Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek iwlz. iwlz release 1.0. Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0"

Transcriptie

1 Handboek iwlz iwlz release 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Versie 1.0

2

3 Colofon Auteur Zorginstituut Nederland Afdeling Contactcentrum Zakelijk Beheerteam istandaarden Versie 1.0 Contactgegevens Hebt u vragen of opmerkingen over dit handboek? Wilt u een suggestie doen? We horen het graag. Zorginstituut Nederland Afdeling Contactcentrum Zakelijk Beheerteam istandaarden Bezoekadres Eekholt XH Diemen Postadres Postbus AH Diemen (020) Pagina 1 van 35

4 Pagina 2 van 35

5 Inhoud Colofon 1 DEEL I ALGEMENE INFORMATIE 5 1 Inleiding Wat is iwlz? Wat vindt u in dit handboek? 7 2 iwlz op hoofdlijnen iwlz-ketenpartijen en hun rol Specificaties van iwlz Het BEP-model Beheer en onderhoud 11 Waarom zijn standaarden belangrijk voor het berichtenverkeer? 11 3 Afspraken berichtenverkeer Inleiding Procesmatige afspraken rond het berichtenverkeer Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de keten Retourberichten Beveiliging Inhoudelijke afspraken rond het berichtenverkeer Juiste en volledige vulling van de berichten Controle cliëntgegevens Gebruik van tabellen in iwlz 17 DEEL II PROCESSEN 19 4 Beoordelen Inleiding Beschrijving beoordelen Inhoud indicatiebesluit De grondslag van het indicatiebesluit en het recht op zorg Geldigheidsduur indicatiebesluit Bezwaar maken tegen een indicatiebesluit 23 5 Toeleiden Inleiding Beschrijving toeleiden Situaties na zorgtoewijzing 26 6 Leveren en eigen bijdrage Inleiding Beschrijving leveren en eigen bijdrage Melden aanvang zorg Melden einde zorg Eigen bijdrage 30 Pagina 3 van 35

6 7 Bovenregionaal berichtenverkeer Inleiding Regionaal berichtenverkeer Bovenregionaal berichtenverkeer 33 Pagina 4 van 35

7 DEEL I ALGEMENE INFORMATIE Pagina 5 van 35

8

9 1 Inleiding 1.1 Wat is iwlz? Het kabinet wil per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) invoeren. De Wlz neemt de plaats in van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Om de gewijzigde informatievoorziening op te vangen, heeft Zorginstituut Nederland samen met alle ketenpartners gewerkt aan iwlz, de nieuwe tandaard die per 1 januari 2015 AZR vervangt. iwlz is een systematiek om cliënten in alle fasen van de Wlz-keten te volgen: van de indicatie via zorgtoewijzing en levering tot de vaststelling van de eigen bijdrage. Elke ketenpartij geeft via iwlz de informatie door die belangrijk is voor de volgende partij. Het informatieverkeer verloopt via elektronische berichten, en op basis van afspraken en landelijk vastgestelde standaarden: de Externe Integratiestandaarden (EI). De Wlz-ketenpartijen wisselen alle informatie in gestandaardiseerde vorm uit. Elke partij heeft een eigen taak in het proces: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert, het zorgkantoor wijst de zorg toe, de zorgaanbieder levert vervolgens die zorg en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt tot slot de eigen bijdrage vast. De basis voor iwlz werd gelegd in Als voorloper ging dat jaar AZR van start, de AWBZ-brede zorgregistratie. Het maakte deel uit van het project Modernisering AWBZ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van iwlz is onveranderd: een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iwlz een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Wlz-zorg. 1.2 Wat vindt u in dit handboek? In deel I geven we algemene informatie over de ketenpartijen, hun rol in het berichtenverkeer en de taken en verantwoordelijkheden van landelijke partijen. Deel II beschrijft globaal de processen in de keten en hoe iwlz daarin werkt. Technische en operationele bedrijfsregels vindt u in het BEP-model. De afbeeldingen in dit handboek ziet u ook terug in het model. Het handboek is bestemd voor iedereen die zich bezighoudt met de opzet en de uitvoering van het iwlz-berichtenverkeer. Het handboek gaat uit van de wet- en regelgeving in de Wlz en beschrijft hoe iwlz het primaire proces ondersteunt: beoordelen, toeleiden, en leveren en de eigen bijdrage. Pagina 7 van 35

10

11 2 iwlz op hoofdlijnen In dit hoofdstuk leest u meer over de rol van alle iwlz-ketenpartijen, de specificaties en waarom standaardisatie in het berichtenverkeer belangrijk is. Daarnaast komen de informatie- en berichtstromen binnen iwlz aan bod. 2.1 iwlz-ketenpartijen en hun rol De kern van iwlz is dat alle partijen die zijn belast met de uitvoering van de Wlz gegevens registreren en uitwisselen op basis van landelijk vastgestelde standaarden. Wat is de rol van elke partij, en hoe verhouden zij zich tot elkaar? Figuur 1 De iwlz-partijen Cliënt Iemand met behoefte aan Wlz-zorg meldt zich bij het indicatieorgaan in de regio waarin hij woont. We spreken van een cliënt op het moment dat hij of zij een indicatiestelling krijgt voor Wlz-zorg. Ministerie van VWS Het ministerie van VWS is strategisch beheerder van iwlz. Het ministerie regelt de financiering, stelt de gegevensuitwisseling volgens de standaarden verplicht en bewaakt het bestuurlijk draagvlak voor iwlz. Naast deze invulling van randvoorwaarden kan VWS besluiten nemen over de inhoud van en veranderingen in het iwlz-berichtenverkeer. Zorginstituut Nederland In overleg met het ministerie van VWS verzorgt Zorginstituut Nederland het tactisch beheer van de iwlz-standaard. Zo is het Zorginstituut onder andere verantwoordelijk voor het beheer van alle afspraken waarop de standaard is gebaseerd: het Handboek iwlz en het BEP-model. Samen bevatten ze het totaal aan informatie over iwlz. Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Mensen die Wlz-zorg nodig hebben, melden zich bij het CIZ in de regio waarin zij wonen. Het CIZ beoordeelt op basis van de zorgbehoefte of iemand in aanmerking komt voor Wlz-zorg, en controleert bij de Sociale Verzekeringsbank of hij of zij er recht op heeft. Zo ja, dan verstrekt het CIZ de cliënt een indicatiebesluit dat beschrijft op welke zorg de cliënt recht heeft. Pagina 9 van 35

12 Daarnaast gaat het CIZ na wat de voorkeuraanbieder is van de cliënt en welke leveringsvorm de voorkeur heeft: zorg in natura, persoonsgebonden budget of volledig pakket thuis. Voor de indicatie kan het CIZ andere organisaties of deskundigen inschakelen, maar het blijft eindverantwoordelijk voor het indicatiebesluit. Dat wordt als EI-bericht (IO31) naar het regionale zorgkantoor gestuurd. Dit is het zorgkantoor van de regio waar de cliënt op basis van zijn GBAadres toe behoort. Zorgaanbieder De zorgaanbieder levert de zorg en houdt daarbij rekening met de zorgtoewijzing en contractafspraken met het zorgkantoor. Aan het zorgkantoor meldt de zorgaanbieder de start en de beëindiging van de zorg, wijzigingen in de zorglevering en veranderingen in de leveringsstatus. Een speciale rol is weggelegd voor de dossierhouder, de voorkeuraanbieder van cliënten die een indicatie hebben voor verblijf. Als overbruggingszorg nodig is, moet de dossierhouder dat regelen. Hij is de schakel tussen de zorgaanbieder die de overbruggingszorg levert en het zorgkantoor. Als de dossierhouder geen passend zorgaanbod voor de cliënt kan vinden, mag hij deze taak terugleggen bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor blijft eindverantwoordelijk voor de zorgtoewijzing. Centraal Administratie Kantoor (CAK) Het CAK stelt voor cliënten de eigen bijdrage voor Wlz-zorg vast, en brengt deze in rekening. Om dit te kunnen doen, stuurt het zorgkantoor informatie naar het CAK over start en stop van de zorg voorlopig alleen voor intramurale zorg en start en stop van het pgb. Zorgaanbieders leveren de gegevens die nodig zijn om de eigen bijdrage voor extramurale zorg vast te stellen rechtstreeks aan bij het CAK. Zorgkantoor regionaal en bovenregionaal Zorgkantoren hebben elk een regio als werkgebied, in de eigen regio heeft het zorgkantoor de regie over de uitvoering van de Wlz. Voor de zorgtoewijzing maakt het zorgkantoor contractafspraken met zorgaanbieders en het ziet erop toe dat cliënten met een geldig indicatiebesluit op een efficiënte manier passende zorg geleverd krijgen. Het zorgkantoor kan met de zorgaanbieders afspreken hoe zij de zorgtoewijzing uitvoeren, maar blijft daar wel in alle gevallen eindverantwoordelijk voor. Zorgkantoren zijn informatieknooppunt in de regio en zorgen ze ervoor dat de keten goed functioneert. Elk zorgkantoor bewaakt de doorlooptijden van het berichtenverkeer en de kwaliteit van de informatie die de ketenpartners uitwisselen. Bovendien zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor de wachtlijstregistratie: ze verzamelen de leveringsstatussen en bewaken de actualiteit. In hoofdstuk 7 gaan we in op de bovenregionale situatie. 2.2 Specificaties van iwlz Onder specificaties verstaan we alle uitgangspunten, afspraken en technische regels van iwlz. De specificaties, die in nauwe samenwerking met alle ketenpartners tot stand komen, legt Zorginstituut Nederland vast in het BEP-model iwlz. Het Handboek iwlz vormt de toelichting op het operationele deel. Het beschrijft de werking van iwlz op hoofdlijnen, en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per ketenpartij en proces. Pagina 10 van 35

13 2.2.1 Het BEP-model BEP staat voor Bedrijfsregels, EI-standaarden en Processen. Het zijn de drie elementen van het model. Het uitgangspunt is dat de B, E en P onlosmakelijk verbonden zijn: ze versterken óf beperken elkaar. Het BEP-model vormt de basis van iwlz. Het bevat alle specificaties voor het iwlz-berichtenverkeer en daarmee de samenhang van de complete iwlz-systematiek. Via kunt u het BEP-model raadplegen. Doelgroepen Het BEP-model is voor iedereen die wil weten hoe iwlz precies werkt en zich ontwikkelt, zoals indicatiestellers van het CIZ, CAK-medewerkers, zorgtoewijzers, cliëntadministrateurs, systeembeheerders en softwareleveranciers. Het Handboek Wlz is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de opzet en de uitvoering van het berichtenverkeer. Het primaire proces iwlz is ontworpen vanuit de gedachte om cliënten zo snel mogelijk zorg te verlenen, op een efficiënte en transparante manier. Het primaire proces van beoordelen, toeleiden en zorg leveren, is de weg die een cliënt aflegt door de gehele keten. We geven het proces weer vanuit cliëntperspectief, in regionale situaties. Zie hoofdstuk 7 voor bovenregionale situaties. In deel II van dit handboek, over processen, vindt u per proces de uitwerking van aanleidingen die leiden tot veranderingen in het berichtenverkeer Beheer en onderhoud Het Beheerteam istandaarden van Zorginstituut Nederland onderhoudt en beheert de specificaties van iwlz. Al uw inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u aangeven bij het beheerteam, via of het contactformulier op Zorginstituut Nederland ziet opmerkingen en bevindingen van gebruikers als waardevolle informatie. Alle ketenpartijen die iwlz gebruiken, kunnen suggesties doen, die na beoordeling een plek kunnen krijgen in de specificaties. Na formele vaststelling door Zorginstituut Nederland worden de gewijzigde specificaties volgens de vastgestelde releaseplanning gepubliceerd op en opgenomen in het BEP-model. 2.3 Waarom zijn standaarden belangrijk voor het berichtenverkeer? Met iwlz leggen ketenpartijen informatie vast en wisselen ze gegevens uit op basis van landelijk vastgestelde standaarden. Het is in het belang van het bovenregionale berichtenverkeer en van de zorgaanbieders wenselijk dat vooral zorgkantoren zo veel mogelijk op dezelfde manier werken. Ketenpartijen wisselen in iwlz informatie uit via externe integratiestandaarden de EI-standaarden ofwel berichtstandaarden. Zo n standaard beschrijft gedetailleerd de opbouw en wijze waarop een bericht gevuld moet worden. Alle berichtstandaarden zijn opgenomen in het BEP-model. Omwille van de kwaliteit van de informatie is de naleving van de EI-standaarden verplicht. Binnen de landelijke afspraken zijn ketenpartijen vrij in de manier waarop ze hun bedrijfsprocessen inrichten en in hun softwarekeuze. Voordelen van standaardisatie Gelijke definities en taal zorgen in alle zorgkantoorregio s en in het bovenregionale Pagina 11 van 35

14 berichtenverkeer voor een soepele informatie-uitwisseling. Standaardisatie draagt bij aan transparantie en levert beleids- en sturingsinformatie voor de hele keten. Informatie wordt landelijk vergelijkbaar Aansturing vanuit klantperspectief Vermindering fouten tijdens het proces Verbetert kwaliteit van processen Vermindering administratieve lasten Hergebruik van gegevens Efficiëntie verhogen, kosten verlagen Verbetert planning, sturing en controle Informatie- en berichtstromen binnen iwlz Figuur 3 toont de berichtstromen tussen de ketenpartijen en de volgorde daarvan. De codes bij de pijlen verwijzen naar de EI-standaarden in het BEP-model. In de tabel wordt de inhoud en het doel van de berichten beschreven. Let op! Het schema gaat uit van regionaal berichtenverkeer tussen de partijen. iwlz kent ook bovenregionaal berichtenverkeer. Hierover leest u meer in hoofdstuk 7. Figuur 3 De berichtstromen tussen de iwlz-ketenpartijen. De nummering in rood geeft de volgorde aan waarin partijen de berichten versturen en ontvangen, en daarmee de manier waarop regionale cliënten zich door iwlz bewegen. Nummer EI-bericht Inhoud en doel 1A IO31 Het indicatiebesluitbericht, dat het CIZ naar het zorgkantoor stuurt. 1B IO32 Het zorgkantoor stuurt een retourbericht naar het CIZ. 2A AW33 Het zorgtoewijzingbericht, dat het zorgkantoor naar de zorgaanbieder stuurt. Pagina 12 van 35

15 Nummer EI-bericht Inhoud en doel 2B AW34 De zorgaanbieder stuurt een retourbericht naar het zorgkantoor. 3A AW35 Het bericht met de melding aanvang zorg, dat de zorgaanbieder naar het zorgkantoor stuurt om te laten weten dat de zorglevering begonnen is, en wat de leveringsstatus is. 3B AW36 Het zorgkantoor verstuurt een retourbericht naar de zorgaanbieder. 4A CA317 Het bericht met de melding aanvang zorg, dat het zorgkantoor naar het CAK stuurt om te informeren over het begin van de zorglevering en start pgb. 4B CA318 Het CAK stuurt een retourbericht naar het zorgkantoor. 5A AW39 Het mutatie-/eindezorgbericht, dat de zorgaanbieder stuurt naar het zorgkantoor om te informeren over een wijziging in de zorglevering of over beëindiging van de zorg en de leveringsstatus. 5B AW310 Het zorgkantoor stuurt een retourbericht naar de zorgaanbieder. 6A CA319 Het mutatie-/eindezorgbericht dat het zorgkantoor stuurt naar het CAK om te laten weten dat de zorg beëindigd is of dat een cliënt is overgeplaatst. Ook wordt stop pgb met dit bericht doorgegeven. 6B CA320 Het CAK stuurt een retourbericht naar het zorgkantoor. 7 Wachtlijstinformatie De zorgkantoren leveren gegevens waaruit Zorginstituut Nederland landelijke wachtlijstinformatie samenstelt. De wachtlijstinformatie kunt u inzien op Pagina 13 van 35

16

17 3 Afspraken berichtenverkeer 3.1 Inleiding Bij de opzet van AZR heeft Zorginstituut Nederland met de ketenpartijen algemene afspraken gemaakt, die nog steeds een belangrijk fundament zijn onder de iwlzsystematiek. Ook de aanvullende afspraken uit de looptijd van AZR gelden nu in iwlz nog steeds in iwlz. In dit hoofdstuk gaan we in op die afspraken. 3.2 Procesmatige afspraken rond het berichtenverkeer Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de keten Een van de belangrijkste uitgangspunten in het iwlz-berichtenverkeer is dat elke ketenpartij verantwoordelijk is voor het beheer en de kwaliteit van de eigen gegevens rondom een cliënt. Het CIZ moet de cliënt- en indicatiebesluitgegevens vastleggen en is verantwoordelijk voor de inhoud van het indicatiebesluitbericht. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het onderhoud van de cliënt-, zorgtoewijzing- en wachtlijstgegevens. Het zorgkantoor bewaakt de kwaliteit van het toewijsgedeelte van het zorgtoewijzingbericht. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de cliëntgegevens en moet alle gegevens onderhouden over de zorgaanvang, wijzigingen in de zorglevering en het einde van de zorg. De kwaliteit moet blijken uit het bericht met de melding aanvang zorg en het mutatie- /eindezorgbericht Retourberichten Binnen iwlz zijn de ketenpartijen verplicht om een ontvangen EI-bericht met het bijbehorende retourbericht te beantwoorden. Het doel van een retourbericht is enerzijds de goede ontvangst van het heenbericht bevestigen, anderzijds informeert de ontvangende ketenpartij met het retourbericht de zender van het heenbericht over de technische en inhoudelijke kwaliteit. Dit laatste is alleen van toepassing als er sprake is van afkeuring van een bericht. Een ketenpartij die een EI-bericht ontvangt, beantwoordt dat bericht altijd binnen de geldende termijn met het bijbehorende retourbericht. De verzender van een heenbericht mag voor een cliënt al een nieuw EI-bericht sturen als het retourbericht op het vorige bericht van die cliënt nog niet ontvangen is. Nadat een ketenpartij een retourbericht heeft ontvangen dat fouten op een heenbericht bevat, levert deze ketenpartij in het nieuwe, gecorrigeerde EIbericht alleen die cliënten opnieuw aan bij wie een of meer fouten zijn geconstateerd. Goedgekeurde cliënten worden dus niet opnieuw aangeleverd Beveiliging Alle iwlz-ketenpartijen onderhouden een eigen registratiesysteem waarvoor zij beveiligingsmaatregelen moeten treffen. De maatregelen richten zich op de mensen die ermee werken, op de gegevens die de partijen daarin opslaan databases en op de apparatuur waarop het systeem draait. Alle partijen moeten zich houden aan de actuele wettelijke regels en bepalingen die gelden voor gegevensopslag, - verwerking en -uitwisseling. De wet onderscheidt beveiligingseisen die zich richten op: beschikbaarheid van het systeem; Pagina 15 van 35

18 betrouwbaarheid van het systeem; vertrouwelijkheid. Privacy In iwlz leggen ketenpartijen persoonsgebonden informatie vast en geven deze door in de keten. Voor een deel zijn dit zeer privacygevoelige gegevens, bijvoorbeeld de medische gegevens van een cliënt. Elke ketenpartij moet bijzondere aandacht besteden aan de regelgeving op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ketenpartijen mogen niet méér privacygevoelige informatie uitwisselen dan strikt noodzakelijk is. Het CIZ is de enige ketenpartij die commentaar in de vorm van vrije tekst mag opnemen in berichten, uiteraard alleen volgens de regelgeving. Het zorgkantoor moet dit commentaar ongewijzigd doorsturen naar de zorgaanbieder. 3.3 Inhoudelijke afspraken rond het berichtenverkeer Juiste en volledige vulling van de berichten Elke iwlz-ketenpartij is verantwoordelijk voor een juiste en volledige vulling van de berichten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2007 de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders (AO/IC) uitgegeven. Daarin staan de regels waaraan de administratieve organisatie en interne controle van de zorgaanbieders moet voldoen. Elke ketenpartij heeft de verantwoordelijkheid om de organisatie rond het iwlzregistratiesysteem te onderhouden. Daaronder vallen: de documentatie die bij het iwlz-registratiesysteem hoort; controlemaatregelen die waarborgen dat berichten inhoudelijk en technisch correct worden verstuurd, ontvangen en opgeslagen; certificering van de software en bedrijfsprocessen Controle cliëntgegevens Cliëntgegevens moeten kloppen. Ketenpartijen die ze vastleggen en doorgeven moeten de gegevens verifiëren bij de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Het gaat dan om vragen als: leeft de cliënt nog, woont de cliënt op het opgegeven adres en is de naam juist gespeld? Rond de NAW-gegevens van de cliënt zijn de GBA-gegevens leidend. De Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) regelt het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de zorg door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen. Het doel van de Wbsn-z is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door betrouwbare gegevensuitwisseling. Ketenpartijen moeten het BSN opnemen in de administratie en gebruiken bij de onderlinge uitwisseling van gegevens. Daarbij moeten partijen voldoen aan alle regels uit de Wbsn-z. Wanneer het CIZ in een indicatiebesluitbericht het BSN van een cliënt invult, betekent dit dat het CIZ het nummer heeft gecontroleerd. In iwlz is het niet meer toegestaan om een onbekend BSN (9x9) in het indicatiebesluit op te nemen. Als de privacy van de cliënt uit veiligheidsoverwegingen gewaarborgd moet worden, geeft het CIZ dit met de aanduiding geheime cliënt in het indicatiebesluitbericht aan, al dan niet gecombineerd met een postadres. Ontvangende partijen weten dan dat zij uiterst zorgvuldig met de cliëntgegevens moeten omgaan en moeten voorkomen dat de cliënt traceerbaar is, bijvoorbeeld bij verblijf in een Blijf-van-mijn lijfhuis. Pagina 16 van 35

19 3.3.3 Gebruik van tabellen in iwlz Bij de ontwikkeling van een nieuw EI-bericht bepaalt Zorginstituut Nederland voor elk veld wat voor soort gegeven het is en op welke manier ketenpartijen het veld moeten vullen: is het een tekstveld, een datumveld of gaat het om een veld dat op basis van een codelijst gebruikt moet worden? In het laatste geval is in het BEPmodel bij het veld een verwijzing opgenomen naar de codelijst en staat vermeld welke operationele en technische regels van toepassing zijn. Zorginstituut Nederland stelt de inhoud van de iwlz-berichten vast, en daarmee ook de inhoud van de codelijsten. De inhoud van de meeste tabellen is stabiel en verandert in principe niet tijdens de looptijd van een iwlz-release. Uitzonderingen zijn de huisartsentabel, de iwlz-agbcodelijst en de iwlz-regiotabel. Actuele informatie over deze muterende tabellen vindt u op Pagina 17 van 35

20

21 DEEL II PROCESSEN Pagina 19 van 35

22

23 4 Beoordelen 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het proces beoordelen. De informatie in dit hoofdstuk is vooral van belang voor het CIZ, de organisatie die de indicatie stelt, en de zorgkantoren, die ontvangers van de indicatie zijn. Beoordelen begint wanneer een cliënt zich met een zorgvraag meldt bij het indicatieorgaan. Het eindigt op het moment dat het zorgkantoor het indicatiebesluit geaccepteerd heeft. De berichten die in dit proces worden uitgewisseld, zijn het indicatiebesluitbericht (IO31) en het bijbehorende retourbericht (IO32). Figuur 4 Uit het BEP-model: het proces beoordelen in schema 4.2 Beschrijving beoordelen De keten van processen in de Wlz start op het moment dat een cliënt bij het CIZ een aanvraag doet voor een indicatie voor Wlz-zorg. Voor bestaande cliënten kan het ook gaan om een aanvraag voor een herindicatie. Dat is iets wat de zorgaanbieder vaak namens de cliënt doet. Bij het proces zijn twee partijen betrokken, het CIZ dat de indicatie stelt en het zorgkantoor dat de indicatie ontvangt. Nadat een cliënt heeft aangegeven zorg nodig te hebben, bepaalt het CIZ op welke en op hoeveel zorg de klant recht heeft. Dit wordt vastgelegd in het indicatiebesluit. Het CIZ stuurt het indicatiebesluitbericht (IO31) via iwlz naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor bevestigt de ontvangst van het indicatiebesluitbericht door een retourbericht (IO32) te sturen naar het CIZ. Het zorgkantoor weet nu waar de cliënt recht op heeft volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Het zorgkantoor is vervolgens Pagina 21 van 35

24 verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing aan een of meer zorgaanbieders, die de zorg moeten gaan leveren. Als er bij een verzoek voor herindicatie een negatief besluit wordt genomen, wordt dit als indicatiebesluit voor één dag in de keten gecommuniceerd, zodat de zorgtoewijzingen ingetrokken kunnen worden, en de cliënt niet meer als wachtend op zorg wordt beschouwd. Het negatieve indicatiebesluit bevat geen zorgeenheden. 4.3 Inhoud indicatiebesluit Een indicatiebesluit bestaat uit aanspraakgegevens en aanvullende gegevens. Aanspraakgegevens Aanspraakgegevens beschrijven de grondslag, de soort, hoeveelheid en duur van de benodigde zorg. De grondslag is de voorwaarde waaraan de cliënt het recht op zorg ontleent. Zonder grondslag heeft de cliënt geen recht op Wlz-zorg. De aard van de zorg, ofwel het soort zorg, wordt door het CIZ vastgelegd in functies voor extramurale zorg. De aard wordt door het CIZ vastgelegd in zorgzwaartepakketten voor intramurale zorg. De hoeveelheid zorg wordt door het CIZ vastgelegd in klassen. In de Wlz zijn de meeste indicaties levenslang geldig. Ze hebben geen einddatum. Is er toch sprake van een bepaalde duur, dan legt het CIZ die vast in een geldigheidsperiode voor het hele indicatiebesluit. Daarnaast geeft het CIZ ook voor elke afzonderlijke, geïndiceerde zorgeenheid (functie/zorgzwaartepakket) een geldigheidsduur af. De cliënt heeft recht op de geïndiceerde zorgeenheid in de geïndiceerde klasse in de periode dat deze zorgeenheid geldig is. Verder kan er een opslag (additionele zorg) geïndiceerd worden of een indicatie voor vervoer afgegeven worden (op voorwaarde dat dit medisch noodzakelijk is). Wanneer er iets wijzigt in de situatie van de cliënt dat van invloed kan zijn op de aard, de hoeveelheid of de duur van de geïndiceerde zorg, dan moet de cliënt een nieuwe indicatie aanvragen bij het CIZ. Aanvullende gegevens Nadat het formele indicatiebesluit is genomen, verzamelt het CIZ aanvullende gegevens in het indicatiebesluit. De gegevens gaan over de leveringsvoorwaarde en de leveringsvorm van de zorg. De leveringsvorm is een keuze tussen: leveringsvoorwaarde;; leveringsvorm (zorg in natura, persoonsgebonden budget of volledig pakket thuis); voorkeuraanbieder; relatiegegevens. Het is de taak van het CIZ om de voorkeuraanbieder met klem bij de cliënt op te vragen. De aanvullende gegevens ondersteunen het proces van zorgtoewijzing en -levering. Het zorgkantoor kan, in overleg met cliënt en zorgaanbieder, de informatie later in het proces nog wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van het zorgkantoor om hier invulling aan te geven het CIZ speelt daarin geen rol. Als alleen aanvullende gegevens wijzigen, leidt dat niet tot een nieuw indicatiebesluit. Daar staat tegenover Pagina 22 van 35

25 dat veranderingen in aanspraakgegevens wél altijd een nieuw indicatiebesluit tot gevolg hebben. 4.4 De grondslag van het indicatiebesluit en het recht op zorg Grondslag Het CIZ bepaalt aan de hand van de grondslag of een cliënt recht heeft op zorg volgens de Wlz, en geeft hiervoor een indicatiebesluit af. De definitie van grondslag luidt volgens de Beleidsregels indicatiestelling Wlz : een aandoening, beperking of handicap als gevolg waarvan de verzekerde op een of meer vormen van zorg kan zijn aangewezen. In de tabel staan de zes typen grondslagen. Afkorting SOM PG PSY LG VG ZG Omschrijving Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening of beperking Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap Een cliënt heeft recht op Wlz-zorg als minimaal één grondslag op hem van toepassing is. Is er sprake van meer dan een grondslag, dan bepaalt het CIZ wat de dominante grondslag en vermeldt die als eerste grondslag in het dossier. Wettelijke basis Het Besluit Zorgaanspraken Wlz beschrijft de aanspraken op de Wlz. Het gaat dan om de aard, inhoud en omvang ofwel hoeveelheid van de zorg. Binnen iwlz worden de aard en de hoeveelheid van de zorg uitgedrukt in zorgeenheden (functies/zorgzwaartepakketten) en klassen. Per zorgeenheid wordt een geldigheidsduur aangegeven. 4.5 Geldigheidsduur indicatiebesluit Wlz-indicaties zijn levenslang geldig. De mogelijkheid van herindicatie en negatieve indicatiebesluiten blijft bestaan, maar komt minder vaak voor dan in de AWBZ. 4.6 Bezwaar maken tegen een indicatiebesluit Het indicatiebesluit is een beschikking waarbij de gebruikelijke beroep- en bezwaarprocedures gelden. Cliënten of belanghebbenden die het oneens zijn met het indicatiebesluit, kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit een schriftelijk bezwaar indienen bij het CIZ. Pagina 23 van 35

26

27 5 Toeleiden 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het proces toeleiden. De informatie in dit hoofdstuk is vooral van belang voor zorgkantoren die de zorg toewijzen en zorgaanbieders, die de toewijzing ontvangen en zorg moeten gaan leveren. Het proces gaat van start op het moment dat het zorgkantoor het indicatiebesluit geaccepteerd heeft. Toeleiden eindigt op het moment dat de cliënt de door hem gewenste zorg ontvangt. Echter, zolang de cliënt een geldig indicatiebesluit heeft, kan hij een beroep doen op het zorgkantoor en start het proces opnieuw. De berichten die tijdens dit proces worden uitgewisseld zijn het zorgtoewijzingbericht (AW33) en het bijbehorende retourbericht (AW34). Figuur 5 Uit het BEP-model: het proces toeleiden in schema 5.2 Beschrijving toeleiden In het zorgtoewijzingsproces communiceren zorgkantoor en een of meer zorgaanbieders met elkaar. Het zorgkantoor maakt altijd een nieuw zorgtoewijzingbericht nadat het een nieuw indicatiebesluit heeft ontvangen van het CIZ. De cliënt kan, naast zijn voorkeur voor een leveringsvorm, per zorgeenheid functie of zorgzwaartepakket (ZZP) een voorkeuraanbieder opgeven. Wanneer de cliënt dit op het moment van indiceren nog niet bij het indicatieorgaan heeft aangegeven, dan neemt het zorgkantoor contact op met de cliënt om de voorkeuraanbieder te bepalen. Het zorgkantoor stuurt op basis van het indicatiebesluit een zorgtoewijzingbericht naar de aanbieder. Als de cliënt de zorgeenheden door diverse aanbieders wil laten leveren, dan worden naar elk van hen zorgtoewijzingberichten verstuurd. In het geval van een ZZP kan slechts één Pagina 25 van 35

28 aanbieder de zorg leveren, behalve als er dagbesteding is geïndiceerd. Hier kan een andere aanbieder voor aangewezen worden. De aanbieder stuurt na ontvangst een retourbericht naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk dat de cliënt binnen aanvaardbare wachttijden zorg ontvangt en houdt in de gaten wanneer de zorg aanvangt. Het zorgkantoor stuurt het eerste zorgtoewijzingbericht op basis van een nieuw indicatiebesluit naar alle zorgaanbieders die bij de zorgtoewijzing betrokken zijn. Op die manier informeert het zorgkantoor op grond van dezelfde indicatie álle betrokken zorgaanbieders over de zorg die andere zorgaanbieders gaan leveren aan de cliënt. Als later voor hetzelfde indicatiebesluit wijzigingen in de zorgtoewijzing plaatsvinden, dan meldt het zorgkantoor dit alleen aan de zorgaanbieders voor wie de wijziging geldt. Het zorgkantoor informeert geen zorgaanbieders bij wie de toegewezen zorgeenheden ongewijzigd blijven. De zorgaanbieders voor wie wijzigingen gelden, ontvangen alle, actuele, eerder toegewezen zorgeenheden opnieuw, waarbij het zorgkantoor de wijzigingen per zorgeenheid aangeeft. 5.3 Situaties na zorgtoewijzing Zodra de zorgaanbieder, na de ontvangst van een zorgtoewijzing, begint met de levering van de toegewezen zorg, dan meldt hij dit aan het zorgkantoor. Als de zorg niet, onvolledig, of niet op tijd gestart wordt of kan worden, dan laat de aanbieder dit ook aan het zorgkantoor weten. Met het oog op de wachtlijsten geeft hij in alle gevallen de leveringsstatus door. Is er sprake van een indicatie voor verblijf, dan is de dossierhouder verantwoordelijk voor tijdige inzet van noodzakelijke en passende zorg. De dossierhouder is de zorgaanbieder die de eerste voorkeur geniet van de cliënt. Overbruggingszorg Kan een cliënt met een verblijfsindicatie niet of nog niet in zorg genomen worden bij de dossierhouder, dan zorgt hij voor overbruggingszorg, eventueel door een andere zorgaanbieder te leveren. De dossierhouder vraagt, na overleg met de cliënt en de aanbieder die de overbruggingszorg moet gaan leveren, bij het zorgkantoor een aangepaste zorgtoewijzing voor de overbruggingszorg aan. Het is de taak van het zorgkantoor om de aanvraag te beoordelen en de benodigde zorg toe te wijzen. De dossierhouder houdt contact met de cliënt. Transferzorg Als de cliënt, vanwege een wachtlijst bij de dossierhouder, ervoor kiest om de geïndiceerde zorg tijdelijk volledig van een andere zorgaanbieder te ontvangen, dan spreken we van transferzorg. Ook dan vraagt de zorgaanbieder, na overleg met de cliënt en de aanbieder die de transferzorg moet gaan leveren, een aangepaste zorgtoewijzing aan bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag en wijst de zorg toe. De dossierhouder houdt contact met de cliënt. Alternatieve zorg Als de cliënt andere zorg dan geïndiceerd wenst te ontvangen, maar wel passend binnen de indicatie, is sprake van alternatieve zorg. Ook deze zorg wordt voor cliënten met een verblijfsindicatie door de dossierhouder aangevraagd en beoordeeld en toegewezen door het zorgkantoor. Overdragen zorgtoewijzing Alleen als de zorg nog niet gestart is, de cliënt hiermee instemt en aan de van toepassing zijnde regels voldaan wordt, bestaat de mogelijkheid om de gehele zorgtoewijzing over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Pagina 26 van 35

29 Cliënt ziet af van de geïndiceerde zorg De cliënt heeft het recht om de toegewezen zorg niet te accepteren, ook wanneer deze volledig overeenkomt met het indicatiebesluit. Als dit herhaaldelijk voorkomt, dan kan het zorgkantoor ervoor kiezen om, in overleg met de cliënt, geen actie te ondernemen. Het formele recht op Wlz-zorg blijft bestaan. Wanneer de cliënt geen gebruik meer wil maken van zijn nog openstaande zorgtoewijzingen, trekt het zorgkantoor ze in. Een cliënt kan ook aan een zorgaanbieder laten weten dat hij geen zorg meer wil ontvangen. De zorgaanbieder stelt het zorgkantoor daarvan op de hoogte met een mutatie-/eindezorgbericht. Pagina 27 van 35

30

31 6 Leveren en eigen bijdrage 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het proces leveren en eigen bijdrage. De informatie in dit hoofdstuk is vooral van belang voor zorgaanbieders die de zorg leveren zorgkantoren, die hierover afspraken hebben gemaakt met zorgaanbieders, en het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage, legt deze op en draagt zorg voor de inning van het bedrag. Het proces begint op het moment dat het zorgkantoor aanvangt met de zorglevering aan de cliënt. Het proces eindigt op het moment dat de zorglevering aan de cliënt ophoudt en het opleggen van de eigen bijdrage voor intramurale zorg is gestopt. De berichten die tijdens dit proces worden uitgewisseld tussen de zorgaanbieder en het zorgkantoor zijn het bericht met de melding aanvang zorg (AW35), het mutatie-/eindezorgbericht (AW39) en de bijbehorende retourberichten, respectievelijk het AW36- en het AW310-bericht. De berichten die tijdens dit proces worden uitgewisseld tussen het zorgkantoor en het CAK zijn het bericht met de melding aanvang zorg ZK-CAK (CA317), het mutatie-/einde zorgbericht ZK-CAK (CA319) en de bijbehorende retourberichten, respectievelijk het CA318- en het CA320-bericht. Figuur 6 Uit het BEP-model: het proces leveren en eigen bijdrage in schema Pagina 29 van 35

32 6.2 Beschrijving leveren en eigen bijdrage Wanneer een zorgaanbieder de toegewezen zorg, of een deel hiervan, gaat leveren, meldt hij dit aan het zorgkantoor met een melding aanvang zorg (MAZ). In dit bericht geeft de zorgaanbieder aan welke zorg hij levert en in welke omvang, wat de leveringsvorm is en vanaf wanneer de zorg van start is gegaan. Het is van belang dat de zorgaanbieder deze informatie juist, volledig en tijdig verstuurt aan het zorgkantoor omdat het zorgkantoor op basis van deze gegevens een melding doet aan het CAK. Het CAK start met deze informatie het proces dat leidt tot de vaststelling van de eigen bijdrage voor intramurale zorg. Wanneer het zorgkantoor toegewezen zorg voortijdig wil intrekken of wijzigen, stuurt het zorgkantoor een nieuw zorgtoewijzingbericht naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder leidt hieruit af welke zorgeenheden hij niet of niet meer hoeft te leveren, en welke wel. Als bevestiging van de beëindiging van de zorg stuurt hij een bericht naar het zorgkantoor. Wordt de geleverde zorg op initiatief van de cliënt of zorgaanbieder gewijzigd of beëindigd, dan meldt de zorgaanbieder dit met een melding mutatie/einde zorg (MUT) aan het zorgkantoor. Indien er sprake is van een overplaatsing of melding einde zorg, stuurt het zorgkantoor een bericht naar het CAK, tenzij er sprake is van overlijden. Dit verneemt het CAK vanuit de GBA. 6.3 Melden aanvang zorg Zodra de zorgaanbieder met de zorglevering is begonnen, meldt hij dat aan het zorgkantoor. Een zorgaanbieder mag alleen een melding aanvang zorg sturen voor zorg die het zorgkantoor aan hem heeft toegewezen: de omvang van de geleverde zorg mag niet meer bedragen dan de toegewezen omvang. Met het oog op de wachtlijsten geeft hij in het bericht met de melding aanvang zorg per zorgeenheid de leveringsstatus door. Sleuteldatum Als een cliënt met een verblijfsindicatie voorafgaand aan de opname de sleutel van zijn toekomstige kamer ontvangt om deze in te richten, is er sprake van een sleuteldatum. De sleuteldatum, de datum waarop de eigen bijdrage start, staat in dezelfde melding aanvang zorg over de start van de zorglevering. 6.4 Melden einde zorg Zodra de zorgaanbieder de levering van een zorgeenheid aan een cliënt beëindigt, meldt hij dit aan het zorgkantoor. Een zorgaanbieder mag alleen een melding einde zorg sturen voor zorg waarvan hij de aanvang heeft gemeld. In het mutatie- /eindezorgbericht geeft hij per zorgeenheid de reden van beëindiging aan. Met het oog op de wachtlijsten geeft hij per zorgeenheid de leveringsstatus door. De combinatie van de reden van mutatie en leveringsstatus geeft aan of de zorgtoewijzing wel of niet gesloten moet worden. Het zorgkantoor en de zorgaanbieder verwerken dit in hun administratie. Dit leidt niet tot berichtenverkeer. 6.5 Eigen bijdrage Om de eigen bijdrage vast te kunnen stellen, moet het CAK weten welke zorg de cliënt geleverd krijgt. Voor de eigen bijdrage voor zorg met verblijf maakt het CAK gebruik van de gegevens uit de meldingen aanvang zorg en einde zorg van de zorgaanbieder. Het zorgkantoor stuurt de gegevens, na ontvangst van de Pagina 30 van 35

33 zorgaanbieder, door naar het CAK. Zo kan het CAK de juiste eigen bijdrage vaststellen en in rekening te brengen bij de cliënt. Zorgkantoren sturen alleen berichten door naar het CAK van zorgaanbieders met wie zij een contractrelatie hebben. Op het moment dat een cliënt in zorg genomen is, stuurt het zorgkantoor een melding aanvang zorg ZK-CAK naar het CAK. In het bericht staat welke zorg de zorgaanbieder levert, in welke omvang en wanneer de zorg van start gegaan is. Wordt de cliënt overgeplaatst, of wordt de zorglevering beëindigd, dan stuurt de zorgaanbieder een mutatie-/einde zorgbericht naar het zorgkantoor. Het zorgkantoor verstuurt dit bericht naar het CAK. Zo kan het CAK de eigen bijdrage van de cliënt op de juiste manier herzien of stopzetten. Pagina 31 van 35

34

35 7 Bovenregionaal berichtenverkeer 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de uitwisseling van bovenregionale berichten. De informatie over dit proces is vooral van belang voor de zorgkantoren. Zij zijn verzender en ontvanger van bovenregionale berichten. Om het proces duidelijk te maken, geven we eerst een toelichting op het regionale berichtenverkeer. Daarna gaan we in op de bovenregionale variant. 7.2 Regionaal berichtenverkeer Elk zorgkantoor heeft een eigen regio als werkgebied. In die regio voert het zorgkantoor de regie over de uitvoering van de Wlz. Een belangrijke taak is de zorgtoewijzing. Daartoe maakt het zorgkantoor contractafspraken met zorgaanbieders, en het ziet erop toe dat een cliënt met een geldig indicatiebesluit op een efficiënte manier passende zorg geleverd krijgt. Het zorgkantoor kan met de zorgaanbieders afspreken hoe zij de zorgtoewijzing uitvoeren, maar blijft daar wel in alle gevallen eindverantwoordelijk voor. Verder is het zorgkantoor het informatieknooppunt in de regio. Het regelt dat de keten goed functioneert. Het bewaakt de doorlooptijden van het berichtenverkeer en de kwaliteit van de informatie die de ketenpartners uitwisselen. Ten slotte stelt het zorgkantoor met behulp van iwlz de regionale wachtlijst samen en levert periodiek gegevens aan voor de landelijke wachtlijstrapportage. 7.3 Bovenregionaal berichtenverkeer Wil een cliënt zorg ontvangen van een zorgaanbieder die een contract heeft met een ander zorgkantoor dan het zorgkantoor in de regio waar de cliënt woont, dan is er sprake van een bovenregionale zorgvraag. De betrokken zorgkantoren wisselen in zo n geval via iwlz de informatie uit die nodig is om de wens te ondersteunen. Daarbij fungeert het bovenregionale zorgkantoor uitsluitend als routering tussen het regionale zorgkantoor en de zorgaanbieder. Het regionale zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorgtoewijzing en voor de intrekking van de zorgtoewijzing van de cliënt. Het bovenregionale zorgkantoor stuurt de zorgtoewijzing ongewijzigd door naar de zorgaanbieder: de voorkeuraanbieder van de cliënt. Het schema geeft een totaaloverzicht van de berichtstromen in het bovenregionale berichtenverkeer. De tabel beschrijft, op volgorde, de berichten en het doel waarvoor de ketenpartijen ze inzetten. Bovenregionale berichten zijn herkenbaar aan de aanduiding ZK in de naam van het bericht. Het zorgtoewijzingbericht (AW33), het bericht met de melding aanvang zorg (AW35) en het mutatie- /eindezorgbericht (AW39) zijn de berichten waarvan een bovenregionale variant bestaat. Pagina 33 van 35

36 Figuur 7 De bovenregionale berichtstromen tussen de iwlz-ketenpartijen. De nummering in rood geeft de volgorde aan waarin partijen de berichten versturen en ontvangen, en daarmee de manier waarop bovenregionale cliënten zich door iwlz bewegen. Nummer EI-bericht Inhoud en doel 1A IO31 Het indicatiebesluitbericht, dat het CIZ naar het zorgkantoor stuurt. 1B IO32 Het zorgkantoor stuurt een retourbericht naar het CIZ. 2A ZK33 Het zorgtoewijzingbericht bovenregionaal, dat zorgkantoor A verstuurt om zorgkantoor B te informeren over de toewijzing van de zorg. Zorgkantoor B is het bovenregionale zorgkantoor. 2B ZK34 Zorgkantoor B stuurt een retourbericht naar zorgkantoor A. 3A AW33 Het zorgtoewijzingbericht, dat het zorgkantoor naar de zorgaanbieder stuurt. 3B AW34 De zorgaanbieder stuurt een retourbericht naar het zorgkantoor. 4A AW35 Het bericht met de melding aanvang zorg, dat de zorgaanbieder naar het zorgkantoor stuurt om te laten weten dat de zorglevering begonnen is, en wat de leveringsstatus is. 4B AW36 Het zorgkantoor stuurt een retourbericht naar de zorgaanbieder. 5A ZK35 Het bovenregionale bericht met de melding aanvang zorg, dat zorgkantoor B naar zorgkantoor A stuurt om te informeren over de aanvang van de zorg en de leveringsstatus. 5B ZK36 Zorgkantoor A stuurt een retourbericht naar zorgkantoor B. 6A CA317 Het bericht met de melding aanvang zorg ZK-CAK, dat zorgkantoor B verstuurt om het CAK te informeren over de aanvang van de zorg. 6B CA318 Het CAK stuurt een retourbericht naar het zorgkantoor. 7A AW39 Het mutatie-/eindezorgbericht, dat de zorgaanbieder stuurt naar het zorgkantoor om te informeren over uitstel of afstel van de zorglevering, een wijziging in de zorglevering of over beëindiging van de zorg en de leveringsstatus. 7B AW310 Het zorgkantoor stuurt een retourbericht naar de zorgaanbieder. Pagina 34 van 35

37 Nummer EI-bericht Inhoud en doel 8A ZK39 Het bovenregionale mutatie-/ eindezorgbericht dat zorgkantoor B naar zorgkantoor A stuurt om te informeren over uitstel of afstel van de zorglevering, een wijziging in de zorglevering of beëindiging van de zorg en de leveringsstatus. 8B ZK310 Zorgkantoor A stuurt hierop een retourbericht naar zorgkantoor B. 9A CA319 Het mutatie-/eindezorgbericht ZK-CAK, dat zorgkantoor B stuurt naar het CAK om te laten weten dat de zorg beëindigd is of dat een cliënt is overgeplaatst. 9B CA320 Het CAK verstuurt een retourbericht naar het zorgkantoor. 10 Wachtlijstinformatie Zorgkantoor A levert gegevens waaruit Zorginstituut Nederland landelijke wachtlijstinformatie samenstelt. Hiervan wordt geen retourbericht gestuurd. De wachtlijstinformatie kunt u inzien op Het proces begint op het moment dat het regionale zorgkantoor het indicatiebesluit voor een bovenregionale cliënt geaccepteerd heeft. Het eerste bericht dat bovenregionaal verstuurd wordt, is het bovenregionale zorgtoewijzingbericht. Figuur 8 Uit het BEP-model: het proces bovenregionaal berichtenverkeer in schema Pagina 35 van 35

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1

Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 1 2 Handboek Zorgregistratie AWBZ, AZR 3.0, uitgave 10 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0

Inleiding. Wijzigingsoverzicht AZR 2.2 AZR 3.0 Inleiding In juni 2009 heeft het Ministerie van VWS de regie voor het ontwikkelen van de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) versie 3.0 overgedragen aan het College voor zorgverzekeringen. Dit wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9

BEP-model Wlz AZR 3.2 versie 1.2 vs i-wlz 1.0 versie 0.9 Algemeen In het BEP-model Wlz vindt u de concept specificaties van de i-wlz-standaard versie 1.0 zoals deze binnen de Wlz gebruikt gaat worden. Deze standaard is gebaseerd op de specificaties van AZR 3.2.

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen.

Een COMMENTAARRECORD mag slechts bij een aantal records voorkomen. Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) ondersteunt het indiceren, toewijzen en leveren van

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW35 (Aanvang zorg) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Wlz-zorg. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 FUNCTIERECORD (geleverd)

Nadere informatie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie

College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie AWBZ (AZR release 2.2) Uitgave 7 In deze nieuwe

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking.

12 De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg. De eigen bijdrage is gebaseerd op de geleverde Wlz-zorg of de afgegeven beschikking. Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt geleverd Bedrijfsregel

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016

Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 12 oktober 2016 Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio s DSW Zorgkantoor 1 / 18 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Achtergrond 5 2.1

Nadere informatie

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017

Referentiegroep iwlz. 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 14 maart 2017 Referentiegroep iwlz 3 Opening Door Hans Oosterkamp 4 Agenda Korte mededelingen Kleine (technische) aanpassingen Wijzigingen zonder impact iwlz Presentatie nieuwe Informatiemodellen

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ

Handboek Zorgregistratie AWBZ Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 3.0 uitgave 9 april 2010 Colofon Documentgegevens Auteur College voor zorgverzekeringen Afdeling Contact Centrum Zakelijk Beheerteam Zorgregistratie Titel Handboek Zorgregistratie

Nadere informatie

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking

iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwlz-release 2.0 1 /16 Inhoud Inleiding 3 1 Verwijderen overbodige elementen 5 1.1 Redenen voor verwijdering 5 2 Dossieroverdracht

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.1 Uitgave 3, mei 2008 Versiebeheer Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR Uitgave Datum Inhoud Auteur release 1.0 1 (versie 1.0) okt. Uitgegeven bij de oplevering van AZR

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK)

Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Berichtspecificatie - ZK39 (Mutatie zorg ZK-ZK) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wlz-zorg tussen twee zorgkantoren. Het bericht is onderdeel van de iwlz-standaard. # Record 01 VOORLOOPRECORD

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Mutatieoverzicht iwlz 1.0 versie 1.1 t.o.v. versie 1.0 Regels Bedrijfsregels Gewijzigde bedrijfsregels 33x1 documentatie Een afgegeven zorgtoewijzing mag gewijzigd worden waarbij de wijziging Een afgegeven

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1

BEP-model Wlz iwlz 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 12 UP 15 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen,

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1

Informatiemodel Wlz iwlz 1.2 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID UP001 UP003 UP004 UP006

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v1.0 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom

Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Scenario s voor de administratieve afhandeling van de AWBZuitstroom Inleiding De hervorming langdurige zorg leidt in 2015 tot een verschuiving van een groot aantal cliënten: zij gaan vanuit het AWBZ-domein

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1

Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz september Uitgangspunten. Informatiemodel iwlz 1.1 Mutatieoverzicht iwlz 1.1 t.o.v. iwlz 1.0 2 september 2015 Uitgangspunten Nieuwe uitgangspunten # Uitgangspunt Gerelateerd aan 26 Het zorgkantoor geeft een beschikking af aan de cliënt voor zorg die wordt

Nadere informatie

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0

Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.0 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De informatievoorziening Wet langdurige zorg (iwlz) ondersteunt het indiceren, toewijzen, leveren en opleggen eigen bijdrage van langdurige zorg. UP003 De privacy van

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum

Externe integratie. Indicatie Wlz IW801-IW802. Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 1 Uitgave datum: 3-2-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu1 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Specificaties Conversie iwlz 1.1

Specificaties Conversie iwlz 1.1 Specificaties Conversie iwlz 1.1 Conversieregels iwlz 1.1 naar iwlz 1.0 en omgekeerd Datum Status 17 december Definitief Versiebeheer 17 december Voetnoten toegevoegd aan paragraaf Financiering. 7 december

Nadere informatie

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning

Zorgtoewijzing. Thema: wachtlijstschoning NIEUWSBRIEF JUNI 2013 Zorgtoewijzing Thema: wachtlijstschoning De afgelopen periode heeft u ongetwijfeld gemerkt dat er door ons extra aandacht is besteed aan de wachtlijsten en de betrouwbaarheid hiervan.

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.0 naar iwlz 1.1 per 1 januari 2016 Datum 15 december Versie 1.1 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Versiebeheer 15 december

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.1 naar iwlz 1.2 per 1 januari november 2016

Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.1 naar iwlz 1.2 per 1 januari november 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.1 naar iwlz 1.2 per 1 januari 2017 30 november 2016 Landelijk draaiboek migratie iwlz 1.1 naar iwlz 1.2 1 / 17 Inhoud Inleiding 3 1 Doel 4 2 Uitgangspunten 5 2.1 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2)

BEP-model AWBZ Algemeen. versie 1.0. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

Technische referentiegroep iwlz mei 2017

Technische referentiegroep iwlz mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 9 mei 2017 Technische referentiegroep iwlz 2.0 3 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Terugblik vorige technische referentiegroep Actiepunten Inhoud iwlz 2.0 stand van

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 Bijlage 12 bij circulaire Care/Wlz/15/14c REGELING CA-NR-1656 Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2016 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de

Nadere informatie

IW801-IW802v1.0_INVu5

IW801-IW802v1.0_INVu5 Externe integratie Indicatie Wlz IW801-IW802 Invulinstructie [INV] Versie EI-standaard 1.0 Versie datum 03-02-2017 Uitgave document 5 Uitgave datum: 12-10-2017 Kenmerk: IW801-IW802v1.0_INVu5 Adres- en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking

Migratie, Conversie en Kwaliteitstraject AZR Toelichting en verduidelijking Inleiding In het kader van de overgang van AZR 2.2 naar AZR 3.0 zijn er een drietal trajecten gedefinieerd: Migratie; Conversie(periode); Kwaliteitstraject. Deze trajecten worden los van elkaar uitgevoerd

Nadere informatie

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels

BEP-model AWBZ 3.1.1 concept - versie 0.1. Algemeen. Mutaties t.o.v. BEP-model AWBZ 3.1 (versie 1.2) Bedrijfsregels Algemeen In revisierelease AZR 3.1.1 zijn enkele onjuist- en onduidelijkheden in de specificaties hersteld. Daarnaast zijn enkele regels opgenomen in verband met de Experimenten Regelarme Instellingen

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4

BEP-model AWBZ AZR 3.2 v0.9 / AW319 v1.4 Algemeen In dit mutatieoverzicht zijn de wijzigingen in het BEP-model AWBZ voor de ontwikkeling van AZR 3.2 zichtbaar gemaakt. De inhoud van deze release is vastgesteld in de Stuurgroep AZR. Release AZR

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015

Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Voorschrift Zorgtoewijzing Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1

Klantadvies. Conversiemodule iwlz 1.0 iwlz 1.1. Draaiboek implementatie iwlz 1.1 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 Klantadvies Het eerste jaar dat we met de Wet langdurige zorg te maken hebben zit er bijna op. Ook al zijn er minder klanten in de Wlz achtergebleven, het werk is er niet minder

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1

BEP-model Wmo iwmo 1.0 versie 1.1 Uitgangspunten ID UP 1 UP 3 UP 4 UP 6 UP 7 UP 8 UP 16 UP 17 UP 19 UP 21 UP 23 UP 24 UP 25 Uitgangspunt De Wmo berichtenfamilie ondersteunt het beschikken, toewijzen, leveren en declareren Wmo ondersteuning

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo

Van AWBZ naar Wmo. Nieuwe Wmo Van AWBZ naar Wmo Factsheet oktober 213 Nieuwe Wmo Gemeenten krijgen in de nieuwe Wmo-wetgeving (concept-wetvoorstel Wmo 215) meer zorgtaken. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 215 ingrijpend hervormen. Dit

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011

Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Kwaliteitstraject AZR definitief april 2011 Inleiding Het Kwaliteitstraject vindt plaats onder regie van VWS en in samenwerking met ZN en het CVZ. Het Kwaliteitstraject heeft als doel om vast te stellen

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/04c REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2014 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1

AW39 (Mutatie zorg) Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg. Informatiemodel Wlz iwlz 1.1 versie 1.1 Berichtspecificatie - AW39 Mutatie zorg Bericht voor het melden van mutaties in de zorglevering (zorgaanbieder naar zorgkantoor). 1 / 12 1 Klassenview 2 / 12 Figuur 1: AW39 2 Klassen naam Header Client

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg in een instelling CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen met een indicatie voor opname in een zorginstelling

Nadere informatie

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2

Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2 Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR 2.2 Uitgave 4, juli 2008 Versiebeheer Handboek Zorgregistratie AWBZ AZR Uitgave Datum Inhoud Auteur release 1.0 1 (versie 1.0) okt. Uitgegeven bij de oplevering van AZR

Nadere informatie

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017

Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 maart 2017 Handleiding Noodvoorziening XML ijw/iwmo 1 / 9 Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Noodvoorziening 4 1.1 Toelichting 5 1.2 In drie stappen bestanden

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wat valt onder zorg vanuit de Wlz? In deze folder leest u hoe u zorg uit de Wlz aanvraagt. Ook informeren wij u over wat u van het CIZ kunt verwachten.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd

Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Veel gestelde vragen overgangsrecht persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Wat is trekkingsrecht? Begin september heeft u een brief ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het PGB via trekkingsrecht.

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.053

REGELING CA/NR-100.053 Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/06/30C REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op artikel 36, derde lid, artikel 37 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.092

REGELING CA/NR-100.092 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017

Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle Wlz-zorgaanbieders 2017 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders december 2008

STAATSCOURANT. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders december 2008 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1628 240 10 10december 2008 Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 27 november

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie