Handhaving van de ISPS-code Rapportage van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhaving van de ISPS-code Rapportage van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot."

Transcriptie

1 Datum age van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot.

2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handhavingcommunicatie 5 3. Reacties Nederlandse scheepsbeheerders op brieven 6 4. Werkwijze 7 5. Aangehouden Nederlandse vlag schepen 9 6. Aangehouden buitenlandse vlag schepen in Nederland Resultaten van de Paris MOU security Concentrated 11 Inspection Campaign 8. Congestie problematiek Conclusie 15

3 3 1. Inleiding Naar aanleiding van onder andere de terroristische aanslagen op het World Trade Centre te New York op 11 september 2001, en het toenemende aantal gevallen van piraterij op zee, is door de International Maritime Organization (IMO) de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-code) in het leven geroepen. Het doel van de Code is verbetering van de beveiliging van in de internationale handel en voor binnenlandsverkeer gebruikte schepen en bijbehorende havenfaciliteiten, tegen het gevaar van opzettelijke ongeoorloofde acties. Vanaf 1 juli 2004 dienden volgens de ISPS-code de volgende typen schepen welke internationale reizen ondernemen, aan de code te voldoen, en dus in het bezit te zijn van het International Ship Security Certificaat; 1. Passagierschepen, inclusief high speed passenger craft 2. Vrachtschepen, inclusief high speed craft van 500 gross ton en groter 3. Mobile offshore drilling units. Voor de Nederlandse vloot betekende dit dat er ongeveer 735 schepen vanaf 1 juli 2004 in het bezit dienden te zijn van het International Ship Security Certificate (ISSC). Dit is inclusief de ongeveer 30 lijst 1 schepen van de Nederlandse Antillen vlag, welke ook onder de Nederlandse Handhaving vallen. Conform de wijzigingen in SOLAS dienden deze schepen per 1 juli 2004 ook in het bezit te zijn van een Continuous Synopsis Record. Dit door de vlaggenstaat afgegeven document geeft de geschiedenis van het schip weer met betrekking tot onder andere eigendom en beheer. In deze rapportage zal de Nederlandse handhaving m.b.t. de invoering van de ISPS-code aan bod komen, en tevens zal bekeken worden hoe de Nederlandse vloot het in internationaal opzicht gedaan heeft m.b.t. security. Hiervoor zijn de resultaten gebruikt van de Concentrated Inspection Campaign (CIC) op het gebied van security, welke door Port State Control van de Paris MOU van 1 juli 2004 tot 1 oktober 2004 is gehouden. De ISPS-handhaving van de haven faciliteiten (Port Facilities) is in deze rapportage niet meegenomen. Deze handhaving wordt samen met de gemeenten opgezet.

4 4 In het plan van aanpak voor de ISPS Handhaving Nederlandse schepen, dat gepubliceerd is op het internet ( stond vermeld dat er in oktober 2004 gerapporteerd zou worden hoe de invoering van de ISPScode verlopen was. Aangezien de resultaten van de eerder genoemde CIC m.b.t. security pas op 15 december 2004 bekend zijn gemaakt, is gewacht met het afronden van deze rapportage.

5 5 2. Handhavingcommunicatie Conform het plan van aanpak van de ISPS Handhaving Nederlandse schepen zijn medio juni 2004 de scheepsbeheerders van ISPS-plichtige, maar nog niet gecertificeerde Nederlandse vlag schepen aangeschreven. In de brieven was gesteld dat de scheepsbeheerder zijn nog niet ISPS gecertificeerde schepen niet meer mag exploiteren na 1 juli In totaal zijn er op 15 juni 2004 door de sector handhaving 228 brieven verstuurd naar de scheepsbeheerders van nog niet ISPS-gecertificeerde schepen. Het plan van aanpak van de ISPS Handhaving Nederlandse schepen is medio juni voor kennisgeving verstuurd naar de belangverenigingen (onder andere de KVNR), waarna het openbaar is gemaakt op het internet van de. De KVNR heeft zijn leden mede gedeeld wat de handhaving op de ISPS-code inhoudt, en hoe deze door onder andere Port State Control en US Coast Guard uitgevoerd zou worden. Door Port State Control van de Paris MOU (en ook door andere MOUregio s) is vanaf 1 januari 2004 tot 1 juli 2004 aan ISPS-plichtige, maar nog niet ISPS-gecertificeerde schepen, een Letter of Warning uitgereikt. In deze Letter of Warning werd uiteengezet hoe de handhaving op de ISPS-code door Port State Control na 1 juli 2004 wordt uitgevoerd, en dat het niet aan boord hebben van het International Ship Security Certificate, indien vereist, een aanhoudingsgrond is. Er zijn door de sector Handhaving na 1 juli 2004 geen buitenlandse autoriteiten ingelicht m.b.t. nog niet ISPS-gecertificeerde Nederlandse vlag schepen. Dit conform het plan van aanpak, en het Level Playing Field principe.

6 6 3. Reacties van Nederlandse scheepsbeheerders op de brieven Na het versturen van de eerder genoemde brieven zijn er 16 telefonische reacties van diverse scheepsbeheerders binnen gekomen. Het ging hierbij onder andere over de volgende onderwerpen; Vraag: schip of schepen zijn al ISPS-gecertificeerd en de scheepsbeheerder vraagt zich af waarom hij een brief krijgt. Antwoord: doordat de Recognised Security Organisations (de zeven erkende IACS klasse bureaus) tot 15 juli 2004 de bevoegdheid hadden om namens IVW-DS een ISPS-certificaat af te geven, en de administratieve afhandeling hiervan tijd vergde, kon het gebeuren dat deze info bij ons nog niet bekend was. Vraag: scheepsbeheerders vragen zich af of schepen, welke na de ingangsdatum van 1 juli 2004 een Nederlandse haven binnen lopen zonder ISPS-certificaat, ook aangehouden zullen worden als het schip in de haven zijn ISPS-verificatie audit krijgt, en daardoor ISPS-gecertificeerd naar zee zal vertrekken. Antwoord: aangezien de scheepsbeheerders zelf al hun verantwoording hadden genomen, zijn deze schepen niet door de sector Handhaving bezocht. Vraag: schepen welke denken dat zij niet aan de eisen van de ISPScode hoeven te voldoen, aangezien ze bijvoorbeeld geen internationale reizen maken. Antwoord: als schepen in het bezit zijn van SOLAS-certificaten kunnen zij internationale reizen ondernemen, en dienen zij dus ook in het bezit te zijn van een geldig International Ship Security Certificaat. Deze schepen zijn doorverwezen voor de te nemen vervolg actie. Een deel van deze schepen heeft gekozen om over te gaan naar Nationale (Non-SOLAS) certificaten, waardoor zij niet aan de code hoeven te voldoen.

7 7 4. Werkwijze In het plan van aanpak voor de handhaving van de ISPS-code op Nederlandse vlag schepen stond het volgende vermeld: De gekozen werkwijze door de sector Handhaving van IVW-DS gaat ervan uit dat de reders zelf hun verantwoordelijkheid nemen, en dus hun niet-gecertificeerde schepen niet laten uitvaren. Conform intern overleg binnen de wordt de sector Handhaving door de afdeling ICT ingelicht welke schepen er in de eerste week van juni 2004 nog niet in het bezit zijn van een International Ship Security Certificate. De reders van deze schepen zullen per brief worden ingelicht dat ongecertificeerd varen na 1 juli 2004 niet is toegestaan, en dat IVW-DS van de mogelijkheid tot aanhouding gebruik zal maken als dit noodzakelijk mocht zijn. Indien er na 1 juli 2004 een niet ISPS-gecertificeerd schip een Nederlandse haven aandoet, zal een expert van IVW-DS aan boord gaan, om vast te stellen of dit inderdaad het geval is. Indien de reder van plan is het schip niet verder te exploiteren zal een inspectie rapport worden opgemaakt, waarin het feit dat niet wordt voldaan aan de ISPS-code wordt vastgelegd, en waarin de reder wordt aangezegd dit voor vertrek in orde te maken. Indien de expert echter concrete aanwijzingen heeft dat de reder toch van plan is het schip ongecertificeerd te laten vertrekken, dan zal worden overgegaan tot aanhouding van het schip. Dit is in lijn met de aanpak van de richtlijn voor Port State Control Officers, waarin gesteld wordt dat het niet hebben van een geldig ISSC, indien vereist, een aanhouding betekent. Vanaf 1 juli 2004 werd er dagelijks door de sector RIC (Registratie, Inspectie en Certificering) aan de sector Handhaving doorgegeven welke Nederlandse vlag schepen er nog niet in het bezit waren van een geldig International Ship Security Certificaat. Deze gegevens werden vergeleken met de namen van de Nederlandse vlag schepen die in de Nederlandse havens binnen lagen of verwacht werden. Aangezien de Recognised Security Organisations (de erkende klasse bureaus) tot 15 juli 2004 bevoegd waren om namens IVW-DS een International Ship Security Certificate af te geven, en de administratieve afhandeling hiervan de nodige tijd vergde, kon het voorkomen dat een schip reeds ISPS-gecertificeerd was zonder dat dit bij IVW bekend was.

8 8 Om onnodige inspecties door experts van IVW-DS te voorkomen werd er door de sector handhaving bij het schip of de scheepsbeheerder nagevraagd of het schip al dan niet in het bezit was van een geldig International Ship Security Certificate. Als het schip al in het bezit was van een geldig ISSC diende een kopie van het certificaat naar IVW-DS gefaxt te worden.

9 9 5. Aangehouden Nederlandse vlag schepen 5.1 Aanhoudingen in het buitenland; In het buitenland zijn ertussen 1 juli 2004 en 1 december 2004 in totaal 7 Nederlandse vlag schepen aangehouden (of expelled ) met als aanhoudingsgrond security. Hiervan zijn 5 schepen aangehouden in de USA door de United States Coast Guard. De overige twee schepen zijn aangehouden binnen de Paris MOU, namelijk in Engeland en in Denemarken. Hierbij dient vermeld te worden dat de aanhoudingen overwegend van administratieve aard zijn. In drie van de zeven gevallen was het schip wel in het bezit van een geldig International Ship Security Certificate, maar was deze nog niet aan boord (in de post). De overige aanhoudingsgronden zaten vooral op het gebied van de access control. Door de security gerelateerde aanhoudingen in de Verenigde Staten komt de Nederlandse vlag aan een CAR (Control Action Ratio) van 5,3 %. Dit betekent dat alle schepen met de Nederlandse vlag welke een USA haven aanlopen, elke keer door de USCG op security geïnspecteerd zullen worden. De Nederlandse vlag staat hiermee op dezelfde lijst als Bolivia, Cayman Islands, Rusland en Thailand. Naar aanleiding hiervan heeft IVW DS een brief gestuurd aan de brancheverenigingen, met de aankondiging van een 3-fasen beleid: 1) Alle gevallen worden onderzocht en eventueel worden er door IVW DS individuele sancties opgelegd 2) Indien blijkt dat het aantal aanhoudingen en deficiencies van NL schepen in het buitenland hoog blijft, dan zal IVW DS thema inspecties invoeren betreffende security, op schepen onder NL vlag 3) Mocht de problematiek aanhouden, dan zal tevens bij elke aanhouding van een NL schip, het betreffende schip door IVW DS worden aangemeld bij alle wereldwijde PSC organisaties Deze brief is door de KVNR aan haar leden doorgestuurd Door de KVNR wordt er tevens bij de leden op aangedrongen om te zorgen dat hun schepen voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de ISPS-code, en dat deze bij het aanlopen van Amerikaanse havens aan het onderwerp security de maximale aandacht schenken. Verder wijst de KVNR zijn leden er op dat de aanhouding van een Nederlands schip geldt voor de ranking van de gehele Nederlandse vloot.

10 10 Mede conform de bovengeschetste fase 1 aanpak, wordt als een Nederlands schip wordt aangehouden, deze aanhouding door IVW-DS onderzocht, en wordt de scheepsbeheerder hierop aangesproken. Tevens wordt nagegaan welke stappen de scheepsbeheerder van plan is te nemen om te zorgen dat zijn schepen in de toekomst niet zullen worden aangehouden. 5.2 Aanhoudingen in Nederland; Door IVW-DS zijn er in Nederland geen Nederlandse vlag schepen aangehouden met als aanhoudingsgrond ISPS. Door van de mogelijkheid gebruik te maken om op afstand te verifiëren of een schip in het bezit was van een geldig International Ship Security Certificate was het niet noodzakelijk voor IVW-DS om hier extra inspectie capaciteit in te steken. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de scheepsbeheerders op tijd hun ISSC hadden behaald. 6. Aangehouden buitenlandse vlag schepen in Nederland Door de Nederlandse Port State Control zijn er in totaal drie schepen aangehouden omdat deze niet in het bezit waren van een geldig International Ship Security Certificate. Dit betrof in alle drie de gevallen Russische vlag schepen in de Eemshaven. Aangezien deze schepen nog geen enkele actie hadden ondernomen om in het bezit te komen van het ISSC, is contact opgenomen met de vlaggenstaat. In overleg met / Op verzoek van de Russische scheepvaart autoriteiten is besloten deze schepen een enkele reis naar Rusland toe te staan om hier hun ISPScertificering in orde te maken.

11 11 7. Resultaten van de CIC m.b.t. Security Op 15 december zijn door het secretariaat van de Paris MOU Port State Control de resultaten bekend gemaakt van de Concentrated Inspection Campaign op het gebied van maritieme security. De press release is te lezen op de internet site ( 7.1 Aanhoudingen en deficiencies In totaal zijn er 4681 inspecties uitgevoerd op 4296 schepen van de verschillende vlaggenstaten. Hiervan zijn er in totaal 72 schepen aangehouden; in 28 gevallen was security de enige aanhoudingsgrond, en bij 44 schepen was security een onderdeel van de aanhoudingsgronden. Dit betekent dat het percentage voor security gerelateerde aanhoudingen over de gehele wereld vloot slechts op 1,5 % ligt. Het totale aanhoudingspercentage bedroeg 5,7 % in dezelfde periode. Van de ongeveer 30 lijst 1 schepen van de Nederlandse Antillen vlag zijn er slechts negen schepen door Port State Control van de Paris MOU tijdens de CIC geïnspecteerd. In totaal zijn 10 CIC inspecties op deze negen schepen uitgevoerd. Hierbij zijn geen schepen aangehouden, en werden er bij acht inspecties geen security gerelateerde deficiencies geconstateerd. Bij de overige twee inspecties werd in één geval access control en in het andere geval het niet aan boord hebben van de records of last 10 interfaces als deficiency opgemerkt. Op de schepen met de Nederlandse vlag zijn in totaal 241 CIC inspecties uitgevoerd binnen de Paris MOU in de periode van 1 juli tot 1 oktober Hiervan zijn twee schepen aangehouden op security gronden, wat een security gerelateerd aanhoudingspercentage geeft van 0,8 %. Bij 195 van de 241 geïnspecteerde Nederlandse vlag schepen zijn tijdens de CIC geen deficiencies geconstateerd. Bij de overige 46 schepen wel. Het ging hierbij om de volgende punten: Deficiency aantal % Schip op ander Security Level dan de haven 4 1,7 Geen goede toegangscontrole tot het schip 16 6,6 Geen (goede) toegangscontrole tot restricted areas 8 3,3 Niet voldoende communicatie tussen Key 4 1,7 crewmembers Ontbrekende records van de laatste 10 havens 17 7,1 Ontbrekende records van security oefeningen 7 2,9

12 12 Percentages aanhoudingen en deficiencies Detentions Access control Records ports Records drills Nederland 0,8 6,6 7,1 2,9 Andere vlaggen 1,5 4,3 7,5 4,6 Nederland Andere vlaggen Gemiddeld hebben de Nederlandse vlag schepen minder deficiencies dan de overige vlaggenstaten. Alleen op het gebied van de toegangscontrole scoort Nederland slechter. 7.2 Leeftijd van de schepen Van de gehele wereldvloot was 90 % van de schepen met security gerelateerde aanhoudingen ouder dan 15 jaar. Aangezien er slechts twee Nederlandse schepen zijn aangehouden kunnen hier statistisch gezien geen conclusies met betrekking tot de leeftijd uit getrokken worden. Bij de overige deficiencies maakt de leeftijd van Nederlandse vlag schepen weinig uit, zoals blijkt uit de volgende gegevens: Jaren Gemiddelde leeftijd NL schepen met security deficiencies 9,5 Gemiddelde leeftijd NL schepen zonder security deficiencies 10,0 Gemiddelde leeftijd NL schepen uit de CIC 9,9 Aantal NL schepen van 15 jaar en ouder met deficiencies 11 NL schepen jonger dan 15 jaar met deficiencies 35

13 Verdeling in tonnage In de press release met de resultaten van de CIC is niet ingegaan op het mogelijke effect van de scheepsafmetingen. Verdeeld naar diverse GT groepen zijn de inspectie resultaten als volgt in te delen: <3000 GT >9000 GT 6000 GT 9000 GT Met security deficiencies Zonder security deficiencies Totaal in CIC Omgezet in percentages per tonnage groep geeft dit in grafiek vorm het volgende beeld: <3000 GT > met security deficiencies zonder security deficiencies Uit het bovenstaande blijkt dat de scheepsafmeting bij security gerelateerde inspecties niet van belang is. 7.4 Verdeling naar scheepstype Volgens de gepubliceerde resultaten van de Paris MOU waren de aanhoudingspercentages van de diverse scheepstypes als volgt: Scheeps type Internationaal aanhoudings % General cargo 2,6 % Refrigerated cargo 3,6 % Ro-Ro cargo 1,1 % Oil tankers 0,6 % Bulk Carriers 0,5 % Container 0,2 %

14 Chemical Container Gas Carrier Aangezien er slechts 2 Nederlandse vlag schepen zijn aangehouden tijdens de CIC valt hier ook nu geen conclusie te trekken uit de scheepstypen. In de onderstaande grafiek is een overzicht weergegeven van de verdeling naar scheepstype tijdens de CIC en de security gerelateerde deficiencies. Geen opmerkingen Met deficiencies Totaal 139 Gen.Cargo Oil tanker Passenger Reefer RoRo-cargo Tanker Special Purpose Other Het aantal security gerelateerde deficiencies per groep geeft het volgende beeld; Percentage deficiencies ,8 12,5 20, ,5 20 Chemical tanker Container Gas carrier General cargo Oil tanker Passenger Reefer RoRo cargo Tanker Special Purpose Other

15 15 Hierbij dient opgemerkt te worden dat er slechts één special purpose schip geïnspecteerd is tijdens de CIC en dat deze tevens deficiencies op security gebied had, waardoor deze op 100 % staat. 8. Congestie problematiek Voor de ingangsdatum van de ISPS-code bestond er nationaal en internationaal zorg omtrent het grote aantal nog niet ISPS-gecertificeerde schepen. Door Port State Control geïnspecteerde schepen welke niet in het bezit zijn van het vereiste International Ship Security Certificate zouden immers worden aangehouden, wat tot congestie van de Nederlandse havens kon leiden. Op 1 juli 2004 was ongeveer 85 % van de wereldvloot gecertificeerd. In Nederland zijn geen Nederlandse vlag schepen, en slechts drie buitenlandse vlag schepen aangehouden. Van congestie door invoering van de ISPS-code is in de Nederlandse havens dan ook geen sprake geweest. 9. Conclusie De invoering van de ISPS-code is zowel nationaal als internationaal van uit de optiek van de nalevingsmeting goed verlopen. Zeker gezien de korte tijd welke er voor de invoeringsdatum van 1 juli 2004 beschikbaar was. In het buitenland zijn slechts 7 Nederlandse vlag schepen aangehouden op security gronden. Twee door Port State Control van de Paris MOU, en vijf door de US-Coast Guard. Helaas is Nederland in de Verenigde Staten door deze vijf aanhoudingen wel op de lijst geplaatst van de zwaarste inspectie categorie. Uit de resultaten van de Concentrated Inspection Campaign op het gebied van security door Port State Control van de Paris MOU blijkt dat de Nederlandse vloot goed scoort. Het security gerelateerde aanhoudingspercentage lag voor de Nederlandse vlag op 0,8 %, terwijl dit internationaal gezien op 1,5 % lag. Met de security gerelateerde deficiencies deed Nederland het bij de CIC overwegend beter dan de rest van de wereldvloot. Alleen op het gebied van de toegangscontrole (access control) scoort Nederland slechter dan het gemiddelde.

16 16 In het plan van aanpak was gesteld dat thema inspecties op de Nederlandse vlag schepen zouden plaats vinden als het aanhoudingspercentage boven de 5 % lag. Aangezien dit niet het geval is zullen er dus geen security thema inspecties opgestart worden. Wel zal security als onderwerp meegenomen worden bij de inspecties van het project vervolg Toezicht Bemanningen. Van congestie problematiek is bij de invoering van de ISPS-code geen sprake geweest.

Securityrapportage zeevaart 2010

Securityrapportage zeevaart 2010 Securityrapportage zeevaart 2010 2 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Security Rapportage 2008

Security Rapportage 2008 Security age 2008 Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen in 2008 1 van 14 Datum Security age 2008 Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen in 2008 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen

Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen Rapportage Datum 28 september 2007 Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezichteenheid Zeevaart Unit Inspectie Vlaggenstaat INHOUD: 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Zeerecht (GZV Blok 5)

Zeerecht (GZV Blok 5) Zeerecht (GZV Blok 5) 1 Inklaren (Immigratie & Douane) Schip, lading, personen en goederen Formaliteiten per land verschillend (zie: pilots) Binnen de Europese Unie afspraken over de formaliteiten Wereldwijde

Nadere informatie

Analyse Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen

Analyse Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen 1 Datum aan boord van Nederlandse schepen Unit Inspectie Vlaggenstaat 2 INHOUD: 1 INLEIDING 3 2 DOELSTELLING 4 3 WERKWIJZE 5 4 ANALYSE INSPECTIERESULTATEN 6 Scheepsbeveiligingscertificaat 6 Overeenstemming

Nadere informatie

SafeSeaNet Infodag. Port State Control het Nieuwe Inspectie Regime en THETIS. Inspectie Verkeer en Waterstaat

SafeSeaNet Infodag. Port State Control het Nieuwe Inspectie Regime en THETIS. Inspectie Verkeer en Waterstaat SafeSeaNet Infodag Port State Control het Nieuwe Inspectie Regime en THETIS Inhoud Port State Control Het Nieuwe Inspectie Regime (NIR) Inspectieverplichting Selectie van schepen Scheepsrisicoprofiel THETIS

Nadere informatie

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Versie 0.3 Datum 5 juni 2012 Status Definitief 5 juni 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Datum Contactpersoon Doorkiesnummer Bijlage(n) Onderwerp Zeilende zeegaande schepen onder Register Holland Uw kenmerk Geachte heer, mevrouw, Doel U te informeren over de mogelijkheden en de procedures

Nadere informatie

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan?

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan? Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1 Waar komen al die regels vandaan? De belangrijkste organisaties die zich bezig houden met maritieme regelgeving zijn: IMO (International Maritime Organization) - Veiligheid

Nadere informatie

1. Port State Control (PSC, Havenstaatcontrole)

1. Port State Control (PSC, Havenstaatcontrole) Dictaat Zeerecht - Aanvulling 2 1. Port State Control (PSC, Havenstaatcontrole) Opmerking Vanaf 1 januari 2011 gelden er nieuwe regels voor Port State Control, omdat op die datum het zgn. "New Inspection

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 92 Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse

Nadere informatie

Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart

Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart Versie 3.1 Datum 9 mei 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Scheepvaart Contact Meld-

Nadere informatie

MOBI PROCES BESCHRIJVING

MOBI PROCES BESCHRIJVING MOBI METHODIEK VOOR EEN OBJECTIEVE BEVEILIGINGSINVENTARISATIE PROCES BESCHRIJVING HAVENBEDRIJF AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE MOBI voor havenfaciliteiten... 2 INLEIDING... 2 ALGEMEEN... 2 PROCES SCHEMA... 5 BIJLAGEN...

Nadere informatie

Rapport Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2008

Rapport Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2008 Datum Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2008 Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezichteenheid Zeevaart Unit Vlaggenstaat Datum Paginanummer 2 van 33 1 MANAGEMENT SAMENVATTING 3 2

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

Rapportage Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2006

Rapportage Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2006 Rapportage Datum Rapportage Analyse aanhouding Nederlandse Unit Inspectie Vlaggenstaat 2 0 MANAGEMENT SAMENVATTING De schepen onder Nederlandse vlag doen havens aan over de gehele wereld en zijn onderhevig

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan alle reders van zeegaande zelicharterschepen en andere belanghebbenden (per email, lijst beschikbaar bij ILT) Weena

Nadere informatie

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole De ingenieur in de Scheepvaartcontrole FOD Mobiliteit en Vervoer FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraatgeneraal Maritiem Vervoer Beleidsondersteuning Directie Exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden

Nadere informatie

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: WET van 30 juni 2004, houdende vaststelling van regels voor maritieme beveiliging (Wet Maritieme Beveiliging) DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Maritime Single Window ISPS melding. Aan de slag Quick user guide

Maritime Single Window ISPS melding. Aan de slag Quick user guide Maritime Single Window ISPS melding Aan de slag Quick user guide 1. Inleiding In het kader van de Europese richtlijn 2010/65 moet elke lidstaat een Maritime Single Window hebben waarin alle verplichte

Nadere informatie

rt state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport

rt state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport Port state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport Projectleden: Projectbegeleider: Opleiding: Niek van Moorsel Frank Woltman Jop Boiten Dhr. G.H. Scheepstra HBO Maritiem officier

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 4 Melding Schip Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? U dient zelf te controleren

Nadere informatie

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Manila Amendments Inleiding STCW Manila-wijzigingen De Manila-wijzigingen

Nadere informatie

Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens

Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens De missie Mobiliteit Grondstoffen Energie Producten Maritieme mobiliteit 18-02 -15 2 De missie

Nadere informatie

Analyse Aanhoudingen Nederlandse schepen in het buitenland Datum 25 februari 2010 Status

Analyse Aanhoudingen Nederlandse schepen in het buitenland Datum 25 februari 2010 Status Analyse Aanhoudingen Nederlandse schepen in het buitenland 009 Datum 5 februari 010 Status Colofon Uitgegeven door IVW-Scheepvaart Informatie Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 009 Telefoon

Nadere informatie

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Visie KVNR op autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Introductie KVNR Collectieve belangenbehartiging van: meer dan 400 Nederlandse reders en scheepsbeheerders

Nadere informatie

Exameneisen Havenbeveiliger

Exameneisen Havenbeveiliger Exameneisen Havenbeveiliger Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een

Nadere informatie

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2010

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2010 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2010 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2010 Datum 25 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door IVW/Scheepvaart Informatie Informatiecentrum

Nadere informatie

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP)

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN zeehavens Amsterdam 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Schonere zee, goed geregeld Een schonere zee via een

Nadere informatie

A. Optimalisering inzet Vessel Protection Detachments (VPD s) voor schepen onder Koninkrijksvlag

A. Optimalisering inzet Vessel Protection Detachments (VPD s) voor schepen onder Koninkrijksvlag Deze notitie bevat een viertal elementen die de KVNR, Nautilus Int. en de NVKK gezamenlijk graag onder uw aandacht willen brengen ten behoeve van het AO piraterij 10 november 2011. De elementen betreffen:

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 05-12-2016 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

Exameneisen Havenbeveiliger

Exameneisen Havenbeveiliger Exameneisen Havenbeveiliger Verduidelijking exameneisen 1 november 2009 Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden

Nadere informatie

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart Zeerecht GZV (1) Even voorstellen Fokko Snoek Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart fsnoek@xs4all.nl Wetboek van Koophandel - Artikel 367: De kapitein, vernemende dat de vlag, waaronder

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2015 COM(2015) 195 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 789/2004 betreffende de overdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 27 november 2OO8 2 Ons kenmerk DCLM-2008 /2074 Onderwerp certificering zeegaande traditionele zeilschepen Bijlage(n) Uw kenmerk

Nadere informatie

VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE

VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE A.D. McPherson & H.R. Veldhuis West-Terschelling 2015 Maritiem Instituut Willem Barentz 1 INHOUDSOPGAVE 2 Samenvatting... 2 3 Inleiding... 5 4 Afkeuring

Nadere informatie

Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam. [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom)

Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam. [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom) 1 Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom) Dames en heren, Wat een geweldige dynamische wereld is de maritieme sector!

Nadere informatie

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 SOLAS wegen van containers Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 Ports & Terminals Team AKD Jos van der Meché Stefanie Roose Erik Dans Transport & Energy Transport & Energy Overheid en Onderneming 2 Agenda

Nadere informatie

Port State Control. Boomsma Shipping. Begeleider: Joop Splinter & Ruurd van der Meer. Mickey Labordus. Robin Fronik. Krijn Wiersma

Port State Control. Boomsma Shipping. Begeleider: Joop Splinter & Ruurd van der Meer. Mickey Labordus. Robin Fronik. Krijn Wiersma Port State Control Mickey Labordus Robin Fronik Krijn Wiersma Begeleider: Joop Splinter & Ruurd van der Meer 2014 Voorwoord In dit rapport wordt geëvalueerd waarom schepen van rederij aan de ketting werden

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST ONTLUCHTINGSKAPPEN

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST ONTLUCHTINGSKAPPEN VOORLICHTINGSBIJEENKOMST ONTLUCHTINGSKAPPEN 26 mei 2016 in samenwerking met 26-5-2016 1 PROGRAMMA 13.00 13.30 uur Introductie - NMT - KVNR 13.30 13.45 uur Beschikbaarheid ontluchtingskappen 13.45 14.30

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 11 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 januari 2012, nr. IENM/BSK-2011/173620, houdende vaststelling tarieven havenstaatcontrole

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Eindrapportage Toezicht Bemanning

Eindrapportage Toezicht Bemanning Datum Eindrapportage Toezicht Bemanning Unit Inspectie Vlaggenstaat 2 0 MANAGEMENTSAMENVATTING In de periode 1 april 2006 tot 1 mei 2007 zijn 198 inspecties uitgevoerd in het kader van het inspectieprogramma

Nadere informatie

AFGESCHEEPT! Hoe een zeewaardige traditionele zeilvloot door een falende overheid wordt afgedaan. Een samenvatting van het boek.

AFGESCHEEPT! Hoe een zeewaardige traditionele zeilvloot door een falende overheid wordt afgedaan. Een samenvatting van het boek. AFGESCHEEPT! Hoe een zeewaardige traditionele zeilvloot door een falende overheid wordt afgedaan. Een samenvatting van het boek. Dit voorjaar vertrekt de grootste professionele en zeegaande zeilvloot van

Nadere informatie

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Postbus 4, 2280 AA Rijswijk Telefoon 088-998 48 88 Telefax 088-998 48 89 E-mail vergunningen@kiwa.nl Schipper machinist beperkt werkgebied (SMBW) bevoegdheden (art. 18,

Nadere informatie

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken Training Waarom deze cursus? 1 In deze cursus leert u niet waarvoor u de applicatie ZEEVAARTRECHTEN moet gebruiken: opgave van facturatie-onderrichtingen

Nadere informatie

Werkinstructie: WEB_ARRIVAL_01 Aanmaken verblijf met aankomstreis

Werkinstructie: WEB_ARRIVAL_01 Aanmaken verblijf met aankomstreis Werkinstructie: WEB_ARRIVAL_01 Aanmaken verblijf met aankomstreis Omschrijving Deze werkinstructie beschrijft de wijze waarop een verblijf (VISIT) met een aankomstreis (MOVEMENT type ARRIVAL) wordt aangemaakt

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme VOORLOPIGE VERSIE 10 juli 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme aan de Commissie visserij

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Maritime Single Window

Maritime Single Window Maritime Single Window Snelle upload van de 10 vorige havenfaciliteiten in de ISPS melding Inland reizen Aan de slag Quick user guide 1. Inleiding In het kader van de Europese richtlijn 2010/65 moet elke

Nadere informatie

TECHNISCH JAARVERSLAG

TECHNISCH JAARVERSLAG TECHNISCH JAARVERSLAG 2013 Henk van Vliet Jaarverslag 2013 versie 1.0 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Algemeen Pag 3 Kwaliteitsbeleid Pag 4 Inbouwbedrijven Pag 5 Certificaten Pag 7 Organisatie kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

BALLASTWATERBEHANDELING uw ballast is onze zorg. André Hof, Cofely Marine & Offshore

BALLASTWATERBEHANDELING uw ballast is onze zorg. André Hof, Cofely Marine & Offshore BALLASTWATERBEHANDELING uw ballast is onze zorg Ballastwater Ballastwater wordt door schepen gebruikt voor de stabiliteit en evenwicht van het schip Grote schepen kunnen meer dan 10 miljoen liter ballastwater

Nadere informatie

Brussel, 8 juli _JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging. Aanbeveling

Brussel, 8 juli _JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging. Aanbeveling Brussel, 8 juli 2004 070804_JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie over het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende de verhoging van de veiligheid

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 9 Besluit van 15 februari 2017 tot afkondiging van het Besluit van 5 december 2016 tot wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met wijzigingen

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden en oplossingen bij private beveiliging aan boord

Verantwoordelijkheden en oplossingen bij private beveiliging aan boord Verantwoordelijkheden en oplossingen bij private beveiliging aan boord samengesteld door de Nederlandse Vereniging van s ter Koopvaardij NVKK april 2014 Prioriteit Onderwerp Verantwoordelijkheid Oplossing

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Iwan van der Wolf Algemeen Directeur Service Connector Melding Schip 2.0 Programma 19 januari 2016 Amsterdam 15:00-15:10 Welkom Iwan van der Wolf, Algemeen Directeur

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29.11.2002 L 324/53 RICHTLIJN 2002/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 november2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging

Nadere informatie

intro Toezichtinformatie over 2014

intro Toezichtinformatie over 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs Created woensdag, maart 20, 2013 Updated maandag, juni 30, 2014 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/3960423fe3fc5fb28da15036283a2b8a68f037ae/ intro

Nadere informatie

Ontwikkeling van de Nederlandse vloot. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Ontwikkeling van de Nederlandse vloot. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Pauline Wortelboer-van Donselaar Olaf Jonkeren November 2016 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken

Nadere informatie

Binnenvaart, onderweg naar een beveiligde toekomst

Binnenvaart, onderweg naar een beveiligde toekomst Binnenvaart, onderweg naar een beveiligde toekomst Afstudeerteam Jacob Schot 0543313 Boudewijn Versluijs 0542117 Opdrachtgevers Hogeschool Rotterdam Instituut voor Service Management / Dhr. Ir. M.A.W.M.

Nadere informatie

Scheepvaartcontrole in Belgische wateren

Scheepvaartcontrole in Belgische wateren Scheepvaartcontrole in Belgische wateren 29 september 2015 www.mobilit.belgium.be Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Scheepvaartcontrole in Belgische wateren 1. De Belgische maritieme sector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 713 Regels ten aanzien van het veilig laden en lossen van zeeschepen (Wet laden en lossen zeeschepen) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Port State Control, ISM-code

Port State Control, ISM-code Port State Control, ISM-code Op welke wijze heeft de ISM-code zich ontplooid in de huidige bedrijfsvoering van rederijen waarvan de schepen binnen de ParisMOU varen? Tim Verdoorn & Bjorn Kouwenberg 8-6-2015

Nadere informatie

Memorandum. inzake. benodigde aanpassingen Nederlandse Wet- en Regelgeving terzake inzet PSC aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen

Memorandum. inzake. benodigde aanpassingen Nederlandse Wet- en Regelgeving terzake inzet PSC aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen Memorandum inzake benodigde aanpassingen Nederlandse Wet- en Regelgeving terzake inzet PSC aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen Knoops & Partners Amsterdam november 2011 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Een aantal EU-richtlijnen en -verordeningen, en in het bijzonder de drie wetgevingspakketten die zijn aangenomen na de rampen met de olietankers Erika en

Nadere informatie

Tarieventabel Zeehavengeld 2016

Tarieventabel Zeehavengeld 2016 Tarieventabel Zeehavengeld 2016 Definities a) Lijndienst Van een Lijndienst is sprake als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 1) Het Zeeschip vaart in overeenstemming met de door de Cliënt aan

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de Verordening Haven- en Kadegelden Tarieventabel Zeehavengeld 2015, als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid

Bijlage 1 bij de Verordening Haven- en Kadegelden Tarieventabel Zeehavengeld 2015, als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid Bijlage 1 bij de Verordening Haven- en Kadegelden 2014 Tarieventabel Zeehavengeld 2015, als bedoeld in artikel 1.6, eerste lid a. Lijndienst Van een Lijndienst is sprake als aan alle volgende voorwaarden

Nadere informatie

Maritime Research 2015

Maritime Research 2015 Maritime Research 2015 De veiligheidscommissie aan boord. Begeleider: dhr. G. Scheepstra Door: Leonard Muilwijk Sander Cords Wiebren Munk 05-06-2015 Versie: 1.4 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 3 Samenvatting

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 794 Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- IAO-Verdrag nr. 185 betreffende de identiteitsbewijzen van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.6.2006 COM(2006) 288 definitief 2003/0103 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 6 Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 (toevoeging van bepalingen inzake de registratie van opvarenden

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen ATEX. ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging

Ontwikkelingen binnen ATEX. ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging Ontwikkelingen binnen ATEX ATEX 95 en ATEX 137: volop in beweging Inhoud Ontwikkelingen CE-wetgeving Ontwikkelingen binnen ATEX 95 en 137 Internationale ontwikkelingen: IECEx System Invloed hiervan op

Nadere informatie

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst

Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Rotterdam 25 november 2011 TKN, aanpassing aan de toekomst Herijking TKN exameneisen en -opzet Aanleiding. Geleidelijke afname aantal examenkandidaten Aanpassing aan de tijd nodig Verzoeken uit het veld

Nadere informatie

Q&A Ballast Water Management Conventie (BWMC) 2004

Q&A Ballast Water Management Conventie (BWMC) 2004 Q&A Ballast Water Management Conventie (BWMC) 2004 Introductie Vragen en antwoorden over diverse onderwerpen van de BWMC 2004. Dit document is geschreven in antwoord op vragen vanuit de doelgroep, voornamelijk

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Inspectieresultaten 2009 Factsheet 26 augustus 2010 Speeltoestellen bij speeltuinverenigingen - inspectieresultaten 2009 26 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden

Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden ROOD BOVEN GROEN Waarom nieuwe bemanningswetgeving: Invoering STCW 2010 incl. Manila amendments Implementatie van MLC-2006 Wegwerken van onvolkomenheden Februari

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 35 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van het Besluit van houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 29.4.2004 L 129/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 724/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 maart 2004 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

abcdefgh Goederenvervoer

abcdefgh Goederenvervoer abcdefgh Goederenvervoer abcdefgh Goederenvervoer Communicatiehandleiding security zeehavens en zeescheepvaart augustus 2004 Uitgegeven door: Task Force Security Directoraat-Generaal Goederenvervoer Postbus

Nadere informatie

DG SCHEEPVAART (DGS) Geverifieerd bruto gewicht van gevulde containers. Woensdag 27 April 2016 Els Claeys

DG SCHEEPVAART (DGS) Geverifieerd bruto gewicht van gevulde containers. Woensdag 27 April 2016 Els Claeys DG SCHEEPVAART (DGS) Geverifieerd bruto gewicht van gevulde containers Woensdag 27 April 2016 Els Claeys WEGEN VAN CONTAINERS Historiek IMO: 12/2008 - SOLAS 2008 amend / chapter VI / reg. 2 adopted 01/2011

Nadere informatie

Werkdocument Analyse van het artikel

Werkdocument Analyse van het artikel Werkdocument Analyse van het artikel WINCHESTER N. Criminaliteit op zee. Justitiële verkenning. Open register, zelfregulering en criminaliteit, nr.2, 2003 Inhoudstabel: 1 Onderwerpsverkenning... 3 1.1

Nadere informatie

Policy Research Corporation Benchmark registers

Policy Research Corporation Benchmark registers Policy Research Corporation Benchmark registers Augustus 2013 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Policy Research Corporation Copyright 2013 Kantoor België: Kantoor Nederland: Jan Moorkensstraat

Nadere informatie

UAV s voor veiligheid. Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium

UAV s voor veiligheid. Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium UAV s voor veiligheid Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium Onderwerpen 3i UAV project Haven van Rotterdam Waarom deelname aan 3i? Scenario s 2 Interreg 2Seas program Cross

Nadere informatie

GREEN AWARD BINNENVAART - REGLEMENT

GREEN AWARD BINNENVAART - REGLEMENT Artikel 1 Verklaring van termen Aanvrager Aanvraagformulier CvB CvD Bureau Green Award Certificaat Certificaathouder Bestuur Stichting GA Green Award Logo Programma van Eisen Green Award Binnenvaart Initial

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Jos van Splunder Senior Adviseur Scheepvaartverkeerscentrum SVC 21 oktober 2011 Elektronisch Melden,

Nadere informatie

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013

Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 KWAUTEITS NEDERLANDSE Toezichtinformatie Kinderopvang Bloemendaal 2013 Introductie De kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO), Gastouderbureau's

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein inspectieresultaten 2009 Factsheet 28 mei 2010 Speeltoestellen op scholen - inspectieresultaten 2009 28 mei 2010 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

Inhoudsvereisten Opleiding Inleiding tot de IMDG-code

Inhoudsvereisten Opleiding Inleiding tot de IMDG-code Inhoudsvereisten Opleiding Inleiding tot de IMDG-code 24 februari 2015, Kurt Van Passen Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Organisatie van de opleiding Inleiding tot de IMDG-code... 4 3. Inhoudsvereisten...

Nadere informatie

Shipping Notice: ref.cargo information SOLAS

Shipping Notice: ref.cargo information SOLAS FINAL DRAFT Shipping Notice: 02-2016.ref.cargo information SOLAS Verification of the gross mass of packed containers amendments to SOLAS regulation VI/2 Datum uitgifte: mei 2016 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie