DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber 2012 1"

Transcriptie

1 DOARPSNIJS Nûmer 355 septimber

2 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april Kopij foar Doarpsnijs kin oant in wike foar de ferskining ynlevere wurde, dus oant de op ien nei lêste tongersdei fan e moanne. Op dy dei is der in redaksjegearkomste en wurdt it krantsje gearstald. De redaksje: Jantsje Bosma Lyklamawei Wiepkje Holtrop Lyklamawei Arnold Rozema Hoitebuorren Annie de Kleine Lyklamawei adres: Website: It bestjoer fan Doarpsbelang: Yme Wiersma (voorz) Omrin Bauke Beukens (secr.) Hege Bouwen 2a Gerrie van der Veen Omrin (penningmeester, bankrek ) Sjoukje Kramer Wissebuurt Joop de Vries Lyklamawei Piet Rienstra Omrin Rienk Nadema Hege Bouwen adres buurtplysje: 2

3 BERNE Op 8 septimber: Silke Jitske Bokma famke fan Jaap Douwe Bokma en Tineke Vlietstra en suske fan Jurre Simon en Ids Keimpe. Hoitebuorren JZ Aldemardum BEDANKT Ik wil graag iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen, tekeningen en andere attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis. Gretina Aukema NIJE YNWENNERS Hendrik Postma en Martine Veldman binne op Hoitebuorren 29 komd te wenjen. 3

4 COLLECTE Ieder jaar in de eerste week van september gaan de collectanten op pad, met de collectebus. De acht collectanten van Nijemirdum hebben dit jaar het mooie bedrag van 557,24 euro opgehaald! Dat alles heeft uiteraard te maken met het feit, dat u onze collectanten kent, maar ook welke doelen worden nagestreefd. Kanker moet meer en meer onder controle komen, maar dat is helaas nog lang niet zo ver. Dagelijks worden u en wij met deze grootste vijand van onze gezondheid geconfronteerd. Daar moet een definitief antwoord op komen. Daarom is het o zo belangrijk, dat er geld is om als maar onderzoeken te doen. Voor alle gulle gevers uit Nijemirdum onze hartelijke dank, dit namens de collectanten en al diegenen die strijden tegen kanker. Groetnis, Aukje Laffra-Baukema VISWEDSTRIJD Op 25 augustus konden we weer volop genieten van de jaarlijkse viswedstrijd. Ondanks dat het een echte herfstavond was, mocht het de pret niet drukken en was het weer een zeer geslaagde wedstrijd. Albert Bekedam had er weer een mooi visparcours van gemaakt zodat we geen last van het lange riet hadden. Ook Theo van Wezel, de vaste bezoeker van de Bekedamster was weer present en had weer een mooie vlieger gemaakt, welke wij als prijs aan Hendrik en Arjan Eppinga mochten overhandigen. De beide mannen waren al vroeg in de weer, maar heit had werk om de hengels vissende te houden vanwege de harde wind. Helaas hebben de jongens niks mogen vangen en ging de vlieger daarom 4

5 naar de gebroeders Eppinga. Theo van Wezel deed zelf ook weer mee en ving in totaal 7 vissen met een totale lengte van 71 cm. Hij kreeg hiervoor een lekkere slagroomtaart. Johannes van der Goot, één van de echte jaarlijkse diehards, ving 2 vissen met een totale lengte van 27 cm. Hij mocht hiervoor de wisselbeker in ontvangst nemen. Bij de groep tot 14 jaar ging de eerste prijs naar Dirk Roel Wildschut, hij ving 2 vissen met een lengte van 27 cm. Tweede prijs was voor Jorina de Vries, zij ving ook 2 vissen met een lengte van 22 cm. Derde prijs was voor Benjamin Postma, hij ving een vis van 9 cm. Ook koffiejuffrouw Jeannet Bekedam was weer aanwezig, die wij natuurlijk niet kunnen missen tijdens deze avond. Jeannet hartelijke dank voor de koffie!! Al met al weer een zeer geslaagde avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. Bestuur dorpsbelang TOER IN DE STEIGERS Bijna 10 jaar geleden heeft de Toer ook al eens in de steigers gestaan, omdat deze toen aan onderhoud toe was en gevoegd moest worden. Helaas zijn deze werkzaamheden destijds door de aannemer niet naar behoren uitgevoerd. De voegen vielen er al snel weer uit. Wat de oorzaak hiervan is geweest is ons echter niet bekend. Dorpsbelang is hier vaak achteraan geweest, maar zoals in veel van zulke gevallen werd het een lang verhaal. En toen kwam daar eind juli het bericht dat ze gelijk na de bouwvak los zouden gaan om de slecht onderhouden plekken van de Toer opnieuw te voegen. We hopen dan ook dat de Toer straks weer als herboren uit de steigers komt en dat we er voorlopig weer een hele poos van kunnen genieten. Bestuur dorpsbelang 5

6 VERHUIZING GLASBOL Na jarenlang op de kruising Lyklamawei en Heaburgen te hebben gestaan verdwijnt binnenkort de bovengrondse glasbol op die locatie. Bovengrondse glasbollen zijn niet meer van deze tijd en daarom verdwijnen ze uit het straatbeeld en worden ze onder de grond geplaatst. Zo ook bij ons in Nijemirdum. De glasbol kan niet op dezelfde locatie blijven, omdat er onder de grond kabels en leidingen lopen. Ook moet er genoeg ruimte zijn om de glasbol met een vrachtwagen met kraan te kunnen legen. Na lang overleg met de gemeente en vele KLIC-meldingen is het stukje groen tegenover Wieger Pietersma aan de Lyklamawei 61 als geschikte locatie gevonden. Dus binnenkort kunt u met uw lege flessen en potten (maar beslist geen ramen e.d.!) naar de ondergrondse glasbol op dit nieuwe adres. Bestuur dorpsbelang SINNICH MEI SINNE Als commissie van Sinnich mei Sinne, deze naam hebben we ondertussen maar aan de commissie gegeven, hebben wij de afgelopen tijd informatie verzameld. Zo hebben wij contacten gehad met en informatie verkregen van particulieren, ondernemers en diverse instanties. Zo hebben we gesproken met onze gemeente onder anderen over mogelijkheden van subsidies. Het zal u niet verbazen dat de meeste potjes hiervoor leeg zijn. Maar gaande- weg deze gesprekken wordt de materie rond duurzaamheid, want daar spreken we over, meer en meer interessanter. De investering op korte termijn in zonnepanelen lijkt zeker rendabel. Maar er liggen nog meer uitdagingen voor ons zelf en wellicht voor onze dorpsgemeenschap. Dit willen we graag in beeld gaan 6

7 brengen middels een zo genaamde omgevingsanalyse, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Dit bureau onderzoekt aan de hand van de gemaakte omgevingsanalyse welke kansen en mogelijkheden er zijn op het gebied van energiebesparing en duurzame energie voor Nijemirdum. Hier zijn kosten aan verbonden. Wij hopen dat de gemeente vanuit de duurzaamheidsnota hier nog gelden voor weet vrij te maken. Nadat de resultaten van de omgevingsanalyse bekend zijn willen we graag het hele dorp uitnodigen voor een vergadering om aan de hand van deze resultaten de mogelijkheden voor u en onze dorpsgemeenschap te presenteren en te bespreken. Naar aanleiding van ons laatste schrijven in het Doarpsnijs zijn er al verschillende dorpsbewoners die zich bij ons gemeld hebben met interesse voor zonnepanelen. Wij hopen dat er nog meer mensen zich aanmelden (natuurlijk vrijblijvend) en met ons enthousiast worden voor duurzame energie. Wij hopen u een volgende keer weer te informeren. Namens de commissie, Sinnich mei Sinne, Ronald Schouten, Jan Dirk van der Tol en Rienk Nadema NIJEMARDUM OP E RIN Woensdagavond 5 september: zou het wat worden? Blijft het vanavond droog? Komen er wel genoeg deelnemers? Het bleef nog even spannend! Maar alles kwam goed en het is een supergezellige avond geworden! Bij de trainingsavonden was de opkomst minimaal maar vanavond waren er genoeg deelnemers, zowel jeugd als volwassenen. 7

8 En wat een sfeer en een publiek! Schitterend zoals de jeugd al vanaf begon binnen te stromen, en achteraf de mooie rode gezichten! En er zijn zeker ook mooie prestaties geleverd, al vonden sommigen het toch wel prettig om tussendoor ook gewoon even te lopen! En dan natuurlijk de traktatie na afloop! Wie wil daar nou niet voor rennen? Goed georganiseerd. Zelfs een startlijn en stopwatch waren aanwezig en vrijwilligers die op de gevaarlijke of onduidelijke punten stonden. Er werden al plannen gemaakt om volgend jaar andere bordjes te organiseren om de verschillende afstanden en richtingen aan te geven! Dus echt niet eenmalig maar een heel leuk initiatief dat zeker volgend jaar een vervolg zal krijgen. Organisatie en medewerkers, bedankt voor een hele gezellige avond. Een deelneemster NIJEMARDUM OP E RIN (2) We wisten net wat we ferwachtsje koenen, hoefolle soenen meidwaan?? Ach, as der 10 mei dogge is it al slagge, seinen we tsjin elkoar. Mar der kamen mear as 10! Wat super dat der sa`n soad wienen, mar leafst 37 dyngen mei. 17 bern draafden om syn hurdst in rûntsje Omrin, Lyklamawei, Wissebuurt; 13 draafden de 5 km en 7 gyngen foar de 10 km. Fan de bern wienen fan de leeftyd 0-6 de snelste jongens Hendrik Eppinga en Thom Runia, en Esri Schotanus wie it snelste famke. Fan de leeftyd 7-12 jier wie Wietse Prins de snelste jonge en Denise van Schaik bij de famkes. Bij de 5 km koe Eelco van der Veen it hurdst en wie Marijke Buter it rapste froutsje. Haring Muizelaar kaam nei 43,20 al 8

9 binnen op de 10 km, Carla van der Veer wie de snelste frou. It wie in super slagge jûn mei in soad dielnimmers en in hiel entûsjast publyk langs de lijn. Geweldich dat der ek sa`n soad minsken helpe woenen, it stelt miskien net sa folle foar, mar it moat toch allegear wer gebeure, hopelik meie we oar jier wer op jim rekkenje. Troch ferskillende fotografen binne prachtige foto`s makke, dy kinne jim besjen op de side fan de famylje Bosma Hjirûnder alle tiden, kinne jim fêst mar wer yn training om oar jier noch rapper te draven! Rûntsje Omrin [900 meter] 0-6 jier: thom en hendrik 4.49, esri 5.01, wybren 5.07, klaasjan 5.16, benjamin 5.17,niels 6.17,sjan en aise jier: wietse 4.08, denise 4.14, arnoud 4.30, jelmer 4.33, anouk 4.42, naomi 5.54, ylse 5.59, iris 6.01, nynke 7.20, aliese km: eelco 29.3, marijke 32.51, feikje bosma 33.15, janny prins 34.26,r emco 36.15, tiny 36.24, ingrid vellinga 36.59, roelie veen 38.30, grietsje lyklama 38.31,wilma en jorina 54.24, jeltsje en pietrijna km : haring 43.20, thys laffra 43.40, hendrik hospes 56.22, harry koning 59.52, carla van der veer 60,18, gina en anny Groetnis fan Joël, Roelie en Wiepkje HA JIM T AL HEARD? De septimbermoanne sit der alwer hast op, de dagen wurde alwer koarter. Ast jûns noch wat wolst moast der op tiid bij wêze, want is it samar tsjuster. 9

10 Dat hat ek wol wer wat, kacheltsje oan, gerdinen ticht, kearskes oan wolle de bern ek wer ris wat betider op bêd. Fansels binne der ek minsken dy`t tsjin dizze tiid oansjogge As jim jûns noch fuort wolle, dat kin; jim kinne de list mei ferieningen mar wer trochlêze yn dit krantsje, elke jûn is der wol wat te dwaan yn it doarpshûs. Hearde fan de damklub dat se in ûneven oantal spilers ha, dat besjut dat der elke wike ien frij is, dus hast sin om in houtsje te skowen, kom dan moandeitejûns nei it doarpshûs. Damje klinkt serieus mar is it net altyd hjer,se ha der ek in soad wille. Ek skoalle is wer folop yn aksje, groep 7 en 8 hienen in ekskurzje nei it Museum yn Sleat. Yn de measte museums meist nergens oan sitte, mar dat wie hjir oars. Se mochten type op in âlderwetske typemachine. Hee, sei der ien, moast sjen, dizze printet drekt al! (Hoesa âlderwetsk?) De Postma`s moasten in wykein krosse yn Visvliet, net sûnder sukses, want se hellen dêr op de NK de twadde priis, knappe prestaasje hjer jongens. Yn tsjerke hiene se nochal wat lêst fan dowen, Maartje fûn dat yrritant. Fanalles al prebearre om se der út te krijen, op it lêst toch mar nei de koster. No, sei Jan, dan moatte jo se efkes dope. Dopen? sei Maartje??? Ja, sei Jan, ik ha trije bern, se binne allegear doopt en se komme noait mear yn tsjerke. Dit wie t foar diskear, oare kear wer mear. Groetnis WTHP 10

11 DONG We gean de hjerst wer yn, dus tiid om de tún te bemesten! Ha jim gjin dong? Gjin panyk, jim kinne fergees hynstestront ophelje by Buter en Roelie. Safolle as jim mar wolle KOOKAVONDEN Beste dorpsgenoten. Ook dit seizoen hopen we weer hele gezellige en inspirerende kookavonden te organiseren op 'de Bekedamster'! De geplande avonden zijn: woensdag 3 oktober, donderdag 8 november, donderdag 6 december 2012 en donderdag 17 januari, donderdag 14 februari, donderdag 21 maart Op 8 november vieren we het 1e lustrum!! Deze avond hopen we allen te verwelkomen die dit seizoen meedoen, maar ook al diegenen die in eerdere jaren hebben mee gedaan. We maken er een feestelijke (hapjes)avond van!! Zoals gebruikelijk proberen we de cursus (op overige avonden) te starten met maximaal 10 personen. Informatie en opgave: Jeannet Bekedam Tel BINGO Sneon 20 oktober ha we wer in gesellige bingo yn it doarpshûs fan Nijemardum. It is de twadde kear dit jier, de opbringst is fansels wer foar de lokaalferiening. 11

12 Omdat we foarich jier aardich mei jild smiten ha kinne we no wol wer wat ynkomsten brûke. Dus net stinne mar der hinne, dan kinne wij wer mei in nij projekt begjinne! Oant sjen op sneon 20 oktober om oere. De lokaalferiening IT HIMD FAN T GAT Op e safolste reinige dei yn july ryd ik nei de Hege Bouwen, ik ha in ynterview mei Tjitske Baas. Dat sjochst fan e dyk ôf net hé?, seit Tjitske as ik der yn kom. Hja hat gelyk, sa n moaie wente en ek it útsjoch achter, it ferrast my yndie. Tjitske is troud mei Paul Baas, har famkesnamme is Kortstra, hja is 57 jier ferlyn hikke en tein op e Lemmer en mem fan Eelco, Dina en Bart en beppe fan in lyts famke, dochter fan Dina. Op it hiem achter rint in hin mei lytse pykjes, de oare hinnen binne sa goed as seker troch in foks opfretten. We ha soarge dat de aaien dy t se hiene toch útbret binne en no rinne de pykjes dus moai mei de âld hin by ús achterhûs, fertelt se. Wat foar oplieding hast dien? Nei de legere skoalle gong ik nei de U.L.O. It wie it lêste jier datst in U.L.O. diploma krigest, in jier letter is it M.A.V.O. wurden. Dêrnei bin ik yn it Antonius sikehûs yn Snits mei de ferpleechsteroplieding begong mar dat wie myn ding net. Ik kaam doe by Seilmakkerij de Vries op e Lemmer te wurkjen en yn 1978 gie ik nei Zandstra yn Snits en dêr wurkje ik al wer 38 jier, noch 7 jier,dan gean k mei 12

13 pensjoen! Men neamt it bedriuw Seilmakkerij mar eins is it in Tintemakkerij foar boaten. It is moai wurk. Wer mei men dy midden yn e nacht foar wekker meitsje? Nergens foar, nachts sliep ik! Wat binne dyn hobby s? Safolle - hake, breidzje, naaie, dat soart dingen én ik lês graach. Fan hokker boeken hâldst it meast? Spannende boeken. Detective s en thrillers. Ik fyn bygelyks de boeken fan Tess Gerritsen prachtich, dat is echt in hiele goeie skriuwster en De Roos, dat wie wol sa n moai boek mar ik bin even kwyt troch wa as it skreaun is, kin t ek net neisjen want it is útliend helaas. Wat is dyn favorite muzikant, frou, man of groep? Ik bin net sa sear in fan fan immen mar Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Queen fyn ik goed en moai om nei te lústerjen. Ik bin net wei fan al te moderne muzyk. Wat wie dyn grutste miskeap? Ik kocht ris in stoomapparaat foar de plavuizen, no dy hie k better stean litte kinnen! Wat wie dyn moaistte jierdei oait? Myn 50 ste,der kamen û.o. in hiele hoop freonen en freondinnen dy t ik yn gjin jieren sjoen hie. We fierden it hjir by ús thús en letter op e jûn soe Klaas lekkere hapkes bringe. Bring it mar om in oere as tsien sei ik tsjin him. It kin om âlve oere ek noch wol net? sei Klaas. No ja tocht ik, hy hat it miskien drok, mar ik fûn it wol wat raar. En Klaas hát it meimakke hjer, krekt âlve oere gie de belle, ik doch de doar iepen en dêr stiet in stripper op e stoepe en Klaas mei de hapkes! Hy wist it fansels. It wie in leuke grap, we ha der in soad wille om hân en ferskriklik lake. Hokker plakje, hûs of gebou yn Gaasterlân fynst it aldermoaist of krekt it alderlillikst? It moaiste ús eigen tún en it lillikst no nee, dat kin k sa net sizze. 13

14 Wer giest it leafst hinne op fakânsje? Nei in waarm lân. It fierste dêr t ik west ha is Maleisië. Nei de Dominicaanse Republiek en Mexico ha we ek west, mar de aldermoaiste lânnen fyn ik Thailân en Gambia! Simmers kampearre we yn in tinte, al acht jier achtermekoar yn Kroatië. It is der altyd like waarm, it seewetter ek, hearlik! Is der in lân dêrst nea west hast mar wol graach nei ta wolst? Ik soe noch wolris nei Suriname wolle. Yn in film of in dokumintêre kinst goed sjen dat it dêr prachtich wêze moat en wááárm fansels! Wat fynst in prachtich Frysk wurd? Och, hoe hjit it ek al wer, op Omrop Fryslân komt it wolris foarby, euh. Skriuw mar op bjusterbaarlik dat is ek in moai wurd. Soe it Frysk oer 100 jier noch bestean? Jáá, dér sette safolle minsken harren foar yn, dat ferdwynt net! Wêr kinsto dy drok oermeitsje? Om guon dy t altyd mei de mobile tillefoan oan it whats appen binne (as je internet ha kin je fergees berjochten ferstjoere). Yn winkels, op it wurk, op e fyts, oeral sjogge je minsken mei sa n ding yn e hân. Ik fyn it freeslik. Bist ek earne bang foar? Ja, foar glêde diken, foaral as ik mei de auto op paad bin. Wat kin neffens dy absoluut net? Ik soe t net witte, salang ast in oar mar net lestich falst kin der in hoop. Wer sjochst mei plesier op werom? No net sa wat spesifyks datst seist: ja dát. Wat fynst de moaiste tyd fan t jier? DE SIMMER! (út de grûn fan t hert), teminsten. (sjocht even nei bûten dêr t it spielt) ast bûten sitte kinst en leafst jûns ek noch. (dan hast de neven wer) Ha we net folle lêst fan, wol fan swarte miggen, dat komt troch de hynders, mar ach, dy kinne der ek neat oan dwaan en heel slim fine we dat no ek wer net hjér. Hast 7 jier yn it bestjoer fan doarpsbelang sitten (dêr kinne wy inoar ek fan) hast dat ek mist? Bist fansels fan de ferplichting ôf mar yn it begjin ha k it toch wol mist, de minsken ek, it wie drok mar ek altyd gesellich, even nei sitte by Klaas, ja best wol leuk allegear. 14

15 Wat ite jim it leafst en hoe makkest dat klear? In stoofpotsje! Makkest it sa: Reepkes spek útbakke Sipels meibakke Kowefleis oanbriede Bakje champignons, krûdnagels en l aurierblêdsjes der by dwaan Alles goed trochbakke, dan ôfblusse Flinke skeut reade wyn en bouillon der by jitte en 1,5 oere súntsjes pruttelje litte. Mei in pear ytleppels alles bine en mei earpels en sla ite we altyd hearlik! Dit wie de lêste fraach al wer Tjitske, ik wol dy graach bedanke foar de meiwurking en dy en Paul beide foar de gastfrijens. It siet hiel noflik sa oan e keuken tafel mei kat Bob (Bewust Onbehoorlik Bezopen, resultaat: in kater, grapke fan soan Bart) om ús hinne en mei kofje, in wyntsje en lekkere hapkes. Ik moat drave nei de auto om droech te bliuwen. De rutewissers mar wer oan.. Marre van Steinvoorn WA BIN IK? It doarpskrantsje kaam by de measten in dei letter omdat de Balkster krante wer ris sa let wie. Dy 4 pagina s noch net fol tink ik ha begrutsjen mei de besoargers as aanst de hjerst der wer oan komt. Se moatte der mar in stik lead oan dwaan want oars kinne se wol oan t draven bliuwe. Mar no efkes tersake: sadwaande wiene de bellers allegear wat let. Alve hie ik dizze kear oan de lijn, en mar ien dêrfan hie it fout. De oaren seagen dus allegear dat it Jan Akkerman wie. Ditkear wiene der wer in pear nije bellers by, dat is altyd leuk. 15

16 Notaris Rozema loek dit kear as winner Annemien Hendriks út e hoed. No wer in moai famke, wa is dit? Belje gau nei , dit kin oant en mei sneon 29 septimber. NIEUWE SPONSOR DOARPSNIJS Mijn naam is Esther Thibaudier. Ik ben geboren op 21 mei 1991 te Sneek, opgegroeid in de Brekkenpolder en woon sinds januari dit jaar samen met mijn vriend Martin Mensonides aan de Heaburgen 32 in Nijemirdum. Op dit adres heb ik ook mijn bedrijf Salon Moai gevestigd. Een Salon die zich richt op beauty en wellness. De site is online! Zo kunt u gelijk de sfeer beleven bij Salon Moai én zelf een online afspraak maken in de online agenda van Salon Moai! 16

17 Wilt u nu al op de hoogte blijven van de leuke acties, weetjes en leuke ideeën van ons? Like dan de Facebook pagina van Salon Moai en blijf op de hoogte. Mijn bedrijf is geleidelijk gegroeid. Afgelopen jaar heb ik naast de wellness opleiding in Groningen ook de Ondernemersacademie van Groningen gevolgd. De ondernemersacademie is bedoeld voor laatstejaars leerlingen die graag professioneel een eigen bedrijf op willen zetten, in welke sector dan ook. Hier leer je op een andere manier naar je eigen vakgebied kijken. Juist deze manier van creativiteit en denken sprak mij erg aan en is daardoor ook terug te zien bij Salon Moai. De professionele begeleiding binnen het bedrijfsleven van de Ondernemersacademie heeft mij enorm geholpen om juist deze stappen te zetten waar ik nu sta binnen mijn vakgebied. Afgelopen juni ben ik geslaagd voor zowel de wellness opleiding als voor de ondernemersacademie en daaruit is Salon Moai uit voort gebloeid. Salon Moai is een eenmanszaak dus zal ik zelf alle klanten die te gast zijn bij Salon Moai begeleiden en de heerlijke wellness momenten geven. U kunt bij Salon Moai terecht voor zowel gelaat als lichaam. Het is een wellness salon in het prachtige bosrijke Gaasterland, iets waar wij met zijn allen zeer trots op mogen zijn om hier te mogen wonen. Juist door deze oase van rust, kan zowel lichaam als geest weer de kans krijgen om in balans te komen. Salon Moai creëert eigenlijk het sauna gevoel alleen dan zonder de sauna Juist in deze hectische tijd van bestaan, willen wij van alles, maar vliegen onszelf wel eens voorbij. Door op tijd een moment voor uzelf te boeken, zult u na de tijd merken dat u meer energie heeft en langer door kunt gaan. Want niet alleen is een stressvol leven aan de binnenkant te merken, ook aan de buitenkant is dit na langere tijd te zien! Natuurlijk kunt u ook bij mij terecht om uw wenkbrauwen te epileren/harsen, verven van de wenkbrauwen en of wimpers en het harsen van zowel benen, bikinilijn, oksels en gelaat. Wij werken niet alleen op ontspanning en wellness, ook staat huidverbetering bij ons voorop! Ontspannen en tegelijk ook aan huidverbetering doen? Wie wil dat nou niet.. Salon Moai werkt met Cenzaa. Dit is een merk dat ontwikkeld is in Nederland. Toch, wanneer u een behandeling of droomreis bij ons boekt, zult u merken dat er ook invloeden zijn uit het verre oosten, of te wel East meets West. Het is een ware beleving met een heerlijke geurreis vooraf aan de 17

18 behandeling of droomreis. Juist door kennis te combineren met ontspanning, zijn alle behandelingen en droomreizen die u bij Salon Moai kunt boeken een ware beleving. Bent u nieuwsgierig geworden? Op donderdag 4 oktober gaat Salon Moai officieel open! Kom tussen uur en uur een kijkje nemen en ervaar meteen de unieke wellness beleving die wij u bieden. Er zijn leuke openingsacties en voor de vroege vogels staat er een leuke goody bag klaar! Voordat ik aan mijn salon begon (en nog op school zat) was ik al zeer actief bezig met het wellnessvak. Mijn mooiste werkervaring komt ook uit die tijd. Toen ik net een halfjaar de opleiding volgde. Ik was gevraagd door Willeke de Vries (ja inderdaad, de vorige bewoonster samen met Walte Veldman) of ik haar haar én make-up wilde doen voor de bruiloft. Dat was echt een super ervaring om te doen! Ik was en ben nog steeds super trots op het resultaat en elke keer wanneer ik de foto s zie krijg ik dat geluksgevoel terug. Tevens vind ik alle bruiloften die ik heb mogen verzorgen qua haar en of make-up een super ervaring, het is heel speciaal om van dichtbij te mogen ervaren hoe de bruid straalt van geluk! Naast mijn werk vind ik het erg leuk om te lezen, kennisboeken maar ook heerlijke zwijmelromans om bij weg te dromen, kunnen mij tot s avonds laat wakker houden! Deze hobby is goed te combineren naast een andere hobby: reizen, ik vind het erg leuk om veel te zien van de wereld. Helaas lukt het niet zo vaak om op vakantie te gaan, maar er zijn nog veel landen op mijn lijstje die ik graag nog zou willen zien en beleven! Ik hoop u te mogen ontmoeten op donderdag 4 oktober a.s. Vriendelijke groet, Esther Thibaudier, Salon Moai HOE IS T NO MEI Fia Facebook sykje ik myn klanten wat foar dizze rubryk. As jim no tinke fan: O, dat wol ik el wolris, meld it dan mar ris, want it is soms dreech om ien te finen! 18

19 Gelokkich wie Steffen Veldman drekt entûsjast. Fleurich swaait hij de doar iepen, Steffen wennet al syn libben lang op Nij Amerika 8 mei syn heit Jan, mem Marijke en âldere broer Klaas, dy sit troch de wike op e frachtwein (gelokkich binne se beide - Jan en Klaas - wer by Runia oan t wurk). Steffen is 17 jier. Praatst altyd Frysk? Safolle mooglik wol. as se it echt net ferstean dan skeakelje ik wol oer. Wat foar oplieding dochst? Sales manager (poe! klinkt leuk), ja froeger wie dat detailhannel, hear. Wer moatst dêrfoar hinne? Nei de Friese Poort yn Snits, ik sit no yn t twadde jier, dat betsjut twa kear 10 wiken staazje. Ik doch no myn earste staazje by Hego yn de Hommerts, sit dêr op kantoar. En wol leuk? Jaseker, ik ha t dêr bêst nei t sin. Hast ek in bybaantsje? Op it heden ha ik it drok mei myn s taazje en sneons dan fuotbalje ik. Yn de simmerstop bin ik in soad by Dirk en Klaske op it hiem te finen, dêr is altyd wol wat te dwaan. Wat foar wurk soest letter dwaan wolle? Ha noch gjin idee. Wol yn de handel, mar hoe en wat presys wit ik noch net. Hoe giest nei skoalle? Mei de bus. Kinst moarns wat fan t bêd ôfkomme? Oe, nee, ik wachtsje sa lang mooglik, foaral fannemoarn doe t it sa waaide en reinde! Hoefolle tiid bist kwyt oan dyn húswurk? O net sa folle, ik soargje dat ik it op skoalle allegear klear ha, doch thús noait was. No ja, de skripsjeboel wol fansels. Wolst aanst dyn rydbewiis sa gau mooglik helje? Ik bin der noch net mei bezich, it seit my net safolle, ik kin alles wol op e fyts berêde. Hoech der trouwens net foar te sparjen, we krije it alle trije fan ús heit en mem. (Bofkont) 19

20 Wat foar muzyk fynst moai? Ik lústerje in soad nei Radio 538, of slame fm of sa, komt net sa krekt. Wer sjochst graach nei op e tillevyzje? As ik wat sjoch mei ik wol graach nei in leuke film sjen, mar ik sit net folle foar de tv. (Mear foar de computer?) Ja, mar ek net in soad, hjer. Hast sels in keamer mei tv? Ja, mar ik sliep der allinne, oars bin ik der net in soad. Wat fynst leuk om te lezen? Donald Duck, dêr binne we al jierren op abonneard. Fynst it moai om yn Nijemardum te wenjen? Jaseker, ik ha hjir in soad maten wenjes. We wenje hjir prachtich op e romte, froeger fûn ik dat wat minder, want koest noait sa maklik mei oaren boartsje. Soest wol út Nijemardum wei wolle? Nee, ik bin in echte Nijemardumer, ik soe net graach yn e stêd wenje wolle. Wat fynst belangryk yn t libben? Datst sûn bist en gesellichheid om dy hinne hast (dêr komst in hiel ein mei jonge). Giest jûns wolris op stap? Freedtejûns sitte we meastal by ien thús en sneons binne we meastal yn Balk te finen. Oeral wer t mar wat te belibjen is. Hoe let komst meastal thús? Och, as it gesellich is dan is t soms samar 6 oere, oars wat betider (healwei seizen?). Hoe fynst it dat der wolris wat fernield wurdt nei t stappen? Grutte ûnsin, it binne meastal deselden dy t dêrby binne. Do dochst der net oan mei? Nee, seker net. Do beklimst leaver in tsjerketoer! (Hij laket) Och ja, dat is toch wol humor? Wy ha niks fernield hjer. Mar wol in dikke bekeuring? We ha der noch hieltyd niks fan heard (ha se it fest ferjitten, ju). De media binne wolris wat negatyf oer de jeugd, hoe fynst dat? Och ja, der wurdt fansels wol in soad sûpt (hy gnysket). Ik fyn dat de jeugd hieltyd jonger op stap giet. Wy mochten net earder as doe t we 15, 16 jier wiene, mar no gean se soms mei 12 jier al op stap. 20

21 Hast ek in hobby? Ja fuotbal. Ik spylje by de A s fan Balk, omdat Nok gjin a-team hat. Elke wike jou ik wol trainen by Nok, tegearre mei Jelmer Dijkstra train ik de e-2 Witst wat fan polityk? Nee, totaal net, ik ha de stimmerij ek net folge. Makkest sels wolris iten klear? Net sa faak, ik lit it graach oer oan ús mem. Kinst it wol? Jaseker, ik kin my wol rede, hjer. Hast ek op fakânsje west? Nee, dat soe al, mar it is net troch gien. Yn e boufak bin ik meastal te finen by myn tante op e camping, de Zonneheuvel. Dêr ferkeapje ik dan bôle en broadsjes en sa. Dat is myn eigen handeltsje, en dat is in moai bûssintsje, hjer. Fierder piel ik wat op e camping om en jûns is it bearegesellich yn e kantine (Ja, dat wol ik wol leauwe, dêr ferdwine de bakkerssinten wer seker). Wer soest wol graach ris hinne wolle op fakânsje? Nei Bulgarije, nei Starbeach (noait fan heard), dat moat wol hiel gesellich wêze hear ik wolris. No jonge, dan moatst dêr mar ris hinne!(syn eagen strale hielendal, hy sjocht him der al hielendal sitten of lizzen) Hee Steffen, bedankt foar dyn tiid en foar de kofje en sukses mei de handel! Wiepkje VERENIGINGEN IN NIJEMARDUM Dorpsbelang vz Yme Wiersma secr Bauke Beukens

22 pen. Gerrie van der Veen Lokaalvereniging vz Piet Johan Ferdinands secr Wiepkje Holtrop pen Wiebren Hoekstra Beheerders dorpshuis Klaas en Harmke Rienstra dorpshuis Chr. Basisschool De Stapstien schoolleider Carolien Glastra Peuterspeelzaal 't Opstapke ouderraad Joke Postma inl: Jitske Mulder Prot. Gem. O-N-S vz Tiete Groenhof Kerkgebouw De scriba Tineke Wiersma Hoekstien predikant Teije T. Osinga predikante Maartje Wildeman koster fam. Luinenburg Begrafenisvereniging vz Roelie Veen secr Grietje Rienstra pen Piet Rienstra Omrin bode Pieter Deinum / Damclub vz Johannnes van der Goot secr Egge Reinsma pen Henk Bokma Vogelwacht Inl. Carl Draaijer Feestcommissie vz Trijntsje de Jong-Rienstra secr Wieger Pietersma pen Sander Mollema Passage vz Harmke Rienstra-Eliveld secr Tjitske Baukema pen Nieske Glashouwer Biljartclub De vz Klaas Rienstra

23 Eekhoorn secr Riny Kramer pen Gerlof Hendriks Biljartclub Zicht op de bal Klaverjasvereniging O.N.S. vz Jaap Douwe Bokma secr Hendrik Rienstra pen Wieger Pietersma vz Sake Mollema secr Feike Samplonius pen Doede Bosma Line Dancing Inl. dorpshuis Nijemirdum Gymnastiek vereniging vz Feikje Draaijer secr Brechtsje Bokma pen Monique Betsema Tennis vz Wilco Daas secr Nick Fortezza pen Jaap Ovelgönne Voetbal vz Johannes Rienstra secr HenkWieger Ruiter pen Jacob Brandenburg Volleybal vz Jan Kuiper (interim) secr Liesbeth Wijnja pen Johnny Bosma Int. Kerkelijk streekkkoor vz Janke de Jong secr Gerrit Postma pen Jannie Feenstra Soos vz Klaas Muizelaar Secr/pen Jan Smits Zanggroep Eigenwize vz Aafke Walinga secr Anneke Sluitman pen Brúnsje Muizelaar

24 Boerinnengroep vz Jenny Uittenbogaard secr Gettje Altenburg pen Ida Agricola Kinderkoor Prelude vz vacant secr Jantsje Wierda pen Geeske Hendriks derigent Marianne vd Heide Tuinclub vz Klaske Zwart secr Jantsje Akkerman pen Wieke Haarsma EHBO vz Esther Schilstra secr Jannie de Vries pen Jeannet Bekedam Toneelclub Inl. Coby Hospes Doarpsnijs, de redaksje: Wiepkje Holtrop Jantsje Bosma Arnold Rozema Annie de Kleine adres: Website: Bij bestuurswisselingen en/of wijzigingen dit graag doorgeven aan Gerrie van der Veen tel: FAN DE REDAKSJE Dit wie de foarlopich de lêste kear dat jim genietsje koenen fan in ynterview dat Marre van Steinvoorn skreaun hat. Marre hat goed 6 jier diel útmakke fan de redaksje en hja wol no graach plak meitsje foar in oar. 24

25 No kinne wy op it stuit noch gjin oare namme neame. Mocht ien fan ús lêzers tinke: No, dat is miskien wol wat foar my, pak dan daliks de tillefoan om dat ek even tsjin Wiepkje, Annie, Arnold of Jantsje te sizzen! Marre, tige bedankt foar alles datst foar it doarpskrantsje dien hast! SISWIZE FAN E MOANNE Alle feroaring is gjin ferbettering 25

26 DE STIPERS Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne útbrocht wurde: Paul Baas Harmen en Lieske Bangma Albert en Jeannet Bekedam Bauke Beukens Willem Beukens Doede Bosma Harm van Bommel Jan Buma Johan A. Dijkstra Jelle Eppinga Henk en Lian de Graaf Arjan Hendriks Halbe Hielkema Tryntsje de Jong-Rienstra Ede Groenhof Saskia Koopmans Siska Kroondijk Cees en Johannes v.d. Meer Henny Muis Hendrik Postma Marijke Postma Douwe en Froukje Prins Fam. K. Rienstra Runia Fourage BV Runia Transport BV Esther Thibaudier Jan-Dirk van der Tol VandeLinde Associates Earnst P. Veenstra Annoesjka de Vries De Vries De Klussenbaas Camping De Groninger Melkveehouderij/luxe appartementen Garant Zaden Onderhoud & timmerbedrijf Klussenbedrijf Straetus Incasso Buma Handel Dierenarts Boomkwekerij Koeienmuseum/melkveehouderij SDS Balk Startmotoren en dynamo s Bouw- en onderhoudsbedrijf Kapsalon Tryntsje Transportbedrijf/verhuizingen Kroontje Grafisch Ontwerp & Vormgeving Van der Meer Mechanisatie Stucadoorbedrijf Motorenrevisie/reparatie It Kniphúske Bakkerij Prins, Harich Beheerders dorpshuis (Klein)diervoeders, aardappelen enz. Transportbedrijf Salon Moai Feedcentre B.V. Journalistieke Producties Hovenier Pedicure Slagerij, Oudemirdum De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e moanne by de minsken thús komt. 26

27 AGINDA 20 oktober Bingo 1 desimber Sinteklaasjûn Elke tongersdei fan oant oere is de Lytse Byb iepen op de Stapstien. Elke 3e sneon fan e moanne wurdt it âld papier ophelle. IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 25 oktober 2012 KOPIJ YNLEVERJE foar 16 oktober 2012 (y.f.m. hjerstfakânsje) by ien fan de redaksjeleden in stjoere kin ek: 27

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 363 maaie 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 366 septimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1

DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 DOARPSNIJS Nûmer 350 maart 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1

DOARPSNIJS. Nûmer 384 april 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 384 april 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl

nr. Januari 2008 www.destapstien.nl Januari 2008 nr. 4 www.destapstien.nl Foarwurd Alle nijjierswinsken al lang wer achter de rêch, it skoaljier is twa wiken âld as ik dit skriuw. We sitte wer yn ús ritme, binne blij dat we by de waarme

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1

DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 DOARPSNIJS Nûmer 394 maart 2016 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 361 maart 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 377 septimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1

DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 DOARPSNIJS Nûmer 367 oktober 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Eindexamen Fries havo I

Eindexamen Fries havo I Beoordelingsmodel De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 punt. Foar fraach 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32 en 33 jildt in maksimale skoare fan 2 punten. Alle oare fragen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1

DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 DOARPSNIJS Nûmer 383 maart 2015 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 De wolf hat neat te sykjen yn Nederlân 1 B 2 C 3 maximumscore 1 Jagers kinne minder reeën, kninen en hazzen sjitte. Wolven

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 jannewaris 2009 tema: bisten & natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga

TRUCKSTOP. Drama/Thriller. door LOT VEKEMANS. Fryske oersetting. Baukje Stavinga TRUCKSTOP Drama/Thriller door LOT VEKEMANS Fryske oersetting Baukje Stavinga TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail: info@toneeluitgeverijvink.nl Website: www.toneeluitgeverijvink.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 370 jannewaris 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke dit boekje is in kadootsje fan

Tomke nei de biblioteek Tema Hoi Tomke   dit boekje is in kadootsje fan Tomke nei de biblioteek 2015 Tema Hoi Tomke www.tomke.nl www.gidsvoornederland.nl/bibliotheken/fryslân dit boekje is in kadootsje fan Foarlêzen en boeken foar jonge bern Boeken bringe in petear op gong;

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Tomke makket in snieman

Tomke makket in snieman Tomke makket in snieman 2017 Tema Seizoenen dit boekje is in kadootsje foar alle pjutten en beukers yn Fryslân No foarlêze, letter sels lêze. Tegearre lêze is in simpele en fijne wize om mei dyn berntsje

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 379 novimber 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 09.00 11.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje Steatseksamen Frysk vwo 2014 tiidfek 1 Bijgaande examenopgave

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018

DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 DOARPSNIJS Nûmer 416 maart 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Eindexamen havo Fries I

Eindexamen havo Fries I De mearkarfragen hawwe in gewicht fan 1 skoarepunt. Tekst 1 It klimaat fan Fryslân yn it jier 2030 1 maximumscore 1 Troch sâlt en swiet wetter by inoar lâns streame te litten. 2 maximumscore 1 It klimaat

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

1. In geskink fan de Nyl

1. In geskink fan de Nyl 1. In geskink fan de Nyl Yn Egypte kinne se skriuwe, dêrom heart Egypte by de perioade fan de âldheid. It tiidrek fan 3000 foar Kristus oant 500 nei Kristus neame we de tiid fan de Griken en de Romeinen.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018

DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 DOARPSNIJS Nûmer 419 juny 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken!

> KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Eigen cover maken! Ferwurkingen by LinKk 1 septimber 2015 tema: minsken & moetingen > KATERN VOOR NIET-FRIESTALIGE LEERLINGEN < Opdracht 1 Welkom bij LinKk! Dit is het verwerkingskatern dat bij het eerste LinKk-tijdschrift

Nadere informatie

Friese taal schrijfvaardigheid

Friese taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO TL 2016 Nederl Friese taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje 1 / 5 Schriftelijk college-examen schrijfvaardigheid Friese

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 3 desimber 2015 tema: kommunikaasje > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Veel plezier met de opdrachten. Opdracht I Wurdspin Jullie kennen meer vormen van communicatiemiddelen

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurkingen by LinKk 4 febrewaris 2016 tema: bisten en natuer > KATERN FOAR NET-FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Het thema van dit katern voor niet-friestalige leerlingen is Bisten en Natuer. Je leert van verschillende

Nadere informatie

MR/ Ouderraad it Pertoer

MR/ Ouderraad it Pertoer Nieuwsbrief MR/ Ouderraad it Pertoer November 2016 In dit nummer Ouders, bedankt!! Wat doet de MR Voorstellen ouders in de MR en OR Beste ouders. Schooljaar 2015-2016 - nr. 2 Ouders, bedankt! Bij deze

Nadere informatie

Onderduikers eren familie Easterwierrum.

Onderduikers eren familie Easterwierrum. 2009 Onderduikers eren familie Easterwierrum. Foto LC / Marcel van Kammen Henri Blumenstein (links) en Les Tropp onthullen de plaquette. 'Broer' Theo Dijkstra kijkt toe. Koen Pennewaard Sicco Bruinsma

Nadere informatie

www.mantgumermerke.nl

www.mantgumermerke.nl www.mantgumermerke.nl Op 13, 14 en 15 augustus sil it wer heve! Dan is it wer tiid foar de Mantgumer Merke! Jawis, wy as kommisje rinne al wer waarm foar de Merke. Noch in hiel skoft tinke de measte minsken,

Nadere informatie

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1

Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Tentamenstof eintoets Frysk pabo 1 Stavering: - s/z, f/v - g/ch - û/oe - u/ú/ue - dakjes - tusken-n - oergongs-w - faak foarkommende wurdsjes - i/y/ii/ie - soldaten-regel - twalûden en brekking - ij/ai/aai/y

Nadere informatie

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126

Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 Sneon 5 july 2014 51e Jiergong nû. 2126 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 51, Nr. 2126 2014 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november.

Fanút it team: Week/datum Dag Deel Pers. Bezt. Pers. Bezt. Groep 3/4/5 Groep 6/7/8 Ochtend Juf Reina Juf Yttje Week 46 12/13 november. Yntusken is de hjerstfakânsje alwer oer. Efkes in wike ûntspannen. Wa wit der wol efkes op út west as oars yn- en om hûs hinne rommele? De klok is ek alwer in oere tebeksetten wêrtroch wy no wer yn it

Nadere informatie

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN <

> KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Ferwurking by LinKk 2 novimber 2015 tema: & > KATERN FOAR NET- FRYSKTALIGE LEARLINGEN < Opdracht 1 Watfoar taal leare wy? 1 g 2 i 5 i 8 i Gebruik de app Wat Wurd It of website van Praat Mar Frysk om de

Nadere informatie

Herdenken - Jannes en Bea

Herdenken - Jannes en Bea Dodenherdenking 04 mei 2014. Bij het graf van William Robert Fisher op het kerkhof van Wirdum (Fr) In stilte kwamen wij bij elkaar op het kerkhof bij de Sint Martinuskerk in het centrum van Wirdum. Hans

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Fries. tijdvak 1 maandag 26 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 26 mei 13.30-16.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum.

De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. De Open Bedrijvendag Ferwoude is een initiatief van vereniging van dorpsbelang Ferwoude in het kader van het 100-jarig jubileum. Open Bedrijvendag U bent van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen

Nadere informatie

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder)

IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) IK WOL GJIN OARE MEM (Ik wil geen andere moeder) In klucht fan ASTRID BAIJS en JAN TOL Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel: 072-5 11 24 07 E-mail:

Nadere informatie

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.

Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid. Jannewaris 154 Nûmer 1/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter Hoogland De Lyts Ein 37 Tel. 241284 info@hooglandverhuur.nl

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle:

Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Kearndoelen Frysk foar de basisskoalle: Ut: Ministerie OCW (2006), Kerndoelenboekje. Download: http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf a. Foarmje twatallen. Ien fan beiden toetst by de

Nadere informatie

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 165 Nûmer 2/ 2014 Fjouwerentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as

Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as Dizze brosjuere is net allinne bedoeld foar dy, as âlder, mar ek foar alle oare minsken dy t te krijen ha mei bern yn twatalige (Frysk en Nederlânsk) of meartalige situaasjes (Frysk, Nederlânsk, in streektaal,

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017

DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 DOARPSNIJS Nûmer 408 juny 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017

DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017 DOARPSNIJS Nûmer 412 novimber 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 5

Schooljaar , nr. 5 Schooljaar 2015-2016, nr. 5 Agenda 1-2: leerlingbespreking 3-2: OMR Mantgum 11-2: contactavond voor alle ouders 13-2: oud papier (Auke Stremler, Jouke Holwerda, Marc v. Hiel, Anne Bouke de Bakker) 16-2:

Nadere informatie

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Fries. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 9.00 12.00 uur Fries Bij dit examen hoort een bijlage. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Het examen bestaat uit 24 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Jannewaris 169 Nûmer 1/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018

DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 DOARPSNIJS Nûmer 421 septimber 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Ut e skoalle 6. Trefwoord

Ut e skoalle 6. Trefwoord Ut e skoalle 6 Schooljaar 2017-2018 Februari 3 Oud papier 4 Gezinsdienst 12 Teamstudiedag, kinderen vrij 14 Staking 15 Rapport mee 19 en 20 10 minutengesprekken 22 Nieuwsbrief 7 26 t/m 2 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54

Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 1 Bruinsma s Bakkerij De Echte Bakker Skans 2 Winsum Tel. 0517-34 14 54 DE GROOTSTE KEUS IN: BROOD KOEK BANKET en.... GEBAK KIJK EENS WAT VAKER IN DE SPIEGEL * Nieuwe en gebruikte fietsen * Luxe en huishoudelijke

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38ste jiergong nûmer 11 july/augustus 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en

Nadere informatie

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk

kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk www.afuk.frl kursus.afuk.nl taalweb.frl taalhelp.frl Staveringsregels fan it Frysk Ynhâld yn Nederlânsk en Frysk 1. De letter f 2. De letter s 3. De letters f en v 4. De letters s en z 5. De letter g

Nadere informatie

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS)

Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Kollumerland c.a. (BABS) Even voorstellen Henny Bosscha-van der Veen Woonplaats: Visvliet Geboortejaar: 1949 vrijwilligerswerk Nederlands,

Nadere informatie

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013

Hylke Speerstra. De Treastfûgel. Bornmeer maart 2013 maart 2013 maart 2013 Hylke Speerstra De treastfûgel Hylke Speerstra It wrede paradys, it ferfolch Jaap Krol It fûgelgebed Gjalt de Groot It swetshok In Memoriam Hylke Speerstra De Treastfûgel Yn De treastfûgel

Nadere informatie

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga

Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga Sanne Rienks wint mythenwedstrijd klas 2Ga De leerlingen van klas 2Ga hebben de afgelopen weken een aantal mythologische verhalen te horen gekregen in de lessen Latijn en Grieks. Het was de hoogste tijd

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo?

Presentatie onderzoeksresultaten. Hokker taal prate jo? Presentatie onderzoeksresultaten Hokker taal prate jo? Colofon Kolofon Hokker taal prate jo? 2013 Projectgroep Afke Punter Lia Kooistra Annewiep Bloem Sjoukje Jager Fokke Jagersma Auteurs Annewiep Bloem

Nadere informatie

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma.

Ofwêzich : frou B.H. Wijbenga-Kleinschmidt en de hear S.L. Papma. OANTEKENS fan de iepenbiere gearkomste fan de ried fan de gemeente Ferwerderadiel, hâlden op tongersdei 20 septimber 2012 om 20.00 oere yn it gemeentehûs yn Ferwert. Oanwêzich : de riedsleden: frou L.J.

Nadere informatie

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee)

Herfstvakantie: 15 t/m 23 oktober 25-10: Jelle (2004) teamvergadering 27-10: signaaldictee blok 2 bovenbouw (proefdictee) Oktober 2011: 3-10: luizencontrole: de tweede ronde oud papier: Auke, Marius, Wouter, Jappie 5-10: informatieavond start Kinderboekenweek (5 t/m 15 oktober) Meester Tjitte viert zijn verjaardag 6-10: eerste

Nadere informatie

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018

Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Nijsbrief Gemeente Westerwert en Mantgum Maaie-Septimber 2018 Bêste minsken ferbûn mei de gemeenten fan Westerwert en Mantgum, Yn dizze nijsbrief fine jim ynformaasje oer it tsjerklik libben yn de doarpen

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber

DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber DOARPSNIJS Nûmer 368 novimber 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken

Beste Z1-vrienden. Ingekomen stukken Nieu wsbri BMW Z1 Club NL December 2015 ef Beste Z1-vrienden Inmiddels is het cabrioseizoen ten einde, staan de Z1 s in de garage en tellen we af naar 2016. De laatste activiteit van dit jaar, een gezellige

Nadere informatie

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er

Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Karin Idzenga & Jan Calsbeek Als je aan mij denkt ben ik er Kort toneelstuk voor twee personen over leven in een verzorgingstehuis 2011 1 Karin Idzenga en Jan Calsbeek Niet kopiëren of opvoeren zonder

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Fries CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 362 april

DOARPSNIJS Nûmer 362 april DOARPSNIJS Nûmer 362 april 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie

DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie DOARPSNIJS Nûmer 352 maaie 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar

beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden beelden van Jan Ketelaar beeld op het noorden Jan Ketelaar (Hoogezand Sappemeer 1958) heeft zijn opleiding gevolgd aan de Kunstacademie Minerva te Groningen. In 2002 is hij afgestudeerd

Nadere informatie

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou,

Datum: Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Datum: 28-09-18 Giet oer: Dach fan ut Stadsfrys (sneon 3 novimber) Achte hear/mefrou, Ien fan de talen fan Fryslân is it Stadsfrys, dat mei lytse ûnderlinge ferskillen praat wurdt yn de stêden Ljouwert,

Nadere informatie

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers)

FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) FERDWAALD YN NEW YORK (Lost in Yonkers) In toanielstik fan NEIL SIMON Winner PULITZER PRIIS foar drama 1991 Fryske oersetting Gurbe Dijkstra TONEELUITGEVERIJ VINK B.V. (Grimas Theatergrime verkoop) Tel:

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny

DOARPSNIJS Nûmer 375 juny DOARPSNIJS Nûmer 375 juny 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017

DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 DOARPSNIJS Nûmer 405 maart 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017

DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017 DOARPSNIJS Nûmer 406 april 2017 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

De geschiedenis van de Hersteller.

De geschiedenis van de Hersteller. De geschiedenis van de Hersteller. Voor het droogmaken van de verveende landerijen rond Sintjohannesga wordt in 1857 de molen De Hersteller gebouwd samen met nog vijf andere molens. Het gebied dat door

Nadere informatie

KOLOFON. adres: Website:

KOLOFON.  adres: Website: KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982. De redaksje: Wiepkje Holtrop

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018

DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018 DOARPSNIJS Nûmer 417 april 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris

DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris DOARPSNIJS Nûmer 381 jannewaris 2015 1 Kolofon Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2018

Nieuwsbrief Februari 2018 De toetswiken lizze al wer efter ús. De bern ha harren earste rapport fan dit skoallejier mei krigen. Dit is ek mei harren bepraat. Wat giet goed, wat fynst noch dreech en wat is it meast nijsgjirrich?

Nadere informatie

Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei

Annie de Kleine Lyklamawei Jantsje Akkerman Lyklamawei Coby Hospes Lyklamawei DOARPSNIJS Nûmer 422 oktober 2018 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april 1982.

Nadere informatie

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Septimber 172 Nûmer 4/ 2015 Fiifentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2012

Correctievoorschrift HAVO 2012 Correctievoorschrift HAVO 2012 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie

Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang Agenda: December. 15 Nieuwsbrief 6 22 Kerstwandeling 26 t/m Kerstvakantie CBS De Twatine Boeyengastraat 18 8627 SG Gauw tel. : 0515-521596 fax : 0515-521132 e-mail : schoolleider@twatine.nl website: www.twatine.nl Nieuwsbrief Nummer 6 jaargang 2016-2017 Agenda: December 15 Nieuwsbrief

Nadere informatie

Reünie EP de Boerschool. September 2014

Reünie EP de Boerschool. September 2014 Reünie EP de Boerschool September 2014 It Fuottenein Doarpskrante fan Winaam Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum Voorzitter: Johannes Rutten Tel. 06 51405131 Secretaris: Janny Stuiver Tel.

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1

DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 DOARPSNIJS Nûmer 378 oktober 2014 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr).

Dodenherdenking 04 mei Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). . Bij het graf van William Robert Fisher en Corneslis op het kerkhof van de Sint Martinuskerk in Wirdum (Fr). De ceremonie begint met het geluid van overvliegende vliegtuigen. Zo moet het geklonken hebben

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst.

Wy besykje as bestjoer om it ús leden sa folle mooglik nei it sin te dwaan, wol net sizze dat it altyd slagget, mar wy dogge ús bêst. 1 Bêste minsken, De tiid hâldt gjin skoft, in bekende útspraak fan ús Friezen, mar o, sa wier. Der is al wer in jier om, liket wol of it hyltyd rapper giet. Sil wol komme, om t wy allegear (wat) âlder

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 364 juny-july

DOARPSNIJS Nûmer 364 juny-july DOARPSNIJS Nûmer 364 juny-july 2013 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

DOARPSNIJS Nûmer 351 april

DOARPSNIJS Nûmer 351 april DOARPSNIJS Nûmer 351 april 2012 1 KOLOFON Doarpsnijs is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne. It earste krantsje kaam út yn april

Nadere informatie

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters!

Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! September 2014 Beste ouders, Na een heerlijke, zonnige zomervakantie zijn we weer begonnen bij de peuters! We hebben afscheid genomen van de kinderen die vier jaar zijn geworden en andere kinderen hebben

Nadere informatie