaar. Vorig jaar rond deze tijd waren er 299 mannen en 251 vrouwen. Dit jaar zijn er 303 mannen en 246 vrouwen. Wij hopen u met dit verslag een beeld te hebben gegeven van wat er het afgelopen jaar door ons is ondernomen en van enkele gebeurtenissen die zich in 18

19 het dorp voordeden. Mocht er voor u iets niet duidelijk zijn dan horen we dit graag van u. Namens het dorpsbelang bestuur, Bauke Beukens Secretaris OP E SIIK NEI... Us degoe is hinnegien. Sûnt 2007 hienen wy 2 degoes yn in koaike sitten. Degoes? Jo binne net de earste dy t net wit wat dat binne. In degoe is in kjifdier út Chili. In kjifdier is yn it Nederlânsk in knaagdier. In bistje mei sterke tosken dus. Se koenen absolút net los en wienen tige gewykst; se gnauden krekt sa lang op e traaljes om oant se in iepening krigen en ûntkomme koenen. Dat se net allinnich sljocht op bargemottefoer binne, kamen wy doe efter. De kast en ek de kabels fan e computer moasten foar it offer. In pear jier ferlyn is de iene al ferstoarn en no dus ek syn broerke. Om t se gefoelige terms ha, krigen se altyd bargemottefoer by de Welkoop wei. Hy wie krekt begûn oan in nije sek fan 2,5 kilo. Ik goai net graach wat fuort wat noch brûkber is. Dêrom myn fraach: wa hat in hongerige bargemot???? ( ek wol cavia neamd) En as jim dy net ha mar wol in hamsterkoai dan soe ik dy graach brûke wolle. De toanielklup is fan doel om foar de simmer in toanielstik op te fieren. Dêryn komt ek in hamster foar. Foar it oefenjen is it wol sa maklik om de koai der dalik by te brûken. Foar reaksjes graach skilje nei: Coby Hospes Till.nr

20 LEDEGEARKOMSTE LOKAALFERIENING Utnoadiging foar it bijwenjen fan de jierlikse ledegearkomste op woansdei 26 febrewaris Oanfang oere yn it doarpshûs fan Nijemardum. 1 Iepening AGINDA 2 Notulen fergadering 27 febr Ynkommende stikken en meidielingen 4 Jierferslach sekretaris 5 Skoft 6 Finansjeel ferslach ponghâlder 7 Fêststellen jierlikse kontrubutie 8 Bestjoersferkiezing : ôftredend en net ferkiesber Wiebren Hoekstra. Bestjoer stelt de folgjende kandidaat foar: Ede Groenhof 9 Rûnfraach 10 Sluting Jo lokaalferiening 20

21 UPDATE: PROJECT ONS 1658 De maand december was een maand vol acties voor de projectgroep ONS De kerstmarkten, oliebollenactie, oudjaarsloop en de nieuwjaarsduik waren een groot succes. Deze superacties hebben de teller doen stijgen tot ongeveer dertigduizend euro. Er is nog veel werk aan de winkel maar we zijn op de goede weg, dit is de helft van ons streefbedrag. Wij willen iedereen alvast bedanken voor het steunen van onze acties. De oliebollenactie was een groot succes. Vrijwilligers uit Nijemirdum en omringende dorpen zijn in de dagen voor oudejaarsdag druk bezig geweest met de voorbereidingenen het bakken van de oliebollen. Alleen de oliebollenactie heeft al zo n 1.500,- opgebracht, super! De komende maanden zult u ons tegenkomen bij de volgende activiteiten: Loterij, bij alle leden van ONS1658 kun je loten kopen voor 2 euro per stuk tot eind januari. Maak hierbij kans op de hoofdprijs van 400,-. 8 februari zal CliffRock Below Zero te MFC It Klif in Oudemirdum plaatsvinden. De opbrengst van het concert komt ten goede van onze actie. Wavebreaker, Stonecrobs en Johannes Rypma zullen onder andere deze avond present zijn. Daarnaast zal de uitreiking van de loterij ook plaatsvinden deze avond. Houd https://www.facebook.com/cliffrockgaasterland in de gaten voor de volledige line-up. 22 maart zal er een mooie boswandeling plaatsvinden vanaf camping de Bosrand te Oudemirdum. Verdere informatie hierover volgt. Graag zien wij u bij een van deze acties! U kunt ook op de hoogte blijven via onze website; en like ons op Facebook; https://www.facebook.com/ons1658ghana Wilt u ons steunen dan kunt u ook een bedrag overmaken op bankrekening of Postbanknummer 2135, onder vermelding van ONS1658/GH414. Bedankt voor uw steun! Nikos Leijenaar 21

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: 0518-431801 E-mail: R.Hoog@chello.nl D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel.06-12813360

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Februari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong De skoalbern fan Berltsum hawwe freedtemoarn 18 oktober 2013 tsjûge west fan it ûntbleatsjen fan de namme fan harren nije skoalle. Wethâlder Lute Pen

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan n l 19 jaargang Nr.: September2011 t Pompebled e 19 jaargang Nr.: 192 September2011 Doarpskrante mei it nijs fan Fr y s k e n le l a Pe Si g d âl ersw Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar. Oplage: ±950 exemplaren Advertenties:

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie