BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1"

Transcriptie

1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning in natura (ZIN). De privacy van de cliënt is in de informatievoorziening Wmo geborgd door te conformeren aan de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). De gemeente waar de cliënt is ingeschreven in de GBA coördineert de inzet van Wmo ondersteuning voor de cliënt door middel van toewijzingen. De cliënt wordt in de informatievoorziening Wmo geïdentificeerd met zijn BSN. De gemeente legt in een beschikking vast of een cliënt recht heeft op ondersteuning vanuit de Wmo. De levering van Wmo-ondersteuning kan alleen worden gemeld door de aanbieder als deze een toewijzing heeft. Wmo-ondersteuning wordt uitgedrukt in Wmo-producten of zorgzwaartepakketten. Indien de Wmo berichtenfamilie wordt ingezet voor de informatieuitwisseling in de Wmo worden de gestandaardiseerde berichten gebruikt volgens de specificaties. De cliënt staat centraal. De Wmo-wachtlijst is gebaseerd op de toewijzing, de ondersteuning die geleverd wordt en het moment waarop deze ondersteuning wordt geleverd. Informatie wordt eenmalig bij de cliënt uitgevraagd. De informatievoorziening Wmo conformeert zich aan de wet- en regelgeving die voortvloeit uit de Wmo De geleverde ondersteuning wordt gedeclareerd op cliëntniveau. Bedrijfsregels OP 13 In een beschikking kunnen meerdere ondersteuningseenheden voorkomen en kan dezelfde ondersteuningseenheid meermalen voorkomen. Uitgangspunten: UP 7 Indiceren WMO / 25

2 OP 22 De gemelde begindatum of einddatum van de levering moet altijd binnen de geldigheid van de toewijzing vallen. Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Aanvangen ondersteuningseenheid Beeindigen ondersteuningseenheid Leveren TR 17: De BEGINDATUM en SLEUTELDATUM van een geleverd zorgzwaartepakket moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing. TR 20: De MUTATIEDATUM per geleverde ondersteuningseenheid mag niet voorbij de EINDDATUM van de bijbehorende toewijzing liggen. OP 32 Alleen de aanbieder die in de toewijzing vermeld is mag de binnen de grenzen van de toewijzing passende aangevangen ondersteuning melden. Geleverde ondersteuning is passend binnen de grenzen van de toewijzing als het de toegewezen ondersteuningseenheid betreft en geen hogere volume betreft dan in de toewijzing opgenomen. Uitgangspunten: UP 4, UP 8 Aanvangen ondersteuningseenheid Leveren TR 19: De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). TR 64: De WMO AANBIEDER moet overeenkomen met de WMO AANBIEDER in het VOORLOOPRECORD. OP 33 Voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status aanlevering. 2 / 25

3 Correcties op een melding aanvang ondersteuning zijn uitsluitend toegestaan voor de geleverde ondersteuningseenheid. Als de ondersteuning beëindigd is, kan de aanvang niet meer op deze manier gecorrigeerd worden. Met de status aanlevering van een record kan worden aangegeven of - een record nieuw is (waarde 1); - een record gewijzigd is (waarde 2); - een record verwijderd moet worden (waarde 3). TR 71: STATUS AANLEVERING mag niet de waarde '3' bevatten als er voor dat betreffende melding aanvang ondersteuningrecord al een mutatierecord (einde ondersteuning) is verstuurd. TR 74: Indien STATUS AANLEVERING de waarde '3' kan bevatten maar de waarde '1' bevat, dan moet de logische sleutel van het record niet alleen uniek zijn binnen het bericht zelf maar ook in combinatie met alle reeds ontvangen berichten. WMO WMO OP 33 1 Een afgegeven toewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging met een nieuw bericht moet worden doorgegeven. De volgende wijzigingen zijn toegestaan: - aanpassen van de gewenste einddatum toewijzing zodat de periode korter wordt (= intrekken) - aanpassen van de gewenste einddatum toewijzing zodat de periode langer wordt (=oprekken) (NB dit is alleen toegestaan in overleg met de aanbieder) - verhogen van de omvang van de toewijzing (volume) - aanpassen van de soort toewijzing De meest recente toewijzing op toewijzingsdatum en -tijd is bepalend voor de inhoud van de toewijzing. WMO / 25

4 OP 33 2 Het gebruik van status aanlevering met een waarde 2 (een record is gewijzigd) is niet toegestaan. Wijzigingen en correcties kunnen daarom niet altijd in één bericht worden doorgegeven. WMO WMO OP 39 In het berichtenverkeer mogen ketenpartijen cliëntgegevens doorgeven zoals deze in de administratie van de betreffende ketenpartij voorkomen, mits deze gegevens geen onderdeel zijn van een logische sleutel. Het staat ketenpartijen vrij om gewijzigde gegevens uit het berichtenverkeer over te nemen in hun administratie. Uitgangspunten: UP 23 WMO WMO WMO WMO WMO OP 43 Indien aan een cliënt een PGB is toegekend is, mag op hetzelfde moment voor dezelfde ondersteuningseenheid geen toewijzing zijn afgegeven. Een toewijzing eindigt (uiterlijk) op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van het PGB. Uitgangspunten: UP 4 4 / 25

5 Intrekken Ondersteuningseenheid Toeleiden OP 47 Als een bericht niet aan de geldende standaard voldoet, mag het bericht afgekeurd worden. TR 2: GEBOORTEDATUM mag niet meer dan 120 jaar voor de DAGTEKENING HEENBERICHT liggen. TR 56: IDENTIFICATIE HEENBERICHT moet per berichtsoort uniek zijn voor de verzendende partij. TR 63: Indien STATUS AANLEVERING de waarde 3 (aanlevering verwijderen) bevat, dan moet eerder een record met dezelfde logische sleutel verstuurd zijn. WMO WMO302 ADRESRECORD RETOURCODE (01) WMO302 BEPERKINGRECORD RETOURCODE (01) WMO WMO WMO WMO WMO WMO OP 48 Medische en zorginhoudelijke informatie over de cliënt mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt verstuurd worden. Uitgangspunten: UP 3, UP 24 Indiceren WMO / 25

6 WMO OP 55 Indien een aanbieder de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan leveren of de cliënt de toegewezen ondersteuning (nu) nog niet kan of wil ontvangen, kan de aanbieder (in overleg met een andere aanbieder) een aangepaste toewijzing aanvragen. TR 41: Een aanvraagrecord mag alleen voorkomen bij een MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD voor een reguliere toewijzing met MUTATIECODE 12 (Cliënt wil nu de zorg en/of ondersteuning (nog) niet), 18 (Aanbieder kan nu de zorg en/of ondersteuning nog niet leveren) of 19 (Levering zorg en/of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten). TR 70: De INGANGSDATUM en EINDDATUM van de aangevraagde toewijzing moeten vallen binnen de geldigheidsduur van de toewijzing waarop het MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD van toepassing is. OP 58 Op het moment dat het recht op Wmo ondersteuning eindigt, wegens het einde van de beschikking of anderszins, vervallen ook de leveringsstatus en de wachtstatus. Uitgangspunten: UP 21 Aanleveren uitvoeringsinformatie OP 65 Een retourbericht bevat alleen informatie over cliënten waarvan records zijn afgekeurd. WMO / 25

7 WMO WMO WMO WMO WMO OP 66 Indien er wijzigingen in de levering plaats vinden kan de aanbieder dit melden met een bericht. TR 19: De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). TR 39: Bij een CLIENTRECORD in een WMO305 komt in ieder geval één geleverde ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. TR 40: Bij een CLIENTRECORD in een WMO307 komt in ieder geval één mutatierecord (MUTATIE PRODUCTRECORD of MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. OP 69 Een toegewezen ondersteuningseenheid heeft betrekking op één beschikte ondersteuningseenheid en valt binnen de geldigheidsduur van deze ondersteuningseenheid. Indien de soort 'regulier' of 'transfer' wordt toegewezen, moet het toegewezen volume kleiner of gelijk zijn aan het beschikte volume. Uitgangspunten: UP 4, UP 8, UP 16 Toeleiden Toewijzen ondersteuningseenheid TR 16: De geldigheidsduur van een toegewezen ondersteuningseenheid moet in overeenstemming zijn met de beschikking. 7 / 25

8 OP 71 Elke relatie krijgt een nummer om hem uniek te identificeren. Dit nummer mag niet gewijzigd worden. WMO301 RELATIERECORD RELATIENUMMER WMO311 RELATIERECORD RELATIENUMMER WMO313 RELATIERECORD RELATIENUMMER OP 72 Pas na een melding aanvang ondersteuning mag een aanbieder melden dat de levering beëindigd is. In het bericht moet gerefereerd worden naar de aanvang van de levering. Beeindigen ondersteuningseenheid Leveren TR 18: Indien de BEGINDATUM in het mutatierecord gevuld is, moet de MUTATIEDATUM groter dan of gelijk zijn aan deze begindatum. TR 19: De melding aanvang ondersteuning of de mutatie moet gerelateerd zijn aan een toewijzing (op basis van de sleutelvelden). TR 69: Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang ondersteuning die op of voor de MUTATIEDATUM ligt. OP 76 Van iedere contactpersoon (relatie) moet worden opgegeven in welke relatie deze tot de cliënt staat. Gegevens over een contactpersoon mogen alleen worden opgenomen indien noodzakelijk voor communicatie met de cliënt., UP 23, UP 24 8 / 25

9 WMO301 RELATIERECORD SOORT WMO311 RELATIERECORD SOORT WMO313 RELATIERECORD SOORT OP 78 De gemeente kan de gewenste ondersteuning in producten in etappes toewijzen; de producten hoeven niet allemaal op eenzelfde moment toegewezen te worden. Uitgangspunten: UP 4, UP 16 Toeleiden Toewijzen ondersteuningseenheid WMO301 PRODUCTRECORD (toegewezen) TOEWIJZINGSDATUM WMO301 PRODUCTRECORD (toegewezen) TOEWIJZINGSTIJD WMO301 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD TOEWIJZINGSDATUM (toegewezen) WMO301 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD TOEWIJZINGSTIJD (toegewezen) OP 79 Het is verplicht om gebruik te maken van het BSN van de cliënt in de onderlinge uitwisseling van gegevens. Bij het gebruik van het BSN moeten de ketenpartijen voldoen aan alle regels van de Wbsn-z. Uitgangspunten: UP 6, UP 24 WMO301 CLIENTRECORD BSN WMO305 CLIENTRECORD BSN WMO307 CLIENTRECORD BSN WMO311 CLIENTRECORD BSN 9 / 25

10 OP 80 Aan het tijdstip waarop en de volgorde waarin berichten worden ontvangen en verwerkt kunnen ketenpartijen geen betekenis hechten. Hoewel ongewenst kan het noodzakelijk zijn een bericht met terugwerkende kracht te moeten versturen, bijvoorbeeld als gevolg van een bezwaarprocedure. Dit kan aanleiding zijn voor een serie berichten die vervolgens met terugwerkende kracht moeten worden verstuurd. Daarnaast kan ook het afkeuren en corrigeren van berichten er toe leiden dat berichten in een andere volgorde worden verwerkt dan bedoeld. In deze situatie is het te adviseren om de ontvangst van retourberichten af te wachten om afkeur op een vervolgbericht te voorkomen. Berichtenverkeer (Aanvangen) Berichtenverkeer (Aanvraag alternatieve hulp) Berichtenverkeer (Afwijzen) Berichtenverkeer (Beëindigen) Berichtenverkeer (Intrekking) Berichtenverkeer (melden wachtsituatie en aanvragen overbrugging- of transferzorg) Berichtenverkeer (Toewijzing alternatief Berichtenverkeer (Toewijzing) OP 87 Een toewijzingbericht bevat altijd alle toewijzingen die op of na de aanmaakdatum van het bericht geldig zijn, maar wordt alleen verstuurd naar de aanbieder waarvoor de toewijzing nieuw of gewijzigd is. In het geval van een nieuwe beschikking worden voor de te leveren ondersteuning nieuwe toewijzingen aangemaakt. De volgorde waarin deze toewijzingen worden aangemaakt mag daarbij geen invloed hebben op het informeren van alle bij de ondersteuning betrokken aanbieders. Uitgangspunten: UP 4 Toeleiden Toewijzen ondersteuningseenheid 10 / 25

11 TR 21: Voor iedere cliënt geldt dat er minimaal één toegewezen ondersteuningseenheid moet zijn waarbij de WMO AANBIEDER hoort bij de ontvangende partij uit het VOORLOOPRECORD. WMO OP 90 Voor ieder ontvangen bestand wordt na ontvangst een retourbestand verzonden. De verzendende partij van het heenbestand is verantwoordelijk voor het signaleren van het ontbreken van een retourbestand en dient actie te ondernemen. Berichtenverkeer (Aanvraag alternatieve hulp) Berichtenverkeer (Afwijzen) Berichtenverkeer (Beëindigen) Berichtenverkeer (Intrekking) Berichtenverkeer (melden wachtsituatie en aanvragen overbrugging- of transferzorg) Berichtenverkeer (Toewijzing alternatief Berichtenverkeer (Toewijzing) WMO WMO WMO WMO WMO OP 90 2 Indien voor een ontvangen bestand geen retourbestand kan worden gemaakt moet de ontvangende partij dit buiten het berichtenverkeer om melden aan de verzendende partij. Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie 11 / 25

12 Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie Aanmaken en verzenden retourinformatie OP 91 Van een cliënt mogen aanvullende contactgegevens vastgelegd worden; er moet dan wel vastgelegd worden wat voor soort adres het betreft. Uitgangspunten: UP 23 TR 6: Een ADRESRECORD moet een TELEFOON (01), en/of de combinatie HUISNUMMER en POSTCODE bevatten. WMO301 ADRESRECORD SOORT WMO311 ADRESRECORD SOORT WMO313 ADRESRECORD SOORT OP 93 Wanneer er een fout in een record van een cliënt wordt geconstateerd, ongeacht in welk record, wordt het gehele bericht ongewijzigd (alle records van die cliënt) retourgezonden. WMO WMO WMO WMO WMO / 25

13 OP 93 1 Wanneer er een fout in een record in het wachtlijstbericht wordt geconstateerd, wordt alleen dit specifieke record retourgezonden. WMO OP 95 Een bericht mag niet worden afgekeurd op basis van informatie waartoe de verzendende partij geen toegang heeft. Beoordelen Aanvang ondersteuning Beoordelen aanvraag alternatieve hulp Beoordelen Beëindigen ondersteuning Beoordelen Indicatie Beoordelen Intrekking Beoordelen melding wachtsituatie Beoordelen melding weigering Beoordelen Ondersteuningsaanvraag Beoordelen Ondersteuningseenheid Beoordelen Wachtlijst Export OP 98 De aanbieder moet de leveringsstatus bepalen aan de hand van de ondersteuningsvraag van de cliënt. Actief wachtend: de cliënt wil de toegewezen ondersteuningseenheid ontvangen; Slapend wachtend: de cliënt wil de toegewezen ondersteuningseenheid niet ontvangen; Wenswachtend: de cliënt wil de toegewezen ondersteuningseenheid ontvangen, maar alleen van de betreffende aanbieder; In zorg: de cliënt ontvangt de toegewezen ondersteuningseenheid; Einde ondersteuningsvraag: de cliënt wil de toegewezen ondersteuningseenheid niet (meer) van de betreffende aanbieder ontvangen. Uitgangspunten: UP 19, UP / 25

14 Aanvangen ondersteuning Aanvangen ondersteuningseenheid Aanvragen alternatieve hulp Alternatief bespreken Beeindigen ondersteuningseenheid Bepalen beschikbaarheid conform toewijzing Beëindigen ondersteuning Leveren Plannen ondersteuning OP 126 De gemeente stuurt na een mutatiebericht waarin door de aanbieder aangegeven wordt dat de ondersteuningsvraag beëindigd is, geen intrekkingsbericht naar deze aanbieder. Intrekken Ondersteuningseenheid Toeleiden OP 130 Van de relatie moet altijd een naam worden vastgelegd, aangevuld met een volledig adres en/of een telefoonnummer. Uitgangspunten: UP 23 TR 61: Bij een CLIENTRECORD moet minimaal één ADRESRECORD voorkomen waarvan SOORT de waarde '01' (GBA adres) of '03' (Verblijfadres) heeft. TR 6: Een ADRESRECORD moet een TELEFOON (01), en/of de combinatie HUISNUMMER en POSTCODE bevatten. WMO301 RELATIERECORD NAAM (01) WMO311 RELATIERECORD NAAM (01) WMO313 RELATIERECORD NAAM (01) WMO313 DESKUNDIGERECORD NAAM (01) 14 / 25

15 OP 131 Bij het vastleggen van ziektebeeld en stoornisgegevens dient gebruik gemaakt te worden van de speciaal voor de zorgregistratie opgestelde diagnosecodelijsten. Deze zijn gebaseerd op de ICD10, de DSM IV, de ICF, de IQ en de lijsten Visueel en Auditief. WMO301 ZIEKTEBEELD- EN DIAGNOSECODELIJST STOORNISRECORD WMO311 ZIEKTEBEELD- EN DIAGNOSECODELIJST STOORNISRECORD WMO313 ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORD DIAGNOSECODELIJST OP 139 Het definitief beëindigen van de levering leidt tot het beëindigen van de toewijzing. De einddatum van de toewijzing wordt bepaald op de einddatum van de levering. Indien de levering tijdelijk wordt beëindigd kan de toewijzing worden aangehouden; de aanbieder moet het aanhouden van de toewijzing bij de gemeente aangeven. In de meeste gevallen is het tijdelijk beëindigen van de levering de wens van de cliënt (slapend wachtend), maar het is ook mogelijk dat er sprake is van een noodzaak vanuit de aanbieder (actief of wens wachtend). Uitgangspunten: UP 4 Sluiten toekenningsbeschikking TR 46: De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE. OP 151 Een toewijzing eindigt op de datum waarvan de aanbieder aangeeft dat na deze datum geen levering op de toewijzing meer plaats vindt. 15 / 25

16 Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Sluiten ondersteuning Sluiten toekenningsbeschikking TR 46: De LEVERINGSSTATUS moet toegestaan zijn bij de opgegeven MUTATIECODE. OP Als de mutatiedatum vóór de ingangsdatum van de toewijzing ligt, wordt de einddatum van de toewijzing gelijk aan begindatum van de toewijzing. Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Sluiten ondersteuning Weigeren OP 152 Een aanvraag aangepaste toewijzing moet altijd een compleet overzicht bevatten van de te leveren ondersteuningseenheden vanaf de (kleinste) gewenste startdatum van de aangevraagde ondersteuningseenheden. Ondersteuningseenheden die niet worden aangevraagd vanaf de (kleinste) gewenste startdatum, worden niet door de gemeente toegewezen en de eventueel aanwezige toewijzingen voor deze ondersteuningseenheden worden ingetrokken. Uitgangspunten: UP 4, UP 17 Berichtenverkeer (Aanvraag alternatieve hulp) Berichtenverkeer (melden wachtsituatie en aanvragen overbrugging- of transferzorg) Toeleiden TR 85: SOORT toewijzing in het aanvraagrecord moet toegestaan zijn bij de LEVERINGSSTATUS. TR 86: Als SOORT toewijzing in het aanvraagrecord gelijk is aan 1 (regulier) of 2 (alternatief), dan moet de INGANGSDATUM groter dan of gelijk zijn aan de MUTATIEDATUM in het bijbehorende mutatierecord. 16 / 25

17 WMO OP 155 Een (tijdelijke) beëindiging van levering, bevat een verwijzing naar de laatste melding met aanvang van de levering. TR 66: Het vullen van de BEGINDATUM is afhankelijk van de MUTATIECODE. TR 69: Indien de BEGINDATUM is gevuld, dan moet deze datum overeenkomen met de BEGINDATUM uit de actuele melding aanvang ondersteuning die op of voor de MUTATIEDATUM ligt. WMO OP 159 De geldigheidsduren van alle beschikte ondersteuningseenheden bepalen de geldigheidsduur van de beschikking. Uitgangspunten: UP 7 TR 14: De grootste EINDDATUM van een beschikte ondersteuningseenheid moet samenvallen met de EINDDATUM in het BESCHIKKINGRECORD. TR 15: De kleinste INGANGSDATUM van een beschikte ondersteuningseenheid moet samenvallen met de INGANGSDATUM in het BESCHIKKINGRECORD. TR 37: Bij een BESCHIKKINGRECORD komt in ieder geval één ondersteuningseenheid (PRODUCTRECORD of ZORGZWAARTEPAKKETRECORD) voor. WMO OP 160 Bij overdracht van de toewijzing en bij overplaatsing moet de aanbieder de nieuwe aanbieder in het mutatiebericht vermelden. 17 / 25

18 Uitgangspunten: UP 4, UP 17 WMO307 MUTATIE PRODUCTRECORD WMO AANBIEDER BESTEMMING WMO307 MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER BESTEMMING OP 161 Een aanbieder mag na overleg met de gemeente een toewijzing overdragen aan een andere aanbieder. Voorwaarden zijn: - Het gaat om een reguliere toewijzing - De levering is nog niet (opnieuw) begonnen Uitgangspunten: UP 4 Alternatief bespreken TR 73: De MUTATIECODE moet toegestaan zijn bij de SOORT uit de toegewezen ondersteuningseenheid. TR 78: Een mutatie (geen einde ondersteuning) mag niet voorafgegaan zijn door een melding aanvang ondersteuning, tenzij de levering is beëindigd met het aanhouden van de toewijzing. OP 164 Nummering van cliënten en beschikkingen in het wachtlijstbericht mag geen relatie hebben met de identificatie van cliënten in de systemen in de keten. Uitgangspunten: UP 3 WMO309 CLIENTRECORD VOLGNUMMER CLIENT WMO309 BESCHIKKINGRECORD VOLGNUMMER BESCHIKKING 18 / 25

19 OP 167 Indien een cliënt in de selectieperiode van het wachtlijstbericht meerdere beschikkingen heeft gehad, dan worden die beschikkingen opvolgend genummerd op basis van geldigheid. De laatst geldende beschikking krijgt hierbij het hoogste nummer. Aanleveren uitvoeringsinformatie Monitoring WMO309 BESCHIKKINGRECORD VOLGNUMMER BESCHIKKING OP 168 Indien van een cliënt in de selectieperiode het overlijden wordt gemeld, dan moet de einddatum van de dan geldende beschikking in het wachtlijstbericht worden gewijzigd in de overlijdensdatum. Aanleveren uitvoeringsinformatie Monitoring WMO309 BESCHIKKINGRECORD EINDDATUM OP 169 De leveringsvorm van de beschikte ondersteuning moet worden gevuld met de waarde op de einddatum van de selectieperiode (of de einddatum van de betreffende beschikking). Indien een cliënt afziet van ondersteuning wordt de leveringsvorm leeg gelaten. Uitgangspunten: UP 4, UP / 25

20 Aanleveren uitvoeringsinformatie Monitoring WMO309 PRODUCTRECORD (beschikt) LEVERINGSVORM WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD LEVERINGSVORM (beschikt) OP 171 In het wachtlijstbericht moeten leveringsstatussen worden opgenomen die horen bij een toewijzing; van toegewezen ondersteuningseenheden wordt ook de toewijzingsdatum en eventueel de begin- en einddatum ondersteuning vastgelegd. De initiële leveringsstatus is 'actief wachtend', tenzij de leveringsvorm PGB is (in zorg) of de cliënt heeft aangegeven van ondersteuning af te zien (slapend wachtend). Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Monitoring WMO309 PRODUCTRECORD (wachtlijst) TOEWIJZINGSDATUM WMO309 PRODUCTRECORD (wachtlijst) BEGINDATUM WMO309 PRODUCTRECORD (wachtlijst) MUTATIEDATUM WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD TOEWIJZINGSDATUM (wachtlijst) WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD BEGINDATUM (wachtlijst) WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD MUTATIEDATUM (wachtlijst) OP 174 Indien een toewijzing wordt ingetrokken zonder dat er ondersteuning is geleverd, moet de einddatum van de toewijzing worden vastgelegd. Uitgangspunten: UP 4, UP 21 Monitoring 20 / 25

21 WMO OP 175 Informatie van alle toewijzingen en daaraan gerelateerde acties die in de selectieperiode actief zijn geweest worden geëxporteerd. Een toewijzing is actief in een periode als de toewijzing in (een deel van) die periode geldig was. Uitgangspunten: UP 21 Aanleveren uitvoeringsinformatie Monitoring TR 91: De DAGTEKENING moet minimaal 7 dagen na de EINDDATUM PERIODE liggen. WMO OP 179 De grootte van verzonden bestanden mag niet meer zijn dan 5 Mb. Deze regel wordt niet naar de techniek vertaald; daar waar grotere berichten verwerkt kunnen worden is dat uiteraard toegestaan. Daar waar de grootte van berichten tot problemen in de verwerking leidt, is deze regel bedoeld om duidelijk te maken dat de verzender de bestandsgrootte moet aanpassen. WMO WMO WMO WMO WMO / 25

22 OP Het wachtlijstbericht kent geen beperking voor de grootte van het bestand. Deze bestanden worden gezipt verstuurt. WMO OP 186 Het beëindigen van een toewijzing op een datum die in het verleden ligt kan alleen na overleg met de betreffende aanbieder. Deze regel is van toepassing op dié situaties waarin de aanbieder niet had kunnen weten dat hij geen ondersteuning meer mocht leveren. Uitgangspunten: UP 4, UP 17 Toeleiden WMO OP 191 Het gebruik van ongestructureerde informatie dient tot een minimum beperkt te worden. Commentaarrecords mogen in de Wmo berichten gebruikt worden om extra informatie op te nemen mits voldaan wordt aan de hieronder staande voorwaarden. Cliëntgegevens: Het commentaar moet een toelichting zijn op de cliënt en niet elders in de beschikking (als commentaar) kunnen worden opgenomen. Beschikking: Indicatiesteller + telefoonnummer. Ondersteuningseenheid: 22 / 25

23 Het commentaar moet een toelichting op de beschikte ondersteuningseenheid bevatten. Ziektebeeld en stoornis: Het commentaar moet een toelichting op de ziektebiografie bevatten. Score stoornis: Hierover zijn geen formele afspraken gemaakt. Beperkingen: Het commentaar moet een toelichting op de beperkinggegevens bevatten. Score beperking: Hierover zijn geen formele afspraken gemaakt. Uitgangspunten: UP 3, UP 17 TR 1: Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. WMO WMO OP 192 Het standaard uitwisselingsformaat voor berichten is het EI-formaat. Ketenpartijen die berichten in XML-formaat opleveren moeten deze berichten converteren naar het EI-formaat; hiervoor is een conversie-service beschikbaar. WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO WMO / 25

24 OP 252 Bij een (deels) onbekende geboortedatum moet aangegeven worden welk deel van de geboortedatum betrouwbaar is. TR 97: DATUMGEBRUIK en GEBOORTEDATUM moeten met elkaar in overeenstemming zijn. WMO301 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO301 RELATIERECORD DATUMGEBRUIK WMO305 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO307 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO311 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO311 RELATIERECORD DATUMGEBRUIK WMO313 CLIENTRECORD DATUMGEBRUIK WMO313 RELATIERECORD DATUMGEBRUIK OP 254 In de Wmo berichten worden Wmo-specifieke AGB-codes gebruikt voor routering van de berichten en voor identificatie van de Wmo aanbieder. TR 42: De gebruikte AGB-code moet geldig zijn. WMO301 VOORLOOPRECORD WMO AANBIEDER WMO301 PRODUCTRECORD (toegewezen) WMO AANBIEDER WMO301 PRODUCTRECORD (toegewezen) WMO AANBIEDER BESTEMMING WMO301 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (toegewezen) WMO301 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (toegewezen) BESTEMMING WMO305 VOORLOOPRECORD WMO AANBIEDER WMO305 PRODUCTRECORD (geleverd) WMO AANBIEDER WMO305 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (geleverd) 24 / 25

25 WMO307 VOORLOOPRECORD WMO AANBIEDER WMO307 MUTATIE PRODUCTRECORD WMO AANBIEDER WMO307 MUTATIE PRODUCTRECORD WMO AANBIEDER BESTEMMING WMO307 MUTATIE WMO AANBIEDER ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO307 MUTATIE WMO AANBIEDER ZORGZWAARTEPAKKETRECORD BESTEMMING WMO307 AANVRAAG PRODUCTRECORD WMO AANBIEDER WMO307 AANVRAAG WMO AANBIEDER ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO309 PRODUCTRECORD (wachtlijst) WMO AANBIEDER WMO309 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (wachtlijst) WMO311 PRODUCTRECORD (beschikt) WMO AANBIEDER VOORKEUR WMO311 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD WMO AANBIEDER (beschikt) VOORKEUR WMO313 PRODUCTRECORD (aangevraagd) WMO AANBIEDER VOORKEUR WMO313 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (aangevraagd) WMO AANBIEDER VOORKEUR OP 255 Productcodelijsten worden per gemeente vastgelegd en door Zorginstituut Nederland beschikbaar gesteld. Uitgangspunten: UP 4, UP 16 WMO WMO WMO WMO WMO WMO / 25

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor

Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor Raamovereenkomst AWBZ zzper Achmea Zorgkantoor De ondergetekenden: A Zorgkantoor Achmea, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld, hierna

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015

Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Algemene Voorwaarden van BLU Telecom B.V. per 1 juli 2015 Artikel 1. Definities De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis: -

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie