ten behoeve van de Gemeente Barneveld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ten behoeve van de Gemeente Barneveld"

Transcriptie

1 Aanbesteding Accountantsdiensten ten behoeve van de Gemeente Barneveld Informatie document Opdrachtgever: Gemeente Barneveld Postbus AB Barneveld Bezoekadres Raadhuisplein 2 Contactpersoon: Dhr. B. Majong Datum: 9 oktober 2014 Versie: Definitief Inkoopteam: D.J. Lekkerkerker projectleider B. Majong inkoopadviseur E. van Steden griffier T. Iking jurist 1

2 Inhoudsopgave: Blz. 1 Inhoud van de opdracht 3 2 Aanbestedingsprocedure 3 Inschrijvingscriteria 4 3 Gunningcriteria 5 4 Programma van eisen 9 Bijlage 1 Concept overeenkomst 11 Los bijgevoegd: algemene inkoopvoorwaarden gemeente Barneveld 2

3 1 Inhoud van de opdracht De gemeente Barneveld is voornemens een overeenkomst voor accountantsdiensten af te sluiten middels een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure, voor een periode van vier jaar (boekjaren ), met de mogelijkheid voor twee keer een verlenging van één jaar (boekjaar 2018). De accountantsdienst houdt in: controle van de jaarrekeningen. 2 Aanbestedingsprocedure De opdracht wordt gegund aan één inschrijver : die voldoet aan de inschrijvingscriteria (zie pagina 4); én daarna als beste beoordeeld wordt op basis van de "economisch meest voordelige Inschrijving". De prijs - kwaliteit verhouding is vastgesteld op 50% - 50%. Op basis van dit document kunt u per vragen stellen die beantwoord zullen worden door de Gemeente middels een Nota van Inlichtingen. De vragen en de door de Gemeente gegeven antwoorden zullen per geanonimiseerd toegezonden worden aan alle geïnteresseerden. Na deze stap wordt u in staat gesteld een aanbieding te doen die vervolgens zal worden beoordeeld. Deze beoordeling zal in de hieronder genoemde fasen plaatsvinden. De Gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvulling van een Inschrijving of andere informatie te vragen. De Gemeente is daartoe op geen enkele wijze verplicht. 1. Allereerst worden alle offertes beoordeeld op de inschrijvingscriteria. Het niet voldoen aan deze criteria leidt tot uitsluiting van verdere beoordeling. 2. Vervolgens beoordeelt de gemeente de overgebleven aanbiedingen op basis van de "economisch meest voordelige Inschrijving". 3. Nadat de complete beoordeling is afgerond, heeft de Gemeente het voornemen om de opdracht te gunnen aan één inschrijver met de beste prijs - kwaliteit verhouding. De inschrijvers zullen dan worden geïnformeerd over dit voornemen. 4. Na een termijn van 20 dagen stand-still (Alcatel-termijn i ) en indien geen bezwaar wordt gemaakt tegen het voornemen tot gunnen, zal de definitieve gunning plaatsvinden. De inschrijvers zullen hierover worden geïnformeerd. 5. Daarna kan optioneel een scopebespreking plaatsvinden tussen de geselecteerde Inschrijver en de Gemeente. 6. Hierna wordt de overeenkomst getekend. 3

4 Planning Tijdschema aanbestedingsprocedure verzenden offerte-aanvraag uiterste datum voor het indienen van vragen beantwoorden vragen uiterste inleverdatum inschrijvingen beoordelingsprocedure brieven sturen voorlopige afwijzingen en uitnodigingen voor presentaties presentaties in auditcommissie brief voorlopige gunning en voorlopige afwijzingsbrieven verzenden Alcatel termijn (stand-still van 20 kalenderdagen) voor afgewezen partijen om in beroep te gaan tegen voorgenomen besluit brief definitieve gunning ondertekening definitieve overeenkomst door beoogde inschrijver Datum 2-dec-13 9-dec dec jan uur 27-jan-14 3-feb mei mei-14 2-jun jun-14 Contactgegevens Gemeente Het indienen van vragen met betrekking tot deze aanbesteding dient te allen tijde per te geschieden, gericht aan: Gemeente Barneveld T.a.v. Dhr. B. Majong Onder vermelding van: aanbesteding accountantsdiensten Inschrijvingscriteria De offertes dienen uitsluitend digitaal, per mail aangeleverd te worden op uiterlijk 13 januari 2014 om uur. U ontvangt bij indiening van uw offerte een ontvangstbevestiging. Gegevens die moeten worden aangeleverd: Digitaal, als PDF: uw inschrijving of aanbieding Digitaal, als PDF: de rechtmatig ondertekende Eigen verklaring; Per fax en/of per post ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Inschrijvingen die na aangegeven sluitingsdatum en tijdstip ontvangen worden, worden niet in behandeling genomen. Geldigheidsduur en prijsgarantie De Inschrijving dient tot minimaal 6 maanden na de indieningsdatum van de Inschrijvingen geldig te worden verklaard. In de Inschrijving op te nemen prijzen dienen te worden uitgedrukt in Euro s, prijspeil 2014 en exclusief BTW. Voorwaarden Door het indienen van een Inschrijving stemt de inschrijver in met de voorwaarden waaronder (maar niet beperkt tot) de voorwaarden in deze paragraaf Voorwaarden en met het Programma van eisen. Uitsluitend de inkoopvoorwaarden van de gemeente Barneveld zijn van toepassing. Leverings-, betalings- en/of andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4

5 Natuurlijke- of rechtspersonen kunnen slechts éénmaal Inschrijven, uitsluitend zelfstandig en niet in combinatie. Deze aanbesteding wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze aanbesteding worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem. Inschrijven conform programma van eisen en wensen De inschrijver dient zijn offerte te baseren op dit aanbestedingsdocument, inclusief alle bijlagen. Indien een inschrijver gevraagde informatie niet, niet volledig en/of niet juist heeft aangeleverd kan dat leiden tot uitsluiting van deelneming. Een voorwaardelijke Inschrijving is ongeldig en wordt geacht niet te zijn gedaan. Voorbehouden De Gemeente behoudt zich het recht voor om niet te gunnen en/of de aanbestedingsprocedure tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen. De Gemeente behoudt zich het recht voor de wijze waarop de aanbesteding zal verlopen aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen in de aard en de omvang van de aan te besteden Opdracht. De Gemeente behoudt zich het recht voor de informatie zoals opgenomen in dit document aan te vullen en/of te wijzigen. De Gemeente behoudt zich het recht voor aanvulling van een Inschrijving of andere informatie te vragen. De Gemeente is daartoe op geen enkele wijze verplicht. Kostenvergoeding Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten in het kader van dit document. Openbaarheid Deze aanbesteding is onderdeel van de openbare besluitvorming. De Gemeente zal de offertes niet-openbaar ter inzage leggen. Facturatie / betalingsvoorwaarden De facturatie is als volgt: één factuur per einde jaar = 50% van de jaaraanneemsom één factuur na het uitbrengen van de rapportage n.a.v. de controle jaarrekening = 50% van de jaaraanneemsom Inschrijvers dienen facturen digitaal aan te leveren via en op de factuur duidelijk routenummer 1200A te vermelden. De Gemeente zal standaard binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan opdrachtnemer betalen. Tegenstrijdigheden Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan verzoeken wij u de Gemeente Barneveld hier per van op de hoogte te stellen uiterlijk op 9 december In geval van strijdigheid tussen het document en de bijlagen waaronder de standaardformulieren prevaleert het bepaalde in het Programma van eisen en wensen. 5

6 3 Gunningcriteria Algemeen Na beoordeling op de inschrijfcriteria worden de offertes beoordeeld op basis van het gunningscriterium 'economisch meest voordelige aanbieding'. Van de inschrijver die voldoet aan de gunningscriteria met een uitsluitend karakter (knock-out) zal vervolgens (op basis van de gunningscriteria met een weging) de rangorde gescoord worden. Alle inschrijvers die de mogelijkheid te hebben de opdracht te verwerven, worden uitgenodigd voor een presentatie. De presentatie zal meewegen in het uiteindelijk oordeel. In uw offerte dient u aan te geven uit welk team (personen en functies) betrokken zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. We gaan er vanuit dat de presentatie door tenminste twee personen uit dit team wordt verzorgd. Nadat de complete beoordeling is afgerond, heeft de Gemeente het voornemen om de opdracht te gunnen aan de inschrijver met het hoogste aantal punten. Gunningcriteria met weging Volgend op de gunningscriteria met een uitsluitend karakter, worden inschrijvingen beoordeeld op de gunningscriteria met een wegingsfactor. Inschrijving: Gunningscriteria weging Kwaliteit Kwaliteit k1 Plan controleaanpak Max. 40 punten k2 Communicatieplan Max. 20 punten Prijs Prijs p1 Jaaraanneemsom Max. 100 punten Fase 1: subtotaal prijs en kwaliteit: Gunningscriteria Kwaliteit Prijs Totaal generaal Scores Max. 60 punten Max. 100 punten Max. 160 punten Presentatie: Gunningscriteria weging Kwaliteit Kwaliteit k3 Presentatie Max. 40 punten Fase 2: eindtotaal prijs en kwaliteit: Gunningscriteria Kwaliteit Prijs Totaal generaal Scores Max. 100 punten Max. 100 punten Max. 200 punten Beoordeling prijzen Met betrekking tot het gunningcriterium prijs werkt de beoordeling als volgt. De laagst aangeboden jaaraanneemsom wordt gewaardeerd op 100 punten. Alle andere aangeboden prijzen worden hiertegen afgezet en ontvangen een puntenwaardering volgens een vaste rekenformule: 6

7 (Totaal jaaraanneemsom laagste inschrijver) = x% x 100 punten = score (Totaal jaaraanneemsom inschrijver). Beoordeling kwaliteit inschrijving Plan controleaanpak Voor de beoordeling van het plan controleaanpak dient u een beschrijving te geven van uw controleaanpak alsmede de eisen/wensen met betrekking tot interne controle en administratieve organisatie. Ook dient te worden aangegeven op welke wijze u omgaat met afspraken over de planning van de voor de gemeente Barneveld uit te voeren werkzaamheden. U dient aan te geven op welke wijze u zult rapporteren over de jaarlijks te benoemen speerpunten van controle (zie programma van eisen). Tot slot dient u te vermelden hoe u de gemeente zult ondersteunen bij het signaleren van relevante ontwikkelingen en bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. (Maximaal 3 x A4) Communicatieplan De accountantswerkzaamheden dienen in nauwe samenwerking met de betrokken medewerkers van de gemeente Barneveld te worden verricht. Die samenwerking is er ook tussen accountant, management/directie en college en raad. Voor de beoordeling van het communicatieplan dient u een beschrijving te geven van de wijze waarop u aan deze samenwerking vorm denkt te geven. U dient hierbij aandacht te schenken aan de verschillende niveaus van communicatie. Daarnaast dient u in te gaan op uw werkwijze op het gebied van informeren en rapporteren. (Maximaal 2 x A4) Rekenmethodiek kwaliteit Het plan controle aanpak en het communicatieplan worden afzonderlijk beoordeeld door de 6 leden van de auditcommissie. Alle beoordelaren geven op beide onderdelen een cijfer van 1 tot 5 (1 = slecht, 5 = zeer goed). Alle cijfers per onderdeel worden opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaren. De inschrijver met het hoogste cijfer voor een onderdeel krijgt het maximale aantal punten. Alle andere gemiddelde cijfers worden hiertegen afgezet en ontvangen een puntenwaardering volgens een vaste rekenformule: (Gemiddeld cijfer inschrijver hoogste score) = x% x max. aantal punten 1 = score (Gemiddeld cijfer inschrijver). De auditcie laat zich ondersteunen door een adviescommissie. Fase 1: Beoordeling subtotaal prijs en kwaliteit Op basis van de beoordeling van het subtotaal worden alle inschrijvers, die theoretisch kans maken om als beste inschrijver overall beoordeeld te worden, uitgenodigd om een presentatie te verzorgen op 3 februari Beoordeling kwaliteit presentatie De presentaties worden inhoudelijk beoordeeld op de volgende punten: toegevoegde waarde van de presentatie t.o.v. de ingeleverde inschrijving kwaliteit van de beantwoording van de tijdens de presentatie gestelde vragen Rekenmethodiek presentatie De presentaties worden beoordeeld door de 6 leden van de auditcommissie. Alle beoordelaren geven op alle onderdelen een cijfer van 1 tot 5 (1 = slecht, 5 = zeer goed) Punten voor het plan controle aanpak en 20 punten voor het communicatieplan. 7

8 Alle cijfers voor de presentatie worden opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaren. De inschrijver met het hoogste cijfer krijgt het maximale aantal punten. Alle andere gemiddelde cijfers worden hiertegen afgezet en ontvangen een puntenwaardering volgens een vaste rekenformule: (Gemiddeld cijfer inschrijver hoogste score) = x% x max. 40 punten = score (Gemiddeld cijfer inschrijver). De auditcie laat zich ondersteunen door een adviescommissie. Fase 2: Beoordeling eindtotaal prijs en kwaliteit De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste totaalscore. 8

9 4 Programma van eisen 1. Specifieke omschrijving dienstverlening De gemeente Barneveld wil één overeenkomst aangaan, met ingang van het boekjaar 2014, voor: controle van de jaarrekening, inclusief de interimcontrole. De aard en omvang van de werkzaamheden worden door de accountant bepaald op basis van de Gedrags- en Beroepsregels. Hierbij moeten eveneens de wettelijke eisen in acht worden genomen van: o de Gemeentewet, o het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, o het Besluit Accountantscontrole gemeenten, o financiële verordening van de Gemeente, o andere relevante wettelijke regelingen, departementale controleprotocollen en lokale verordeningen. 1.1 Controle van de jaarrekening 1. De jaarrekeningcontrole omvat de controle van de gehele jaarrekening. Een controle van deelverantwoordingen is niet aan de orde. 2. De toe te passen goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarrekening zijn gelijk aan de daarvoor bepaalde minimum eisen volgens het Besluit Accountantscontrole gemeenten. Dit betekent dat de volgende goedkeuringstoleranties worden gehanteerd (art. 2 lid 1): o o 1% van de omvangsbasis ten aanzien van fouten in de jaarrekening; 3% van de omvangsbasis ten aanzien van onzekerheden in de controle. Strekking accountantsverklaring: Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend Fouten in de jaar- 1% >1%<3% - 3% rekening (% lasten) Onzekerheden in de controle (% lasten) 3% >3%<10% 10% - 3. Voor de rapportering geldt als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid rapporteert. 4. Naast de kwantitatieve fouten en onzekerheden houdt de accountant bij de controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten. 5. In het verslag van bevindingen dient u, naast de rapportering over de geconstateerde fouten en onzekerheden in de jaarrekening, uw opvattingen te vermelden over: o o Kwaliteit van de AO/IC c.q. het beheersinstrumentarium; Kwaliteit van de planning & controlcyclus; Deze kwalitatieve bevindingen dienen te geschieden in relatie met gegevens van andere vergelijkbare gemeenten. 6. Elk jaar wordt tijdens een overleg tussen de auditcommissie en de accountant vastgesteld aan welke posten van de jaarrekening, welke gemeentelijke producten en/of organisatieonderdelen de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden. Dit zijn de zogenaamde speerpunten van controle (maximaal drie per jaar). 9

10 7. De controlewerkzaamheden dienen zoveel mogelijk in een aaneengesloten tijdsblok plaats te vinden. De exacte planning van de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole dient in overleg met de Gemeente te worden vastgesteld. 8. Naar aanleiding van zowel de interimcontrole als de controle jaarrekening brengt de accountant verslag uit door middel van een rapportage. Beide rapportages worden in concept eerst ambtelijk besproken (met de controller en het afdelingshoofd financiën), alvorens te worden besproken met de portefeuillehouder en directeur bedrijfsvoering. De definitieve rapportage wordt aangeboden aan het college (op verzoek ook toegelicht) en besproken met de auditcommissie. Bij deze bespreking zijn de partner en manager van de inschrijver aanwezig. 9. Indien bij de controle afwijkingen worden geconstateerd die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt de accountant deze terstond (na afstemming met de griffier) schriftelijk aan de gemeenteraad en zendt hiervan een afschrift aan het college. 10. De gemeente kan, op eerste verzoek, inzicht krijgen in het gevormde dossier inzake de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de totale opdracht. 11. Opdrachtnemer maakt verslag van de vragen en antwoorden naar aanleiding van bespreking van de twee rapportages in de auditcommissie. 12. Jaarlijks verzorgt de accountant een presentatie voor raadsleden over een actueel onderwerp. Dit onderwerp wordt vastgesteld in overleg met de auditcommissie. 13. Jaarlijks worden de werkzaamheden van de afgelopen periode door beide partijen geëvalueerd. Dit zal plaatsvinden tijdens een reguliere vergadering van de auditcommissie. 14. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan er meerwerk worden afgesproken, na overleg en met schriftelijke toestemming vooraf van de opdrachtgever. Een gespecificeerde urenstaat dient bij meerwerksituaties te worden overlegd. 10

11 Bijlage 1: Concept Overeenkomst Accountantsdiensten boekjaren Partijen: De gemeente Barneveld, ten deze rechtsgeldig krachtens artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester dr. J.W.A. van Dijk; hierna te noemen: de Gemeente of opdrachtgever; en < Naam bedrijf >, statutair gevestigd te <## >, kantoorhoudend aan de < ## te ## >, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar < functie en naam >; hierna te noemen: opdrachtnemer; overwegende dat: de Gemeente voor de opdracht voor het verrichten van accountantsdiensten voor de boekjaren een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure heeft gevolgd; op < datum > 2013 aan opdrachtnemer is gevraagd een offerte uit te brengen op basis van een vastgesteld programma van eisen, welke als bijlage < # > deel uit maakt van deze overeenkomst; opdrachtnemer heeft op < datum > 2013 een offerte ingediend, welke door opdrachtgever is beoordeeld als economisch meest voordelige inschrijving; partijen de afspraken voor het uitvoeren van de opdracht voor het verrichten van accountantsdiensten wensen vast te leggen in onderhavige overeenkomst; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tevens zijn van toepassing alle gedurende de contractduur vigerende wettelijke bepalingen en gemeentelijke regelgeving. 2. De volgende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst: - Aanbesteding accountantsdiensten , d.d. < datum > 2014; - Nota van inlichtingen, d.d. < datum > 2014; - Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Barneveld; - Offerte van opdrachtnemer, d.d. < datum > 2014; Bij strijdigheid tussen een bepaling uit deze overeenkomst en bepalingen in een bijlage prevaleert het gestelde in de overeenkomst. 3. Tussentijdse afwijkingen c.q. aanvullingen op het bepaalde in deze overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 2 Aanvang en duur overeenkomst 1. Deze overeenkomst treedt in werking de dag na ondertekening en heeft betrekking op de boekjaren 2014 tot en met Deze overeenkomst kan na afloop van de looptijd tweemaal met één jaar worden verlengd (voor het boekjaar 2018 en/of het boekjaar 2019). De Gemeente deelt uiterlijk 1 oktober van 11

12 het voorgaande jaar schriftelijk aan opdrachtnemer mee of zij gebruik maakt van deze verlengingsmogelijkheid. Artikel 3 Onderwerp Gedurende de looptijd van deze overeenkomst verplicht opdrachtnemer zich om de dienstverlening te leveren overeenkomstig het Programma van eisen < ## > d.d. < ## > 2013 en de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. < datum > Artikel 4 Tarieven 1. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd als nader gespecificeerd in de inschrijving van opdrachtnemer d.d. ## 2014: < tarieven opsommen >;. 2. De tarieven, bedoeld in lid 1, kunnen door opdrachtnemer jaarlijks worden geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer totaal diensten accountancy (CPA 7412, gerealiseerde uurtarieven) van het voorafgaande jaar. De tarieven mogen voor het eerst geïndexeerd worden voor dienstverlening betreffende het boekjaar Artikel 5 Facturering 1. Facturatie geschiedt op basis van twee facturen, conform de in aanbestedingsdocumenten opgenomen wijze: één factuur per einde jaar (50% van de jaaraanneemsom) en één factuur na het uitbrengen van de rapportage n.a.v. de controle jaarrekening (50% van de jaaraanneemsom). Uitsluitend daadwerkelijk geleverde diensten kunnen gefactureerd worden. 2. De facturen worden door opdrachtnemer digitaal aangeleverd via ter attentie van contactpersoon E. van Steden, griffier, en onder vermelding van routenummer 1200A. 3. Facturen van de opdrachtnemer die in rekening gebracht kunnen worden bij de opdrachtgever worden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur betaald. 4. Indien de opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de overeenkomst niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft opdrachtgever het recht de betaling op te schorten. Artikel 6 Rapportage en overleg Partijen verplichten zich tenminste één maal per jaar de overeenkomst inhoudelijk te evalueren. Artikel 7 Geschillen 1. Indien zich een geschil mocht voordoen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van deze overeenkomst, alsmede elk ander geschil ter zake of in verband met de levering van de dienstverlening, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, zullen de partijen verplicht zijn te trachten dit geschil in onderling overleg te beslechten. Mochten zij hierin niet slagen dan zal het geschil aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien één van de partijen dat in een aangetekende brief aan de andere partij kenbaar maakt. Desondanks zullen partijen er alles aan doen om te voorkomen dat ten gevolge van een dergelijk geschil de voortgang van de uitvoering van deze overeenkomst wordt belemmerd. 12

13 Artikel 8 Ontbinding 1. Partijen hebben het recht deze overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met opgaaf van reden zonder rechterlijke tussenkomst geheel, of gedeeltelijk, te ontbinden, indien de andere partij na schriftelijke aanmaning: a. in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen; b. voortdurend en/of herhaaldelijk zijn verplichtingen niet nakomt, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt (artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek); c. Indien een van de partijen ten gevolge van overmacht voor een langere periode dan 2 maanden een of meerdere verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet kan nakomen. Opdrachtnemer heeft geen recht op schadevergoeding ten gevolge van ontbinding van de overeenkomst. 2. Een beëindiging, ongeacht of deze is gegrond op dit artikel of op elders in de overeenkomst bepaalde, heeft nimmer betrekking op verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele (eigendoms) rechten, geheimhouding en geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze 3. Indien deze overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel wordt ontbonden of op welke wijze dan ook eindigt, geldt het navolgende: a. de opdrachtnemer zal in overleg met de opdrachtgever al datgene doen wat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden teneinde de continuïteit van de door hem ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden te waarborgen tot aan het moment van opzegging of beëindiging; b. de opdrachtnemer draagt alle schriftelijke of anderszins vastgelegde informatie, alsmede alle kennis betreffende die werkzaamheden, op nader overeen te komen wijze over aan de opdrachtgever. 4. De mogelijkheden tot ontbinding van deze overeenkomst laten onverlet de bevoegdheid van partijen tot het nemen van maatregelen tot het behoud van hun rechten of tot verhaal van hun vorderingen welke zij nuttig of nodig oordelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn, mits in redelijkheid en terecht gemaakt, voor rekening van de partij ten laste van wie de maatregelen worden genomen. Artikel 9 Aansprakelijkstelling In afwijking van artikel 29, vijfde lid, van de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Barneveld, geldt het navolgende. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een registeraccountant kan worden verwacht. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Artikel 10 Overige bepalingen 1. Aan deze overeenkomst kunnen eerst rechten worden ontleend nadat beide partijen beschikken over een door beide partijen getekend exemplaar. 13

14 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig mochten zijn, of worden verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de omstreden bepaling(en) overleg plegen teneinde een zodanige vervangende regeling te treffen dat de strekking van deze overeenkomst behouden blijft. 3. Voor zover de uitvoering van deze overeenkomst wezenlijk beïnvloed wordt door wijzigingen in wet- of regelgeving en/of gemeentelijk beleid, zullen partijen overleg voeren over het al dan niet (gewijzigd) voortzetten van deze overeenkomst. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend; Barneveld 2014 < plaats >, 2014 Gemeente Barneveld, < bedrijf > dr. J.W.A. van Dijk < naam > burgemeester < functie > Bijlagen: 1. Aanbesteding accountantsdiensten , d.d. < datum > 2014; 2. Nota van inlichtingen, d.d. < datum > 2014; 3. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Barneveld; 4. Offerte van opdrachtnemer, d.d. < datum >

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx

Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/ Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst Juridische dienstverlening kenmerk INK/POJ/042013 Gemeente De Bilt en xxx Overeenkomst voor de Juridische dienstverlening Perceel 1: Perceel 2: Perceel 3: Perceel 4: arbeids- en ambtenarenrecht

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Schuldhulpverlening zelfstandig ondernemers kenmerk 13.WI.043 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht

Nadere informatie

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst 'Betonnen rioolbuizen en -putten', kenmerk 14.SW.139 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Concept raamovereenkomst Verzekeringsmakelaar kenmerk 13.IB.091 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Vliegend

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx CONCEPT Raamovereenkomst Bewegwijzering Stadskantoor kenmerk 13.POS.106 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx

Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1. kenmerk Gemeente Utrecht en xxx Concept Overeenkomst Turnkey PV-installaties Perceel 1 kenmerk 110.0013131 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de turnkey realisatie van

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. inzake. de Uitvoering van inburgeringstrajecten. ten behoeve van de. Gemeente Venray

RAAMOVEREENKOMST. inzake. de Uitvoering van inburgeringstrajecten. ten behoeve van de. Gemeente Venray RAAMOVEREENKOMST inzake de Uitvoering van inburgeringstrajecten ten behoeve van de Gemeente Venray 1 De ondergetekenden A. Gemeente Venray, gevestigd en kantoorhoudende te Venray aan de Raadhuisstraat

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer

Raamovereenkomst koop en levering ARIV-2014 contractnummer en verplichtingennummer / inkoopordernummer / middelenbestedingnummer Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De overige

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer

Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer A gemeente Eindhoven Concept Raamovereenkomst gemeente Eindhoven opdrachtnemer Contractnummer: PLN xxx Periode: 1 maart 2012 tot 1 januari 2015 Versie: 20 november 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx

Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117. Gemeente Utrecht en xxx Overeenkomst Tentenbouw Hospitality Grand Départ Utrecht 2015 kenmerk 14.LTU.117 Gemeente Utrecht en xxx Bronversie Overeenkomst diensten leveringen 3v1, 20140804 Overeenkomst voor de verhuur, de plaatsing,

Nadere informatie

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer:

Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer: Raamovereenkomst Toegangsverlening accommodaties UVO kenmerk 1100014441 Gemeente Utrecht en Contractnummer: 1100014441 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer

Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer Concept overeenkomst ARBIT inzake VMS en AVT beheer De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de de F. van Dijk secretaris van de Raad voor

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER>

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Overeenkomst <Titel overeenkomst>

Overeenkomst <Titel overeenkomst> Concept overeenkomst Overeenkomst tussen Waterschap Hollandse Delta en /wshd/ 1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

06-36 49 45 86 0174-70 70 48

06-36 49 45 86 0174-70 70 48 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Raamovereenkomst Accountantsdiensten

Raamovereenkomst Accountantsdiensten Raamovereenkomst Accountantsdiensten De ondergetekenden De gemeente, gevestigd te , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Hierna te noemen: Opdrachtgever; En, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen

Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen Raamovereenkomst op basis van AWVODI-2012 betreffende Competentiegericht Ontwikkelen tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Opdrachtnemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum] De ondergetekenden:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

1. Connekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek uitvoert;

1. Connekt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek uitvoert; Model Raamovereenkomst Projectnummer: PTL01.[nummer] Projectnaam: Programma-manager NLIP Datum: [datum] De ondergetekenden: enerzijds 1. de Stichting Connekt, gevestigd en kantoorhoudende te Delft, aan

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op de dienstverlening van ADVIOM (Adviesbureau Omgevingsrecht). A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding.

c. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan de begeleiding. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN Kwaliteit in WelZijn, Zuiderlaan 23b, 6905 AC te Zevenaar Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER Bijlage IX Concept Raamovereenkomst Aan onderstaande concept Raamovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER TUSSEN ZONNEPANELEN

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 en 2014 1. INLEIDING Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie