Commercieel vertrouwelijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commercieel vertrouwelijk"

Transcriptie

1 Commercieelvertrouwelijk AanbestedingsdocumentEuropeseopenbareaanbesteding Telefonieoplossingi.c.m.vast/mobielintegratietenbehoevevan ROCGildeOpleidingen ReferentieEA131101MH Status : Versiedefinitief Uitgevoerddoor: ROCGildeOpleidingen,Roermond Contactpersoon : Marcelheugen Datum : 22november2013

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING Algemeen en leeswijzer Beschrijving van de aanbestedende dienst De aan te besteden opdracht Doelstelling van de opdracht Te sluiten overeenkomst Omvang van de opdracht Technische beschrijving van de huidige en de gewenste situatie Contractpartij en contact Contractpartij Contractpersonen Planning OFFERTEPROCEDURE Toepasselijke wetgeving Inlichtingen Wijze van aanbieden offerte Voorwaarden EISEN TEN AANZIEN VAN INSCHRIJVERS Verplichte Uitsluitingsgronden deelname aan een criminele organisatie Omkoping Fraude Witwassen van geld Facultieve Uitsluitingsgronden Faillissement of liquidatie Gerechtelijke uitspraak Verplichtingen m.b.t. sociale zekerheidspremies Valse verklaringen Geschiktheidseisen Uniforme eigen verklaring EISEN- EN WENSENPAKKET EN OVERZICHT BIJLAGEN TEN AANZIEN VAN DE OPDRACHT BEOORDELINGS- EN GUNNINGSPROCEDURE Beoordelingsprocedure Voldoen aan de gestelde eisen Beoordeling op basis van de gunning criteria Gunningsprocedure BIJLAGEN OFFERTEAANVRAAG BIJLAGE 1 A VERKLARING OMTRENT OFFERTE BIJLAGE 1 B eigenverklaring BIJLAGE 2 PRIJZENBLAD BIJLAGE 3 LIJST VAN EISEN EN WENSEN BIJLAGE 4 CONTRACTUELE BEPALINGEN Bijlage 4.A Concept (raam)overeenkomst Bijlage 4.B Algemene voorwaarden (deel B en deel C) Bijlage 4.C Algemene inkoopvoorwaarden mei Bijlage 5 Format voor het stellen van vragen Bijlage 6 Technische beschrijving voor telefonieoplossing i.c.m. vast mobiel integratie van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

3 3van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

4 1. INLEIDING Indezeinleidingwordendeaanbestedendedienstendeaantebestedenopdrachtbeschreven.Deaan te besteden opdracht wordt beschreven aan de hand van de voor de aanbesteding relevante kenmerken. 1.1 Algemeenenleeswijzer DezeofferteaanvraagbetrefteenEuropeesopenbareaanbestedingvooreentelefonieoplossingi.c.m. vast/mobielintegratievoorrocgildeopleidingen,hiernatenoemendeaanbestedendedienst,met kenmerk:ea mh. Ditdocumentbevateenbeschrijvingvandeaanbesteding(hoofdstuk1),alleinformatiedieunodig heeftvoorhetindienenvaneenofferte,zoalsdeofferteprocedure(hoofdstuk2),eisentenaanzienvan deinschrijverswaaronderdeuitsluitingsrondenengeschiktheidseisen(hoofdstuk3),heteisenen wensenpakket(hoofdstuk4endeapartebijlage6 TechnischebeschrijvingvoorTelefonieoplossing i.c.m.vast/mobielintegratie )endebeoordelingvandeofferte(hoofdstuk5).indeelbendeelc (Bijlage4B)treftuaandeAanbestedingsvoorwaardendievantoepassingzijnopdezeOfferteaanvraag/ aanbesteding.gekozenisopenbareeuropeseaanbesteding.bijdezeprocedurekunneniondernemers welkevoldoenaandeuitsluitingsgrondenengeschiktheidseisennaaraanleidingvandegepubliceerde stukkeneeninschrijvingdoen. Debeoordelingvindtverderplaatsaandehandvandeinditdocumentgesteldegunningcriteria. Ditdocumentendebijlagenzijnmetgrotezorgsamengesteld.Mochtuechteronvolkomenheden, procedurefoutenen/oftegenstrijdighedenconstateren,dandientudezezospoedigmogelijk,ofuiterlijk binnendetermijnvanhetstellenvanvragen,aandeonderparagraaf1.4.2.genoemdecontactpersoon schriftelijkkenbaartemakenmetopgavevandeeventueleconsequentiesen/ofcorrectievoorstellen. Ditgeldtookvooreventuelebezwarentegen(delenvan)ditdocument(bijv.m.b.t.criteria,termijnen, werkwijze).indiennaderhandblijktdateronvolkomenhedenoftegenstrijdighedeninditbeschrijvend documentzittenendezenietdoorinschrijverzijngemeld,zalditinhetvoordeelvandeaanbestedende dienstwordenuitgelegd. 1.2 Beschrijvingvandeaanbestedendedienst ROCGildeOpleidingeniseenRegionaalOpleidingenCentrumdatin1997totstandisgekomendooreen fusievanvijfverschillendeonderwijsorganisatiesinderegiomiddenennoordlimburg.kenmerkend zijneenhogekwaliteitvanonderwijsenlaaguitvalpercentage. ROC Gilde Opleidingen verzorgt momenteel het middelbaar beroepsonderwijs binnen de regio op 15 locatiesaancirca12.000deelnemersenheeftcirca1100personeelsledenindienstdeonderwijslocaties bevinden zich voornamelijk in de steden Sittard, Weert, Roermond, Venlo en Venray. De feitelijke rechtspersoonisdestichtingrocgildeopleidingenmetstatutairezetelteroermond. OrganisatorischbestaatROCGildeOpleidingenuit5onderwijssectorenen3centraleondersteunende diensten elk met een eigen directeur. Eén van de ondersteunende diensten is Facilitair Bedrijf ICT waaronder ook de verantwoordelijkheid van de telefonie valt. Deze aanbesteding wordt vanuit ROC Gilde Opleidingen begeleid door het inkoopburo ondersteund door BVIP. Zie voor meer informatie: 4van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

5 1.3 Deaantebestedenopdracht DehuidigetelefooncentralesvanROCGildezijnmomenteelgeleasedvanKPNTelecom.Deze overeenkomst,alsmededeovereenkomstvoorvasteenmobieletelefonie,lopenafper1mei2014. DaardezeovereenkomstenongeveergelijktijdigaflopenheeftROCGildedemogelijkheidzichte oriënterenopeennieuwe,geïntegreerdecommunicatieoplossing.denieuweoplossingdientde telefonischebereikbaarheidteverbeterenenmedewerkersteondersteunenomzooptimaalmogelijkte kunnencommuniceren.dewensisomeenvolledigbeheerdetelefonieoplossingaftenemendiein eersteinstantieprimairgeëntisopbellenengebeldworden.daarnaastwordendemogelijkheden verkendomdoormiddelvanintegratievaninfrastructurenendienstensignificantekostenbesparingen terealiseren Doelstellingvandeopdracht Dewensvanaanbestedendedienstisommetéénpartijeenovereenkomstaftesluitenalspartner voordetelefonieoplossing.dezepartnerzalallemogelijkeproductenendienstenmetbetrekkingtot telefonieoplossingeninhuismoetenhebben.hetgaatdanomvastetelefonie,mobieletelefonie, telefooncentralesenhetverzorgenvannetwerkenenkoppelenvandataverkeerinderuimstezinvan hetwoord.hetbetreftduséénperceel.deredenhiervoorisdataanbestedendedienstéén aanspreekpuntwilhebbenwelkeeencoördinerendeenorganiserenderolheeft.tevenszalmetdeze coördinatorregelmatigmanagementoverlegplaatsvindenomdeperformancetebesprekenen innovatieveoplossingenaantedragenenopwensdoortevoeren Tesluitenovereenkomst Gildeopleidingenwenstéénpartijtecontracterendievoor2jaardepartnerwordtvanGilde Opleidingenophetgebiedvantelefonie.Tweemaaléénjaariserdemogelijkheidtotverlenging.Wel zaleenwederzijdseopzegtermijnvanzesmaandengehanteerdwaarbijopgavevanredenniet benodigdis.vanwegedeontwikkelingindetoekomstkandecontractomvang(bijv.aantallocaties, aantalstudenten,aantalmedewerkersetc.)gedurendedelooptijdvandeovereenkomstveranderen. Alsdebijlagebijditdocumentiseenconceptovereenkomstopgenomen.Inschrijverskunnenviade vragenronde(zieparagraaf2.2)tekstsuggestiesdoenm.b.t.dezeconceptovereenkomst.de aanbestedendedienstzaldesuggestiesbeoordelenenoverwegenofzewordenovergenomen.debijde notavaninlichtingentepublicerenovereenkomstisdefinitief.nietovergenomentekstsuggesties wordengemotiveerdafgewezenindenotavaninlichtingen. Deaanbestedingsstukkenmakenonlosmakelijkonderdeeluitvandetesluitenovereenkomst.Ingeval vantegenstrijdighedengeldtdevolgenderangordevandocumenten: 1. Overeenkomstmetalgemeneinkoopvoorwaarden 2. Nota`svanInlichtingen(laatsteversiealshoogsteinderangorde) 3. Aanbestedingsdocumentinclusiefbijlagen 4. Inschrijvingvanopdrachtnemer Regelgevingvandeoverheidwelkeverstrektwordtaanaanbestedendediensttenbehoevevandedoor uteleverendienstenhebbeneendirectverbandmethetalofnietverlengenvandeovereenkomst. opdrachtnemerzaldezewetgevingrespecterenenzalmetaanbestedendedienstinoverlegtredenover dedanmogelijkeaangepasteconstructies. 5van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

6 1.3.3 Omvangvandeopdracht Deomvangvandeopdrachtishetleverenvanvastetelefonie,mobieletelefonie,telefooncentrales, Netwerkenvastmobielintegratie,serviceenbeheer,.Eenenanderbeschreveninbijlage Technischebeschrijvingvandehuidigeendegewenstesituatie Debeschrijvingvanhoedetelefonienugeorganiseerdisstaatzouitvoerigmogelijkbeschrevenin bijlage6. TechnischebeschrijvingvoorTelefonieoplossingi.c.m.vast/mobielintegratie Tevensstaat hierindegewenstesituatiebeschreven.perparagraafstaantevensalwenseneneisengenoemdwelke betrekkinghebbenopdebeschrevenparagraaf.envervolgensterugzullenkomeninhoofdstuk4eisen enwensenpakketendedaartoebijbehorendebijlagen!. 1.4 Contractpartijencontact Contractpartij GildeOpleidingenisdeaanbestedendedienstenisverantwoordelijkvoordeinhoudelijkeaspectenin dezeaanbesteding.voordezeaanbestedingiseenprojectteamgeformeerd,bestaandeuit vertegenwoordigersvandeaanbestedendedienstondersteunddoorbvip.zijzijnverantwoordelijk voordeinhoudelijketechnischeenfunctioneleaspecten.deaanbestedingwordtbegeleiddoor afdelinginkoop Contractpersonen Contactpersoon: ROCGilde Opleidingen Contactpersoon MarcelHeugen Functie Seniorinkoper Telefoonnummer Mobielnummer adres Bezoek& KasteelHillenraedstraat1,6043HARoermond postadres Vervangendcontactpersoon: ROCGilde Opleidingen Contactpersoon KristaTheelen Functie Hoofdlocatiecoördinatoren Telefoonnummer adres Bezoek& KasteelHillenraedstraat1,6043HARoermond postadres Deaanbestedendedienstwensthetcontact,metualsinschrijvertelatenverlopenviaéén contactpersoonenéénplaatsvervangervandezecontactpersoonvanuwbedrijf.denamen,adressen entelefoonnummersvandecontactpersoonenzijnplaatsvervangerdieneninuwinschrijvingteworden vermeld.beidepersonendienengemachtigdtezijnomnamensuworganisatietekunnenoptreden.de contactpersoonvandeinschrijverendiensplaatsvervangerdienendenederlandsetaalinwoorden geschriftinvoldoendematetebeheersen. 6van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

7 1.5 Planning Hieronderisdeplanningvandeaanbestedingopgenomen.Decursiefweergegevendatazijndefinitief enderhalvefataledatabehoudenseenandersluidendschriftelijkberichtvandeaanbestedendedienst. Deanderedatazijnindicatiefennietbindend. Hetisaanbestedendediensttoegestaanwijzigingenaantebrengenindeplanning.Wijzigingenzullen metinschrijverswordengecommuniceerd. Planningsoverzicht 22november2013 Uitnodigingtotofferte Dezeofferteaanvraag,inclusiefbijlagen. 05december uur (donderdag) 9december uur (maandag) 12december januari201410:00uur 0810januari 13januari januari januari mei2014 Sluitingtermijnvoorhetindienenvanvragenmetbetrekkingtotdeze offerteaanvraag Schouwingoplocaties?bijvoldoendeanimo StreefdatumbeschikbaarstellingNotavanInlichtingen Sluitingoffertetermijn(Indienenoffertes) Evaluatieoffertes Presentatievaninschrijvers / / Presentatievaninschrijvers4en5indienvantoepassing Verwachtedatumvandemededelingvandegunningsbeslissing. (Gelegenheidtothetstellenvanvragenistotuiterlijk20kalenderdagenna dedatumvandemededelingvandegunningsbeslissing). Beoogdeingangsdatumovereenkomst 7van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

8 2. OFFERTEPROCEDURE Indithoofdstukisdeofferteprocedurebeschreven.Offertendienen,conformdeaanwijzingenindit hoofdstuk,gedaanteworden. 2.1 Toepasselijkewetgeving OpdezeaanbestedingisdeRichtlijn2004/18/EGvan31maart2004vantoepassing.DieinNederland geïmplementeerdisviadeaanbestedingswet2012van1april2013.daarnaastzijnhet Aanbestedingsbesluitvan19februari2013endaarmeedeGidsProportionaliteitvantoepassingopdeze aanbestedingsprocedure. 2.2 Inlichtingen Inhoudelijkevragenbetreffendedeaanbestedingkunnenuitsluitendvia aandeinparagraaf 1.4.2genoemdecontactpersoonwordengesteld.Udientbijhetstellenvanvragengebruiktemaken vanhetdaartoebeschikbaargesteldeformat.(ziebijlage5)vragendienenvoorzientezijnvaneen verwijzingnaardebronvandevraag.naarsluitingvandevragentermijnwordendetenbehoevevan allegegadigdendevragengeanonimiseerddigitaalbeantwoordviatenderned.naaraanleidingvande notavaninlichtingenkunneneenmaalverduidelijkingsvragenwordengesteldmaaralleenalsdievragen betrekkinghebbenopdenotavaninlichtingen.nieuwevragenwordennietinbehandelinggenomen. 2.3 Wijzevanaanbiedenofferte Offertendienenmetvolledigeinachtnemingvanonderstaandevoorschriftentezijnopgemaaktente wordeningediend. DeoffertetermijnsluitopdedatumenhettijdstipalsaangegevenindeparagraafPlanningbij Sluiting offertetermijn.offertendiewordeningediendnadatdeoffertetermijnisgesloten,wordennietin behandelinggenomen.indeelc indieningofferte staatbeschrevenhoeuuwoffertedientinte dienen.devolgendebijlagendienendeeluittemakenvanuwofferte. Bijlage0 Aanbiedingsbrief Bijlage1 Bijlage2 Bijlage3 VerklaringomtrentofferteenEigenverklaring Kostenopgaveofferte.IndelingconformBijlage2Invulformulieren/prijzenblad Bijlage3Lijstvaneisenenwensen IngevuldinvulformulierBijlage3.ALijstvanEisen IngevuldinvulformulierBijlage3.BLijstvanWensenenbeantwoordingtoelichtingenen eventueelfoldermateriaal Deoveriggevraagdedocumentenuitdeaanbesteding 2.4 Voorwaarden OpdezeaanbestedingzijndeAanbestedingsvoorwaardenvantoepassingdiezijnopgenomenindeelB enc.dooreenofferteintedienengaatuakkoordmetdezeaanbestedingsvoorwaarden.tevenszijnde verklaringenindebijlagenvantoepassingwaaronderdealgemeneinkoopvoorwaardenvangilde Opleidingenendeconceptraamovereenkomst. 8van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

9 3. EISENTENAANZIENVANINSCHRIJVERS Tenaanzienvaninschrijversgeldenuitsluitingsgrondenengeschiktheidseisen.Indienéénofmeervandeindit hoofdstukgenoemdeuitsluitingsgrondenopuvantoepassingzijnwordtuuitgeslotenvaninschrijvingopdeze aanbesteding.datgebeurtookalsunietkuntvoldoenaanéénofmeervandeindithoofdstukgenoemde geschiktheidseisen. 3.1 VerplichteUitsluitingsgronden Deaanbestedendedienstsluitinschrijversuitwaaropéénofmeerderevandeonderstaandeartikelenvan toepassingis.degegadigdedientdaartoedeuniformeeigenverklaringintevullenenteondertekenenen verklaartdaarmeedat: zijnondernemingofeenbestuurderervanindevierjaarvoorafgaandaanhettijdstipvanhetindienenvande inschrijvingnietbijeenonherroepelijkerechterlijkeuitspraakisveroordeeldwegens: deelnameaaneencrimineleorganisatie Hierondervallendevolgendegedragingen: 1. gedragingenvaneenpersoondieopzettelijkenmetkennisvanhetoogmerkenvandealgemene crimineleactiviteitvandeorganisatiedanwelvanhetvoornemenvandecrimineleorganisatieomde betreffendestrafbarefeitenteplegen,actiefdeelneemt: - aanactiviteitenvaneencrimineleorganisatie,waaronderwordtverstaaneengestructureerde verenigingdieduurtindetijdvanmeerdantweepersonen,dieinoverlegoptreedtomfeitente plegenwelkestrafbaarzijngesteldmeteenvrijheidsstrafofmeteenmaatregelwelke vrijheidsbenemingmeebrengtmeteenmaximumvantenminstevierjaarofmeteenzwaardere straf,welkefeiteneendoelopzichvormenofeenmiddelzijnomvermogensvoordelente verwervenen,invoorkomendgeval,onrechtmatiginvloeduitteoefenenopdewerkingvan overheidsinstanties,zelfsindienhijnietdeelneemtaandefeitelijkeuitvoeringvandebetrokken strafbarefeitenen,ondervoorbehoudvandealgemenebeginselenvanhetstrafrechtvande betrokkenlidstaat,zelfsindiendezenietwordenuitgevoerd, - aandeandereactiviteitenvandeorganisatie,waarbijhijertevenskennisvanheeftdatzijn deelnamebijdraagttothetverwezenlijkenvandehierbovengenoemdecrimineleactiviteitenvan deorganisatie. 2. Gedragingenvaneenpersoondieerinbestaandathijmeteenofmeerpersonentotovereenstemmingis gekomenoverdeuitoefeningvaneenactiviteitwaarvandeuitvoeringneerkomtophetplegenvaneen hierbovengenoemdstrafbaarfeit,zelfsindienhijnietdeelneemtaandefeitelijkeuitoefeningvande activiteit. 9van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

10 3.1.2 Omkoping onderomkopingwordtverstaanhetopzettelijkeenambtenaaronmiddellijkofmiddellijkeenvoordeel, ongeachtdeaarddaarvan,voorhemzelfofvooreenanderbelovenofverstrekken,ominstrijdmetzijn ambtsplichteenambtshandelingofeenhandelingindeuitoefeningvanzijnambtteverrichtenofnatelaten; danwelindeprivésectoropzettelijk,onmiddellijkofmiddellijk,aaneenpersoonbijdienszakelijkeactiviteiten eennietgerechtvaardigdvoordeel,ongeachtdeaarddaarvan,voordiepersoonzelfofvooreenderdebeloven, aanbiedenofverstrekken,inruilvoorhetverrichtenofnalatendoordiepersoonvaneenhandeling,waarbij diepersoonzijnplichtverzuimt; Fraude onderfraudewordtzowelfraudeophetgebiedvandeuitgavenalsontvangstenverstaan.datwilzeggenelke opzettelijkehandelingofelkopzettelijknalatenwaarbijhetzijvalse,onjuisteofonvolledigeverklaringenof documentenwordengebruiktofovergelegd,hetzijinstrijdmeteenspecifiekeverplichtinginformatiewordt achtergehouden,hetzijvaneenrechtmatigverkregenvoordeelmisbruikwordtgemaakt,metalsgevolgdat middelenafkomstigvandealgemenecommunautairebegrotingofvandedoorofvoordeegbeheerde begrotingen,wederrechtelijkwordenontvangen,achtergehoudenofwordenverminderd,danweldatdeze middelenwordenmisbruiktdoorzevooranderedoelenaantewendendandiewaarvoorzijoorspronkelijkzijn toegekend Witwassenvangeld waaronderwordtverstaan: 1.deomzettingofoverdrachtvanvoorwerpen,wetendedatdezezijnverworvenuiteen crimineleactiviteitofuitdeelnemingaaneendergelijkeactiviteit,methetoogmerkdeillegaleherkomstervan teverhelenofteverhullenofeenpersoondiebijdezeactiviteitisbetrokken,tehelpenaandejuridische gevolgenvanzijndadenteontkomen; 2.hetverhelenofverhullenvandewerkelijkeaard,oorsprong,vindplaats,vervreemding,verplaatsing, rechtenopofdeeigendomvanvoorwerpen,wetendedatdezeverworvenzijnuiteencrimineleactiviteitofuit deelnemingaaneendergelijkeactiviteit; 3.deverwerving,hetbezitofhetgebruikvanvoorwerpen,wetende,ophettijdstipvanverkrijging,datdeze voorwerpenzijnverworvenuiteencrimineleactiviteitofuitdeelnemingaaneendergelijkeactiviteit; 4.deelnemingaan,medeplichtigheidaan,pogingtot,hulpaan,aanzettentot,vergemakkelijkenvan,ofhet gevenvanraadmethetoogophetbegaanvaneenvandeindevoorgaandedriepuntenbedoeldedaden. 10van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

11 3.2 FacultieveUitsluitingsgronden DeaanbestedendedienstsluiteengegadigdeuitvandeelnemingaandeAanbestedingTelefonieoplossingop devolgendegronden: Faillissementofliquidatie Deinschrijverofgegadigdeverkeertinstaatvanfaillissementofliquidatie,dienswerkzaamhedenzijngestaakt, jegenshemgeldteensurseancevanbetalingofeen(faillissements)akkoord,ofdegegadigdeofinschrijver verkeertineenanderevergelijkbaretoestandingevolgeeensoortgelijkeproceduredievoorkomtindeophem vantoepassingzijndewetofregelgeving; Dezefacultatieveuitsluitingsgrondwordttoegepastomaannemelijktemakendateengegundeopdracht daadwerkelijkkanwordenuitgevoerd Gerechtelijkeuitspraak Jegensdegegadigdeofinschrijveriseenonherroepelijkgewordenrechterlijkeuitspraakgedaanopgrondvan deophemvantoepassingzijndewetenregelgevingwegensovertredingvaneenvoorhemrelevante beroepsgedragsregel; Dezefacultatieveuitsluitingsgrondwordttoegepastomdatdeaanbestedendedienstnietwensttewerkenmet eenopdrachtnemerdiebinnendeperiodevanvierjaarvoorafgaandaanhetmomentvanindienenvaneen verzoektotdeelnameofeeninschrijvingonherroepelijkvoorgenoemdeovertredingveroordeeldis Verplichtingenm.b.t.socialezekerheidspremies Deinschrijverofgegadigdeheeftnietvoldaanaanverplichtingenopgrondvanophemvantoepassingzijnde wettelijkebepalingenmetbetrekkingtotbetalingvansocialezekerheidspremiesofbelastingen; Dezefacultatieveuitsluitingsgrondwordttoegepastomdatdeaanbestedendedienstrisico`sinhetkadervan dewetketenaansprakelijkheidzoveelmogelijkwilvermijden Valseverklaringen Deinschrijverheeftzichinernstigemateschuldiggemaaktaanvalseverklaringenbijhetverstrekkenvan inlichtingendiedooreenaanbestedendedienstvanhemwarenverlangdofhijheeftdieinlichtingenniet verstrekt. Dezefacultatieveuitsluitingsgrondwordttoegepastindieninschrijveronherroepelijkveroordeeldisomdatde aanbestedendedienstnietwensttewerkenmeteenopdrachtnemerdiebinnendeperiodevanvierjaar voorafgaandaanhetmomentvanindienenvaneeninschrijvingonherroepelijkvoorgenoemdeovertreding veroordeeldis. Indeuniformeeigenverklaringzaldeaanbestedendedienstaangevenwelkefacultatieveuitsluitingsgronden vantoepassingzijnbijdezeaanbesteding. 11van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

12 3.3 Geschiktheidseisen Devolgendegeschiktheidseisenzijnvantoepassing: 1. Deopdrachtnemerdientvoldoendeverzekerdtezijnvooreventueleschadedieuitdezeovereenkomstkan voortvloeien.dedooropdrachtnemerverschuldigdeverzekeringspremieswordengeachtinde overeengekomenprijzenentarieventezijnbegrepen.naeenvoorlopigegunningdient,perperceel,een polistewordenoverlegdwaarinisopgenomendatdeeenverzekeringisafgeslotenvoor bedrijfsaansprakelijkheidvan ,perjaaren ,pergebeurtenis. 2. Technischebekwaamheidenberoepsbekwaamheid: Alsreferentieeismiddelskerncompetentiesvragenwij1referentieopdrachtper kerncompetentie: a. Dereferentiesmoetenminimaal60%vandewaardewaaropwordtingeschrevenbeslaan.Deinschrijver dienteenuittrekselvanhethandelsregisterteoverleggen(zieartikel3.4). 3. Deinschrijverheefteenkwaliteitszorgsysteem.Deinschrijverbeschrijftditkwaliteitszorgsysteemin maximaal2a Uniformeeigenverklaring DoorinvullenenrechtsgeldigondertekenenvandebijgevoegdeUniformeEigenVerklaringverklaren inschrijversdatdeuitsluitingsgrondennietophemnietvantoepassingzijnendatwordtvoldaanaande geschiktheidseisen.binnen10werkdagendagennahetcommunicerenvanhetvoorgenomengunningsbesluit dientdeinschrijveraanwiedeopdrachtgegundwordtdevolgendebewijsstukkenoverleggen: Gedragsverklaringaanbesteden,nietouderdantweejaarophetmomentvanindienenvaneeninschrijving, omaantetonendatdeuitsluitingsgrondeninartikel2.86en2.87onderdelenbencvande Aanbestedingswetnietvantoepassingzijn. EenuittrekselvaninschrijvingbijdeKamervanKoophandel,nietouderdan6maandenophetmomentvan inschrijven,omaantetonendatdeuitsluitingsgrondinartikel2.87onderdeelavandeaanbestedingswet nietophemvantoepassingis. EenverklaringvandeBelastingdienst,nietouderdan6maandenophetmomentvanindienenvaneen inschrijving,omaantetonendatdeuitsluitingsgrondinartikel2.87onderdeeldvandeaanbestedingswet nietophemvantoepassingis. Kopievandeverzekeringspolis. 12van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

13 4. EISENENWENSENPAKKETENOVERZICHTBIJLAGENTENAANZIENVANDEOPDRACHT Deeisenenwensenzijnopgenomeninbijlage3.(alsExcelInvulformulier) Bijlage3eerstetabbladstaandeeisen.Gelievehierinhetgrijzeselectievakjateselecterenindienu aandezeeisvoldoet!bijvoorkeurtoelichtingen. Bijlage3tweedetabbladstaandewensen.Gelievehierdevragenschriftelijktebeantwoordenentoete voegenaanuwinschrijving. Udientalleindezeofferteaanvraag(inclusiefdebijlagen)vermeldevragenvolledigtebeantwoorden, zowelalgemeenalsspecifiek.alsubesluiteenvraagniette(kunnen)beantwoorden,moetudit explicietenmetredenenvermelden.verderdientuaandehandvandevrageneenprijsopgavetedoen enheteisenenwensenpakkettebeantwoorden. Overigegegevensenbijlagen Devolgendebijlageneninvulformulierenmakenalsbijlagendeeluitvandezeofferteaanvraag. Bijlage1AVerklaringomtrentofferte BijlageIBEigenverklaring Bijlage2Prijzenblad Bijlage3Lijstvaneisenenwensen Bijlage4.AConceptraamovereenkomst Bijlage4.BAlgemeneaanbestedingsvoorwaarden(deelBendeelC) Bijlage4.CAlgemeneinkoopvoorwaarden Bijlage5Formatvoorhetstellenvanvragen Bijlage6Technischebeschrijvingvoortelefonieoplossingi.c.m.vastmobielintegratie. 13van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

14 5. BEOORDELINGSENGUNNINGSPROCEDURE Indithoofdstukzijnachtereenvolgensbeschreven:debeoordelingsprocedure(paragraaf5.1)ende gunningsprocedure(paragraaf5.2) 5.1Beoordelingsprocedure VoordebeoordelingengunningzalmendeoffertesbeoordelenopbasisvanEMVI(EconomischMeest VoordeligeInschrijving).Nasluitingvandeoffertetermijnwordtallereerstvaniedereinschrijver beoordeeldofdeoffertevoldoetaandeeisen(knockoutcriteria),waaronderdeeigenverklaring. Offertendienietaandezeeisenvoldoenwordennietverderinbehandelinggenomen.Daarnaworden deoffertendieaandeeisenvoldoengeëvalueerdaandehandvande(sub)gunningcriteriazoals hieronderinparagraaf5.1.2.vermeld. Offertendieniettijdigzijningediend,wordennietinbehandelinggenomen.Gunningvindtplaatsaande inschrijverdievoldoetaandeindezeofferteaanvraaggesteldeeisenendeeconomischmeest voordeligeinschrijvingheeftgedaan Voldoenaandegesteldeeisen Nadrukkelijkwordtgestelddataaneenindezeofferteaanvraaggesteldeeisvolledigmoetworden voldaan.hetnietvoldoenaaneeneisbetekentuitsluitingvanverderebeoordelingendatdeinschrijver afvalt(knockoutcriterium). Deeigenverklaringdienttewordeningevuldenrechtsgeldigtewordenondertekendenbijdeofferte tewordengevoegd.hetniettoevoegenvandezeverklaringkantotuitsluitingvangunningleiden. Ditiseenstandaardformuliervandeoverheid.DoorAanbestedendedienstisaangegevenwatzijin hetkadervandezeopdrachtbelangrijkvindt. Devolgendegegevensdienentewordeningevuld: Algemenegegevens :1.1totenmet1.4enindienvantoepassing1.5en1.6 Facultatieveuitsluiting :Gevraagdeparagrafen Ondertekening :paragraaf9deintevullenvelden Beoordelingopbasisvandegunningcriteria Debeoordelingvandeoffertevindtplaatsopbasisvandegunningcriteriavoordeoffertendievoldoen aanallegesteldeeisen. 14van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

15 Opbasisvaneenpuntensysteemzullendeoffertesbeoordeeldworden. Evaluatiecriteria Toelichting Maximaal Score G1 Eisen 47Eisen (puntentoekenningn.v.t.) 0 G2 Wensen 27wensen 400 G3 PrijsP1 TotaalprijsvoorconformprijzenbladP1 500 Subtotaal 900 G4 Presentatie Opbasisvanvoorafgesteldeonderwerpen 100 TOTAAL 1000 AdG1 AdG2,G4, Eisenzijngelijkalsknockout.Indienniettotovereenstemminggekomenkanwordendanzalde inschrijvingnietverderwordenbeoordeeld.. Bij de Bijlage van wensen waar een toelichting isen waar een relatieve beantwoording mogelijk is dan zal er toekenning van (deel van de) te behalen punten o.b.v. gewogen gemiddeldevan3tot5beoordelaarswordengegevenheteindoordeeliseenpercentagevan hetaantaltebehalenpuntenconformonderstaandetabel.hetkanzozijndatinschrijversop eenbepaaldonderdeelhetzelfdescoren. VulaltijdalletabbladeninbijeenExcelbijlage! Score: Kenmerkenbeantwoording: 0 punten van het maximaal te Het antwoord van de inschrijver voldoet niet aan de door de behalenaantalpunten aanbestedendedienstgesteldevraag. 1/4vanhetmaximaaltebehalen Hetantwoordvandeinschrijvervoldoetinonvoldoendemateaan aantalpunten dedoordeaanbestedendedienstgesteldevraag 2/4vanhetmaximaaltebehalen Hetantwoordvandeinschrijvervoldoetinvoldoendemateaande aantalpunten doordeaanbestedendedienstgesteldevraag 3/4vanhetmaximaaltebehalen Het antwoord van de inschrijver wordt door de aanbestedende aantalpunten dienstalsgoedbeoordeeld. 4/4vanhetmaximaal Het antwoord van de inschrijver wordt door de aanbestedende tebehalenaantalpunten dienstalszeergoedbeoordeeld. AdG4 Presentatie MetdegunningcriteriaG1totenmetG3kan90%vandemaximalescoregehaaldworden.Dedrie inschrijversdiehetbestescoren(voorlopigerangschikkingvan3inschrijvingen)zullenworden uitgenodigdvooreenpresentatie!ingevalhetverschilinderangschikkingvandeinschrijversdermate grootisdatleverancier2of3nietmeerdeeersteinderangschikkingkanworden,danwordende leveranciershiervanvoorafopdehoogtegesteld.mochteenvierdeenvolgendeinschrijverdusdanig metdeinschrijvingvoldoendeaantalpuntenscoren,datmenmeteenmaximalescorenogbovende inschrijvermetdehoogstescorekanuitkomendanzal(zullen)ookdezeinschrijver(s)worden uitgenodigdvooreenpresentatie.nadepresentatieszalereendefinitieverangschikkingvande offertesplaatsvindenenzalereenvoorlopigegunningbeslissinggenomenworden. 15van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

16 Debeoordelingwordtuitgevoerddooreenbeoordelingsteambestaandeuit35teamleden.Elkteamlid steltindividueeldebeoordelingopvandegunningcriteria.ineenplenairoverlegvanhetbeoordelings teamwordtdeargumentendiehebbengeleidtotdeindividuelewaarderingbesproken. Daarnakunnendebeoordelaarshunwaarderingbijstellen.Deindividuelewaarderingenwordenpersub gunningcriteriumdefinitiefbepaaldenheteindoordeel(puntenaantal)conformpercentagevan bovenstaandetabel. Presentatieonderwerpen Gedurendemaximaal90minutenzalhetbeoordeelteamopdiversepuntendeinschrijverbeoordelen. Tevensishetvanbelangdatdepresentatiewordtverzorgddoorfunctionarissenvandeinschrijverdie inbelangrijkematedecommunicatieendeuitvoeringvandeopdrachtenbijrocgildeopleidingen zullenverzorgengedurendedecontractperiode. Depresentatiebestaatuiteenviertalonderdelen. Kortevoorstelrondeincl.kortepresentatieorganisatie(max.10minuten) Weging0% Korte presentatie hoe de Opdrachtnemer Gilde Opleidingen kan ondersteunen; visie op TelefonieoplossingenbinnenonderwijsenhoeanticipeertdeOpdrachtnemerdaarop.(max.40 minuten) o derisico`svanhetprojectkennen; o hetprojectuiteenkunnenzettenvoorwatbetreftplanning,kostenenrisico`s; o Latenziendebehoeftenenzorgenvanaanbestedendediensttekennen; o deaanbestedendedienstwillenontzorgenenverantwoordelijkheidnemen. Verduidelijkingineenaantalgevraagdewensenwaaropgescoordis.(max30minuten)Toetsing of de interpretatie naar beide kanten inderdaad duidelijk is geweest en de gegeven scores inderdaadterechtzijn.tevenszullenmogelijkeenoftweecasussenvoorgelegdwordenwaarin praktischekennisenprobleemoplossendvermogengewaardeerdword.dezecasuszalvoor alleinschrijvershetzelfdezijn Laatstemogelijkheidtotstellenvanvragen(max10minuten) AdG3 Kosten Allevermeldeprijzenentarievendienengesteldtezijnineuro s,inclusiefb.t.w.dedooruaangeboden prijzenentarievendieneninclusiefoverigebelastingenen/ofheffingentezijn.alledeteverwachten kostenzulleninditoverzichtzijnmeegenomenomdegevraagdeoplossingvangildeopleidinguitte voeren.indieneraanvullingennodigzoudenmoetenzijninwelkevormdanookdanzultuditophet betreffendeprijzenformuliermoetenvermelden. Voorhetonderdeelkostenkuntuintotaal500puntenscoren.UdienthiervoorhetprijzenbladBijlage 2,inzijngeheelintevullen. P1Iseenvergelijkingsprijsenbestaatuiteenoptelsomvanzowelinvesteringenalsook exploitatiekostenvoordelooptijdvan24maanden.metditonderdeelkanmen500puntenscoren.de Inschrijverdieditvoorhetlaagstebedragkanaanbiedenzalhetmaximaleaantalpuntenscoren.De overigeaanbiederszullenvergelekenwordenaandehandvandezeprijsconformonderstaandeformule Scoreis100((aangebodenprijsmeestgunstigeprijs)/meestgunstigeprijs)*100 Hetgetalvertegenwoordigdeenpercentagevanhetmaximaaltehalenpunten. 16van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

17 VoorbeeldInschrijverA200Euro,InschrijverB150Euro,InschrijverC170euro InschrijverBkanhetgevraagdeleverenvoordelaagsteprijsenScoort500punten BerekeningvoorInschrijverA100((200150)/150)*100=100 33,33=66,67 66,67%van500punten=333,35punten BerekeningvoorInschrijverC100((170150)/150)*100=100 13,33=86,67 86,67%van75punten=433,34punten Getallenzullensteedsafgerondwordenop2decimalen. Toelichtingophetprijzenbladbijlage2 Tabblad1(tottelefonieoplossingP1Gelievehetgeheleprijzenbladintevullen. Kolom1staandeeisen,functionaliteitengenoemd.HierkuntuaangeveninkolomCenEofdeze kostenéénmaligen/ofmaandelijkszijn.delaatstekolomrekentdandekostenuitover24maanden. Hetkanzijndatbepaaldekostennietvantoepassingzijn.Uhoeftdezedannietintevullen. Onderaaninhettabbladvolgtdanhettotaalvandekostenvoorinfrastructuur,telefonieoplossingen. enservicevoor24maanden.indieneritemsontbrekenomdeinstallatie/functionaliteitwerkendte krijgendientudezekostenoptenemenonderregel Additionelekosten. DittotaalnoemenwetotaalA Vervolgenskomendaardetotalenbijvan: TotaalBgesprekskostenvastetelefonie(tabbladgesprekskostenvastetelefonie) TotaalCgesprekskostenendatamobieletelefonie(tabbladmobieletelefonie) TotaalDvergoedingenperaftesluitenabonnement(zieooktabbladmobieletelefonie TotaalEVergoedingentradein(conformparagraaf3.15Technischebeschrijvingtelefonieoplossing) bijlage6. Bijlage2tabbladgesprekskostenvastetelefonie.Udientdestartkostenenkostenperminuutaante geven.detotalenwordenautomatischgecalculeerdovereenperiodevan24maanden. Bijlage2tabbladmobieletelefonie.Hetprijzenblad Deaanbiederdientinhetprijzenbladhetmeestfinancieelgunstigsteabonnementintevullenwaarbij detechnischeoplossinggegarandeerdwordtwaarbijdegewensteonderwerpenzoalsgesteldin paragraaf3.13.8uitgewerktwordendetekstveldenmodule1,2etc.kunnenoverschrevenworden,. Steluwerktmetvergoedingendanvultuookhetblokvergoedingenperabonnementin. 5.2 Gunningsprocedure Alleinschrijversontvangenschriftelijkberichtoverdegunningsbeslissing.Ditberichthoudtgeen aanvaardinginvanhetaanbodvandeinschrijver(s)zoalsbedoeldinartikel6:217eerstelidbwener komtdusdoorditberichtgeenovereenkomsttotstand. Deinschrijversvanwiedeofferteisafgewezenontvangeninditzelfdeberichtdemotiveringvande afwijzing,waarbijdenaamvandeinschrijver(s),diedeeconomischmeestvoordeligeofferteheeft (hebben)gedaan,wordtvermeldalsmededekenmerk(en)envoorde(e)l(en)vandewinnende offerte(en)tenopzichtevanhuneigenofferte. VragennaaraanleidingvandeafwijzingdientkenbaargemaakttewordenconformhetbepaaldeinDeel BAanbestedingsvoorwaarden,hoofdstuk4 17van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

18 BIJLAGEN OFFERTEAANVRAAG BIJLAGE 1 A VERKLARING OMTRENT OFFERTE Hierbijverklaartondergetekende - intestemmenmetdebepalingenindezeofferteaanvraagmethetkenmerkvanditdocument; - datzijnoffertevolledigvoldoetaandeindezeofferteaanvraag,methetkenmerkvanditdocument, gesteldeeisen; - datalleaangeleverdegegevensenantwoordeninzijnofferte,metkenmerkvanditdocument,juist envolledigzijningevuld; - zondervoorbehoudakkoordtegaanmetdecontractuelebepalingenalsvermeldin bijlage4.aconcept(raam)overeenkomst, bijlage4.balgemenevoorwaardendeelbendeelconcept(raam)overeenkomst, bijlage4.calgemeneinkoopvoorwaardenmei2013. De aanbestedingsdocumenten en de genoemde aanpassingen als vermeld in de Nota van Inlichtingenverwijzendenaarhetreferentienummervanditdocument. Inschrijver Naam Functie Onderneming Handtekening Plaatsendatum 18van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

19 BIJLAGE 1 B eigenverklaring Zie uniforme eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten BIJLAGE 2 PRIJZENBLAD ZieExcelspreadsheetopgenomenalsapartebijlage. BIJLAGE 3 LIJST VAN EISEN EN WENSEN ZieExcelspreadsheetopgenomenalsapartebijlage. BIJLAGE 4 CONTRACTUELE BEPALINGEN Bijlage 4.A Concept (raam)overeenkomst Alsapartepdfbijlage Bijlage 4.B Algemene voorwaarden (deel B en deel C) Alsapartepdfbijlage Bijlage 4.C Algemene inkoopvoorwaarden mei 2013 Alsapartepdfbijlage Bijlage 5 Format voor het stellen van vragen Alsapartewordbijlage Bijlage 6 Technische beschrijving voor telefonieoplossing i.c.m. vast mobiel integratie. Alsapartepdfbijlage 19van19 AanbestedingsnummerEA131101MH PSEINK

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke

Nadere informatie

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013

behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Aankoop pootaal 2013 Aankoop pootaal 2013 Plaats van uitvoering:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 22/12/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zeeland 131970772 Abdij 6, 4331 BK Middelburg

Nadere informatie

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011

Bijlagen. Europese aanbesteding: Accountancy diensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09. Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Bijlagen Europese aanbesteding: Accountancy diensten Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 30-11-2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit aanbestedingsdocument mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Maasdriel en Gemeente Zaltbommel Nationale identificatie: 161676310 Postadres: p/a J.S. de Jongplein 2 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Werkendam Raadhuisplein 1, 4251 VZ Werkendam ( Nederland ) Ter attentie van: Hélène Prozee Telefoon: +31 652333128, Fax:

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 978643 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Immigratie en Naturalisatiedienst Dr. H. Colijnlaan 341, 2283 XL Rijswijk ( Nederland ) Ter attentie van: Edwin de Koning Telefoon:

Nadere informatie

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis

behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Naam van de aanbestedende dienst: Productschap Vis Eigen verklaring 1 inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek Roadshow over duurzame vis Roadshow over duurzame vis Plaats van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Oost Gelre Nationale identificatie: 412165553 Postadres: Varsseveldseweg

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 04/06/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Heemstede 482056380 Raadhuisplein 1, 2101

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring onder de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeentehuis Zuidplas Nationale identificatie: 10653765 Postadres: Raadhuisplein 1 Plaats: NIEUWERKERK AD IJSSEL Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Gouda Nationale identificatie: 17448266 Postadres: Burgemeester Jamesplein

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Leermiddelen VAVO

Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Leermiddelen VAVO Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Leermiddelen VAVO Aanbestedende dienst: ROC Nijmegen Opgesteld door: InkoopMeesters Datum: 22 juni 2016 Versie definitief Voorwoord Dit aanbestedingsdocument

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Utrecht Nationale identificatie: 59402109 Postadres: Archimedeslaan 6 Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 18/07/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente SittardGeleen 40678403 Hub Dassenplein 1,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Zeeland Nationale identificatie: 131970772 Postadres: Abdij 6 Plaats:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente SittardGeleen 40678403 Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard ( Nederland ) Ter attentie van: Maarten Weverling Telefoon: +31

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Ter attentie van: Internetadres: TenderNed

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Ter attentie van: Internetadres: TenderNed Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Bizob namens gemeente Best, Heeze-Leende, Uden en Veldhoven 221959283 Markt

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding ICT dienstverlening

Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding ICT dienstverlening Aanbestedingsdocument Europese openbare aanbesteding ICT dienstverlening Aanbestedende dienst: Openbare Scholen Groep Schoonoord Opgesteld door: Jean-Paul Roegies Datum: 14-01-2016 Versie definitief Voorwoord

Nadere informatie

Commercieel vertrouwelijk

Commercieel vertrouwelijk Commercieel vertrouwelijk Aanbesteding volgens de niet-openbare aanbestedingsprocedure in 2 fasen Betreft: Raamovereenkomst Meerjaren Uitvoering Plan Gebouwen. JL 12.006 Selectieleidraad 1 e Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Alkmaar Nationale identificatie: 22159309 Postadres: Langestraat 97 Plaats: ALKMAAR Postcode: 1811JD Land: NL

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 10/04/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Tilburg: School voor VAVO, School voor logistiek

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Terneuzen 421653477 Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen ( Nederland ) Ter attentie van: M Cornelissen Telefoon: +31 115455571,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Delfland Nationale identificatie: 311875200 Postadres: Phoenixstraat 32 Plaats: Delft Postcode:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Amersfoort Nationale identificatie: 451541026 Postadres: Stadhuisplein 1 Plaats: Amersfoort Postcode: 3811 LM

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Bedrijfsvoering West Betuwe/ Gemeente Culemborg/ Gemeente Geldermalsen/ Gemeente

Nadere informatie

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met

(Europese) aanbestedingsquiz. in samenwerking met (Europese) aanbestedingsquiz in samenwerking met NEVI PIANOo congres Apeldoorn, 5 juni 2014 Vraag 1 Tot welk bedrag mag je in 2014 en 2015 een aanbesteding (meervoudig onderhands of nationaal) onder de

Nadere informatie

Accountantsdiensten 2016 t/m 2019

Accountantsdiensten 2016 t/m 2019 Gemeente Zeewolde Programma van eisen aanbesteding bijlagen Accountantsdiensten 2016 t/m 2019 1 BIJLAGEN Bijlagen ter invulling en te overleggen bij de inschrijving Bijlage A: Bijlage B: Bijlage C: Bijlage

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Westland 522098722 Stokdijkkade 2, 2671 GW Naaldwijk ( Nederland ) Ter attentie van: Evert Mandemaker Telephone: +31 140174,

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Invulsjabloon contractering. contractering. Wmo woningaanpassingen. Publicatiedatum 16 maart 2015

Invulsjabloon contractering. contractering. Wmo woningaanpassingen. Publicatiedatum 16 maart 2015 Invulsjabloon contractering Wmo woningaanpassingen contractering Publicatiedatum 16 maart 2015 Deelnemende Opdrachtgevers: Gemeente Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Naarden

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Defensie Materieel Organisatie/MATLOG/Afdeling Verwerving Projecten Nationale

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 12024663 Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag (

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Nationale identificatie: 211567350 Postadres: Maasboulevard 123 Plaats:

Nadere informatie

Eigen Verklaring Standby-bergers

Eigen Verklaring Standby-bergers Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 4. Eigen Verklaring Standby-bergers 2011 2012 110401/IWW/wh s-gravenhage, 1 april 2011 Koninginnegracht 27 2514 AB s Gravenhage Telefoon 070 365 76 02 Fax 070

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Standaardformulier Bedrijfsgegevens

Standaardformulier Bedrijfsgegevens Bijlaqe 3: Standaardformulier Bedrijfsgegevens 1 Algemene vragen Vraag a. Naam van de onderneming Antwoord Vestigingsadres: (adres, postcode en plaats) Postadres: Postcode en plaats: Land: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen

Aankondiging van een opdracht. Diensten. Richtlijn 2014/24/EU. Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam en adressen Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI)

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) RID De Liemers namens gemeente Zevenaar 161596305 Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar ( Nederland ) Ter attentie van: Annette Born Telefoon:

Nadere informatie

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak.

5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5. GUNNINGSCRITERIA SCHOONMAAK Dit hoofdstuk bevat het gunningproces schoonmaak. 5.1 GUNNINGSCRITERIA EN WEGING Gunning vindt plaats op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Inschrijvingen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta Handelsweg 100, 2988DC RIDDERKERK ( Nederland ) Ter attentie van: Maarten Rooderkerk Telefoon: +31 889743362,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Vlaardingen Nationale identificatie: 6116978 Postadres: Westnieuwland 6 Plaats: Vlaardingen Postcode: 3131 VX

Nadere informatie

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>>

Opdrachttype: Europese of Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform <<het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005)>> Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Menzis Zorgverzekeraar Nationale identificatie: 242147869 Postadres: Lawickse Allee

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 12/09/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Tilburg 32696202 Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg ( Nederland ) Ter attentie van: Jos Besselink Email: aanbestedingen@tilburg.nl

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Haarlemmermeer Nationale identificatie: 381942865 Postadres: Raadhuisplein 1 Plaats: Hoofddorp Postcode: 2132

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 7:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn

Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding. Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties voor de gemeente Hoorn Selectieleidraad Europese niet-openbare aanbesteding Inkoop, vormgeving en plaatsing van gemeentelijke advertenties 2014-2017 voor de gemeente Hoorn Zaaknummer: 1003580 Datum publicatie: 22 juli 2013 Afdeling:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 23/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente EttenLeur 142155573 Roosendaalseweg 4, 4875

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio BrabantZuidoost 541574175 Deken van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven Ter attentie van: Douwe van de Goorberg Telefoon:

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1 Verlangde borgs

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1 Verlangde borgs AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie & Beheer Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Marian Matheeuwsen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AAFM ten behoeve van Enexis BV Luchthavenweg 38, 5657EB Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: J.J. Besselink Email: info@aanbestedingszaak.nl,

Nadere informatie

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen

16 december 2009, uur 09-IB-022 Toegankelijke bushalteplaatsen Eigen Verklaring inzake uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen behorend bij bestek 09-34 Toegankelijke bushalteplaatsen Plaats van uitvoering: Opdrachttype: Aanbestedingsprocedure: Aanbesteder: Datum

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Aanschaf plantmateriaal gemeente Hoorn Offerte aanvraag

Aanschaf plantmateriaal gemeente Hoorn Offerte aanvraag Aanschaf plantmateriaal 2014-2018 gemeente Hoorn Offerte aanvraag Offerte aanvraag Aanschaf plantmateriaal gemeente Hoorn 1 van 13 hoorn.nl Voorwoord In deze offerte aanvraag staan de voorwaarden en instructies

Nadere informatie

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 :

1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 2 : Eigen verklaring boven de Europese aanbestedingsdrempels behorende bij aanbesteding: naam aanbestedende dienst: naam aanbesteding: met referentienummer: 1. Algemene gegevens 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Halderberge Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch ( Nederland ) Ter attentie van: Maaike Smink Telefoon: +31 165390500, Fax: +31

Nadere informatie

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) Deel I: Gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit Informatie over bekendmaking Voor een aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Den Haag Nationale identificatie: 221909103 Postadres: Spui 70 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 BT Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Toelichting: Hierbij de nota van inlichtingen dd met daarin opgenomen de tot nu toe beantwoorde vragen.

Toelichting: Hierbij de nota van inlichtingen dd met daarin opgenomen de tot nu toe beantwoorde vragen. Nota van Inlichtingen DTP/Opmaak en Drukwerk Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: DTP/Opmaak en Drukwerk Fontys Hogescholen Omschrijving: Voor zowel DTP/Opmaak als Drukwerk afsluiten van overeenkomsten

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Alliander N.V. (penvoerder namens samenwerkende (Nuts)netwerkbedrijven) Utrechtseweg 68, 6812AH ARNHEM ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aanbestedingstermen

De 10 belangrijkste aanbestedingstermen De 10 belangrijkste aanbestedingstermen Als je als organisatie gaat inschrijven op een aanbesteding, kom je veel nieuwe, onbekende termen tegen. Termen die vaak niet worden uitgelegd, waarvan wordt verondersteld

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Stichting CVV Regio MiddenHolland Nationale identificatie: 421683503 Postadres: Thorbeckelaan 5 Plaats: GOUDA Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 08/04/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere 162046567 Stadhuisplein 1, 1315 HR

Nadere informatie

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: 32000000-3 (Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur)

Bijkomende opdrachten Hoofdcategorieën: 32000000-3 (Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Dienst Justitiële Inrichtingen 3814225 Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Dirk Fonse Telefoon:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord Nieuwe Steen 2 B, 1625HV Hoorn ( Nederland ) Ter attentie van: Jeroen Vogel Telefoon:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Brandweer ZuidLimburg Holstraat 35, 6269 AW Margraten ( Nederland ) Ter attentie van: Roger Kremer Telefoon: +31 884507430, Fax: +31

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) N.V. HVC Jadestraat 1, 1812 RD Alkmaar ( Nederland ) Ter attentie van: H.J.L. Tahamata Telefoon: +31 725411311, Email: ma.vandenberg@hvcgroep.nl,

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 5:

Nadere informatie

Offerteaanvraag Europees Openbaar. Levering Veegmachines

Offerteaanvraag Europees Openbaar. Levering Veegmachines Offerteaanvraag Europees Openbaar Levering Veegmachines Voor de gemeente Hoorn Zaaknummer 1004955 Datum publicatie Afdeling STB Voorwoord In deze offerte aanvraag staan de voorwaarden en instructies voor

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Den Haag Nationale identificatie: 221909103 Postadres: Spui 70 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 BT Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Nationaal openbare aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer verbouwing locatie Lammenschans

Aanbestedingsdocument Nationaal openbare aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer verbouwing locatie Lammenschans Aanbestedingsdocument Nationaal openbare aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer verbouwing locatie Lammenschans Aanbestedende dienst: ROC Leiden Opgesteld door: InkoopMeesters Datum:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie NoordHolland Nationale identificatie: 24460435 Postadres: Houtplein 33

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Den Haag Nationale identificatie: 221909103 Postadres: Spui 70 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 BT Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat

Succesvol inschrijven op aanbestedingen. Bram Braat Succesvol inschrijven op aanbestedingen Bram Braat Inleiding 1. Beginselen in het aanbestedingsrecht a) Gelijkheids- en transparantiebeginsel; b) Proportionaliteitsbeginsel (Gids Proportionaliteit). 2.

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Fontys Hogescholen Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: GLM van Rooij Telefoon: +31 885071444, Email:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Haaren (NB) Mgr Bekkersplein 2, 5076AV HAAREN (NB) ( Nederland ) Ter attentie van: Ronald Maas Telefoon: +31 646196260, Fax:

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/811

Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Voorstel Auditcommissie tot benoeming van een accountant. Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 9 oktober 2013 PS/2013/811 dhr. J.J. Wezenberg, telefoon 038 499 87 84 e-mail

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine Chathamweg 1, Postbus 10000, 1780 CA Den Helder ( Nederland ) Ter attentie van: Uilke

Nadere informatie