Securityrapportage zeevaart 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Securityrapportage zeevaart 2010"

Transcriptie

1 Securityrapportage zeevaart 2010

2 2 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief

3 Securityrapportage zeevaart 2010 Datum 18 april 2011 Status Definitief

4 Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer en Waterstaat/Scheepvaart Informatie Informatiecentrum Inspectie Verkeer en Waterstaat Telefoon Fax Uitgevoerd door Handhaving Zeevaart Opmaak Datum Status Definitief Versienummer Versie 3 Pagina 4 van 16

5 0 Samenvatting Het toezicht op regelgeving over security voor zeeschepen, behoort tot de taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Deze taak werd door de inspectie in 2010 uitgevoerd als onderdeel van het inspectieprogramma Vlaggenstaat op Nederlandse schepen. Conclusies Over het geheel genomen kan de naleving van securityregels op zeeschepen goed tot zeer goed genoemd worden. Sinds 2005 zijn er consistent dalende trends in de overtredingspercentages waarneembaar, waarbij op alle geïnspecteerde onderdelen de overtredingspercentages rond de 5% of minder zijn uitgekomen. Op de onderdelen certificaten, ship security officer en ship security alert system zijn de overtredingspercentages zelfs op nul uitgekomen. Maatregelen bij tekortkomingen zijn zowel internationaal als nationaal relatief streng. Aangenomen mag worden dat het huidige nalevingsniveau het gevolg is van dit strenge beleid. Maatregelen De internationale aandacht voor security en de naleving van de regelgeving op dit gebied is onveranderd hoog. Dit blijkt onder meer uit de regelmatig terugkerende inspecties van de Europese Commissie en de zeer strenge maatregelen die bijvoorbeeld de Verenigde Staten neemt bij tekortkomingen. Wanneer de aandacht voor security verslapt, zullen de gevolgen voor de Nederlandse vloot dan ook onmiddellijk merkbaar zijn, bijvoorbeeld door een hogere inspectiedruk en economische gevolgen voor de vervoerssector. Dit geldt ook als er slechts een aantal schepen onder Nederlandse vlag op dit gebied slechte prestaties levert. Dit gegeven verantwoordt een voortzetting van het inspectieprogramma en het bijbehorende strenge handhavingsbeleid in Dit ondanks de goede tot zeer goede naleving op de geïnspecteerde schepen. Eind 2010 en begin 2011 is het gehele Inspectieprogramma Vlaggenstaat herzien en meer op basis van risicoanalyse vormgegeven. Uitvoering van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat vindt vanaf 2011 plaats. Het onderdeel security blijft deel uit maken van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat. Meer informatie over het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat is te vinden op Pagina 5 van 16

6 Inhoud 0 Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Security-inspecties aan boord van Nederlandse zeeschepen in Doel van het inspectieprogramma Resultaten en trends Resultaten Trends Werkwijze Nederlandse schepen aangehouden in het buitenland Meldingen zeevarenden Conclusies Aanbeveling 11 3 Bijlagen Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen Bijlage 2 - Inspectieformulier Bijlage 3 Toelichting Inspectierapport 15 Pagina 6 van 16

7 1 Inleiding In december 2002 heeft de International Maritime Organization (IMO) de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-code) bekrachtigd. Het doel van deze Code is verbetering van de beveiliging van de internationale handel door het nemen van beveiligingsmaatregelen op zeeschepen, zeehavengebieden en daarin gelegen overslagterminals tegen onder andere terrorisme. Naast de ISPS code heeft de Europese Unie een verordening (725/2004) opgesteld. Hierin staan aanvullende eisen (onder meer verplichtstelling van door de ISPS code aangeraden voorschriften) voor de scheepsbeveiliging. Bovengenoemde internationale wetgeving is voor zover het om Nederlandse schepen gaat geïmplementeerd in het Schepenbesluit 2004 en de Regeling Veiligheid Zeeschepen. Het toezicht op regelgeving voor security voor zeeschepen, behoort tot de taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Deze taak werd uitgevoerd als onderdeel van het inspectieprogramma op Nederlandse schepen. Doelstelling Doel van dit rapport is het rapporteren van de inspectieresultaten over 2010 van security-inspecties aan boord van Nederlandse schepen. Afbakening Het inspectieprogramma security was in 2010 gericht op Nederlandse zeeschepen van 500 GT (gross ton) en meer. Er zijn geen passagiersschepen geïnspecteerd. Pagina 7 van 16

8 2 Security-inspecties aan boord van Nederlandse zeeschepen in Doel van het inspectieprogramma Toezicht houden op de naleving van regelgeving met betrekking tot security aan boord van Nederlandse schepen. 2.2 Resultaten en trends Resultaten International Ship Security Certificate (ISSC) Bepaling Is een geldig ISSC of interim ISSC aan boord Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Aanwezigheid gekwalificeerde Ship Security Officer (SSO) Bepaling Is er een gekwalificeerde SSO aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Beveiligingsoefeningen (drills) Bepaling Zijn drills tijdig gehouden? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 178 (95%) Niet in orde 10 (5%) Toegangscontrole Bepaling Is er adequate toegangscontrole tot het schip? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 178 (95%) Niet in orde 10 (5%) Continuous Synopsis Record (CSR) Bepaling Is er een compleet dossier van het CSR aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde 183 (97% Niet in orde 5 (3%) Pagina 8 van 16

9 Ship Security Alert System (SSAS) Bepaling Is er een goedgekeurd SSAS aan boord? Aantal geïnspecteerde schepen In orde (100%) Niet in orde 0 (0%) Trends trends 25% 20% Overtredingspercentage 15% 10% 5% 0% Jaar Geen geldig ISSC aan boord Drills en excercises niet gehouden Geen volledig CSR aan boord Geen SSO aan boord Onvoldoende toegangcontrole Geen SSAS aan boord Pagina 9 van 16

10 2.3 Werkwijze Vanaf 1 juli 2004 dienen volgens de ISPS-code de volgende typen schepen, welke internationale reizen ondernemen, aan de code te voldoen, en dus in het bezit te zijn van het International Ship Security Certificate (ISSC); 1. Passagiersschepen, inclusief high speed passenger craft; 2. Vrachtschepen, inclusief high speed craft van 500 gross ton en groter; 3. Mobile offshore drilling units. Tijdens het inspectieprogramma is onaangekondigd een brede selectie van Nederlandse koopvaardijschepen geïnspecteerd. De IVW heeft voor de inspecties een inspectierapport ontwikkeld met bijbehorende toelichting (zie bijlage 2 en 3). De resultaten van de inspecties worden weergegeven in hoeveelheden overtredingen per onderwerp. Bij constatering van het niet naleven van wet- en regelgeving heeft de IVW geïntervenieerd. De scheepsbeheerder diende, afhankelijk van de ernst van de overtreding, direct of binnen een vastgestelde termijn, corrigerende maatregelen te nemen. Aan boord werd een inspectierapport achtergelaten waarop de gebreken zijn vermeld. Zodra de tekortkomingen verholpen waren, moest de scheepsbeheerder dit melden aan de IVW. Indien er tijdens volgende inspecties blijkt dat de scheepsbeheerder hier onvoldoende invulling aan heeft gegeven, kunnen er zwaardere sancties volgen zoals aanhouding op grond van de Schepenwet. 2.4 Nederlandse schepen aangehouden in het buitenland In 2010 is één Nederlands schip in het buitenland aangehouden. De aanhoudingsgrond was een verlopen International Ship Security Certificate. Op het schip waren naast dit certificaat ook andere certificaten verlopen. 2.5 Meldingen zeevarenden Vakbond Nautilus heeft een meldpunt voor klachten van zeevarenden over security. Dit kunnen allerlei klachten zijn, zoals klachten omtrent de onmogelijkheid van walbezoek. Er zijn in 2010 relatief weinig meldingen van problemen van zeevarenden opgetekend. Er zijn via de vakbond Nautilus 4 meldingen binnengekomen over problemen met walbezoek in relatie tot ISPS. Drie van deze meldingen kwamen van Nederlandse schepen in een buitenlandse haven. Één melding ontving Nautilus van een Nederlands schip in een Nederlandse haven. Pagina 10 van 16

11 2.6 Conclusies De resultaten wijzen uit dat over het geheel genomen de naleving van veiligheidsregels op zeeschepen goed tot zeer goed genoemd mag worden. Sinds 2005 zijn er consistent dalende trends in de overtredingspercentages waarneembaar, waarbij op alle geïnspecteerde onderdelen de overtredingspercentages rond de 5% of minder zijn uitgekomen. Op drie onderdelen zijn de overtredingspercentages zelfs op nul uitgekomen. Maatregelen bij tekortkomingen zijn zowel internationaal als nationaal relatief streng. Er wordt bijvoorbeeld relatief snel aangehouden. Aangenomen mag worden dat het huidige nalevingsniveau het gevolg is van dit strenge beleid. 2.7 Aanbeveling De internationale aandacht voor security en de naleving van de regelgeving op dit gebied is onveranderd hoog. Dit blijkt onder meer uit de regelmatig terugkerende inspecties van de Europese Commissie en de zeer strenge maatregelen die bijvoorbeeld de Verenigde Staten neemt bij tekortkomingen. Wanneer de aandacht voor security verslapt, zullen de gevolgen voor de Nederlandse vloot dan ook onmiddellijk merkbaar zijn. Zo zal bijvoorbeeld de inspectiedruk voor Nederlandse schepen hoger worden en kan het economische gevolgen voor de vervoerssector hebben. Dit geldt ook als er slechts een aantal schepen op dit gebied slechte prestaties levert. Door dit gegeven is dan ook voortzetting van het inspectieprogramma en het bijbehorende strenge handhavingsbeleid in 2011 aan te bevelen, ondanks de goede tot zeer goede naleving op de geïnspecteerde schepen. Eind 2010 en begin 2011 is het gehele Inspectieprogramma Vlaggenstaat herzien en meer op basis van risicoanalyse vormgegeven. Uitvoering van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat zal in 2011 plaats gaan vinden. Het onderdeel security blijft onderdeel van het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat. Meer informatie over het vernieuwde Inspectieprogramma Vlaggenstaat is te vinden op Pagina 11 van 16

12 3 Bijlagen Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen Bijlage 2 Inspectieformulier Bijlage 3 Toelichting bij inspectieformulier Pagina 12 van 16

13 1. Bijlage 1 Toelichting inspectieonderwerpen International Ship Security Certificate Alle schepen die dienen te voldoen aan de ISPS-code moeten zijn voorzien van een (interim) International Ship Security Certificate (ISSC). Het niet aan boord hebben van een geldig ISSC kan direct leiden tot aanhouding van het schip. Aanwezigheid gekwalificeerde Ship Security Officer Op elk ISPS-plichtig schip dient een Ship Security Officer (SSO) aanwezig te zijn, die voldoet aan de kwalificaties op het gebied van kennis en training zoals gesteld in de ISPS Code en het STCW verdrag. Per 1 januari 2008 moet de SSO in het bezit zijn van een Certificate of Competence, na het volgen van een erkende opleiding. SSO s die wel een opleiding hebben gevolgd, maar daarvoor in het verleden geen officieel Certificate of Competence hebben gekregen, konden dit op basis van het opleidingscertificaat aanvragen tot 1 juli Beveiligingsoefeningen Om de implementatie en het bewustzijn met betrekking tot de ISPS-code te waarborgen en om de bemanning adequaat en voldoende getraind te houden, dienen er aan boord beveiligingsoefeningen uitgevoerd te worden: standaard elke 3 maanden en daarnaast bij een wisseling van meer dan 25% van de bemanning. Hiervan dient een registratie bijgehouden te worden. Toegangscontrole Een essentieel onderdeel van de beveiliging van het schip is de toegangscontrole. In het scheepsbeveiligingsplan staat omschreven hoe onder de verschillende beveiligingsniveaus de toegangscontrole dient te worden uitgevoerd. Dit kan variëren van het registreren van bezoekers in een logboek tot het fouilleren van iedereen die aan boord stapt. Bij de inspecties is speciaal gelet op het volgende:kan je het schip oplopen zonder aangesproken te worden? Wordt er toezicht gehouden op de restricted areas en de omgeving van het schip? Wordt er toezicht gehouden op de behandeling van lading en scheepsvoorraden? Continuous Synopsis Record Het Continuous Synopsis Record (CSR) is een overzicht van de registratie van het schip en alle partijen (zoals eigenaar, beheerder, klassenbureau, RSO, etc.) die bij het schip betrokken zijn. Dit document dient gedurende de tijd dat het schip in de vaart is aan boord te worden gehouden (conform IMO-resolutie A.959(23)). Zo is het voor een controlerende autoriteit eenvoudig om snel een overzicht van de registratiehistorie sinds 1 juli 2004 van het schip in te zien. Ship Security Alert System (SSAS) Vanaf de eerste radio-inspectie na 1 juli 2006 zijn alle SOLAS schepen met een tonnage boven de 500 GT, verplicht om een Ship Security Alert System (SSAS, noodmelding) aan boord te hebben. Tijdens de relevante inspectieperiode dienden alle schepen een goedgekeurd SSAS aan boord te hebben. Pagina 13 van 16

14 2. Bijlage 2 - Inspectieformulier INSPECTIE RAPPORT MARITIME SECURITY NL SCHEPEN Plaats inspectie.. Datum inspectie Scheepsnaam Scheepstype. ID NR IMO nummer. EU-verordening 725/2004 (incl. ISPS-Code), Schepenwet A Schepenbesluit 2004 Scheepsbeheerder (ISM) IMO Unique Company number.. Erkende veiligheidsorganisatie (RSO). Is er een origineel geldig internationaal scheepsbeveiligingscertificaat 1 (ISSC) of interim ISSC aan boord, uitgegeven door de RSO of de Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW)? 2 Is er een gekwalificeerde Ship Security Officer (SSO) aan boord? Zijn beveiligingsoefeningen gehouden binnen de verplichte termijnen 3 (incl. bij bemanningwisselingen)? Dit moet aan boord geregistreerd zijn. Is er adequate toegangscontrole tot het schip conform het 4 scheepsbeveiligingsplan (SSP)? Is er een complete file van originele Continuous Synopsis Record (CSR) 5 aan boord? 6 Is er een goedgekeurd Ship Security Alert System (SSAS) aan boord? ja nee nvt actie Actie door of via de IVW betreffende bovenstaande vragen 1. directe actie aan boord om constatering te verhelpen; 2. geen directe actie aan boord, Opvolging via kantoor IVW en Reder; 3. waarschuwing: Indien bij een volgende inspectie niet in orde, kan aanhouding volgen; 4. vervolginspectie door: IVW / RSO/ Anders*..; 5. aanhouding op basis van beveiligingsredenen; 6. PSO ingelicht. Eventuele overige acties (voor zover bekend) 1. aanhouding door de IVW op andere gronden; 2. door Bevoegde Autoriteit **: beperkingen werkzaamheden/ bewegingen in haven; 3. door Bevoegde Autoriteit **: verwijdering uit de haven; 4. overig, nl:. Naam van inspecteur/ controleur... Handtekening Pagina 14 van 16

15 3. Bijlage 3 Toelichting Inspectierapport Het inspectierapport is opgesteld op basis van de PSC security rapportages vanuit Paris MOU, met enige wijzigingen. Er wordt waar mogelijk gerefereerd aan EU verordening 725/ 2004, omdat deze leidend is. De ISPS code is hierin integraal opgenomen en er zijn zelfs strengere eisen gesteld. In zijn algemeenheid geldt dat artikel 24, lid 2 van het Schepenbesluit 2004 van toepassing is. Nr Referentie Uitleg 1 SOLAS 74 Ch XI-2 reg 4.2 Schepenbesluit 2004, Art 9.1, Art 28 en Art 29 Speerpunt van de Code: er dient een origineel, geldig en correct (actueel) International Ship Security Certificate aan boord te zijn. 2 STCW 78 Regulation VI/5 Schepenbesluit 2004, Art 50.2 Zie ook: interpretatieoverzicht 1 onderdeel e, no ISPS Code Part A, par 10 en 13.4 ISPS Code Part B, par ISPS Code Part B, par t/m 13.7 (13.6 en 13.7 zijn verplicht door EU) Schepenbesluit 2004, art 63.2 Beleidsregel Veiligheid Zeeschepen Art. 2.9, Zie ook: interpretatie overzicht onderdeel f, no 60, Betrokkenen dienen te kunnen bewijzen dat een training is gevolgd die voldoet aan de eisen zoals gesteld in de STCW- Code, onder Regulation VI/5. Dit kan door middel van een certificaat, afgegeven door een door ons erkend opleidingsinstituut, waarop de verwijzing naar STCW Reg VI/5 staat aangegeven. Beveiligingsoefeningen dienen minimal 1 maal per 3 maanden te worden uitgevoerd. Aanvullend dient er ook een beveiligingsoefening te worden uitgevoerd, indien in één keer meer dan 25% van de bemanning is gewisseld. Voor personeel dat nog niet eerder heeft meegedaan in een beveiligingsoefening aan boord van desbetreffend schip, dient deze oefening binnen één week vanaf de bemanningswisseling plaats te hebben. De SSO is de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering hiervan. Iedere 12 tot maximaal 16 maanden dient er een exercise uitgevoerd te zijn waarbij o.a. de CSO en andere derde partijen bij betrokken zijn geweest. 4 ISPS Code Part A, par Kun je het schip oplopen zonder dat er iemand naar je toekomt die vraagt wat je komt doen? Let hierbij op: ISPS Code Part A, par 7.2.3: Is er toezicht op het aanboord gaan van personen met hun bezittingen? Vindt er een correcte ID controle plaats en worden de bezoekers in een logboek geschreven? ISPS Code Part A, par 7.2.4: Is er toezicht op de restricted areas van het schip, of zijn deze afgesloten? ISPS Code Part A, par 7.2.5: Is er toezicht op het dek en omgeving van het schip? ISPS Code Part A, par 7.2.6: Is er toezicht op behandeling van lading en scheepsvoorraden? ISPS Code Part A, par 7.2.7: Zijn beveiligingscommunicatiemiddelen, indien van toepassing, direct beschikbaar? Schepenbesluit 2004, art & Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel f, no 56 Is de toegangscontrole conform het security level van de havenfaciliteit en zoals omschreven in het Ship Security Plan. Bij SL 2 of 3 eerst contact opnemen met kantoor! 5 SOLAS 74 Ch XI-1, reg 5 Schepenbesluit 2004, Art Indien het schip onder NL-vlag is, dan geeft IVW/Scheepvaart deze af. Zie voor verdere toelichting details en procedures IMO 1 Voor een overzicht van alle interpretaties op Security gebied, zie Pagina 15 van 16

16 Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel d, no 48 6 SOLAS 74 Ch XI-2, reg 6 Schepenbesluit 2004, art. 44 Zie ook: interpretatieoverzicht onderdeel d, no 55 & 36 en onderdeel e, no 31 &40 Resolutie A.959(23). Let vooral ook op de continuïteit van de volgnummers, en de CSR s moeten origineel zijn. Als het schip eerst buitenlandse vlag was zijn de eerder afgegeven CSR s van de buitenlandse vlaggenstaten. Zie de interne instructie Procedures en Richtlijnen CSR. Alleen checken: Elk SOLAS schip onder Nederlandse vlag dient in het bezit te zijn van een werkend en goedgekeurd Ship Security Alert System (SSAS). Is het aan boord en werkend? Wordt het regelmatig getest? Testgegevens in logboek? Is het door de RSO bekeken? Pagina 16 van 16

17 Dit is een uitgave van de Inspectie Verkeer en Waterstaat Postbus LR Den Haag

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1)

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1) Informatie aan Trainingsinstituten (IaT nr.1) Uitvoering, praktijk en procedures voor trainingsinstituten Pagina 1 van 23 Doel Deze instructie biedt begeleiding en, waar nodig, instructies in het proces

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Monitoring verbetermaatregelen n.a.v. ontsporing Zwolle

Monitoring verbetermaatregelen n.a.v. ontsporing Zwolle 2 Monitoring verbetermaatregelen n.a.v. ontsporing Zwolle Thema-inspectie Datum 30 augustus Status Definitief 1.0 Monitoring verbetermaatregelen n.a.v. ontsporing Zwolle Thema-inspectie Datum 30 augustus

Nadere informatie

Weten we nû wat er staat?

Weten we nû wat er staat? Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van infrastructuur en Milieu Weten we nû wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op e rn pia cernenten Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Meting toezichtlasten in het domein Vervoer over Water

Meting toezichtlasten in het domein Vervoer over Water Meting toezichtlasten in het domein Vervoer over Water Onderzoek naar de Administratieve Lasten en Ervaren Lasten van Toezicht binnen het domein Vervoer over Water Eindrapportage SIRA Consulting B.V. Edisonbaan

Nadere informatie

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Datum 15 juni 2011 Status definitief

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Versie 1.0 23 mei 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD AFKORTINGENLIJST...

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Nederlandse DNA-databank. Jaarverslag 2010. voor strafzaken

Nederlandse DNA-databank. Jaarverslag 2010. voor strafzaken Nederlandse DNA-databank Jaarverslag 2010 voor strafzaken Voorwoord In 2010 ontving het NFI het keurmerk Privacy Audit Proof. Dit keurmerk ontvangen organisaties die de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat

Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Notitie : 3SVMS-SEC.06088.R Datum : december 2013 Voor : CCvD Slopen en overige betrokkenen BRL SVMS-007 Van : secretariaat Betreft : samenvattend jaarverslag 2012 Status : definitief 1. Inleiding Dit

Nadere informatie

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2012 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen. Een half jaar later...

Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen. Een half jaar later... Zichtbaarheid energielabels in publieke gebouwen Een half jaar later... Inhoud Inleiding 03 1 Samenvatting 04 2 De regelgeving 05 3 De voorbereiding 06 4 De steekproef 07 5 De uitvoering van de controles

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie