Securityrapportage zeevaart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Securityrapportage zeevaart 2010"

Transcriptie

1 Securityrapportage zeevaart 2010

2 2 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief

3 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief

4 Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer en Waterstaat/Scheepvaart Informatie Informatiecentrum Inspectie Verkeer en Waterstaat Telefoon Fax Uitgevoerd door Handhaving Zeevaart Opmaak Datum Status Definitief Versienummer Versie 3 Pagina 4 van 16

5 0 Samenvatting Het toezicht op regelgeving over security voor zeeschepen, behoort tot de taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Deze taak werd door de inspectie in 2010 uitgevoerd als onderdeel van het inspectieprogramma Vlaggenstaat op Nederlandse schepen. Conclusies Over het geheel genomen kan de naleving van securityregels op zeeschepen goed tot zeer goed genoemd worden. Sinds 2005 zijn er consistent dalende trends in de overtredingspercentages waarneembaar, waarbij op alle geïnspecteerde onderdelen de overtredingspercentages rond de 5% of minder zijn uitgekomen. Op de onderdelen certificaten, ship security officer en ship security alert system zijn de overtredingspercentages zelfs op nul uitgekomen. Maatregelen bij tekortkomingen zijn zowel internationaal als nationaal relatief streng. Aangenomen mag worden dat het huidige nalevingsniveau het gevolg is van dit strenge beleid. Maatregelen De internationale aandacht voor security en de naleving van de regelgeving op dit gebied is onveranderd hoog. Dit blijkt onder meer uit de regelmatig terugkerende inspecties van de Europese Commissie en de zeer strenge maatregelen die bijvoorbeeld de Verenigde Staten neemt bij tekortkomingen. Wanneer de aandacht voor security verslapt, zullen de gevolgen voor de Nederlandse vloot dan ook onmiddellijk merkbaar zijn, bijvoorbeeld door een hogere inspectiedruk en economische gevolgen voor de vervoerssector. Dit geldt ook als er slechts een aantal schepen onder Nederlandse vlag op dit gebied slechte prestaties levert. Dit gegeven verantwoordt een voortzetting van het inspectieprogramma en het bijbehorende strenge handhavingsbeleid in Dit ondanks de goede tot zeer goede naleving op de geïnspecteerde schepen. Eind 2010 en begin 2011 is het gehele Inspectieprogramma Vlaggenstaat herzien en meer op basis van risicoanalyse vormgegeven. Uitvoering van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat vindt vanaf 2011 plaats. Het onderdeel security blijft deel uit maken van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat. Meer informatie over het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat is te vinden op Pagina 5 van 16

6 Inhoud 0 Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Security-inspecties aan boord van Nederlandse zeeschepen in Doel van het inspectieprogramma Resultaten en trends Resultaten Trends Werkwijze Nederlandse schepen aangehouden in het buitenland Meldingen zeevarenden Conclusies Aanbeveling 11 3 Bijlagen Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen Bijlage 2 - Inspectieformulier Bijlage 3 Toelichting Inspectierapport 15 Pagina 6 van 16

7 1 Inleiding In december 2002 heeft de International Maritime Organization (IMO) de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-code) bekrachtigd. Het doel van deze Code is verbetering van de beveiliging van de internationale handel door het nemen van beveiligingsmaatregelen op zeeschepen, zeehavengebieden en daarin gelegen overslagterminals tegen onder andere terrorisme. Naast de ISPS code heeft de Europese Unie een verordening (725/2004) opgesteld. Hierin staan aanvullende eisen (onder meer verplichtstelling van door de ISPS code aangeraden voorschriften) voor de scheepsbeveiliging. Bovengenoemde internationale wetgeving is voor zover het om Nederlandse schepen gaat geïmplementeerd in het Schepenbesluit 2004 en de Regeling Veiligheid Zeeschepen. Het toezicht op regelgeving voor security voor zeeschepen, behoort tot de taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Deze taak werd uitgevoerd als onderdeel van het inspectieprogramma op Nederlandse schepen. Doelstelling Doel van dit rapport is het rapporteren van de inspectieresultaten over 2010 van security-inspecties aan boord van Nederlandse schepen. Afbakening Het inspectieprogramma security was in 2010 gericht op Nederlandse zeeschepen van 500 GT (gross ton) en meer. Er zijn geen passagiersschepen geïnspecteerd. Pagina 7 van 16

8 2 Security-inspecties aan boord van Nederlandse zeeschepen in Doel van het inspectieprogramma Toezicht houden op de naleving van regelgeving met betrekking tot security aan boord van Nederlandse schepen. 2.2 Resultaten en trends Resultaten International Ship Security Certificate (ISSC) Bepaling Is een geldig ISSC of interim ISSC aan boord Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Aanwezigheid gekwalificeerde Ship Security Officer (SSO) Bepaling Is er een gekwalificeerde SSO aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Beveiligingsoefeningen (drills) Bepaling Zijn drills tijdig gehouden? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 178 (95%) Niet in orde 10 (5%) Toegangscontrole Bepaling Is er adequate toegangscontrole tot het schip? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 178 (95%) Niet in orde 10 (5%) Continuous Synopsis Record (CSR) Bepaling Is er een compleet dossier van het CSR aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 183 (97% Niet in orde 5 (3%) Pagina 8 van 16

9 Ship Security Alert System (SSAS) Bepaling Is er een goedgekeurd SSAS aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Trends trends 25% 20% Overtredingspercentage 15% 10% 5% 0% Jaar Geen geldig ISSC aan boord Drills en excercises niet gehouden Geen volledig CSR aan boord Geen SSO aan boord Onvoldoende toegangcontrole Geen SSAS aan boord Pagina 9 van 16

10 2.3 Werkwijze Vanaf 1 juli 2004 dienen volgens de ISPS-code de volgende typen schepen, welke internationale reizen ondernemen, aan de code te voldoen, en dus in het bezit te zijn van het International Ship Security Certificate (ISSC); 1. Passagiersschepen, inclusief high speed passenger craft; 2. Vrachtschepen, inclusief high speed craft van 500 gross ton en groter; 3. Mobile offshore drilling units. Tijdens het inspectieprogramma is onaangekondigd een brede selectie van Nederlandse koopvaardijschepen geïnspecteerd. De IVW heeft voor de inspecties een inspectierapport ontwikkeld met bijbehorende toelichting (zie bijlage 2 en 3). De resultaten van de inspecties worden weergegeven in hoeveelheden overtredingen per onderwerp. Bij constatering van het niet naleven van wet- en regelgeving heeft de IVW geïntervenieerd. De scheepsbeheerder diende, afhankelijk van de ernst van de overtreding, direct of binnen een vastgestelde termijn, corrigerende maatregelen te nemen. Aan boord werd een inspectierapport achtergelaten waarop de gebreken zijn vermeld. Zodra de tekortkomingen verholpen waren, moest de scheepsbeheerder dit melden aan de IVW. Indien er tijdens volgende inspecties blijkt dat de scheepsbeheerder hier onvoldoende invulling aan heeft gegeven, kunnen er zwaardere sancties volgen zoals aanhouding op grond van de Schepenwet. 2.4 Nederlandse schepen aangehouden in het buitenland In 2010 is één Nederlands schip in het buitenland aangehouden. De aanhoudingsgrond was een verlopen International Ship Security Certificate. Op het schip waren naast dit certificaat ook andere certificaten verlopen. 2.5 Meldingen zeevarenden Vakbond Nautilus heeft een meldpunt voor klachten van zeevarenden over security. Dit kunnen allerlei klachten zijn, zoals klachten omtrent de onmogelijkheid van walbezoek. Er zijn in 2010 relatief weinig meldingen van problemen van zeevarenden opgetekend. Er zijn via de vakbond Nautilus 4 meldingen binnengekomen over problemen met walbezoek in relatie tot ISPS. Drie van deze meldingen kwamen van Nederlandse schepen in een buitenlandse haven. Één melding ontving Nautilus van een Nederlands schip in een Nederlandse haven. Pagina 10 van 16

11 2.6 Conclusies De resultaten wijzen uit dat over het geheel genomen de naleving van veiligheidsregels op zeeschepen goed tot zeer goed genoemd mag worden. Sinds 2005 zijn er consistent dalende trends in de overtredingspercentages waarneembaar, waarbij op alle geïnspecteerde onderdelen de overtredingspercentages rond de 5% of minder zijn uitgekomen. Op drie onderdelen zijn de overtredingspercentages zelfs op nul uitgekomen. Maatregelen bij tekortkomingen zijn zowel internationaal als nationaal relatief streng. Er wordt bijvoorbeeld relatief snel aangehouden. Aangenomen mag worden dat het huidige nalevingsniveau het gevolg is van dit strenge beleid. 2.7 Aanbeveling De internationale aandacht voor security en de naleving van de regelgeving op dit gebied is onveranderd hoog. Dit blijkt onder meer uit de regelmatig terugkerende inspecties van de Europese Commissie en de zeer strenge maatregelen die bijvoorbeeld de Verenigde Staten neemt bij tekortkomingen. Wanneer de aandacht voor security verslapt, zullen de gevolgen voor de Nederlandse vloot dan ook onmiddellijk merkbaar zijn. Zo zal bijvoorbeeld de inspectiedruk voor Nederlandse schepen hoger worden en kan het economische gevolgen voor de vervoerssector hebben. Dit geldt ook als er slechts een aantal schepen op dit gebied slechte prestaties levert. Door dit gegeven is dan ook voortzetting van het inspectieprogramma en het bijbehorende strenge handhavingsbeleid in 2011 aan te bevelen, ondanks de goede tot zeer goede naleving op de geïnspecteerde schepen. Eind 2010 en begin 2011 is het gehele Inspectieprogramma Vlaggenstaat herzien en meer op basis van risicoanalyse vormgegeven. Uitvoering van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat zal in 2011 plaats gaan vinden. Het onderdeel security blijft onderdeel van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat. Meer informatie over het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat is te vinden op Pagina 11 van 16

12 3 Bijlagen Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen Bijlage 2 Inspectieformulier Bijlage 3 Toelichting bij inspectieformulier Pagina 12 van 16

13 1. Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen International Ship Security Certificate Alle schepen die dienen te voldoen aan de ISPS-code moeten zijn voorzien van een (interim) International Ship Security Certificate (ISSC). Het niet aan boord hebben van een geldig ISSC kan direct leiden tot aanhouding van het schip. Aanwezigheid gekwalificeerde Ship Security Officer Op elk ISPS-plichtig schip dient een Ship Security Officer (SSO) aanwezig te zijn, die voldoet aan de kwalificaties op het gebied van kennis en training zoals gesteld in de ISPS Code en het STCW verdrag. Per 1 januari 2008 moet de SSO in het bezit zijn van een Certificate of Competence, na het volgen van een erkende opleiding. SSO s die wel een opleiding hebben gevolgd, maar daarvoor in het verleden geen officieel Certificate of Competence hebben gekregen, konden dit op basis van het opleidingscertificaat aanvragen tot 1 juli Beveiligingsoefeningen Om de implementatie en het bewustzijn met betrekking tot de ISPS-code te waarborgen en om de bemanning adequaat en voldoende getraind te houden, dienen er aan boord beveiligingsoefeningen uitgevoerd te worden: standaard elke 3 maanden en daarnaast bij een wisseling van meer dan 25% van de bemanning. Hiervan dient een registratie bijgehouden te worden. Toegangscontrole Een essentieel onderdeel van de beveiliging van het schip is de toegangscontrole. In het scheepsbeveiligingsplan staat omschreven hoe onder de verschillende beveiligingsniveaus de toegangscontrole dient te worden uitgevoerd. Dit kan variëren van het registreren van bezoekers in een logboek tot het fouilleren van iedereen die aan boord stapt. Bij de inspecties is speciaal gelet op het volgende:kan je het schip oplopen zonder aangesproken te worden? Wordt er toezicht gehouden op de restricted areas en de omgeving van het schip? Wordt er toezicht gehouden op de behandeling van lading en scheepsvoorraden? Continuous Synopsis Record Het Continuous Synopsis Record (CSR) is een overzicht van de registratie van het schip en alle partijen (zoals eigenaar, beheerder, klassenbureau, RSO, etc.) die bij het schip betrokken zijn. Dit document dient gedurende de tijd dat het schip in de vaart is aan boord te worden gehouden (conform IMO-resolutie A.959(23)). Zo is het voor een controlerende autoriteit eenvoudig om snel een overzicht van de registratiehistorie sinds 1 juli 2004 van het schip in te zien. Ship Security Alert System (SSAS) Vanaf de eerste radio-inspectie na 1 juli 2006 zijn alle SOLAS schepen met een tonnage boven de 500 GT, verplicht om een Ship Security Alert System (SSAS, noodmelding) aan boord te hebben. Tijdens de relevante inspectieperiode dienden alle schepen een goedgekeurd SSAS aan boord te hebben. Pagina 13 van 16

14 2. Bijlage 2 - Inspectieformulier INSPECTIE RAPPORT MARITIME SECURITY NL SCHEPEN Plaats inspectie.. Datum inspectie Scheepsnaam Scheepstype. ID NR IMO nummer. EU-verordening 725/2004 (incl. ISPS-Code), Schepenwet A Schepenbesluit 2004 Scheepsbeheerder (ISM) IMO Unique Company number.. Erkende veiligheidsorganisatie (RSO). Is er een origineel geldig internationaal scheepsbeveiligingscertificaat 1 (ISSC) of interim ISSC aan boord, uitgegeven door de RSO of de Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW)? 2 Is er een gekwalificeerde Ship Security Officer (SSO) aan boord? Zijn beveiligingsoefeningen gehouden binnen de verplichte termijnen 3 (incl. bij bemanningwisselingen)? Dit moet aan boord geregistreerd zijn. Is er adequate toegangscontrole tot het schip conform het 4 scheepsbeveiligingsplan (SSP)? Is er een complete file van originele Continuous Synopsis Record (CSR) 5 aan boord? 6 Is er een goedgekeurd Ship Security Alert System (SSAS) aan boord? ja nee nvt actie Actie door of via de IVW betreffende bovenstaande vragen 1. directe actie aan boord om constatering te verhelpen; 2. geen directe actie aan boord, Opvolging via kantoor IVW en Reder; 3. waarschuwing: Indien bij een volgende inspectie niet in orde, kan aanhouding volgen; 4. vervolginspectie door: IVW / RSO/ Anders*..; 5. aanhouding op basis van beveiligingsredenen; 6. PSO ingelicht. Eventuele overige acties (voor zover bekend) 1. aanhouding door de IVW op andere gronden; 2. door Bevoegde Autoriteit **: beperkingen werkzaamheden/ bewegingen in haven; 3. door Bevoegde Autoriteit **: verwijdering uit de haven; 4. overig, nl:. Naam van inspecteur/ controleur... Handtekening Pagina 14 van 16

15 3. Bijlage 3 Toelichting Inspectierapport Het inspectierapport is opgesteld op basis van de PSC security rapportages vanuit Paris MOU, met enige wijzigingen. Er wordt waar mogelijk gerefereerd aan EU verordening 725/ 2004, omdat deze leidend is. De ISPS code is hierin integraal opgenomen en er zijn zelfs strengere eisen gesteld. In zijn algemeenheid geldt dat artikel 24, lid 2 van het Schepenbesluit 2004 van toepassing is. Nr Referentie Uitleg 1 SOLAS 74 Ch XI-2 reg 4.2 Schepenbesluit 2004, Art 9.1, Art 28 en Art 29 Speerpunt van de Code: er dient een origineel, geldig en correct (actueel) International Ship Security Certificate aan boord te zijn. 2 STCW 78 Regulation VI/5 Schepenbesluit 2004, Art 50.2 Zie ook: interpretatieoverzicht 1 onderdeel e, no ISPS Code Part A, par 10 en 13.4 ISPS Code Part B, par ISPS Code Part B, par t/m 13.7 (13.6 en 13.7 zijn verplicht door EU) Schepenbesluit 2004, art 63.2 Beleidsregel Veiligheid Zeeschepen Art. 2.9, Zie ook: interpretatie overzicht onderdeel f, no 60, Betrokkenen dienen te kunnen bewijzen dat een training is gevolgd die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de STCW- Code, onder Regulation VI/5. Dit kan door middel van een certificaat, afgegeven door een door ons erkend opleidingsinstituut, waarop de verwijzing naar STCW Reg VI/5 staat aangegeven. Beveiligingsoefeningen dienen minimal 1 maal per 3 maanden te worden uitgevoerd. Aanvullend dient er ook een beveiligingsoefening te worden uitgevoerd, indien in één keer meer dan 25% van de bemanning is gewisseld. Voor personeel dat nog niet eerder heeft meegedaan in een beveiligingsoefening aan boord van desbetreffend schip, dient deze oefening binnen één week vanaf de bemanningswisseling plaats te hebben. De SSO is de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering hiervan. Iedere 12 tot maximaal 16 maanden dient er een exercise uitgevoerd te zijn waarbij o.a. de CSO en andere derde partijen bij betrokken zijn geweest. 4 ISPS Code Part A, par Kun je het schip oplopen zonder dat er iemand naar je toekomt die vraagt wat je komt doen? Let hierbij op: ISPS Code Part A, par 7.2.3: Is er toezicht op het aanboord gaan van personen met hun bezittingen? Vindt er een correcte ID controle plaats en worden de bezoekers in een logboek geschreven? ISPS Code Part A, par 7.2.4: Is er toezicht op de restricted areas van het schip, of zijn deze afgesloten? ISPS Code Part A, par 7.2.5: Is er toezicht op het dek en omgeving van het schip? ISPS Code Part A, par 7.2.6: Is er toezicht op behandeling van lading en scheepsvoorraden? ISPS Code Part A, par 7.2.7: Zijn beveiligingscommunicatiemiddelen, indien van toepassing, direct beschikbaar? Schepenbesluit 2004, art & Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel f, no 56 Is de toegangscontrole conform het security level van de havenfaciliteit en zoals omschreven in het Ship Security Plan. Bij SL 2 of 3 eerst contact opnemen met kantoor! 5 SOLAS 74 Ch XI-1, reg 5 Schepenbesluit 2004, Art Indien het schip onder NL-vlag is, dan geeft IVW/Scheepvaart deze af. Zie voor verdere toelichting details en procedures IMO 1 Voor een overzicht van alle interpretaties op Security gebied, zie Pagina 15 van 16

16 Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel d, no 48 6 SOLAS 74 Ch XI-2, reg 6 Schepenbesluit 2004, art. 44 Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel d, no 55 & 36 en onderdeel e, no 31 &40 Resolutie A.959(23). Let vooral ook op de continuïteit van de volgnummers, en de CSR s moeten origineel zijn. Als het schip eerst buitenlandse vlag was zijn de eerder afgegeven CSR s van de buitenlandse vlaggenstaten. Zie de interne instructie Procedures en Richtlijnen CSR. Alleen checken: Elk SOLAS schip onder Nederlandse vlag dient in het bezit te zijn van een werkend en goedgekeurd Ship Security Alert System (SSAS). Is het aan boord en werkend? Wordt het regelmatig getest? Testgegevens in logboek? Is het door de RSO bekeken? Pagina 16 van 16

17 Dit is een uitgave van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Postbus LR Den Haag

Security Rapportage 2008

Security Rapportage 2008 Security age 2008 Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen in 2008 1 van 14 Datum Security age 2008 Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen in 2008 Inspectie Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen

Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen Rapportage Datum 28 september 2007 Rapportage Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezichteenheid Zeevaart Unit Inspectie Vlaggenstaat INHOUD: 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Analyse Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen

Analyse Security inspecties aan boord van Nederlandse schepen 1 Datum aan boord van Nederlandse schepen Unit Inspectie Vlaggenstaat 2 INHOUD: 1 INLEIDING 3 2 DOELSTELLING 4 3 WERKWIJZE 5 4 ANALYSE INSPECTIERESULTATEN 6 Scheepsbeveiligingscertificaat 6 Overeenstemming

Nadere informatie

Handhaving van de ISPS-code Rapportage van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot.

Handhaving van de ISPS-code Rapportage van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot. Datum age van security gerelateerde handhaving op de Nederlandse vloot. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handhavingcommunicatie 5 3. Reacties Nederlandse scheepsbeheerders op brieven 6 4. Werkwijze 7

Nadere informatie

Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart

Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart Interpretaties Nederlandse overheid m.b.t. weten regelgeving Security in de scheepvaart Versie 3.1 Datum 9 mei 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Scheepvaart Contact Meld-

Nadere informatie

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan?

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan? Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1 Waar komen al die regels vandaan? De belangrijkste organisaties die zich bezig houden met maritieme regelgeving zijn: IMO (International Maritime Organization) - Veiligheid

Nadere informatie

Zeerecht (GZV Blok 5)

Zeerecht (GZV Blok 5) Zeerecht (GZV Blok 5) 1 Inklaren (Immigratie & Douane) Schip, lading, personen en goederen Formaliteiten per land verschillend (zie: pilots) Binnen de Europese Unie afspraken over de formaliteiten Wereldwijde

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.5.2015 COM(2015) 195 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 789/2004 betreffende de overdracht

Nadere informatie

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: WET van 30 juni 2004, houdende vaststelling van regels voor maritieme beveiliging (Wet Maritieme Beveiliging) DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is

Nadere informatie

MOBI PROCES BESCHRIJVING

MOBI PROCES BESCHRIJVING MOBI METHODIEK VOOR EEN OBJECTIEVE BEVEILIGINGSINVENTARISATIE PROCES BESCHRIJVING HAVENBEDRIJF AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE MOBI voor havenfaciliteiten... 2 INLEIDING... 2 ALGEMEEN... 2 PROCES SCHEMA... 5 BIJLAGEN...

Nadere informatie

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart Zeerecht GZV (1) Even voorstellen Fokko Snoek Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart fsnoek@xs4all.nl Wetboek van Koophandel - Artikel 367: De kapitein, vernemende dat de vlag, waaronder

Nadere informatie

Maritime Single Window ISPS melding. Aan de slag Quick user guide

Maritime Single Window ISPS melding. Aan de slag Quick user guide Maritime Single Window ISPS melding Aan de slag Quick user guide 1. Inleiding In het kader van de Europese richtlijn 2010/65 moet elke lidstaat een Maritime Single Window hebben waarin alle verplichte

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Datum Contactpersoon Doorkiesnummer Bijlage(n) Onderwerp Zeilende zeegaande schepen onder Register Holland Uw kenmerk Geachte heer, mevrouw, Doel U te informeren over de mogelijkheden en de procedures

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 35 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van het Besluit van houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

Eindrapportage Toezicht Bemanning

Eindrapportage Toezicht Bemanning Datum Eindrapportage Toezicht Bemanning Unit Inspectie Vlaggenstaat 2 0 MANAGEMENTSAMENVATTING In de periode 1 april 2006 tot 1 mei 2007 zijn 198 inspecties uitgevoerd in het kader van het inspectieprogramma

Nadere informatie

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen

Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Informatiebulletin STCW Manila-wijzigingen Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Manila Amendments Inleiding STCW Manila-wijzigingen De Manila-wijzigingen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan alle reders van zeegaande zelicharterschepen en andere belanghebbenden (per email, lijst beschikbaar bij ILT) Weena

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 835 Invoering van de verplichting voor scheepseigenaren om een verzekering te hebben voor het schip en hiervan een bewijs aan boord te hebben

Nadere informatie

SafeSeaNet Infodag. Port State Control het Nieuwe Inspectie Regime en THETIS. Inspectie Verkeer en Waterstaat

SafeSeaNet Infodag. Port State Control het Nieuwe Inspectie Regime en THETIS. Inspectie Verkeer en Waterstaat SafeSeaNet Infodag Port State Control het Nieuwe Inspectie Regime en THETIS Inhoud Port State Control Het Nieuwe Inspectie Regime (NIR) Inspectieverplichting Selectie van schepen Scheepsrisicoprofiel THETIS

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 92 Wet van 22 februari 2017 tot wijziging van de Wet havenstaatcontrole met betrekking tot toezicht aan boord van schepen onder buitenlandse

Nadere informatie

rt state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport

rt state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport Port state control De veiligheidscommissie Maritime research Onderzoeksrapport Projectleden: Projectbegeleider: Opleiding: Niek van Moorsel Frank Woltman Jop Boiten Dhr. G.H. Scheepstra HBO Maritiem officier

Nadere informatie

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2011 Versie 0.3 Datum 5 juni 2012 Status Definitief 5 juni 2012 Colofon Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole

De ingenieur in de Scheepvaartcontrole De ingenieur in de Scheepvaartcontrole FOD Mobiliteit en Vervoer FOD Mobiliteit en Vervoer Directoraatgeneraal Maritiem Vervoer Beleidsondersteuning Directie Exploitatie, beveiliging en havenaangelegenheden

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein - Inspectieresultaten 2010 31 augustus 2011 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 6 Besluit van 5 december 2000, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 (toevoeging van bepalingen inzake de registratie van opvarenden

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29.11.2002 L 324/53 RICHTLIJN 2002/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 november2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 11 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 19 januari 2012, nr. IENM/BSK-2011/173620, houdende vaststelling tarieven havenstaatcontrole

Nadere informatie

1. Port State Control (PSC, Havenstaatcontrole)

1. Port State Control (PSC, Havenstaatcontrole) Dictaat Zeerecht - Aanvulling 2 1. Port State Control (PSC, Havenstaatcontrole) Opmerking Vanaf 1 januari 2011 gelden er nieuwe regels voor Port State Control, omdat op die datum het zgn. "New Inspection

Nadere informatie

Rapportage Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2006

Rapportage Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2006 Rapportage Datum Rapportage Analyse aanhouding Nederlandse Unit Inspectie Vlaggenstaat 2 0 MANAGEMENT SAMENVATTING De schepen onder Nederlandse vlag doen havens aan over de gehele wereld en zijn onderhevig

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 maart 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0304 (E) 6183/16 MAR 50 TRANS 46 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD inzake

Nadere informatie

Beleidsregel veiligheid zeeschepen.

Beleidsregel veiligheid zeeschepen. Beleidsregel veiligheid zeeschepen. Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie gelet op artikel 4:8, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, Besluit: Artikel. Toepassing van resoluties en circulaires

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein

Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein Veiligheid van speeltoestellen op het schoolplein inspectieresultaten 2009 Factsheet 28 mei 2010 Speeltoestellen op scholen - inspectieresultaten 2009 28 mei 2010 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer

Nadere informatie

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk

In het project zijn verder de volgende inspectiepunten meegenomen: -verdrinkingsgevaar, -instructie, -persoonlijke beschermingsmiddelen en -werkdruk projectverslag A27 hotelschepen projectverslag A27-999 Hotelschepen "Arbeids - & Rusttijden Horecapersoneel aan boord van Nederlandse en buitenlandse hotelschepen" Versie: 20 juni 2000 Uitvoeringsperiode:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.533 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- IAO-Verdrag nr. 185 betreffende de identiteitsbewijzen van

Nadere informatie

/ EXT2 BOOKNAME SEQUENCE

<TEXT2> / <BOOKNAME> EXT2 BOOKNAME SEQUENCE Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 5 ADV-11-00024 Advies B en 2600 Port Facility Security Plan Haven Maassluis (Havenbeveiligingsplan) In verband met een wijziging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 284 Besluit van 18 juni 2004, houdende regels met betrekking tot de veiligheid en certificering van zeeschepen (Schepenbesluit 2004) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Toezicht kermisattracties

Toezicht kermisattracties Toezicht kermisattracties Inspectieresultaten van 2016 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving van de veiligheidsregels door kermisexploitanten. Deze controles zijn

Nadere informatie

AFGESCHEEPT! Hoe een zeewaardige traditionele zeilvloot door een falende overheid wordt afgedaan. Een samenvatting van het boek.

AFGESCHEEPT! Hoe een zeewaardige traditionele zeilvloot door een falende overheid wordt afgedaan. Een samenvatting van het boek. AFGESCHEEPT! Hoe een zeewaardige traditionele zeilvloot door een falende overheid wordt afgedaan. Een samenvatting van het boek. Dit voorjaar vertrekt de grootste professionele en zeegaande zeilvloot van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 713 Regels ten aanzien van het veilig laden en lossen van zeeschepen (Wet laden en lossen zeeschepen) Nr. 8 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZEEVERVOER: VERKEER EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Een aantal EU-richtlijnen en -verordeningen, en in het bijzonder de drie wetgevingspakketten die zijn aangenomen na de rampen met de olietankers Erika en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF. Eerste onderzoek RAPPORT VAN BEVINDINGEN MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VERLOF Eerste onderzoek Basisschool De Wingerd Plaats : Lelystad Gemeente : Lelystad BRIN-nummer : 15FM-C1 Onderzoeksnummer : 292716 Datum onderzoek

Nadere informatie

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP)

Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN. zeehavens Amsterdam. 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Sanitair afval Olie Huisvuil Chemicaliën AFGIFTE SCHEEPSAFVAL IN zeehavens Amsterdam 1 november 2004 start uitvoering Haven Afvalstoffen Plan (HAP) Schonere zee, goed geregeld Een schonere zee via een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16846 23 juni 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/112915,

Nadere informatie

Rapport Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2008

Rapport Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2008 Datum Analyse aanhouding Nederlandse schepen in het buitenland 2008 Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezichteenheid Zeevaart Unit Vlaggenstaat Datum Paginanummer 2 van 33 1 MANAGEMENT SAMENVATTING 3 2

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 29.4.2004 L 129/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 724/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 maart 2004 tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 794 Implementatie van de wijzigingen van de Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, die door de Internationale Arbeidsconferentie

Nadere informatie

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 SOLAS wegen van containers Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 Ports & Terminals Team AKD Jos van der Meché Stefanie Roose Erik Dans Transport & Energy Transport & Energy Overheid en Onderneming 2 Agenda

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 02-09- 2015 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging.

De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging. De impact van de Europese Unie op de havenbeveiliging. 29/04/2015 Rik Verhaegen Havenkapitein-commandant Agenda 1. Dreigingen: Terrorisme 2. EU DG Move: 725/2004 3. EU DG Move: Richtlijn 2005/65/EC 4.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1408 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens

Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens Taken Federale overheid maritieme aangelegeheden en havens Permanente vorming havenbeheer Peter Claeyssens De missie Mobiliteit Grondstoffen Energie Producten Maritieme mobiliteit 18-02 -15 2 De missie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.6.2006 COM(2006) 288 definitief 2003/0103 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de

Nadere informatie

4 Internationale Regelgeving

4 Internationale Regelgeving PDF created: 2016/12/24 17:56 1/11 4 Internationale Regelgeving 4 Internationale Regelgeving 4.1 Inleiding Het karakter van een internationale afspraak wordt vaak verkeerd begrepen. Het is geen internationale

Nadere informatie

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3

Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden. 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-4. gzv-4. gzv-2 kzv-3 Zeerecht GZV (4) Werk- en rusttijden 4 op 4 af? 5 op 7 af 8 op 4 af? 4 op 8 af 4 op 8 af? 14 op 14 af? gzv-2 kzv-3 1 Oefeningen gzv-3 Oefeningen Verplichte oefeningen: Brand Schip verlaten (evacuatie)

Nadere informatie

nota Handhavingsbeleid ATB-v

nota Handhavingsbeleid ATB-v 1 - nota Handhavingsbeleid ATB-v Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 3500 BM Utrecht T 070 456 41 31 F 070 456 41 99 www.ivw.nl Contactpersoon A.J. Cornelisse T 06 557 44 686 adriaan.cornelisse@ivw.nl 8

Nadere informatie

Milieurapportage Zeevaart 2010

Milieurapportage Zeevaart 2010 Milieurapportage Zeevaart 2010 Milieurapportage Zeevaart 2010 Datum 05 september 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer en Waterstaat/Scheepvaart Informatie Informatiecentrum

Nadere informatie

Brussel, 8 juli _JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging. Aanbeveling

Brussel, 8 juli _JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging. Aanbeveling Brussel, 8 juli 2004 070804_JPM_Aanbeveling_Havenbeveiliging Aanbeveling van de Vlaamse Havencommissie over het voorstel van richtlijn van de Europese Commissie betreffende de verhoging van de veiligheid

Nadere informatie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie

VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie Monsterboekje Medische Keuring Aankomend gezel VAARBEVOEGDHEDEN KOOPVAARDIJ versie 05-12-2016 LVA: lijst van afkortingen ETO: Electrotechnisch Officier GT: Gross Tonnage H: Hoofdwerktuigkundige KW: Kilo

Nadere informatie

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief

Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010. Datum 16 mei 2011 Status Definitief Asbestonderzoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen deelproject asbestobjecten 2010 Datum 16 mei 2011 Status Definitief Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Milieugevaarlijke Stoffen Nieuwe

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 27 november 2OO8 2 Ons kenmerk DCLM-2008 /2074 Onderwerp certificering zeegaande traditionele zeilschepen Bijlage(n) Uw kenmerk

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0

Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Informatiebijeenkomst Melding Schip 2.0 Iwan van der Wolf Algemeen Directeur Service Connector Melding Schip 2.0 Programma 19 januari 2016 Amsterdam 15:00-15:10 Welkom Iwan van der Wolf, Algemeen Directeur

Nadere informatie

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht) Deze BasisInspectieModule (BIM) is opgesteld aan de hand van de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening en is

Nadere informatie

Analyse Aanhoudingen Nederlandse schepen in het buitenland Datum 25 februari 2010 Status

Analyse Aanhoudingen Nederlandse schepen in het buitenland Datum 25 februari 2010 Status Analyse Aanhoudingen Nederlandse schepen in het buitenland 009 Datum 5 februari 010 Status Colofon Uitgegeven door IVW-Scheepvaart Informatie Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 009 Telefoon

Nadere informatie

Maritime Single Window

Maritime Single Window Maritime Single Window Snelle upload van de 10 vorige havenfaciliteiten in de ISPS melding Inland reizen Aan de slag Quick user guide 1. Inleiding In het kader van de Europese richtlijn 2010/65 moet elke

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824

Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Definitief Inspectierapport De Paddestoel (BSO) Ambachtsmark 61 1355 EE ALMERE Registratienummer: 169651824 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectiebezoek: 15-10-2013

Nadere informatie

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2010

Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2010 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2010 Analyse Aanhoudingen NL-schepen in het buitenland 2010 Datum 25 mei 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door IVW/Scheepvaart Informatie Informatiecentrum

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Regeling veiligheid zeeschepen

Regeling veiligheid zeeschepen VW Regeling veiligheid zeeschepen Regeling houdende nadere regels met betrekking tot de veiligheid en certificering van in Nederland geregistreerde zeeschepen, alsmede regels met betrekking tot de veiligheid

Nadere informatie

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

De Inspecteur-Generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, code IB02-SPEC37 versie 05 Inwerkingtreding: 15 februari 2017 pag. 1 van 6 De Minister van Versie Datum vaststelling Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ De Nederlandse Voedsel en Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen

Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Veiligheid van speeltoestellen bij speeltuinverenigingen Inspectieresultaten 2009 Factsheet 26 augustus 2010 Speeltoestellen bij speeltuinverenigingen - inspectieresultaten 2009 26 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN

Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Inspectierapport Dikkertje Dap (BSO) Paulus Potterstraat 6 7204CV ZUTPHEN Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland Datum inspectiebezoek: 03-05-2013 In opdracht van gemeente: ZUTPHEN Inhoudsopgave

Nadere informatie

abcdefgh Goederenvervoer

abcdefgh Goederenvervoer abcdefgh Goederenvervoer abcdefgh Goederenvervoer Communicatiehandleiding security zeehavens en zeescheepvaart augustus 2004 Uitgegeven door: Task Force Security Directoraat-Generaal Goederenvervoer Postbus

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Inspectierapport Meijer (VGO) Spieghelstraat 7 3521XL UTRECHT Registratienummer: 175044508

Inspectierapport Meijer (VGO) Spieghelstraat 7 3521XL UTRECHT Registratienummer: 175044508 Inspectierapport Meijer (VGO) Spieghelstraat 7 3521XL UTRECHT Registratienummer: 175044508 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectiebezoek: 17-12-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Maritime Research 2015

Maritime Research 2015 Maritime Research 2015 De veiligheidscommissie aan boord. Begeleider: dhr. G. Scheepstra Door: Leonard Muilwijk Sander Cords Wiebren Munk 05-06-2015 Versie: 1.4 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 3 Samenvatting

Nadere informatie

A. Optimalisering inzet Vessel Protection Detachments (VPD s) voor schepen onder Koninkrijksvlag

A. Optimalisering inzet Vessel Protection Detachments (VPD s) voor schepen onder Koninkrijksvlag Deze notitie bevat een viertal elementen die de KVNR, Nautilus Int. en de NVKK gezamenlijk graag onder uw aandacht willen brengen ten behoeve van het AO piraterij 10 november 2011. De elementen betreffen:

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Inspectie Verkeer en Waterstaat. Jaarbericht 2002

Inspectie Verkeer en Waterstaat. Jaarbericht 2002 Inspectie Verkeer en Waterstaat Jaarbericht 2002 Inhoudsopgave 1 Inleiding.. 3 2 2.1 2.2 2.3 Water.. Koopvaardij Binnenvaart Visserij 5 5 22 3 3.1 3.2 3.3 3.4 Lucht.. Veiligheid en Security Infrastructuur

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Inspectierapport Nader Onderzoek. Kinderopvang Parvaneh (kinderdagverblijf)

Inspectierapport Nader Onderzoek. Kinderopvang Parvaneh (kinderdagverblijf) Inspectierapport Nader Onderzoek Kinderopvang Parvaneh (kinderdagverblijf) Toezichthouder: Mw. F.E.M. de Klerk Opdrachtgever: Stadsdeel West Datum: 22 december 2010 Reden toezicht: nader onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Port State Control, ISM-code

Port State Control, ISM-code Port State Control, ISM-code Op welke wijze heeft de ISM-code zich ontplooid in de huidige bedrijfsvoering van rederijen waarvan de schepen binnen de ParisMOU varen? Tim Verdoorn & Bjorn Kouwenberg 8-6-2015

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie

Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie Wat doet de Arbeidsinspectie? Alles over de taken en werkwijze van de Arbeidsinspectie 1 De Arbeidsinspectie in het kort De Arbeidsinspectie (AI) maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Metselaar, K. (Kees) - DGLM

Metselaar, K. (Kees) - DGLM pagina 1 van I Metselaar, K. (Kees) - DGLM L{ Van: Jaap Baalbergen [baal bergen@bbz-charter. nl] Verzonden: maandag 13 oktober 2008 21:39 Aan: GG: Huyser, R.W. (Rob) - DGLM Metselaar, K. (Kees) - DGLM;

Nadere informatie

Inspectierapport Peuter Bas (PSZ) Dakotaweg 65 Capelle aan den IJssel

Inspectierapport Peuter Bas (PSZ) Dakotaweg 65 Capelle aan den IJssel Inspectierapport Peuter Bas (PSZ) Dakotaweg 65 2905AB Capelle aan den IJssel Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Capelle aan den IJssel Datum inspectie: 31-08-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden en oplossingen bij private beveiliging aan boord

Verantwoordelijkheden en oplossingen bij private beveiliging aan boord Verantwoordelijkheden en oplossingen bij private beveiliging aan boord samengesteld door de Nederlandse Vereniging van s ter Koopvaardij NVKK april 2014 Prioriteit Onderwerp Verantwoordelijkheid Oplossing

Nadere informatie

Het Europees Parlement heeft op 29 maart 2007 zijn standpunt in eerste lezing bepaald.

Het Europees Parlement heeft op 29 maart 2007 zijn standpunt in eerste lezing bepaald. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 oktober 2008 (08.10) (OR. fr, en) 13594/08 Interinstitutioneel dossier: 2005/0236 (COD) MAR 148 E V 611 CODEC 1232 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam. [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom)

Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam. [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom) 1 Spreektekst minister Schultz bij jaarvergadering KVNR, 13 november in Rotterdam [Mw. T. Netelenbos heeft eerst woord van welkom) Dames en heren, Wat een geweldige dynamische wereld is de maritieme sector!

Nadere informatie

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training

APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken. Training APICS-LOKET voor scheepsagenten en waterklerken Training Waarom deze cursus? 1 In deze cursus leert u niet waarvoor u de applicatie ZEEVAARTRECHTEN moet gebruiken: opgave van facturatie-onderrichtingen

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Inspectierapport Arthemis (KDV) Springweg 102E 3511VV UTRECHT Registratienummer 189511898

Inspectierapport Arthemis (KDV) Springweg 102E 3511VV UTRECHT Registratienummer 189511898 Inspectierapport Arthemis (KDV) Springweg 102E 3511VV UTRECHT Registratienummer 189511898 Toezichthouder: GG&GD Utrecht In opdracht van gemeente: UTRECHT Datum inspectie: 15-12-2014 Type onderzoek : Nader

Nadere informatie

VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE

VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE VEMINDERING AANHOUDINGEN NEDERLANDSE SCHEPEN IN SPANJE A.D. McPherson & H.R. Veldhuis West-Terschelling 2015 Maritiem Instituut Willem Barentz 1 INHOUDSOPGAVE 2 Samenvatting... 2 3 Inleiding... 5 4 Afkeuring

Nadere informatie