OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus Achmea Zorgkantoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren"

Transcriptie

1 OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren

2 Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen in de overbruggingszorg. Onder andere het aanvragen van overbruggingszorg is gewijzigd. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe statussen in AZR en is de term regelzorg nieuw. Deze veranderingen zijn verwerkt in deze overbruggingsnotitie. Uitgangspunt van het Achmea Zorgkantoor is dat iedere verzekerde de zorg krijgt waarvoor hij of zij is geïndiceerd. Als dat niet gelijk mogelijk is, wordt overbruggingszorg ingezet. Deze notitie maakt duidelijk wat er van een zorgaanbieder verwacht wordt en maakt helder welke ruimte de zorgaanbieder heeft om overbruggingszorg in te zetten. Hoofdstuk 1 geeft het uitgangspunt weer. Ook staat hier de gehanteerde definitie en de voorwaarden voor overbruggingszorg. Hoofdstuk 2 behandelt de praktische uitwerking hiervan voor alle sectoren van de AWBZ. In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd welke overbruggingszorg aangevraagd kan worden. Tot slot staan er in hoofdstuk 4 de specifieke afspraken over de verschillende sectoren. De lijst met verklaringen van gebruikte afkortingen en de gecomprimeerde vertaaltabellen zijn als bijlagen bijgevoegd. Juli 2011 Achmea Zorgkantoor 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Overbruggingszorg Uitgangspunt van zorginzet bij overbruggingszorg Wanneer overbruggingszorg 4 Hoofdstuk 2: Uitwerking overbruggingszorg AWBZ-breed Procedure voor de inzet van overbruggingszorg Welke overbruggingszorg en hoelang Uitzonderingen 7 Hoofdstuk 3: aanvragen van overbruggingszorg De rekenmodule Transferzorg Regelzorg 9 Hoofdstuk 4: Specifieke afspraken overbruggingszorg Aanvullende afspraken voor GZ Specifieke afspraken per ZZP pakket Inzet BH-GRP of BG-GRP bij een ZZP9 Bijlage 1: Verklaring gebruikte afkortingen 12 Bijlage 2 Gecomprimeerde CVZ vertaaltabellen 13 3

4 Hoofdstuk 1: Overbruggingszorg Overbruggingszorg is zorg die wordt ingezet in afwachting van realisatie van geïndiceerde zorg en die niet volledig overeenkomt met de geïndiceerde zorg. 1.1 Uitgangspunt van zorginzet bij overbruggingszorg Het Achmea Zorgkantoor volgt de landelijke afspraken die in ZN-verband (Zorgverzekeraars Nederland) zijn gemaakt over het organiseren van overbruggingszorg vanaf het moment dat het CIZ in zorgzwaartepakketten (ZZP) indiceert. De belangrijkste landelijke afspraken voor overbruggingszorg zijn als volgt: Elk ZZP heeft een gemiddelde bandbreedte, waar vanuit we werken; Waar nodig geeft het zorgkantoor tijdens overbrugging ruimte voor extra zorg. Het zorgkantoor staat dan toe dat de zorgaanbieder de functies en klassen bovengemiddeld invult, met uitloop naar de bovenkant van de bandbreedte van de klasse; Die uitloop geldt voor een tijdelijke en begrensde periode (afgeleid van wachttijden) en is niet bedoeld voor langdurige zorg thuis met een ZZP. Naast de landelijke afspraken heeft Achmea een aantal specifieke afspraken voor de overbruggingszorg. Deze worden in hoofdstuk 4 van deze notitie beschreven. De notitie overbruggingszorg is geschreven voor de verzekerden in de Achmea regio s en voor de door Achmea gecontracteerde zorgaanbieders. De specifieke afspraken met Achmea kunnen alleen worden toegekend aan de zorgaanbieders waar Achmea een contract mee heeft. Uitgangspunt van zorginzet is altijd een door het CIZ afgegeven indicatiebesluit. Dit indicatiebesluit wordt volgens de voorkeur van de verzekerde toegewezen aan een zorgaanbieder. Als de zorgvraag van de verzekerde in overeenstemming is met de toelating van de voorkeurzorgaanbieder is deze dossierhouder. De voorkeurzorgaanbieder is verantwoordelijk voor het leveren van zorg die volgt uit het indicatiebesluit en overeenkomt met de afspraken met het zorgkantoor. Leidend daarbij zijn de in de betreffende regio gemaakte productieafspraken met het zorgkantoor, waarin de zorgprestaties zijn opgenomen. 1.2 Wanneer overbruggingszorg Overbruggingszorg is mogelijk als de verzekerde voldoet aan alle onderstaande voorwaarden: Verzekerde woont in één van de Achmea Zorgkantoorregio s, te weten Drenthe, Flevoland, Kennemerland, Rotterdam, Zaanstreek-Waterland, Zwolle; Verzekerde heeft een geldig indicatiebesluit; Verzekerde woont nog thuis; 1 Verzekerde wil zorg ontvangen van een door een zorgkantoor gecontracteerde zorgaanbieder en staat op de wachtlijst van de zorgaanbieder van voorkeur met een wens tot opname; Verzekerde kan de geïndiceerde verblijfszorg niet ontvangen omdat er een wachtlijst is bij de voorkeurzorgaanbieder; Verzekerde kan/ wil de geïndiceerde zorg thuis niet ontvangen middels het Volledig Pakket Thuis. 1 In het kader van deze overbruggingszorgnotitie is er geen sprake van overbruggingszorg wanneer een cliënt verblijft in een intramurale setting en aanvullende zorg krijgt. 4

5 Het protocol overbruggingszorg is niet van toepassing op: - Verzekerden die buiten de Achmea Zorgkantoorregio s wonen en wachten op plaatsing bij een zorgaanbieder in een Achmea Zorgkantoorregio. Deze verzekerden zijn aangewezen op overbruggingszorgafspraken in hun eigen zorgkantoorregio. 5

6 Hoofdstuk 2: Uitwerking overbruggingszorg AWBZ-breed 2.1 Procedure voor de inzet van overbruggingszorg De zorgaanbieder neemt binnen vijf werkdagen na het toewijzen van het indicatiebesluit contact op met de betreffende verzekerde. Indien de zorgaanbieder niet in staat is de geïndiceerde zorg in te vullen, dan heeft deze de verantwoordelijkheid om overbruggingszorg samen te stellen voor de verzekerde 2. Indien er reeds zorg wordt verleend door een andere zorgaanbieder, dan neemt de zorgaanbieder contact op met reeds leverende zorgaanbieder. In afstemming met de verzekerde wordt vastgesteld wie welke overbruggingszorg zal verlenen. (zie ook overeenkomst 2011) De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het inzetten van zorg indien de aangevraagde functies binnen de bandbreedte van het ZZP vallen. Hij kan hiervoor als hulpmiddel de rekenmodule gebruiken. De overbruggingszorg wordt aangevraagd middels aanvraag aangepaste zorgtoewijzing op het berichtenverkeer. De zorg wordt beoordeeld door afdeling Zorgtoewijzing. Is deze akkoord, dan ontvangt u de zorgtoewijzingen voor de aangevraagde zorg. De voorkeurzorgaanbieder, de dossierhouder, is eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg en de communicatie daarover met de verzekerde conform de overeenkomst met het zorgkantoor en de daarbinnen gemaakte productieafspraken. De zorgaanbieder die de overbruggingszorg levert, houdt contact over de verzekerde met de zorgaanbieder van eerste voorkeur. De zorgaanbieder die overbruggingszorg levert is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. 2.2 Welke overbruggingszorg en hoelang De in het ZZP aangegeven uitloop kan worden ingezet in de thuissituatie als de gemiddeld geïndiceerde zorgtijd tekort schiet. De uitloop is afgeleid van de optelsom van de bovenwaarden van de klassen (zie de rekenmodule op de website bij Zorgtoewijzing). De inzet van uitloopuren in de overbruggingsperiode is de verantwoordelijkheid van zowel de dossierhouder als de zorgaanbieder die overbruggingszorg levert. Wanneer de noodzaak van het gebruik van de uitloopuren evident is, dan kan de zorgaanbieder deze ruimte gebruiken. De zorgaanbieder vraagt de zorg via de aanvraag aangepaste zorgtoewijzing via het berichtenberkeer aan. Afdeling Zorgtoewijzing beoordeelt deze aanvraag.de uitloopuren kunnen voor drie maanden worden ingezet, met mogelijk één keer een verlenging van drie maanden. Is de inzet akkoord, dan worden de zorgtoewijzingen toegewezen. Daarnaast verantwoordt de zorgaanbieder de ingezette zorg in het cliëntdossier van de verzekerde. Verzekerden met overbruggingszorg boven de gemiddelde ZZP-tijd moeten als urgent bovenaan de wachtlijst van de voorkeurzorgaanbieder komen. Binnen zes maanden dient opname gerealiseerd te zijn. De voorkeurszorgaanbieder behoudt hiermee de inspanningsverplichting om binnen drie maanden een opnameplaats te realiseren. 2 Als de zorgaanbieder geen overbruggingszorg kan bieden en de verzekerde ontvangt nog geen overbruggingszorg, dan wordt de vraag voor overbruggingszorg bij Achmea Zorgtoewijzing neergelegd. Als er geen voorkeurszorgaanbieder is wijst Achmea Zorgtoewijzing overbruggingszorg per rankingslijst toe aan de verzekerde. 6

7 Als opname bij de zorgaanbieder van voorkeur binnen drie maanden (of in uitzonderlijke gevallen binnen zes maanden) niet mogelijk is, maar er wel een reële opnamemogelijkheid is bij een andere zorgaanbieder, moet de verzekerde daar tijdelijk worden opgenomen. Deze zorg is gelijkwaardig aan de geïndiceerde zorg en wordt transferzorg genoemd. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen de zorgaanbieders en de verzekerde over terugplaatsing naar de voorkeurzorgaanbieder en de termijn tot opname bij de zorgaanbieder van voorkeur. De transferzorg kan voor een periode van vier maanden worden toegewezen. Binnen deze termijn wordt verwacht dat de cliënt bij de voorkeurzorgaanbieder opgenomen kan zijn. Verzekerden die niet opgenomen willen worden na de toegestane overbruggingsperiode, komen niet meer in aanmerking voor de uitloopuren binnen de geïndiceerde zorgtijd (of functies en klassen). Het is mogelijk dat de verzekerde, na een half jaar, zelf de extra tijd boven de gemiddelde zorgtijd inkoopt bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder informeert de verzekerde over de consequenties van zijn keuze. 2.3 Uitzonderingen In uitzonderlijke situaties kan in overleg met het zorgkantoor worden afgeweken van de in deze notitie beschreven overbruggingszorgafspraken. De zorg wordt via de aanvraag aangepaste zorgtoewijzing aangevraagd via het berichtenverkeer. Afdeling Zorgtoewijzing beoordeelt deze aanvraag. Is de aanvraag boven de uitloopuren, dan zal er contact met u worden gezocht voor een toelichting op het inzetten van deze zorg. We gaan er van uit dat u een vakkundige inschatting maakt bij het aanvragen van deze extra zorg. Bij akkoord worden de functies toegewezen. Achmea Zorgtoewijzing zal zich houden aan de landelijke termijn van twee dagen reactie tijd. Binnen deze twee dagen dient de aanvraag afgehandeld, dan wel contact te zijn geweest met de zorgaanbieder over de aangevraagde zorginzet te zijn. Als u als zorgaanbieder nog niet over bent op AZR 3.0, dan vraagt u de overbruggingszorg op de reguliere werkwijze aan met het mutatieformat via . Onderwerp van de is: ophoging boven uitloopuren en de naam en geboortedatum van de verzekerde. Inzetten van meer dan geïndiceerde zorg, is pas mogelijk na akkoord van Achmea Zorgtoewijzing. Deze zorg kan maximaal voor drie maanden ingezet en toegewezen worden en kan in uitzonderlijke situaties eenmaal worden verlengd tot zes maanden. De verzekerde dient als urgent bovenaan de wachtlijst geplaatst te worden. De voorkeurszorgaanbieder behoudt haar inspanningsverplichting om binnen drie maanden een opnameplaats te realiseren. De toestemming van Achmea Zorgtoewijzing voor de inzet van meer dan de geïndiceerde zorg, heeft geen invloed op de met het zorgkantoor overeengekomen productieafspraken. De zorgaanbieder is er verantwoordelijk voor dat de zorg past binnen de afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst. 7

8 Hoofdstuk 3: Aanvragen van overbruggingszorg Vanaf 1 augustus 2011 gaat het aanvragen van overbruggingszorg op een andere wijze. Daarom is er in deze notitie een hoofdstuk gewijd aan de vernieuwde werkwijze. Achmea Zorgtoewijzing kan akkoord gaan met het toewijzen vanaf de startdatum van het indicatiebesluit. Dit kan als de aanvraag binnen vijf werkdagen (dag één is toewijzingsdatum indicatiebesluit) na ontvangen van het indicatiebesluit per (tot 1 november 2011) of aanvraag aangepaste zorgtoewijzing wordt ingediend. 3.1 De rekenmodule Vanaf 1 augustus gaat er, wanneer de verzekerde recht heeft op het wonen in een instelling, alleen maar een ZZP zorgtoewijzing uit in plaats van de extramurale functies met de functie verblijf. De zorgaanbieder (dossierhouder) neemt contact op met de cliënt en maakt zorgafspraken. Als de zorgaanbieder nog geen mogelijkheid heeft voor intramurale opname, kan deze met de cliënt een pakket samenstellen ter overbrugging. Kan de zorgaanbieder (dossierhouder) niet zelf de zorg leveren, dan overlegt hij dit met de verzekerde en wordt de zorg aan een ander zorgaanbieder toegewezen. Als er al zorg wordt geleverd, dan zoekt de dossierhouder contact met deze zorgaanbieder en maakt afspraken over de zorginzet. De dossierhouder vraagt de overbruggingszorg aan bij het zorgkantoor. Let op: De functies die worden aangevraagd, moeten overeenkomen met de daadwerkelijke zorg die geleverd wordt en passen binnen de bandbreedte van het ZZP. Achmea heeft een rekenmodule ontwikkeld, welke uitgaat van de gemiddelde waarden van de vertaalde functies van het betreffende geïndiceerde zorgzwaartepakket. U kunt als aanbieder deze rekenmodule ook gebruiken, zie bij Zorgtoewijzing. Zijn de aangevraagde functies binnen de bandbreedte van het ZZP, dan zijn deze akkoord en worden de zorgtoewijzingen verzonden aan de zorgaanbieder die de overbruggingszorg gaat leveren. Mochten deze uren hoger liggen dan de gemiddelde, maar nog wel binnen de bandbreedte, zal deze wel toegewezen worden, maar voor periode van drie maanden (zie ook 2.2 Welke overbruggingszorg en hoelang). Zodra de zorg boven de uitloopuren zit, wordt de aanvraag ter beoordeling bij een medewerker casuïstiek gelegd. Deze medewerker zoekt contact met de zorgaanbieder voor verdere toelichting op de aanvraag boven de uitloopuren. Pas als deze akkoord is kan de zorg gestart worden en zal er een zorgtoewijzing naar de zorgaanbieder worden verstuurd voor een maximale periode van 3 maanden. 3.2 Transferzorg Transferzorg is zorg die geïndiceerd is (in de vorm van een zorgzwaartepakket(zzp)) maar tijdelijk door een niet-voorkeuraanbieder volledig geleverd wordt. Zodra dit mogelijk is, wenst de verzekerde de zorg te ontvangen van de voorkeuraanbieder. In eerste instantie wordt de transferzorg voor vier maanden toegewezen en blijft de verzekerde actief wachtend op een plek bij de voorkeurzorgaanbieder. Na die vier maanden gaat de transferzorgaanbieder navraag doen bij de verzekerde of de verzekerde bij deze zorgaanbieder wil blijven of dat hij toch wil wachten op een plek bij zijn eerste voorkeuraanbieder. 8

9 Wanneer hij wil wachten op een plek bij de eerste voorkeurzorgaanbieder, mag de transfer zorg na die vier maanden tot het einde van het besluit toegewezen worden. Dit moet aangevraagd worden door de dossierhouder bij de afdeling Zorgtoewijzing. Wil de verzekerde niet meer wachten op een plek bij de eerste voorkeurzorgaanbieder, moet de transfer zorg omgezet worden naar reguliere zorg. Dit moet ook aangevraagd worden door de dossierhouder bij de afdeling Zorgtoewijzing. 3.3 Regelzorg Regelzorg is de zorg die gedurende de regeltijd door de oude/huidige aanbieder conform de inhoud van het oude indicatiebesluit wordt geleverd In welke situatie is regelzorg van toepassing? Verzekerde ontvangt middels een extramurale indicatie zorg. Vervolgens wordt er door het CIZ een nieuwe indicatie afgegeven met een ZZP. De zorgaanbieder die heeft geleverd op de extramurale indicatie, ontvangt automatisch een intrekking met reden intrekking regelzorg. Dan heeft de zorgaanbieder die de extramurale zorg levert het recht om vijf dagen de zorg door te leveren conform het oude (extramurale) indicatiebesluit Hoe weet een zorgaanbieder dat regelzorg van toepassing is? In het intrekkingsbericht dat de extramurale zorgaanbieder ontvangt, is aan het kenmerk regelzorg zichtbaar dat regelzorg van toepassing is. De oude zorgaanbieder heeft de garantie dat voor de regelzorg een zorgtoewijzing wordt afgegeven: conform de geleverde zorg, maar gebaseerd op het nieuwe IB. In het intrekkingsbericht is ook de AGB-code van de intramurale zorgaanbieder opgenomen; de extramurale aanbieder weet zodoende wie de dossierhouder van de cliënt is Hoe wordt regelzorg aangevraagd en toegewezen? Het is de verantwoordelijkheid van de dossierhouder om, in overleg met de extramurale aanbieder, via een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing, de regelzorg bij het zorgkantoor aan te vragen. Regelzorg wordt gegarandeerd toegewezen voor een periode tot maximaal vijf dagen vanaf de datum toewijzing zorg AWBZ van de nieuwe zorgtoewijzing (mits passend binnen de geldigheidstermijn van het nieuwe indicatiebesluit). De datum toewijzing zorg AWBZ wordt als de eerste dag van deze vijf dagen gerekend. De regelzorg gaat in op de ingangsdatum van het nieuwe indicatiebesluit en eindigt op de dag waarop de verzekerde in zorg genomen wordt bij de nieuwe zorgaanbieder of de overbruggingszorg van start gaat (met een maximun van vijf dagen na toewijzen zorgtoewijzing). 9

10 Hoofdstuk 4: Specifieke afspraken overbruggingszorg Het in hoofdstuk 2 beschreven protocol Overbruggingszorg geldt voor alle sectoren. Op bepaalde onderdelen is overbruggingszorg specifiek uitgewerkt per sector. De specifieke afspraken zijn in dit hoofdstuk beschreven. 4.1 Aanvullende afspraken voor GZ Inzet Verblijf Tijdelijk in afwachting van Verblijf Langdurig. Bij een indicatie voor langdurig verblijf ZZP kan ter overbrugging de functie Verblijf Tijdelijk, maximaal twee etmalen ingezet worden. Dit kan ook als een verzekerde (nog) niet opgenomen wil worden. Hierdoor wordt logeren in de weekenden en eventuele aanvullende vakantieplaatsingen mogelijk. De zorgaanbieder dient hiervoor per (mogelijk tot ) of via de aanvraag aangepaste zorgtoewijzing een verzoek in bij Achmea Zorgtoewijzing voor een zorgtoewijzing Verblijf Tijdelijk maximaal klasse 2. Bij uitzondering kan een Verblijf Tijdelijk klasse 3 worden toegekend. Dit wordt door een medewerker casuïstiek beoordeeld. Het volledige ZZP blijft toegewezen aan de voorkeurzorgaanbieder. De functie VB-TIJD wordt ter overbrugging toegewezen. Op het moment dat de verzekerde langdurig wordt opgenomen, verstuurt de zorgaanbieder een Melding Aanvang Zorg op het complete ZZP. De onderliggende functies die geleverd worden tijdens logeren (zoals PV, VP en BG-IND) dienen, als er twee zorgaanbieders zorg leveren, in overleg met de extramurale zorgaanbieder verdeeld te worden. Dit wordt vastgelegd in het zorgdossier van de verzekerde. De functies worden niet toegewezen aan de logeerzorgaanbieder, maar blijven in het bezit van de extramurale zorgaanbieder Inzet Behandeling Individueel (BH-IND) in afwachting van Verblijf met behandeling. Waar behandeling is geïndiceerd in combinatie met verblijf kan als overbruggingszorg Behandeling Individueel worden ingezet. BH-IND kan voor onderzoek en diagnostiek geleverd worden gericht op personen met chronische gezondheidsproblemen en beperkingen. Bij crisisinterventie kan BH-IND voor o.a. family first worden ingezet ter overbrugging. Deze zorg mag maximaal één jaar worden ingezet. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk om binnen zijn productieafspraken met het zorgkantoor te blijven. Om Behandeling Individueel te leveren, dient men een zorgtoewijzing BH-IND aan te vragen bij Achmea Zorgtoewijzing. Deze aanvraag dient per (mogelijk tot )of via de aanvraag aangepaste zorgtoewijzing aangeleverd te worden. Op deze toewijzing kan dan een bericht Melding Aanvang Zorg verstuurd worden. Het volledige ZZP zal toegewezen blijven aan de voorkeurszorgaanbieder. BH-IND loopt naast de overbruggingszorg die aangevraagd wordt via de rekenmodule. Op het moment dat de verzekerde wordt opgenomen, verstuurt de zorgaanbieder een Melding Aanvang Zorg op het volledige ZZP. De BH-IND moet beëindigd worden met een Melding Uit Zorg. 10

11 4.2 Specifieke afspraken per ZZP pakket SGLVG,LVG VG, LG, ZG-auditief, ZG visueel en GGZ Verzekerde van 18 jaar en ouder: Als de verzekerde de mogelijkheid heeft om te werken of een dagbesteding te volgen die niet door de AWBZ gefinancierd wordt, is het niet mogelijk om een BG-GRP te ontvangen. Als de verzekerde niet de mogelijkheid heeft om te werken of een dagbesteding te volgen die niet door de AWBZ gefinancierd wordt en waarbij het noodzakelijk is dat deze dagbesteding volgt, mag er een functie BG-GRP aangevraagd worden, met een maximum van negen dagdelen. 4.3 Inzet BH-GRP of BG-GRP bij een ZZP9 De somatische dagbehandeling revalidatie wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. De somatische dagbehandeling revalidatie wordt in 2011 geïndiceerd als BHGRP. Daarom is er besloten dat er ter overbrugging, of na intramurale opname bij een ZZP VV 9, een beperkte mogelijkheid is voor het inzetten van dagbehandeling en dagverzorging binnen de geldigheid van het indicatiebesluit. Onderstaand worden 3 situaties geschetst: 1. Verzekerde gaat voor het eind van het indicatiebesluit (ZZP VV 9) met ontslag maar heeft nog wel somatische dagbehandeling, revalidatie nodig. Er is geen vervolgindicatie gesteld. Er is sprake van een gewijzigde cliëntsituatie. Voor deze cliënten adviseren wij een nieuw indicatiebesluit aan te vragen bij het CIZ. De aanbieder bewaart de bevestiging van de aanvraag. Wanneer het CIZ niet binnen twee weken de indicatie afgeeft, mag het verzoek voor BH-GRP verstuurd worden naar Achmea Zorgtoewijzing. Bij een verzoek voor BH-GRP, moet de bevestiging van de aanvraag voor de herindicatie toegevoegd worden. De BH-GRP wordt dan aangemaakt per datum die aangegeven is als startdatum indicatie in de aanvraag die verstuurd is naar het CIZ. (mits deze passend is binnen de bandbreedte) 2. Verzekerde gaat voor het eind van het indicatiebesluit ZZP VV 9 met ontslag. De verzekerde heeft aansluitend aan het ZZP een ander indicatiebesluit geïndiceerd gekregen. U beoordeelt dat de verzekerde nog somatische dagbehandeling revalidatie nodig heeft. U doet een verzoek per bij Achmea Zorgtoewijzing om BH-GRP aan te maken voor de somatische dagbehandeling binnen de geldigheid van het ZZP VV 9. Daarbij geeft u aan om hoeveel dagdelen per week dit gaat (max. 9 en akkoord middels de rekenmodule) en voor welke periode (max. eind ZZP 9) De startdatum van de functie BH-GRP zal één dag na de ontslagdatum toegewezen worden of op aanvraagdatum van de zorgaanbieder. De functie BH-GRP wordt niet met terugwerkende kracht toegewezen. U verantwoord in het zorgdossier van de verzekerde dat de verzekerde nog extramurale dagbehandeling dient te volgen. Bij de functie BHGRP wordt vervoer toegewezen. 3. Verzekerde gaat voor het eind van het indicatiebesluit ZZP VV 9 met ontslag. De verzekerde heeft aansluitend aan het ZZP een ander ZZP geïndiceerd gekregen. De verzekerde heeft geen somatische dagbehandeling revalidatie meer nodig, maar wil graag ter overbrugging gebruik maken van dagbesteding in afwachting tot zijn opname in een instelling. U vraagt per en volledig ingevuld mutatieformat bij Achmea Zorgtoewijzing de BG-GRP aan ter overbrugging. Deze wordt aangevraagd en toegewezen aan de hand van de rekenmodule. 11

12 Bijlage 1 Verklaring gebruikte afkortingen ZN CIZ ZZP ZTW AZR GZ VG LG GGZ WSW Zorgverzekeraars Nederland Centrum Indicatiestelling Zorg Zorgzwaartepakket Zorgtoewijzing AWBZ-brede Zorgregistratie Gehandicapten Zorg Verstandelijk Gehandicapten Lichamelijk Gehandicapten Geestelijke Gezondheids Zorg Wet Sociale Werkvoorziening 12

13 Bijlage 2 Gecomprimeerde CVZ vertaaltabellen 2.1 Gecomprimeerde vertaaltabel ZZP s V&V {ongewijzigd tov. versie 3.0} 2.1 Gecomprimeerde vertaaltabel ZZP s V&V ZZP s V&V Zorg Tijd ZZP (uren) Grondslag PV VP BG-ind BG-gr j/n BH VB (j/n) Gem. omvang obv F/K (uren) 1VV 3-5 Pg/som N N 4,5 6,5 2VV 5,5-7,5 Pg/som N N 7 9,5 Uitloop 3VV 9,5-11,5 Som N J 11 13,5 4VV 11-13,5 Pg/som N J 12,5 15,5 5VV 16,5-20 Pg N J 17 20,5 6VV 16,5-20 Som N J 17 20,5 7VV 20-24,5 Pg/som N J 23 26,5 8VV 24,5-29,5 Som N J 28,5 32,5 9VV Pg/som N J 20 23,5 10VV 26,5 32,5 Pg/som N J 28,5 32,5 Tabel 1: gecomprimeerde vertaaltabel Verpleging en Verzorging op basis van de ZZP s Verpleging en verzorging 2011 (uren) 13

14 2.2 Gecomprimeerde vertaaltabel ZZP s GGZ ZZP s GGZ Zorg Tijd ZZP Grond slag PV VP BG-ind BG-gr j/n Omvang BG-gr BH VB (j/n) Gem. omvang obv F/K Uitloop 1GGZ B 4,5-6,5 (7,5-9,5) Psy j/n 4 J 7 (10) 9,5 (13) 2GGZ B 9,5-11,5 (12-14,5) Psy j/n 4 J 10 (12,5) 12,5 (15,5) 3GGZ B 10,5-13 (13,5-16,5) Psy j/n 4 J 13 (16) 15,5 (19) 4GGZ B 13-15,5 (16-19,5) Psy j/n 4 J 15,5 (18,5) 18,5 (22) 5GGZ B 14-17,5 (17-21) Psy j/n 5 J 16 (20) 18,5 (22,5) 6GGZ B 19,5-24 (22,5-27,5) Psy j/n 4 J 23 (27) 26,5 (30,5) 7GGZ B 27,5-33,5 (32,5-39,5) Psy j/n 5 J 26,5 (33) 30,5 (37,5) 1GGZ C 3,5-5,5 (6,5-8,5) Psy 1 3 j/n 4 N 6,5 (9,5) 9 (12) 2GGZ C 8,5-10,5 (11-13,5) Psy 1 4 j/n 4 N 9,5 (12) 12 (14,5) 3GGZ C 9,5-12 (12,5-15) Psy 1 5 j/n 4 N 12,5 (15,5) 15 (18) 4GGZ C (15-18,5) Psy j/n 4 N 15,5 (18,5) 18,5 (22) 5GGZ C 13,5-16,5 (16,5-20 ) Psy j/n 5 N 16 (20) 18,5 (22,5) 6GGZ C 17,5-21,5 (20,5-25,5) Psy j/n 4 N 20 (24) 23,5 (27,5) Tabel 2: gecomprimeerde vertaaltabel Geestelijke Gezondheidszorg op basis van de ZZP s Geestelijke Gezondheidszorg

15 2.3 Gecomprimeerde vertaaltabel ZZP s GZ ZZP s GZ Zorg Tijd ZZP Grond- Slag PV VP BG-ind BG-gr j/n Omvang BGgr BH VB (j/n) Gem. omvang obv F/K Uitloop 1LVG 12,5-15,5 Vg 1 6 J 1 J 16 18,5 2LVG Vg 1 7 J 1 J 19,5 22,5 3LVG Vg 2 7 J 1 J 21,5 24,5 4LVG Vg 3 7 J 2 J 25,5 29 5LVG Vg 3 7 J 2 J 25,5 29 1SGLVG 35,5-43,5 Vg 3 7 J 3 J 27,5 31 1VG 5-7 (10 12) Vg 1 3 j/n 9 N 6,5 (11,5) 9 (14) 2VG 7,5-9,5 (12,5-15 ) Vg 1 4 j/n 9 N 9,5 (14,5) 12 (17) 3VG 10,5-13 (15-18,5 ) Vg 1 5 j/n 9 J 12,5 (17,5) 15 (20) 4VG 12,5-15,5 (17-21) Vg j/n 9 J 15 (20) 17,5 (23) 5VG (22-27 ) Vg j/n 9 J 18,5 (25,5) 21,5 (29) 6VG 15-18,5 (21-26) Vg 1 7 j/n 9 J 19 (25) 22 (28) 7VG 20,5-25 (30,5-37) Vg j/n 9 J 24 (36) 27,5 (39,5) 8VG 20 24,5 (26 32) Vg j/n 9 J 23 (30) 26,5 (34) 1LG 8,5-10,5 (14-17) Lg j/n 7 N 9 (14,5) 11,5 (17,5) 2LG 13-15,5 (17,5-21,5) Lg j/n 7 N 14,5 (20) 17,5 (23,5) 3LG 12,5-15,5 (18-22) Lg j/n 7 J 14,5 (20) 17,5 (23,5) 4LG 15-18,5 (19,5-24) Lg j/n 7 J 17,5 (23) 20,5 (26,5) 5LG 18,5-23 (24-29) Lg j/n 7 J 23 (28,5) 26,5 (32,5) 6LG 21-25,5 (25,5-31,5) Lg j/n 7 J 23 (28,5) 26,5 (32,5) 7LG 23-28,5 (27-33,5) Lg j/n 7 J 26 (30,5) 29,5 (34,5) 1ZGvis 5,5-7 (11-14,5 ) Zg 1 3 j/n 9 N 6,5 (12,5) 9 (15) 2ZGvis 10,5-12,5 (15-18) Zg 2 4 j/n 9 N 11,5 (16,5) 14 (19) 15

16 ZZP s GZ Zorg Tijd ZZP Grond- Slag PV VP BG-ind BG-gr j/n Omvang BGgr BH VB (j/n) Gem. omvang obv F/K Uitloop 3ZGvis 14,5-18 (19-23,5 ) Zg j/n 9 J 16 (21) 18,5 (24) 4ZGvis (26-31,5) Zg j/n 9 J 23 (30) 26,5 (34) 5ZGvis 22,5-27,5 (28,5-35 ) Zg j/n 9 J 26 (33) 29,5 (37) 1ZGaud 2ZGaud 3ZGaud 4ZGaud 11-13,5 (17,5-21,5) 26-31,5 (34-42 ) 31-37,5 (40,4-49,5) 18,5-23 (25-31) Zg 1 5 j/n 9 Zg j/n 9 Zg j/n 9 Zg 2 7 j/n 9 J 12,5 (19,5) J 29,5 (38,5) J 35 (47) J 21 (28) Tabel 3: gecomprimeerde vertaaltabel Gehandicaptenzorg op basis van de ZZP s gehandicaptenzorg (22) 33,5 (42,5) 39,5 (51,5) 24 (31) 16

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 #2010084698v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 12-12-2006 CVZ 1.0 Definitieve versie 04-04-2007

Nadere informatie

NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Zorgzwaartebekostiging bij ZZP s

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017

Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Gebruik van de tabel pgb-zzp 2017 Regelt u uw zorg helemaal met een pgb en maakt u geen gebruik van zorg in natura, dan is alleen het pgb-bedrag per jaar en week belangrijk. De toeslag huishoudelijke hulp

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013

Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Veelgestelde vragen zorgtoewijzing Versie 3.0, d.d. maart 2013 Volgnr. Vraag Antwoord Leveringsstatus Wachtlijst 1 Waar kan ik de actiedatum aanpassen en hoe zie ik de aanpassing terug? De actiedatum kan

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2014 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2014 Zorgverzekeraars Nederland December 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 VOORWOORD... 2 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Regionale marktanalyse Wlz

Regionale marktanalyse Wlz Regionale marktanalyse 2017-2018 Wlz Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Inleiding Voor u ligt de marktanalyse voor de zorgkantoorregio s Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Let op: Dit is de vastgestelde versie voor 2014. Pas als de wet- en regelgeving 2015 helder is (najaar 2014), zullen protocollen en voorschriften worden geactualiseerd en

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis

Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Bl-16-10222 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis Zorgverzekeraars Nederland 21 maart 2016 1 Uitkomsten enquête Toetsingskader Doelmatig en Verantwoorde Zorg Thuis In 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Let op: op dit document vindt versiebeheer plaats. Kijk voor de meest recente versie op www.zorgzwaartebekostiging.nl. In de onderstaande tabel

Nadere informatie

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis

Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis Bl-16-10236 Tekst voor de website Uitkomsten enquête toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis In 2015 is het toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg thuis ingevoerd. Het kader is een

Nadere informatie

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning NIEUWSBRIEF JUNI 2013 Zorgtoewijzing Thema: wachtlijstschoning De afgelopen periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat er door ons extra aandacht is besteed aan de wachtlijsten en de betrouwbaarheid hiervan.

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T

Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T Inhoud Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T...2 1. Definitie crisiszorg...2 1.1 Algemene definitie:...2 1.2 Grondslag:...2 2. Uitgangspunten crisiszorg in de VV&T...2 2.1 Scope...2 2.2

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant

Marktanalyse 2015. Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio West-Brabant 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ naar een uniforme uitvoering in 2013 C o n c e p t Versie 0.9 Zorgverzekeraars Nederland 2012-2013 Inhoud 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: oktober 2015 als gevolg van publicatie van het

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz Versie waarin wijzigingen t.o.v. 2014 staan vermeld Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland December 2014 Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Toelichting werkwijze rekenmodule bij combinatie Pgb en ZIN Belangrijke uitgangspunten:

Toelichting werkwijze rekenmodule bij combinatie Pgb en ZIN Belangrijke uitgangspunten: Toelichting werkwijze rekenmodule bij combinatie Pgb en ZIN Belangrijke uitgangspunten: Het basisbudget extramurale ruimte is het beschikbare budget zowel in ZIN als in Pgb. Beide leveringsvormen hebben

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave:

Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg. Inhoudsopgave: Tabellen toegankelijkheid Wet langdurige zorg Inhoudsopgave: 1. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen zonder overbruggingszorg (stand 01-11-2015)...2 2. Actief wachtenden, langer dan de treeknormen

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Haaglanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz

Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Voorschrift zorgtoewijzing Wlz Uniforme uitvoering in 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Zorgverzekeraars Nederland Update: februari 2015 als gevolg van voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz

Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Toekenningstabel 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor langdurig verblijf (een ZZP-indicatie ). Alle bedragen zijn jaarbedragen. Zorgprofielen

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ Nederland 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en peildatum...2

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ provincie Groningen 1 juli 2012 1 januari 2012 1 juli 2011 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bernisse 1 januari 2013 1 juli 2012 1 januari 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Hollandse eilanden 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 januari 2013 1 oktober 2012 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...3 1.1 Doel...3 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding Bijlage 1 Inleiding Algemeen In dit protocol wordt een nadere uitwerking gegeven van de procedures rondom het bemiddelen van de zorg door Zorgkantoor Friesland. In specifieke situaties, waarin het protocol

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg

Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg Marktanalyse 2015 Sector Gehandicaptenzorg Regio Zuid-Limburg 31-03-2015 Marktanalyse Sector Gehandicaptenzorg CZ zorgkantoren heeft een marktanalyse opgesteld voor de sector Gehandicaptenzorg (GZ). Het

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Bloemendaal 1 januari 2015 1 juli 2014 1 januari 2014 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders

CIZ. Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders CIZ Bepaling toegang tot de Wet langdurige zorg door CIZ Informatie voor zorgaanbieders Inhoudsopgave CIZ van AWBZ naar Wlz Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg van aanvraag tot besluit Langdurige zorg

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013

Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ. Naar een uniforme uitvoering in 2013 Voorschrift Zorgtoewijzing AWBZ Naar een uniforme uitvoering in 2013 Zorgverzekeraars Nederland Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 1 2 INLEIDING EN LEESWIJZER... 2 2.1 Inleiding... 2 2.2 Proces

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ zorgregio Zuid-Hollandse Eilanden 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

CIZ Basisrapportage AWBZ

CIZ Basisrapportage AWBZ CIZ Basisrapportage AWBZ gemeente Landsmeer 1 juli 2013 1 januari 2013 1 juli 2012 Inhoud 1. Introductie...2 1.1 Doel van de CIZ Basisrapportage AWBZ...2 1.2 Publicatiedatum, verschijningsfrequentie en

Nadere informatie

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Zorgkantoorregio Noordoost Brabant 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze is overeengekomen en wordt uitgevoerd door de verschillende

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015.

Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015. Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015. Betreffende uitvoering en inzet van de crisiszorg in de regio Midden IJssel. Zorgcategorieën: Verpleging, verzorging en Thuiszorg; Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014

Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ. Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 Focussessie Inkoop jeugd- AWBZ Sanne van Eerden (VWS) Transitiebureau Jeugd 13 juni 2014 201 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Programma (1) 10.45-11.30 uur: de doelgroep en zorgvormen; aanbieders aan het

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak.

Soort uitspraak: IgA = indicatiegeschil AWBZ Datum: 21 juni 2010 Uitgebracht aan: CIZ Zorgvorm: PV, BG, VB/ZZP. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Grondslagen bij ZZP Het betreft hier een geschil over meerdere grondslagen bij een verblijfsindicatie. Op grond van de beleidsregels kiest het CIZ een dominante grondslag op basis

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie