Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015"

Transcriptie

1 Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel Wlz Let op: In principe gelden de regels uit het reguliere voorschrift zorgtoewijzing. Bij beide subsidieregelingen is geen sprake van: VPT, MPT, partneropname, alternatieve zorg, overbruggingszorg, regelzorg, vakantieopnames, administratieve zorgtoewijzing, afwezigheidsdagen en mutatiedagen, geen treeknormen en geen mutatiecodes. Hieronder treft u het aangepaste Voorschrift Zorgtoewijzing subsidieregelingen Wlz 2015 aan. Zorgverzekeraars Nederland December 2014

2 Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst Subsidieregelingen 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland December 2014 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om een correctie in de inkoopdocumenten, de procedure en wijziging of aanpassing van de voorschriften van de inkoopprocedure toe te passen indien na bekendmaking van deze documenten maatregelen door de overheid worden getroffen die van invloed zijn op de beschikbare contracteerruimte, de afspraken die het zorgkantoor met zorgaanbieders op grond van deze maatregelen dienen te maken dan wel een wijziging betreffende de Wlzregelgeving.

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 3 VOORWOORD Context Doelstelling voorschrift... 4 LEESWIJZER Inleiding Proces van zorgtoewijzing Onafhankelijke cliëntondersteuning Vecozo notitieverkeer Inleiding Werkwijze Zorgtoewijzing Te leveren zorg is gelijk aan indicatie Er kan geen passend zorgarrangement worden geleverd door de voorkeursaanbieder... 8 Dossierhouder Inleiding Wanneer stopt het dossierhouderschap?... 9 ZORGWEIGERING EN ZORGBEËINDIGING Inleiding Zorgweigering Zorgbeëindiging Procedure BIJLAGE A: DEFINITIELIJST BIJLAGE B: BELANGRIJKE WEBSITES BIJLAGE C: LEVERINGSSTATUS... 15

4 Voorwoord Voor u ligt het voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Extramurale Behandeling en Eerstelijnsverblijf Dit document maakt onderdeel uit van de overeenkomst Subsidieregelingen Extramurale behandeling en Eerstelijnsverblijf Wlz Alle documenten behorende bij de overeenkomst worden gepubliceerd op de websites van de zorgkantoren en op De inhoud van het voorschrift is toegeschreven naar de voorgenomen invoering van de Wlz per Naast de reguliere actualisatie van het voorschrift, waarbij jaarlijks op basis van opmerkingen van zowel zorgaanbieders, zorgbranches als zorgkantoren de inhoud wordt verbeterd, hebben dit jaar ook aanpassingen plaatsgevonden als gevolg van de invoering van de Wlz per Context De langdurige zorg staat aan de vooravond van een belangrijke hervorming en transitie, waarvan de kaders nog niet geheel duidelijk zijn. Zo dient er onder andere nog besluitvorming te worden geformuleerd over de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) door het ministerie van VWS. Binnen deze context treffen de zorgkantoren de voorbereidingen voor het proces van zorgtoewijzing in Uitgangspunt van de zorgkantoren is het voeren van een bestendig beleid. De invoering van de Wlz per 2015 zorgt voor een aantal wijzigingen in het voorschrift zorgtoewijzing in vergelijking met Deze wijzigingen moeten gezien worden in het licht van 2015 als ingroeijaar voor de invoering van de Wlz. De definitieve wetteksten worden pas eind 2014 officieel gepubliceerd waardoor het niet mogelijk is om per 1 januari 2015 volledig conform de wetgeving te werken. Dit document is echter wel geschreven in het licht van de eindsituatie. In samenspraak met het ministerie van VWS en de NZa werken de zorgkantoren toe naar het volledig voldoen aan de Wlz per 1 januari Vanzelfsprekend worden zorgaanbieders actief gewezen op de wijzigingen in het Voorschrift Zorgtoewijzing Doelstelling voorschrift Dit voorschrift zorgtoewijzing geldt voor heel Nederland en heeft een uniforme uitvoering van het zorgtoewijzingsproces bij de verschillende zorgkantoren tot doel waarmee de administratieve lasten bij zorgaanbieders worden teruggedrongen. Alle ketenpartijen in de Wlz zijn gebaat bij een eenduidige verwerking van de administratieve processen. De zorgaanbieder kan de zorgtoewijzingsprocessen zo, ongeacht het zorgkantoor waar deze betrekking op hebben, op een eenduidige wijze afhandelen. Deze uniforme werkwijze brengt eveneens een vergelijkbaar recht op overbruggingszorg of alternatieve zorg voor alle cliënten in Nederland met zich mee. Zeist, december

5 Status voorschrift zorgtoewijzing Het voorschrift zorgtoewijzing is opgesteld door ZN en maakt deel uit van de overeenkomst Wlz 2015 tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Zorgkantoren hebben de mogelijkheid om op onderwerpen die niet in het voorschrift zijn opgenomen, aanvullend beleid te publiceren. Dit beleid maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het voorschrift zorgtoewijzing. Versiebeheer Voorschrift Zorgtoewijzing ZN is beheerder van het voorschrift zorgtoewijzing. Het voorschrift wordt periodiek getoetst aan wet- en regelgeving en aan landelijke beleidsontwikkelingen. Blijkt na toetsing dat het voorschrift gewijzigd moet worden dan draagt ZN hier zorg voor. 5

6 Leeswijzer 2.1 Inleiding Dit document beschrijft de hoofdprocessen en uitzonderingen van zorgtoewijzing en is bedoeld voor de zorgkantoren en zorgaanbieders. In dit voorschrift worden de processtappen gevolgd die de cliënt in de zorgketen doorloopt. In dit voorschrift worden de uitvoeringsafspraken die zijn gemaakt in de AWBZ, daar waar mogelijk en passend, binnen de Wlz voortgezet. Omdat geïndiceerde zorg niet altijd direct te leveren is of in een andere vorm geleverd wordt, zijn in dit voorschrift procedures opgenomen die in dat geval van toepassing zijn. Het voorschrift gaat uitdrukkelijk niet in op de professionele verantwoordelijkheid van de indicatieorganen (indicatiestelling) en de zorgaanbieders (zorglevering). De werkwijze rondom crisiszorg vormt geen onderdeel van dit document evenals de werkwijze rondom cliënten die in 2015 hun extramurale indicatie en bijpassende zorg behouden. Een aparte uitleg over het overgangsrecht en de betekenis ervan voor de verschillende doelgroepen wordt toegevoegd (pm). In bijlage A vindt u een lijst van gebruikte termen met bijbehorende definities. 2.2 Proces van zorgtoewijzing In de Wlz-keten is de Wlz-uitvoerder verantwoordelijk voor het efficiënt organiseren en monitoren van het regionale proces van zorgtoewijzing en tijdige zorgverlening aan cliënten. De uitvoering mandateren de Wlz-uitvoerders aan de zorgkantoren. Bij de inrichting van dit proces moeten de ketenpartijen rekening houden met een rechtmatige en doelmatige inzet van zorg. Voor een rechtmatige inzet van zorg is het indicatiebesluit leidend. Voor de bepaling van de doelmatigheid van zorg wordt de zorg afgezet tegen de prijs (betaalbaarheid) en de mate waarin de indicatie wordt gebruikt. Indicatie Zorgtoewijzing Zorglevering Zorgtoewijzing is het proces tussen de indicatiestelling en de zorglevering. Het proces van zorgtoewijzing heeft betrekking op de afstemming tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg. Vanuit het indicatieorgaan wordt een indicatie afgegeven die via het zorgkantoor wordt toegewezen aan de gecontracteerde Wlz-zorgaanbieder die de zorg gaat leveren. Is de voorkeuraanbieder bij afgifte van het indicatiebesluit bekend, dan maakt het zorgkantoor automatisch een zorgtoewijzingsbericht aan voor deze zorgaanbieder. Het zorgkantoor start dit proces direct op bij ontvangst van het indicatiebesluitbericht. Is de voorkeur niet bekend, dan wordt de zorg na overleg met de cliënt door het zorgkantoor aan een zorgaanbieder toegewezen. Bij het omzetten van het geïndiceerde zorg naar een zorgtoewijzingsbericht wordt door het zorgkantoor vooraf niet gecontroleerd of dit past binnen de productieafspraken met een zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen of de toegewezen zorg mag worden geleverd. De zorgaanbieder kan de cliënt eventueel ook doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder (zie hoofdstuk 4, dossierhouder). Deze handelswijze doet recht aan de keuzevrijheid van de cliënt. 6

7 2.3 Onafhankelijke cliëntondersteuning De cliënt krijgt in de Wlz de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld bijvoorbeeld ter ondersteuning bij de zorgplanbespreking of wanneer cliënt niet tevreden is met het aanbod van de aanbieder of het zorgkantoor. Het zorgkantoor moet hierin voorzien. 2.4 Vecozo notitieverkeer De ketenpartners (zorgaanbieders en zorgkantoren) gebruiken het Vecozo notitieverkeer voor de uitwisseling van het cliëntdossier en andere vertrouwelijke informatie over de cliënt. Deze verplichting geldt voor alle informatie met betrekking tot iwlz die niet in het iwlz-berichtenverkeer past. 7

8 Zorgtoewijzing en levering 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk omschrijft de werkwijze voor de samenstelling van een zorgarrangement voor cliënten met een Wlz-indicatie. 3.2 Werkwijze Het zorgkantoor hanteert de volgende werkwijze: 1. De zorgaanbieder neemt na ontvangst van de zorgtoewijzing contact op met de cliënt om afspraken te maken over de zorgverlening. Dit gebeurt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het indicatiebesluit door de zorgaanbieder. Bij dit contact kan een derde, zoals een familielid of cliëntondersteuner/mantelzorger, betrokken zijn. 2. De zorgaanbieder(s) maakt in afstemming met de cliënt -al dan niet tezamen met zijn mantelzorgers en/of persoonlijk netwerk- een individueel zorgplan. 3. De te hanteren leveringsstatus in iwlz wordt uniform toegepast (Zie bijlage C leveringsstatussen). 3.3 Zorgtoewijzing Te leveren zorg is gelijk aan indicatie De zorgaanbieder levert de geïndiceerde en toegewezen zorg als: 1. uit overleg met de cliënt blijkt dat de toegewezen zorg overeenkomt met de daadwerkelijke zorgvraag van de cliënt. 2. de zorgaanbieder hiervoor is gecontracteerd. 3.4 Er kan geen passend zorgarrangement worden geleverd door de voorkeursaanbieder Kan de voorkeursaanbieder geen passend zorgarrangement leveren, dan zoekt deze in overleg met de cliënt naar een andere zorgaanbieder. Is er in afstemming met en met instemming van de cliënt een andere alternatieve zorgaanbieder gevonden dan wordt de zorgtoewijzing (via iwlz) overgedragen naar de nieuwe zorgaanbieder. Komt de zorgaanbieder er samen met de cliënt niet uit dan zal het zorgkantoor op verzoek van deze zorgaanbieder de zorgtoewijzing terugnemen. De zorgaanbieder maakt gebruik van het Vecozo notitieverkeer om voorafgaand aan het sturen van berichten via iwlz schriftelijk het zorgkantoor op de hoogte te stellen van de situatie. Het zorgkantoor zoekt dan afstemming met cliënt voor een andere passende zorgaanbieder. Zie ook hoofdstuk 5, zorgweigering en zorgbeëindiging. 8

9 Dossierhouder 4.1 Inleiding De dossierhouder is de zorgaanbieder die de reguliere of alternatieve zorgtoewijzing heeft ontvangen. In dit hoofdstuk gaan we in op de taken en verantwoordelijkheden van de dossierhouder. 4.2 Taken en verantwoordelijkheden van de dossierhouder 1. De dossierhouder is de zorgaanbieder waaraan de reguliere of alternatieve Wlz-zorg is toegewezen. 2. Het dossierhouderschap loopt door zolang de cliënt een opnamewens heeft en voorkeur houdt voor deze aanbieder. Dit ongeacht een eventuele cliëntenstop bij deze aanbieder. 3. De dossierhouder is verantwoordelijk voor tijdige inzet van noodzakelijke en passende zorg. 4. Dossierhouder neemt binnen 5 werkdagen contact op met de cliënt of diens vertegenwoordiger en regelt indien nodig via een AAT overbruggings- of alternatieve zorg. Keuze van de cliënt is leidend. Indien dossierhouder de gevraagde zorg niet verantwoord of doelmatig vindt neemt deze contact op met het zorgkantoor. Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de definitieve goedkeuring. 5. De dossierhouder communiceert zowel met de cliënt als met het zorgkantoor over de levering van zorg. De leveringsstatus moet minimaal 1 maal per jaar via een mutatiebericht worden geactualiseerd bij het zorgkantoor. Ook als de leveringsstatus niet wijzigt. De dossierhouder past wachtlijststatus indien nodig eerder aan in iwlz. 4.3 Wanneer stopt het dossierhouderschap? Het dossierhouderschap stopt als de cliënt geen Wlz-zorg in natura meer wil. Indien een cliënt wordt overgeplaatst van zorgaanbieder A naar zorgaanbieder B, dan stopt het dossierhouderschap bij zorgaanbieder A. Zorgaanbieder B wordt dossierhouder. Het dossierhouderschap eindigt wanneer de indicatie voor extramurale behandeling en/of eerstelijnsverblijf afloopt. 9

10 Zorgweigering en zorgbeëindiging 5.1 Inleiding De zorgaanbieder kan de zorg aan een individuele verzekerde uitsluitend weigeren indien er gewichtige redenen bestaan, verband houdende met omstandigheden die de persoon van de individuele verzekerde betreffen en op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van de zorgaanbieder kan worden verlangd. Van de voorgenomen weigering doet de zorgaanbieder tijdig schriftelijk en met redenen omkleed melding aan de cliënt en verzoekt het zorgkantoor om instemming. Indien het zorgkantoor heeft ingestemd met de zorgweigering ligt er een inspanningsverplichting bij de zorgaanbieder om de verzekerde nazorg te leveren en te verwijzen/bemiddelen naar andere zorgaanbieders. Uitgangspunt is dat de zorgaanbieder (voorkeursaanbieder) een inspanningsplicht heeft om de toegewezen geïndiceerde zorg aan de cliënt te leveren. Het weigeren of stopzetten van zorg kan slechts in zeer uitzonderlijke situaties plaatsvinden. Het vereist een zorgvuldig doorlopen procedure waarbij het zorgkantoor zich samen met de zorgaanbieder actief inspant om oplossingen te vinden. Van een voorgenomen beëindiging van zorg moet de zorgaanbieder tijdig, schriftelijk en met redenen omkleed een mededeling doen aan de cliënt en het zorgkantoor. Zo nodig overlegt de zorgaanbieder dossiervorming over de situatie aan het zorgkantoor. De zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor de cliënt totdat er een passende oplossing is gevonden. Anders gezegd: de zorgaanbieder draagt er in ieder geval zorg voor dat al gestarte zorg wordt voortgezet of overgedragen totdat er een definitieve oplossing gevonden is. 5.2 Zorgweigering Onder zorgweigering wordt verstaan het weigeren van zorg op zorginhoudelijke gronden voordat de zorglevering is begonnen. De zorgaanbieder kan zorg weigeren om de volgende redenen: De zorgaanbieder heeft zwaarwegende redenen op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van de zorgaanbieder kan worden gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld op grond van eerdere ervaringen met de cliënt in de zorgverlening. De zorgaanbieder heeft een cliënt toegewezen gekregen met uitzonderlijke complexe dubbeldiagnostiek niet passend bij het zorgaanbod van de zorgaanbieder. 5.3 Zorgbeëindiging Onder zorgbeëindiging wordt verstaan dat de ingezette zorg door de zorgaanbieder eenzijdig wordt stopgezet. Dit terwijl de zorgvraag nog wel actueel is. Het beëindigen is slechts mogelijk bij zwaarwegende redenen en slechts onder bijzondere omstandigheden. Voorbeelden van zwaarwegende redenen zijn: Een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de zorgverlener en/of mede-cliënten in gevaar is. Deze situatie kan ontstaan vanuit de cliënt maar ook vanuit de handelwijze van familie van de cliënt. Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie. Hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico s opleveren voor de zorgverlener en/of mede-cliënten. 10

11 Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk). aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder. In de besluitvorming moeten de volgende afwegingen worden meegenomen: Het belang van de cliënt tegen de belangen van andere groepsbewoners. Of het gedrag van de cliënt niet (mede) wordt veroorzaakt door de aandoening van de cliënt. 5.4 Procedure Bij zorgweigering of zorgbeëindiging geldt de volgende procedure: Bij een voorgenomen weigering of stopzetting van zorg doet de zorgaanbieder hiervan schriftelijk melding aan de cliënt. Bij een voorgenomen weigering of stopzetting van zorg doet de zorgaanbieder via Vecozo notitieverkeer een met redenen omkleed verzoek aan het zorgkantoor. Aan het schriftelijk verzoek is een dossier bijgevoegd. Uit het dossier moet blijken welke omstandigheden een rol spelen in het verzoek. De genomen stappen moeten helder zijn voor de cliënt en diens familie/wettelijk vertegenwoordigers en moeten in het dossier (zorgplan) zijn vastgelegd. Uit het dossier dient in elk geval te blijken dat de zorgverlener de cliënt tenminste eenmaal schriftelijk heeft gewaarschuwd dat stopzetting van de zorgverlening wordt ingezet als de ontstane situatie niet veranderd. Uit het dossier moet blijken dat de zorgaanbieder inspanningen heeft verricht om de casuïstiek te bespreken met andere disciplines of deskundigheidsniveaus (bijvoorbeeld arts of casemanager). Aan het schriftelijk verzoek is een voorstel toegevoegd hoe de continuïteit van de zorgverlening is geregeld totdat een beslissing is genomen op het verzoek. De zorgaanbieder blijft daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg totdat eventueel overdracht heeft plaatsgevonden aan een andere zorgaanbieder. Het zorgkantoor neemt contact op met de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger voor wederhoor. Het zorgkantoor neemt binnen 1 week na ontvangst van de zorgweigering een besluit en deelt dit schriftelijke mee aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder brengt de cliënt op de hoogte van dit besluit. Het zorgkantoor neemt binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek tot zorgbeëindiging een besluit en deelt dit schriftelijk mee aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder brengt de cliënt op de hoogte van dit besluit. Partijen treden niet in de publiciteit met betrekking tot zorgweigering en zorgbeëindiging. De uiteindelijke beslissing over de wijze waarop en de condities waaronder stopzetting of weigering van zorg eventueel plaatsvindt, ligt bij het zorgkantoor. De zorgaanbieder kan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit onder verwijzing naar de afspraken daarover in de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt 6 weken na de formele beslissing. 11

12 Bijlage A: Definitielijst Aangepaste Zorgtoewijzing Dossierhouder Einde zorgvraag Extramurale zorg Intramurale zorg iwlz In zorg Passende zorg Persoonlijk plan Vecozo notitieverkeer Voorkeuraanbieder Wachtstatus Zorgplan Aanpassing op een eerder verzonden/ontvangen zorgtoewijzing. De zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor de te leveren zorg en de communicatie daarover met de cliënt. Het dossierhouderschap is alleen van toepassing indien de cliënt een indicatie heeft voor verblijf. De voorkeuraanbieder van de cliënt is de dossierhouder. Cliënt ontvangt de toegewezen zorg niet (meer) en de zorgtoewijzing is afgesloten. Zorg die buiten de muren van een instelling (bijvoorbeeld thuis) aan cliënten wordt geboden. Zorg die een zorgaanbieder binnen de muren van een instelling verleent aan cliënten die langer dan 24 uur in die instelling verblijven. iwlz is een systematiek voor het volgen van de cliënt in alle fasen van de keten via elektronisch berichtenverkeer: van de indicatie via het toewijzen en leveren van zorg tot het vaststellen van de eigen bijdrage. Het elektronisch berichtenverkeer vindt plaats op basis van landelijk vastgestelde standaarden, de Externe Integratiestandaarden (EI). Cliënt ontvangt de toegewezen zorg volledig. Zorg die aansluit bij de urgentie van de situatie en past binnen de indicatie van de cliënt. De cliënt heeft de mogelijkheid om de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor een persoonlijk plan te overhandigen waarin de gewenste samenstelling van de zorg wordt geschetst. Deze dient door de zorgaanbieder te worden betrokken bij het bij de zorgplanbespreking. Het zorgkantoor neemt deze mee bij de beoordeling van de doelmatigheid van het MPT of VPT. Via het notitieverkeer vindt beveiligde informatie-uitwisseling over zorgvragen (m.b.t. de iwlz) van cliënten plaats tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieder. De zorgaanbieder die door de cliënt is opgegeven als zorgaanbieder van eerste voorkeur. De wachtstatus is een gegeven dat wordt gebruikt bij het samenstellen van de landelijke Wlz-wachtlijst. De wachtstatus wordt, aan de hand van de leveringsstatus, bepaald per individuele cliënt op het niveau van het indicatiebesluit. De wachtstatus kan de volgende waarden hebben: actief wachtend, wenswachtend, slapend wachtend, in zorg. De cliënt wordt als wachtend beschouwd als zijn wachtstatus actief wachtend of wens wachtend is. Een concrete invulling van de door de zorgaanbieder te verlenen zorg per cliënt, gebaseerd op de geïndiceerde zorg. Het zorgplan wordt overeengekomen tussen cliënt en de zorgaanbieder. Het zorgplan wordt ook wel individueel begeleidingsplan, zorgleefplan, behandelplan of ondersteuningsplan genoemd. 12

13 Zorgtoewijzing Zorgzwaartepakket (ZZP) Het zorgdragen voor de uitvoering van de geïndiceerde zorg door een zorgaanbieder. Hieronder valt ook het treffen van alternatieve voorzieningen ter overbrugging van de wachtperiode tot de geïndiceerde zorg geleverd kan worden. Zorgtoewijzing volgt na indicatiestelling en wordt voor Wlz-zorg uitgevoerd door zorgkantoren. Standaardbeschrijving voor vastgestelde cliëntgroepen met een indicatiebesluit voor zorg met verblijf, waarin een beschrijving staat van het cliëntprofiel, een globale omschrijving van het benodigde pakket aan zorg, de omgeving waarin de zorg geleverd wordt en de leveringsvoorwaarde. In de zorgzwaartebekostiging worden ZZP s gebruikt om te bepalen hoeveel geld een intramurale instelling voor een cliënt krijgt. De indicatiestelling voor ZZP's wordt uitgevoerd door het CIZ. Bronnen: Handboek zorgregistratie Zorginstituut Nederland Overeenkomst Wlz 2015, Deel III: Algemeen deel 13

14 Bijlage B: Belangrijke websites 1. Website van VWS over de veranderingen in de zorg: hoeverandertmijnzorg.nl 2. Overeenkomst Wlz De beschrijving van de zorgzwaartepakketten en de gebruikersgidsen zijn te vinden op 4. De beleidsregels, nadere regelingen, circulaires en factsheets van de NZa over de zorgzwaartebekostiging zijn opgenomen op dossier zorgzwaartebekostiging. 5. De CIZ-beleidsregels indicatiestelling zijn te vinden op 6. De spelregels van i-wlz zijn te vinden op de site van het Zorginstituut 7. De omzettingstabel is te vinden op 8. Eigenbijdrage regeling 14

15 Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar gaat akkoord met de (tijdelijke) lagere levering. Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar gaat NIET akkoord met de (tijdelijke) lagere levering. Leveringsstatus In Zorg In Zorg of Slapend wachtend Actief Wachtend Geldend voor de Melding uit Zorg Mutatie -code Cliënt in zorg (actieve MAZ aanwezig die niet is beëindigd) Soort Zorgeenheid Leveringsstatus op de reguliere ZZP toewijzing Aan te vragen soort zorgtoewijzing en einddatum van de zorgtoewijzing (ED) Beschrijving Voorwaarden Mutatiedatum Actie zorgaanbieder 02 Kan, hoeft niet ZZP / functie Einde zorgvraag Nee Cliënt is overleden. NVT Datum overlijden o Insturen MUT02 12 Nee* ZZP / Slapend wachtend Nee Cliënt wil vooralsnog geen enkele zorg (dus geen MAZ). Cliënt moet zelf in actie komen bij opname wens of wijziging zorgvraag. Mutatiedatum o Insturen MUT12 / slapend wachtend 12 Nee* ZZP Einde zorgvraag Nee Cliënt wil geen enkele zorg. Cliënt moet zelf in actie komen bij opname wens of wijziging zorgvraag. Mutatiedatum o Insturen MUT12 / einde zorgvraag

16 Mutatie -code Cliënt in zorg (actieve MAZ aanwezig die niet is beëindigd) Soort Zorgeenheid Leveringsstatus op de reguliere ZZP toewijzing Aan te vragen soort zorgtoewijzing en einddatum van de zorgtoewijzing (ED) 12 Nee* ZZP Einde zorgvraag Ja, alternatief ED = max. ED van ZZP Beschrijving Voorwaarden Mutatiedatum Actie Zorgaanbieder Cliënt ontvangt afwijkende zorg VPT of MPT en is daarmee tevreden. Mag toegewezen worden voor duur van de ZZP. Zorg mag gemiddelde budget niet overschrijden. Mutatiedatum o Insturen MUT12 / einde zorgvraag + aanmaken AAT 17 Ja ZZP / functie Einde zorgvraag +overplaatsing Nee Dossierhouder stuurt MUT Nee* ZZP Actief wachtend Nee Aanbieder kan uiterlijk binnen 5 werkdagen na startdatum zorgtoewijzing nog geen besluit nemen. 18 Nee* ZZP Actief wachtend (duur zorgtoewijzing bepaalt prioriteit) Ja Overbrugging in functies en klassen Voor ED zie voorwaarde! Cliënt wil (overal) direct worden opgenomen binnen de Treeknorm. 13 weken intramuraal met uitzondering van VV met behandeling 6 weken en GGZ met behandeling 7 weken Cliënt moet zelf in actie komen bij opname wens of wijziging zorgvraag evt. met hulp zorgaanbieder. Er is wel een MAZ aanwezig maar nog geen MUT. Zorgaanbieder mag volgens productieafspraken geen zorg leveren. Wordt voor maximaal 6 maanden toegewezen Dossierhouder komt in actie als er een vrije plaats is. Datum overplaatsing o Insturen MUT17 Mutatiedatum o Insturen MUT18 / actief wachtend Mutatiedatum o Insturen MUT18 / actief wachtend + aanmaken AAT 18 Nee* ZZP Wens wachtend Nee Aanbieder kan de geïndiceerde zorg nu nog niet leveren. Cliënt wil alleen opgenomen worden bij instelling van 1e voorkeur, maar ontvangt voorlopig geen Wlz zorg. Actie ligt bij dossierhouder als er wel WLZ zorg nodig is. Mutatiedatum o Insturen MUT18 / wens wachtend 16

17 Mutatie -code Cliënt in zorg (actieve MAZ aanwezig die niet is beëindigd) Soort Zorgeenheid Leveringsstatus op de reguliere ZZP toewijzing Aan te vragen soort zorgtoewijzing en einddatum van de zorgtoewijzing (ED) 18 Nee* ZZP Wens wachtend Ja, overbrugging ED = duur van 1 jaar 18 Nee* ZZP Wens wachtend Ja, transfer Voor ED zie voorwaarde! Beschrijving Voorwaarden Mutatiedatum Actie Zorgaanbieder Cliënt wil alleen opgenomen worden bij instelling van 1e voorkeur, maar ontvangt wel al extramurale zorg of een ander ZZP dan geïndiceerd door andere zorgaanbieder. Cliënt wil opgenomen worden bij instelling van 1e voorkeur maar ontvangt tijdelijk de volledig geïndiceerde zorg (altijd zelfde ZZP) van andere zorgaanbieder. 19 Ja ZZP / functie Einde zorgvraag Nee Levering zorg is beëindigd, zorgtoewijzing gesloten. 19 Ja ZZP Einde zorgvraag Ja, alternatief ED = duur van het ZZP 20 Ja ZZP / functie Actief wachtend, wens wachtend of slapend wachtend Nee Levering zorg is beëindigd, zorgtoewijzing sluiten. Cliënt ontvangt nog alternatieve zorg op het pakket Levering zorg is beëindigd, zorgtoewijzing aanhouden. Mag toegewezen worden voor de duur van 1 jaar. Zorg mag budget ZZP niet overschrijden. Dossierhouder komt in actie als er een vrije plaats is. Wordt voor 1 jaar toegewezen. Dossierhouder komt in actie als er een vrije plaats is. Als er sprake is van extramurale zorg na verblijf, kan er mutatie met een AAT ingediend worden. 21 Nee ZZP / functie Einde zorgvraag Nee Overdracht zorgtoewijzing Zorgtoewijzing wordt toegewezen vanaf de mutatiedatum. 21 Ja, en opname is beëindigd door een MUT reden 20 ZZP / functie Einde zorgvraag Nee Overdracht zorgtoewijzing Zorgtoewijzing wordt toegewezen vanaf de mutatiedatum. Mutatiedatum o Insturen MUT18 / wens wachtend + aanmaken AAT Mutatiedatum o Insturen MUT18 / wens wachtend + aanmaken AAT Ontslagdatum o Insturen MUT19 Ontslagdatum o Insturen MUT19 / einde zorg + AAT Ontslagdatum Mutatiedatum Mutatiedatum (De mutatiedatum moet groter zijn dan de mutatiedatum van de MUT-reden 20) o Insturen MUT20 o Insturen MUT21 o Insturen MUT21 * Deze mutatie mag ook aangeleverd worden indien cliënt in zorg is geweest en uit zorg is gemeld met mutatiecode 20 (er is een actieve zorgtoewijzing aanwezig). 17

18 Afkortingen: ED : Einddatum zorgtoewijzing AAT : Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing Soort zorgtoewijzing AZR Reguliere zorg Zorg die wat betreft de aard van de zorg (functies of ZZP) gelijk is aan de geïndiceerde zorg. De zorg mag wat betreft de omvang afwijken van de geïndiceerde zorg. De toegewezen klasse moet kleiner of gelijk zijn aan de geïndiceerde klasse... 18

19 Leveringsstatussen AZR Actief wachtend In zorg Einde zorgvraag Cliënt wil de geïndiceerde zorg ontvangen, maar krijgt dit niet (wachtend buiten zijn/haar wil om). Door de zorgkantoren wordt de volgende (aangescherpte) definitie gehanteerd t.b.v. het wachtlijstbeheer: De geïndiceerde zorg voor een cliënt moet urgent gestart worden. Deze zorg is zo urgent dat het de cliënt niet uitmaakt door welke aanbieder de zorg geboden wordt. De dossierhouder moet bij geen capaciteit bemiddelen naar een andere zorgaanbieder die de zorg wel kan leveren. Cliënt ontvangt de toegewezen zorg volledig. Cliënt ontvangt de toegewezen zorg niet (meer) en de zorgtoewijzing is afgesloten. Soorten MUT MUT02 MUT17 MUT18 MUT19 MUT20 MUT21 Overlijden Overplaatsing (er is een MAZ) Zorgaanbieder kan nu de zorg nog niet leveren Levering zorg is beëindigd. Zorgtoewijzing gesloten Levering zorg is beëindigd. Zorgtoewijzing aanhouden Overdracht ZTW (er is geen MAZ) 19

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016

Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016 Voorschrift zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2016 Addendum bij overeenkomst 2016 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

PROTOCOL. Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging. Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Leiden, januari 2017

PROTOCOL. Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging. Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Leiden, januari 2017 PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2017 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Begrip omschrijving... 5 3.1. Zorgweigering...

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz Versie waarin wijzigingen t.o.v. 2014 staan vermeld Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland December 2014 Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Let op: Dit is de vastgestelde versie voor 2014. Pas als de wet- en regelgeving 2015 helder is (najaar 2014), zullen protocollen en voorschriften worden geactualiseerd en

Nadere informatie

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d. 6-1-2014 1. Doel van het protocol Zorgweigering of eenzijdige zorgbeëindiging zijn ongewenste en uitzonderlijke situaties die kunnen voorkomen

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: februari 2015 als gevolg van voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2013 Zorgverzekeraars Nederland Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Proces

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: oktober 2015 als gevolg van publicatie van het

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: februari 2015 als gevolg van voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Bl-16-10219 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Addendum bij overeenkomst 2016 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: 1 april 2016 (versie 5-1 april 2016) Disclaimer De documenten

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Zorgweigering en Zorgbeëindiging

Zorgweigering en Zorgbeëindiging Beschrijving Zorgweigering en Zorgbeëindiging Menzis zorgkantoren Enschede, april 2011 Februari 2012 1 Beschrijving te ondernemen stappen t.a.v. Zorgweigering en Zorgbeëindiging Juridisch kader: Art 7:460

Nadere informatie

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning NIEUWSBRIEF JUNI 2013 Zorgtoewijzing Thema: wachtlijstschoning De afgelopen periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat er door ons extra aandacht is besteed aan de wachtlijsten en de betrouwbaarheid hiervan.

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz N-16-13990 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Addendum bij overeenkomst 2017 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: 13 januari 2017 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz N-16-13990 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Addendum bij overeenkomst 2017 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: 1 mei 2017 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2.

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Bijlage 8 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Bijlage 8 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Bijlage 8 Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 1 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2016 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid van het

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis 2016

Langdurige zorg thuis 2016 Langdurige zorg thuis 2016 Inhoud Rol van het zorgkantoor 3 Zorg thuis 4 Hoe kiest u uw zorgaanbieder? 5 Vormen van zorg thuis 6 Uw rechten 7 Wachtlijst en wachtstatus 8 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Voorlichtingsbijeenkomsten zorgaanbieders september / oktober 2015 Programma - Aanleiding en inhoud toetsingskader - Beoordelen verantwoorde zorg thuis

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Handboek iwlz iwlz release 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Auteur Zorginstituut Nederland Afdeling Contactcentrum Zakelijk Beheerteam istandaarden Versie 1.0 Contactgegevens

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Technische referentiegroep iwlz mei 2017

Technische referentiegroep iwlz mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 9 mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 3 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Terugblik vorige technische referentiegroep Actiepunten Inhoud iwlz 2.0 stand van

Nadere informatie

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 Klantadvies Het eerste jaar dat we met de Wet langdurige zorg te maken hebben zit er bijna op. Ook al zijn er minder klanten in de Wlz achtergebleven, het werk is er niet minder

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Rapport Wachtenden in de langdurige zorg

Rapport Wachtenden in de langdurige zorg Rapport Wachtenden in de langdurige zorg De zorgplicht van zorgkantoren voor tijdige en passende zorg maart 2017 Inhoud Woord vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Doel 8 1.3 Proces 8 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 -

Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - Controleplan Wlz CZ zorgkantoren - 2016 - 1 Inleiding In dit controleplan is op basis van de Regeling controle en administratie Wlz-uitvoerder (hierna de Regeling) uitgewerkt op welke wijze CZ zorgkantoren

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 1 /16 Inhoud Inleiding 3 1 Verwijderen overbodige elementen 5 1.1 Redenen voor verwijdering 5 2 Dossieroverdracht

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis

Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Informatiebijeenkomst Verantwoorde en doelmatige zorg thuis Programma Inleiding Achtergrond Het toetsingskader Doelgroep Planning Toets op verantwoorde zorg Toets op doelmatige zorg Proces Uitleg rekenmodule

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Crisiszorg in de Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz

Crisiszorg in de Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Crisiszorg in de Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Wlz Zorgverzekeraars Nederland November 2014 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige

Nadere informatie

Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T

Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T Inhoud Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T...2 1. Definitie crisiszorg...2 1.1 Algemene definitie:...2 1.2 Grondslag:...2 2. Uitgangspunten crisiszorg in de VV&T...2 2.1 Scope...2 2.2

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig

FAQ AZR 3.2 versie 8, d.d. februari 2014 Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Trefwoorden AAT Indicatie MUT BSN MAZ Toewijzing Declaratie MigratieOverig Volgnr. Vraag Antwoord BSN 1 Indien BSN niet gevuld is, wordt dit veld gevuld met 999999999. Dit leidt tot een probleem in mijn

Nadere informatie

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Achtergrond 5 2.1

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Volgnr. Vraag Antwoord Leveringsstatus Wachtlijst 1 Waar kan ik de actiedatum aanpassen en hoe zie ik de aanpassing terug? De actiedatum kan

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 10 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016 : 0161964/0224061 Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren

Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren Protocol zorgtoewijzing CZ zorgkantoren Protocol zorgtoewijzing CZ Zorgkantoren Versie 4.0 Mei 2011 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 1 Inleiding.. 3 2 Zorgtoewijzing... 4 2.1 Indicatiestelling.. 4

Nadere informatie

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding Bijlage 1 Inleiding Algemeen In dit protocol wordt een nadere uitwerking gegeven van de procedures rondom het bemiddelen van de zorg door Zorgkantoor Friesland. In specifieke situaties, waarin het protocol

Nadere informatie

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Inleiding Het Kwaliteitstraject vindt plaats onder regie van VWS en in samenwerking met ZN en het CVZ. Het Kwaliteitstraject heeft als doel om vast te stellen

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie