5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak."

Transcriptie

1 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen die aan de geschiktheids- en minimumeisen voldoen, worden achtereenvolgens beoordeeld op kwaliteit (weging 80%) en prijs (weging 20%). Inschrijvingen die niet aan de gestelde eisen voldoen, worden terzijde gelegd. De kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van de beantwoording van de casussen en de interviews met sleutelfunctionarissen. De prijs wordt beoordeeld op de hoogte van de aanneemsom en de hoogte van de gevraagde afroepprijzen. Onderstaande tabel geeft de punten per (sub-)onderdeel weer. Het maximaal aantal te behalen punten is Stap Criterium 1 Toets op minimum- en geschiktheidseisen Aantal te behalen punten 2 Kwaliteit casussen Casus 1 Dynamiek 150 Casus 2 Klantbeleving 100 Casus 3 Efficiency 125 Casus 4 Duurzaamheid 75 Casus 5 Communicatie glasbewassing 50 Subtotaal Prijs Aanneemsom 170 Afroepprijzen (per m2) 20 Afroepprijzen (per stuk) 5 Afroepprijzen (per uur) 5 Subtotaal Kwaliteit - interviews Interview 1 tactisch/strategisch niveau 150 Interview 2 operationeel niveau 150 Subtotaal 300 Totaal 1.000

2 5.2 TOETS OP MINIMUM- EN GESCHIKTHEIDSEISEN (STAP 1) Inschrijvingen worden getoetst op de minimum- en geschiktheidseisen zoals benoemd in deze offerteaanvraag, waarbij het Programma van Eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 4, in zijn geheel geldt als minimumeis (tenzij anders vermeld). Alleen inschrijvingen die voldoen aan de minimumeisen en geschiktheidseisen, gaan door naar de volgende stap in de beoordeling, de beoordeling van de casussen. Inschrijvingen die niet aan de minimum- en geschiktheidseisen voldoen, worden uitgesloten van deelname. Bijlage 5A en 6 bevatten de Conceptovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU (AIV). Blijkens het indienen van een offerte geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met de definitieve overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden VU. 5.3 BEOORDELING KWALITEIT - CASUSSEN (STAP 2) Inschrijvingen die voldoen aan de minimum- en geschiktheidseisen, worden beoordeeld op de beantwoording van de casussen. Toelichting De casussen worden geanonimiseerd aan de beoordelingscommissie aangeboden. Het betreft een kwalitatieve beoordeling, waarbij alle casussen worden beoordeeld aan de hand van dezelfde beoordelingscriteria (zie bijlage 15 Casussen ). Bij de beantwoording is per casus is een maximum aantal A4 bepaald, inschrijver dient lettertype Arial 10 te gebruiken. Beoordelingssystematiek De antwoorden op de casussen worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld door de leden van de boordelingscommissie. Op basis van een onderlinge vergelijking kent elk lid van de commissie een score van 1 tot 10 toe per casus. Vervolgens vindt een plenaire sessie plaats waarbij de individuele scores worden besproken en de definitieve score per casus in consensus wordt vastgesteld. De beste inschrijving op een casus scoort een 10 en krijgt daarmee het maximum aantal punten voor de betreffende casus. Overige Inschrijvers krijgen een pro rato score ten opzichte van de beste inschrijving. Punten worden dus toegekend op basis van een onderlinge vergelijking (relatieve beoordeling). De toekenning van punten gaat aan de hand van onderstaande formule: Aantal punten per casus = (1- ((score van inschrijver op casus X / score beste inschrijving op casus X) / score beste inschrijving op casus X)) * maximum aantal te behalen punten casus X 5.4 BEOORDELING PRIJS (STAP 3) Bij de beoordeling van prijs maken we onderscheid tussen de aanneemsom en afroeptarieven. Beoordelingsmethodiek aanneemsom Indien de laagste prijs meer dan 20% afwijkt van de gemiddelde aanneemsom van de ontvangen geldige Inschrijvingen, dan bestaat het vermoeden dat deze inschrijving niet marktconform is. De betreffende inschrijver wordt alsdan uitgenodigd aan te tonen dat de inschrijfprijs wel marktconform is. Slaagt inschrijver daar naar het oordeel van opdrachtgever niet in dan wordt deze inschrijving als ongeldig terzijde geschoven. De Inschrijver met de laagste aanneemsom krijgt het maximaal te behalen aantal punten (170 punten), mits deze aan de eisen voldoet. Het puntenaantal van de overige inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving gerelateerd aan de laagste inschrijving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende formule:

3 Score Inschrijver = (1 ((aanneemsom inschrijver aanneemsom laagste inschrijver) / aanneemsom laagste inschrijver)) * maximaal aantal te behalen punten Beoordelingsmethodiek afroeptarieven De afroeptarieven worden op basis van een onderlinge vergelijking beoordeeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de tarieven die per m², per stuk of per uur zijn uitgevraagd. Tarief per m²: > m² prijs reinigen en conserveren topstrip vloeren 101 m² en meer, weekdagen > m² prijs reinigen en conserveren deepstrip vloeren 101 m² en meer, weekdagen > m² prijs bouwschoon exclusief glas, weekdagen > m² prijs bouwschoon sanitair inclusief glas, weekdagen > m² prijs verhuisschoonmaak alle ruimtesoorten, weekdagen Tarief per stuk: > Reinigen bekleding stoelen inclusief rugleuning 101 en meer, weekdagen Tarief per uur: > Uurloon medewerker schoonmaak De Inschrijver met het laagste totaaltarief voor alle onderdelen, krijgt het maximaal aantal punten hiervoor (20 punten). Het puntenaantal van de overige inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving gerelateerd aan de laagste inschrijving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende formule: Score Inschrijver = (1 ((afroeptarief X inschrijver afroeptarief X laagste inschrijver) / afroeptarief X laagste inschrijver)) * maximaal aantal te behalen punten afroeptarief X De in bijlage 7C uitgevraagde uurtariefopbouw en uurtarieven worden niet meegenomen in de beoordeling van de prijs. Het is Inschrijver niet toegestaan om bij één van de prijscomponenten géén prijs of een waarde kleiner of gelijk aan 0, - te vermelden. Bij onvolledig ingevulde prijsbladen behoudt de VU zich het recht voor om de aanbieding terzijde te leggen en niet verder mee te nemen in de beoordeling. Vervolg Het aantal behaalde punten per casus wordt bij elkaar opgeteld (maximaal 500 punten) vervolgens wordt de score op prijs daarbij opgeteld. De 6 (zes) Inschrijvers met het hoogste totaal puntenaantal op de onderdelen casussen en prijs gaan door naar de volgende stap in de beoordeling; zij worden uitgenodigd voor de interviews. Indien meerdere partijen als nummer 6 eindigen in de beoordeling, dat wil zeggen zij hebben een gelijk aantal punten, dan worden deze allen uitgenodigd voor de interviews.

4 5.5 BEOORDELING KWALITEIT INTERVIEWS (STAP 4) Toelichting Er vinden interviews plaats met twee (2) sleutelfunctionarissen: > Het eerste interview (interview 1) is met een door de Inschrijver te bepalen sleutelfunctionaris op tactisch/ strategisch niveau. Tijdens dit gesprek wordt nadrukkelijk ingegaan op de cases en de visie van Inschrijver op de ambitie, situatie en ontwikkelingen binnen de VU en de betekenis hiervan voor Opdrachtnemer. > Het tweede interview (interview 2) is met een sleutelfunctionaris op operationeel niveau. De VU stelt als eis dat het de functionaris betreft die, na gunning van de opdracht, op locatie wordt ingezet. Tijdens dit gesprek wordt nadrukkelijk ingegaan op de dagelijkse operatie en aansturing van de werkzaamheden. Beide gesprekken vinden onafhankelijk van elkaar plaats en duren maximaal een half uur per persoon. Datum, tijdstip en locatie worden nader bepaald. Inschrijvers ontvangen een uitnodiging per . De interviews worden opgenomen en opgeslagen onder een unieke bestandsnaam, corresponderend met de naam van de sleutelfunctionaris en Inschrijver. De interviews maken integraal onderdeel uit van de Inschrijving. Tijdens het interview zijn de leden van de beoordelingscommissie aanwezig voor de beoordeling, samen met een procesbegeleider. Zij mengen zich niet in het interview, tenzij ze daartoe worden uitgenodigd door de interviewer. Indien partijen voor zowel Perceel 1, als voor Perceel 2 hebben ingeschreven, zal er één Interviewronde worden gehouden. Zie aangepaste planning Interviews Perceel 1. Deze Interviewronde geldt voor zowel de beoordeling van Perceel 1 als voor de beoordeling van Perceel 2. Beoordelingssystematiek Beide interviews worden individueel en onafhankelijk van elkaar beoordeeld. De interviews worden beoordeeld op basis van de mate waarin de sleutelfunctionaris: > de uitvraag en eigen inschrijving doorgrondt en beheerst. > gecommitteerd is aan deze opdracht. > creatief en ambitieus is in zijn aanpak. > in staat is de opdracht te coördineren. Leden van de beoordelingscommissie kennen ieder afzonderlijk punten toe aan de interviews. Dit gebeurt op basis van een onderlinge vergelijking en op een schaal van 1 tot 10. De individuele scores worden vervolgens plenair besproken en in consensus vastgesteld, voorzien van bijbehorende motivering. De sleutelfunctionaris met de beste beoordeling krijgt het maximum aantal punten (150 punten per interview ). Overige sleutelfunctionarissen krijgen een pro rato score ten opzichte hiervan. Ook op dit onderdeel is sprake van onderlinge vergelijking (relatieve beoordeling), waarbij onderscheid worden gemaakt tussen de sleutelfunctionarissen op tactisch/strategisch (interview 1) en operationeel niveau (interview 2). Er wordt gebruik gemaakt van de formule: Aantal punten per interview = (1 ((score van inschrijver op interview X / hoogste score op interview X) / hoogste score op interview X)) * maximum aantal te behalen punten interview X Gunningsbesluit (EMVI) Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een eerste keuze van de Inschrijver. In eerste instantie is dat de Inschrijver met het hoogste puntentotaal.

5 Indien meerdere Inschrijvers een gelijke score hebben behaald, de scoort de Inschrijver met de hoogste score op het aspect kwaliteit - casussen de EMVI. Mochten meerdere Inschrijvers dan nog steeds gelijke score behalen, dan prevaleert de Inschrijver met de hoogste score op het onderdeel kwaliteit interviews. Mocht dat geen uitsluitsel geven, dan wordt door loting tussen deze inschrijvers de winnende Inschrijver bepaald. Bij deze loting zijn partijen uitgenodigd fysiek aanwezig te zijn. De winnende Inschrijver krijgt een bericht van de voorgenomen gunning en wordt uitgenodigd voor de verificatie van gegevens. Tot definitieve gunning kan pas worden overgegaan als van de winnende Inschrijver de juistheid van de Eigen Verklaring door middel van overlegging van bewijsstukken heeft gestaafd binnen de door de VU opgegeven termijn van 5 werkdagen en de Standstill-termijn (20 kalenderdagen) is verlopen zonder dat een procedure is aangespannen. De Inschrijvers die niet in aanmerking komen, krijgen hiervan bericht. Voor hen bestaat de mogelijkheid nadere inlichtingen te vragen en bezwaar te maken. De fatale termijn voor het indienen van een bezwaar, middels een kopie van de dagvaarding, wordt door de VU gesteld op 20 dagen na verzending van voornoemd bericht. Indien niet op de aangegeven wijze tijdig bezwaar is gemaakt, dan vervalt elk recht van Inschrijver om nog enig bezwaar te maken.

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst

Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst Bijlage 16 Gunningscriteria Perceel 3 Buitendienst behorende bij de Europese aanbesteding inhuur uitzendkrachten Versie 1.0 Definitief 09 maart 2017 1 1. Algemeen Onderstaande vijf (5) gunningscriteria

Nadere informatie

7 Beoordeling Offertes

7 Beoordeling Offertes 7 Beoordeling Offertes 7.1 Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om bij de onderhavige aanbesteding naast het maatschappelijk verantwoord ondernemen zwaar accent

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement EA Schoonmaak en glasbewassing bij Harderwijk 14 juni 2012 EA Schoonmaak Landstede Agenda Introductie sprekers Best Value Procurement Aanleiding bij Landstede voor andere aanpak

Nadere informatie

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar-

EMVI Gunningscriteria BGMM Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- EMVI Gunningscriteria BGMM 2014-01 - Gemeente Bergen, Gennep en Mook en Middelaar- Kenmerk : BGMM 2014-01 Status : Definitief Uitgevoerd door : Roel Gevers Datum : 05-03-2014 Algemeen Inschrijvers krijgen

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

Best Value Procurement

Best Value Procurement Best Value Procurement EA Schoonmaak en glasbewassing bij PIANOO 7 juni 2012 EA Schoonmaak Landstede Agenda Introductie Best Value Procurement Aanleiding bij Landstede voor andere aanpak Wat zagen we in

Nadere informatie

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling.

Bijlage 11 Casus. Het betreft hier de volgende functies: 1. Teamfocus. 2. Leiderschapsontwikkeling. Inleiding Deze casus moet gezien worden als een test. In deze test wordt zoveel mogelijk een echte uitvraag benaderd om te kunnen zien of de inschrijvende partij ook daadwerkelijk in staat is om aan de

Nadere informatie

Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten. gemeente Eindhoven

Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten. gemeente Eindhoven Appendix 4 Gunningscriteria Aanbesteding Taxidiensten gemeente Eindhoven Economisch meest voordelige inschrijving De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

4. Gunningcriteria. Pagina 11

4. Gunningcriteria. Pagina 11 4. Gunningcriteria De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Daarbij kunnen inschrijvers een aanbieding doen per perceel. Bij de beoordeling gelden de

Nadere informatie

NOTE: Iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht en op de organisatie van de opdrachtgever.

NOTE: Iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht en op de organisatie van de opdrachtgever. Bijlage 7 Kwaliteit en open vragen Het interview Kwaliteit en open vragen Naast de gestelde eisen uit de onderhavige aanbesteding is de opdrachtgever op zoek naar een opdrachtnemer die haar gedurende de

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV

Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel RAV Nota van Inlichtingen Inhuur Ambulancepersoneel 160168RAV Nr. Pagina Onderwerp Vraag Antwoord 1. 8 Paragraaf 1.6 U stelt: Bij nadere uitvragen is het mogelijk dat er aanvullende eisen worden gesteld of

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

BIJLAGE Gunningscriteria

BIJLAGE Gunningscriteria BIJLAGE Gunningscriteria Behorende bij bestek en voorwaarden Onderhoud Openbare Verlichting Bestek: 2013-19 Gunningscriteria d.d. 28 oktober 2013 Opdrachtgever : gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. Voorbeeldteksten t.b.v. gunningsmethodiek. EMVI-Superformule

BESCHRIJVEND DOCUMENT. Voorbeeldteksten t.b.v. gunningsmethodiek. EMVI-Superformule BESCHRIJVEND DOCUMENT Voorbeeldteksten t.b.v. gunningsmethodiek EMVI-Superformule GEEL = dient te worden aangepast aan gegevens / grafiek uit spreadsheet EMVI-Superfomule.xls Beoordeling op de gunningscriteria

Nadere informatie

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving

Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving Bijlage Q1 Format brief Uitnodiging tot inschrijving (t.b.v. meervoudig onderhandse procedure) Datum Onderwerp Uitnodiging tot inschrijving Nadere Overeenkomst ten behoeve van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK

Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Algemene voorwaarden digitale marktplaats VRK Versie: 0.3 Datum vaststelling: 6 december 2013 Datum herziening: december 2014 Documenteigenaar: P&O Omvang document: 5 pagina s incl. voorblad De digitale

Nadere informatie

Bij de beoordeling welke inschrijver de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden de onderstaande criteria gehanteerd:

Bij de beoordeling welke inschrijver de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden de onderstaande criteria gehanteerd: Bijlage D Gunningscriteria Overzicht gunningscriteria Bij de beoordeling welke inschrijver de inschrijving heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitverhouding worden de onderstaande criteria gehanteerd:

Nadere informatie

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD AANBESTEDINGSNUMMER: 2012/S 205-337609 Aanbestedende

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 10/02/2015 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schiedam 3764939 Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

Nadere informatie

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd.

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd. Nota van Inlichtingen 2 Van Dienst Publiek en Communicatie Datum 8 januari 2014 Opdrachtnaam Aanbestedingsnummer Europese aanbesteding Inhuur webredactiecapaciteit TED nummer: 2013/S 223-388432 Ea0029

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Noot: dit betreft een concept beoordelingsformulier, zodat inschrijver enig inzicht krijgt in de wijze van beoordelen die intern bij aanbestedende dienst wordt uitgevoerd. Er kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en. 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het

1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en. 2. Workshop. Doel: aanwezigen (beter) beeld geven bij het Workshop beoordelingsmethodieken Workshop 11 12 februari 2015 Freek Gielen 1 Opzet workshop 1. Vraag aan 3 aanwezigen: wat is een beoordelingsmethode en welke beoordelingsmethode gebruik je nu? 2. Workshop.

Nadere informatie

Offerteaanvraag Europees Openbaar. Levering Veegmachines

Offerteaanvraag Europees Openbaar. Levering Veegmachines Offerteaanvraag Europees Openbaar Levering Veegmachines Voor de gemeente Hoorn Zaaknummer 1004955 Datum publicatie Afdeling STB Voorwoord In deze offerte aanvraag staan de voorwaarden en instructies voor

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG

Aanbestedingsdocument voor de. openbare Europese aanbesteding. Gecomprimeerde gassen. Publicatienummer: RUG voor de openbare Europese aanbesteding Gecomprimeerde gassen Publicatienummer: RUG 5100 2991 211195 Afdeling Inkoopmanagement Rijksuniversiteit Groningen Groningen, 01-10-2014 Copyright 2013 Behoudens

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen

Categorie: Bijlage 4 Datum: Nota van Nota van Inlichtingen Datum publicatie Nota v Inl: 18-04-2013 Nota van Inlichtingen Schoolzwemvervoer en Schooltuinenvervoer 1. Bijlage 4. Kunt u bevestigen dat deze bijlage pas hoeft te worden aangeleverd na een verzoek daartoe

Nadere informatie

Commercieel vertrouwelijk

Commercieel vertrouwelijk Commercieelvertrouwelijk AanbestedingsdocumentEuropeseopenbareaanbesteding Telefonieoplossingi.c.m.vast/mobielintegratietenbehoevevan ROCGildeOpleidingen ReferentieEA131101MH Status : Versiedefinitief

Nadere informatie

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015

Selectiefase nieuwbouw Saxion Apeldoorn d.d. 5 maart 2015 Bijlage 2: Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (selectiedocument of beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. 1. Selectiedocument

Nadere informatie

BOH is de Aanbestedende Dienst en is voornemens één Overeenkomst Omgevingswet af te sluiten met één partij namens de beide gemeenten en de BOH.

BOH is de Aanbestedende Dienst en is voornemens één Overeenkomst Omgevingswet af te sluiten met één partij namens de beide gemeenten en de BOH. 1. Over ons De gemeenten Ommen en Hardenberg liggen in het groene Overijsselse Vechtdal. Ambitie, dynamiek, sociale cohesie en gastvrijheid kenmerken de gemeenten. Niet alleen praten maar vooral doen!

Nadere informatie

Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen

Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen Wat is BVP? Toelichting ten behoeve van de Xs2HiTek Zorggebouwen 16 mei 2017 2 Jos Besselink Sedert 2006 zelfstandig, Aanbestedingszaak Aanbestedingsjurist Meer dan 25 BVP trajecten Diverse trainingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 30/06/2014 S076. I. II. IV. V. VI. AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksdienst Caribisch Nederland 502346775 Kaya Internashonal

Nadere informatie

Advies 124. 1.2 In de selectiefase heeft beklaagde 23 aanmeldingen van gegadigden ontvangen, waaronder die van klager.

Advies 124. 1.2 In de selectiefase heeft beklaagde 23 aanmeldingen van gegadigden ontvangen, waaronder die van klager. Advies 124 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering van geschenken (bijvoorbeeld kerstpakketten en relatiegeschenken). 1.2 In de selectiefase

Nadere informatie

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee

Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Verduidelijking antwoord op vraag 4.8 uit de Nota van Inlichtingen ter zake het project Herhuisvesting brigades Koninklijke Marechaussee Naar aanleiding van de op 30 juli jl. gepubliceerde Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Offerteaanvraag Europese aanbesteding Leerlingenvervoer West-Friesland (WF) perceel 4

Offerteaanvraag Europese aanbesteding Leerlingenvervoer West-Friesland (WF) perceel 4 Offerteaanvraag Europese aanbesteding Leerlingenvervoer West-Friesland (WF) perceel 4 Corsanummer: 13.10071 Datum publicatie: 01-03-2013 Afdeling: Welzijn/Leerlingzaken & Vervoer Voorwoord In deze offerte

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering

Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering Mag creatief inschrijven beloond worden? Uitblinker of uitglijer bij aanbesteding en uitvoering 26 november 2015 Inspyrium te Cuijk Mr. W.M.J.M. (Wim) Heijltjes bij EMVI heeft de beoordelingscommissie

Nadere informatie

EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310

EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310 EJEA 16-069 ECLI:NL:RBDHA:2016:5608 Rechtbank Den Haag Datum uitspraak02-05-2016 Datum publicatie26-05-2016 ZaaknummerC/09/507028 / KG ZA 16/310 RechtsgebiedenCiviel recht Bijzondere kenmerkenkort geding

Nadere informatie

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo

Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo Kindcentrum Baflo Selectiedocumentatie t.b.v. aanbesteding bouw kindcentrum Baflo STATUS concept GEMEENTE WINSUM FEBRUARI 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding: aanbesteding kindcentrum Baflo 3 1.1 De vraag en

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw,

Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Geachte heer, mevrouw, Vicrea Solutions bv Crotec B.V. combinatie: Grontmij/ Dezta B.V. Ons kenmerk: 2008008096 Onderwerp: Offerteaanvraag beheersysteem digitale bestemmingsplannen Contactpersoon: P. Bakker Leek, 11 december

Nadere informatie

Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder

Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder EMVI- Beoordeling Project : Renovatie gebouwen Kokmeeuw, IJsmeeuw en Stormmeeuw te Den Helder EMVI EMVI bepaling : prijs minus waarde -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bijlage 15: Casussen

Bijlage 15: Casussen Bijlage 15: Casussen In deze bijlage vragen we u te reageren op een vijftal casussen. Hierbij staat aangegeven hoeveel pagina s u maximaal mag gebruiken voor de uitwerking van de casussen (tabblad 7).

Nadere informatie

Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden. Lelystad, 19 april 2017

Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden. Lelystad, 19 april 2017 Marktconsultatie nederzetting Marker Wadden Lelystad, 19 april 2017 Agenda 14:00-14:45 Presentatie door André Rijsdorp, Natuurmonumenten; - Introductie Marker Wadden; - Toelichting concept mood-board;

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

Gunningscriteria. PV-Installatie voor 3 gemeentelijke gebouwen. Versie: 19 januari 2016

Gunningscriteria. PV-Installatie voor 3 gemeentelijke gebouwen. Versie: 19 januari 2016 Gunningscriteria PV-Installatie voor 3 gemeentelijke gebouwen Versie: 19 januari 2016 2016 Afdeling Bedrijfsvoering gemeente Simpelveld /Zaaknummer 52132 Europese openbare aanbesteding PV-installatie Gemeente

Nadere informatie

Grondonderzoek Beoordeling Primaire Keringen Offerte-uitvraag

Grondonderzoek Beoordeling Primaire Keringen Offerte-uitvraag Grondonderzoek Beoordeling Primaire Keringen 2017-2023 Offerte-uitvraag 1. Inleiding Tussen 2017 en 2023 worden alle primaire keringen getoetst aan de wettelijke veiligheidsnormen. Ten opzichte van vorige

Nadere informatie

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht

Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Do s en Don ts in het aanbestedingsrecht Naar aanleiding van recente uitspraken van rechtbanken in Nederland staan hieronder enkele Do s en Don ts uit de aanbestedingspraktijk. Daarbij moet altijd in het

Nadere informatie

Teamleider P&O. Bedrijfsleider Unit Groen Werkleider Groen. Nota van Inlichtingen. Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei Ref.

Teamleider P&O. Bedrijfsleider Unit Groen Werkleider Groen. Nota van Inlichtingen. Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei Ref. Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 3: MBO BBL niveau 1 en 2 Groen opleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 11 Gunning Nadere Overeenkomsten Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gunningscriteria en weging 4 2.1 Score subgunningscriterium beschikbaarheid 4 2.2 Score

Nadere informatie

Advies 226. 1.2. Beklaagde hanteert daarbij de zogenoemde Best Value Procurement methodiek, ook wel Prestatieinkoop genaamd (hierna: BVP).

Advies 226. 1.2. Beklaagde hanteert daarbij de zogenoemde Best Value Procurement methodiek, ook wel Prestatieinkoop genaamd (hierna: BVP). Advies 226 1. Feiten 1.1. Beklaagde houdt een nationale openbare procedure voor het realiseren van een waterkrachtcentrale en voor het opwekken en exploiteren van duurzame energie door middel van waterkracht.

Nadere informatie

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer Nota van Inlichtingen Betreft Het stellen van vragen Datum 18 mei 2015 Ref. 4476979 Project Opleidingen en trainingen Perceel 1: Vaardigheids- en veiligheidsopleidingen t.b.v. Unit Groen & Parkeerbeheer

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl

Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl Algemene voorwaarden digitale marktplaats IGOM.nl De digitale marktplaats van IGOM.nl is een hulpmiddel voor deelnemende organisaties om tot een rechtmatige en doelmatige inhuur van derden te komen. De

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Nota van Inlichtingen Milieucontroles 2017 e.v. Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Milieucontroles 2017 e.v. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord RUDNHN-MC2017 Omschrijving: De Regionale

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen. Pagina 1 van 8. Nee, Aanbestedende dienst wenst de Inschrijving te ontvangen op een USB-stick.

Nota van Inlichtingen. Pagina 1 van 8. Nee, Aanbestedende dienst wenst de Inschrijving te ontvangen op een USB-stick. Nota van Inlichtingen nr. Verwijzing (pag./par./art.) Vraag 1. Pag. 11 / 2.4 De Aanbestedende dienst vraagt om een digitale versie van de Inschrijving aan te leveren op een USB-stick. Gaat de Aanbestedende

Nadere informatie

Aan alle uitgenodigden

Aan alle uitgenodigden 1 Bijlage 3 Format Uitnodiging tot inschrijving Behorende bij Raamovereenkomst Projectbeheersing Perceel 1 Zaaknr. 31108832 Perceel 2 Zaaknr. 31108833 Perceel 3 Zaaknr. 31108834 Perceel 4 Zaaknr. 31108835

Nadere informatie

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN

OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN OPENBARE INSCHRIJVING PERCEEL BOUWTERREIN LAAN NAAR EMICLAER AMERSFOORT INSCHRIJFVOORWAARDEN Artikel 1 Procedure 1. De gemeente Amersfoort ( hierna te noemen: de gemeente) kiest ervoor om een perceel bouwterrein

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Toelichting: Hierbij de nota van inlichtingen dd met daarin opgenomen de tot nu toe beantwoorde vragen.

Toelichting: Hierbij de nota van inlichtingen dd met daarin opgenomen de tot nu toe beantwoorde vragen. Nota van Inlichtingen DTP/Opmaak en Drukwerk Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: DTP/Opmaak en Drukwerk Fontys Hogescholen Omschrijving: Voor zowel DTP/Opmaak als Drukwerk afsluiten van overeenkomsten

Nadere informatie

Welkom bij de Workshop Testdagen/ verificaties. Abe Goldman

Welkom bij de Workshop Testdagen/ verificaties. Abe Goldman Welkom bij de Workshop Testdagen/ verificaties Abe Goldman De aanbestedingswet internationaal verdrag Europees recht Richtlijn 2004/17/EG Speciale sector Richtlijn 2004/18/EG Klassieke overheid Richtlijn

Nadere informatie

Europese aanbesteding. AV- Middelen. ten behoeve van. Radboud Universiteit. Referentie: 34517

Europese aanbesteding. AV- Middelen. ten behoeve van. Radboud Universiteit. Referentie: 34517 Europese aanbesteding AV- Middelen ten behoeve van Radboud Universiteit Referentie: 34517 Bezoekadres Heyendaalseweg 141 6525 AJ Nijmegen Telefoon: 024-3612242 E-mail: info@inkoop.ru.nl 11-03-2016 Def

Nadere informatie

De opdracht. t: +31 (0) i: e: BTW: B01 KvK:

De opdracht. t: +31 (0) i:  e: BTW: B01 KvK: De opdracht Bij iedere organisatie of groep van samenwerkende organisaties die deelneemt aan In voor Zorg! wordt voorafgaand aan het opstellen van het plan van aanpak een scan uitgevoerd. Hieronder is

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Vlaardingen Nationale identificatie: 6116978 Postadres: Westnieuwland

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600 Nota van Inlichtingen EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbesteding EA Schoonmaakonderhoud Stichting De Blauwe Loper Aanbestedende Dienst: Stichting De Blauwe Loper Referentie: 2016-S1600

Nadere informatie

I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Vlaardingen Nationale identificatie: 6116978 Westnieuwland 6 Vlaardingen 3131 VX Contactpunt(en): Ter attentie van: A.M. van der

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSLEIDRAAD. Aanbesteding. RAW-Raamovereenkomst NK Groenonderhoud Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken 2017 t/m 2019

INSCHRIJVINGSLEIDRAAD. Aanbesteding. RAW-Raamovereenkomst NK Groenonderhoud Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken 2017 t/m 2019 INSCHRIJVINGSLEIDRAAD Aanbesteding RAW-Raamovereenkomst NK-2016-12 Groenonderhoud Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken 2017 t/m 2019 Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk Postbus 1000 3869 BA Nijkerk Bezoekadres:

Nadere informatie

1. Beschrijving van de opdracht. Mantelpartners perceel 4 van de raamovereenkomst Interim Management en Organisatie advies

1. Beschrijving van de opdracht. Mantelpartners perceel 4 van de raamovereenkomst Interim Management en Organisatie advies > Retouradres Postbus 93144, 2509 AC Den Haag Mantelpartners perceel 4 van de raamovereenkomst Interim Management en Organisatie advies Inkoop Uitvoering Centrum EZ Bezoekadres Prinses Beatrixlaan 2 2595

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk

Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase. aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk Derde Nota van Inlichtingen Selectiefase aanbesteding voor de ontwikkeling van locatie Het Burgje in Odijk 9 juli 2015 i b l a d 1 v a n 7 1 Inleiding Op 18 juni 2015 is de aankondiging voor de niet- openbare

Nadere informatie

Offerteaanvraag ten behoeve van de meervoudig onderhandse procedure accountantsdiensten

Offerteaanvraag ten behoeve van de meervoudig onderhandse procedure accountantsdiensten 2015038662 Offerteaanvraag ten behoeve van de meervoudig onderhandse procedure accountantsdiensten Kenmerk 2015020571 Versie 1.0 Telefoon 071-4083100 Correspondentieadres: Bezoekadres: Fax 071-4083101

Nadere informatie

Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr april 2015

Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr april 2015 1 van 6 Aanvrager: Zorginstituut Nederland zaaknr. 2015051992 Behandelaar: Corjan de Koff, Hoofd Personeel en Organisatie Tel Datum E-mail inkoop@zinl.nl 23 april 2015 Onderwerp Offerteaanvraag HR Projectleider

Nadere informatie

Prijsvorming en aanbestedingsrecht

Prijsvorming en aanbestedingsrecht Prijsvorming en aanbestedingsrecht Monika Chao-Duivis Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft March 17, 2008 1 March 17, 2008 2 1 Onderwerpen Gunningscriteria Wat zijn de overleg

Nadere informatie

Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie

Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie Best Value Procurement (BVP) Vind de aanbieder die boven het maaiveld uitsteekt Introductie BVP deel 1, de essentie Februari 2016 Inschrijver is expert Fase 1 Fase 2 Fase 3 Selecteren Inschrijver met meeste

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amersfoort Nationale identificatie: 451541026 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Repair Spare Low Pressure Turbine Rotor

Repair Spare Low Pressure Turbine Rotor Bezoekadres Australiëhavenweg 21 1045 BA Amsterdam Postbus 58292 1040 HG Amsterdam Telefoon020 587 6299 Fax 020 587 6200 www.aebamsterdam.nl Meervoudig Onderhandse Offerteaanvraag Repair Spare Low Pressure

Nadere informatie

Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena

Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena Voorwaarden voorinschrijving Woongebied Land van Matena d.d. 25 oktober 2016 Voorinschrijvingstermijn 1. De voorinschrijving voor het woongebied van Land van Matena start op maandag 7 november 2016 om

Nadere informatie

ten behoeve van de Gemeente Barneveld

ten behoeve van de Gemeente Barneveld Aanbesteding Accountantsdiensten 2014-2017 ten behoeve van de Gemeente Barneveld Informatie document Opdrachtgever: Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld Bezoekadres Raadhuisplein 2 Contactpersoon:

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Nationaal openbare aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer verbouwing locatie Lammenschans

Aanbestedingsdocument Nationaal openbare aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer verbouwing locatie Lammenschans Aanbestedingsdocument Nationaal openbare aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer verbouwing locatie Lammenschans Aanbestedende dienst: ROC Leiden Opgesteld door: InkoopMeesters Datum:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Contactpunt(en): Stadsbeheer Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende

Nadere informatie

Europese Aanbesteding CRM Diensten. Beschrijvend Document. NHL Stenden - Vertrouwelijk

Europese Aanbesteding CRM Diensten. Beschrijvend Document. NHL Stenden - Vertrouwelijk Europese Aanbesteding CRM Diensten NHL Stenden - Vertrouwelijk Inhoud Begripsbepalingen... 3 1. PROCEDURE EN OPDRACHT... 4 1.1 Procedure... 4 1.2 Organisatie... 4 1.3 Doel van de aanbesteding... 4 1.4

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Europese openbare aanbesteding. Financieel systeem

Offerteaanvraag. Europese openbare aanbesteding. Financieel systeem Offerteaanvraag Europese openbare aanbesteding financieel systeem Hoofdweg 10 Postbus 13 9620 AA Slochteren Gorecht-Oost 157 Postbus 75 9600 AB Hoogezand Kerkstraat 2 Postbus 2 9649 ZG Muntendam Aanbestedende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Aanbesteding Telplan 2016 e.v. 15 april 2015 Agenda 1. Achtergrond bij deze aanbesteding 2. Opdracht aanbesteding 3. Korte toelichting Best Value Procurement 4. Gelegenheid tot het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Gunningverslag D Raamovereenkomst Dwaaldetectie

Gunningverslag D Raamovereenkomst Dwaaldetectie Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 23 mei 2016 Opgesteld door Koenraad Bohyn, projectleider Systeembeheer Voorwerp van de opdracht Raamcontract met 1 leverancier voor het leveren en installeren

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned.

Toelichting: Een aantal bijlagen zijn gewijzigd, deze zijn toegevoegd aan documenten in Tenderned. Nota van Inlichtingen SSBU Schoonmaak Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: SSBU Schoonmaak Gemeente Utrecht 13.SSBU.055 Omschrijving: De Stadsschouwburg Utrecht is voornemens een raamovereenkomst

Nadere informatie