Statenvoorstel nr. PS/2013/811

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel nr. PS/2013/811"

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Voorstel Auditcommissie tot benoeming van een accountant. Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 9 oktober 2013 PS/2013/811 dhr. J.J. Wezenberg, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorstel Auditcommissie tot benoeming van een accountant Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2013/811(bijgevoegd) II. (te raadplegen via onder het bovengenoemde PSkenmerk en ligt ter inzage bij de receptie van het Provinciehuis) Samenvatting van het voorgestelde besluit Provinciale Staten zijn opdrachtgever van de accountant (conform 217, lid 2) die de jaarrekeningcontrole uitvoert. Op 31 december 2013 loopt de overeenkomst af die de provincie Overijssel heeft met het accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers (PWC). De jaarrekening 2013 is derhalve de laatste controle op de jaarrekening die PWC op basis van het huidige contract zal leveren. Provinciale Staten benoemen Ernst & Young Accountants L.L.P. als accountant inzake de verslagjaren 2014, 2015 en Provinciale Staten hebben de optie tot (stilzwijgende) verlenging van maximaal drie (3) maal een (1) jaar. De eventuele verlengingen zullen worden gesloten onder gelijkblijvende voorwaarden. Inleiding en probleemstelling Provinciale Staten hebben via de verordening op de Auditcommissie provincie Overijssel deze commissie aangewezen om Provinciale Staten te adviseren over het benoemen van de externe accountant. Op 22 januari 2013 zijn Provinciale Staten per brief geïnformeerd over het voornemen om de procedure op te starten om over te gaan tot de werving en de selectie van een nieuwe accountant voor Provinciale Staten (ingaande per ). Op 29 mei 2013 hebben Provinciale Staten het statenvoorstel werving en selectie accountant (PS/2013/348) vastgesteld. Provinciale Staten hebben daarmee, op voorstel van de Auditcommissie, het beschrijvend document Europese Aanbesteding Accountantsdiensten vastgesteld. Vervolgprocedure Na het vaststellen van het beschrijvend document Europese Aanbesteding Accountantsdiensten is de Europese Aanbesteding Accountantsdiensten geopend. Van 4 juni 2013 tot en met 31 juli 2013 bestond de mogelijkheid voor aanbieders om hun inschrijving in te dienen. Van 5 bureaus is op 31 juli 2013 een aanbieding ontvangen. Dat waren achtereenvolgens Baker Tilly Berk N.V., BDO Audit & Assurance B, Deloitte Accountants B.V., Ernst & Young Accountants LLP alsmede Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V.. Van KPMG is op 12 juni 2013 een brief ontvangen dat zij niet zullen inschrijven op deze aanbesteding. Er zijn door de Auditcommissie geen inschrijvingen ontvangen die niet voldeden aan de vormvereisten (stap 1), geschiktheideisen (stap 2) of de minimale vereisten (stap 3). Dat

2 betekent dat deze 5 inschrijvingen door de leden van de Auditcommissie zijn beoordeeld op basis van de gunningscriteria (stap 4). Voor de beoordeling zijn de gunnings- en selectiecriteria toegepast zoals deze zijn vastgesteld door Provinciale Staten via het statenvoorstel werving en selectie accountant. Dat waren: Aanneemsom Accountantsdiensten Controle-aanpak Controleteam Overname Overeenkomst Samenwerking met Concern Controller en Rekenkamer Presentatie 30 punten 25 punten 25 punten 05 punten 05 punten 10 punten Door de Auditcommissie zijn drie inschrijvers uitgenodigd om zich te presenteren aan de Auditcommissie. Dat waren Deloitte Accountants B.V., Ernst & Young Accountants LLP alsmede Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V.. Na de presentaties (2 oktober 2013) heeft de Auditcommissie besloten om aan Provinciale Staten voor te stellen om Ernst & Young Accountants LLP de opdracht te gunnen. Vergaderingen Auditcommissie De commissie heeft negen keer op grond van artikel 10 van de Verordening op de Auditcommissie Provincie Overijssel onder geheimhouding vergaderd. Deze geheimhouding ligt ook op de achterliggende stukken behorende bij de werving en de selectie van de accountant. Financiële consequenties Het nieuwe contract past binnen het budget voor de accountantscontrole. Derhalve heeft het nieuwe contract geen financiële consequenties voor de begroting. Conclusie Provinciale Staten hebben de Auditcommissie op grond van artikel 3, lid 2 van de verordening op de Auditcommissie provincie Overijssel de bevoegdheid gegeven tot het doen van voorstellen om de externe accountant te benoemen. Op grond van deze bevoegdheid stelt de Auditcommissie voor om Ernst & Young Accountants L.L.P. als accountant inzake de verslagjaren 2014, 2015 en 2016 te benoemen. Voorstel Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. Auditcommissie Provincie Overijssel, voorzitter, secretaris, 2 Statenvoorstel nr. PS/2013/811

3 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2013/811 Provinciale Staten van Overijssel, Gelet op artikel 217, lid 2 Provinciewet Gelet op artikel 3, lid 2 van de verordening op de Auditcommissie provincie Overijssel Gelet op het besluit van Provinciale Staten van 29 mei 2013 inzake werving en selectie accountant (PS/2013/348) Gelezen het voorstel van de Auditcommissie Provincie Overijssel d.d. 9 oktober kenmerk PS/2013/811 besluiten: Ernst & Young Accountants LLP te benoemen tot accountant als bedoeld in art. 217 lid 2 van de Provinciewet met ingang van de controle over het boekjaar 2014 tot en met het boekjaar Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, Statenvoorstel nr. PS/2013/811 3

4 Europese aanbesteding Accountantsdiensten Versie 1.0 Datum 8 oktober 2013 Intern zaaknummer Documentnummer 2013/ Auteurs Aanbestedingsteam

5 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Samenvatting gunningsadvies... 3 Hoofdstuk 1 Uitwerking beoordelingen Volledigheid inschrijving Vaststellen geschiktheid en rechtmatigheid inschrijver Beoordeling van de eisen en wensen... 5 Hoofdstuk 2 Beoordeling van de gunningscriteria Prijs Kwaliteit... 6 Hoofdstuk 3 Resultaten Prijs... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.2 Kwaliteit... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Motiveringen per inschrijver... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Hoofdstuk 4 Eindbeoordeling... 10

6 pagina 3 van 10 Samenvatting gunningsadvies In verband met een nieuw af te sluiten Overeenkomst aangaande Accountantsdiensten is door de provincie Overijssel een Europese aanbesteding gestart conform de Aanbestedingswet. Er is gekozen voor de openbare procedure. Na het verstrijken van het uiterste tijdstip van het inleveren van de inschrijving op 31 juli jl. is het gunningsproces gestart. Er zijn vijf inschrijvingen binnengekomen. Eerst is beoordeeld of de inschrijvingen volgens de procedure zijn aangeleverd en of alle gevraagde informatie is bijgevoegd. Daarna is de geschiktheid van de inschrijvers vastgesteld. Vervolgens is beoordeeld of de inschrijvers conform de minimum gestelde eisen van de opdrachtgever de opdracht willen uitvoeren. Alle inschrijvers voldoen aan de gestelde criteria. Vervolgens zijn de inschrijvingen beoordeeld op de gunningscriteria, die uitgesplitst is naar prijs en kwaliteit. Tot slot heeft een eindweging plaatsgevonden, waarbij de uitkomsten van de gunningscriteria bij elkaar zijn opgeteld. Uiteindelijk zijn door de inschrijvers de volgende eindtotalen behaald: Subgunningscriterium Max. score Ernst & Young PWC Inschrijvers Baker Tilly Berk Deloitte G 1 Prijs 30 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 G 2 Kwaliteit G ,75 12,50 18,75 12,50 G ,00 25,00 16,67 25,00 16,67 G ,00 5,00 3,33 5,00 3,33 G ,00 5,00 3,33 5,00 3,33 Subtotaal 90,00 83,75 65,83 83,75 65,83 G ,00 7,50-7,50 - Totaal ,25 65,83 91,25 65,83 Dit levert de volgende rangorde op: Rangorde Naam inschrijver 1 Ernst & Young Accountants LLP 2/3 Deloitte Accountants B.V. / Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. 4/5 Baker Tilly Berk N.V. / BDO Audit & Assurance B.V. De conclusie is dat Ernst & Young Accountants LLP de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan en daarmee als eerste voor gunning in aanmerking komt. BDO

7 pagina 4 van 10 Hoofdstuk 1 Uitwerking beoordelingen Op 31 juli 2013 zijn de volgende inschrijvingen tijdig en in tweevoud en digitaal overgelegd: Nr. Naam organisatie Plaats 1. Baker Tilly Berk N.V. Zwolle 2. BDO Audit & Assurance B.V. Emmen 3. Deloitte Accountants B.V. Zwolle 4. Ernst & Young Accountants LLP Groningen 5. Pricewaterhouse Coopes Accountants N.V. Zwolle De op tijd ingediende offertes zijn beoordeeld aan de hand van de beoordelingssystematiek zoals gesteld in het beschrijvend document en de nota van inlichtingen. 1.1 Volledigheid inschrijving De inschrijvingen zijn gecontroleerd op de volledigheid. Allereerst is gecontroleerd of de aanbiedingsbrief en de daarbij behorende bijlagen compleet en rechtsgeldig ondertekend zijn ingediend. Vervolgens is getoetst of de inschrijver de procedurele voorschriften in acht heeft genomen, als genoemd in het beschrijvend document. 2 mappen + usb Vormvereisten opbouw conf. Checklist rechtsgeldig ondertekend parafering pagina's Naam Inschrijver ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee KO Baker Tilly Berk N.V. ja ja ja Nee* BDO Audit & Assurance B.V. ja ja ja ja Deloitte Accountants B.V. ja ja ja ja Ernst & Young Accountants LLP ja ja ja ja Pricewaterhouse Coopes Accountants N.V. ja ja ja ja * Ontbreken van parafering is een vormfout, hierop mag niet worden afgewezen. De inschrijving is wel rechtsgeldig vanwege de correcte ondertekening van de aanbiedingsbrief en bijlagen. 1.2 Vaststellen geschiktheid en rechtmatigheid inschrijver Vervolgens is de geschiktheid van de inschrijver beoordeeld aan de hand van de opgevraagde bijlagen. Alle gehanteerde eisen hebben een uitsluitend karakter. Het niet voldoen betekent uitsluiting van verdere beoordeling.

8 pagina 5 van 10 Algemene gegevens Uniforme Eigen Verklaring Verplichte Facultatieve uitsluitingsgronden uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen Naam Inschrijver Punt 1 Punt 2 Punt 3 Punt Punt Punt ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee KO KO KO KO KO KO Baker Tilly Berk N.V. ja ja ja ja ja ja BDO Audit & Assurance B.V. ja ja ja ja ja ja Deloitte Accountants B.V. ja ja ja ja ja ja Ernst & Young Accountants ja ja ja ja ja ja LLP Pricewaterhouse Coopers ja ja ja ja ja ja Accountants N.V. Onderdelen uit de uniforme eigen verklaring zijn: Punt 1: Onder dit onderdeel worden algemene gegevens met betrekking tot de Inschrijver ingevuld. Punt 2: In de Uniforme Eigen verklaring zijn onder punt 2 de verplichte uitsluitingsgronden opgenomen. Inschrijver verklaart door het ondertekenen van de uniforme Eigen verklaring dat deze uitsluitinggronden niet op hem van toepassing zijn. Verplichte uitsluitingsgronden zijn: Deelname aan een criminele organisatie; Omkoping; Fraude; Witwassen van geld. Punt 3: Daarnaast verklaart de Inschrijver dat de facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen onder punt 3 van de uniforme Eigen verklaring niet op de Inschrijver van toepassing zijn. Facultatieve uitsluitingsgronden zijn: Faillissement; Overtreding beroepsgedragsregels; Belasting/sociale premies; Valse verklaring. Punt 5.1: Eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht. Punt 5.2: Eisen met betrekking tot technische en beroepsbekwaamheid. Punt 5.3: Eisen met betrekking tot beroepsbevoegdheid. 1.3 Beoordeling van de minimale eisen De inschrijvingen zijn vervolgens beoordeeld op de minimale eisen. Het niet voldoen aan de gestelde criteria (programma van eisen) betekent uitsluiting van verdere beoordeling. Minimale eisen Naam Inschrijver Baker Tilly Berk N.V. BDO Audit & Assurance B.V. Deloitte Accountants B.V. Ernst & Young Accountants LLP Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. Conformiteitenlijst ja/nee KO ja ja ja ja ja

9 pagina 6 van 10 Hoofdstuk 2 Beoordeling van de gunningscriteria Er wordt een overeenkomst aangegaan met een inschrijver die de, vanuit het oogpunt van de opdrachtgever, economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, gelet op onderstaande gunningscriteria. Gunningcriteria Max punten Subgunningcriterium Max punten G1 Prijs 30 G 1.1 Aanneemsom Accountantsdiensten 30 G2 Kwaliteit 70 G 2.1 Controle-aanpak 25 G 2.2 Controleteam 25 G2.3 Overname Overeenkomst 5 G2.4 Samenwerking met Concern Controller en Rekenkamer 5 G2.5 Presentatie 10 Totaal Prijs De Inschrijvers is gevraagd om een vaste prijs voor één jaar in de vorm van een aanneemsom, inclusief alle kosten, voor de uitvoering van de accountantsdiensten op te nemen. Voor de beoordeling van het onderdeel prijs geldt dat De inschrijver die de minimale prijs van ,- offreert behaalt de maximale score van 30 punten voor dit onderdeel. Een Inschrijver die de maximale prijs van ,- aanbiedt krijgt 0 punten. De punten van de overige inschrijvers worden als volgt berekend: Score Inschrijver = (A (( (X - Y) (Z Y) )* A)) A = maximum score X = geboden aanneemsom Y = minimum aanneemsom Z = maximum aanneemsom 2.2 Kwaliteit Inschrijvers dienden op de volgende onderdelen antwoorden te geven. G.2.1 Controleaanpak Inschrijver dient door middel van een beknopt en duidelijk inzicht te geven in de beoogde werkwijze van de controle aanpak die gehanteerd wordt in de provincie Overijssel, waarbij tevens aandacht besteed wordt aan de onderwerpen grondexploitatie, risicomanagement, projectadministratie en treasury.

10 pagina 7 van 10 Bij de beoordeling wordt in elk geval gelet op de volgende elementen: Tijdsplanning van uw controles; De wijze van communiceren; Bekendheid met, en visie ten aanzien van, genoemde specifieke onderwerpen. G.2.2 Controleteam Inschrijver dient beknopt en duidelijk antwoord te geven op de volgende vragen: 1. Hoe is de onafhankelijkheid van de leden van het controleteam gewaarborgd?; 2. Geef een korte beschrijving van de karakteristiek van het controleteam. Wat maakt deze groep mensen tot een team en wat zijn de teamrollen?; 3. Op welke wijze wordt continuïteit binnen het controleteam geborgd?; 4. Wat zijn de competentieprofielen van de in te zetten personen van het controleteam?; Inschrijver dient voor beantwoording van deze vraag de competentieprofielen (compleet ingevuld) conform bijlage 9 bij de Inschrijving toe te voegen. Bij de beoordeling wordt in elk geval gelet op de volgende elementen: De kwaliteit van de waarborgen die de onafhankelijkheid dient te verzekeren en de mate waarin dit bijdraagt aan de identiteit van de bedrijfsvoering door de organisatie van de inschrijver; De kwaliteit van de waarborgen aangaande continuïteit binnen het controleteam met het oog op verloop en kennisoverdracht bij vervanging; Uw visie over de rolverdeling binnen een controleteam; De in het team aanwezige werkervaring en kennis; Blijk van politiek-bestuurlijke gevoeligheid van het team. G.2.3 Overname overeenkomst Inschrijver dient door middel van een beschrijving antwoord te geven op de volgende vraag: Hoe wordt een, zoveel mogelijk, geruisloze overgang voor Opdrachtgever naar een nieuwe Opdrachtnemer geborgd? Indien Inschrijver de huidige Opdrachtnemer is, dient deze de vraag te beantwoorden als ware het ook voor hem/haar een nieuwe Opdrachtgever. Bij de beoordeling wordt in elk geval gelet op de volgende elementen: Maatregelen/werkzaamheden om te waarborgen dat over het eerste contractjaar een verklaring zonder voorbehouden of beperkingen kan worden afgegeven; Werkwijze inzake samenwerking met huidige Opdrachtnemer om overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen; Visie ten aanzien van het eigen worden met de organisatie van Opdrachtgever; Weergave van eventueel benodigde informatie/documenten. G.2.4 Samenwerking met Concern Controller en Rekenkamer Inschrijver dient door middel van een beschrijving antwoord te geven op de volgende vraag: Geef uw visie ten aanzien van de samenwerking met stakeholders zowel binnen de organisatie: de Concern Controller, als buiten de organisatie: de rekenkamer. Bij de beoordeling wordt in elk geval gelet op de volgende elementen: Visie ten aanzien van mogelijkheden en meerwaarde bij samenwerking; Blijk van inzicht in de risico s aangaande belangenverstrengeling; Maatregelen/werkzaamheden om risico s met betrekking tot belangenverstrengeling te beheersen. G.2.5 Presentatie Inschrijver wordt gevraagd een presentatie te geven over de inhoud van de ingediende Inschrijving

11 pagina 8 van 10 Voor de presentatie is 60 minuten gereserveerd, opgebouwd als volgt: a. 5 minuten voor een korte introductie; b. 20 minuten voor een korte toelichting op de subgunningcriteria G2.1 en G2.2 visie op controleaanpak en -team; c. 20 minuten voor de presentatie van de gunningscriteria G2.3 en G2.4; d. 15 minuten voor vragen van de beoordelingscommissie. De presentatie dient in ieder geval te worden verzorgd door de directeur/partner én de eerst verantwoordelijke medewerker die de werkzaamheden binnen de provincie Overijssel zal leiden. Het is toegestaan voor overige medewerkers van het controleteam om de presentatie bij te wonen. Bij de beoordeling van de presentatie zal in elk geval worden gelet op de volgende elementen: Mate van betrokkenheid van de directeur/partner én de eerst verantwoordelijke medewerker bij de ingediende Inschrijving; Blijk van inzicht in de bestuurlijke gevoeligheden met betrekking tot de Opdracht; Mate waarin presentatie de ingediende Inschrijving ondersteund danwel ontkracht; Mate waarin de directeur/partner én de eerst verantwoordelijke medewerker weten te overtuigen met betrekking tot een onafhankelijke instelling; Mate waarin de directeur/partner én de eerst verantwoordelijke medewerker weten te overtuigen oog te hebben voor de kaderstellende en controlerende functie van PS. De kwalitatieve gunningscriteria zijn door het beoordelingsteam beoordeeld middels een rapportcijfer: Het beoordelingsteam heeft per subgunningscriterium een waardering toegekend in de vorm van een rapportcijfer tussen 1 en 10. Het beoordelingsteam is in gezamenlijk overleg unaniem tot één definitief cijfer gekomen voor elk van de gehanteerde subgunningscriteria. Het beoordelingsteam heeft haar rapportcijfers gebaseerd op het totaalbeeld van de kwaliteit van de inschrijving met betrekking tot de desbetreffende subgunningscriteria. De beoordeling heeft afzonderlijk en op basis van onderling vergelijk van de inschrijvingen plaatsgevonden. In de beoordeling zijn de onderstaande cijfers gebruikt om het verschil in de Inschrijving, naar het oordeel van het beoordelingsteam, tot uiting te laten komen. Cijfer Omschrijving Toelichting 0 Ontbreekt (Een deel) van de informatie ontbreekt of is inhoudelijk niet relevant en voldoet geheel niet aan het criterium. 1 3 Niet overeenstemmend Inhoudelijk niet (geheel) relevant en voldoet niet aan het criterium. De toelichting geeft onvolledige informatie. 4-5 Matig overeenstemmend Enkele belangrijke elementen ontbreken/schieten te kort. De wijze van invulling is niet overtuigend en/of laat openingen over. 6-8 Overeenstemmend Dekt het criterium af en voldoet aan de verwachtingen Onderscheidend Voegt beduidend extra waarde toe aan het oorspronkelijke criterium. Er is sprake van positief onderscheidend vermogen ten opzichte van de overige inschrijvingen. De inschrijver met het hoogste rapportcijfer heeft het maximale aantal punten per onderdeel ontvangen. De punten van de overige inschrijvers zijn percentagegewijs aan het hoogste rapportcijfer gerelateerd, middels onderstaande formule: te beoordelen cijfer hoogste cijfer X maximaal aantal punten = gewogen score

12 pagina 9 van 10 Hoofdstuk 3 Resultaten De beoordeling van de kwaliteit heeft plaatsgevonden door het beoordelingsteam, bestaande uit: Naam beoordelaar Kerkdijk, Henk Heskamp, Henk Hofwegen, Gerrit, van Schipper, Pieter Westert, Jan Functie Voorzitter Audit Commissie Lid Audit Commissie Lid Audit Commissie Lid Audit Commissie Lid Audit Commissie De resultaten van deze beoordeling worden in onderstaande tabel weergegeven. Naam organisatie G 2.1 G 2.2 G 2.3 G 2.4 G 2.5 Cijfer Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer Score Cijfer Score Baker Tilly Berk N.V. 4 12, BDO Audit & Assurance B.V. Deloitte Accountants B.V. Ernst & Young Accountants LLP Pricewaterhouse Coopes Accountants N.V

13 pagina 10 van 10 Hoofdstuk 4 Eindbeoordeling Uiteindelijk zijn door de inschrijvers de volgende eindtotalen behaald: Subgunningscriterium Max. score Ernst & Young PWC Inschrijvers Baker Tilly Berk Deloitte G 1 Prijs 30 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 G 2 Kwaliteit G ,75 12,50 18,75 12,50 G ,00 25,00 16,67 25,00 16,67 G ,00 5,00 3,33 5,00 3,33 G ,00 5,00 3,33 5,00 3,33 Subtotaal 90,00 83,75 65,83 83,75 65,83 G ,00 7,50-7,50 - Totaal ,25 65,83 91,25 65,83 BDO Dit levert de volgende rangorde op: Rangorde Naam inschrijver 1 Ernst & Young Accountants LLP 2/3 Deloitte Accountants B.V. / Pricewaterhouse Coopers Accountants N.V. 4/5 Baker Tilly Berk N.V. / BDO Audit & Assurance B.V. De conclusie is dat Ernst & Young Accountants LLP de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan en daarmee als eerste voor gunning in aanmerking komt.

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

I. Baker Tilly Berk aan te wijzen als accountant voor de periode 2015-2018 met de optie tot verlening met 1 jaar.

I. Baker Tilly Berk aan te wijzen als accountant voor de periode 2015-2018 met de optie tot verlening met 1 jaar. agendapunt H.05 1212722 Aan Verenigde Vergadering GUNNING ACCOUNTANTSDIENSTEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 24-09-2015 I. Baker Tilly Berk aan te wijzen als accountant voor de periode 2015-2018

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

2003-63. Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe

2003-63. Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe 2003-63 Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 14 mei 2003 - provinciale staten op 26 mei 2003 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

Ac c o u n t a n t s control e

Ac c o u n t a n t s control e A d v i e s r a p p o r t i n z a k e d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g Ac c o u n t a n t s control e 1 6 m a a r t 2 0 1 6 Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten

Nadere informatie

Gemeente ff Bergen op Zoom

Gemeente ff Bergen op Zoom Gemeente ff Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel aanwijzing openbare accountant 19 november 2015 Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer

Nadere informatie

Datum : 19 september 2005 Nummer PS :PS2005BEM36 Dienst/sector : Statengriffie Commissie : BEM

Datum : 19 september 2005 Nummer PS :PS2005BEM36 Dienst/sector : Statengriffie Commissie : BEM S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 september 2005 Nummer PS :PS2005BEM36 Dienst/sector : Statengriffie Commissie : BEM Registratienummer : 2005PSU000079i Portefeuillehouder: subcommissie voor de jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland ^i^jdai/- Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunende Beheersproducten Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: H.10 719505 O Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvoorstel Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Concerncontrol M.P.J.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-08-2006 Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten. Conceptbesluit: Het plan van aanpak voor de aanbesteding van accountantsdiensten,

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld:

In de module bestuur heeft de AFM vier onderwerpen beoordeeld: 3.1 Module 1: Bestuur Het bestuur beïnvloedt in belangrijke mate de kwaliteit van wettelijke controles, omdat het bestuur de organisatie aanstuurt op basis van haar visie en missie en daaruit voortkomende

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/348

Statenvoorstel nr. PS/2013/348 Statenvoorstel nr. PS/2013/348 Europese aanbesteding Accountantsdiensten provincie Overijssel Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 23 april 2013 PS/2013/348 Dhr. Kerkdijk, voorzitter Auditcommissie (via:

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: Niet van toepassing

Registratienummer collegebesluit: Niet van toepassing Gemeente Nieuwkoop Griffie Raadsvoorstel Portefeuillehouder: Opgesteld door: Edzard van Holthe, griffier Besluitvormende vergadering: 26 november 2015 Registratienummer collegebesluit: Raadsnummer: 2015-122

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

Gevraagd besluit Delfland Management Team 27-05-2015 Kennis te nemen van de inkoopstrategie voor de aanbesteding van de accountantsdiensten.

Gevraagd besluit Delfland Management Team 27-05-2015 Kennis te nemen van de inkoopstrategie voor de aanbesteding van de accountantsdiensten. agendapunt 04.H.06 1192965 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering AANBESTEDING ACCOUNTANTSDIENSTEN Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 16-06-2015 In te stemmen met

Nadere informatie

Commercieel vertrouwelijk

Commercieel vertrouwelijk Commercieelvertrouwelijk AanbestedingsdocumentEuropeseopenbareaanbesteding Telefonieoplossingi.c.m.vast/mobielintegratietenbehoevevan ROCGildeOpleidingen ReferentieEA131101MH Status : Versiedefinitief

Nadere informatie

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen.

Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. College Onderwerp: V20100334 Verlengen overeenkomst accountant Collegevoorstel Inleiding: Dit voorstel strekt ertoe de overeenkomst met de huidige accountant Deloitte te verlengen. Feitelijke informatie

Nadere informatie

IBMN-2012-BOD-MV-003 1. Projectplan / inkoopstrategie Aanbesteding Accountant

IBMN-2012-BOD-MV-003 1. Projectplan / inkoopstrategie Aanbesteding Accountant IBMN-2012-BOD-MV-003 1 Projectplan / inkoopstrategie Aanbesteding Accountant Inhoudsopgave 1. Aanleiding / doelstelling... 3 2. Opdrachtgever... 3 3. Het inkoop/aanbestedingsteam... 3 4. Behoeftestelling...

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2014 t/m 2017. Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0. Datum:

Programma van eisen. Accountantscontrole 2014 t/m 2017. Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0. Datum: Programma van eisen Accountantscontrole 2014 t/m 2017 Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0 Datum: 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente Gulpen-Wittem met betrekking tot de accountantsopdracht.

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

ten behoeve van de Gemeente Barneveld

ten behoeve van de Gemeente Barneveld Aanbesteding Accountantsdiensten 2014-2017 ten behoeve van de Gemeente Barneveld Informatie document Opdrachtgever: Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld Bezoekadres Raadhuisplein 2 Contactpersoon:

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding Programma van eisen 1. Doelstelling van de aanbesteding De Controleverordening 2013 gemeente Noordwijk van april 2013 stelt dat de accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door

Nadere informatie

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013

Kader aanbesteding accountantscontrole. Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Kader aanbesteding accountantscontrole Rekeningencommissie gemeenteraad Hilversum September 2013 Introductie Met ingang van boekjaar 2008 is Ernst & Young Accountants door een benoemingscommissie uit de

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2009... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2015... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 juni 2015. Onderwerp: Voornemen tot gunning contract leerlingenvervoer - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 juni 2015. Onderwerp: Voornemen tot gunning contract leerlingenvervoer - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00499 Onderwerp: Voornemen tot gunning contract leerlingenvervoer - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 31 juli 2015 loopt het

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/165496 1. Inleiding De overeenkomst met de huidige accountant PWC van de gemeente Haarlem heeft een looptijd van 5 jaar en expireert

Nadere informatie

II gemeente BrCf nsslpiti

II gemeente BrCf nsslpiti II gemeente BrCf nsslpiti Oplegnotitie Controleprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet gemeente Brunssum 2015 Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 2015/93 Rol van de raad De raad krijgt

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

Offerteaanvraag Accountantsdiensten ten behoeve van de gemeente Krimpen aan den IJssel met referentienummer: 2015-XXX

Offerteaanvraag Accountantsdiensten ten behoeve van de gemeente Krimpen aan den IJssel met referentienummer: 2015-XXX Offerteaanvraag Accountantsdiensten ten behoeve van de gemeente Krimpen aan den IJssel met referentienummer: 2015-XXX Referentie: 2015-XXX 1 van 17 Inhoud Begripsbepalingen... 3 Leeswijzer... 4 1. ACHTERGRONDINFORMATIE...

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen datum : 11 april 2016 betreft : selectiefase aanbesteding Verbouw en Uitbreiding Atlas College OSG West-Friesland, kenmerk W53230-155.00 Selectieleidraad Kunt u inzage geven in het

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0 Programma van eisen Accountantscontrole 2013 t/m 2016 Auteur: Documentnummer : P.M.A. Dirix-Knops G.12.01805 Versie: 1.0 Datum: 8 augustus 2012 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en notitie criteria & Programma van Eisen

Aanbiedingsbrief en notitie criteria & Programma van Eisen RUD Utrecht Aan: Van: Steller: Onderwerp: Algemeen bestuur Saskia Borgers Jan Inberg Selectie accountant t.b.v. Vergadering d.d. 16 oktober 2014 Bijlagen Aanbiedingsbrief en notitie criteria & Programma

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Raamovereenkomst Accountantsdiensten

Raamovereenkomst Accountantsdiensten Raamovereenkomst Accountantsdiensten De ondergetekenden De gemeente, gevestigd te , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Hierna te noemen: Opdrachtgever; En, gevestigd te

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 en 2014 1. INLEIDING Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze,

Rekeningcommissie. : Middelen/ Evaluatie werkzaamheden accountant met betrekking tot Griffier van Provinciale Staten, namens deze, Griffie Rekeningcommissie Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1564451 Behandelend ambtenaar : N.J. Sluiter Directie/bureau : Middelen/ Nummer commissiestuk : RC-0170 Datum : 21 juli 2009 Bijlagen

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit D&H 16-02-2016 H Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1244544 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRESS TEST Portefeuillehouder Smits, M. Datum 16 februari 2016 Aard bespreking Informatief Afstemming CTL/MCTL Bijlagen 1 Zaaknummer

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke

Nadere informatie

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 15 oktober 2013, kenmerk 33367; Aanpassen investeringsplan gemaal Bergboezem Berkel Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV : 1090667 Vergaderdatum :21 november 2013 Beleidsveld Voldoende Water Agendapunt :H.04 De Verenigde Vergadering

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

oo GEMEENTE vveert ctú o l /* bespreken 14 V ft T 14 \ t 9 tr'fël 201i ! Niet akkoord n Anders, nl.: n A-stuk,de-ttrt n Gewijzigde versie ADVIES

oo GEMEENTE vveert ctú o l /* bespreken 14 V ft T 14 \ t 9 tr'fël 201i ! Niet akkoord n Anders, nl.: n A-stuk,de-ttrt n Gewijzigde versie ADVIES I ctú o l tto >tr oo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Bedrijfsvoering Financiën ral00 1334 Loet Koppen Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli

Handleiding. Marktplein inhuur Utrecht. 1 juli Handleiding Marktplein inhuur Utrecht 1 juli 2017 1.0 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van het Marktplein inhuur Utrecht... 3 1.2 Vakgebieden en profielen... 3 2 Aanmeldingsprocedure... 4 2.1 Registratie bij

Nadere informatie

BIJLAGE Gunningscriteria

BIJLAGE Gunningscriteria BIJLAGE Gunningscriteria Behorende bij bestek en voorwaarden Onderhoud Openbare Verlichting Bestek: 2013-19 Gunningscriteria d.d. 28 oktober 2013 Opdrachtgever : gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA

Nadere informatie

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding

Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven. 1 Algemene gegevens. Behorende bij aanbesteding voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Behorende bij aanbesteding In te vullen door het speciale-sectorbedrijf. Onder speciale-sectorbedrijf wordt verstaan: a. een aanbestedende dienst,

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016

Aanbesteding gerechtsdeurwaarders. 5 juli 2016 Aanbesteding gerechtsdeurwaarders 5 juli 2016 INHOUD 01 Doelstellingen van de aanbesteding 02 Resultaten van de marktconsultatie 03 Aanbestedingsstrategie 04 Planning en belangrijkste mijlpalen Doelstellingen

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY 2016-2019 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te vinden

Nadere informatie

Statenvoorstel van het Presidium 1 minuut versie No: P-14-001

Statenvoorstel van het Presidium 1 minuut versie No: P-14-001 Statenvoorstel van het Presidium 1 minuut versie No: P-14-001 1. Onderwerp Benoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer 2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat In 2004 hebben Provinciale Staten

Nadere informatie

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte

B1400921. 22 mei 2014 14. Datum. Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Verlenging aanstelling accountant Deloitte Datum: Agendapunt nr: 22 mei 2014 14. B1400921 Aan de Verenigde Vergadering Verlenging aanstelling accountant Deloitte Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 1 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Frobenstraat 8, 3045 RD Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Kees Dirks Email: aanbestedingenvrr@veiligheidsregiorr.nl

Nadere informatie

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar.

Voorstel In te stemmen met de verlenging van het contract met Ernst & Young met één jaar. Onderwerp: Verlenging contract E&Y met één jaar Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: A. Kersten Datum: 23 september 2009 Vergaderingnummer: Agendapunt: Voorstel In te stemmen met de verlenging van het

Nadere informatie

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225

Behandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225 Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inkoop. Procedure. REFNUMBERZaaknummer KCHH01. Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole REFNUMBERZaaknummer KCHH01 Onderwerp Aanbesteding accountantscontrole Raadsvoorstel Inleiding In 2005 is met accountantskantoor Deloitte een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van accountantsdiensten

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)?

14-1.pdf pdf. 2.8 Hoe vindt de beoordeling plaats (aantal beoordeelaars/proces)? Datum publicatie Nota v Inl: 14-12-2012 Nota van Inlichtingen programmamanager "Castricum volop in beweging" 1.3 Inschrijver vermoedt dat er sprake is van een verschrijving. Is de aanname correct dat gedoeld

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/457

Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Statenvoorstel nr. PS/2014/457 Aanpassing verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Overijssel 2009 en uitspraak Rechtbank Overijssel inzake Wob-verzoek Datum Inlichtingen bij 28 mei 2014

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 30-09-2014 H Conform Geparafeerd door: Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 30-09-2014 H Conform Geparafeerd door: Bosker, M.H. agendapunt 3.b.5 1155312 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ACCOUNTANTSVERSLAG FRACTIEKOSTEN 2013 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 30 september 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2011/543

Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Verordening Werkgeverscommissie griffier Datum Inlichtingen bij 21 september 2011 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk-Jorink, telefoon 038 499 87 92 e-mail EHP.Stolk-Jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Provincie Zeeland Nationale identificatie: 131970772 Postadres: Abdij 6 Plaats:

Nadere informatie

Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK

Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en administratieve uitvoeringsvoorschriften WWIK Bijlage 8, bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Regeling financiering en Voorlopige kostenopgave Stichting Kunstenaars & Co Documentnr. 20011 Gemeentenr. 20000 Rekeningnr. BNG 285098365 type formulier

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht 562081502 Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon:

Nadere informatie