Securityrapportage zeevaart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Securityrapportage zeevaart 2010"

Transcriptie

1 Securityrapportage zeevaart 2010

2 2 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief

3 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief

4 Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer en Waterstaat/Scheepvaart Informatie Informatiecentrum Inspectie Verkeer en Waterstaat Telefoon Fax Uitgevoerd door Handhaving Zeevaart Opmaak Datum Status Definitief Versienummer Versie 3 Pagina 4 van 16

5 0 Samenvatting Het toezicht op regelgeving over security voor zeeschepen, behoort tot de taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Deze taak werd door de inspectie in 2010 uitgevoerd als onderdeel van het inspectieprogramma Vlaggenstaat op Nederlandse schepen. Conclusies Over het geheel genomen kan de naleving van securityregels op zeeschepen goed tot zeer goed genoemd worden. Sinds 2005 zijn er consistent dalende trends in de overtredingspercentages waarneembaar, waarbij op alle geïnspecteerde onderdelen de overtredingspercentages rond de 5% of minder zijn uitgekomen. Op de onderdelen certificaten, ship security officer en ship security alert system zijn de overtredingspercentages zelfs op nul uitgekomen. Maatregelen bij tekortkomingen zijn zowel internationaal als nationaal relatief streng. Aangenomen mag worden dat het huidige nalevingsniveau het gevolg is van dit strenge beleid. Maatregelen De internationale aandacht voor security en de naleving van de regelgeving op dit gebied is onveranderd hoog. Dit blijkt onder meer uit de regelmatig terugkerende inspecties van de Europese Commissie en de zeer strenge maatregelen die bijvoorbeeld de Verenigde Staten neemt bij tekortkomingen. Wanneer de aandacht voor security verslapt, zullen de gevolgen voor de Nederlandse vloot dan ook onmiddellijk merkbaar zijn, bijvoorbeeld door een hogere inspectiedruk en economische gevolgen voor de vervoerssector. Dit geldt ook als er slechts een aantal schepen onder Nederlandse vlag op dit gebied slechte prestaties levert. Dit gegeven verantwoordt een voortzetting van het inspectieprogramma en het bijbehorende strenge handhavingsbeleid in Dit ondanks de goede tot zeer goede naleving op de geïnspecteerde schepen. Eind 2010 en begin 2011 is het gehele Inspectieprogramma Vlaggenstaat herzien en meer op basis van risicoanalyse vormgegeven. Uitvoering van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat vindt vanaf 2011 plaats. Het onderdeel security blijft deel uit maken van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat. Meer informatie over het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat is te vinden op Pagina 5 van 16

6 Inhoud 0 Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Security-inspecties aan boord van Nederlandse zeeschepen in Doel van het inspectieprogramma Resultaten en trends Resultaten Trends Werkwijze Nederlandse schepen aangehouden in het buitenland Meldingen zeevarenden Conclusies Aanbeveling 11 3 Bijlagen Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen Bijlage 2 - Inspectieformulier Bijlage 3 Toelichting Inspectierapport 15 Pagina 6 van 16

7 1 Inleiding In december 2002 heeft de International Maritime Organization (IMO) de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-code) bekrachtigd. Het doel van deze Code is verbetering van de beveiliging van de internationale handel door het nemen van beveiligingsmaatregelen op zeeschepen, zeehavengebieden en daarin gelegen overslagterminals tegen onder andere terrorisme. Naast de ISPS code heeft de Europese Unie een verordening (725/2004) opgesteld. Hierin staan aanvullende eisen (onder meer verplichtstelling van door de ISPS code aangeraden voorschriften) voor de scheepsbeveiliging. Bovengenoemde internationale wetgeving is voor zover het om Nederlandse schepen gaat geïmplementeerd in het Schepenbesluit 2004 en de Regeling Veiligheid Zeeschepen. Het toezicht op regelgeving voor security voor zeeschepen, behoort tot de taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Deze taak werd uitgevoerd als onderdeel van het inspectieprogramma op Nederlandse schepen. Doelstelling Doel van dit rapport is het rapporteren van de inspectieresultaten over 2010 van security-inspecties aan boord van Nederlandse schepen. Afbakening Het inspectieprogramma security was in 2010 gericht op Nederlandse zeeschepen van 500 GT (gross ton) en meer. Er zijn geen passagiersschepen geïnspecteerd. Pagina 7 van 16

8 2 Security-inspecties aan boord van Nederlandse zeeschepen in Doel van het inspectieprogramma Toezicht houden op de naleving van regelgeving met betrekking tot security aan boord van Nederlandse schepen. 2.2 Resultaten en trends Resultaten International Ship Security Certificate (ISSC) Bepaling Is een geldig ISSC of interim ISSC aan boord Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Aanwezigheid gekwalificeerde Ship Security Officer (SSO) Bepaling Is er een gekwalificeerde SSO aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Beveiligingsoefeningen (drills) Bepaling Zijn drills tijdig gehouden? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 178 (95%) Niet in orde 10 (5%) Toegangscontrole Bepaling Is er adequate toegangscontrole tot het schip? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 178 (95%) Niet in orde 10 (5%) Continuous Synopsis Record (CSR) Bepaling Is er een compleet dossier van het CSR aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 183 (97% Niet in orde 5 (3%) Pagina 8 van 16

9 Ship Security Alert System (SSAS) Bepaling Is er een goedgekeurd SSAS aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Trends trends 25% 20% Overtredingspercentage 15% 10% 5% 0% Jaar Geen geldig ISSC aan boord Drills en excercises niet gehouden Geen volledig CSR aan boord Geen SSO aan boord Onvoldoende toegangcontrole Geen SSAS aan boord Pagina 9 van 16

10 2.3 Werkwijze Vanaf 1 juli 2004 dienen volgens de ISPS-code de volgende typen schepen, welke internationale reizen ondernemen, aan de code te voldoen, en dus in het bezit te zijn van het International Ship Security Certificate (ISSC); 1. Passagiersschepen, inclusief high speed passenger craft; 2. Vrachtschepen, inclusief high speed craft van 500 gross ton en groter; 3. Mobile offshore drilling units. Tijdens het inspectieprogramma is onaangekondigd een brede selectie van Nederlandse koopvaardijschepen geïnspecteerd. De IVW heeft voor de inspecties een inspectierapport ontwikkeld met bijbehorende toelichting (zie bijlage 2 en 3). De resultaten van de inspecties worden weergegeven in hoeveelheden overtredingen per onderwerp. Bij constatering van het niet naleven van wet- en regelgeving heeft de IVW geïntervenieerd. De scheepsbeheerder diende, afhankelijk van de ernst van de overtreding, direct of binnen een vastgestelde termijn, corrigerende maatregelen te nemen. Aan boord werd een inspectierapport achtergelaten waarop de gebreken zijn vermeld. Zodra de tekortkomingen verholpen waren, moest de scheepsbeheerder dit melden aan de IVW. Indien er tijdens volgende inspecties blijkt dat de scheepsbeheerder hier onvoldoende invulling aan heeft gegeven, kunnen er zwaardere sancties volgen zoals aanhouding op grond van de Schepenwet. 2.4 Nederlandse schepen aangehouden in het buitenland In 2010 is één Nederlands schip in het buitenland aangehouden. De aanhoudingsgrond was een verlopen International Ship Security Certificate. Op het schip waren naast dit certificaat ook andere certificaten verlopen. 2.5 Meldingen zeevarenden Vakbond Nautilus heeft een meldpunt voor klachten van zeevarenden over security. Dit kunnen allerlei klachten zijn, zoals klachten omtrent de onmogelijkheid van walbezoek. Er zijn in 2010 relatief weinig meldingen van problemen van zeevarenden opgetekend. Er zijn via de vakbond Nautilus 4 meldingen binnengekomen over problemen met walbezoek in relatie tot ISPS. Drie van deze meldingen kwamen van Nederlandse schepen in een buitenlandse haven. Één melding ontving Nautilus van een Nederlands schip in een Nederlandse haven. Pagina 10 van 16

11 2.6 Conclusies De resultaten wijzen uit dat over het geheel genomen de naleving van veiligheidsregels op zeeschepen goed tot zeer goed genoemd mag worden. Sinds 2005 zijn er consistent dalende trends in de overtredingspercentages waarneembaar, waarbij op alle geïnspecteerde onderdelen de overtredingspercentages rond de 5% of minder zijn uitgekomen. Op drie onderdelen zijn de overtredingspercentages zelfs op nul uitgekomen. Maatregelen bij tekortkomingen zijn zowel internationaal als nationaal relatief streng. Er wordt bijvoorbeeld relatief snel aangehouden. Aangenomen mag worden dat het huidige nalevingsniveau het gevolg is van dit strenge beleid. 2.7 Aanbeveling De internationale aandacht voor security en de naleving van de regelgeving op dit gebied is onveranderd hoog. Dit blijkt onder meer uit de regelmatig terugkerende inspecties van de Europese Commissie en de zeer strenge maatregelen die bijvoorbeeld de Verenigde Staten neemt bij tekortkomingen. Wanneer de aandacht voor security verslapt, zullen de gevolgen voor de Nederlandse vloot dan ook onmiddellijk merkbaar zijn. Zo zal bijvoorbeeld de inspectiedruk voor Nederlandse schepen hoger worden en kan het economische gevolgen voor de vervoerssector hebben. Dit geldt ook als er slechts een aantal schepen op dit gebied slechte prestaties levert. Door dit gegeven is dan ook voortzetting van het inspectieprogramma en het bijbehorende strenge handhavingsbeleid in 2011 aan te bevelen, ondanks de goede tot zeer goede naleving op de geïnspecteerde schepen. Eind 2010 en begin 2011 is het gehele Inspectieprogramma Vlaggenstaat herzien en meer op basis van risicoanalyse vormgegeven. Uitvoering van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat zal in 2011 plaats gaan vinden. Het onderdeel security blijft onderdeel van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat. Meer informatie over het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat is te vinden op Pagina 11 van 16

12 3 Bijlagen Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen Bijlage 2 Inspectieformulier Bijlage 3 Toelichting bij inspectieformulier Pagina 12 van 16

13 1. Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen International Ship Security Certificate Alle schepen die dienen te voldoen aan de ISPS-code moeten zijn voorzien van een (interim) International Ship Security Certificate (ISSC). Het niet aan boord hebben van een geldig ISSC kan direct leiden tot aanhouding van het schip. Aanwezigheid gekwalificeerde Ship Security Officer Op elk ISPS-plichtig schip dient een Ship Security Officer (SSO) aanwezig te zijn, die voldoet aan de kwalificaties op het gebied van kennis en training zoals gesteld in de ISPS Code en het STCW verdrag. Per 1 januari 2008 moet de SSO in het bezit zijn van een Certificate of Competence, na het volgen van een erkende opleiding. SSO s die wel een opleiding hebben gevolgd, maar daarvoor in het verleden geen officieel Certificate of Competence hebben gekregen, konden dit op basis van het opleidingscertificaat aanvragen tot 1 juli Beveiligingsoefeningen Om de implementatie en het bewustzijn met betrekking tot de ISPS-code te waarborgen en om de bemanning adequaat en voldoende getraind te houden, dienen er aan boord beveiligingsoefeningen uitgevoerd te worden: standaard elke 3 maanden en daarnaast bij een wisseling van meer dan 25% van de bemanning. Hiervan dient een registratie bijgehouden te worden. Toegangscontrole Een essentieel onderdeel van de beveiliging van het schip is de toegangscontrole. In het scheepsbeveiligingsplan staat omschreven hoe onder de verschillende beveiligingsniveaus de toegangscontrole dient te worden uitgevoerd. Dit kan variëren van het registreren van bezoekers in een logboek tot het fouilleren van iedereen die aan boord stapt. Bij de inspecties is speciaal gelet op het volgende:kan je het schip oplopen zonder aangesproken te worden? Wordt er toezicht gehouden op de restricted areas en de omgeving van het schip? Wordt er toezicht gehouden op de behandeling van lading en scheepsvoorraden? Continuous Synopsis Record Het Continuous Synopsis Record (CSR) is een overzicht van de registratie van het schip en alle partijen (zoals eigenaar, beheerder, klassenbureau, RSO, etc.) die bij het schip betrokken zijn. Dit document dient gedurende de tijd dat het schip in de vaart is aan boord te worden gehouden (conform IMO-resolutie A.959(23)). Zo is het voor een controlerende autoriteit eenvoudig om snel een overzicht van de registratiehistorie sinds 1 juli 2004 van het schip in te zien. Ship Security Alert System (SSAS) Vanaf de eerste radio-inspectie na 1 juli 2006 zijn alle SOLAS schepen met een tonnage boven de 500 GT, verplicht om een Ship Security Alert System (SSAS, noodmelding) aan boord te hebben. Tijdens de relevante inspectieperiode dienden alle schepen een goedgekeurd SSAS aan boord te hebben. Pagina 13 van 16

14 2. Bijlage 2 - Inspectieformulier INSPECTIE RAPPORT MARITIME SECURITY NL SCHEPEN Plaats inspectie.. Datum inspectie Scheepsnaam Scheepstype. ID NR IMO nummer. EU-verordening 725/2004 (incl. ISPS-Code), Schepenwet A Schepenbesluit 2004 Scheepsbeheerder (ISM) IMO Unique Company number.. Erkende veiligheidsorganisatie (RSO). Is er een origineel geldig internationaal scheepsbeveiligingscertificaat 1 (ISSC) of interim ISSC aan boord, uitgegeven door de RSO of de Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW)? 2 Is er een gekwalificeerde Ship Security Officer (SSO) aan boord? Zijn beveiligingsoefeningen gehouden binnen de verplichte termijnen 3 (incl. bij bemanningwisselingen)? Dit moet aan boord geregistreerd zijn. Is er adequate toegangscontrole tot het schip conform het 4 scheepsbeveiligingsplan (SSP)? Is er een complete file van originele Continuous Synopsis Record (CSR) 5 aan boord? 6 Is er een goedgekeurd Ship Security Alert System (SSAS) aan boord? ja nee nvt actie Actie door of via de IVW betreffende bovenstaande vragen 1. directe actie aan boord om constatering te verhelpen; 2. geen directe actie aan boord, Opvolging via kantoor IVW en Reder; 3. waarschuwing: Indien bij een volgende inspectie niet in orde, kan aanhouding volgen; 4. vervolginspectie door: IVW / RSO/ Anders*..; 5. aanhouding op basis van beveiligingsredenen; 6. PSO ingelicht. Eventuele overige acties (voor zover bekend) 1. aanhouding door de IVW op andere gronden; 2. door Bevoegde Autoriteit **: beperkingen werkzaamheden/ bewegingen in haven; 3. door Bevoegde Autoriteit **: verwijdering uit de haven; 4. overig, nl:. Naam van inspecteur/ controleur... Handtekening Pagina 14 van 16

15 3. Bijlage 3 Toelichting Inspectierapport Het inspectierapport is opgesteld op basis van de PSC security rapportages vanuit Paris MOU, met enige wijzigingen. Er wordt waar mogelijk gerefereerd aan EU verordening 725/ 2004, omdat deze leidend is. De ISPS code is hierin integraal opgenomen en er zijn zelfs strengere eisen gesteld. In zijn algemeenheid geldt dat artikel 24, lid 2 van het Schepenbesluit 2004 van toepassing is. Nr Referentie Uitleg 1 SOLAS 74 Ch XI-2 reg 4.2 Schepenbesluit 2004, Art 9.1, Art 28 en Art 29 Speerpunt van de Code: er dient een origineel, geldig en correct (actueel) International Ship Security Certificate aan boord te zijn. 2 STCW 78 Regulation VI/5 Schepenbesluit 2004, Art 50.2 Zie ook: interpretatieoverzicht 1 onderdeel e, no ISPS Code Part A, par 10 en 13.4 ISPS Code Part B, par ISPS Code Part B, par t/m 13.7 (13.6 en 13.7 zijn verplicht door EU) Schepenbesluit 2004, art 63.2 Beleidsregel Veiligheid Zeeschepen Art. 2.9, Zie ook: interpretatie overzicht onderdeel f, no 60, Betrokkenen dienen te kunnen bewijzen dat een training is gevolgd die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de STCW- Code, onder Regulation VI/5. Dit kan door middel van een certificaat, afgegeven door een door ons erkend opleidingsinstituut, waarop de verwijzing naar STCW Reg VI/5 staat aangegeven. Beveiligingsoefeningen dienen minimal 1 maal per 3 maanden te worden uitgevoerd. Aanvullend dient er ook een beveiligingsoefening te worden uitgevoerd, indien in één keer meer dan 25% van de bemanning is gewisseld. Voor personeel dat nog niet eerder heeft meegedaan in een beveiligingsoefening aan boord van desbetreffend schip, dient deze oefening binnen één week vanaf de bemanningswisseling plaats te hebben. De SSO is de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering hiervan. Iedere 12 tot maximaal 16 maanden dient er een exercise uitgevoerd te zijn waarbij o.a. de CSO en andere derde partijen bij betrokken zijn geweest. 4 ISPS Code Part A, par Kun je het schip oplopen zonder dat er iemand naar je toekomt die vraagt wat je komt doen? Let hierbij op: ISPS Code Part A, par 7.2.3: Is er toezicht op het aanboord gaan van personen met hun bezittingen? Vindt er een correcte ID controle plaats en worden de bezoekers in een logboek geschreven? ISPS Code Part A, par 7.2.4: Is er toezicht op de restricted areas van het schip, of zijn deze afgesloten? ISPS Code Part A, par 7.2.5: Is er toezicht op het dek en omgeving van het schip? ISPS Code Part A, par 7.2.6: Is er toezicht op behandeling van lading en scheepsvoorraden? ISPS Code Part A, par 7.2.7: Zijn beveiligingscommunicatiemiddelen, indien van toepassing, direct beschikbaar? Schepenbesluit 2004, art & Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel f, no 56 Is de toegangscontrole conform het security level van de havenfaciliteit en zoals omschreven in het Ship Security Plan. Bij SL 2 of 3 eerst contact opnemen met kantoor! 5 SOLAS 74 Ch XI-1, reg 5 Schepenbesluit 2004, Art Indien het schip onder NL-vlag is, dan geeft IVW/Scheepvaart deze af. Zie voor verdere toelichting details en procedures IMO 1 Voor een overzicht van alle interpretaties op Security gebied, zie Pagina 15 van 16

16 Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel d, no 48 6 SOLAS 74 Ch XI-2, reg 6 Schepenbesluit 2004, art. 44 Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel d, no 55 & 36 en onderdeel e, no 31 &40 Resolutie A.959(23). Let vooral ook op de continuïteit van de volgnummers, en de CSR s moeten origineel zijn. Als het schip eerst buitenlandse vlag was zijn de eerder afgegeven CSR s van de buitenlandse vlaggenstaten. Zie de interne instructie Procedures en Richtlijnen CSR. Alleen checken: Elk SOLAS schip onder Nederlandse vlag dient in het bezit te zijn van een werkend en goedgekeurd Ship Security Alert System (SSAS). Is het aan boord en werkend? Wordt het regelmatig getest? Testgegevens in logboek? Is het door de RSO bekeken? Pagina 16 van 16

17 Dit is een uitgave van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Postbus LR Den Haag

Security Rapportage 2008

Security Rapportage 2008 Security age 2008 Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen in 2008 1 van 14 Datum Security age 2008 Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen in 2008 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen

Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen Rapportage Datum 28 september 2007 Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezichteenheid Zeevaart Unit Inspectie Vlaggenstaat INHOUD: 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Handhaving van de ISPS-code Rapportage van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot.

Handhaving van de ISPS-code Rapportage van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot. Datum age van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handhavingcommunicatie 5 3. Reacties Nederlandse scheepsbeheerders op brieven 6 4. Werkwijze 7

Nadere informatie

Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart

Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart Versie 3.1 Datum 9 mei 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Scheepvaart Contact Meld-

Nadere informatie

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan?

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan? Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1 Waar komen al die regels vandaan? De belangrijkste organisaties die zich bezig houden met maritieme regelgeving zijn: IMO (International Maritime Organization) - Veiligheid

Nadere informatie

Zeerecht (GZV Blok 5)

Zeerecht (GZV Blok 5) Zeerecht (GZV Blok 5) 1 Inklaren (Immigratie & Douane) Schip, lading, personen en goederen Formaliteiten per land verschillend (zie: pilots) Binnen de Europese Unie afspraken over de formaliteiten Wereldwijde

Nadere informatie

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: WET van 30 juni 2004, houdende vaststelling van regels voor maritieme beveiliging (Wet Maritieme Beveiliging) DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart Zeerecht GZV (1) Even voorstellen Fokko Snoek Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart fsnoek@xs4all.nl Wetboek van Koophandel - Artikel 367: De kapitein, vernemende dat de vlag, waaronder

Nadere informatie

MOBI PROCES BESCHRIJVING

MOBI PROCES BESCHRIJVING MOBI METHODIEK VOOR EEN OBJECTIEVE BEVEILIGINGSINVENTARISATIE PROCES BESCHRIJVING HAVENBEDRIJF AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE MOBI voor havenfaciliteiten... 2 INLEIDING... 2 ALGEMEEN... 2 PROCES SCHEMA... 5 BIJLAGEN...

Nadere informatie

Eindrapportage Toezicht Bemanning

Eindrapportage Toezicht Bemanning Datum Eindrapportage Toezicht Bemanning Unit Inspectie Vlaggenstaat 2 0 MANAGEMENTSAMENVATTING In de periode 1 april 2006 tot 1 mei 2007 zijn 198 inspecties uitgevoerd in het kader van het inspectieprogramma

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Manila Amendments Inleiding STCW Manila-wijzigingen De Manila-wijzigingen

Nadere informatie

rt state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport

rt state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport Port state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport Projectleden: Projectbegeleider: Opleiding: Niek van Moorsel Frank Woltman Jop Boiten Dhr. G.H. Scheepstra HBO Maritiem officier

Nadere informatie

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Versie 0.3 Datum 5 juni 2012 Status Definitief 5 juni 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole De ingenieur in de Scheepvaartcontrole FOD Mobiliteit en Vervoer FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraatgeneraal Maritiem Vervoer Beleidsondersteuning Directie Exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0304 (E) 6183/16 MAR 50 TRANS 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD inzake

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- IAO-Verdrag nr. 185 betreffende de identiteitsbewijzen van

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Een aantal EU-richtlijnen en -verordeningen, en in het bijzonder de drie wetgevingspakketten die zijn aangenomen na de rampen met de olietankers Erika en

Nadere informatie

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP)

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN zeehavens Amsterdam 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Schonere zee, goed geregeld Een schonere zee via een

Nadere informatie

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 SOLAS wegen van containers Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 Ports & Terminals Team AKD Jos van der Meché Stefanie Roose Erik Dans Transport & Energy Transport & Energy Overheid en Onderneming 2 Agenda

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3 Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-2 kzv-3 1 Oefeningen gzv-3 Oefeningen Verplichte oefeningen: Brand Schip verlaten (evacuatie)

Nadere informatie

De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging.

De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging. De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging. 29/04/2015 Rik Verhaegen Havenkapitein-commandant Agenda 1. Dreigingen: Terrorisme 2. EU DG Move: 725/2004 3. EU DG Move: Richtlijn 2005/65/EC 4.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Iwan van der Wolf Algemeen Directeur Service Connector Melding Schip 2.0 Programma 19 januari 2016 Amsterdam 15:00-15:10 Welkom Iwan van der Wolf, Algemeen Directeur

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Regeling veiligheid zeeschepen

Regeling veiligheid zeeschepen VW Regeling veiligheid zeeschepen Regeling houdende nadere regels met betrekking tot de veiligheid en certificering van in Nederland geregistreerde zeeschepen, alsmede regels met betrekking tot de veiligheid

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

Metselaar, K. (Kees) - DGLM

Metselaar, K. (Kees) - DGLM pagina 1 van I Metselaar, K. (Kees) - DGLM L{ Van: Jaap Baalbergen [baal bergen@bbz-charter. nl] Verzonden: maandag 13 oktober 2008 21:39 Aan: GG: Huyser, R.W. (Rob) - DGLM Metselaar, K. (Kees) - DGLM;

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE

VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE A.D. McPherson & H.R. Veldhuis West-Terschelling 2015 Maritiem Instituut Willem Barentz 1 INHOUDSOPGAVE 2 Samenvatting... 2 3 Inleiding... 5 4 Afkeuring

Nadere informatie

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken Training Waarom deze cursus? 1 In deze cursus leert u niet waarvoor u de applicatie ZEEVAARTRECHTEN moet gebruiken: opgave van facturatie-onderrichtingen

Nadere informatie

Inspectie Verkeer en Waterstaat. Jaarbericht 2002

Inspectie Verkeer en Waterstaat. Jaarbericht 2002 Inspectie Verkeer en Waterstaat Jaarbericht 2002 Inhoudsopgave 1 Inleiding.. 3 2 2.1 2.2 2.3 Water.. Koopvaardij Binnenvaart Visserij 5 5 22 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Lucht.. Veiligheid en Security Infrastructuur

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 152 28 771 Protocol van 1996 bij het Koopvaardijverdrag (minimumnormen), 1976 (aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vierentachtigste

Nadere informatie

Inspectierapport Meijer (VGO) Spieghelstraat 7 3521XL UTRECHT Registratienummer: 175044508

Inspectierapport Meijer (VGO) Spieghelstraat 7 3521XL UTRECHT Registratienummer: 175044508 Inspectierapport Meijer (VGO) Spieghelstraat 7 3521XL UTRECHT Registratienummer: 175044508 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 17-12-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 15-10-2013

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 11484

STAATSCOURANT. Nr. 11484 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11484 2 mei 2014 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 april 2014, nr. IENM/BSK-2014/91236, tot

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme. van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme VOORLOPIGE VERSIE 10 juli 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme aan de Commissie visserij

Nadere informatie

abcdefgh Goederenvervoer

abcdefgh Goederenvervoer abcdefgh Goederenvervoer abcdefgh Goederenvervoer Communicatiehandleiding security zeehavens en zeescheepvaart augustus 2004 Uitgegeven door: Task Force Security Directoraat-Generaal Goederenvervoer Postbus

Nadere informatie

Eerste ervaringen met Kwalibo

Eerste ervaringen met Kwalibo Eerste ervaringen met Kwalibo Platform Toezicht Bodem 22 november 2007 Martin Keve VROM-Inspectie, Directie Bestuurszaken Opbouw presentatie Wie is waarvoor bevoegd? Taken Inspecties Eerste ervaringen

Nadere informatie

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010. STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013 STCW 2010: Opleidingen begonnen na 1/7/2013

CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010. STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013 STCW 2010: Opleidingen begonnen na 1/7/2013 CTRB met erkende vaartijd volgens STCW 95 STCW2010 1. Dek STCW 95: Opleidingen begonnen vóór 1/7/2013 STCW 2010: Opleidingen begonnen na 1/7/2013 II/1 (officer in charge of a navigational watch) II/1 (officer

Nadere informatie

1b. Het overleg op 25/9 ïijdens genoemd overleg is de volgende oplossing gevonden. Nederland zal voor deze

1b. Het overleg op 25/9 ïijdens genoemd overleg is de volgende oplossing gevonden. Nederland zal voor deze 7 Nota Ministerie van Verkeer en Waterstaat Transport en Luchtvaart /B Aan De Staatssecretaris ^ft- Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 26 oktober 2O07 Ons kenmerk DCTL-2007 /11413 Onderwerp 1. Certificering

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Exameneisen Havenbeveiliger

Exameneisen Havenbeveiliger Exameneisen Havenbeveiliger Verduidelijking exameneisen Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een

Nadere informatie

Schepen met zeepapieren op de binnenwateren

Schepen met zeepapieren op de binnenwateren Schepen met zeepapieren op de binnenwateren Binnenvaartwet Art 1 begripsbepalingen schip: zeeschip of binnenschip; zeeschip: schip dat blijkens zijn constructie uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt

Nadere informatie

Inspectierapport Nader Onderzoek. Kinderopvang Parvaneh (kinderdagverblijf)

Inspectierapport Nader Onderzoek. Kinderopvang Parvaneh (kinderdagverblijf) Inspectierapport Nader Onderzoek Kinderopvang Parvaneh (kinderdagverblijf) Toezichthouder: Mw. F.E.M. de Klerk Opdrachtgever: Stadsdeel West Datum: 22 december 2010 Reden toezicht: nader onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Arthemis (KDV) Springweg 102E 3511VV UTRECHT Registratienummer 189511898

Inspectierapport Arthemis (KDV) Springweg 102E 3511VV UTRECHT Registratienummer 189511898 Inspectierapport Arthemis (KDV) Springweg 102E 3511VV UTRECHT Registratienummer 189511898 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 15-12-2014 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

_ÉîÉáäáÖáåÖ=áå=ÇÉ=Ü~îÉå=î~å=^åíïÉêéÉå=

_ÉîÉáäáÖáåÖ=áå=ÇÉ=Ü~îÉå=î~å=^åíïÉêéÉå= _ÉîÉáäáÖáåÖ=áå=ÇÉ=Ü~îÉå=î~å=^åíïÉêéÉå= =béå=äéçêáàñëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé pü~å~=elbp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=cê~åâ=tfqilu = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden

Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Beoordelingsmatrix wet zeevarenden Postbus 4, 2280 AA Rijswijk Telefoon 088-998 48 88 Telefax 088-998 48 89 E-mail vergunningen@kiwa.nl Schipper machinist beperkt werkgebied (SMBW) bevoegdheden (art. 18,

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Port State Control. Boomsma Shipping. Begeleider: Joop Splinter & Ruurd van der Meer. Mickey Labordus. Robin Fronik. Krijn Wiersma

Port State Control. Boomsma Shipping. Begeleider: Joop Splinter & Ruurd van der Meer. Mickey Labordus. Robin Fronik. Krijn Wiersma Port State Control Mickey Labordus Robin Fronik Krijn Wiersma Begeleider: Joop Splinter & Ruurd van der Meer 2014 Voorwoord In dit rapport wordt geëvalueerd waarom schepen van rederij aan de ketting werden

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Exameneisen Havenbeveiliger

Exameneisen Havenbeveiliger Exameneisen Havenbeveiliger Verduidelijking exameneisen 1 november 2009 Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden

Nadere informatie

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20

Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 FedEx Express U kunt Bijlage A gebruiken voor aanvullende klantnummers of bedrijfslocaties Aan: FedEx Express België EU 300/2008 Terug te faxen naar: 02 752 76 20 Vaste Afzender (Account Consignor) Verklaring

Nadere informatie

Inspectierapport De Kweekvijver (KDV) Paling 2 1511LK OOSTZAAN Registratienummer 121825383

Inspectierapport De Kweekvijver (KDV) Paling 2 1511LK OOSTZAAN Registratienummer 121825383 Inspectierapport De Kweekvijver (KDV) Paling 2 1511LK OOSTZAAN Registratienummer 121825383 Toezichthouder: GGD Zaanstreek-Waterland In opdracht van gemeente: Oostzaan Datum inspectie: 27-10-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 augustus 2001 (31.08) (OR. fr) 11082/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0066 (COD) LIMITE CODEC 766 MAR 64 BEGELEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal aan: het

Nadere informatie

Inspectierapport Pino ( De Campus) (BSO) Karperweg 12 1317SN ALMERE Registratienummer 147894542

Inspectierapport Pino ( De Campus) (BSO) Karperweg 12 1317SN ALMERE Registratienummer 147894542 Inspectierapport Pino ( De Campus) (BSO) Karperweg 12 1317SN ALMERE Registratienummer 147894542 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 10-01-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland Datum inspectiebezoek: 03-05-2013 In opdracht van gemeente: ZUTPHEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerde En gegarandeerde

Gecontroleerde En gegarandeerde Gecontroleerde En gegarandeerde DAKKWALITEIT WAAROM KIEZEN VOOR DAKMERK KWALITEIT? Het dak is een belangrijk deel van het gebouw. Als er iets mis gaat met het dak en er lekkages optreden, kan de schade

Nadere informatie

Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden

Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden Bemanningswetgeving en Vaarbevoegdheden ROOD BOVEN GROEN Waarom nieuwe bemanningswetgeving: Invoering STCW 2010 incl. Manila amendments Implementatie van MLC-2006 Wegwerken van onvolkomenheden Februari

Nadere informatie

Inspectierapport Nader Onderzoek. Boomgaard Kidz (buitenschoolse opvang)

Inspectierapport Nader Onderzoek. Boomgaard Kidz (buitenschoolse opvang) Inspectierapport Nader Onderzoek Boomgaard Kidz (buitenschoolse opvang) Toezichthouder: Mw. Drs. L. Lommers Opdrachtgever: Stadsdeel West Datum: 21 april 2011 Reden toezicht: nader onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport De Notedop - Beukenoot (KDV) Peppelkade 48 3992AK HOUTEN Registratienummer 637311723

Inspectierapport De Notedop - Beukenoot (KDV) Peppelkade 48 3992AK HOUTEN Registratienummer 637311723 Inspectierapport De Notedop - Beukenoot (KDV) Peppelkade 48 3992AK HOUTEN Registratienummer 637311723 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Houten Datum inspectie: 13-10-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Speel-Mere (BSO) C. van Eesterenplein 1 1333KM ALMERE Registratienummer 923664294

Inspectierapport BSO Speel-Mere (BSO) C. van Eesterenplein 1 1333KM ALMERE Registratienummer 923664294 Inspectierapport BSO Speel-Mere (BSO) C. van Eesterenplein 1 1333KM ALMERE Registratienummer 923664294 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 28-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Christoffeltje (KDV) Ossendrechtstraat 14 1324ZW ALMERE Registratienummer 226427687

Inspectierapport Peuterspeelzaal Christoffeltje (KDV) Ossendrechtstraat 14 1324ZW ALMERE Registratienummer 226427687 Inspectierapport Peuterspeelzaal Christoffeltje (KDV) Ossendrechtstraat 14 1324ZW ALMERE Registratienummer 226427687 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 28-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 16-05-2013 In opdracht van gemeente: RUCPHEN AK ID 077246 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

Milieurapportage Zeevaart 2010

Milieurapportage Zeevaart 2010 Milieurapportage Zeevaart 2010 Milieurapportage Zeevaart 2010 Datum 05 september 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer en Waterstaat/Scheepvaart Informatie Informatiecentrum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Rakkertje (KDV) Kroostweg 33a 3704EA ZEIST Registratienummer 125667012

Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Rakkertje (KDV) Kroostweg 33a 3704EA ZEIST Registratienummer 125667012 Inspectierapport Kinderdagverblijf 't Rakkertje (KDV) Kroostweg 33a 3704EA ZEIST Registratienummer 125667012 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectie: 31-03-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN

Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN Inspectierapport Meijer (VGO) Nirrewortel 15 3453VP DE MEERN Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 19-02-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BREDA Datum inspectiebezoek: 10-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Struin Nijmegen-Ooijpolder (BSO) Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522KS NIJMEGEN Registratienummer 128352875

Inspectierapport BSO Struin Nijmegen-Ooijpolder (BSO) Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522KS NIJMEGEN Registratienummer 128352875 Inspectierapport BSO Struin Nijmegen-Ooijpolder (BSO) Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522KS NIJMEGEN Registratienummer 128352875 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid In opdracht van gemeente: Nijmegen Datum

Nadere informatie

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority

Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol. convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol convenant Schiphol Airport Authority Nieuwe werkwijze toezicht rond Schiphol Vanaf 1 februari 2010 werkt de overheid voor enkele controle- en toezichtstaken samen

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd

De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd De Nationale Politie slaagt er nog onvoldoende in om de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderkwartier: Kaatjes kinderspeelplein BV/Kaatjes Kameraadjes (KDV) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT

Inspectierapport Kinderkwartier: Kaatjes kinderspeelplein BV/Kaatjes Kameraadjes (KDV) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Inspectierapport Kinderkwartier: Kaatjes kinderspeelplein BV/Kaatjes Kameraadjes (KDV) Televisiebaan 106a 3402VH IJSSELSTEIN UT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: IJSSELSTEIN Datum

Nadere informatie

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben?

01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Juni 2014 01 Waarom moet ieder paard een paspoort hebben? Het is een Europese verplichting, dat alle eenhoevigen ( paard, pony, ezel of zebra) een paspoort moeten hebben waarmee zij te identificeren zijn.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

Leidraad Port Security

Leidraad Port Security Leidraad Port Security Landelijke werkgroep Port Security Maart 2005 I. Inleiding Sinds 1 juli 2004 is de International Ship and Port Facility Security (ISPS) code van kracht. De ISPS-code levert een belangrijke

Nadere informatie

Inspectierapport Happy Kids Almere (KDV) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 100936647

Inspectierapport Happy Kids Almere (KDV) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 100936647 Inspectierapport Happy Kids Almere (KDV) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 100936647 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 28-05-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 H 1073 EK Amsterdam Registratienummer: 201527157

Inspectierapport. Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 H 1073 EK Amsterdam Registratienummer: 201527157 Inspectierapport Kinderopvang De Vlieger (KDV) Ceintuurbaan 187 H 1073 EK Amsterdam Registratienummer: 201527157 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 22-07-2015

Nadere informatie

Environmental Ship Index (ESI) Ontwerp

Environmental Ship Index (ESI) Ontwerp Environmental Ship Index (ESI) Ontwerp Introductie Doel van de ontwikkeling van de ESI Environmental Ship Index (ESI) studie Voorgestelde index Organisatie en verificatie Volgende stappen 1. Introductie

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER

Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Westerveld Datum inspectie: 12-03-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie VTTI. 2. Implementatie NTA 8620 voor NL. 3. KPI s. 4. Conclusies

Agenda. 1. Introductie VTTI. 2. Implementatie NTA 8620 voor NL. 3. KPI s. 4. Conclusies Agenda 1. Introductie VTTI 2. Implementatie NTA 8620 voor NL 3. KPI s 4. Conclusies Wettelijke en overige eisen Wettelijke eisen (besluiten Bevoegd Bezag): Wet milieubeheer Waterwet Telecom,. Aanwijsbesluit

Nadere informatie

Inspectierapport Duimelijntje (KDV) Socrateslaan 22 3707GL ZEIST Registratienummer 738123018

Inspectierapport Duimelijntje (KDV) Socrateslaan 22 3707GL ZEIST Registratienummer 738123018 Inspectierapport Duimelijntje (KDV) Socrateslaan 22 3707GL ZEIST Registratienummer 738123018 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: ZEIST Datum inspectie: 16-09-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie