LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016"

Transcriptie

1 LITURGY FRYSKE TSJINST MARTINYTSJERKE BOALSERT 3 APRIL 2016 FOARGONGER: DS. GERRIT GROENEVELD OARGELIST: 1

2 Wolkom en meidielingen Yntochtsliet = Psalm 98: 1 en 3 1) Lit no in nije lofsang hearre, in liet sa't noait in liet begûn. 't Is foar de Hear, dy 't triomfearre, syn rjochterhân hat rêding jûn. Syn hillge earm die wûnderdieden, dy 't alle folk op ierde sjocht. Hjir is it klear te ûnderskieden: Hy kaam en holp ús oan ús rjocht. 3) Bring, ierde, oan dy hillge Heare mei snaar en tonge huld en tank. Trompetten, jou de Kening eare, bazunen, kom mei gouden klank! Sjong by de harpen en de lieren, gean op mei sang en ynstrumint om dizze grutte dei te fieren foar God, dy 't keninklik oerwint. Bemoediging en groet Gebed Gebedsliet 213: 1, 2 en 5 = Gesang 289 1) Dageread fan d' ivichheid, ljocht oan t ivich ljocht ûntstutsen, no 't de moarntiid iepenleit mei jo hearlikheid oerdutsen, driuw it tsjuster út ús wei, mei jo dei. 2

3 2) Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen en de dorstige landouw van ons leven overstromen, ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd. 5) Strielj oer ús, o leaflik ljocht, kleare sinne, mei jo gloede. Daagje ús net foar t gerjocht mar ferbliidzj ús mei jo goedens as de iv ge sillichheid foar ús leit. Ferhaal (Hjirnei bernetsjerke - kindernevendienst) Liet 912:1, 2, 3 en 6 = Gesang 473:1,2,3, 10 1) Nim myn libben, lit it Hear, tawijd wêze oan jo ear, Nim myn oeren en myn tiid, dat ik foar it goede striid. 2) Nim myn hannen, jou se macht ta jo wurk by dei en nacht. Nim myn fuotten, dat se stil gean de wegen fan jo wil. 3) Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn koning, hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat zij uw getuigen zijn. 3

4 6) Nim myn leafde, leave God, k jou oan Jo myn grutste skat. Nim mysels en mear en mear wol k my oan jo wije, Hear. Gebed Skriftlêzing: Jehannes 4: Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: Geef mij wat te drinken. 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse! Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. 10 Jezus zei tegen haar: Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven. 11 Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer, en de put is diep waar wilt u dan levend water vandaan halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee. 13 Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, 14 maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. 15 Geef mij dat water, heer, zei de vrouw, 4

5 dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. 16 Toen zei Jezus tegen haar: Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. 17 Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus, 18 u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. 19 Daarop zei de vrouw: Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! 20 Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. 21 Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, 24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. 25 De vrouw zei: Ik weet wel dat de messias zal komen (dat betekent gezalfde ), wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen. 26 Jezus zei tegen haar: Dat ben ik, die met u spreekt. 27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: Wat wilt u daarmee? of Waarom spreekt u met haar? 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29 Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn? 30 Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. 5

6 Gesang 75: 5 en 6 5) Jo binn it wetter, Jo allinne it libben dat ik drinke mei, de laafnis foar dy 't toarstich binne, no en yn ivichheid tenei. Dit wetter wâlet dei en nacht, in wel dy 't alle toarst ferslacht. 6) O Kristus, oan ús jûn allinne, Jo dy 't yn ivichheid de wei, de wierheid en it libben binne, de sin fan oer en tiid en dei. O skink dit himels heimenis jo tsjerke dy 't op ierde is. Oertinking Liet 864: 1, 2 en 4 = Gesang 409 1) Sjong bliid en woltemoede, o folk fan God, dyn liet, Hy nimt dy yn syn hoede, Hy treast dy yn fertriet. Al hasto gâns te dragen oan muoite, pin of leed, Hy tilt dy troch de dagen, Hy rêdt út alle need. 6

7 2) God heeft u uitverkoren en uw geloof gebouwd, Hij heeft een eed gezworen aan elk die Hem vertrouwt: dat Hij hen zal omgeven met sterkte als een wal, dat Hij wie met Hem leven de zege schenken zal. 4) Lit dan de freze farre syn wurd is dyn behâld. De hân dy t dy bewarre rikt fierder as de wrâld. Hy jout syn earme tsjerke dat aanst har dage wint, dan wurdt hja stip en sterke troch wurd en sakramint. Gebeden Us Heit yn 'e himel, lit jo namme hillige wurde, lit jo keninkryk komme, lit jo wil dien wurde, op ierde likegoed as yn 'e himel Jou ús hjoed ús deistich brea en ferjou ús ús skulden, sa 't ek wy ús skuldners ferjûn hawwe; en lit ús net yn fersiking komme, mar ferlos ús fan 'e kweade. Want jowes is it keninkryk en de krêft en de hearlikheid oan 't yn ivichheid, Amen Kollekte 7

8 Liet 868: 1, 2 en 5 = Gesang 434 1) Loovje de Hear, jou dy machtige Kening de eare! Sjong Him fan herten ta. Lit ús no bliid musisearje. Kom en doch mei, spylje en sjong al den dei. Loovj al wat libbet de Heare! 2) Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven. 5) Loovje de Hear, wol no priizje syn hearlike namme kristenen dy t lykas Abram syn ropstim fernamen. Hy is jim ljocht hat jim mei jeften betocht. Alles wat libbet sjongt Amen. Sending en seine Amen, amen, amen (songen) 8

Johannes 4:1-26. Daarop zei de vrouw: Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!

Johannes 4:1-26. Daarop zei de vrouw: Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! Johannes 4:28-29 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29 Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de messias zijn? Johannes 4:1-26 1

Nadere informatie

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016.

Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van. Rintje Lolkema. In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan de begrafenis van Rintje Lolkema I 3 februari 1938 2 februari 2016 In de Hermeskerk te Uitwellingerga, op 9 februari 2016. Voorganger: Ds Dingena Hasper Diaken:

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 maart 2017 zondag Oculi 3 e zondag van de veertigdagentijd.

Orde van dienst voor 19 maart 2017 zondag Oculi 3 e zondag van de veertigdagentijd. Orde van dienst voor 19 maart 2017 zondag Oculi 3 e zondag van de veertigdagentijd. Vg. : Ds. Corien Veenhuizen Orgel: dhr. Gerrit te Rietstap Toenadering Orgelspel Verstilling Welkom een kind steekt de

Nadere informatie

Oecumenische viering in de Johanneskerk 18 januari 2015 Week van Gebed voor de eenheid van de kerken Als dorstigen bij de bron

Oecumenische viering in de Johanneskerk 18 januari 2015 Week van Gebed voor de eenheid van de kerken Als dorstigen bij de bron Oecumenische viering in de Johanneskerk 18 januari 2015 Week van Gebed voor de eenheid van de kerken Als dorstigen bij de bron Binnenstadskerken Amersfoort: Sint Franciscus Xaverius (rooms-katholiek) Oudkatholieke

Nadere informatie

Startbijeenkomst met leidinggevenden. hand-out

Startbijeenkomst met leidinggevenden. hand-out Startbijeenkomst met leidinggevenden hand-out hand-out startbijeenkomst met leidinggevenden Wat houdt jongeren gaande én bezig? Kies twee of drie plaatjes die dat voor jou t best symboliseren 2 Basisbehoeften

Nadere informatie

OPENLUCHTDIENST 29 JUNI 2014. Thema: OVER GRENZEN HEEN

OPENLUCHTDIENST 29 JUNI 2014. Thema: OVER GRENZEN HEEN OPENLUCHTDIENST 29 JUNI 2014 Thema: OVER GRENZEN HEEN 1 Gospelkoor Spring o.l.v. Ron Jansen Pianiste Winny Martens Nelly de Boer Bart van Heerikhuize Stannie Bruinink Truus Kremer Ds. Bart Ramaker Begeleiding

Nadere informatie

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Je moest eens weten

Kom en prijs. Voor alle activiteiten in de dorpskerk : www.hervormdkatwijkrijn.nl. Thema: Je moest eens weten EL 405 Dat eens de Heer zal komen (op wijze rijst o rijst op voor Jezus) Dat eens de Heer zal komen, in deze wereldtijd en lang vervlogen dromen, vertaalt in werk lijkheid, de volkeren zal dopen, in vrede

Nadere informatie

Weet je, dat de Vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent? Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand.

Weet je, dat de Vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent? Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. Een parel in Gods hand Weet je, dat de Vader je kent? Weet je, dat je van waarde bent? Weet je, dat je een parel bent? Een parel in Gods hand, een parel in Gods hand. Een parel in Gods hand Ze zeggen allemaal

Nadere informatie

12 november uur AA Kramer orgel: Peter Sneep schriftlezing: Frouke IJsselstein

12 november uur AA Kramer orgel: Peter Sneep schriftlezing: Frouke IJsselstein 12 november 2017 10.00 uur AA Kramer orgel: Peter Sneep schriftlezing: Frouke IJsselstein Orde van dienst: Welkom Votum en zegengroet. GK psalm 36: 2, 3 Wet: zingen LB 311 Gebed Kinderen: bron. Opwekking

Nadere informatie

Begint navolging met houden van?

Begint navolging met houden van? Begint navolging met houden van? Gemeente van Christus, Jezus vraagt Petrus heel direkt Houd je van me? Hâldsto fan MY? Toen professor Karl Barth een keer midden in een college aan zijn studenten vroeg:

Nadere informatie

Wie ziet mij staan? Bijbelstudie over eenzaamheid en schaamte Johannes 4

Wie ziet mij staan? Bijbelstudie over eenzaamheid en schaamte Johannes 4 Wie ziet mij staan? Bijbelstudie over eenzaamheid en schaamte Johannes 4 Bij IFES-jaarthema: Welzijn van studenten 2016-2017 Eenzaamheid is niet alleen zijn. Het is niet kunnen uitleggen aan iemand anders

Nadere informatie

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Openingswoord en kruisteken (allen staan op) Welkom in deze viering. Vandaag wil God tot ons komen in de Woorden van de Schrift. Hij wil tot ons spreken

Nadere informatie

Welkom in deze gezinsdienst Thema: Als je Jezus tegenkomt...

Welkom in deze gezinsdienst Thema: Als je Jezus tegenkomt... Welkom in deze gezinsdienst Thema: Als je Jezus tegenkomt... Voorganger: Ds. T.L.J. Bos Organist: Klaas Brouwer Gitaar: Emily Bakker Tims Alissa Oost Zang: Nadine de Vries & Tirza Bakker Zingen: Lied 733

Nadere informatie

Thema: Mijn hand, jouw glimlach

Thema: Mijn hand, jouw glimlach Orde van dienst voor zondag 5 januari 207 Dienst van de gezamenlijke kerken in Hallum aan het begin van de week van gebed voor de eenheid van christenen Thema: Mijn hand, jouw glimlach Het materiaal voor

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST. Oecumenische dienst Martha en Maria Parochie en Protestantse Gemeente Soest. Thema: Dorst?

ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST. Oecumenische dienst Martha en Maria Parochie en Protestantse Gemeente Soest. Thema: Dorst? ORDE VAN DIENST DE OPEN HOF SOEST 18 januari 2015 liturgische kleur wit Oecumenische dienst Martha en Maria Parochie en Protestantse Gemeente Soest Thema: Dorst? voorgangers lector soliste cantor-organist

Nadere informatie

Zingen voor de dienst:

Zingen voor de dienst: 1 Zingen voor de dienst: Zingen: Opwekking 427 Maak mij rein voor U als gelouterd goud, en zuiver zilver. Laat mij zijn voor U als gelouterd goud; puur goud. Dwars door het vuur maakt U mij rein en puur.

Nadere informatie

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, Johannes 4:1-42 1 Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes 2 Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, 3

Nadere informatie

overgaand in lied 15 uit Geroepen om te zingen

overgaand in lied 15 uit Geroepen om te zingen Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 16 september 2012 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Powered by peace; energie voor vrede Rond de avondmaalstafel staan we stil bij de vredesweek

Nadere informatie

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017 09:30 (deuren open 09:00) AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST GROTE KERK WEEKTEKST WIJS MIJ UW WEG, HEER, LAAT MIJ WANDELEN OP HET PAD VAN UW WAARHEID, VERVUL MIJN HART MET

Nadere informatie

We zingen samen Lied 632

We zingen samen Lied 632 We zingen samen Lied 632 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. 3 Ere zij

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 2 juli 2017 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Hester Wouda thema: in je element

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 2 juli 2017 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Hester Wouda thema: in je element Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 2 juli 2017 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Hester Wouda thema: in je element * Mededelingen * Aansteken van de kaars * Bemoediging en groet * Zingen Bijeengeroepen

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Deze dienst is medemogelijk. Hilda Krol Gerk Vellema Jackelien Grond Majorieke Visser Petra Krol Wieger Vellema Harry Maring. & Johan Helfferich

Deze dienst is medemogelijk. Hilda Krol Gerk Vellema Jackelien Grond Majorieke Visser Petra Krol Wieger Vellema Harry Maring. & Johan Helfferich Deze dienst is medemogelijk gemaakt door: Hilda Krol Gerk Vellema Jackelien Grond Majorieke Visser Petra Krol Wieger Vellema Harry Maring & Johan Helfferich Welkom Begroeting en een moment van stilte Muziek

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden * Bemoediging en groet Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Samen met de Protestantse gemeente Trynwâlden Zondag 25 juni 2017 voorgangers: Hille Vlasman & Roelof Akse organist: Gerben Bergstra thema: Vaar

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 11 januari 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Mijn licht en bevrijding

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 11 januari 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Mijn licht en bevrijding * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 11 januari 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Mijn licht en bevrijding

Nadere informatie

Liturgie zondag 23 juli 2017 Morgendienst Andreaskerk

Liturgie zondag 23 juli 2017 Morgendienst Andreaskerk Liturgie zondag 23 juli 2017 Morgendienst Andreaskerk Voorganger: ds. Reinoud Koning Organist: Cor Geskus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: Jan Hijmissen / Niels Kuijt ORDE VAN DIENST Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Zondag, 31 oktober 2010 Thema: Toekomst Geboortedankzegging en Bijbelzondag Voorganger: ds. Tjitske Hiemstra Organist: Gerben Bergstra Zanggroep Lente o.l.v. pianist Arjen

Nadere informatie

* Zingen NL 288 en het Projectlied (mel. Een land om van te dromen)

* Zingen NL 288 en het Projectlied (mel. Een land om van te dromen) * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet Preek en liturgie Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 2 e zondag veertigdagentijd, 1 maart 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet P r e e k en litu r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 26 april 2015 Organist: Gerben Bergstra Voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Herderschap,

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015, 4 e Advent Rorate Coeli Dauwt hemelen

Zondag 20 december 2015, 4 e Advent Rorate Coeli Dauwt hemelen Zondag 20 december 2015, 4 e Advent Rorate Coeli Dauwt hemelen in de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden waarin tevens de doop zal worden bediend aan Janne Baukje, dochter van Joël Heiner en Annerens

Nadere informatie

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Zingen Frieden, Frieden hinterlasse ich euch NL 417 (3x : 1x Duits, 2x Frysk)

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Zingen Frieden, Frieden hinterlasse ich euch NL 417 (3x : 1x Duits, 2x Frysk) Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 10 april 2016 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Vrede zij met jullie, boodschap aan elkaar! * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging

Nadere informatie

Neem zeker een kijkje op www.broederlijkdelen.be! Je vindt er heel wat leuk materiaal om samen met je groep te werken rond de campagne.

Neem zeker een kijkje op www.broederlijkdelen.be! Je vindt er heel wat leuk materiaal om samen met je groep te werken rond de campagne. VASTENACTIVITEIT CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN 2014: PLAN(T) DE TOEKOMST! De 25-jarige Ibrahima wil, net zoals vele andere jongeren, zijn eigen toekomstplannen waarmaken. Liefst op het platteland, want daar

Nadere informatie

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. * Zingen O Heer die onze Vader zijt LvdK 463

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. * Zingen O Heer die onze Vader zijt LvdK 463 Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 19 juli 2015 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Kom no ris mei nei in stil plak en rêst wat út * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 26 februari 2017 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Geborgen in Gods hand

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 26 februari 2017 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Geborgen in Gods hand Liturgie met preek Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 26 februari 2017 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Geborgen in Gods hand * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging

Nadere informatie

Orde voor de viering op Eerste Kerstdag, 25 december 2014 Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur

Orde voor de viering op Eerste Kerstdag, 25 december 2014 Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur Orde voor de viering op Eerste Kerstdag, 25 december 2014 Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur De geboorte van Jezus (ca. 1470) door Hans Kamensetzer, leerling van Nicolaas Gerhaert

Nadere informatie

* Zingen De vreugde voert ons naar dit huis NLB 280: 1 en speciale coupletten (Willem Wouda)

* Zingen De vreugde voert ons naar dit huis NLB 280: 1 en speciale coupletten (Willem Wouda) Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 4 e advent, 20 december 2015 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: De vreugde voert ons naar dit huis * Mededelingen en aansteken van de kaars

Nadere informatie

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. * Zingen Komt laat ons deze dag NL 672: 1 en 6

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. * Zingen Komt laat ons deze dag NL 672: 1 en 6 Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Pinksteren, 24 mei 2015 Voorganger: Tjitske Hiemstra Orgel: Gerben Bergstra Trompet: Renee van der Veen thema: Aangeraakt Opening van de zomerexpositie 2015: Schilderijen:

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Bijbelzondag - 25 oktober 2015 voorganger: Tjitske Hiemstra Organist: Gerben Bergstra: thema: De schreeuw

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Bijbelzondag - 25 oktober 2015 voorganger: Tjitske Hiemstra Organist: Gerben Bergstra: thema: De schreeuw * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet * Zingen Goede morgen welkom allemaal Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Bijbelzondag - 25 oktober 2015 voorganger: Tjitske Hiemstra Organist:

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 29 januari 2017 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Alle mensen streven naar geluk

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 29 januari 2017 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Alle mensen streven naar geluk Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 29 januari 2017 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Alle mensen streven naar geluk * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en

Nadere informatie

Zondag 19 maart 2017 in de Zuiderkerk om 9.30 uur Viering van het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Aafke Nicolai Organist: Cor Zijlstra

Zondag 19 maart 2017 in de Zuiderkerk om 9.30 uur Viering van het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Aafke Nicolai Organist: Cor Zijlstra Zondag 9 maart 207 in de Zuiderkerk om 9.30 uur Viering van het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Aafke Nicolai Organist: Cor Zijlstra DIENST VAN DE VOORBEREIDING Lied voor de dienst 552 Dit is een dag

Nadere informatie

P r e e k e n l i t u r g i e. * Zingen Goedemorgen, welkom allemaal overgaand in Eigen wize, eigen wei

P r e e k e n l i t u r g i e. * Zingen Goedemorgen, welkom allemaal overgaand in Eigen wize, eigen wei * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet P r e e k e n l i t u r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 30 augustus 2015 Voorganger: Tjitske Hiemstra Organist: Gerben Bergstra; Bijbellezing:

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Zondag : 16 augustus 2015 Aanvang : 19.00 uur Voorganger : Ds. Ineke Clement Lector : Adriana

Nadere informatie

* Zingen O waar wil je heen gaan? Ionalied 21: 1,2,4,5

* Zingen O waar wil je heen gaan? Ionalied 21: 1,2,4,5 Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 1 februari 2015 Organist: Folkert Binnema, voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Luisteren en horen; naar wie? Of zoeken we naar eigen antwoorden op onze vragen? * Mededelingen

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 28 juni 2015 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Je vertrouwen is je redding

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 28 juni 2015 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Je vertrouwen is je redding Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 28 juni 2015 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Je vertrouwen is je redding * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet

Nadere informatie

Ouderling v. dienst. : mw. S. Faber : mw. C. Laanstra. Welkom in de Menorah

Ouderling v. dienst. : mw. S. Faber : mw. C. Laanstra. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : Ds. A.J. Nicolai : mw. S. Faber : mw. C. Laanstra : dhr. E. Bremer Welkom in de Menorah Lied voor de dienst: Tussentijds 190: 1, 3, 5 en 7 Lied voor de

Nadere informatie

WIJKGEMEENTE NOACH Almelo. ZONDAG 27 september 2015 thema: Bron van vrede. Afkondigingen. Aansteken paaskaars. Gem. gaat staan. Bemoediging en Groet

WIJKGEMEENTE NOACH Almelo. ZONDAG 27 september 2015 thema: Bron van vrede. Afkondigingen. Aansteken paaskaars. Gem. gaat staan. Bemoediging en Groet WIJKGEMEENTE NOACH Almelo ZONDAG 27 september 2015 thema: Bron van vrede Afkondigingen Aansteken paaskaars Gem. gaat staan Bemoediging en Groet V: Ons spreken en luisteren, ons zien en horen en zingen

Nadere informatie

EEN VERWONDERDE BOODSCHAP

EEN VERWONDERDE BOODSCHAP Joh. 4:29 - gehouden op 16092012 - p. 1 EEN VERWONDERDE BOODSCHAP Liturgie Votum en groet Zingen: Psalm 125:1.2 Gebed Schriftlezing; Joh. 4:5-30 Zingen: Liedboek 75:4.5.6 Preek: Joh. 4:29 Zingen: Ps. 36:2.3

Nadere informatie

Dienst van Schrift en Tafel in de Morgensterkerk 30 september Gezinsdienst: Brood in de storm

Dienst van Schrift en Tafel in de Morgensterkerk 30 september Gezinsdienst: Brood in de storm Dienst van Schrift en Tafel in de Morgensterkerk 30 september 2012 Gezinsdienst: Brood in de storm DIENST VAN DE VOORBEREIDING Muziek Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en

Nadere informatie

Gesprekken bij de waterput. Overdenkingen bij de viering van het H. Avondmaal.

Gesprekken bij de waterput. Overdenkingen bij de viering van het H. Avondmaal. Gesprekken bij de waterput. Overdenkingen bij de viering van het H. Avondmaal. [vers 1-10] Als Jezus te weten komt dat de Farizeeën horen dat Hij meer leerlingen maakt dan Johannes de Doper, 1 vertrekt

Nadere informatie

Zondag 25 december 2016 Eerste Kerstdag in de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur (voorzang vanaf 9.15)

Zondag 25 december 2016 Eerste Kerstdag in de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur (voorzang vanaf 9.15) Zondag 25 december 2016 Eerste Kerstdag in de Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden aanvang 9.30 uur (voorzang vanaf 9.15) voorgangers : ds. A.M. Roest en ds. J-J.Stegeman organist : Theo Jellema cantorij

Nadere informatie

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde)

it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) it beste lan fan d ierde (het beste land van de aarde) Fries bloed kom in beweging Bruis, kook, en bons door onze aderen! Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde, Het Friese land vol eer en roem

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze dienst waarin Ds. Aarnoud van der Deijl en Ds. Coen Wessel voorgaan. Wij wensen u een gezegende dienst toe.

Hartelijk welkom in deze dienst waarin Ds. Aarnoud van der Deijl en Ds. Coen Wessel voorgaan. Wij wensen u een gezegende dienst toe. Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 27 december 2015 Ouderling van dienst is Aletta Keijzer Diaken is Alma van Hengel De kostersdienst staat o.l.v. Bert den Heeten Lector is Dorien

Nadere informatie

Liturgie 2 oktober 2016 Morgendienst. Opwekking 194: U maakt ons één. U maakt ons één, U bracht ons te samen, wij eren en aanbidden U.

Liturgie 2 oktober 2016 Morgendienst. Opwekking 194: U maakt ons één. U maakt ons één, U bracht ons te samen, wij eren en aanbidden U. Liturgie 2 oktober 2016 Morgendienst Opwekking 194: U maakt ons één U maakt ons één, U bracht ons te samen, wij eren en aanbidden U. (2x) Wordt Uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, iedereen zal deel

Nadere informatie

P r e e k e n l i t u r g i e

P r e e k e n l i t u r g i e P r e e k e n l i t u r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 1 september 2013 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Stilte en het Onze Vader m.m.v. Taizé-gangers Jelle Waringa,

Nadere informatie

11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus.

11 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Johannes 4: 14 (HSV) 14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt

Nadere informatie

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. Goedemorgen, welkom allemaal. * Gesprek met de kinderen

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. Goedemorgen, welkom allemaal. * Gesprek met de kinderen Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 24 november 2013 Organist: Gerben Bergstra voorgangers: Roelof Akse en Tjitske Hiemstra m.m.v. gemeentekoor o.l.v. Aukje van der Schaaf thema: Wortelen weer houvast vinden

Nadere informatie

Rembrandt: Jezus en de Samaritaanse vrouw bij

Rembrandt: Jezus en de Samaritaanse vrouw bij 1 Preek zondag 10 mei de bron Psalm 1 Johannes 4: 1-21, 39 tm 42 en 15: 9 tm 17 Rembrandt: Jezus en de Samaritaanse vrouw bij Geen gemakkelijk te begrijpen verhaal, dat van de ontmoeting van Jezus en de

Nadere informatie

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. * Zingen Goede morgen, welkom allemaal

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. * Zingen Goede morgen, welkom allemaal Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 3 e zondag van Epifanie, 17 januari 2016 Organist: Gerben Bergstra: voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Laat de wijn van de liefde/vreugde niet opraken... * Mededelingen

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift op het feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus

Orde voor de dienst van de heilige Schrift op het feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus Orde voor de dienst van de heilige Schrift op het feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus In de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 25 december 2015 om 9.30 uur voorganger: ds. Hans Kronenburg

Nadere informatie

Jeugddienst 8 oktober 2017 Martinikerk Bolsward

Jeugddienst 8 oktober 2017 Martinikerk Bolsward Jeugddienst 8 oktober 2017 Martinikerk Bolsward 500 jaar Reformatie Voorganger: ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist/pianist: Kees Nottrot Medewerking van het Martinicombo Houd een pen of potlood bij de

Nadere informatie

P r e e k e n l i t u r g i e

P r e e k e n l i t u r g i e * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet P r e e k e n l i t u r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 11 januari 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske Hiemstra thema:

Nadere informatie

List fan ELB lieten mei in Fryske oersetting ( GK)

List fan ELB lieten mei in Fryske oersetting ( GK) List fan ELB lieten mei in Fryske oersetting (110919 GK) Nederlânske titel Nûmer Titel Oersetter: Te finen yn: Opw. nû: GKb nû Mijn Herder is de Here God 7b Myn Hoeder is de Heare God AB - Als een hert

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie ochtenddienst 23 juli 2017, 9.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Psalm 117d Laudate omnes gentes (in beurtzang (4x): allen, vrouwen, mannen, allen) Verblijdt

Nadere informatie

Liturgie. voor de openingsdienst van de vernieuwde kerkzaal van de protestantse gemeente te Jubbega-Hoornsterzwaag

Liturgie. voor de openingsdienst van de vernieuwde kerkzaal van de protestantse gemeente te Jubbega-Hoornsterzwaag Liturgie voor de openingsdienst van de vernieuwde kerkzaal van de protestantse gemeente te Jubbega-Hoornsterzwaag zondag 16 maart 2014 Voorganger: Muzikanten: Schriftlezing: Piet Hulshof Lenie Drint (orgel)

Nadere informatie

Zondag 16 juli 2017 Afscheidsdienst ds. Tieneke van Lindenhuizen Liturgie en woorden bij de koffer

Zondag 16 juli 2017 Afscheidsdienst ds. Tieneke van Lindenhuizen Liturgie en woorden bij de koffer Zondag 16 juli 2017 Afscheidsdienst ds. Tieneke van Lindenhuizen Liturgie en woorden bij de koffer De kaars brandt Psalm 112 vrij Huub Oosterhuis Je zou gelukkig willen zijn: stevig, vrolijk, rechtop,

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

P r e e k e n l i t u r g i e

P r e e k e n l i t u r g i e * Mededelingen en aansteken van de kaars * Bemoediging en groet P r e e k e n l i t u r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 3 e adventszondag: 14 december 2014 Organist: Gerben Bergstra, voorganger:

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Zondag, 18 december 2011 4 e advent Thema: De hemel raakt de aarde Gemeente van Christus, Voorgangers: Geeske Bies en Tjitske Hiemstra Organist: Gerben Bergstra preek In

Nadere informatie

Zingen: Lied van de maand: De stilte is uw huis melodie gezang 446.

Zingen: Lied van de maand: De stilte is uw huis melodie gezang 446. Liturgie voor de zendingsdienst op zondag 9 maart 2014 Binnenkomst kerkenraad en predikant. Zingen: Lied van de maand: De stilte is uw huis melodie gezang 446. U woont niet in een storm, o Heer, maar in

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer

Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer Zondag 5 juli 2015, Martinikerk Sneek ds. Jan Willem Nieboer Gelezen: Ezechiël 1: 28 3:3 en Marcus 6: 1-6. Gezongen: Psalm 121: 1 en 4, Lied 413: 1 en 2, Lied 609, Nazareth (Fedde Schurer/Louise Godin),

Nadere informatie

Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.

Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon. Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron. P r e e k e n l i t u r g i e Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 15 februari 2015 Organist: Gerben Bergstra, voorganger: Tjitske Hiemstra thema: leven tussen angst en verlangen * Mededelingen en aansteken

Nadere informatie

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw,

KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER. Beste leerkracht van de bovenbouw, KRANT VOORLEESDAG BASISONDERWIJS VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 Beste leerkracht van de bovenbouw, De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober 2015. Door heel Nederland vinden,

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Zondag, 10 juni 2012 Hooglied Voorgangers: Roelof Akse en Tjitske Hiemstra Organist: Gerben Bergstra Bijbellezing: Marijke Hekkema-Jansen Overdenking (in 5 delen) Zusters

Nadere informatie

21 oktober 2012 Doopsgezinde Gemeenten Lytse Streek + Leeuwarden. vieren Broederschapdag

21 oktober 2012 Doopsgezinde Gemeenten Lytse Streek + Leeuwarden. vieren Broederschapdag Liturgie & Preek 21 oktober 2012 Doopsgezinde Gemeenten Lytse Streek + Leeuwarden Witmarsum/Pingjum, Baard/Itens en Franeker vieren Broederschapdag Organist: Theo Smit voorgangers: Roelof Akse en Tjitske

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden L i t u r g i e m e t p r e e k Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden Doopjubilea, 2 april 2017 Organist: Gerben Bergstra voorgangers: Roelof Akse en Tjitske Hiemstra thema: Wie in mij gelooft zal leven * Mededelingen

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Lezen : Openbaring 1 : 4-11 Openbaring 3 : 7-13

Lezen : Openbaring 1 : 4-11 Openbaring 3 : 7-13 Lezen : Openbaring 1 : 4-11 Openbaring 3 : 7-13 Psalm 84 : 1 en 4 Gezang 139 : 6 Gezang 73 : 1, 2 en 3 Gezang 73 : 5 en 7 Lied 296 : 1, 2 en 3 Gezang 119 : 1, 3 en 5 JAC DRACHTEN (12-16 JAAR) ORGANISEERT

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 7 : 8-15, 44-60 Tekst : Handelingen 7 : 55-56 Psalm 73 : 10 Lied 44 : 1, 2 en 3 Opwekking 672 Opwekking 569 Lied 473 : 1, 2, 3,

Nadere informatie

Dankbaar leven zegenrijk leven

Dankbaar leven zegenrijk leven Protestants Kralingen Dankbaar leven zegenrijk leven Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 4 oktober 2015 Israëlzondag Protestants Kralingen Dankbaar leven zegenrijk leven orgelspel : Praeludium

Nadere informatie

Wilhelminakerk Protestantse Gemeente Soest 25 september 2016

Wilhelminakerk Protestantse Gemeente Soest 25 september 2016 Wilhelminakerk Protestantse Gemeente Soest 25 september 2016 Voorganger: Ds. Sytze de Vries uit Schalkwijk (Utrecht) Ambtsdragers: Fred Heidinga, Dênise Smit Lector: Pieternel Rodermond Organist: Gert

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. * Zingen Goede morgen, welkom allemaal. * Gesprek met de kinderen

* Mededelingen en aansteken van de kaars. * Bemoediging en groet. * Zingen Goede morgen, welkom allemaal. * Gesprek met de kinderen Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 22 november 2015 organist: Gerben Bergstra voorgangers: Roelof Akse en Tjitske Hiemstra gemeentekoor o.l.v. Aukje van der Schaaf thema: Voor altijd draag ik jou mee * Mededelingen

Nadere informatie

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5

Lezen : Psalm 4. Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 GKv Drachten ZW & O Lezen : Psalm 4 Lied 457 : 1, 2, 3 en 4 Psalm 23 : 1, 2 en 3 Lied 293 : 1 en 4 Lied 473 : 1, 2, 4, 5 en 10 Lied 409 : 1, 2 en 5 Voor de kinderen: Op de gebedsmuur mag je een briefje

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

* Zingen Projectlied uit Bonnefooi: vers 5 en 6 (mel. Een land om van te dromen)

* Zingen Projectlied uit Bonnefooi: vers 5 en 6 (mel. Een land om van te dromen) Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden zondag 29 maart 2015 6 e zondag van de 40-dagentijd - Palmpasen Organist: Gerben Bergstra; voorgangers: Tjitske Hiemstra en Roelof Akse belijdenis van Lydia Jutte, Boukje

Nadere informatie

L i t u r g i e & p r e e k

L i t u r g i e & p r e e k L i t u r g i e & p r e e k Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden 16 juni 2012 Organist: Gerben Bergstra; voorganger: Tjitske Hiemstra thema: Bidden Bidden verandert niet de wereld, maar bidden verandert de

Nadere informatie