09.0. Aanwijzing accountant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "09.0. Aanwijzing accountant"

Transcriptie

1 09.0. Aanwijzing accountant Inhoudsopgave Aanwijzing accountant... 2 Bijlage: adviesrapport Europese aanbesteding Accountantscontrole Raadsvoorstel Aanwijzing accountant... 10

2 09.0. Aanwijzing accountant

3 09.0. Aanwijzing accountant Bijlage: adviesrapport Europese aanbesteding Accountantscontrole

4 Adviesrapport inzake de Europese aanbesteding Accountantscontrole 16 maart 2016 Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten Pagina 1 van 6

5 Samenvatting advies Europese aanbesteding Accountantscontrole Op de Europese aanbesteding Accountantscontrole zijn op de dag van sluiting van de aanbesteding, 19 januari 2016, twee (2) offertes ontvangen van de volgende accountantskantoren. Het betreft offertes van: Deloitte Accountants B.V., Arnhem; Ernst & Young Accountants LLP, Utrecht; Na controle op compleetheid van de offerte; controle op de selectie-eisen; beoordeling van het plan van aanpak, de prijs en de mondelinge presentatie van de twee inschrijvers, heeft het beoordelingsteam een definitieve ranglijst opgesteld. Maximaal waren er door de inschrijvers 100 punten te behalen. De uitslag van de beoordeling van de aanbesteding Accountantscontrole is: 1. Deloitte Accountants score: 79,00 (van max. 100 punten) 2. Ernst & Young Accountants score: 75,95 (van max. 100 punten) Wij adviseren de raad van de gemeente Houten voor het aanwijzen van de firma Deloitte Accountants als de accountant voor de overeenkomst Accountantscontrole voor de duur van 48 maanden. Het beoordelingsteam voor de Europese aanbesteding Accountantscontrole maart 2016 Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten Pagina 2 van 6

6 Adviesrapport Europese aanbesteding Accountantscontrole, januari Inleiding De accountantscontrole van de gemeente wordt na afloop van de contractperiode via een Europese aanbesteding op de markt gezet. De aanbestedingsprocedure behoort te resulteren in een aanwijzing van een accountant in de vergadering van de raad op 25 april Voor de uitvoering van de Europese aanbesteding Accountantscontrole stelt de raad op grond van verordening 213 de selectiecriteria voor Europese aanbesteding vast en per selectiecriterium de bijbehorende weging. De raad heeft de Audit en rekeningcommissie (ARC) verzocht de uitvoering ter hand te nemen. Het ambtelijk apparaat is vervolgens gevraagd de bestekdocumenten op te stellen. Het vakgroep Bedrijfsvoering van de afdeling Staf heeft een eerste concept opgesteld ter bespreking met betrokkenen. Dit heeft uiteindelijk in een definitief document geresulteerd welke op 8 december 2015 gepubliceerd is op de internetsite Dit is het portal voor alle overheidsaanbestedingen, zowel nationaal als Europees. Na publicatie mocht er geen communicatie meer plaats vinden met betrokken partijen anders dan beschreven in het aanbestedingsdocument. De communicatie vond uitsluitend schriftelijk plaats door middel van . De binnengekomen reacties en vragen zijn allen in een zogenaamde nota van inlichtingen beantwoord en digitaal gepubliceerd op de internetsite Voor dat werd overgegaan tot publicatie van de aanbesteding voor de accountantscontrole is een zogenaamd aanbestedingsteam samengesteld. Dit team was verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de aanbesteding en de beoordeling van de ingediende offertes tot en met het uitbrengen van een gunningadvies aan de gemeenteraad. Het beoordelingsteam Accountantscontrole, welke de inhoudelijk beoordeling verrichtte van de offertes en vervolgens gewogen op basis van de gunningcriteria, bestond uit vijf leden, te weten: - Dhr. A. Biesheuvel, ARC-/raadslid; - Dhr. M.G. Dagniaux, ARC-/raadslid; - dhr. R.E.J. Haesenbos, concerncontroller; - dhr. R.J.L van Engeland, strategisch adviseur Staf; - mw. E. Oosterman, adviseur inkoop Waarbij de laatst genoemde tevens belast was met de bewaking van de procesgang (rechtmatigheid) van de aanbesteding, verrichting van verplichte administratieve handelingen rond de aanbesteding en controle. 2. De aanbesteding Op 8 december 2016 vond de publicatie plaats van de aanbesteding, tegelijkertijd met het digitaal ter beschikking stellen van alle relevante aanbestedingsdocumenten. Naar aanleiding van de binnengekomen vragen en opmerkingen werd de nota van inlichtingen op 7 januari 2016 digitaal gepubliceerd. De sluitingstermijn voor de offertes was gesteld op 19 januari 2016 om uur. Op deze dag en voor dit uur werden in totaal vier offertes in ontvangst genomen. Op dezelfde dag is om uur overgegaan tot opening en controle op compleetheid van de offertes, waarna een proces verbaal van opening is opgesteld en ondertekend door de strategisch adviseur Staf en de adviseur Inkoop. De binnengekomen offertes betroffen de volgende firma s: Deloitte Accountants B.V., Arnhem; Ernst & Young Accountants LLP, Utrecht; 2.1 Minimumeisen In deze fase wordt aan de hand van de door de Inschrijvers ingevulde Checklist beoordeeld of de Inschrijvers onvoorwaardelijk aan alle eisen voldoen. Alleen Inschrijvers die bij elke eis Ja invullen, zonder opmerkingen of toelichting, voldoen onvoorwaardelijk. Inschrijvers die niet onvoorwaardelijk Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten Pagina 3 van 6

7 aan alle eisen voldoen, vallen af. Voor opmerkingen, commentaar en het voorstellen van alternatieven dienen Inschrijvers de Nota van Inlichtingen te benutten. Checklist Betreft gevraagde in Bijlage 1 Bijlage 2 Omschrijving vraag/gevraagde Bijgevoegd* Checklist Format voor vraagstelling voor Nota van Inlichtingen n.v.t. Bijlage 3 De volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring Bijlage 4 Volmacht (indien van toepassing) bijvoegen Bewijsvoering technisch- en beroepsbekwaamheid; referenties. Bewijzen van naar behoren uitgevoerd. Bijlage 5 Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Conformiteitenlijst bijvoegen Werkwijzedocument Bijlage 6 Prijsinvulformulier IN APART DOCUMENT BIJVOEGEN *aankruisen indien betreffende stuk aan Inschrijving is toegevoegd, anders n.v.t. vermelden. Alle twee offertes voldeden volledig aan de gestelde minimumeisen. Vervolgens zijn de plannen van aanpak uit de ontvangen offertes digitaal overgedragen aan de leden van het beoordelingsteam ter beoordeling. De prijzen werden op dat moment nog niet aan het beoordelingsteam bekend gemaakt. 2.2 Gunningseisen Het Gunningscriterium is Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Zie onderstaande tabel voor de verdeling. Gunningscriterium Prijs: a. Controleopdracht, 15 punten b. Prijs voor advies-uren, 5 punten Kwaliteit: a. Controlefilosofie en advies Presentatie: Totaal Maximum aantal punten Plan van aanpak/visiedocument Bij de offerte moet een werkwijzedocument worden gevoegd. Dit mag uit maximaal 5 pagina s A4 bestaan. Het plan van aanpak moet ingaan op volgende onderdelen: De gemeente wenst inzicht te verkrijgen in de controleaanpak die de inschrijver hanteert bij de controle van de jaarrekening (max. 10 punten); Geef aan op welke wijze de medewerkers van de controleploeg actief contact zoeken in de organisatie (max. 10 punten); Hoe voorkomt u en communiceert u wanneer werkafspraken door partijen niet worden nagekomen, c.q. op welke moment er sprake is van financiële consequenties (max. 20 punten); Geef een opgave van mogelijk wettelijke verplichtingen, die niet expliciet in dit aanbestedingsdocument zijn opgenomen (max. 10 punten); Geef aan op welke wijze u invulling geeft aan de adviesfunctie met meenemen van onderstaande toelichting. U dient in te gaan op mogelijke onderwerpen van advies. (max. 10 punten). Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten Pagina 4 van 6

8 Om onderscheid te creëren, werd volgende puntenindeling gehanteerd. 10 = Uitmuntend 8 = Zeer goed 6 = Voldoende 4 = Onvoldoende 2 = Slecht 0 = Ontbreekt Prijs Met behulp van een bijlage worden de prijzen opgegeven. Het is de bedoeling dat de prijs gespecificeerd en onderbouwd is, waarbij onderscheid gemaakt wordt naar: Controle-opdracht van de jaarrekening, inclusief de interim controle/ Sisa-regeling, gebaseerd op de huidige organisatie (15 punten); Prijs voor adviesuren, gedifferentieerd naar soorten advies en medewerkers (5 punten). De prijsopgave geschiedt op basis van onderstaande voorwaarden: De gemeente zal geen prijsonderhandelingen voeren. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door het uitbrengen van de offerte en dat de Inschrijver slechts één gelegenheid krijgt om een concurrerende prijs aan te bieden. Gunning vindt plaats op basis van de criteria zoals omschreven in hoofdstuk 4 en 5. Uw prijs is afgegeven in EURO ( ) en exclusief BTW. De Opdracht wordt uitgevoerd tegen de prijzen zoals opgegeven in Bijlage. De aan te bieden prijzen omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de leverancier (zoals, maar niet beperkt tot, reistijd, reis- en verblijfskosten, verpakking, transport, kosten van vermenigvuldiging van documenten, mediakosten, kosten van beproevingen en analyses, kosten van instrumentengebruik, verzekeringspremies). De aan te bieden prijzen mogen geen 0 of negatieve waarden bevatten of korting op totaal. Bij een vervolgopdracht binnen een jaar na verstrekking van de Opdracht gelden de tarieven van de oorspronkelijke Opdracht. Bij een wijziging van de Opdracht door de gemeente zal de overeengekomen vergoeding in evenredigheid tot de meer of minder te verrichten werkzaamheden en eventuele overige kosten worden aangepast. Meerwerk is slechts toegestaan en mag alleen in rekening worden gebracht, indien de gemeente voor dat meerwerk een aparte schriftelijke Opdracht heeft verstrekt. De totaalprijs en uurtarieven zijn gebaseerd op het prijspeil Met ingang van 1 januari 2017 kunnen de tarieven met het stijgings- danwel dalingspercentage van de CBS prijsindex accountancy over het voorgaande jaar, worden bijgesteld. Hiertoe dient de opdrachtgever een voorstel in bij de gemeente. Na schriftelijk akkoord van de gemeente kan de opdrachtnemer de prijzen wijzigen Presentatie De partijen die na de papieren beoordeling nog voor gunning in aanmerking komen, mogen een presentatie houden. Een deel van de presentatie moet worden verzorgd door de controleleider. Na afloop van de presentatie wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om nog verhelderende vragen te stellen. Deze bijeenkomst duurt maximaal 1 uur (inclusief voorstellen).dit betekent dat op tijd beginnen belangrijk is. Later eindigen is niet mogelijk. In de presentatie moeten wat betreft de visie op communicatie naar de raad de volgende onderwerpen inhoudelijk belicht worden: Wat is uw visie op de rol van adviseur/ dienstverlener voor de Audit en Rekeningcommissie (ARC)? (max 10 punten) (Aandachtspunt De communicatie dient een wezenlijk onderdeel van een effectieve samenwerking te worden tussen accountant, de gemeenteraad van Houten en haar ARC. Hoe denkt u hieraan een bijdrage te kunnen leveren?); Waartoe dient communicatie in uw visie toe te leiden? (max 5 punten) (Aandachtspunt: Communicatie is niet alleen de overdracht van informatie en (data)gegevens, maar dient ook een middel te zijn voor de overdracht van nieuwe inzichten. Hoe denkt u hieraan een bijdrage te kunnen leveren?); Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten Pagina 5 van 6

9 Uit uw presentatie dient te blijken dat u op een heldere, bondige en eenduidige wijze informatie kunt overbrengen en dat uw specifieke kennis van zaken betreffende gemeentelijke financiën zodanig is dat u inhoudelijke vragen ter plekke naar tevredenheid kunt beantwoorden. (max 5 punten) (Aandachtspunt: De presentatie wordt mede op de kwaliteit van bovenstaande beoordeeld). De uitslag van de beoordeling van de aanbesteding Accountantscontrole is: Deloitte Accountants score: 79,00 (van max. 100 punten) Ernst & Young Accountants score: 75,95 (van max. 100 punten) De aanneemsom van Deloitte voor de controleopdracht van de jaarrekening van de gemeente bedraagt: ,= per jaar. Wij adviseren de raad van de gemeente Houten voor het aanwijzen van de firma Deloitte Accountants als de accountant voor de overeenkomst Accountantscontrole voor de duur van 48 maanden. Het aanbestedingsteam voor de Europese aanbesteding Accountantscontrole maart 2016 Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten Pagina 6 van 6

10 09.0. Aanwijzing accountant Raadsvoorstel Aanwijzing accountant

11 Raadsvoorstel Voorstelnummer: H o u t e n, 16 maart 2016 Onderwerp: Raadsvoorstel A a n w i j z i n g a c c o u n t a n t Beslispunten: 1. Deloitte a c c o u n t a n t s o p d r a c h t te geven voor de a c c o u n t a n t s c o n t r o l e voor de duur van 48 m a a n d e n startend met het jaar Samenvatting: De huidige o v e r e e n k o m s t met Deloitte a c c o u n t a n t s tot het verrichten van de a c c o u n t a n t s c o n t r o l e eindigt van rechtswege na de controle van het boekjaar Na een zorgvuldig g e v o e r d e Europese a a n b e s t e d i n g p r o c e d u r e wordt door de Audit en r e k e n i n g c o m m i s s i e aan de raad geadviseerd o p n i e u w Deloitte a c c o u n t a n t s aan te wijzen als a c c o u n t a n t voor de duur van 48 m a a n d e n, startend met het jaar Aanleiding: Volgens de c o n t r o l e v e r o r d e n i n g ex artikel 213 G e m e e n t e w e t bereidt het college in overleg met de r a a d, v e r t e g e n w o o r d i g d door de R e k e n k a m e r c o m m i s s i e, de a a n b e s t e d i n g van de a c c o u n t a n t s c o n t r o l e voor. In deze c o n t r o l e v e r o r d e n i n g staat in Artikel 2 O p d r a c h t v e r l e n i n g a c c o u n t a n t s c o n t r o l e onder lid 3, dat de raad bij de a a n b e s t e d i n g van de a c c o u n t a n t s c o n t r o l e het p r o g r a m m a van eisen vaststelt. Deze, nu g e l d e n d e, v e r o r d e n i n g is niet aangepast aan de door de raad a a n g e b r a c h t e splitsing tussen de t a k e n van de R e k e n k a m e r en de nieuwe Audit- en Rekeningcommissie (ARC). In de op 26 j a n u a r i 2010 door de raad vastgestelde " V e r o r d e n i n g Audit- en R e k e n i n g c o m m i s s i e " heeft de raad de taak tot het v o o r b e r e i d e n van en het adviseren over de aanwijzing van een externe accountant aan de A R C o p g e d r a g e n. De ARC heeft met het d o o r l o p e n van het traject om te k o m e n tot de a a n w i j z i n g van een accountant voor de periode 2016 t/m 2019 invulling g e g e v e n aan haar taak volgens de laatst vastgestelde " V e r o r d e n i n g Audit- en R e k e n i n g c o m m i s s i e ". Bij de aanbesteding voor de a c c o u n t a n t s c o n t r o l e ( a c c o u n t a n t ) is g e k o z e n voor een Europese a a n b e s t e d i n g. Om tot een goede beoordeling van de offertes en tot een uiteindelijke keuze te k o m e n is er een beoordelingsteam g e v o r m d. Dit bestond uit: twee financieel s p e c i a l i s t e n, één i n k o o p d e s k u n d i g e en twee leden van de Audit en R e k e n i n g c o m m i s s i e ( A R C ). D e a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e behoort te resulteren in een aanwijzing van een a c c o u n t a n t in de vergadering van de raad op 26 april De voorzitter en de secretaris van de A R C bieden u hierbij het a d v i e s r a p p o r t aan en vragen u tot aanwijzing van de accountant over te g a a n. Doel van dit voorstel: Aanwijzing accountant voor de jaren 2016 t/m Argumenten per b e s l i s p u n t : 1.1 Het invullen door het beoordelingsteam van de beoordelingsmatrix, waarin gescoord wordt op de onderdelen plan van aanpak(60 Zo), prijs(20 Zo) en presentatie(20 Zo) heeft geresulteerd dat Deloitte accountants volgens deze beoordelingsmatrix als de beste aanbieding moet worden aangemerkt. Voor meer g e d e t a i l l e e r d e r e informatie zie ook het b i j g e v o e g d e "Adviesrapport inzake de Europese a a n b e s t e d i n g A c c o u n t a n t s c o n t r o l e " Wettelijke eis om een accountantscontrole uit te voeren. Participatie: N.V.T. iiiiiii iimiiľiriii ii

12 Communicatie: N.V.T. Financiën: De totaalprijs voor de controleopdracht van de j a a r r e k e n i n g inclusief de interim c o n t r o l e / S i s a - r e g e l i n g heeft Deloitte a c c o u n t a n t s een prijs geoffereerd van (excl. B T W ) per jaar. Bij het aflopende contract w a s de totaalprijs voor deze c o n t r o l e o p d r a c h t C (excl. BTW). De fors hogere totaalprijs is het gevolg van a a n g e s c h e r p t e regelgeving door een o n d e r z o e k door de Autoriteit Financiële m a r k t e n ( A F M ) en uitbreiding van w e r k z a a m h e d e n door de drie decentralisaties. Verder g e l d e n de volgende uurtarieven: Partner C 2 7 0, (Senior) manager C 185, controleleider C 115, (senior) assistant C 80. De prijs van een incidentele o p d r a c h t, zoals bedoeld en beschreven in het a a n b e s t e d i n g s d o c u m e n t, uitgaande van een aantal te m a k e n uren Partner, (senior) manager, controleleider en (senior) assistent, komt op een o p d r a c h t s o m van C neer. Het aantal van dit soort o p d r a c h t e n varieert flink per jaar, omdat ook dit afhankelijk is van bijvoorbeeld afzonderlijke a c c o u n t a n t s v e r k l a r i n g e n bij verkregen s u b s i d i e s o v e r h e i d. Het in de begroting o p g e n o m e n bedrag is gebaseerd op de totaalprijs controleopdracht, zijnde C Het kleine n a d e e l, zijnde circa ë t.o.v. van het in 2016 begrote bedrag, zal in de b e s t u u r s r a p p o r t a g e gemeld worden en vanaf bijgeraamd moeten w o r d e n. Met ingang van 1 j a n u a r i 2017 kunnen deze t a r i e v e n jaarlijks verhoogd (of v e r l a a g d ) w o r d e n met het stijgingspercentage (dan wel d a l i n g s p e r c e n t a g e ) van de CBS prijsindex a c c o u n t a n c y over het v o o r a f g a a n d e jaar. Hiertoe dient de o p d r a c h t n e m e r een voorstel in bij de g e m e e n t e. Na schriftelijk a k k o o r d van de g e m e e n t e kan de o p d r a c h t n e m e r de prijzen w i j z i g e n. Kanttekeningen Voortgang Evaluatie Houten, 26 april 2016 De audit- en r e k e n i n g c o m m i s s i e van de g e m e e n t e Houten de secretaris, de voorzitter, F.C.J.P. B r a s p e n n i n g E.J. Visser Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. Adviesrapport inzake de Europese a a n b e s t e d i n g A c c o u n t a n t s c o n t r o l e " Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Digitale bijlagen: 1. Verantwoordelijke wethouder(s): 1 poho : 2 poho: Nvt e e Zaaknummer: 16CV

13 Raadsbesluit PPP MP PPP Voorstelnummer: De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de audit- en rekeningcommissie d.d. 16 maart 2016 gelezen en besluit; 1. Deloitte accountants opdracht te geven voor de accountantscontrole voor de duur van 48 maanden startend met het jaar Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 26 april De raad van de gemeente H o u t e n, de griffier, de voorziţter, Powered by TCPDF (

Ac c o u n t a n t s control e

Ac c o u n t a n t s control e A d v i e s r a p p o r t i n z a k e d e E u r o p e s e a a n b e s t e d i n g Ac c o u n t a n t s control e 1 6 m a a r t 2 0 1 6 Adviesrapport aanbesteding Accountantscontrole 2016, gemeente Houten

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD VOORBLAD Onderwerp Aanwijzen accountant voor de verslagjaren 2013-2016 SIS-nummer Agendering (advies Griffie) PS2013-99 Commissie AFW 6 februari 2013 Provinciale Staten 13 februari 2013 Behandelwijze x

Nadere informatie

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017

Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvoorstel Onderwerp Aanbesteding accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2014-2017 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar G.A.J. Adams Concerncontrol M.P.J.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland ^i^jdai/- Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunende Beheersproducten Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: H.10 719505 O Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

417788 GJ Eeftink Gri --

417788 GJ Eeftink Gri -- SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT 417788 GJ Eeftink Gri -- AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN Niet van toepassing REDEN VAN AANBIEDING Volgens artikel 213, lid 2 Gemeentewet wijst de raad

Nadere informatie

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven

AB: Ja 15-2-2012. Ja 25-1-2012. Opdrachtgever: Henk Wolven Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten (Programma van Eisen) Nummer: Bestuursstukken\968 Agendapunt: 8 DB: Ja 9-1-2012 BPP: Nee Workflow Opsteller: Eenje van Wijngaarden, 0598-693899 Financiële en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. accountantsdiensten Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. accountantsdiensten Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 juni 2017 Griffie Griffie Voorstelnummer 2017.00003 Datum 16 mei 2017 Onderwerp Aanbesteding accountantsdiensten 2018-2020 Programma Burger en Bestuur Inlichtingen bij

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

2003-63. Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe

2003-63. Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe 2003-63 Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 14 mei 2003 - provinciale staten op 26 mei 2003 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0004., d.d. 12-1-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Advies aanbesteding accountant BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Kennis te nemen van het aan de Gemeenteraad uit te brengen

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

Aanbesteding accountant VRHM

Aanbesteding accountant VRHM 2. 1. Samenvatting voorstel Het contract met de accountant (Deloitte) is per 31 december 2015 afgelopen. Daarom is een nieuwe (onderhandse) aanbesteding gestart om een partij te selecteren die vanaf het

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/811

Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Statenvoorstel nr. PS/2013/811 Voorstel Auditcommissie tot benoeming van een accountant. Datum PS-kenmerk Inlichtingen bij 9 oktober 2013 PS/2013/811 dhr. J.J. Wezenberg, telefoon 038 499 87 84 e-mail

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 26 april 2016 Registratienummer: 2016/21 Agendapunt nummer: 8 Onderwerp Gunning aanbesteding accountant Voorstel 1. De opdracht

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE

SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE SAMENVATTING PROGRAMMA VAN EISEN AANBESTEDING ACCOUNTANTSCONTROLE INLEIDING De huidige overeenkomst voor de accountantscontrole loopt na de controle van de jaarrekening 2014 af. Vanaf de interimcontrole

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-08-2006 Onderwerp: Aanbesteding accountantsdiensten. Conceptbesluit: Het plan van aanpak voor de aanbesteding van accountantsdiensten,

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 25 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 25 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-015 Houten, 25 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL Beslispunten: 1. Enkele onvolkomenheden in de Verordening tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanbesteding accountant

Aanbesteding accountant Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering 4 maart 2004 Aan de Raad Agendapunt 15 Made, 17 februari 2004 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Aanbesteding accountant In te stemmen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014

19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 Inhoudsopgave 19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014... 2 Raadsvoorstel maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014... 3 19.0. Maandelijkse

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel

Hamerstuk AGENDAPUNT. Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544. Voorstel Hamerstuk VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT Onderwerp: Gunning accountantscontrole 2015-2018 Nummer: 840544 In D&H: Steller: H. van der Moolen In Cie: BMZ 02-09-2014 Telefoonnummer: 5872 SKK

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2015 tot en met 2018 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2015... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Raadsvoorstel *Z002CCA8D67* Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM G.A.J. Adams

Raadsvoorstel *Z002CCA8D67* Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM G.A.J. Adams Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling Nota Inkoopbeleid Werkorganisatie CGM 2014 Raadsvergadering 17 december 2013 Agendapunt Portefeuillehouder G.A.J. Adams Zaak- \ Documentnummer \ INT/G/13/02669 Beslispunten

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding

Programma van eisen. 1. Doelstelling van de aanbesteding Programma van eisen 1. Doelstelling van de aanbesteding De Controleverordening 2013 gemeente Noordwijk van april 2013 stelt dat de accountantscontrole van de jaarrekening wordt opgedragen aan een door

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: verlengen overeenkomst accountant BBV nr: 2016/165496 1. Inleiding De overeenkomst met de huidige accountant PWC van de gemeente Haarlem heeft een looptijd van 5 jaar en expireert

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten.

Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Programma van eisen voor de Europese aanbesteding van Accountancydiensten. Kenmerk: 2011/WHA 2011-09 Versie 1.0 Datum 7-12-2011 1.1. Omvang van de opdracht De accountantsdiensten omvatten de volgende werkzaamheden:

Nadere informatie

accountantscontrole".

accountantscontrole. Memo Aan Van : de gemeenteraad : Han Struijs, griffier Datum : 9 oktober 2008 Onderwerp : Bijlage 1 behorende bij agendapunt 9 "Overeenkomst accountantscontrole". De driejarige contractperiode met betrekking

Nadere informatie

Bijlage 5G Zwijndrecht

Bijlage 5G Zwijndrecht Bijlage 5G Zwijndrecht Beschrijving organisatie De gemeente Zwijndrecht is een actieve gemeente met een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor anderen klaar staan. Zwijndrecht ziet inwoners,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Beslispunten: Aanleiding. Doel van dit voorstel. Voorstelnummer: Houten, 25 oktober 2016 '"-1

Raadsvoorstel. Onderwerp: Beslispunten: Aanleiding. Doel van dit voorstel. Voorstelnummer: Houten, 25 oktober 2016 '-1 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2016-065 Houten, 25 oktober 2016 Onderwerp: '"-1 Wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Beslispunten: 1. Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A)

Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding. Renovatie Aladnahal Aalten. Bouwkundig perceel (A) Selectieleidraad Niet Openbare aanbesteding Renovatie Aladnahal Aalten Bouwkundig perceel (A) Opdrachtgever : Gemeente Aalten Opgesteld door : MPC bv, Mark Penninkhof Datum : 8 november 2012 Publicatienummer

Nadere informatie

Onderwerp : Accountantsdienstverlening Land van Cuijk vaststelling Programma van Eisen / Bestek

Onderwerp : Accountantsdienstverlening Land van Cuijk vaststelling Programma van Eisen / Bestek Raadsvergadering : 15 maart 2006 Agendapunt : 6 Onderwerp : Accountantsdienstverlening Land van Cuijk 2006-2009 - vaststelling Programma van Eisen / Bestek Samenvatting voorstel In het kader van de samenwerking

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017

Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 Raamovereenkomst ARBIT inzake IV Expertisediensten 2017 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012

Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Plan van Aanpak Aanbesteding accountantsdiensten gemeente Doetinchem 2009 tot en met 2012 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding... 2 2.0 Controleprotocol 2009... 2 3.0 Procedure aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder

Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Programma van Eisen aanbesteding accountant HHSK 2011 en verder Offertes worden als volgt beoordeeld: 1. Op procedurele aspecten 2. Op uitsluitingsgronden 3. Op bekwaamheid (selectie eisen) 4. Op gunningscriteria

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten"

07.0. Nieuwe Verordening Wmo-raad Gemeente Houten 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten" Inhoudsopgave 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten"... 2 Raadsvoorstel nieuwe verordening Wmo-raad... 3 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0

Programma van eisen. Accountantscontrole 2013 t/m P.M.A. Dirix-Knops. Versie: 1.0 Programma van eisen Accountantscontrole 2013 t/m 2016 Auteur: Documentnummer : P.M.A. Dirix-Knops G.12.01805 Versie: 1.0 Datum: 8 augustus 2012 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente

Nadere informatie

003. Verordening advisering planschade

003. Verordening advisering planschade 003. Verordening advisering planschade Inhoudsopgave 003. Verordening advisering planschade... 2 Raadsvoorstel verordening planschade... 3 003. Verordening advisering planschade 003. Verordening advisering

Nadere informatie

oo GEMEENTE vveert ctú o l /* bespreken 14 V ft T 14 \ t 9 tr'fël 201i ! Niet akkoord n Anders, nl.: n A-stuk,de-ttrt n Gewijzigde versie ADVIES

oo GEMEENTE vveert ctú o l /* bespreken 14 V ft T 14 \ t 9 tr'fël 201i ! Niet akkoord n Anders, nl.: n A-stuk,de-ttrt n Gewijzigde versie ADVIES I ctú o l tto >tr oo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Bedrijfsvoering Financiën ral00 1334 Loet Koppen Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

Procesverbaal van gunning

Procesverbaal van gunning Procesverbaal van gunning Europese openbare aanbesteding Accountantsdiensten Opdrachtgever/aanbestedende dienst: Gemeente Zaanstad Procesbegeleiding aanbesteding: Gemeente Zaanstad Sector Middelen Afdeling

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Datum : 19 september 2005 Nummer PS :PS2005BEM36 Dienst/sector : Statengriffie Commissie : BEM

Datum : 19 september 2005 Nummer PS :PS2005BEM36 Dienst/sector : Statengriffie Commissie : BEM S T A T E N V O O R S T E L Datum : 19 september 2005 Nummer PS :PS2005BEM36 Dienst/sector : Statengriffie Commissie : BEM Registratienummer : 2005PSU000079i Portefeuillehouder: subcommissie voor de jaarrekening

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Gemeente ff Bergen op Zoom

Gemeente ff Bergen op Zoom Gemeente ff Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel aanwijzing openbare accountant 19 november 2015 Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

De gemeenteraad wijst de accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening van de gemeente.

De gemeenteraad wijst de accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening van de gemeente. RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1076054 GRI ONDERWERP Gezamenlijke Europese aanbesteding accountant boekjaren 2016-2019 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: 1. In

Nadere informatie

Programma van eisen. Accountantscontrole 2014 t/m 2017. Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0. Datum:

Programma van eisen. Accountantscontrole 2014 t/m 2017. Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0. Datum: Programma van eisen Accountantscontrole 2014 t/m 2017 Auteur: Documentnummer : Versie: 1.0 Datum: 1. Inleiding Voor u ligt het programma van eisen van de gemeente Gulpen-Wittem met betrekking tot de accountantsopdracht.

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: Inzet van middelen: dekking Procedure: vervolgstappen inkoop Advies:

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: Inzet van middelen: dekking Procedure: vervolgstappen inkoop Advies: College Onderwerp: V200801594 Verlenging contract mbt afvoer van afval van milieustraat van 1 april 2009 tot en met 30 juni 2009 met bedrijven P.A. van Erp en Zn. BV en A.G. van Iersel en Zn. BV Collegevoorstel

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom

16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom 16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom Inhoudsopgave 16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom... 2 Raadsvoorstel Onttrekking aan

Nadere informatie

Zaak kenmerk: 1047425 Algemeen bestuur: 24 juni 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos

Zaak kenmerk: 1047425 Algemeen bestuur: 24 juni 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Zaak kenmerk: 1047425 Algemeen bestuur: 24 juni 2014 Afdelingshoofd: J. Hulzebos Behandeld door: J. van de Lisdonk E-mail: Juss.vandeLisdonk@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Documentkenmerk: 1047426 Benoeming

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Gemeenteblad 2005, nummer 19. Onderwerp Datum 5 april 2005. Verordening voor de controle op het financieel beheer en inrichting van de financiële organisatie Pagina 1 van 6 De raad van de gemeente Venray,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014

PROGRAMMA VAN EISEN. voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN voor de accountantscontrole 2013 en 2014 PROGRAMMA VAN EISEN ACCOUNTANTSCONTROLE 2013 en 2014 1. INLEIDING Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wijst de gemeenteraad één of meer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/403 afdeling: Sociale Zaken Onderwerp: Aanbesteding

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T

Bijlagen behorend bij Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum T Bijlagen horende bij het Aanbestedingsdocument Crematieoven en rookgasreinigingsinstallatie Hilversum Bijlage 1: Checklist; Bijlage 2: Inschrijfbiljet; Bijlage 3: Eigen Verklaring (aparte bijlage) ; Bijlage

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

De verordening gaat in op 1 augustus 2016 en geldt voor alle aanvragen die na deze datum worden gedaan.

De verordening gaat in op 1 augustus 2016 en geldt voor alle aanvragen die na deze datum worden gedaan. Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 24 mei 2016 Onderwerp: Verordening en Beleidsregels leerlingenvervoer Beslispunten: 1.De verordening leerlingenvervoer gemeente Houten vast te stellen en daarmee:

Nadere informatie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie

2003. Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie Nr. : 03.0120. Dnst. : Griffie 2003. Verordening op controle financieel beheer en op de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Leiden ex artikel 213 GW. Leiden, 9 september 2003. In de

Nadere informatie

Nr Houten, 19 mei 2009

Nr Houten, 19 mei 2009 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-026 Houten, 19 mei 2009 Onderwerp: Persoonsgebonden budget Hulp bij het Huishouden en beleidsregels schrijnende situaties bij gebruikelijke zorg. Beslispunten: 1.

Nadere informatie

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten

Programma van eisen. inzake de aanbesteding van. Accountantsdiensten Programma van eisen inzake de aanbesteding van Accountantsdiensten Programma van eisen Doelstelling van de aanbesteding De benoeming van de accountant geschiedt met ingang van het verslagjaar 2015. De

Nadere informatie

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag....

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Concept Overeenkomst inzake W-installaties Versie: 1.0 Opgesteld door: Lisanne Hendriks Datum: 16 september 2016 1 van 7 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst

Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Portefeuillehouder Steller Auditcommissie Raadssessie/vergadering Wettelijke bevoegdheid Notitie 2012/76367 Vaststellen Programma van eisen ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdienst Auditcommissie

Nadere informatie

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer

1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer Bijlage 1. Algemeen 1.1 Amstelveenhuurtin.nl 1.2 Amstelveenhuurtin.nl is het inhuurplatform van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 1.3 Dynamisch Aankoopsysteem Met ingang van 18 april 2016 is door de

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: Niet van toepassing

Registratienummer collegebesluit: Niet van toepassing Gemeente Nieuwkoop Griffie Raadsvoorstel Portefeuillehouder: Opgesteld door: Edzard van Holthe, griffier Besluitvormende vergadering: 26 november 2015 Registratienummer collegebesluit: Raadsnummer: 2015-122

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

10.0. Voordracht benoeming griffier

10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming griffier Inhoudsopgave 10.0. Voordracht benoeming griffier... 2 Raadsvoorstel voordracht benoeming griffier... 3 10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Transport van compost

Transport van compost Overeenkomst inzake Transport van compost tussen WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL en OPDRACHTNEMER LOGO OPDRACHTNEMER De ondergetekenden: Waterschap Rijn en IJssel, gevestigd te Doetinchem, Liemersweg 2, te dezen

Nadere informatie