BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1"

Transcriptie

1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning in natura (ZIN). De privacy van de cliënt is in de informatievoorziening Wmo geborgd door te conformeren aan de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). De gemeente waar de cliënt is ingeschreven in de GBA coördineert de inzet van Wmo ondersteuning voor de cliënt door middel van toewijzingen. De cliënt wordt in de informatievoorziening Wmo geïdentificeerd met zijn BSN. De gemeente legt in een beschikking vast of een cliënt recht heeft op ondersteuning vanuit de Wmo. De levering van Wmo-ondersteuning kan alleen worden gemeld door de aanbieder als deze een toewijzing heeft. Wmo-ondersteuning wordt uitgedrukt in Wmo-producten of zorgzwaartepakketten. Indien de Wmo berichtenfamilie wordt ingezet voor de informatieuitwisseling in de Wmo worden de gestandaardiseerde berichten gebruikt volgens de specificaties. De cliënt staat centraal. De Wmo-wachtlijst is gebaseerd op de toewijzing, de ondersteuning die geleverd wordt en het moment waarop deze ondersteuning wordt geleverd. Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd. De informatievoorziening Wmo conformeert zich aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Wmo De geleverde ondersteuning wordt gedeclareerd op cliëntniveau. Bedrijfsregels OP 13 In een beschikking kunnen meerdere ondersteuningseenheden voorkomen en kan dezelfde ondersteuningseenheid meermalen voorkomen. Uitgangspunten: UP 7 Indiceren WMO / 25

2 OP 22 De gemelde begindatum of einddatum van de levering moet altijd binnen de geldigheid van de toewijzing vallen. Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Aanvangen ondersteuningseenheid Beeindigen ondersteuningseenheid Leveren TR 17: De BEGINDATUM en SLEUTELDATUM van een geleverd zorgzwaartepakket moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing. TR 20: De MUTATIEDATUM per geleverde ondersteuningseenheid mag niet voorbij de EINDDATUM van de bijbehorende toewijzing liggen. OP 32 Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevangen ondersteuning melden. Geleverde ondersteuning is passend binnen de grenzen van de toewijzing als het de toegewezen ondersteuningseenheid betreft en geen hogere volume betreft dan in de toewijzing opgenomen. Uitgangspunten: UP 4, UP 8 Aanvangen ondersteuningseenheid Leveren TR 19: De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). TR 64: De WMO AANBIEDER moet overeenkomen met de WMO AANBIEDER in het VOORLOOPRECORD. OP 33 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering. 2 / 25

3 Correcties op een melding aanvang ondersteuning zijn uitsluitend toegestaan voor de geleverde ondersteuningseenheid. Als de ondersteuning beëindigd is, kan de aanvang niet meer op deze manier gecorrigeerd worden. Met de status aanlevering van een record kan worden aangegeven of - een record nieuw is (waarde 1); - een record gewijzigd is (waarde 2); - een record verwijderd moet worden (waarde 3). TR 71: STATUS AANLEVERING mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende melding aanvang ondersteuningrecord al een mutatierecord (einde ondersteuning) is verstuurd. TR 74: Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten. WMO WMO OP 33 1 Een afgegeven toewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven. De volgende wijzigingen zijn toegestaan: - aanpassen van de gewenste einddatum toewijzing zodat de periode korter wordt (= intrekken) - aanpassen van de gewenste einddatum toewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de aanbieder) - verhogen van de omvang van de toewijzing (volume) - aanpassen van de soort toewijzing De meest recente toewijzing op toewijzingsdatum en -tijd is bepalend voor de inhoud van de toewijzing. WMO / 25

4 OP 33 2 Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan. Wijzigingen en correcties kunnen daarom niet altijd in één bericht worden doorgegeven. WMO WMO OP 39 In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel. Het staat ketenpartijen vrij om gewijzigde gegevens uit het berichtenverkeer over te nemen in hun administratie. Uitgangspunten: UP 23 WMO WMO WMO WMO WMO OP 43 Indien aan een cliënt een PGB is toegekend is, mag op hetzelfde moment voor dezelfde ondersteuningseenheid geen toewijzing zijn afgegeven. Een toewijzing eindigt (uiterlijk) op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van het PGB. Uitgangspunten: UP 4 4 / 25

5 Intrekken Ondersteuningseenheid Toeleiden OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden. TR 2: GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen. TR 56: IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij. TR 63: Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn. WMO WMO302 ADRESRECORD RETOURCODE (01) WMO302 BEPERKINGRECORD RETOURCODE (01) WMO WMO WMO WMO WMO WMO OP 48 Medische en zorginhoudelijke informatie over de cliënt mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt verstuurd worden. Uitgangspunten: UP 3, UP 24 Indiceren WMO / 25

6 WMO OP 55 Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen. TR 41: Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing met MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg en/of ondersteuning (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg en/of ondersteuning nog niet leveren) of 19 (Levering zorg en/of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten). TR 70: De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde toewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is. OP 58 Op het moment dat het recht op Wmo ondersteuning eindigt, wegens het einde van de beschikking of anderszins, vervallen ook de leveringsstatus en de wachtstatus. Uitgangspunten: UP 21 Aanleveren uitvoeringsinformatie OP 65 Een retourbericht bevat alleen informatie over cliënten waarvan records zijn afgekeurd. WMO / 25

7 WMO WMO WMO WMO WMO OP 66 Indien er wijzigingen in de levering plaats vinden kan de aanbieder dit melden met een bericht. TR 19: De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). TR 39: Bij een CLIENTRECORD in een WMO305 komt in ieder geval één geleverde ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. TR 40: Bij een CLIENTRECORD in een WMO307 komt in ieder geval één mutatierecord (MUTATIE PRODUCTRECORD of MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. OP 69 Een toegewezen ondersteuningseenheid heeft betrekking op één beschikte ondersteuningseenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze ondersteuningseenheid. Indien de soort 'regulier' of 'transfer' wordt toegewezen, moet het toegewezen volume kleiner of gelijk zijn aan het beschikte volume. Uitgangspunten: UP 4, UP 8, UP 16 Toeleiden Toewijzen ondersteuningseenheid TR 16: De geldigheidsduur van een toegewezen ondersteuningseenheid moet in overeenstemming zijn met de beschikking. 7 / 25

8 OP 71 Elke relatie krijgt een nummer om hem uniek te identificeren. Dit nummer mag niet gewijzigd worden. WMO301 RELATIERECORD RELATIENUMMER WMO311 RELATIERECORD RELATIENUMMER WMO313 RELATIERECORD RELATIENUMMER OP 72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is. In het bericht moet gerefereerd worden naar de aanvang van de levering. Beeindigen ondersteuningseenheid Leveren TR 18: Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum. TR 19: De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). TR 69: Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang ondersteuning die op of voor de MUTATIEDATUM ligt. OP 76 Van iedere contactpersoon (relatie) moet worden opgegeven in welke relatie deze tot de cliënt staat. Gegevens over een contactpersoon mogen alleen worden opgenomen indien noodzakelijk voor communicatie met de cliënt., UP 23, UP 24 8 / 25

9 WMO301 RELATIERECORD SOORT WMO311 RELATIERECORD SOORT WMO313 RELATIERECORD SOORT OP 78 De gemeente kan de gewenste ondersteuning in producten in etappes toewijzen; de producten hoeven niet allemaal op eenzelfde moment toegewezen te worden. Uitgangspunten: UP 4, UP 16 Toeleiden Toewijzen ondersteuningseenheid WMO301 PRODUCTRECORD (toegewezen) TOEWIJZINGSDATUM WMO301 PRODUCTRECORD (toegewezen) TOEWIJZINGSTIJD WMO301 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD TOEWIJZINGSDATUM (toegewezen) WMO301 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD TOEWIJZINGSTIJD (toegewezen) OP 79 Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens. Bij het gebruik van het BSN moeten de ketenpartijen voldoen aan alle regels van de Wbsn-z. Uitgangspunten: UP 6, UP 24 WMO301 CLIENTRECORD BSN WMO305 CLIENTRECORD BSN WMO307 CLIENTRECORD BSN WMO311 CLIENTRECORD BSN 9 / 25

10 OP 80 Aan het tijdstip waarop en de volgorde waarin berichten worden ontvangen en verwerkt kunnen ketenpartijen geen betekenis hechten. Hoewel ongewenst kan het noodzakelijk zijn een bericht met terugwerkende kracht te moeten versturen, bijvoorbeeld als gevolg van een bezwaarprocedure. Dit kan aanleiding zijn voor een serie berichten die vervolgens met terugwerkende kracht moeten worden verstuurd. Daarnaast kan ook het afkeuren en corrigeren van berichten er toe leiden dat berichten in een andere volgorde worden verwerkt dan bedoeld. In deze situatie is het te adviseren om de ontvangst van retourberichten af te wachten om afkeur op een vervolgbericht te voorkomen. Berichtenverkeer (Aanvangen) Berichtenverkeer (Aanvraag alternatieve hulp) Berichtenverkeer (Afwijzen) Berichtenverkeer (Beëindigen) Berichtenverkeer (Intrekking) Berichtenverkeer (melden wachtsituatie en aanvragen overbrugging- of transferzorg) Berichtenverkeer (Toewijzing alternatief Berichtenverkeer (Toewijzing) OP 87 Een toewijzingbericht bevat altijd alle toewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de aanbieder waarvoor de toewijzing nieuw of gewijzigd is. In het geval van een nieuwe beschikking worden voor de te leveren ondersteuning nieuwe toewijzingen aangemaakt. De volgorde waarin deze toewijzingen worden aangemaakt mag daarbij geen invloed hebben op het informeren van alle bij de ondersteuning betrokken aanbieders. Uitgangspunten: UP 4 Toeleiden Toewijzen ondersteuningseenheid 10 / 25

11 TR 21: Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen ondersteuningseenheid moet zijn waarbij de WMO AANBIEDER hoort bij de ontvangende partij uit het VOORLOOPRECORD. WMO OP 90 Voor ieder ontvangen bestand wordt na ontvangst een retourbestand verzonden. De verzendende partij van het heenbestand is verantwoordelijk voor het signaleren van het ontbreken van een retourbestand en dient actie te ondernemen. Berichtenverkeer (Aanvraag alternatieve hulp) Berichtenverkeer (Afwijzen) Berichtenverkeer (Beëindigen) Berichtenverkeer (Intrekking) Berichtenverkeer (melden wachtsituatie en aanvragen overbrugging- of transferzorg) Berichtenverkeer (Toewijzing alternatief Berichtenverkeer (Toewijzing) WMO WMO WMO WMO WMO OP 90 2 Indien voor een ontvangen bestand geen retourbestand kan worden gemaakt moet de ontvangende partij dit buiten het berichtenverkeer om melden aan de verzendende partij. Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie 11 / 25

12 Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie OP 91 Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft. Uitgangspunten: UP 23 TR 6: Een ADRESRECORD moet een TELEFOON (01), en/of de combinatie HUISNUMMER en POSTCODE bevatten. WMO301 ADRESRECORD SOORT WMO311 ADRESRECORD SOORT WMO313 ADRESRECORD SOORT OP 93 Wanneer er een fout in een record van een cliënt wordt geconstateerd, ongeacht in welk record, wordt het gehele bericht ongewijzigd (alle records van die cliënt) retourgezonden. WMO WMO WMO WMO WMO / 25

13 OP 93 1 Wanneer er een fout in een record in het wachtlijstbericht wordt geconstateerd, wordt alleen dit specifieke record retourgezonden. WMO OP 95 Een bericht mag niet worden afgekeurd op basis van informatie waartoe de verzendende partij geen toegang heeft. Beoordelen Aanvang ondersteuning Beoordelen aanvraag alternatieve hulp Beoordelen Beëindigen ondersteuning Beoordelen Indicatie Beoordelen Intrekking Beoordelen melding wachtsituatie Beoordelen melding weigering Beoordelen Ondersteuningsaanvraag Beoordelen Ondersteuningseenheid Beoordelen Wachtlijst Export OP 98 De aanbieder moet de leveringsstatus bepalen aan de hand van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Actief wachtend: de cliënt wil de toegewezen ondersteuningseenheid ontvangen; Slapend wachtend: de cliënt wil de toegewezen ondersteuningseenheid niet ontvangen; Wenswachtend: de cliënt wil de toegewezen ondersteuningseenheid ontvangen, maar alleen van de betreffende aanbieder; In zorg: de cliënt ontvangt de toegewezen ondersteuningseenheid; Einde ondersteuningsvraag: de cliënt wil de toegewezen ondersteuningseenheid niet (meer) van de betreffende aanbieder ontvangen. Uitgangspunten: UP 19, UP / 25

14 Aanvangen ondersteuning Aanvangen ondersteuningseenheid Aanvragen alternatieve hulp Alternatief bespreken Beeindigen ondersteuningseenheid Bepalen beschikbaarheid conform toewijzing Beëindigen ondersteuning Leveren Plannen ondersteuning OP 126 De gemeente stuurt na een mutatiebericht waarin door de aanbieder aangegeven wordt dat de ondersteuningsvraag beëindigd is, geen intrekkingsbericht naar deze aanbieder. Intrekken Ondersteuningseenheid Toeleiden OP 130 Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer. Uitgangspunten: UP 23 TR 61: Bij een CLIENTRECORD moet minimaal één ADRESRECORD voorkomen waarvan SOORT de waarde '01' (GBA adres) of '03' (Verblijfadres) heeft. TR 6: Een ADRESRECORD moet een TELEFOON (01), en/of de combinatie HUISNUMMER en POSTCODE bevatten. WMO301 RELATIERECORD NAAM (01) WMO311 RELATIERECORD NAAM (01) WMO313 RELATIERECORD NAAM (01) WMO313 DESKUNDIGERECORD NAAM (01) 14 / 25

15 OP 131 Bij het vastleggen van ziektebeeld en stoornisgegevens dient gebruik gemaakt te worden van de speciaal voor de zorgregistratie opgestelde diagnosecodelijsten. Deze zijn gebaseerd op de ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten Visueel en Auditief. WMO301 ZIEKTEBEELD- EN DIAGNOSECODELIJST STOORNISRECORD WMO311 ZIEKTEBEELD- EN DIAGNOSECODELIJST STOORNISRECORD WMO313 ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD DIAGNOSECODELIJST OP 139 Het definitief beëindigen van de levering leidt tot het beëindigen van de toewijzing. De einddatum van de toewijzing wordt bepaald op de einddatum van de levering. Indien de levering tijdelijk wordt beëindigd kan de toewijzing worden aangehouden; de aanbieder moet het aanhouden van de toewijzing bij de gemeente aangeven. In de meeste gevallen is het tijdelijk beëindigen van de levering de wens van de cliënt (slapend wachtend), maar het is ook mogelijk dat er sprake is van een noodzaak vanuit de aanbieder (actief of wens wachtend). Uitgangspunten: UP 4 Sluiten toekenningsbeschikking TR 46: De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE. OP 151 Een toewijzing eindigt op de datum waarvan de aanbieder aangeeft dat na deze datum geen levering op de toewijzing meer plaats vindt. 15 / 25

16 Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Sluiten ondersteuning Sluiten toekenningsbeschikking TR 46: De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE. OP Als de mutatiedatum vóór de ingangsdatum van de toewijzing ligt, wordt de einddatum van de toewijzing gelijk aan begindatum van de toewijzing. Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Sluiten ondersteuning Weigeren OP 152 Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden. Ondersteuningseenheden die niet worden aangevraagd vanaf de (kleinste) gewenste startdatum, worden niet door de gemeente toegewezen en de eventueel aanwezige toewijzingen voor deze ondersteuningseenheden worden ingetrokken. Uitgangspunten: UP 4, UP 17 Berichtenverkeer (Aanvraag alternatieve hulp) Berichtenverkeer (melden wachtsituatie en aanvragen overbrugging- of transferzorg) Toeleiden TR 85: SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS. TR 86: Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord. 16 / 25

17 WMO OP 155 Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de levering. TR 66: Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE. TR 69: Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang ondersteuning die op of voor de MUTATIEDATUM ligt. WMO OP 159 De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking. Uitgangspunten: UP 7 TR 14: De grootste EINDDATUM van een beschikte ondersteuningseenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het BESCHIKKINGRECORD. TR 15: De kleinste INGANGSDATUM van een beschikte ondersteuningseenheid moet samenvallen met de INGANGSDATUM in het BESCHIKKINGRECORD. TR 37: Bij een BESCHIKKINGRECORD komt in ieder geval één ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. WMO OP 160 Bij overdracht van de toewijzing en bij overplaatsing moet de aanbieder de nieuwe aanbieder in het mutatiebericht vermelden. 17 / 25

18 Uitgangspunten: UP 4, UP 17 WMO307 MUTATIE PRODUCTRECORD WMO AANBIEDER BESTEMMING WMO307 MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER BESTEMMING OP 161 Een aanbieder mag na overleg met de gemeente een toewijzing overdragen aan een andere aanbieder. Voorwaarden zijn: - Het gaat om een reguliere toewijzing - De levering is nog niet (opnieuw) begonnen Uitgangspunten: UP 4 Alternatief bespreken TR 73: De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen ondersteuningseenheid. TR 78: Een mutatie (geen einde ondersteuning) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang ondersteuning, tenzij de levering is beëindigd met het aanhouden van de toewijzing. OP 164 Nummering van cliënten en beschikkingen in het wachtlijstbericht mag geen relatie hebben met de identificatie van cliënten in de systemen in de keten. Uitgangspunten: UP 3 WMO309 CLIENTRECORD VOLGNUMMER CLIENT WMO309 BESCHIKKINGRECORD VOLGNUMMER BESCHIKKING 18 / 25

19 OP 167 Indien een cliënt in de selectieperiode van het wachtlijstbericht meerdere beschikkingen heeft gehad, dan worden die beschikkingen opvolgend genummerd op basis van geldigheid. De laatst geldende beschikking krijgt hierbij het hoogste nummer. Aanleveren uitvoeringsinformatie Monitoring WMO309 BESCHIKKINGRECORD VOLGNUMMER BESCHIKKING OP 168 Indien van een cliënt in de selectieperiode het overlijden wordt gemeld, dan moet de einddatum van de dan geldende beschikking in het wachtlijstbericht worden gewijzigd in de overlijdensdatum. Aanleveren uitvoeringsinformatie Monitoring WMO309 BESCHIKKINGRECORD EINDDATUM OP 169 De leveringsvorm van de beschikte ondersteuning moet worden gevuld met de waarde op de einddatum van de selectieperiode (of de einddatum van de betreffende beschikking). Indien een cliënt afziet van ondersteuning wordt de leveringsvorm leeg gelaten. Uitgangspunten: UP 4, UP / 25

20 Aanleveren uitvoeringsinformatie Monitoring WMO309 PRODUCTRECORD (beschikt) LEVERINGSVORM WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD LEVERINGSVORM (beschikt) OP 171 In het wachtlijstbericht moeten leveringsstatussen worden opgenomen die horen bij een toewijzing; van toegewezen ondersteuningseenheden wordt ook de toewijzingsdatum en eventueel de begin- en einddatum ondersteuning vastgelegd. De initiële leveringsstatus is 'actief wachtend', tenzij de leveringsvorm PGB is (in zorg) of de cliënt heeft aangegeven van ondersteuning af te zien (slapend wachtend). Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Monitoring WMO309 PRODUCTRECORD (wachtlijst) TOEWIJZINGSDATUM WMO309 PRODUCTRECORD (wachtlijst) BEGINDATUM WMO309 PRODUCTRECORD (wachtlijst) MUTATIEDATUM WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD TOEWIJZINGSDATUM (wachtlijst) WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD BEGINDATUM (wachtlijst) WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD MUTATIEDATUM (wachtlijst) OP 174 Indien een toewijzing wordt ingetrokken zonder dat er ondersteuning is geleverd, moet de einddatum van de toewijzing worden vastgelegd. Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Monitoring 20 / 25

21 WMO OP 175 Informatie van alle toewijzingen en daaraan gerelateerde acties die in de selectieperiode actief zijn geweest worden geëxporteerd. Een toewijzing is actief in een periode als de toewijzing in (een deel van) die periode geldig was. Uitgangspunten: UP 21 Aanleveren uitvoeringsinformatie Monitoring TR 91: De DAGTEKENING moet minimaal 7 dagen na de EINDDATUM PERIODE liggen. WMO OP 179 De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 5 Mb. Deze regel wordt niet naar de techniek vertaald; daar waar grotere berichten verwerkt kunnen worden is dat uiteraard toegestaan. Daar waar de grootte van berichten tot problemen in de verwerking leidt, is deze regel bedoeld om duidelijk te maken dat de verzender de bestandsgrootte moet aanpassen. WMO WMO WMO WMO WMO / 25

22 OP Het wachtlijstbericht kent geen beperking voor de grootte van het bestand. Deze bestanden worden gezipt verstuurt. WMO OP 186 Het beëindigen van een toewijzing op een datum die in het verleden ligt kan alleen na overleg met de betreffende aanbieder. Deze regel is van toepassing op dié situaties waarin de aanbieder niet had kunnen weten dat hij geen ondersteuning meer mocht leveren. Uitgangspunten: UP 4, UP 17 Toeleiden WMO OP 191 Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een minimum beperkt te worden. Commentaarrecords mogen in de Wmo berichten gebruikt worden om extra informatie op te nemen mits voldaan wordt aan de hieronder staande voorwaarden. Cliëntgegevens: Het commentaar moet een toelichting zijn op de cliënt en niet elders in de beschikking (als commentaar) kunnen worden opgenomen. Beschikking: Indicatiesteller + telefoonnummer. Ondersteuningseenheid: 22 / 25

23 Het commentaar moet een toelichting op de beschikte ondersteuningseenheid bevatten. Ziektebeeld en stoornis: Het commentaar moet een toelichting op de ziektebiografie bevatten. Score stoornis: Hierover zijn geen formele afspraken gemaakt. Beperkingen: Het commentaar moet een toelichting op de beperkinggegevens bevatten. Score beperking: Hierover zijn geen formele afspraken gemaakt. Uitgangspunten: UP 3, UP 17 TR 1: Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. WMO WMO OP 192 Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is het EI-formaat. Ketenpartijen die berichten in XML-formaat opleveren moeten deze berichten converteren naar het EI-formaat; hiervoor is een conversie-service beschikbaar. WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO / 25

24 OP 252 Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. WMO301 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO301 RELATIERECORD DATUMGEBRUIK WMO305 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO307 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO311 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO311 RELATIERECORD DATUMGEBRUIK WMO313 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO313 RELATIERECORD DATUMGEBRUIK OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder. TR 42: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn. WMO301 VOORLOOPRECORD WMO AANBIEDER WMO301 PRODUCTRECORD (toegewezen) WMO AANBIEDER WMO301 PRODUCTRECORD (toegewezen) WMO AANBIEDER BESTEMMING WMO301 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (toegewezen) WMO301 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (toegewezen) BESTEMMING WMO305 VOORLOOPRECORD WMO AANBIEDER WMO305 PRODUCTRECORD (geleverd) WMO AANBIEDER WMO305 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (geleverd) 24 / 25

25 WMO307 VOORLOOPRECORD WMO AANBIEDER WMO307 MUTATIE PRODUCTRECORD WMO AANBIEDER WMO307 MUTATIE PRODUCTRECORD WMO AANBIEDER BESTEMMING WMO307 MUTATIE WMO AANBIEDER ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO307 MUTATIE WMO AANBIEDER ZORGZWAARTEPAKKETRECORD BESTEMMING WMO307 AANVRAAG PRODUCTRECORD WMO AANBIEDER WMO307 AANVRAAG WMO AANBIEDER ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO309 PRODUCTRECORD (wachtlijst) WMO AANBIEDER WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (wachtlijst) WMO311 PRODUCTRECORD (beschikt) WMO AANBIEDER VOORKEUR WMO311 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (beschikt) VOORKEUR WMO313 PRODUCTRECORD (aangevraagd) WMO AANBIEDER VOORKEUR WMO313 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd) WMO AANBIEDER VOORKEUR OP 255 Productcodelijsten worden per gemeente vastgelegd en door Zorginstituut Nederland beschikbaar gesteld. Uitgangspunten: UP 4, UP 16 WMO WMO WMO WMO WMO WMO / 25

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1

BEP-model Jeugdwet ijw 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Jw berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren van Jeugdzorg

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0

Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0. Uitgangspunten. Informatiemodel iwmo 2.0 Mutatieoverzicht iwmo 2.0 t.o.v. iwmo 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt 026 De Wmo berichtenfamilie ondersteunt drie verschillende uitvoeringsvarianten: inspanningsgericht, outputgericht

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: IV028 is gecorrigeerd. Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De Wmo

Nadere informatie

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0 Conversiedocument iwmo 1.0 < > iwmo 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard iwmo in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0 Conversiedocument ijw 1.0 < > ijw 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard ijw in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1.

WMO305 (Start Wmo-ondersteuning) Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview. Informatiemodel Wmo iwmo 2.0 versie 1. Berichtspecificatie - WMO305 Start Wmo-ondersteuning Bericht voor het melden van de start van levering van Wmo-ondersteuning. 1 Klassenview Figuur 1: WMO305 1 / 9 2 Klassen naam documentatie Header Client

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3.

JW305 (Start Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW Start Jeugdhulp. 2 Klassenview. Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.0 versie 1.3. Berichtspecificatie - JW305 1 Start Jeugdhulp Bericht voor het melden van de start van levering van Jeugdhulp. 2 Klassenview Figuur 1: JW305 1 / 9 3 Klassen naam documentatie Header Client Het cliëntrecord

Nadere informatie

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw 28 april 2015 Aanleiding In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het wel of niet toepassen van het veegbesluit-principe een operationeel issue

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1.

Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel iwlz 1.2 versie 1.1. Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht iwlz 1.2 versie 1.1 t.o.v. iwlz 1.2 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Informatiemodel PGB Trekkingsrecht PGB 1.0 versie 1.1

Informatiemodel PGB Trekkingsrecht PGB 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatieuitwisseling is gebaseerd op gestandaardiseerd berichtenverkeer. UP002 De informatievoorziening rondom PGB-trekkingsrechten conformeert zich aan de wet-

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE

IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE IJW 2.0 WJ001 - RETOURCODE Algemene principes: 1. De gegevens op het gegevensblad van het JW 303 bericht, moeten gelijk zijn, of passen binnen het JW 301 bericht; 2. De zorg mag dus wel korter duren, of

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 2 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking ijw 2.0-release 1 / 15 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3. Nieuwe

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Achtergrond 5 2.1

Nadere informatie

AZR 3.0 Migratie en Conversie

AZR 3.0 Migratie en Conversie AZR 3.0 Migratie en Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020) 797 85 00 E-mail info@zorgregistratie.nl Internet www.zorgregistratie.nl Volgnummer Versie Datum Afdeling

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum 21 oktober 2015 Status Definitief Versiebeheer 5 oktober Paragraaf 4 Nieuwe functie HV (21) is verwijderd. Huishoudelijke

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0

Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Handboek iwlz iwlz release 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Auteur Zorginstituut Nederland Afdeling Contactcentrum Zakelijk Beheerteam istandaarden Versie 1.0 Contactgegevens

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum Status 17 december Definitief Versiebeheer 17 december Voetnoten toegevoegd aan paragraaf Financiering. 7 december

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders

Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag/ herindicatie en meldingen zorg door zorgaanbieders Madeleine Mahieu 24-11-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AALTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Aalten Adres Markt 7, Aalten E-mailadres gemeente@aalten.nl Telefoonnummer 0543-493333 Declaratieformat

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Volgnr. Vraag Antwoord Leveringsstatus Wachtlijst 1 Waar kan ik de actiedatum aanpassen en hoe zie ik de aanpassing terug? De actiedatum kan

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Inleiding. Verklaring van de iconen. Er wordt belangrijke informatie medegedeeld. Er wordt een tip gegeven

Inleiding. Verklaring van de iconen. Er wordt belangrijke informatie medegedeeld. Er wordt een tip gegeven Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

IC bijeenkomst in de zorg - WMO

IC bijeenkomst in de zorg - WMO - WMO 3 september 2015, Utrecht Drs. Kim Brand RA k.brand@finance4care.nl Agenda voor vanmiddag (14-17 uur) 1. Kennismaking en IC ervaringen m.b.t. WMO 14.00-14.15 uur 2. Terugblik: uitkomsten quick scan

Nadere informatie

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg

Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg GEMEENTE TILBURG Handleiding digitale zorgaanvraag en meldingen zorg Harriette Scheepers 26-8-2015 Betrokkenen: Peter de Punder (Gemeente Projectleider) Erwin Rossou (Gemeente Tilburg, Controller) Lloyd

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE

SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE SPECIFICATIE-STUF ENVELOPPE Gemeentelijk gegevensknooppunt VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING Opgesteld door Johan Boer en Arjen Brienen Datum 24 september 2014

Nadere informatie

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning Externe integratie Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 01-07-2015 INVULINSTRUCTIES [INV] Aanwijzingen bij het gebruik van het EI-bericht Uitgave document:

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie AWBZ (AZR release 2.2) Uitgave 7 In deze nieuwe

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15294 25 juli 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 juli 2012, nr. R&P/AV/2012/11423,

Nadere informatie

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning NIEUWSBRIEF JUNI 2013 Zorgtoewijzing Thema: wachtlijstschoning De afgelopen periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat er door ons extra aandacht is besteed aan de wachtlijsten en de betrouwbaarheid hiervan.

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Uitgave 3, mei 2008 Versiebeheer Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR Uitgave Datum Inhoud Auteur release 1.0 1 (versie 1.0) okt. Uitgegeven bij de oplevering van AZR

Nadere informatie

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding AZR 3.1. januari 2013 versie 1.3. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding januari 2013 versie 1.3 PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Inleiding Wijzigingen Op 1 januari 2013 is de nieuwe release van AZR geïmplementeerd, de. De specificaties van deze release

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Instructies interface KNLTB Versie 0.1

Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Instructies interface KNLTB Versie 0.1 Handleiding voor de interface met de KNLTB Belangrijk: De eerste keer moet de interface met AllUnited uitgevoerd worden om te kijken of alle parameters goed staan.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EEMNES Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 1 E-mailadres info@eemnes.nl Telefoonnummer 14 035 De gemeente Eemnes

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Care4. CBS export. Productdocumentatie

Care4. CBS export. Productdocumentatie Care4 CBS export Productdocumentatie NederCare B.V. Lunet 10A, 3905 NW Veenendaal Postbus 185 3900 AD Veenendaal Telefoon 0318-500 449 Fax 0318-500 391 E-mail info@nedercare.nl Internet www.nedercare.nl

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

ijw-release 2.1 Functionele uitwerking

ijw-release 2.1 Functionele uitwerking ijw-release 2.1 Functionele uitwerking 1 juni 2016 Functionele uitwerking ijw-release 2.1 1 / 10 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 XML... 4 3 Aansluiting BRP... 4 4 Ambiguïteit standaarden verminderen... 4 5 Verbeteren

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Basis Geestelijke Gezondheidszorg Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Academische Geestelijke Gezondheidszorg

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Basis Geestelijke Gezondheidszorg Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Academische Geestelijke Gezondheidszorg Voorzieningsgroepen: Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Basis Geestelijke Gezondheidszorg Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg Academische Geestelijke Gezondheidszorg Datum versie: 12-06-2015 Gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.0 Auteur Afdeling Beheertteam AZR Contactcentrum Zakelijk Datum 21 april 2011 Versienummer 1.0 Volgnummer 2011037359 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 DOEL...3 2 UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie