Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage"

Transcriptie

1 Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage

2 Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van Vliet mw. ir. G. Vernhout

3 Inhoudsopgave Samenvatting Algemeen Aanleiding Doelstelling en onderzoeksvragen Gebruikte databestanden Leeswijzer Omvang groep cliënten met verblijfszorg thuis peildatum 1 juni Aanpak Resultaten Eigen bijdrage voor de cliënt Aanpak Resultaten In- en uitstroom groep cliënten met verblijfszorg thuis Aanpak Resultaten Urenvergelijking Aanpak Resultaten Kostenvergelijking Aanpak Resultaten BIJLAGEN Bijlage 1. Verdeling van cliënten met zorg zonder verblijf en een indicatie met verblijf over s Bijlage 2. Vergelijking woonzorg en gemiddelde geleverde zorg bij alle s Bijlage 3. Verdeling geleverde uren exclusief HV per Bijlage 4. Verdeling geleverde uren inclusief HV per Bijlage 5. Kostenvergelijking met prijzen d.d. 13 juni NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 2 van 28

4 Samenvatting In opdracht van het Ministerie van VWS zijn door Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs B.V. (bureau HHM) diverse bestaande databestanden geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de omvang van de groep cliënten die een indicatie heeft voor verblijf langdurig en zorg thuis ontvangt en de kosten van de zorg aan die cliënten. De databestanden waarvan gebruik is gemaakt zijn het AZR-bestand van het College van zorgverzekeringen (CVZ), het CAKbestand en de scores uit de pilot zorgzwaartebekostiging. In het AZR-bestand komen cliënten voor die op 1 juni 2006 een geldig indicatiebesluit hadden voor verblijf langdurig (AWBZ-functiecode 72). Van deze cliënten ontving tenminste 8,4% (16.538) de week voor en/of de week na 1 juni 2006 zorg zonder verblijf. Dit aantal is lager dan het daadwerkelijk aantal cliënten, dat met een verblijfsindicatie zorg thuis ontvangt, gezien de administratieve mismatch bij de koppeling tussen het AZR- en CAK-bestand en het in het CAK-bestand ontbreken van PGB-cliënten en de cliënten die alleen OB, AB en/of BH zonder verblijf krijgen. Wanneer diverse gegevens worden gecombineerd, kan worden geconcludeerd dat jaarlijkse tenminste cliënten met een indicatie voor verblijf ook kiezen om zorg thuis te ontvangen ( instroom ), naast het aantal cliënten dat deze keuze al heeft gemaakt. Uit de vergelijking tussen de in rekening gebrachte extramurale eigen bijdrage door het CAK en de berekende lage intramurale eigen bijdrage door het CAK wordt duidelijk dat circa 95% van de cliënten met een indicatie voor verblijf die zorg thuis ontvangen in het kader van verblijfzorg thuis, meer eigen bijdrage zou moeten gaan betalen. Van de groep cliënten die een indicatie heeft voor verblijf langdurig en zorg thuis ontvangt, zou 80% een indicatie krijgen voor V&V-1, V&V-2, V&V-3, V&V-4 en V&V-5. Daarbij is een vertaling van indicatie naar gehanteerd zoals die op basis van de uitkomsten uit de -pilot kan worden gemaakt. Uit de urenvergelijking tussen de uren woonzorg van een en het werkelijke aantal geleverde uren volgens het CAK-bestand, wordt duidelijk dat de cliënten met de eerste vier zorgzwaartepakketten meer zorguren PV, VP, OB-alg en AB-alg ontvangen dan de bij het zorgzwaartepakket behorende uren woonzorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in februari 2007 een verkenning uitgevoerd voor een alternatieve berekening van tarieven voor verblijfszorg thuis. Daarbij zijn voor de V&V s tarieven berekend. Deze tarieven zijn vergeleken met de kosten van het werkelijke aantal geleverde uren volgens het CAK-bestand op basis van de extramurale tarieven (basistarief + module beschikbaarheid) van Uit deze vergelijking wordt duidelijk dat wanneer cliënten die in aanmerking komen voor verblijfszorg thuis worden bekostigd volgens de voorlopige -tarieven deze kosten hoger zijn dan de kosten voor de gemiddelde geleverde zorg op basis van de extramurale tarieven. NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 3 van 28

5 1. Algemeen 1.1 Aanleiding Het Ministerie van VWS wil inzicht krijgen in de mogelijke financiële effecten van de invoering van verblijfszorg thuis. Het begrip verblijfszorg thuis (andere gebruikte termen zijn full package, en volledig pakket thuis ) komt neer op het leveren van de zorg, die in het verblijf zou worden geleverd, buiten de muren van de verblijfsinstelling. De cliënten die voor verblijfszorg thuis in aanmerking komen, moeten een indicatie hebben voor verblijf in termen van een zorgzwaartepakket. Het leveren van zorg zonder verblijf aan cliënten met een verblijfsindicatie, komt in de volgende twee situaties voor: 1. Onvrijwillig (voor de cliënt): tijdelijk als overbrugging van de wachttijd, indien er sprake is van wachtlijsten voor verblijf; 2. Vrijwillig (keuze cliënt): structureel op basis van een bewuste keuze van de betreffende cliënt. Bij deze laatste groep cliënten gaat het om verblijfszorg thuis: als structureel alternatief voor intensieve thuiszorg in bijvoorbeeld een woonzorg complex; als structureel alternatief voor verblijf in de instelling. Dit onderzoek heeft zich gericht op de mogelijke effecten als verblijfsgeïndiceerde cliënten voor verblijfszorg thuis kiezen. In opdracht van het Ministerie van VWS zijn door Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs B.V. (bureau HHM) diverse bestaande databestanden geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de omvang van deze groep en om de kosten van de zorg voor deze cliënten in kaart te brengen. 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen Doel van de analyse is om antwoord te krijgen op de vraag welke mogelijke financiële effecten zijn verbonden aan de invoering van verblijfszorg thuis voor de AWBZ. De onderzoeksvragen luiden: 1. Hoe groot is de groep cliënten die thans structureel thuis verblijft met een verblijfsindicatie? Welk deel van deze groep zou kunnen opteren voor verblijfszorg thuis? 2. Wat is voor de groep structureel thuis verblijvenden het verschil tussen de in rekening gebrachte extramurale eigen bijdrage en de lage intramurale eigen bijdrage? 3. Hoe omvangrijk is de jaarlijkse in- en uitstroom van de groep cliënten die structureel thuis verblijft met een verblijfsindicatie en die opteren voor verblijfszorg thuis? NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 4 van 28

6 4a. Voor de groep structureel thuis verblijvenden: hoe groot is het verschil tussen het exacte totale werkelijk gebruik in termen van zorguren en het normatief aantal uren dat zou volgen uit een -indicatie? Hoe groot is de spreiding van geleverde zorguren van cliënten die worden geïndiceerd voor hetzelfde? 4b. Voor de groep structureel thuis verblijvenden: wat is de omvang van het gebruik van huishoudelijke verzorging (HV)? 5a. Voor de groep structureel thuis verblijvenden: hoe groot is het verschil tussen de kosten van de totale extramurale zorg en een (voorlopige) prijs van het volledig pakket thuis (VPT)? 5b. Voor de groep structureel thuis verblijvenden: hoe hoog zijn de kosten van huishoudelijke verzorging? 1.3 Gebruikte databestanden In het kader van dit onderzoek zijn diverse databestanden gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. In de volgende hoofdstukken wordt per onderzoeksvraag beschreven welke analyses zijn uitgevoerd op de diverse databestanden en welke aannames daarbij zijn gemaakt. AZR-BESTAND Zorgkantoren hebben via de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan het CVZ periodiek de vulling van hun regionale AZR-databases aangeleverd ten behoeve van het genereren van diverse landelijke beleidsinformatie. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de aangeleverde AZRgegevens tussen 1 januari 2004 en 1 juli 2006 van alle zorgkantoren. Alleen de indicatiebesluiten die op 1 juni 2006 nog geldig waren zijn in dit onderzoek meegenomen. De indicatiebesluiten die afgegeven zijn vòòr 1 januari 2004 en mogelijk nog geldig zijn op 1 juni 2006 konden in dit onderzoek niet worden meegenomen (aangezien die nog niet in de AZR zaten). CAK-BESTAND Het CAK-bestand bevat zorggegevens over cliënten die extramuraal zorg (huishoudelijke verzorging (HV), persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP)) ontvangen en daar een eigen bijdrage over moeten betalen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de informatie over de geleverde zorg (soort zorg en omvang) en de betaalde eigen bijdrage in 2006 van cliënten met een indicatie voor verblijf. Cliënten die alleen ondersteunende begeleiding (OB), activerende begeleiding (AB) en/of behandeling (BH) zonder verblijf krijgen, komen niet voor in dit bestand. PILOT ZORGZWAARTEBEKOSTIGING In het voorjaar van 2006 heeft een pilot plaatsgevonden waarin, verdeeld over alle AWBZ-sectoren, een aantal zorgaanbieders voor in totaal circa cliënten een hebben gescoord. Het betreft allemaal cliënten die zorg met verblijf ontvangen. De scores zijn gecontroleerd door indicatiestellers, die in grote lijnen tot dezelfde -score kwamen. Daarnaast heeft in dezelfde periode NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 5 van 28

7 een pilot plaatsgevonden door het CIZ waarbij voor een aantal cliënten naast de reguliere indicaties ook een is gescoord. 1.4 Leeswijzer In de volgende hoofdstukken wordt per onderzoeksvraag de aanpak en de resultaten beschreven: In hoofdstuk 2 wordt beantwoord wat de omvang van de groep cliënten met verblijfszorg thuis is (onderzoeksvraag 1). In hoofdstuk 3 worden uitspraken gedaan over de eigen bijdrage voor de cliënt (onderzoeksvraag 2). In hoofdstuk 4 wordt weergegeven wat de in- en uitstroom is van de groep cliënten met verblijfszorg thuis (onderzoeksvraag 3). In hoofdstuk 5 wordt het verschil getoond tussen de werkelijk gebruikte zorguren en het normatief aantal uren dat zou volgen uit een -indicatie, de spreiding in dat verschil (onderzoeksvraag 4a) en wat het geleverde aantal uren HV is voor de groep cliënten met verblijfszorg thuis (onderzoeksvraag 4b). In hoofdstuk 6 wordt tenslotte weergegeven wat het verschil is tussen de kosten van de totale extramurale zorg en de kosten van verblijfszorg thuis (onderzoeksvraag 5a) en wat de kosten zijn van het geleverde aantal uren HV voor de voor de groep cliënten met verblijfszorg thuis (onderzoeksvraag 5b). NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 6 van 28

8 2. Omvang groep cliënten met verblijfszorg thuis op peildatum 1 juni Aanpak Alle cliënten in het AZR-bestand met een indicatie (geldig op 1 juni 2006) voor verblijf langdurig zijn vergeleken met de geleverde zorg zonder verblijf rond 1 juni 2006 in het CAK-bestand, zodat duidelijk is welke cliënten een eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf betalen (onderzoeksvraag 1). De koppeling van de twee bestanden heeft plaatsgevonden op onder andere de cliëntnaam. Aangezien deze koppeling fout kan gaan omdat er bijvoorbeeld een letter in de naam net anders is, is het aantal gekoppelde cliënten lager dan het daadwerkelijk aantal cliënten. Daarnaast komen in het CAK-bestand alleen cliënten voor die tenminste voor HV, PV en/of VP een extramurale eigen bijdrage betalen. Cliënten die alleen OB, AB en/of BH zonder verblijf krijgen, ontbreken daarom in deze analyse. Ook de cliënten met een PGB ontbreken in het CAKbestand. Daardoor is het aantal gekoppelde cliënten ook lager dan het daadwerkelijk aantal cliënten. De volgende gegevens zijn vanuit het CAKbestand toegevoegd aan het AZR-bestand: het aantal uren zorg voor PV, VP en HV dat de cliënt per week geleverd krijgt, de hoogte van de eigen bijdrage die de cliënt betaalt. Het leveren van zorg zonder verblijf aan cliënten met een verblijfsindicatie, komt in de volgende twee situaties voor: Onvrijwillig (voor de cliënt): tijdelijk als overbrugging van de wachttijd, indien er sprake is van wachtlijsten voor verblijf; Vrijwillig (keuze cliënt): structureel op basis van een bewuste keuze van de betreffende cliënt. Aangezien in het AZR- en CAK-bestand geen informatie is opgenomen of een cliënt structureel af wil zien van zijn indicatie voor verblijf, kan deze groep niet op basis van een criterium worden geselecteerd. Er zijn voor enkele criteria (de cliënt is langer dan een aantal maanden geleden geïndiceerd voor verblijf, de cliënt heeft een instelling van voorkeur opgegeven en/of de cliënt wenst bemiddeling) de effecten op de grootte van de groep weergegeven. 2.2 Resultaten In het AZR-bestand komen cliënten voor die op 1 juni 2006 een geldig indicatiebesluit hadden voor verblijf langdurig (AWBZ-functiecode 72). Van deze cliënten ontving tenminste 8,4% (16.538) de week voor en/of de week na 1 juni 2006 zorg zonder verblijf. Dit aantal is lager dan het daadwerkelijk aantal cliënten gezien de administratieve mismatch bij de koppeling tussen AZR- en CAK-bestand en het ontbreken van PGB-cliënten en cliënten die alleen OB, AB en/of BH zonder verblijf krijgen. NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 7 van 28

9 In tabel 1 wordt het effect aangegeven van het toepassen van meerdere criteria op de groep cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig, die zorg zonder verblijf ontvangen. Deze toepassing vindt plaats om te proberen een onderscheid te maken tussen de cliënten die onvrijwillig en vrijwillig zorg zonder verblijf ontvangen, terwijl ze een indicatie voor verblijf langdurig hebben. Cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig, die zorg zonder verblijf ontvangen % 1: langer dan 4 maanden een indicatie voor verblijf % 2: geen voorkeursaanbieder voor verblijf aangegeven % 3: geen bemiddeling gewenst % Tabel 1. Effect van het toepassen van meerdere criteria De criteria 2 en 3 zijn geen verplichte velden in de AZR. Daarnaast kunnen er verschillen bestaan in de ingevulde gegevens bij deze velden door regionale afspraken over hoe deze velden moeten worden ingevuld. Of de criteria 2 en 3 een goede/betrouwbare indicatie geven om het onderscheid tussen onvrijwillig en vrijwillig te maken, zal bij het CIZ en/of de zorgkantoren moeten worden nagevraagd. NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 8 van 28

10 3. Eigen bijdrage voor de cliënt 3.1 Aanpak Door het ministerie van VWS is aangegeven dat als voor verblijfszorg thuis de intramurale eigen bijdrage zal gelden, dat dit de lage intramurale eigen bijdrage zal zijn. Gemiddeld is de intramurale eigen bijdrage hoger dan de extramurale eigen bijdrage. De gegevens over de in rekening gebrachte extramurale eigen bijdrage zijn beschikbaar uit het CAK-bestand. Door het CAK is vervolgens berekend wat de lage intramurale eigen bijdrage zou zijn voor deze cliënten, als ze zouden zijn opgenomen in een zorginstelling. Met deze vergelijking kan een indicatie worden gegeven of verblijfzorg thuis voor thuiswonende verblijfsgeïndiceerden in het kader van de eigen bijdrage financieel aantrekkelijk is (onderzoeksvraag 2). 3.2 Resultaten Uit de vergelijking tussen de in rekening gebrachte extramurale eigen bijdrage door het CAK en de berekende lage intramurale eigen bijdrage door het CAK wordt duidelijk dat minder dan 5% van de cliënten met een indicatie voor verblijf die zorg thuis ontvangen in het kader van verblijfzorg thuis er financieel op vooruit zou gaan. Deze groep zou minder eigen bijdrage gaan betalen - wanneer wordt gerekend met de lage intramurale eigen bijdrage - dan de nu in rekening gebrachte extramurale eigen bijdrage. Dat betekent dat 95% van de cliënten met een indicatie voor verblijf die zorg thuis ontvangen in het kader van verblijfzorg thuis, meer eigen bijdrage gaat betalen, wanneer zij de lage intramurale eigen bijdrage moeten gaan betalen. NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 9 van 28

11 4. In- en uitstroom groep cliënten met verblijfszorg thuis 4.1 Aanpak Op basis van diverse bronnen (AZR en CIZ) en de resultaten uit hoofdstuk 2 is een indicatie te geven over de jaarlijkse instroom van cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig die zorg thuis ontvangen (onderzoeksvraag 3). Op de vraag of van de instroom bekend is of ze voorheen wel in zorg waren voor verblijf kan geen antwoord worden gegeven omdat de kwantiteit van de meldingen aanvang zorg (met o.a. of de cliënt verblijf ontvangt) in het AZRbestand van 1 juni 2006 nog niet voldoende is. Over de uitstroom is op basis van de AZR-gegevens geen uitspraak te doen, aangezien de berichten mutatie zorg (waarin de beëindiging van zorg kan worden doorgegeven) op 1 juni 2006 nog niet volledig in de AZR werden vastgelegd. In elk geval wordt deze informatie tot nu toe niet opgenomen in het landelijke verzamelbericht. 4.2 Resultaten Uit de trendrapportage van het CIZ 1 is op te maken dat er besluiten met de functie verblijf in 2005 zijn afgegeven. Op navraag heeft het CIZ deze aantallen ook voor 2006 geanalyseerd en uitgesplitst naar indicatiebesluiten voor verblijf tijdelijk en verblijf langdurig. Dat resulteert in onderstaande tabel Absoluut Relatief Absoluut Relatief VB tijdelijk ,0% ,4% VB langdurig ,4% ,5% VB tijd + VB lang ,5% ,1% Totaal ,0% ,0% Tabel 2. Aantal indicatiebesluiten voor verblijf In het AZR-bestand is te zien dat 67% van de indicaties voor verblijf langdurig die in het tweede kwartaal van 2006 zijn afgegeven nieuwe indicaties betrof. Dat wil zeggen dat een indicatie is afgegeven voor een cliënt die tussen 1 januari 2004 en het tweede kwartaal 2006 nog niet eerder een indicatie voor verblijf langdurig heeft ontvangen. In paragraaf 2.2 is vastgesteld dat tenminste 8,4% van de cliënten met een indicatiebesluit voor verblijf langdurig zorg thuis ontvangen. 1 Bron: Trendrapportage Landelijke Indicatiestelling AWBZ 2005, CIZ 2 CIZ: In de loop van 2006 heeft er een verfijning plaatsgevonden in de verwerking van de gegevens waardoor een kleine afwijking is ontstaan ten opzichte van de trendrapportage NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 10 van 28

12 Wanneer bovenstaande gegevens worden gecombineerd kan worden geconcludeerd dat het jaarlijkse aantal cliënten met een indicatie voor verblijf, dat ook kiest om die zorg thuis te ontvangen ( instroom ), tenminste is. Aantal per jaar (2006) A Indicatiebesluiten voor verblijf langdurig B C Nieuwe cliënten met een indicatiebesluit voor verblijf langdurig (=67% van A) Aantal cliënten met een indicatiebesluit voor verblijf langdurig, dat ook kiest om die zorg thuis te ontvangen (=8,4% van B) Tabel 3. Jaarlijkse instroom Wanneer wordt aangenomen dat de uitstroom gelijk is aan de instroom (tenminste 8.000) en per jaar zijn er tenminste cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig die zorg thuis ontvangen, kan worden geconcludeerd dat deze mensen ongeveer twee jaar deze status behouden. NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 11 van 28

13 5. Urenvergelijking 5.1 Aanpak Voor de urenvergelijking (onderzoeksvragen 4a en 4b) is een vergelijking op individueel niveau toegepast, waarbij de indicatie die blijkt uit het AZR-bestand is vertaald naar een -indicatie met bijbehorende woonzorg (PV, VP, OB alg en AB alg). Op basis van de CAK-gegevens is duidelijk wat het werkelijk aantal geleverde zorguren voor de functies PV, VP en HV is. Hierbij is uitgegaan van de gemiddelde geleverde zorguren per week berekend op basis van een zorgleveringsperiode van vier weken. Het gemiddeld aantal geleverde zorguren voor OB alg en AB alg is geschat op basis van alle aanwezige meldingen aanvang zorg in het AZR-bestand van cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig die zorg zonder verblijf ontvangen. De betrouwbaarheid en de volledigheid van de Melding aanvang zorg (MAZ-bericht) als een bericht waarin de daadwerkelijk geleverde functies en omvang worden vastgelegd, kan niet worden gegarandeerd. Een deel van de zorgaanbieders is namelijk nog niet in staat om deze berichten geautomatiseerd vanuit de eigen applicatie aan te maken. Bij de onderzoekers is dus bekend dat op 1 juni 2006 nog niet alle MAZ-gegevens in de AZR bekend waren. De in dit hoofdstuk berekende resultaten zijn een zo goed mogelijke benadering van de werkelijkheid. Voor nauwkeurigere resultaten is aanvullend veldonderzoek nodig. Een vergelijking met de normatieve uren van de s heeft plaatsgevonden op basis van de bevindingen uit de pilots van het zorgzwaartebekostigingsproject. Deze zijn gerelateerd aan gegevens uit de AZR. De functiegerichte indicaties die in de AZR zijn opgenomen kunnen niet zonder meer worden vertaald naar s. De functiegerichte indicaties voor cliënten met een verblijfsindicatie zijn over het algemeen hoger dan de -indicaties. De s zijn ontwikkeld op basis van de doelmatigheid zoals bij de verblijfsinstellingen is waargenomen. Om de indicatiegegevens in de AZR te gebruiken is een vertaling gemaakt vanuit de omvang van de geïndiceerde functies naar de s. Deze vertaling is als volgt gemaakt: tijdens de -pilot in het voorjaar van 2006 is voor circa cliënten een gescoord door het CIZ. Van deze cliënten is naast het gescoorde ook de omvang van de rechtsgeldige functiegerichte indicatie beschikbaar. Op basis van deze gegevens is per grondslag en per geanalyseerd hoeveel uren zorg gemiddeld per is geïndiceerd. Aangezien de relatie tussen het gescoorde en de geïndiceerde uren niet altijd eenduidig is, is voor de betreffende s de geëxtrapoleerde verdeling toegepast zoals naar voren is gekomen tijdens de pilot in het voorjaar van NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 12 van 28

14 5.2 Resultaten In onderstaande tabel is de verdeling te zien over de s voor de cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig, die zorg zonder verblijf ontvangen. Voor een nadere verdeling van de overige s wordt verwezen naar bijlage 1. Zorgzwaartepakket % cumulatief % V&V-1 43,7% 43,7% V&V-2 25,0% 68,8% V&V-3 5,7% 74,4% V&V-4 3,2% 77,6% V&V-5 2,4% 80,0% V&V-6 2,1% 82,0% V&V-7 1,9% 83,9% V&V-8 0,3% 84,2% V&V-9 3,1% 87,3% V&V-10 4,9% 92,2% Overig 7,8% 100,0% 100,0% Tabel 4. Verdeling over s van cliënten met zorg zonder verblijf en indicatie met verblijf V&V-1 V&V-2 V&V-3 V&V-4 V&V-5 V&V-6 V&V-7 V&V-8 V&V-9 V&V-10 Overig Figuur 1. Verdeling over s van cliënten met zorg zonder verblijf en indicatie met verblijf NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 13 van 28

15 Uit bovenstaande tabel en figuur wordt duidelijk dat cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig, die zorg zonder verblijf ontvangen met name cliënten zijn die zouden vallen onder een V&V-. Slecht 7,8% van de cliënten zou onder een andere zorgzwaartepakket dan een V&V- vallen. De eerste vier V&V-zorgzwaartepakketten omvatten meer dan driekwart van deze groep cliënten. In onderstaande tabel is te zien hoeveel zorguren gemiddeld per week worden geleverd aan cliënten met hetzelfde (onderzoeksvraag 4a): HV, PV, VP volgens het CAK-bestand en OBalg, ABalg volgens de in de AZR aanwezige MAZgegevens. In de tweede kolom zijn de uren woonzorg (PV, VP, OB alg en AB alg) weergegeven die bij het betreffende horen. Voor een vergelijking bij alle s wordt verwezen naar bijlage 2. Uren woonzorg conform PV,VP, OBalg, ABalg Gemiddeld geleverde zorg Totaal (PV,VP, OBalg, ABalg) HV PV VP OB alg AB alg V&V-1 4 4,4 2,7 2,5 0,7 1,1 0,03 V&V-2 6 7,6 2,8 4,8 1,6 1,1 0,03 V&V-3 9 9,9 3,0 6,8 2,3 0,9 0,03 V&V ,2 2,6 5,1 1,6 3,4 0,05 V&V ,4 3,1 7,8 2,2 3,4 0,05 V&V ,1 2,6 9,1 3,1 0,9 0,03 V&V ,7 2,5 11,7 2,6 2,3 0,04 V&V ,3 2,9 14,4 2,0 0,9 0,03 V&V ,1 2,7 8,3 2,7 1,1 0,03 V&V ,6 2,9 13,6 4,4 1,6 0,04 Tabel 5. Gemiddelde geleverde uren per V&V- Uit bovenstaande tabel blijkt dat de cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig, die zorg zonder verblijf ontvangen en die onder de eerste vier V&V- s zouden vallen (meer dan driekwart van deze totale groep cliënten) gemiddeld meer zorg ontvangen dan het aan uren woonzorg omvat. Bij de cliënten die onder de andere V&V- s zouden vallen is het omgekeerde het geval. NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 14 van 28

16 In onderstaande staafdiagram is te zien hoe de verdeling is van de zorguren (PV, VP, OB-alg, AB-alg) die per week worden geleverd aan cliënten met hetzelfde V&V-. In bijlage 3 (exclusief HV) en 4 (inclusief HV) is dit in tabelvorm weergegeven. < 5 uur (AZR/CAK) 70% 60% 5-10 uur (AZR/CAK) 50% uur (AZR/CAK) 40% 30% uur (AZR/CAK) 20% > 20 uur (AZR/CAK) 10% 0% V&V-1 (: 4u) V&V-2 (: 6u) V&V-3 (: 9u) V&V-4 (: 10u) V&V-5 (: 16u) V&V-6 (: 16u) V&V-7 (: 19u) V&V-8 (: 24u) V&V-9 (: 16u) V&V-10 (: 27u) Figuur 2. Verdeling geleverde uren per V&V- Hoewel uit tabel 5 blijkt dat de cliënten die onder de eerste vier V&V- s zouden vallen gemiddeld meer zorg ontvangen dan het aan uren woonzorg omvat, blijkt uit bovenstaande figuur dat daarnaast ook veel cliënten minder zorg ontvangen dan het aan uren woonzorg omvat. De spreiding van de geleverde zorguren van cliënten die onder hetzelfde zouden vallen is groot. In onderstaande tabel wordt weergegeven het geleverde aantal uren HV per week aan de cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig, die zorg zonder verblijf ontvangen (onderzoeksvraag 4a). Klasse Uren HV per week % ,0% Klasse ,2% Klasse ,8% Klasse ,2% Klasse ,5% NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 15 van 28

17 Klasse Uren HV per week % Klasse ,1% Klasse ,2% - > 16 0,1% 100,0% Tabel 6. Verdeling geleverde uren HV Opvallend is dat slechts 62% van de cliënten met een indicatie voor verblijf langdurig, die zorg zonder verblijf ontvangen, HV krijgen geleverd. Wanneer zij zouden zijn opgenomen in verblijf, zouden zij namelijk allemaal HV ontvangen aangezien de HV dan als onderdeel van het verblijf wordt geleverd. NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 16 van 28

18 6. Kostenvergelijking 6.1 Aanpak De gegevens over het gebruik van de extramurale zorg, die onderdeel worden van verblijfszorg thuis zijn zo goed mogelijk op individueel niveau ingeschat op basis van AZR- en CAK-gegevens. Bij de geleverde zorg wordt uitgegaan van de extramurale tarieven (basistarief + module beschikbaarheid) van 2007 en voor HV is uitgegaan van de trendmatig aangepaste tarieven 2006 en er is rekening gehouden met de verhouding tussen alphahulp (15%) en huishoudelijke verzorging (85%) zoals die blijkt uit de productieafspraken 2006 (bron: NZa). Vervolgens is een vergelijking gemaakt met de situatie waarin de verblijfsgeïndiceerden verblijfszorg thuis krijgen met een en bijbehorend tarief. De NZa heeft in een brief van 12 december 2006 laten weten dat -prijzen niet voor 1 april 2007 beschikbaar zijn. De NZa heeft in februari 2007 een verkenning uitgevoerd voor een alternatieve berekening van tarieven voor verblijfszorg thuis. Uitgangspunt bij deze berekening is dat de financiering plaatsvindt op basis van de beleidsregel extramurale zorg. Omdat op moment van schrijven per 1 april 2007 sprake zou zijn van indicatiestelling voor verblijfscliënten in termen van s, is in deze verkenning door de NZa gebruik gemaakt van de landelijke vertaaltabel waarmee de indicaties zijn omgezet in functies en klassen. In de tarieven voor verblijfszorg thuis zijn niet de tarieven voor behandeling en dagbesteding (OB-dag en AB-dag) meegenomen. Wel is een tarief opgenomen voor een dienstenpakket bestaande uit huishoudelijke verzorging en maaltijden ( 4.819,90). 6.2 Resultaten In onderstaande tabel is tabel 5 uit deze rapportage als uitgangspunt genomen voor het berekenen van de tarieven. Tarieven per per jaar (excl. behandeling en dagbesteding) Kosten totaal voor gem. geleverde zorg (HV, PV, VP, OB-alg, AB-alg) per jaar Kosten totaal voor gem. geleverde zorg (PV, VP, OB-alg, ABalg) per jaar V&V V&V V&V V&V V&V V&V V&V V&V NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 17 van 28

19 Kosten totaal voor Kosten totaal voor Tarieven per per jaar (excl. behandeling en dagbesteding) gem. geleverde zorg (HV, PV, VP, OB-alg, AB-alg) per jaar gem. geleverde zorg (PV, VP, OB-alg, ABalg) per jaar V&V V&V Tabel 7. Tarieven per V&V- en kosten voor gemiddelde geleverde zorg per jaar Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat wanneer cliënten die in aanmerking komen voor verblijfszorg thuis worden bekostigd volgens de voorlopige tarieven deze kosten hoger zijn dan de kosten voor de gemiddelde geleverde zorg op basis van de extramurale tarieven (onderzoeksvraag 5a). In bijlage 5 is tabel 7 weergegeven maar dan met de indicatieve prijzen zoals de Nza die op 13 juni 2007 heeft gepubliceerd 3. De kosten van alleen de huishoudelijke verzorging zijn weergegeven in tabel 8 (onderzoeksvraag 5b). De gemiddelde geleverde uren HV per week zijn gebaseerd op het CAK-bestand. Verdeling cliënten over s Gem. geleverde uren HV per week Kosten gem. geleverde uren HV per week V&V-1 43,74% 2,7 63,10 V&V-2 25,04% 2,8 66,59 V&V-3 5,66% 3,0 69,59 V&V-4 3,19% 2,6 60,17 V&V-5 2,35% 3,1 72,64 V&V-6 2,06% 2,6 60,53 V&V-7 1,86% 2,5 58,95 V&V-8 0,32% 2,9 67,09 V&V-9 3,10% 2,7 63,54 V&V-10 4,92% 2,9 66,61 GGZ-1 1,30% 1,8 41,57 GGZ-2 0,36% 1,7 40,45 GGZ-3 0,22% 1,0 24,15 GGZ-4 0,27% 1,8 42,66 GGZ-5 0,20% 1,4 33,83 GGZ-6 0,28% 1,7 39,74 GGZ-7 0,16% 1,1 26,21 3 Nza, Care 07-13, 13 juni 2007 NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 18 van 28

20 Verdeling cliënten over s Gem. geleverde uren HV per week Kosten gem. geleverde uren HV per week VG-1 0,30% 0,9 21,96 VG-2 0,29% 1,4 32,91 VG-3 0,58% 1,2 27,52 VG-4 0,81% 0,5 11,68 VG-5 0,57% 0,4 9,43 VG-6 0,52% 1,3 29,33 VG-7 0,53% 0,3 6,99 LG-1 0,12% 2,5 59,59 LG-2 0,15% 1,7 39,80 LG-3 0,13% 1,0 23,37 LG-4 0,06% 1,9 44,95 LG-5 0,05% 0,0 0,00 LG-6 0,08% 2,9 67,92 LG-7 0,22% 1,6 37,98 ZGaud-1 0,28% 3,1 72,43 ZGaud-2 0,08% 2,1 48,31 ZGaud-3 0,06% 4,0 93,24 ZGvis-1 0,04% 3,8 87,64 ZGvis-2 0,06% 4,2 97,38 ZGvis-3 0,04% 1,7 39,44 ZGvis-4 0,03% 0,0 0,00 ZGvis-5 0,01% 0,0 0,00 Totaal 100,00% 2,7 62,09 Tabel 8. Kosten voor gemiddelde geleverde zorg HV per week per NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 19 van 28

21 Bijlage 1. Verdeling van cliënten met zorg zonder verblijf en een indicatie met verblijf over s Zorgzwaartepakket % cumulatief % V&V-1 t/m 10 92,23% 92,23% GGZ-1 1,30% 93,54% GGZ-2 0,36% 93,89% GGZ-3 0,22% 94,11% GGZ-4 0,27% 94,38% GGZ-5 0,20% 94,58% GGZ-6 0,28% 94,86% GGZ-7 0,16% 95,02% VG-1 0,30% 95,32% VG-2 0,29% 95,61% VG-3 0,58% 96,19% VG-4 0,81% 97,00% VG-5 0,57% 97,57% VG-6 0,52% 98,09% VG-7 0,53% 98,61% LG-1 0,12% 98,73% LG-2 0,15% 98,88% LG-3 0,13% 99,01% LG-4 0,06% 99,07% LG-5 0,05% 99,12% LG-6 0,08% 99,19% LG-7 0,22% 99,41% ZGaud-1 0,28% 99,69% ZGaud-2 0,08% 99,77% ZGaud-3 0,06% 99,83% ZGvis-1 0,04% 99,87% ZGvis-2 0,06% 99,92% ZGvis-3 0,04% 99,96% ZGvis-4 0,03% 99,99% ZGvis-5 0,01% 100,00% 100,00% NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 20 van 28

22 Bijlage 1. Verdeling van cliënten met zorg zonder verblijf en een indicatie met verblijf over s 0,04% 0,08% 0,05% 0,06% 0,13% 0,06% 0,04% 0,06% 0,08% 0,28% 0,22% 0,03% 0,01% 1,30% 0,15% 0,12% 0,36% 0,53% 0,22% 0,27% 0,52% 0,20% 0,28% 0,57% 0,16% 0,30% 0,29% 0,81% 0,58% GGZ-1 GGZ-2 GGZ-3 GGZ-4 GGZ-5 GGZ-6 GGZ-7 VG-1 VG-2 VG-3 VG-4 VG-5 VG-6 VG-7 LG-1 LG-2 LG-3 LG-4 LG-5 LG-6 LG-7 ZGaud-1 ZGaud-2 ZGaud-3 ZGvis-1 ZGvis-2 ZGvis-3 ZGvis-4 ZGvis-5 NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 21 van 28

23 Bijlage 2. Vergelijking woonzorg en gemiddelde geleverde zorg bij alle s Uren woonzorg conform PV,VP, OBalg, ABalg Gemiddeld geleverde zorg Totaal (PV,VP, OBalg, ABalg) HV PV VP OB alg AB alg V&V-1 4 4,4 2,7 2,5 0,7 1,1 0,03 V&V-2 6 7,6 2,8 4,8 1,6 1,1 0,03 V&V-3 9 9,9 3,0 6,8 2,3 0,9 0,03 V&V ,2 2,6 5,1 1,6 3,4 0,05 V&V ,4 3,1 7,8 2,2 3,4 0,05 V&V ,1 2,6 9,1 3,1 0,9 0,03 V&V ,7 2,5 11,7 2,6 2,3 0,04 V&V ,3 2,9 14,4 2,0 0,9 0,03 V&V ,1 2,7 8,3 2,7 1,1 0,03 V&V ,6 2,9 13,6 4,4 1,6 0,04 GGZ-1 6 4,1 1,8 1,1 0,6 2,1 0,21 GGZ ,0 1,7 2,7 1,0 2,1 0,21 GGZ ,3 1,0 2,0 1,0 2,1 0,21 GGZ ,8 1,8 1,5 1,0 2,1 0,21 GGZ ,6 1,4 12,1 2,2 2,1 0,21 GGZ ,3 1,7 3,2 1,8 2,1 0,21 GGZ ,4 1,1 3,7 5,4 2,1 0,21 VG-1 7 4,0 0,9 0,8 0,7 2,2 0,21 VG ,6 1,4 0,7 0,6 2,2 0,21 VG ,0 1,2 1,0 0,7 2,2 0,21 VG ,3 0,5 2,5 1,4 2,2 0,21 VG ,7 0,4 2,8 1,5 2,2 0,21 VG ,0 1,3 1,8 0,8 2,2 0,21 VG ,9 0,3 6,0 2,5 2,2 0,21 LG ,0 2,5 1,7 4,6 1,5 0,10 LG ,5 1,7 2,1 0,8 1,5 0,10 LG ,2 1,0 2,3 2,2 1,5 0,10 LG ,1 1,9 9,9 0,6 1,5 0,10 LG ,8 0,0 0,0 2,1 1,5 0,10 NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 22 van 28

24 Bijlage 2. Vergelijking woonzorg en gemiddelde geleverde zorg bij alle s Uren woonzorg conform PV,VP, OBalg, ABalg Gemiddeld geleverde zorg Totaal (PV,VP, OBalg, ABalg) HV PV VP OB alg AB alg LG ,8 2,9 4,9 2,2 1,5 0,10 LG ,2 1,6 6,4 5,1 1,5 0,10 ZGaud ,0 3,1 0,6 0,9 0,8 0,75 ZGaud ,2 2,1 6,5 3,1 0,8 0,77 ZGaud ,9 4,0 4,0 1,4 0,8 0,77 ZGvis-1 8 2,1 3,8 0,6 0,0 0,8 0,77 ZGvis ,6 4,2 0,8 0,2 0,8 0,77 ZGvis ,1 1,7 9,2 3,4 0,8 0,77 ZGvis ,2 0,0 12,8 3,9 0,8 0,77 ZGvis ,4 0,0 0,1 0,7 0,8 0,77 Totaal 7,5 2,7 4,6 1,5 1,3 0,05 NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 23 van 28

25 Bijlage 3. Verdeling geleverde uren exclusief HV per In onderstaande tabel is te zien hoe de verdeling is van de zorguren (PV, VP, OB-alg, AB-alg) die per week worden geleverd aan cliënten met hetzelfde. In de tweede kolom zijn de uren woonzorg (PV, VP, OB alg en AB alg) weergegeven die bij het betreffende horen. In bijlage 4 is dezelfde tabel weergegeven, maar dan met de geleverde zorg inclusief HV. Geleverde zorg (PV, VP, OB-alg, AB-alg) uren woonzorg < 5 uur 5-10 uur uur uur > 20 uur V&V % 28% 5% 1% 1% V&V % 41% 18% 5% 3% V&V % 30% 23% 15% 8% V&V % 39% 31% 11% 3% V&V % 29% 29% 18% 13% V&V % 24% 13% 12% 25% V&V % 25% 16% 14% 31% V&V % 21% 6% 12% 32% V&V % 22% 21% 15% 16% V&V % 14% 12% 13% 40% GGZ % 24% 1% 1% 1% GGZ % 47% 8% 0% 3% GGZ % 35% 17% 0% 0% GGZ % 45% 0% 3% 0% GGZ % 38% 33% 10% 5% GGZ % 57% 13% 3% 3% GGZ % 47% 12% 6% 12% VG % 16% 3% 0% 0% VG % 16% 0% 0% 0% VG % 27% 3% 0% 0% VG % 36% 16% 1% 1% VG % 61% 13% 2% 0% VG % 47% 5% 0% 0% VG % 38% 11% 20% 14% LG % 8% 0% 0% 8% LG % 31% 0% 6% 0% LG % 50% 21% 0% 0% LG % 0% 33% 0% 33% LG % 0% 20% 0% 0% LG % 13% 13% 13% 13% LG % 17% 22% 9% 26% NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 24 van 28

26 Bijlage 3. Verdeling geleverde uren exclusief HV per Geleverde zorg (PV, VP, OB-alg, AB-alg) uren woonzorg < 5 uur 5-10 uur uur uur > 20 uur ZGaud % 13% 3% 0% 0% ZGaud % 44% 22% 0% 22% ZGaud % 33% 0% 0% 17% ZGvis % 0% 0% 0% 0% ZGvis % 17% 0% 0% 0% ZGvis % 50% 0% 0% 50% ZGvis % 33% 0% 0% 67% ZGvis % 0% 0% 0% 0% NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 25 van 28

27 Bijlage 4. Verdeling geleverde uren inclusief HV per Geleverde zorg (HV, PV, VP, OB-alg, AB-alg) uren woonzorg < 5 uur 5-10 uur uur uur > 20 uur V&V % 43% 15% 4% 2% V&V % 34% 28% 13% 7% V&V % 26% 22% 18% 19% V&V % 33% 29% 21% 11% V&V % 24% 26% 22% 25% V&V % 22% 13% 14% 32% V&V % 22% 13% 19% 38% V&V % 15% 12% 15% 38% V&V % 23% 19% 15% 26% V&V % 17% 12% 11% 47% GGZ % 59% 6% 1% 1% GGZ % 39% 24% 3% 3% GGZ % 43% 22% 0% 0% GGZ % 59% 10% 3% 0% GGZ % 33% 33% 14% 10% GGZ % 40% 23% 13% 3% GGZ % 41% 12% 12% 12% VG % 34% 6% 0% 0% VG % 42% 6% 0% 0% VG % 50% 3% 2% 0% VG % 41% 20% 2% 1% VG % 61% 11% 7% 0% VG % 53% 13% 2% 0% VG % 38% 13% 16% 18% LG % 54% 0% 0% 8% LG % 50% 0% 0% 6% LG % 57% 29% 0% 0% LG % 0% 17% 17% 33% LG % 0% 20% 0% 0% LG % 13% 13% 0% 25% LG % 17% 13% 17% 26% ZGaud % 47% 17% 0% 0% NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 26 van 28

28 Bijlage 4. Verdeling geleverde uren inclusief HV per Geleverde zorg (HV, PV, VP, OB-alg, AB-alg) uren woonzorg < 5 uur 5-10 uur uur uur > 20 uur ZGaud % 0% 67% 0% 22% ZGaud % 33% 17% 0% 17% ZGvis % 75% 0% 0% 0% ZGvis % 33% 33% 0% 0% ZGvis % 25% 25% 0% 50% ZGvis % 33% 0% 0% 67% ZGvis % 0% 0% 0% 0% NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 27 van 28

29 Bijlage 5. Kostenvergelijking met prijzen d.d. 13 juni 2007 In onderstaande tabel is uitgegaan van tabel 7 maar dan met de indicatieve prijzen zoals de Nza die op 13 juni 2007 heeft gepubliceerd (die zijn exclusief kapitaallasten en inclusief hotelmatige kosten). In de prijzen per zijn niet de prijzen voor behandeling en dagbesteding meegenomen. Tarieven per per jaar (excl. behandeling en dagbesteding) Kosten totaal voor gem. geleverde zorg (HV, PV, VP, OB-alg, AB-alg) per jaar Kosten totaal voor gem. geleverde zorg (PV, VP, OB-alg, ABalg) per jaar V&V V&V V&V V&V V&V V&V V&V V&V V&V V&V Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat wanneer cliënten die in aanmerking komen voor verblijfszorg thuis worden bekostigd volgens de indicatieve -prijzen deze kosten hoger zijn dan de kosten voor de gemiddelde geleverde zorg op basis van de extramurale tarieven (exclusief HV). NV/07/1673/afp, HHM 2007 Pagina 28 van 28

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig

Figuur 1. Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel. Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c

BELEIDSREGEL CA-300-583. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c Bijlage 12 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22

Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Zorgkantoren Uw brief van Uw kenmerk Datum ---- ---- 29 maart 2011 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer CCZ/2011029909 J. Knollema (020) 797 86 22 Onderwerp Beleidsregel 2011 (b) Toekenning PGB-AWBZ

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en straks. AWBZ Wmo jeugdwet overig. Figuur 1 - Aantal cliënten naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Wmo Inleiding Per 2015 vervalt de aanspraak op extramurale begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging uit de AWBZ. De cliënten vanaf 18 jaar

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Legenda en gegevenstabel:

Legenda en gegevenstabel: Bijgewerkt tot 1-4-215 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1

Nadere informatie

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011

Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 #2010084698v6 Vertaaltabel ZZP naar functies/klassen versie 4.1 Van toepassing per 1-1-2011 t/m 31-3-2011 Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 12-12-2006 CVZ 1.0 Definitieve versie 04-04-2007

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis

BELEIDSREGEL CA-300-523. Volledig Pakket Thuis BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Eerste kwartaal 2012 Voorwoord In april 2012 heeft het CIZ de eerste kwartaalmonitor uitgebracht van de pilot indicatiemelding voor 80-plus-cliënten voor intramurale zorg.

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015

Monitor transitie lage Zorgzwaartepakketten uit de Wlz in 2015 1.1 Aantal cliënten met een geldig indicatiebesluit voor een laag ZZP op de peildatum Betreft de ZZP's: VV1, 2 of 3; LG1 of LG3, VG1 of VG2 (alleen 18 jaar of ouder); ZGaud1 of ZGvis1 4. 35. 3. 25. 2.

Nadere informatie

NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE ZORGTOEWIJZING EN OVERBRUGGINGSZORG BIJ ZORGZWAARTEPAKKETTEN VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Zorgzwaartebekostiging bij ZZP s

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten

Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Enschede, 5 januari 2006 PB/06/0017/tvg drs. P.F. Bakker ir. G. Vernhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2011 Tabel Per Saldo, januari 2011, overeenkomstig de beleidsregel 2011 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 12 januari 2011 (Aan deze tabel kunnen geen rechten

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Kwartaalmonitor Indicatiemelding

Kwartaalmonitor Indicatiemelding Kwartaalmonitor Indicatiemelding Tweede kwartaal 2013 Inhoud 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 5 2.1 Achtergrond: de invoering van indicatiemelding voor ZZP s 80+... 5 2.2 Doel van de kwartaalmonitor...

Nadere informatie

Voorkant volgens zorgzwaartebekostiging layout. Zie HW070584 rapportage ZZP-check nulmeting.doc

Voorkant volgens zorgzwaartebekostiging layout. Zie HW070584 rapportage ZZP-check nulmeting.doc Voorkant volgens zorgzwaartebekostiging layout. Zie HW070584 rapportage ZZP-check nulmeting.doc Eerste vervolgmeting ZZP-check Enschede, sept 2007 HW/07/2372/imz Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN

EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN FACTSHEET ZZP 1, 2 EN 3 EXTRAMURALISATIE LICHTE ZORGZWAARTEPAKKETTEN ACHTERGROND, GEVOLGEN, FEITEN EN CIJFERS Voor de twaalf Drentse gemeenten Marion Wijnstra Erwin Matijsen Oktober 2012 ACHTERGROND EN

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eerste verkenning effecten van de invoering van zorgzwaartebekostiging voor niet- grootschalige woonvormen

Eerste verkenning effecten van de invoering van zorgzwaartebekostiging voor niet- grootschalige woonvormen Eerste verkenning effecten van de invoering van zorgzwaartebekostiging voor niet- grootschalige woonvormen Enschede, oktober 2007 MK/07/2725/imz1 mw. drs. M. Kingma mw. ir. H. van der Werf Eerste verkenning

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten in de AWBZ

Zorgzwaartepakketten in de AWBZ GEZONDHEIDSZORG Zorgzwaartepakketten in de AWBZ Presentatie technisch overleg VGN, 2 augustus 2007 Femke Keijzer ADVISORY/ PUBLIC SERVICES Agenda Inleiding zorgzwaartebekostiging Algemene aanpak vaststellen

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Een pgb op basis van een ZZP

Een pgb op basis van een ZZP Een pgb op basis van een ZZP De financiële gevolgen van het afschaffen van budgetgarantie Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Ministerie van VWS drs. M.C. Diepenhorst drs. M.H. Hollander Projectnummer:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk MNAA/djon/Regulering / Ministerie van VWS t.a.v. drs. M.J. Van Rijn, staatssecretaris postbus 20350 2500 EJ S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ

TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ TOELICHTING BUDGET 2009 GHZ Algemeen De werkbladen zijn met een wachtwoord beveiligd. Indien u een onjuistheid ontdekt, verzoeken wij u dit via e-mail aan de NZa door te geven (care@nza.nl). Alle in te

Nadere informatie

AWBZ en Wlz: een vergelijking

AWBZ en Wlz: een vergelijking Trends in de indicatiestelling AWBZ en Wlz: een vergelijking Inleiding In deze factsheet presenteren we de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg bij cliënten van 18

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ 2009

Begeleiding AWBZ 2009 Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak begeleiding Nederland Situatie 1 januari 2010 - editie met postcodeniveau Inhoud Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met Begeleiding, 1 januari 2009 4

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek naar de problematische wachtlijsten in de AWBZ

Verdiepend onderzoek naar de problematische wachtlijsten in de AWBZ Verdiepend onderzoek naar de problematische wachtlijsten Verdiepend onderzoek naar de problematische wachtlijsten in de AWBZ Enschede, 6 november 2007 HD/07/2883/vdo2 mw. ir. G. Vernhout drs. H. Doornink

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Bijsluiter Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling datasets 4 2.1 Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) 4 2.2 Zorgafname

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven 2010 Tabel Per Saldo, maart 2010, overeenkomstig de beleidsregel 2010 (a) PGB AWBZ bij langdurig Verblijf van het CVZ dd 25 maart 2010 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010

TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010 TOELICHTING BUDGETFORMULIER 2010 ALGEMEEN Dit formulier wordt gebruikt als budgetformulier 2010 voor de budgetronde van 1 november 2009. Capaciteitswijzigingen en bijbehorende productie die vanaf 1 januari

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update

Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector update Inleiding In juni 2013 heeft de VGN de eerste impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

pgb zzp tarieven 2013

pgb zzp tarieven 2013 tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2012, overeenkomstig informatie van CVZ, 4 december 2012 (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ

Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Onderzoeksrapport Rolstoelen AWBZ Gevolgen van artikel 15 BZA-AWBZ Op 19 juni 2006 uitgebracht aan het hoofd van de afdeling Geschillen van het College voor zorgverzekeringen Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP

ZZP VV. Toelichting op de tabellen Voor een toelichting op onderstaande tabellen, zie laatste pagina. PV SGLVG som VP VG VV ZG aud ZG vis ZG ZZP Overzicht pgb ZZP tarieven Tabel opgemaakt door Per Saldo, februari, overeenkomstig de beleidsregel langdurend verblijf (LDV) van het CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer drs. M.J. van Rijn Postbus 20350 2500 AJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data

Notitie. 1. Aanleiding. 2. Gebruikte data Notitie Aan: Ministerie VWS, ZN, CIZ, Zorgkantoren C.c: Projectteam GO Van: Lisette Gusdorf Betreft: 1. Aanleiding Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een gedeelte van de huidige

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang gemeente Zeevang 1 oktober 2013 1 juli 2013 1 april 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011.

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt loopt tot en met 31 december 2011. Bijlage 25 bij circulaire AWBZ/Care/10/10c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis (VPT) 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

Inventarisatie beschermd wonen GGZ

Inventarisatie beschermd wonen GGZ Inventarisatie beschermd wonen GGZ centrumgemeente Zwolle Enschede, 22 mei 2014 KB/14/0969/ibwz Katleen Brummelhuis Peter Bakker Inhoudsopgave Afkortingenlijst. 3 Kernbevindingen..4 1. Inleiding. 11 1.1

Nadere informatie

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016

Dorien Kloosterman. Naar-Keuze. Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman Breda 23 april 2016 Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Breda 23 april 2016 Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker

Nadere informatie

TOELICHTING BUDGET 2008 GEHANDICAPTENZORG

TOELICHTING BUDGET 2008 GEHANDICAPTENZORG TOELICHTING BUDGET 2008 GEHANDICAPTENZORG Algemeen Lees eerst deze toelichting voordat u het formulier invult! De werkbladen zijn met een wachtwoord beveiligd. Indien u een onjuistheid ontdekt of vragen

Nadere informatie

Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten. De ZZP's op waarde geschat

Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten. De ZZP's op waarde geschat Indicatieve prijzen zorgzwaartepakketten De ZZP's op waarde geschat juni 2007 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 9 2. Zorgzwaartepakketten en prestatiebekostiging 11 2.1 Opbouw zorgzwaartepakket

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 10 juli 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 7 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorkeur van de cliënt 3. Extramurale eigen bijdrage 4. XML 5. Kleine technische

Nadere informatie

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding

CONCEPT Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Subregio Westelijke Mijnstreek Enschede, 9 maart 2012 AR/12/0508/ovzli Ir. Arthur Frank Ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Afkortingen...3 1. Inleiding...4

Nadere informatie

Pgb zzp tarieven 2014

Pgb zzp tarieven 2014 Pgb zzp tarieven Overzicht persoonsgebonden budget zorgzwaartepakket tarieven Per Saldo, december 2013, overeenkomstig informatie van CVZ (Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend) Afkortingen

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg

Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Samenwerking informatievoorziening gemeenten en landelijke uitvoering in de zorg Huidige mogelijkheden van de zorgmonitor Naar maatwerkvoorzieningen door data analyse Jordy van Slooten Projectleider proeftuin

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Let op: op dit document vindt versiebeheer plaats. Kijk voor de meest recente versie op www.zorgzwaartebekostiging.nl. In de onderstaande tabel

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Zorg in natura of een budget In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen: zorg in natura

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 8 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering in Nederland

Persoonsvolgende financiering in Nederland Persoonsvolgende financiering in Nederland Een eerlijke verdeling van beschikbare middelen? Martijn Koot 24 februari 2012 Inhoudsopgave Wie zijn wij wat is de VGN? Introductie AWBZ de langdurige zorg in

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s

Langer thuis. Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Langer thuis Kwartaalmonitor extramuralisering lage ZZP s Eerste kwartaal 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Onderzoeksopzet en begrippen... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Aanspraak op AWBZ-zorg

Aanspraak op AWBZ-zorg Aanspraak op AWBZ-zorg CIZ-rapportage over aantallen geïndiceerde functies, ZZP s en zorgomvang Nederland 1 juli 2013 1 april 2013 1 januari 2013 Inhoud 1. Introductie...4 1.1 Doel...4 1.2 Publicatiedatum,

Nadere informatie

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven

Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Presentatie decentralisatie AWBZ > Wmo Gemeente Eindhoven Dinsdag 4 februari 2014 De data in de decentralisatie monitor betreft taken die vanuit de AWBZ en zorgverzekeringswet naar gemeenten komen Taken

Nadere informatie

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking

iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 Functionele uitwerking 1 juni 2015 Functionele uitwerking iwlz-release 1.1 1 / 10 Inhoud 1. Inleiding 2. Wijzigingen die niet zijn opgenomen in de specificaties 3. De voorkeur van de cliënt

Nadere informatie

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht

Doelgroeponderzoek AWBZ en Wmo Utrecht Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252473 Hardwareweg 4 3821 BM Amersfoort Telefoon (033) 4546665 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Doelgroeponderzoek AWBZ en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 82 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen

Toevoegen van dagbesteding aan de zorgprofielen Nummer 83 28 juli 2015 In deze nieuwsbrief > Dagbesteding schoolgaande kinderen > Handtekening aanvraag via Bopz > Overgangsrecht Wlz indiceerbaren > Palliatief Terminale Zorg > Het juiste loket > Tips

Nadere informatie