Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0"

Transcriptie

1 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht geeft een globaal beeld van de belangrijkste functionele veranderingen in het kader van de overgang van AZR versie 2.2 naar versie 3.0. Dit document geeft verder algemene uitgangspunten voor technische oplossingsrichtingen. Voor meer details wordt verwezen naar het BEP-model en het Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0. De verschillende onderdelen van de Veranderopgave die worden behandeld in dit wijzigingsoverzicht, zijn: 1. als taal in de keten. 2. Wachtlijstdefinitie in de AZR. 3. Uniformering. 4. Restonderwerpen, Onderhoud & Beheer Om onderscheid te maken tussen de vier bovenstaande onderdelen van AZR versie 3.0 wordt in dit document gebruik gemaakt van de volgende kleurcoderingen: Uniformering als taal in de keten Wachtlijstdefinitie in de AZR Uniformering processen Restonderwerpen, Onderhoud & Beheer 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

2 1 Verblijfsindicaties worden door het CIZ geïndiceerd in zorgzwaartepakketten ( s) en door middel van een vertaaltabel omgezet naar functies en klassen om doorgegeven te kunnen worden in de AZR keten. Intramurale zorg (zorgzwaartepakketten) wordt door de gehele AWBZ-keten gecommuniceerd in de vorm van een. Het AZR 3.0 informatiemodel wordt uitgebreid met een entiteit Zorgzwaartepakket Dit leidt ertoe dat alle (bestaande) berichten waarin een voorkomt zijn uitgebreid met een nieuw recordtype. Daarnaast heeft dit als consequentie dat de functie langdurig verblijf uit de functietabel zal verdwijnen. 1 Ind, ZTW,, EB 2 Het zorgkantoor en het CAK worden buiten de AZR om geïnformeerd door de zorgaanbieder als het als VPT geleverd wordt of als dit later gewijzigd wordt. In AZR 3.0 moet herkenbaar zijn dat een als VPT (Volledig Pakket Thuis) geleverd wordt. Een wijziging in vorm (cliënt wil van VPT toch intramurale zorg ontvangen of andersom) moet altijd worden doorgegeven in de AZR zodat het CAK ook de eigen bijdrage hierop kan aanpassen. Om aan te kunnen geven of een intramuraal of als VPT geleverd wordt, wordt in het -record van het AW35-bericht, CA317-bericht het gegevenselement (VPT) opgenomen waarin dit aangegeven kan worden. Een wijziging van de vorm wordt beschouwd als de aanvang van levering (in een nieuwe vorm), zodat ook hiervoor het AW35-bericht/ CA317-bericht volstaat (MAZ op MAZ), EB 1 Het moment waarop de functie langdurig verblijf daadwerkelijk kan verdwijnen is uiteraard afhankelijk van het migratiescenario. 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

3 3 Dagbesteding als component van het wordt altijd toegewezen aan de verblijfsaanbieder. 4 Het CIZ vertaalt geïndiceerde s naar functies en klassen en stuurt in het activiteitrecord de code mee. 5 Zowel de intramurale als de extramurale zorg op basis van een geïndiceerde wordt in functies en klassen toegewezen. De -component Dagbesteding (indien geïndiceerd als herkenbaar onderdeel van het betreffende ), wordt als aparte zorgeenheid gecommuniceerd door de gehele keten, naast het (verblijfszorgcomponent) en wordt ook apart toegewezen. Op verzoek van de zorgkantoren is besloten dat de vertaaltabel van s naar functies en klassen bij het CIZ blijft in AZR 3.0. Het CIZ stuurt ter informatie een vertaling van een naar functies en klassen mee in het indicatiebesluitbericht. Intramurale zorg wordt toegewezen als. Als een cliënt de verblijfscomponent van het geïndiceerde nog niet kan verzilveren (buiten zijn wil) en in de wachttijd extramurale zorg wil ontvangen, moet het worden toegewezen in functies en klassen als overbruggingszorg. Als een cliënt de verblijfscomponent van het geïndiceerde niet wil verzilveren en wel in plaats hiervan extramurale zorg wil ontvangen, moet het worden toegewezen in functies en klassen als alternatieve zorg In het AZR 3.0 informatiemodel is de -component Dagbesteding opgenomen. In de uitwerking zal Dagbesteding in de (bestaande) berichten worden opgenomen via het Functierecord, maar met een markering dat het onderdeel is van een. (SOORT FUNCTIE= onderdeel zzp) De vertaling in functies wordt opgenomen in het indicatiebesluitbericht met een markering dat het om een vertaling gaat (en dus geen recht inhoudt naast het ). (SOORT FUNCTIE= vertaald) De extramurale zorg die op basis van een wordt toegewezen in functies en klassen krijgt een kenmerk. (SOORT TOEWIJZING= overbrugging/ alternatief). Ind, ZTW, Ind, ZTW ZTW 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

4 6 In het zorgtoewijzingbericht kan het zorgkantoor één kenmerk meesturen: overbruggingszorg. In AZR 3.0 is er onderscheid in verschillende soorten zorgtoewijzing. 7 Nieuw in AZR 3.0 De zorgaanbieder stuurt altijd in een melding aanvangzorg een leveringsstatus mee. Hiermee wordt aangegeven of de cliënt nog wacht op de resterende zorg. (bv ztw kl 4 en maz kl2): is de cliënt actief wachtend voor het verschil of slapend wachtend? 8 Nieuw in AZR 3.0 Een zorgaanbieder geeft met de reden mutatie en de leveringsstatus in het MUT bericht aan waarom de toegewezen zorg (nog) niet geleverd of beëindigd wordt. 9 Nieuw in AZR 3.0 Het CVZ bepaalt op basis van de ontvangen leveringsstatussen in de MAZen MUT-berichten de wachtstatus van een cliënt. Het AW33-bericht wordt uitgebreid met het veld SOORT TOEWIJZING met de mogelijke waarden: - regulier - overbrugging - transfer - alternatief - administratief Het AW35-bericht wordt uitgebreid met een verplicht veld LEVERINGSSTATUS met de mogelijke waarden: - actief wachtend - slapend wachtend - in zorg Het AW39 bericht bevat naast het veld REDEN MUTATIE een verplicht veld LEVERINGSSTATUS met de mogelijke waarden: - actief wachtend - wens wachtend - slapend wachtend - einde zorgvraag De wachtstatus in AZR 3.0 wordt buiten het berichtenverkeer om bepaald en vastgelegd op basis van gegevens uit het berichtenverkeer. ZTW ZTW, Bij een bovenregionale zorgvraag worden de ontvangen leveringsstatussen doorgestuurd in de ZK35/ZK39 berichten. De (landelijke) rapportage over wachtstatussen valt buiten het berichtenverkeer. 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

5 10 In de situatie dat geen voorkeuraanbieder bekend is, bemiddeling zorgkantoor is gevuld met nee wordt verschillend opgetreden door zorgkantoren. Wanneer de cliënt geen voorkeuraanbieder heeft opgegeven bij het indicatiebesluit dienen zorgkantoren altijd contact met de cliënt op te nemen. Het gegevenselement BEMIDDELING ZORGKANTOOR wordt verwijderd uit het IO31bericht Ind, ZTW 11 Nieuw in AZR 3.0 Als een cliënt al extramurale zorg ontving op het moment dat een wordt geïndiceerd, kan de oude zorgaanbieder de zorg continueren op basis van de uitwerking regelzorg. De AW33 wordt uitgebreid met de velden REGELZORG en INSTELLINGSCODE EERSTE VOORKEUR CLIENT 3.12 ZTW De oude zorgaanbieder heeft de garantie dat voor de regelzorg een zorgtoewijzing wordt afgegeven: conform de geleverde zorg, maar gebaseerd op het nieuwe IB. De extramurale zorgaanbieder ontvangt een intrekkingsbericht zorgtoewijzing met een herkenningskenmerk in de situatie dat het protocol regelzorg van toepassing is. 12 Jeugdzorg indicaties worden buiten AZR om gecommuniceerd De AWBZ indicaties afgegeven door bureau jeugdzorg worden ingevoerd bij het CIZ en via het IO31 bericht in de AZR keten gecommuniceerd. Ter herkenning van het indicatieorgaan wordt een kenmerk toegevoegd waarin wordt aangegeven of het een CIZ, een jeugdzorg of een gecombineerde indicatie betreft. Het indicatiebesluit bericht (IO31) wordt uitgebreid met een kenmerk op indicatiebesluit niveau waaraan zichtbaar is welke organisatie de indicatie heeft afgegeven. SOORT INDICATIE= -CIZ indicatie -BJZ indicatie -CIZ/BJZ indicatie 3.22 IND 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

6 13 Het matchen van de melding aanvang zorg (AW35) met de zorgtoewijzing (AW33) is niet eenduidig. Het CAK heeft bij MAZ op MAZ onvoldoende informatie om volgordelijkheid te bepalen. 14 Het doorhalen/ vervallen van AGBcodes leidt tot problemen (afkeur) in het berichtenverkeer Door het toevoegen van de velden Gewenste startdatum toegewezen functie/zorgzwaartepakket in het AW35- bericht wordt het mogelijk de melding aanvang zorg eenduidig te matchen met de zorgtoewijzing. Het CAK ontvangt het veld gewenste startdatum toegewezen functie/zorgzwaartepakket als hulpmiddel bij het bepalen van de volgorde van de meldingen aanvang zorg. Er worden aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot mutaties op de AZR AGB-code lijst. - regels met betrekking tot de geldigheid van AZR-AGBcodes - bedrijfsregels voor het indicatiebesluitbericht en het zorgtoewijzingbericht hoe met deze datums moet worden omgegaan. - afspraak dat zorgkantoren bij het vervallen van een AGB-code de zorgtoewijzing intrekken en de zorg opnieuw toewijzen aan een nieuwe aanbieder, waardoor vervallen codes niet nog jarenlang in de keten blijven De gegevenselementen GEWENSTE STARTDATUM TOEGEWEZEN FUNCTIE en GEWENSTE STARTDATUM TOEGEWEZEN ZORGZWAARTEPAKKET worden als sleutelveld toegevoegd aan de AW35/ CA317 berichten. Operationele bedrijfsregels IND, ZTW 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

7 15 Een meeverhuizende partner is niet zichtbaar in AZR. Dit geeft problemen met het Eigen bijdrage proces en bij de declaratie. Voor de meeverhuizende partner kan de zorgaanbieder een indicatie aanvragen bij het CIZ. Het CIZ gaat hiervoor een registratief indicatiebesluit voor partner-verblijf afgeven Ind, ZTW, 16 De wachtlijstinformatie wordt bepaald door het verschil tussen de ingangsdatum geldigheid van het indicatiebesluit en de begindatum functie uit de MAZ, zonder rekening te houden met de wens van de cliënt. Door de introductie van leveringsstatussen is het mogelijk onderscheid te maken in verschillende typen wachtenden. Als een cliënt een zorgeenheid nog niet wenst te verzilveren moet dit in de leveringsstatus zichtbaar gemaakt worden. Aan het MAZ- en MUT-bericht wordt een veld LEVERINGSSTATUS toegevoegd. Mogelijke waarden: - actief wachtend - wens wachtend - slapend wachtend - in zorg - einde zorgvraag 17 Er zijn geen landelijke afspraken over het toewijzen van transferzorg bij AZR 2.2 Transferzorg wordt altijd toegewezen door het zorgkantoor aan de zorgaanbieder die transferzorg levert (met een kenmerk transferzorg) terwijl de zorgtoewijzing naar de aanbieder van voorkeur blijft bestaan. (met kenmerk regulier). In verband met de betrouwbaarheid van de wachtlijsten en met de taak van de dossierhouder om de wens tot transfer van de cliënt te bewaken, mag transferzorg voor een periode van maximaal 4 maanden toegewezen worden. Een nieuwe periode van transferzorg kan door de dossierhouder worden aangevraagd. Het AW33-bericht wordt uitgebreid met een veld SOORT TOEWIJZING. Mogelijke waarden: - regulier - overbrugging - transfer - alternatief -administratief Uniformering processen ZTW, 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

8 18 Overbodige velden in AZR 2.2. De AZR 3.0 berichten zijn geschoond van records en velden die niet noodzakelijk uitgewisseld hoeven te worden in het berichtenverkeer. 19 Het CIZ kan per geïndiceerde functie een voorkeuraanbieder meesturen in het indicatiebesluitbericht. 20 Landelijk wordt niet op dezelfde wijze omgegaan met de verantwoordelijkheid voor het coördineren van de zorglevering aan de cliënt Verscherpte afspraak dat het CIZ altijd met klem bij de cliënt vraagt naar de voorkeuraanbieder voor alle geïndiceerde zorgeenheden. Indien de cliënt een indicatie heeft voor een zorgzwaartepakket, is de voorkeuraanbieder van de cliënt dossierhouder. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de dossierhouder zijn vastgesteld. De dossierhouder is verantwoordelijk voor de te leveren zorg en de communicatie/afstemming hierover met de cliënt. In AZR 3.0 zijn de niet-gebruikte records en velden uit de berichtenstandaarden verwijderd. Operationele bedrijfsregel 3.33 Uniformering processen Uniformering processen Ind, ZTW,, EB Ind, ZTW Omdat een dossierhouder deze rol niet altijd goed kan uitvoeren bij bovenregionale cliënten, kan hij deze rol terugleggen bij het regionale zorgkantoor van deze cliënt. De dossierhouder informeert de cliënt en het zorgkantoor hierover. Voor de herkenbaarheid van bovenregionale cliënten wordt een kenmerk toegevoegd. Voor de herkenbaarheid van bovenregionale cliënten wordt het veld CODE ZORGKANTOOR toegevoegd aan het ZK33 bericht. Dit wordt door het regionale zorgkantoor bij alle toegewezen zorgeenheden gevuld met de eigen ZK-code. Dit kenmerk wordt 1:1 overgenomen in het zorgoewijzingbericht (AW33) 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

9 21 Aanvragen van een aangepaste zorgtoewijzing kan alleen buiten het berichtenverkeer om. 22 In reactie op een mutatie/- einde zorgbericht waarin Code reden mutatie gelijk is aan 11, 12, 17 of 19, verstuurt het zorgkantoor zowel een retourbericht (AW310) als een intrekkingbericht (AW33). De dossierhouder kan, in de periode dat hij nog geen zorg levert omdat de cliënt (nog) niet wil of de zorgaanbieder nog niet kan leveren, via een bericht een voorstel doen voor een aangepaste zorgtoewijzing voor zichzelf of voor een andere zorgaanbieder. Het zorgkantoor informeert de zorgaanbieder uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvraag in het geval dat de aanvraag niet gehonoreerd wordt of nog niet beoordeeld is. Op een mutatie/- eindezorgbericht stuurt het zorgkantoor geen intrekkingbericht (AW33) meer, maar alleen een retourbericht (AW310). Na ontvangst van een mutatie/- einde zorgbericht met reden overlijden stuurt het zorgkantoor wél een intrekkingbericht naar alle zorgaanbieders die het overlijden van de cliënt nog niet gemeld hebben. In het intrekkingbericht (AW33) wordt een kenmerk opgenomen waaruit blijkt dat de cliënt is overleden. Het mutatie zorg (AW39) bericht wordt uitgebreid met de recordsoorten AANVRAAG FUNCTIERECORD en AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKET RECORD. In het aanvraagrecord moet worden aangegeven: soort zorgtoewijzing, of functie/klasse, gewenste periode en de AGB-code van de zorgaanbieder voor wie de zorgtoewijzing bestemd is. Aan het functierecord (toegewezen) en het zorgzwaartepakketrecord (toegewezen) wordt een kenmerk toegevoegd REDEN INTREKKING dat in dit geval gevuld wordt met de waarde cliënt overleden , ZTW ZTW, 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

10 23 Omdat er bij de mutatie/- einde zorgberichten onduidelijkheden zijn betreffende de mutatiecodes is niet altijd duidelijk welke vervolgacties moeten plaatsvinden na ontvangst van een mutatie/- einde zorg bericht. 24 Het verblijfsadres van de cliënt dat opgenomen is in het indicatiebesluit bepaalt welk zorgkantoor verantwoordelijk is voor de cliënt = regionaal zorgkantoor In AZR 3.0 is vastgesteld per reden mutatie in combinatie met leveringsstatus welke vervolgactie van het zorgkantoor nodig is en welke betekenis de aangeleverde mutatiedatum heeft. Het GBA adres van de cliënt dat opgenomen is in het indicatiebesluit bepaalt welk zorgkantoor verantwoordelijk is voor de cliënt = regionaal zorgkantoor. Indien het indicatiebesluit geen GBAadres bevat, bepaalt het verblijfsadres welk zorgkantoor verantwoordelijk is. 25 Nieuw in AZR 3.0 Na een herindicatie ontvangt een zorgaanbieder een intrekkingbericht als hij niet meer voorkomt als voorkeuraanbieder in het nieuwe indicatiebesluit. Bij deze intrekking wordt indien bekend de AGBcode gevuld van de voorkeurzorgaanbieder die zorg gaat leveren op het nieuwe indicatiebesluit. Diverse constraints en technische bedrijfsregels Operationele bedrijfsregel In het intrekkingbericht (AW33) wordt bij de intrekking het veld INSTELLINGSCODE EERSTE VOORKEUR CLIENT gevuld met de AGBcode van de nieuwe zorgaanbieder Handreiking Bovenregionaal 3.12 Ind, ZTW ZTW 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

11 26 Nieuw in AZR 3.0 Na toestemming van de cliënt kan een zorgaanbieder een zorgtoewijzing (zonder MAZ) via het berichtenverkeer (d.m.v. een mutatie-/ einde zorgbericht) overdragen aan een andere zorgaanbieder. Het zorgkantoor sluit de zorgtoewijzing bij de verzender van het overdrachtbericht en stuurt een identieke zorgtoewijzing (inhoud, soort en periode) naar de nieuwe zorgaanbieder. De codetabel reden mutatie is uitgebreid met waarde: 21 Overdracht ZTW (er is geen MAZ). 3.16, ZTW 27 Een ten onrechte verstuurd Mutatie-/einde zorg bericht (AW39) kan niet via het berichtenverkeer verwijderd worden. Correcties (het verwijderen van een eerdere aanlevering) kan in het Mutatie-/ eindezorg bericht gestuurd worden in geval van einde zorglevering. In het Mutatie-/ einde zorg bericht mag status aanlevering (3 verwijderen) worden gebruikt in combinatie met code reden mutatie: - 02 (Overlijden) - 17 Overplaatsing (er is een MAZ) - 19 Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten 3.25, EB - 20 Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden 28 De reden van een intrekking van de zorgtoewijzing onbreekt in het zorgtoewijzingbericht. Het is nu mogelijk om een reden intrekking op te nemen in het zorgtoewijzingbericht. Het zorgtoewijzingbericht is uitgebreid met het veld REDEN INTREKKING Mogelijke waarden: - cliënt overleden - negatief indicatiebesluit - herindicatie - overplaatsing - PGB 3.15 ZTW 1 december / 11 versie 1.1 (definitief)

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2.

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 2 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID UP001 UP003 UP004 UP006

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg. UP003 De privacy van

Nadere informatie

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 1 /16 Inhoud Inleiding 3 1 Verwijderen overbodige elementen 5 1.1 Redenen voor verwijdering 5 2 Dossieroverdracht

Nadere informatie

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning NIEUWSBRIEF JUNI 2013 Zorgtoewijzing Thema: wachtlijstschoning De afgelopen periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat er door ons extra aandacht is besteed aan de wachtlijsten en de betrouwbaarheid hiervan.

Nadere informatie

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Achtergrond 5 2.1

Nadere informatie

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Volgnr. Vraag Antwoord BSN 1 Indien BSN niet gevuld is, wordt dit veld gevuld met 999999999. Dit leidt tot een probleem in mijn

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Handboek iwlz iwlz release 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Auteur Zorginstituut Nederland Afdeling Contactcentrum Zakelijk Beheerteam istandaarden Versie 1.0 Contactgegevens

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Volgnr. Vraag Antwoord Leveringsstatus Wachtlijst 1 Waar kan ik de actiedatum aanpassen en hoe zie ik de aanpassing terug? De actiedatum kan

Nadere informatie

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Inleiding Het Kwaliteitstraject vindt plaats onder regie van VWS en in samenwerking met ZN en het CVZ. Het Kwaliteitstraject heeft als doel om vast te stellen

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding januari 2013 versie 1.3 PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Inleiding Wijzigingen Op 1 januari 2013 is de nieuwe release van AZR geïmplementeerd, de. De specificaties van deze release

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

Wijzigingsverzoeken voor istandaarden. iwlz 2.0

Wijzigingsverzoeken voor istandaarden. iwlz 2.0 Wijzigingsverzoeken voor istandaarden iwlz 2.0 3 juli 2017 Wijzigingsverzoeken voor istandaarden iwlz 2.0 1 /22 Inhoud RFC17001 - Verwijderen CizCode, Cliëntnummer en Aanvraagnummer 3 RFC17006 - Verhuisbericht

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2013 Zorgverzekeraars Nederland Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Proces

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Extra exemplaren kunt u verkrijgen via de website

Extra exemplaren kunt u verkrijgen via de website Rapport Samenvatting Specificaties AZR 2.2 Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@cvz.nl Internet www.cvz.nl Volgnummer Afdeling

Nadere informatie

Technische referentiegroep iwlz mei 2017

Technische referentiegroep iwlz mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 9 mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 3 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Terugblik vorige technische referentiegroep Actiepunten Inhoud iwlz 2.0 stand van

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Let op: Dit is de vastgestelde versie voor 2014. Pas als de wet- en regelgeving 2015 helder is (najaar 2014), zullen protocollen en voorschriften worden geactualiseerd en

Nadere informatie

AZERA Gebruikershandleiding

AZERA Gebruikershandleiding AZERA Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2012 E.Novation B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 februari 2017

Referentiegroep iwlz. 14 februari 2017 Referentiegroep iwlz 14 februari 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kader release iwlz 2018 Planning komende periode Het Actieprogramma iwlz (door Eduard

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ

Handboek Zorgregistratie AWBZ Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 3.0 uitgave 9 april 2010 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

IW801-IW802v1.0_INVu5

IW801-IW802v1.0_INVu5 Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 5 Uitgave datum: 12-10-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu5 Adres- en

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

AZR 3.0 Migratie en Conversie

AZR 3.0 Migratie en Conversie AZR 3.0 Migratie en Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@zorgregistratie.nl Internet www.zorgregistratie.nl Volgnummer Versie Datum Afdeling

Nadere informatie

Handleiding ZOTO Web

Handleiding ZOTO Web Handleiding ZOTO Web Datum Auteur Status Versie Bestand Afdrukdatum 20 december 2016 N Sipahi Definitief 1.2 Handleiding ZOTO Web iwlz 1 2.docx 20 december 2016 Menzis. Alle rechten voorbehouden. Handleiding

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum Status 17 december Definitief Versiebeheer 17 december Voetnoten toegevoegd aan paragraaf Financiering. 7 december

Nadere informatie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie AWBZ (AZR release 2.2) Uitgave 7 In deze nieuwe

Nadere informatie

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 Klantadvies Het eerste jaar dat we met de Wet langdurige zorg te maken hebben zit er bijna op. Ook al zijn er minder klanten in de Wlz achtergebleven, het werk is er niet minder

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

AWBZ, Volop in beweging!

AWBZ, Volop in beweging! AWBZ, Volop in beweging! Informatiebijeenkomst Zorgtoewijzing, AZR en Zorgkantoren Coöperatie VGZ Voorschrift Zorgtoewijzing AZR 3.1 VSP (AW319 1.4) Regelarme experimenten Eigen bijdrage oplegging Toekomst

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

AW119 (Excel format)

AW119 (Excel format) AW119 (Excel format) 1. Hoe zie ik dat het AW 119 bestand goed aangeboden is aan het zorgkantoor? - Dit is niet zichtbaar in AZR. Zodra de declaratie beoordeeld is (gebeurt s nachts), ontvangt u bericht.

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 3-2-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Jw berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren van Jeugdzorg

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2 Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2 Uitgave 4, juli 2008 Versiebeheer Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR Uitgave Datum Inhoud Auteur release 1.0 1 (versie 1.0) okt. Uitgegeven bij de oplevering van AZR

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.1 naar iwlz 1.2 per 1 januari november 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.1 naar iwlz 1.2 per 1 januari november 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.1 naar iwlz 1.2 per 1 januari 2017 30 november 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.1 naar iwlz 1.2 1 / 17 Inhoud Inleiding 3 1 Doel 4 2 Uitgangspunten 5 2.1 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Handleiding AZR voor zorgaanbieders

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.1 3-1-2013 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Homepagina...

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Uitgave 3, mei 2008 Versiebeheer Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR Uitgave Datum Inhoud Auteur release 1.0 1 (versie 1.0) okt. Uitgegeven bij de oplevering van AZR

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Wmo berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen Softwareleveranciersoverleg Experiment regelarme instellingen Merel Gosens Diemen, 6 november 2012 Inhoud Aanleiding en stand van zaken ERAI Voorbeelden experimenten Effecten op de standaard - AW319 -

Nadere informatie

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding Bijlage 1 Inleiding Algemeen In dit protocol wordt een nadere uitwerking gegeven van de procedures rondom het bemiddelen van de zorg door Zorgkantoor Friesland. In specifieke situaties, waarin het protocol

Nadere informatie

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.2 3-1-2014

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.2 3-1-2014 Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.2 3-1-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1 2 2.1 3 3.1 3.1.1

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016

Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016 Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016 Addendum bij overeenkomst 2016 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0 Conversiedocument iwmo 1.0 < > iwmo 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard iwmo in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging

Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging Checklist voor de ontvangst van cliëntgegevens huishoudelijke verzorging Inleiding Vanaf 1 januari a.s. bent u als gemeente verantwoordelijk voor het leveren van huishoudelijke verzorging, ook aan die

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum 21 oktober 2015 Status Definitief Versiebeheer 5 oktober Paragraaf 4 Nieuwe functie HV (21) is verwijderd. Huishoudelijke

Nadere informatie

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw 28 april 2015 Aanleiding In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het wel of niet toepassen van het veegbesluit-principe een operationeel issue

Nadere informatie

Declareren op cliëntniveau AWBZ

Declareren op cliëntniveau AWBZ Declareren op cliëntniveau AWBZ e-c@re Dit document geeft een overzicht van de prestaties die u verplicht op cliëntniveau moet declareren. Deze verplichte prestaties worden toegelicht, evenals prestaties

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Handleiding AZR voor zorgaanbieders

Handleiding AZR voor zorgaanbieders Handleiding AZR voor zorgaanbieders Versie 3.2 20-1-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Homepagina...

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0

Externe integratie. Externe integratie AWBZ-zorg. Standaarden AZR3.0. IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Externe integratie Externe integratie AWBZ-zorg Standaarden AZR3.0 IO v3.0, AW v3.0, ZK v3.0 en CA v2.0 Versiedatum EI-standaarden: 01-12-2010 INVULINSTRUCTIE [INV] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz tweede bijeenkomst

Referentiegroep iwlz tweede bijeenkomst Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@istandaarden.nl T +31 (0)20 797 85 55 Referentiegroep iwlz tweede bijeenkomst Vergaderdatum Vergaderplaats Aanwezig

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0 Conversiedocument ijw 1.0 < > ijw 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard ijw in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren

Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren Protocol zorgtoewijzing CZ Zorgkantoren Versie 4.0 Mei 2011 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 1 Inleiding.. 3 2 Zorgtoewijzing... 4 2.1 Indicatiestelling.. 4

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie