Statenvoorstel nr. PS/2013/348

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statenvoorstel nr. PS/2013/348"

Transcriptie

1 Statenvoorstel nr. PS/2013/348 Europese aanbesteding Accountantsdiensten provincie Overijssel Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 23 april 2013 PS/2013/348 Dhr. Kerkdijk, voorzitter Auditcommissie (via: mevr. R.Wiggers, telefoon of dhr. J. Wezenberg, telefoon Aan Provinciale Staten Onderwerp Europese aanbesteding accountantsdiensten provincie Overijssel Bijlagen I. Ontwerpbesluit nr. PS/2013/348 (bijgevoegd) II. Beschrijvend Document Europese aanbesteding Accountantsdiensten provincie Overijssel (te raadplegen via onder het bovengenoemde PS-kenmerk en ligt ter inzage bij de receptie van het Provinciehuis) Samenvatting van het voorgestelde besluit Op 31 december 2013 loopt de overeenkomst af die de provincie Overijssel heeft met het accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers (PWC). De jaarrekening 2013 is derhalve de laatste jaarrekening die PWC op basis van het huidige contract zal controleren. Een accountant voor een volgende periode zal op basis van een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd worden. Voorgesteld wordt om over te gaan tot het vaststellen van het Beschrijvend Document Europese aanbesteding Accountantsdiensten (met daarin het programma van eisen) provincie Overijssel. Met het vaststellen van het Beschrijvend Document Europese aanbesteding Accountantsdiensten provincie Overijssel wordt de aanbesteding gepubliceerd op de aanbestedingskalender. Via de verordening voor de Audit Commissie Overijssel hebben Provinciale Staten de Audit Commissie belast met het voorbereiden en adviseren van Provinciale Staten over de benoeming van de externe accountant. Ter voorbereiding op deze benoeming hebben Provinciale Staten (via de commissie Financiën) op 13 februari 2013 kennis genomen van de procesaanpak om te komen tot een Europese aanbesteding voor de Accountantsdiensten provincie Overijssel (brief kenmerk PS/2013/63). De Audit Commissie (het aanbestedingsteam) heeft zich de afgelopen periode gebogen over de inhoud van (a) de opdracht aan de accountant, (b) de eisen waaraan de nieuwe accountant moet voldoen en (c) de gunningscriteria op basis waarvan een keuze voor een nieuw contract kan worden gemaakt. In bijgevoegd Beschrijvend Document worden a,b en c nader uitgewerkt. Het gaat in de kern om de wettelijke verplichte controle van de provinciale jaarrekening op getrouwheid en rechtmatigheid (en het afgeven de afzonderlijke accountantsverklaringen ten behoeve van het Rijk en overige geldgevers) en de invulling van de natuurlijke adviesfunctie van de accountant aan GS en PS.

2 Vervolgprocedure Met het vaststellen van het Beschrijvend Document Europese aanbesteding Accountantsdiensten provincie Overijssel wordt de aanbesteding gepubliceerd op de aanbestedingskalender. Het voorstel voor een nieuwe accountant zal naar verwachting in uw vergadering van Provinciale Staten op 13 november 2013 worden voorgelegd. Voorstel Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I verwoord. Auditcommissie Provincie Overijssel, Voorzitter, Secretaris, 2 Statenvoorstel nr. PS/2013/348

3 Bijlage I Ontwerpbesluit nr. PS/2013/348 Provinciale Staten van Overijssel, gelezen het voorstel van de Audit Commissie Provincie Overijssel d.d. 25 april kenmerk PS/2013/48 besluiten: 1. Het Beschrijvend Document Europese aanbesteding Accountantsdiensten provincie Overijssel vast te stellen. Zwolle, Provinciale Staten voornoemd, voorzitter, griffier, Statenvoorstel nr. PS/2013/ 3

4 Europese aanbesteding Openbare procedure Beschrijvend Document Accountantsdiensten Provincie Overijssel Zwolle 11 april 2013 Interndocumentnummer EDO: 2013/ / BD Intern zaaknummer: EDO Status: Concept Versie: 1.0

5 Colofon Datum Maart 2013 Auteur Aanbestedingsteam kenmerk / type doc EDO 2013/ / BD Inlichtingen bij Mw. G. (Gea) Hamhuis Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax

6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Begripsbepaling... 6 Hoofdstuk 2. Europese aanbesteding Accountantsdiensten Opdrachtgever Aanleiding van deze aanbesteding Beschrijving van de Opdracht op hoofdlijnen Externe ondersteuning van Opdrachtgever Aanbestedingsprocedure Intellectueel eigendom Tegenstrijdigheden en onjuistheden Vertrouwelijkheid Voorbehouden Kostenvergoeding Toepasselijk recht 17 Hoofdstuk 3. Voorwaarden aan Inschrijvingen Sluitingsdatum en tijdstip(= aanbesteding) Vormvereisten Geldigheidsduur Inschrijving Prijzen Taal Voorwaarden Uitsluiting van de procedure Samenwerkingsverbanden Rechtsgeldigheid, Volmacht De bijlagen en Standaardformulieren 22 Hoofdstuk 4. Vaststellen geschiktheid Inschrijver Eigen verklaring Algemene gegevens Uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen 25 Hoofdstuk 5. Gunningscriteria Minimale eisen Gunningscriteria 26 Bijlage 1. Checklist Bijlage 2. Eigen verklaring Bijlage 3. Holdingverklaring Bijlage 4. Verklaring kerncompetenties

7 Bijlage 5. Conformiteitenlijst Bijlage 6. Standaardformulier opgave prijzen Bijlage 7. Standaardformulier opgave Kwaliteit Bijlage 8. Programma van Eisen Bijlage 9. Competentieprofielen Bijlage 10. Concept overeenkomst Bijlage 11. Algemene inkoopvoorwaarden (AIV 2010) Bijlage 12. Standaardformulier indienen vragen

8 Hoofdstuk 1. Begripsbepaling De begrippen worden in het document aangegeven met een hoofdletter. Aanbestedende dienst De Opdrachtgever. Aanbestedingswet Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012). Aanbieding/Inschrijving Het document waarmee de Inschrijver meedingt naar de Opdracht. Accountantscontrole De controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de provincie Overijssel door één of meer accountants als bedoeld in art. 2:393 BW. Accountantsdiensten Onder Accountantsdiensten worden in onderhavige aanbesteding de volgende werkzaamheden verstaan, zie ook a. Certificerende functie: 1. Accountantscontrole jaarrekening; 2. Interim-controle (in voorbereiding op de jaarrekeningcontrole); 3. Werkzaamheden ten behoeve van af te geven Deelverklaringen; b. Natuurlijke adviesfunctie. Algemene Richtlijn Richtlijn van 31 maart 2004, nr. 2004/18/EG, zoals laatstelijk gewijzigd. Artikel Een artikel zoals opgenomen in de concept overeenkomst die als bijlage in dit Beschrijvend document is opgenomen. Audit Commissie De Audit Commissie is een door en vanuit Provinciale Staten Overijssel ingestelde commissie ex.art 80 Provinciewet. Doel, taken en overige aspecten zijn vastgelegd in de verordening als vastgelegd bij Statenbesluit PS/2012/391. Beschrijvend document Dit document, inclusief de opgenomen bijlagen. Boardletter Weergave van de relevante punten uit de Managementletter, opgesteld door de accountant ten behoeve van PS. Deelverantwoordingen/Deelverklaringen Een in opdracht van PS opgestelde afzonderlijke verantwoording van: Een deel van de provinciale organisatie; Ten behoeve van derden door GS, op basis van vigerende regelgeving, opgestelde verantwoordingen. 6

9 Gedeputeerde Staten (GS) Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het Beheer. Gegadigde Een persoon, onderneming of organisatie die het Beschrijvend document en de eventuele Nota( s) van Inlichtingen behorende bij deze aanbesteding heeft opgevraagd. Geschiktheideisen De eisen waaraan een Inschrijver moet voldoen om in aanmerking te komen voor verdere beoordeling van zijn Inschrijving op basis van de Gunningscriteria. Goedkeuringstoleranties De toleranties te hanteren door de accountants ten behoeve van de inrichting van de Accountantscontrole voor zijn oordeelsvorming over de jaarrekening en Deelverantwoordingen van de organisatie. Gunningscriteria Criteria op basis waarvan de Inschrijvingen worden beoordeeld om te bepalen welke Inschrijver voor gunning in aanmerking komt. GVA Gedragsverklaring aanbesteden, als bedoeld in artikel 2.89 lid 2 Aanbestedingswet. Inschrijver Een persoon, onderneming of organisatie die een Inschrijving heeft ingediend aan de Opdrachtgever in het kader van deze aanbesteding. Jaar Aaneengesloten periode van twaalf (12) maanden. Managementletter Een rapport van de externe accountant aan GS over zowel de bedrijfsvoering als over de administratieve organisatie van de provincie Overijssel. Nota van inlichtingen Document waarin de vragen van Gegadigden zijn opgenomen en de antwoorden van Opdrachtgever daarop, alsmede eventuele wijzigingen van het Beschrijvend document en de daarbij behorende bijlagen. Nota( s) van inlichtingen maakt/maken onderdeel uit van de uitvraag en prevaleert/prevaleren boven het Beschrijvend document. Voor zover van toepassing prevaleert een later verstrekte Nota van inlichtingen boven een voorgaande. Opdracht De overheidsopdracht die door middel van deze aanbesteding wordt aanbesteed. Opdrachtgever Provinciale Staten van de Provincie Overijssel. Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Opdrachtnemer De Inschrijver aan wie door de Opdrachtgever de Opdracht is gegund. 7

10 Overeenkomst Het document, incl. haar bijlagen, waarin de afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer(s) schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend. Provinciale Staten (PS) Het bestuur van de provincie dat de hoofdlijnen bepaalt van het beleid en de uitvoering daarvan controleert. Zie ook Opdrachtgever. SiSa Single information, Single audit: eenmalige informatieverstrekking met eenmalige Accountantscontrole. Standaardformulier Formulier in de vorm van een verplicht voorgeschreven format, in te vullen door Gegadigde, bijgevoegd als bijlage bij en behorende bij dit Beschrijvend document of respectievelijk de Nota( s) van inlichtingen. Werkdagen Een kalenderdag, niet zijnde (a) een zaterdag of zondag, (b) een algemeen erkende feestdag in Nederland of (c) het equivalent van een algemeen erkende feestdag ingevolge artikel 3 lid 3 van de Algemene Termijnenwet. Wettelijke controle Een 'Wettelijke controle' is een door de Wta als zodanig aangemerkte controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, zoals de jaarrekening. Wta Wet toezicht accountantsorganisaties 8

11 Hoofdstuk 2. Europese aanbesteding Accountantsdiensten In dit hoofdstuk zijn naast enige informatie over de Opdrachtgever en de Opdracht een aantal bepalingen/voorwaarden opgenomen met betrekking tot de Europese aanbesteding van Accountantsdiensten. 2.1 Opdrachtgever De Opdrachtgever van deze aanbesteding is Provinciale Staten van de provincie Overijssel. De provincie Overijssel is een bestuurlijke overheidsorganisatie op provinciaal niveau. Ze vormt de bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de 25 gemeenten in de provincie. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de Provinciale Staten (47 leden, 10 partijen). Het dagelijks bestuur is in handen van het college van Gedeputeerde Staten (GS), bestaande uit vijf gedeputeerden en wordt voorgezeten door de Commissaris van de Koning. De ambtelijke organisatie bestaat uit ruim 750 fte, aangevuld met gemiddeld 75 externe medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit één hoofdlocatie, het provinciehuis. Daarnaast is er een aantal kleine rayon-kantoren. Meer informatie betreffende de Provincie Overijssel treft u aan op de website van de provincie: Provinciale Staten (PS) zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie, ze vormen het parlement of de volksvertegenwoordiging van de provincie. De leden worden elke vier jaar door de inwoners van Overijssel gekozen tijdens de Provinciale Staten verkiezingen. Provinciale Staten kan worden vergeleken met de Tweede Kamer in de landelijke politiek en de Gemeenteraad binnen het gemeentebestuur. Provinciale Staten hebben drie belangrijke rollen: De kaderstellende rol Provinciale Staten zijn het algemeen bestuur van de provincie. Ze stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid, ze nemen de belangrijkste beslissingen. Het college van Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur en voeren alle besluiten van Provinciale Staten uit. Onder kaderstellende functies valt onder meer het vaststellen van de begroting. De controlerende rol Provinciale Staten controleren of Gedeputeerde Staten het vastgestelde beleid goed uitvoeren. De volksvertegenwoordigende rol De leden van Provinciale Staten vertegenwoordigen de inwoners van Overijssel. Meer informatie betreffende PS treft u aan op de website van de provincie: 9

12 2.2 Aanleiding van deze aanbesteding PS wijzen, op basis van de Provinciewet (artikel 217), een accountant aan die haar bijstaat in haar controlerende functie. Op 31 december 2013 loopt de overeenkomst af die de provincie Overijssel heeft met het accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers (PWC). De jaarrekening 2013 is derhalve de laatste controle op de jaarrekening die PWC op basis van het huidige contract zal leveren. Om tot een nieuwe Overeenkomst te komen is de provincie Overijssel deze Europese aanbesteding gestart. PS beoogt met deze aanbesteding een Overeenkomst met één marktpartij of combinatie van marktpartijen te realiseren, waarmee: Minimaal voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot het kwaliteitsniveau van de provincie Overijssel voor het uitvoeren van de Accountantsdiensten; Gerealiseerd wordt, dat gegund wordt op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) conform de aanbestedingsplicht die de provincie Overijssel dient na te leven als aanbestedende dienst. 2.3 Beschrijving van de Opdracht op hoofdlijnen Vorm van de Opdracht PS biedt de Opdracht aan in de vorm van één perceel waarop iedere Gegadigde één Inschrijving kan indienen. PS zal aan maximaal één Inschrijver de Opdracht verlenen. De Overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar met een, aan Opdrachtgever toekomende optie tot (stilzwijgende) verlenging van maximaal drie (3) maal een (1) jaar, en gaat (naar verwachting) in per 1 januari De eventuele verlengingen zullen worden gesloten onder gelijkblijvende voorwaarden Wettelijke kaders De primaire functie van de accountant is het als onafhankelijke deskundige uitvoeren van de Accountantscontrole en het geven van een oordeel op grond van dit onderzoek als bedoeld in artikel 217 van de Provinciewet. Ingevolge artikel 217 lid 1 van de Provinciewet heeft PS de Verordening Accountantscontrole provincie Overijssel vastgesteld. In deze verordening zijn nadere regels met betrekking tot de Accountantscontrole vastgelegd. Daarnaast zal de controle moeten voldoen aan relevante vigerende wet- en regelgeving, waaronder het Besluit Accountantscontrole decentrale overheden Nieuwe wet- en regelgeving De accountant dient te allen tijde in te spelen op nieuwe en/of relevante wet- en regelgeving en hierover PS tijdig in te lichten en te adviseren wanneer die consequenties heeft voor de uit te voeren werkzaamheden. Op dit moment is er nog sprake van Single information en Single Audit. Als gevolg van nieuwe en/of relevante wet- en regelgeving kunnen in het algemeen de waarden en omvang van de opdracht en het daaruit jaarlijks voortvloeiende dienstverleningsplan fluctueren. 10

13 2.3.3 Inhoud van de Opdracht PS wil een resultaatgerichte Overeenkomst met betrekking tot Accountantsdiensten voor haar organisatie overeenkomen. Onder Accountantsdiensten worden de volgende werkzaamheden verstaan: a. Certificerende functie: 1. Accountantscontrole jaarrekening; 2. Interim-controle (in voorbereiding op de jaarrekeningcontrole); 3. werkzaamheden ten behoeve van af te geven Deelverklaringen. b. Natuurlijke adviesfunctie Certificerende functie Algemeen In overeenstemming met de wettelijke kaders behelst de controle van de provinciale jaarrekening: Het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen; Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; Het in overeenstemming zijn van de door GS opgestelde jaarrekening met de bij, of krachtens, Algemene Maatregel Van Bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 190 Provinciewet (i.c. het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)); De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; Onrechtmatigheden in de jaarrekening. Bij de controle worden de volgende goedkeuring- en rapporteringtoleranties gehanteerd: Ten aanzien van fouten in de posten van de jaarrekening wordt een goedkeuringstolerantie van 1% gehanteerd; Ten aanzien van onzekerheden in de jaarrekening 3%; De rapporteringtoleranties zijn gelijk aan de Goedkeuringstoleranties. Controleplan Ten behoeve van de controle stelt de accountant elk jaar een controleplan op en voert hierover vooraf en zo nodig tussentijds overleg. Het overleg over het controleplan vindt plaats in de Auditcommissie. Interim-controle inclusief EDP-audit Jaarlijks wordt een interim-controle gehouden, gericht op de werking van de administratieve organisatie en interne beheersing. De betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking maakt onderdeel uit van de administratieve organisatie. Onderdeel van de interim-controle is een risicoanalyse als vooruitblik op de jaarrekening. De interim-controle dient plaats te vinden in de periode van september tot november. Ter voorbereiding op de interim-controle ontvangt GS de schriftelijke planning van de controle en de daartoe op te leveren stukken, van de Opdrachtnemer. Deze schriftelijke planning zal minimaal drie weken voor aanvang van de interim-controle worden verstrekt, zodat dit intern tijdig kan worden voorbereid en gecommuniceerd. De bevindingen van de interim-controle worden vastgelegd in een afzonderlijke rapportage, de Managementletter. De conceptrapportage wordt vooraf besproken met de directie en GS. De Managementletter wordt geadresseerd aan het College van GS. De accountant stelt op basis van de Managementletter een Boardletter op ten behoeve van PS. Deze Boardletter bevat de, volgens de accountant, relevante aandachtspunten voor PS met het oog op diens kaderstellende en controlerende functie. De rapportering vindt plaats binnen 4 weken na afloop van de controleperiode en uiterlijk 15 december van het boekjaar. 11

14 Jaarrekeningcontrole PS stelt op basis van een voorstel van GS de planning vast, voor de totstandkoming en de bestuurlijke behandeling van de provinciale jaarrekening. Deze planning luistert heel nauw. Met inachtneming van de door PS te bepalen einddatum zal in overleg met de accountant de planning voor de controle, de termijn van het uitbrengen van de accountantsverklaring en het rapport van bevindingen worden vastgesteld. De accountant brengt, na bespreking (op basis van het principe van hoor en wederhoor) van het concept met de directie en GS, zijn rapport uit aan PS. De definitieve accountantsverklaring, met verslag van bevindingen, wordt aan GS voorgelegd met de mogelijkheid voor GS om op de stukken te reageren; Hierna worden de stukken door de accountant aangeboden aan PS; De accountant bespreekt, voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken door PS, het verslag van bevindingen met de Audit Commissie; De accountant zal worden gevraagd een nadere toelichting te geven in de betreffende commissievergadering. Deelverklaringen PS dient jaarlijks een aantal afzonderlijke accountantsverklaringen in te zenden ten behoeve van het Rijk (ministeries) en overige geldgevers, voor zover deze niet onder SiSa vallen. Deze noodzaak bestaat bij diverse onderdelen van PS. Een specificatie hiervan is niet op voorhand te verstrekken. Zie ook de Sisa verantwoordingslijst op De planning van het afgeven van de Deelverklaringen wordt ingegeven door de eisen van de ministeries en eventuele andere geldgevers. De controlewerkzaamheden zijn voor een groot deel planmatig op jaarbasis te bepalen. Voor het overige zijn deze van meer incidentele aard en afhankelijk van het verloop van activiteiten gedurende het jaar. Van de accountant wordt verwacht dat hij deze verklaringen opstelt binnen de daarvoor van toepassing zijnde termijnen en in overeenstemming met de hiervoor geldende eisen. Een kopie van de verklaring van deze Deelverantwoordingen wordt tevens verstuurd aan de directie. PS behoudt zich het recht voor om de opdracht voor een deelverklaring te kunnen verlenen aan een andere accountant, indien dit in het belang van PS is. Op te leveren rapportages Naar aanleiding van jaarrekeningcontrole: Verslag van bevindingen gericht aan PS; Naar aanleiding van de interim-controle: Managementletter gericht aan directie en GS; Boardletter gericht aan PS Natuurlijke adviesfunctie Onder de natuurlijke adviesfunctie wordt verstaan: alle activiteiten voortvloeiend uit de taakuitoefening van de accountant, als in voorgaande paragraaf beschreven. De uitvoering van de adviesfunctie dient op eigen initiatief dan wel op verzoek van PS plaats te vinden. Deze functie bevat adviezen in beperkte omvang. In dit verband kan onder andere worden gedacht aan adviezen op basis van controlebevindingen, alsmede aan adviezen die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de besprekingen van de uitgebrachte (concept)rapportages. Ook een signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en risico s is hier van belang. Een afzonderlijke adviesopdracht wordt niet gegeven. Het karakter van de natuurlijke adviesfunctie brengt met zich mee, dat de accountant direct aanspreekbaar is. Overleg met ambtelijk 12

15 management, Collegeleden en (een vertegenwoordiging van) Provinciale Staten wordt gezien als passend binnen de natuurlijke adviesfunctie Omvang van de Opdracht Ter indicatie van de omvang van de Opdracht volgt hierna een globale weergave van de gemaakte kosten over de afgelopen drie Jaren. Jaar Omzetwaarde , , ,- Deze cijfers zijn uitsluitend bedoeld ter indicatie en bieden geen garantie met betrekking tot de daadwerkelijk afname, aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Bandbreedte voor de omvang van deze Opdracht is ,-. De aanneemsom per Jaar bedraagt minimaal en maximaal Specifieke werkzaamheden GS mag de benoemde accountant van PS opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden (met betrekking tot rechtmatigheid,doelmatigheid en doeltreffendheid). Daarbij mag de onafhankelijkheid van de accountant niet in het geding zijn en moet (de schijn van) belangenverstrengeling worden voorkomen. GS informeert PS over verstrekte opdrachten aan de accountant voor specifieke werkzaamheden. Bij de evaluatie wordt nadrukkelijk gekeken naar de objectiviteit, onafhankelijkheid en kritisch vermogen van de accountant. Als deze naar het oordeel van PS in het geding zijn (geweest), dan wordt de toestemming aan de accountant voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden voor GS door PS teruggenomen. 2.4 Externe ondersteuning van Opdrachtgever In het kader van deze aanbesteding maakt de Provincie Overijssel gebruik van diensten van mevrouw G. (Gea) Hamhuis (PSI B.V.), die als onafhankelijke partij heeft gegarandeerd dat zij op geen enkele wijze als Gegadigde/Inschrijver bij deze aanbesteding is betrokken noch adviezen verleent aan een Gegadigde/Inschrijver noch als onderaannemer betrokken is en zal zijn bij Gegadigden en/of inschrijvende ondernemers. Mevrouw Hamhuis vervult binnen het aanbestedingsteam de rol van inkoopdeskundige. 2.5 Aanbestedingsprocedure Algemeen De Opdrachtgever, PS, volgt, gelet op de aard en de omvang van de Opdracht, een openbare procedure conform de Aanbestedingswet. De Gegadigden hebben de gelegenheid een Inschrijving in te dienen op basis van het voorliggende Beschrijvend document en de eventuele Nota( s) van Inlichting(en). Het is het voornemen dat deze aanbestedingsprocedure zal leiden tot gunning aan de Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), dat wil zeggen de inschrijver met de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs. 13

16 2.5.2 Planning Op 4 juni 2013 heeft de Opdrachtgever de aankondiging van deze Europese aanbesteding geplaatst op die op haar beurt de aankondiging automatisch heeft verzonden ter publicatie in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Met het plaatsen van de aankondiging is de aanbestedingsprocedure formeel van start gegaan. In de onderstaande tabel staat de planning weergegeven. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de planning aan te passen. Nr. Onderdeel Wie Datum 1. Verzenden aankondiging en publiceren van het Beschrijvend document Provincie 4 juni Indienen van vragen Gegadigden Tot: 25 juni 2013, uur 3. Vaststellen nota van inlichting Provincie Nader te plannen AC 4. Nota van inlichtingen beschikbaarstellen Provincie 2 juli Indienen van vragen n.a.v. 1 e Nota van inlichtingen Gegadigden Tot: 9 juli 2013, uur 6. Vaststellen nota van inlichting Provincie Schriftelijk ronde AC 7. Nota van inlichtingen beschikbaarstellen Provincie 16 juli Indienen van de Inschrijvingen (=aanbesteding/sluitdatum) Gegadigden 31 juli 2013, uur 9. Openen Inschrijvingen Provincie 31 juli 2013, uur 10. Beoordelen Inschrijvingen Provincie Tot: 27 september Presentaties Inschrijvers + provincie n.t.b. 12. Eventuele nadere toelichting op Inschrijvingen Inschrijvers + provincie n.t.b. 13. Vaststelling gunningsadvies door PS Provincie 13 november Mededeling gunningsbesluit aan Inschrijvers Provincie Uiterlijk: 15 november Stanstill-periode (20 dagen) Inschrijvers Tot: 10 december Formele Gunning / Ondertekening van de Overeenkomst Potentiële Opdrachtnemer + provincie n.t.b 17. Start van de Overeenkomst Opdrachtnemer 1 januari 2014 De datum en het tijdstip genoemd bij 2, 4 en 6 zijn hard. De overige data zijn ter indicatie hieraan kunnen geen rechten worden ontleend Informatie-uitwisseling De communicatie met betrekking tot deze aanbesteding dient te allen tijde schriftelijk te geschieden, onder vermelding van EA Accountantsdiensten, bij voorkeur per gericht aan: Provincie Overijssel T.a.v. SSC I&C / G. (Gea) Hamhuis Postbus

17 8000 GB ZWOLLE (NL) Luttenbergstraat 2 adres: Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen niet in behandeling worden genomen. Vragen in welke vorm dan ook gesteld aan anderen dan medewerkers van team SSC/I&C van de provincie Overijssel kunnen leiden tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure Indienen van vragen De Provincie is niet voornemens een inlichtingenbijeenkomst te organiseren. Wel biedt de Provincie ruime gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen per . Vragen die vóór de datum en tijdstip als vermeld in sub 4 zijn ontvangen, worden beantwoord middels een Nota van Inlichtingen. De vragen dienen als attachment, conform het Standaardformulier in bijlage 12, per te worden ingediend op met in de onderwerpregel: EA Accountantsdiensten VRAGEN naam Gegadigde. Alle verschenen Nota s van inlichtingen (één of meer) maken onderdeel uit van deze aanbesteding en prevaleert/prevaleren boven het gestelde in het Beschrijvend document. Let op: De Nota( s) van inlichtingen wordt/worden beschikbaar gesteld op (deze worden dus niet per aan de Gegadigden verstuurd) Indienen van de Inschrijvingen (datum aanbesteding of sluitingsdatum) Voor de wijze (datum, tijdstip, adressen, enz.) wordt verwezen naar Beoordelingsprocedure De beoordeling van de tijdig ingediende Inschrijvingen gaat in 4 stappen. Voldoet een Inschrijving aan een stap dan wordt de daaropvolgende stap uitgevoerd. Voldoet een Inschrijving niet aan de criteria van een stap, dan wordt de Inschrijving niet verder beoordeeld. Stap 4 is de laatste stap, waarin de beoordeling ten behoeve van de economische meest voordelige Inschrijving (EMVI) plaats vind. Stap 1 De Inschrijvingen worden gecontroleerd op de vormvereisten ( 3.2), of de verklaringen voldoen, op de gestelde voorwaarden aan de in te zenden Inschrijvingen (hoofdstuk 3) en de eventuele overige bepalingen voor zover deze niet worden getoetst in de stappen 2, 3 of 4. Stap 2 Beoordeling op basis van de Geschiktheidseisen (zie Hoofdstuk 4) Stap 3 Beoordeling op basis van de minimale eisen (zie 5.1) Stap 4 Beoordeling op basis van de Gunningscriteria (zie 5.2) De beoordelingsprocedure wordt uitgevoerd door het multidisciplinaire aanbestedingsteam, die een advies zullen uitbrengen aan de interne Opdrachtgever Niet eens met gunningsbesluit Iedere Inschrijver die het niet eens is met het gunningsbesluit, kan binnen een termijn van 20 kalenderdagen (fatale termijn) ingaande op de dag na verzending van de gunningsbeslissing een civiel kort geding of spoedvoorziening aanspannen. De Inschrijver verliest zijn recht om geschillen over het gunningsbesluit voor te leggen aan de bevoegde rechter (Nb. De bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad) wanneer een 15

18 geschil later dan 20 dagen, na de dag van verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing aan de Inschrijvers, aanhangig wordt gemaakt door betekening van een dagvaarding op het adres, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, van de provincie Overijssel. De dagvaarding dient in ieder geval ook op de kortst mogelijke termijn per te worden verzonden naar 2.6 Intellectueel eigendom Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever niets uit dit Beschrijvend document en Nota( s) van inlichtingen worden verveelvoudigd (anders dan voor het doel van dit Beschrijvend document) door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. 2.7 Tegenstrijdigheden en onjuistheden Dit Beschrijvend document, inclusief alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u de Provincie Overijssel hier schriftelijk van op de hoogte te stellen zie sub 4 voor de uiterste datum en tijd. In geval van strijdigheid tussen het hoofddeel Beschrijvend document enerzijds en het bepaalde in de bijlage conceptovereenkomst anderzijds, prevaleert het bepaalde in de concept overeenkomst. In geval van strijdigheid tussen het hoofddeel Beschrijvend document en de overige bijlagen - waaronder de Standaardformulieren - prevaleert het bepaalde in het hoofddeel Beschrijvend document. Indien blijkt dat het Beschrijvend document tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat en deze niet vóór de datum en het tijdstip als vermeld in sub 4 door de Gegadigde aan de Opdrachtgever zijn gemeld, dan zijn deze tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden voor rekening en risico van de Gegadigde/Inschrijver/Opdrachtnemer. Indien een Gegadigde meent dat informatie of een bepaling in het Beschrijvend document en de eventuele Nota( s) van Inlichtingen of andere aanbestedingsdocumentatie - waaronder (maar niet uitsluitend) de minimumeisen en/of de gunningcriteria - onjuist, disproportioneel, onrechtmatig of op andere wijze onregelmatig is, dient die Gegadigde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de datum en het tijdstip als vermeld in 2.5. sub 4 de Opdrachtgever schriftelijk te attenderen op die vermeende onjuistheid, disproportionaliteit, onrechtmatigheid of onregelmatigheid anderszins. Indien een Gegadigde niet tijdig op de voorgeschreven wijze de Opdrachtgever aldus heeft geattendeerd, is die Gegadigde niet ontvankelijk in enige (latere) vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid anderszins. Mocht een Gegadigde zich echt niet kunnen vinden in één of meerdere bepalingen van de voorwaarden, zie 3.6 en de bijlagen 10 en 11, dan kunnen deze worden gemeld, het bezwaar- de melding kunt u voorzien van een alternatief. Opdrachtgever zal het bezwaar en de eventuele alternatief bestuderen en overwegen en haar besluit hierover kenbaar maken in de Nota( s) van Inlichtingen. Voor het melden van uw bevindingen dient het Standaardformulier, bijlage 12, gehanteerd te worden en gestuurd te worden naar het adres als vermeld in en conform de procedure van

19 2.8 Vertrouwelijkheid De Opdrachtgever zal de Inschrijvingen vertrouwelijk behandelen. Deze zullen uitsluitend worden getoond aan medewerkers die direct bij de aanbestedingsprocedure zijn betrokken en aan (interne of externe) adviseurs van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. 2.9 Voorbehouden De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om op elk moment het gehele aanbestedingstraject tijdelijk of definitief te stoppen en/of niet tot opdrachtverlening over te gaan. De mededeling van de gunningsbeslissing vindt plaats onder nadrukkelijk voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring en/of het verkrijgen van voldoende financiële middelen. Tevens kunnen er situaties voorkomen waarbij definitieve gunning aan geen van de Inschrijvers wordt verleend als gevolg van gewijzigd politiek inzicht, gewijzigde besluitvormingsprocessen en/of beleid. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om dit Beschrijvend document - waaronder de daarin opgenomen planning - tot 6 dagen voor de uiterlijke datum van indienen van de Inschrijving (sluitdatum) aan te vullen en/of te amenderen Kostenvergoeding Gegadigden en Inschrijvers hebben geen recht op vergoeding van enigerlei kosten in verband met deze aanbesteding. De door de Gegadigde/Inschrijver gemaakte kosten met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure komen geheel voor eigen rekening van Gegadigde/Inschrijver Toepasselijk recht Deze aanbesteding wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze aanbesteding worden in voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle Klachtenregeling De Opdrachtgever biedt aan Gegadigden de mogelijkheid om klachten over deze aanbestedingsprocedure in te dienen per naar Opdrachtgever zal ingediende klachten door een niet bij de aanbesteding betrokken medewerker laten afhandelen. Indienen van een klacht legt de aanbestedingsprocedure niet stil. 17

20 Hoofdstuk 3. Voorwaarden aan Inschrijvingen 3.1 Sluitingsdatum en tijdstip(= aanbesteding) De Inschrijving dient uiterlijk op het in sub 6 vermelde datum én tijdstip te zijn ingediend bij Provincie Overijssel op het onderstaande adres: Provincie Overijssel EA Accountantsdiensten T.a.v. SSC I&C / G. (Gea) Hamhuis Postbus GB ZWOLLE (NL) Luttenbergstraat EE Zwolle (NL) Op de Inschrijving moet duidelijk vermeld zijn de tekst: Europese aanbesteding Accountantsdiensten Intern dossiernummer EDO NIET OPENEN De Inschrijving dient ofwel per post al dan niet aangetekend te worden verzonden ofwel afgegeven te worden. De doos of enveloppe waarmee de Inschrijving wordt ingezonden of afgegeven, dient separaat aan de provincie Overijssel te worden ingezonden en mag dus niet aan andere, aan de provincie Overijssel te versturen document, worden toegevoegd. De doos of enveloppe wordt tot de sluitingsdatum ongeopend bewaard. De Inschrijving kan worden bezorgd bij de receptie van Opdrachtgever op 31 juli 2013 tussen en uur uur. Er zal desgevraagd getekend worden voor ontvangst van de Inschrijving.Per fax of ingediende Inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Het risico van vertraging, door welke oorzaak dan ook, tijdens de (post)verzending/bezorging en/of door onjuiste c.q. onvolledige adressering is geheel voor rekening van de Inschrijver. Een te laat ingeleverde Inschrijving wordt door de Opdrachtgever als een niet-ingeleverde Inschrijving beschouwd en dus NIET in behandeling genomen. Na het verstrijken van de inschrijftermijn zullen de tijdig ingediende Inschrijvingen worden geopend ten behoeve van de beoordelinsgprocedure ( 2.5.6). Inschrijvers kunnen bij de opening aanwezig zijn. U dient zich hiervoor tijdig (vóór 29 juli uur) aan te melden, door het sturen van een bericht aan ; o.v.v. EA Accountantsdiensten OPENING naam Inschrijver in de onderwerpregel. Max. 2 personen per Inschrijver kunnen aanwezig zijn. 18

21 3.2 Vormvereisten Samenstelling Inschrijving Met het oog op een efficiënte beoordeling heeft de Opdrachtgever ten aanzien van de vorm en structuur van de in te zenden Inschrijvingen de volgende eisen. Onder de Inschrijving verstaat de Opdrachtgever het volgende: Eén enveloppe of doos, met daarin: a) De aanbiedingsbrief, met: i. Referentie naar het dossiernummer van de aanbesteding (zie het voorblad van dit Beschrijvend document); ii. Indien van toepassing de juridische bedrijfsnamen van combinanten en/of onderaannemers; iii. De gegevens van de contactpersoon (naam, functie, telefoonnummer(s), mailadres); iv. De aanbiedingsbrief dient ondertekend te zijn door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Inschrijver, of in geval van combinaties door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van alle combinantleden; v. In geval van samenwerkingsverbanden de verklaringen van de betrokken ondernemers (zie 3.8 en 4.2); b) Twee mappen met daarin alle gevraagde gegevens. Eén map bevat een origineel, de andere map een kopieerbaar exemplaar. De map van de Inschrijving dient aan de volgende eisen en indeling te voldoen: 1. De map is van A4-formaat; 2. De bladzijdes in de map zijn van A4-formaat, met op elke pagina de naam van de Inschrijver en een paginanummering in het formaat x van y (per tabblad mag ook opnieuw worden geteld als het formaat x van y per tabblad wordt aangehouden); 3. De inhoud van de map is enkelzijdig afgedrukt en per bladzijde (inclusief bijlagen) geparafeerd door een persoon die bevoegd is om de Inschrijver terzake te vertegenwoordigen en binden. (zie ook 3.9); 4. De aanbiedingsbrief, opnemen vóór het eerste tabblad; 5. De eventuele volmachten, als gevraagd in 3.9, opnemen vóór het eerste tabblad; 6. De ingevulde checklist zoals opgenomen als bijlage 1, dient vóór het eerste tabblad te worden opgenomen; 7. De Inschrijving is verder opgebouwd conform de indeling in de checklist; 8. Een USB-stick met daarop de gehele (digitale) Inschrijving, inclusief bijlagen, in pdfformaat. De indeling op de USB-stick moet zijn volgens de structuur als hiervoor genoemd bij 4, 5, 6 en 7 (dat betekent zoveel mapjes als er tabbladen zijn, met daarin de informatie die in de hardcopy van de Inschrijving achter het betreffende tabblad zit). In plaats van PDF mag het ook ODF zijn De beantwoording Als u besluit een vraag niet te (kunnen) beantwoorden, moet u dit expliciet en met redengeving aangeven. Daar waar om bewijsstukken of andere informatie wordt gevraagd, voegt u het betreffende stuk als bijlage in de Inschrijving toe met een eenduidige verwijzing naar tabnummers. Eventueel overeenkomende toelichtingen die bij meerdere eisen of vragen gelden, hoeven niet herhaald uitgeschreven te worden. In voorkomende gevallen kan verwezen worden naar een reeds gegeven antwoord waar de toelichting is beschreven. 19

22 3.3 Geldigheidsduur Inschrijving De Inschrijving dient tot minimaal 180 kalenderdagen na de openingsdatum van de Inschrijvingen gestand te worden gedaan. In het geval dat er onverhoopt een kortgeding wordt gestart naar aanleiding van het gunningsbesluit, wordt van alle Inschrijvers vereist dat zij hun Inschrijving gestand doen tot 5 weken (4 wekentermijn om hoger beroep aan te tekenen) na de datum dat vonnis is gewezen alsmede voor de periode welke nodig is voor de Aanbestedende dienst om redelijkerwijs te voldoen aan de uitspraak. Deze bepaling gaat eerst in na ommekomst van de oorspronkelijke periode van gestanddoening van de Inschrijving. 3.4 Prijzen In de Inschrijving op te nemen prijzen dienen te worden uitgedrukt in euro s en exclusief BTW. Voor deze Opdracht geldt een vaste aanneemsom, hierin dienen alle kosten te zijn opgenomen. De door Inschrijver op te geven vaste aanneemsom omvat: Alle in het Beschrijvend document aangegeven eisen en voorwaarden; Én de in de door Inschrijver, in zijn Inschrijving, beschreven dienstverlening. De aanneemsom is inclusief alle kosten, zoals en voorzover van toepassing, maar niet uitputtend: reis- en verblijfskosten, arbeidsloon, administratie, instructie, facturatie. Inschrijver heeft geen recht op vergoeding van andere kosten dan opgenomen in de aanneemsom als vermeld op het prijzenformulier De eerste 2 jaren staan de maximum prijzen vast. Voor de volgende jaren geldt maximaal een inflatie correctie van de tarieven. Wijzigingen uitsluitend in overleg met en na schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever. Uitgangspunt hierbij zal zijn het indexcijfer voor de zakelijke dienstverlening (CBS tabel CAO lonen, zakelijke dienstverlening, CAO lonen per maand excl. bijzondere beloningen, totaal CAO sectoren. Waarbij 2000 = 100). Het voorstel voor verhoging dient 3 maanden voor de ingangsdatum te worden ingediend bij Opdrachtgever. Eén maand voor de ingangsdatum dienen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Voor het opgeven van de prijzen in de Inschrijving dient gebruik gemaakt te worden van bijlage 6. Bijlage 6 dient in een gesloten envelop in de map te worden opgenomen achter tabblad 5. Een aanbieding met een totaalprijs en/of eentarief van 0,- of minder wordt als 1,- aangemerkt. 3.5 Taal Alle ingeleverde bescheiden dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld. De communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, vind plaats in de Nederlandse taal. 3.6 Voorwaarden De concept Overeenkomst en de algemene inkoopvoorwaarden (AIV 2010) van de Provincie Overijssel zoals opgenomen in bijlagen 10 en 11 zijn van toepassing. (zie ook 5.1.2) Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een Gegadigde zich niet kan verenigen met de inkoopvoorwaarden en de conceptovereenkomst, wordt verwezen naar

23 3.7 Uitsluiting van de procedure De Inschrijver dient zijn Inschrijving te baseren op dit Beschrijvend document inclusief alle bijlagen en Nota( s) van inlichtingen. Dit betekent onder andere dat kan worden besloten de Inschrijving niet verder te beoordelen indien de Inschrijver gevraagde informatie niet, niet helemaal en/of niet juist heeft aangeleverd. Onder niet juist wordt ook verstaan het wijzigen van informatie die door de Opdrachtgever in de (digitale) bijlagen als onderdeel van dit Beschrijvend document aan de Inschrijver is verstrekt (zie ook 3.10). Indien een Inschrijving onder bepaalde voorbehouden en/of andere voorwaarden van de Inschrijver wordt ingediend, beoordeelt de Provincie Overijssel de betreffende Inschrijving niet en komt de Inschrijver niet voor gunning in aanmerking. 3.8 Samenwerkingsverbanden Een Aanbieding/Inschrijving kan worden gedaan door een zelfstandige onderneming, een combinatie van ondernemingen of in de vorm van hoofd-/onderaannemers(s). Ieder van deze vormen wordt aangeduid als de Inschrijver. Zelfstandige onderneming: De Inschrijving kan worden ingediend door een zelfstandige onderneming. Er zijn geen bijzondere voorwaarden van toepassing. Een combinatie: Een combinatie betekent dat meerdere bedrijven gezamenlijk de Inschrijving doen. (hier wordt dus niet bedoeld een hoofdaannemer met 1 of meerdere onderaannemers) De Overeenkomst zal met de combinatie worden afgesloten. Alle leden van de combinatie zijn hierdoor dan van rechtswege hoofdelijk aansprakelijk. Zie ook sub a en 4.2. Wijziging in de samenstelling van de combinatie, na indiening van de Inschrijving leidt tot uitsluiting van de procedure en mocht er gegund zijn dan kan dat aanleiding zijn voor ontbinding van de Overeenkomst. Hoofd-/onderaannemer: Dit samenwerkingsverband bestaat uit een hoofdaannemer die inschrijft en bij gunning de Opdracht aanvaard. Voor het inschrijven (voldoen aan de Kwalificatiecriteria) en/of voor uitvoeren van de werkzaamheden maakt hij gebruik van 1 of meerdere onderaannemers. De hoofdaannemer is en blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en correcte nakoming van alle verbintenissen, in geval van gunning, ten opzichte van de provincie Overijssel. Een hoofdaannemer zou zich kunnen kwalificeren, door te voldoen aan de Geschiktheidseisen als vermeld in 4.4, door gebruik te moeten maken van 1 of meerdere onderaannemers. Dit betekend dan ook dat deze samenstelling van hoofd- en onderaannemer(s) nadien niet kan worden gewijzigd. Mocht hiervan wel sprake zijn/worden dan leidt dat tot uitsluiting van de procedure en mocht er gegund zijn dan kan dat aanleiding zijn voor ontbinding van de Overeenkomst. Zie ook sub a en

24 Wijzigingen van onderaannemer(s), anderen dan die bedoeld in de vorige alinea, hebben telkens de goedkeuring nodig van Opdrachtgever, die de goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden. 3.9 Rechtsgeldigheid, Volmacht Zelfstandige onderneming: De aanbiedingsbrief dient ondertekend te zijn door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de zelfstandige onderneming. Het paraferen van de Inschrijving, zoals ge-eist in sub 3, dient te gebeuren door of de rechtsgeldige vertegenwoordiger of door een gemachtigde. Opdrachtgever gaat er mee akkoord als de gemachtigde ook de bevoegdheid verleend wordt om, namens de hoofdaannemer, de bijlagen te ondertekenen Middels een volmacht, welke specifiek voor deze aanbesteding is opgesteld, dient de Inschrijver aan te geven wie de gemachtigde is en welke bevoegdheden deze persoon heeft. De ondertekenaar(s) van de volmacht dienen de rechtsgeldige vertegenwoordigde(n) te zijn. Een combinatie: De aanbiedingsbrief dient ondertekend te zijn door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van ieder lid van de combinatie. Het paraferen van de Inschrijving, zoals geëist in sub 3, dient te gebeuren door of alle rechtsgeldige vertegenwoordigers of door een gemachtigde. Opdrachtgever gaat er mee akkoord als de gemachtigde ook de bevoegdheid verleend wordt om, namens de combinatie, de bijlagen te ondertekenen Middels een volmacht, welke specifiek voor deze aanbesteding is opgesteld, dienen de rechtsgeldige vertegenwoordigers van alle leden van de combinatie (Inschrijver) duidelijk aan te geven wie de gemachtigde is en welke bevoegdheden deze persoon heeft. Hoofd-/onderaannemer: De aanbiedingsbrief dient ondertekend te zijn door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de hoofdaannemer. Het paraferen van de Inschrijving, zoals geëist in sub 3, dient te gebeuren door of de rechtsgeldige vertegenwoordiger of door een gemachtigde. Opdrachtgever gaat er mee akkoord als de gemachtigde ook de bevoegdheid verleend wordt om, namens de hoofdaannemer, de bijlagen te ondertekenen. Middels een volmacht, welke specifiek voor deze aanbesteding is opgesteld, dient de hoofdaannemer (Inschrijver) aan te geven wie de gemachtigde is en welke bevoegdheden deze persoon heeft. De ondertekenaar(s) van de volmacht dienen de rechtsgeldige vertegenwoordigde(n) te zijn De bijlagen en Standaardformulieren Bij dit Beschrijvend document is een aantal bijlagen opgenomen. Alle bijlagen zijn nodig voor het opstellen van een Inschrijving. 22

25 Inschrijvers zijn verplicht de voorgeschreven Standaardformulieren te gebruiken. In de oorspronkelijke teksten zelf mogen géén veranderingen worden aangebracht. Mocht op enig moment blijken dat dit wel is gebeurt dan wordt de Inschrijving ter zijde gelegd of is dit grond voor ontbinding van de eventuele Overeenkomst. Inschrijvers dienen de Standaardformulieren te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn en op de daartoe bestemde plaatsen gegevens in te vullen, hokjes aan te kruisen en handtekeningen te plaatsen. 23

26 Hoofdstuk 4. Vaststellen geschiktheid Inschrijver Aan de hand van de onderstaande gegevens wordt de geschiktheid van de Inschrijver vastgesteld. Indien blijkt dat Inschrijver niet voldoet aan de gevraagde criteria, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor de Inschrijving ter zijde te leggen en niet inhoudelijk te beoordelen. 4.1 Eigen verklaring De Inschrijver dient middels deze uniforme Eigen verklaring zijn bedrijfsgegevens aan te leveren en aan te geven of hij in samenwerking met andere ondernemingen inschrijft. De verklaring dient rechtsgeldig te zijn ondertekend. In de Eigen verklaring verklaart een Inschrijver dat hij voldoet aan het daar gestelde omtrent uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties, uitvoeringsvoorwaarden en selectiecriteria. Uiteindelijk hoeft alleen de winnende Inschrijver hiervoor originele bewijsstukken aan te leveren, als de Opdrachtgever hiernaar vraagt. In de volgende paragrafen wordt per onderwerp aangegeven welke bewijsstukken zullen worden opgevraagd. Deze dienen binnen 10 werkdagen na het verzoek te worden verstrekt door Inschrijver aan Opdrachtgever. Indien de bewijsstukken te laat of indien de inhoud van deze bewijsstukken niet overeenkomt met wat in de Inschrijving is gesteld, kan de Inschrijver worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 4.2 Algemene gegevens Onder dit onderdeel worden algemene gegevens met betrekking tot de Inschrijver ingevuld. Indien de gegevens die onder punt 1 verstrekt worden eveneens elders bij de Inschrijving worden gevraagd, dienen deze gegevens gelijk te zijn. Onder punt 1.3 van de Eigen verklaring dient de Inschrijver het nummer van inschrijving in het handelsregister op te nemen. Indien er sprake is van een samenwerkingsverband (combinatie) dient bij punt 1.5 te worden aangegeven welke ondernemingen er deel uit maken van het samenwerkingsverband. De ondernemingen die deelnemen aan het samenwerkingsverband dienen ieder afzonderlijk de Eigen verklaring in te vullen en in te dienen. Indien beroep wordt gedaan op een derde/derden (hoofd/onderaannemer) geldt dit niet. Derden waarop door de onderneming een beroep wordt gedaan, hoeven de Eigen verklaring dan ook niet in te vullen. Ten slotte dient onder punt 1.6 te worden aangegeven wie de penvoerder van het samenwerkingsverband is. 4.3 Uitsluitingsgronden In de Uniforme Eigen verklaring zijn onder punt 2 de verplichte uitsluitingsgronden opgenomen. Inschrijver verklaart door het ondertekenen van de uniforme Eigen verklaring dat deze uitsluitinggronden niet op hem van toepassing zijn. Daarnaast verklaart de Inschrijver dat de facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen onder punt 3 van de uniforme Eigen verklaring niet op de Inschrijver van toepassing zijn. 24

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum December 2015 Nummer 6856 Onderwerp Besluit controleverordening Provincie Zuid-Holland 2015 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, overwegende dat -

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

Gemeente Hollands Kroon - Aanbesteding Accountantsdiensten 2014-2015 met optie tot verlenging 2016,2017,2018,2019,2020

Gemeente Hollands Kroon - Aanbesteding Accountantsdiensten 2014-2015 met optie tot verlenging 2016,2017,2018,2019,2020 Gemeente Hollands Kroon - Aanbesteding Accountantsdiensten 2014-2015 met optie tot verlenging 2016,2017,2018,2019,2020 Documentnaam Inschrijfdocument Referentienummer GHK-EA-2013-002 Aanbestedingsprocedure

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/811

Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Voorstel Auditcommissie tot benoeming van een accountant. Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 9 oktober 2013 PS/2013/811 dhr. J.J. Wezenberg, telefoon 038 499 87 84 e-mail

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden

1. OFFERTEAANVRAAG 2. CONTACT EN STELLEN VAN VRAGEN BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B. Aanbestedingsvoorwaarden BIJLAGE 6A ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN DEEL B EN C DEEL B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze aanbesteding. 1. Offerteaanvraag 2. Contact en stellen

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

Uitgegeven: 23 december 2011. 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 23 december 2011. 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN 1 Uitgegeven: 23 december 2011 2011, no. 71 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Jan Rentmeester4535 HA +31 115641600 jrentmeester@scalda.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Woudrichem, 6, 4285 ZGWoudrichem(NL). Contactpunt(en): Inkoopbureau West-Brabant,

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015 van de gemeente Purmerend Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Doelstelling... 1 1.2 Wettelijk kader... 1 1.3 Procedure... 2 2 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Pagina 1 van 5 Artikel 1. Definities Onder a van dit artikel wordt aangegeven wat daarin wordt verstaan onder het begrip accountant. Een bevoegd account voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Raamovereenkomst Accountantsdiensten

Raamovereenkomst Accountantsdiensten Raamovereenkomst Accountantsdiensten De ondergetekenden De gemeente, gevestigd te , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, Hierna te noemen: Opdrachtgever; En, gevestigd te

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet)

Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) Controleverordening gemeente Heusden (volgens artikel 213 Gemeentewet) De raad van de gemeente Heusden besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen

Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp:Controle verordening 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De controle verordening 2015 vast te stellen Aan de gemeenteraad van Krimpen

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen

Toelichting op de artikelen Toelichting op de artikelen Artikel 213 Gemeentewet Artikel 213 1. De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is.

Object van controle is de jaarrekening 2013. Tevens geeft de accountant aan of het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2013 VAN DE GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 1. Inleiding Bij besluit van 06 november 2003 heeft de gemeenteraad Deloitte Accountants aangewezen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten,

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, CONTROLEVERORDENING 2007 REGIO ACHTERHOEK Het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek besluit, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten, vast te stellen:

Nadere informatie

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei

Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei Controleprotocol 2009 Waterschap Peel en Maasvallei voor de accountantscontrole op de jaarrekening Opgesteld door: Lando Welters, adviseur planning en control, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: Algemeen

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting

Aanbestedingsleidraad bij de aankondiging, RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Aanbestedingsleidraad RAW bestek Groenzoom 0.1 Beplanting Versie D1 Datum 9 oktober 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam De Groenzoom Projectnummer 2014-6788-01 Projectleiders Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN PROGRAMMA VAN EISEN (CONTROLEPROTOCOL) VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE VAN DE JAARREKENING VAN DE OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL 2015

CONTROLEPROTOCOL 2015 CONTROLEPROTOCOL 2015 11. Inleiding Bij besluit van 2 maart 2015 heeft de gemeenteraad de overeenkomst met Ernst & Young Accountants LLP inzake de uitvoering van de accountantscontrole als bedoeld in art

Nadere informatie

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: -

Betreft de verlangde borgsommen en waarborgen conform het gestelde in de UAV Te lezen: - AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard ( Nederland ) Ter attentie van: Project Assistentes

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever',

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', Bijlage 3, RAAMOVEREENKOMST HULP BIJ HET HUISHOUDEN Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', en 2. Het bedrijf als vermeld op het tekenblad

Nadere informatie

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta

Document:13IT Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta Document:13IT021860 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van het Waterschap Brabantse Delta vanaf jaarrekening 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Bellingwedde Wedde, 27 november 2014 1. Inleiding 1.1 Algemeen De gemeenteraad heeft aan Deloitte Accountants B.V.

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor personenvervoer t.b.v. de Nationale Ombudsman

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor personenvervoer t.b.v. de Nationale Ombudsman AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nationale Ombudsman p/a Het NIC BV, Postbus 670, 8000 AR Zwolle (NL). t.a.v.: Esther

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015

Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015 Controleverordening Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS; gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland ^i^jdai/- Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunende Beheersproducten Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: H.10 719505 O Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage A Kenmerk 201500123.029.016 Betreft Europese

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie