H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H.B.G. Ganzeboom* I. Inleiding"

Transcriptie

1 I v I Cultuurdeelname als verwerking van infrmatie f. verwerving van status. Een cnfrntatie van twee alternatieve verklarende therieen aan de hand van reeds verdcht nderzek H.B.G. Ganzebm* Summary L In this article tw theries are develped explaining differential participatin in high cultural activities. The first ne, the 'infrmatin thery', is an elabratin f the prgrammatic statement that differential participatin in cultural events between individuals must be explained by the difference in infrmatin prucessing capacities f persns, and that differences in participatin rates between events can be explained accrding t the cmplexity f the infrmatin prcessed. The secnd ne, the 'status thery', is an elabratin f the prgrammatic statement that participatin in cultural events is afunctin f the status a persn wants t have, and that differences in participatin rates between events are related t the status rendering characteristics f these events. In assessing the relative empirical value f the tw cmpeteting ex planatry theries, we review results frm (mainly) Dutch research n leisure and cultural cnsumptin. It is cncluded that the infrmatin thery gives a smewhat better accunt f these results, but that the status thery cannt be discarded. I. Inleiding In dit artikel wrdt het prbleem aan de rde gesteld waarm smmige mensen frequent deelnemen aan culturele activiteiten en andere niet, f in mindere mate. Na een krte begripsbepaling zullen ter beantwrding van dit prbleem twee alternatieve verklarende therieen wrden uitgewerkt. Aan de hand van resultaten van reeds verricht nderzek naar cultuurdeelname zul- I j r ( De alliellr is werklaam bij de Vakgrep Theric en MClhdlgie van de Scilgic Ie Ulrc,hl. Dil arlikcl is een bewerking van Ct.'n IC/ing gehllden vr de Werkgcmeen~l'hap Vcr klarende Scilgic, mei Mens en Maalschappij n. 4 jrg

2 len we vr 10 aspecten van het cultuurparticipatieprces bespreken welke vrspeilingen uit elk van beide therieen kunnen wrden afgeleid, en in heverre deze vereenkmen met de resultaten van dit nderzek.' J. J. Begripsbepaling Onder 'cultuur' wrd! hier 'Cultuur' verstaan, het terrein van de '(schne) kunsten' f 'high culture'. We gebruiken deze term dus in zijn alledaagse betekenis, niet in zijn scilgische veralgemening. Welke activiteiten we precies nder cultuur zuben rekenen, laten we nafgegrensd. Ter bepaling van de gedachten zij het vldende theater, film, cncert, musea en tentnstellingen, beeldende kunst, en beken en tijdschriften te nemen. Verder zuben we de vlgende equivalente termen gebruiken: cultuurparticipatie, cultuurcnsumptie, cultuurdeelname, culturele activiteit(en) en varianten daarvan. Al deze termen zijn namen vr gedragingen van persn en, en wei het bezeken van culturele evenementen f het gebruik maken van culturele faciliteiten en instellingen. We hanteren niet het nderscheid tussen passieve (bezek) en actieve (zelf den) cultuurparticipatie. 'Passieve' culturele cnsumptie heet hier dus culturele activiteit. J.2. Twee theretische gezichtspunlen De twee theretische gezichtspunten p cultuurdeelname zijn de infrmatie (verwerkings)therie en de status (verwervings)therie. Beide kunnen wrden teruggevnden in cmmn sense-ideeen ver cultuur, en hebben daarnaast een uitgewerkte wetenschappelijke achtergrnd. Vr wat betreft de infrmatieverwerkingstherie kan deze wrden gevnden in het psychlgisch werk van Mles (1958), Berlyne (1974), Berlyne & Madsen (1973) en Eysenck (I %7, 1968). Het uitgangspunt wrdt hierbij gevrmd dr hypthesen en experimenten ver de verwerking van en waardering vr artist ieke stimuli. Deze nderzekstraditie der 'infrmatie-esthetica' is besprken in Ganzebm (l982a). De achtergrnd van de statusverwervingstherie is meer scilgisch van aard. De rsprng kan gevnden wrden in Veblens (1899) therie ver de 'leisure class' en haar 'cnspicuus cnsumptin', en Weber~ (1921) invering van he! 'stand'-begrip en de daarbij behrende levensstijl. Recent zijn de bijdragen van Hmans (1974) en Cllins (1975, 1979) van belang. J.2. J. De injrmatieverwerkingstherie De infrmatieverwerkingstherie van cultuurparticipatie is een uitwerking van de gedachte dat culturele cnsumptie een vrm is van verwerking van (cmplexe) infrmatie, en dat verschillen in cnsumptie tussen persnen verklaard kunnen wrden uit verschillen in infrmatieverwerkingscapaciteit tussen persnen. Verschillen in mate van cnsumptie tussen cultuurvrmen kunnen verklaard wrden met verschillen in cmplexiteit van infrmatiea~nbd. daarbij.. Uitgangspunt is dat mensen het ver het algemeen prettig vmden mfrmatte te verwerken. Een plezierige ervaring ntstaat wanneer icmand telkens pnieuw gecnfrnleerd wrdt met een nieuw prbleem en er in slaagt dat prbleem tt een plssing te brengen. Er bestaat even wei k de mgelijkheid dat infrmatie-aanbd te cmplex is, als chatisch wrdt ervaren en negatieve gevelens wekt. Culturele stimuli kunnen gekarakteriseerd wrden als een eindelze brn van nieuwe infrmatie, die men tt p zekere hgte naar eigen vrkeur, vermgen en temp kan verwerken. Vandaar (lnt veel mensen het leuk vinden m p de een f andere manier en p het een 0: andere terrein cultuur te cnsumeren. In smmige gevallen is de culturele inturmatie echter te cmplex en wekt geen pleziergevelens. Er zijn drie individuele kenmerkc'1, die iemand beter geschikt maken m infrmatie te verwerken: een grter ermgen infrmatie te verwerken kenni~ van/gewenning aan de gebden infrmatie en vrkeur vr cm~lexitelt. Een eerste individuele differentier ende factr p het gebicd van infrma I~:vcrwcrking is het vermgen tl he verwerken van injrmalie. Een belangf1jke vrm hiervan is intelligent ie, lader te mschrijven als het vermgen cgnitieve infrmatie te verwerken. Intelligente mensen verwerken cmplexe vrmen van cgnitieve infrmatie gemakkelijker dan minder intelligente mensen en zullen dus meer plezier beleven aan cmplexe infrmatie. Intelligentie is een kenmerk waarvan de werking kan ptreden in een grt aantal uiteenlpende vrmen van cultuurparticipatie. Dat is belangrijk, mdat intelligentie scherp samenhangt met lidmaatschap van een maatschappelijk aanwijsbare grep, namelijk die van de hger pgeleiden. OpJeidin6 is cen schifting van individuen naar talenten p cgnitief gebied. Het is mgelijk dat k p andere gebieden vermgens zullen bestaan die infrmatie p dat gebied beter verwerkbaar maken vr een persn. Hier vah te denken aan specifie1<e vermgens p he! gebied van waarneming van ruimtelijke en beeldende vrstellingen, maar in het bijznder aan muzikalileit. Er is weinig reden aan te nemen dat muzikaliteit met intelligentie verband hudt, nch dat het nderwijsstelsel een schifting p andere vermgens dan intelligentie teweeg brengt. Een Iweede individueel differentierende factr p het gebied van infrmalieverwerking is de kennis en ejening die men wat betreft de aangebden in- 342 M~lIs ell Maalschappij n. 4 jrg J4J

3 frmatie al heeft. Iemand die al vertruwd is met een culturele uiting f p de verwerking van deze infrmatie bijznder getraind is, zal gemakkelijker cmplexe infrmatie verwerken en daaraan meer plezier beleven. Zals bij de vermgens tt infrmatieverwerking is er hier weer een sterke relatie tussen de genten pleiding en kennis en vaardigheid wat betreft intellectuele, cgnitieve cultuurvrmen. Een tweede brn van kennis en efening kan gelegen zijn in de training in het uderlijk gezin en een derde in zelfwerkzaamheid p dit gebied. De derde individueel differentierende factr p het gebied van infrmatieverwerking is vrkeur vr cmplexiteit. Dit wrdt in de psychlgie extraversie genemd, de tegenpl intrversie. Intrverten 2 zijn mensen die een vrkeur hebben vr weinig stimulering van buitenaf. Zij zeken deze dan k niet en hebben een negatieve waardering vr een vervled aan infrmatie. Extraverten zijn daarentegen mensen die een vrkeur hebben vr veel stimulering van buitenaf. Zij zeken deze en hebben eerder een negatieve waardering vr gebrek aan infrmatie. Derhalve zullen mensen die hg scren p een extraversieschaal meer aan culturele activiteiten meeden en een vrkeur hebben vr cmplexere vrmen daarvan. De waarde van deze vrspelling is zuiver theretisch. Intrverten en extraverten zijn niet aanwezig in een maatschappelij k aanwijsbare grep, dus is de praktische waarde van deze vrspelling waarschijnlijk vrij beperkt. We bekijken haar tch, mdat zij een verschtgehalte van de infrmatieverwerkingstherie geeft, en bevestiging een uniek argument geeft dat cultuurparticipatie een zaak van infrmatieverwerking is. Vanuit de infrmatieverwerkingstherie is vrts het idee van belang dat cultuurvrmen kunnen wrden geschaald naar cmplexiteit en dat meilijkere vrmen meer plezier zullen verschaffen bij hen die dr vermgens, kennis f vrkeur beter geschikt zijn cmplexere culturele infrmatie te verwerken. Wat gemakkelijk f meilijk is, kan p een aantal manieren wrden uitgemaakt. In de eerste plaats zijn hierver alledaagse ideeen in mlp. Flutrmans zijn gemakkelijker dan literaire rmans. Mzart is meilijker dan Abba. Ten Iweede kan men hypthesen ver cmplexiteit van cultuurvrmen frmllieren. Een hypthese waarvan wij gebruik zullen maken, is dat de hedendaagse, mderne en experimentele vrmen van cultuur meilijker zijn dan de udere, klassieke en traditinele vrmen van cultuur De slatusverwervingstherie De statusverwervingstherie van cultuurparticipatie is een uitwerking van de gedachte dat culturele cnsumptie een vrm is van verwerving f bekrachtiging van een hg sciaal prestige, en dat verschillen in cnsumptie tussen 344 persnen en tussen cllltuurvrmen verklaard kunnen wrden uit verschillen in status en statusnastreving tussen persnen. Verschillen tussen cultuurvrmen kunnen verklaard wrden uit verschillen in statusverlenend karakter. Uitgangspunt is dat ctrltuurparticipatie in nze samenleving wrdt gezien als behrend bij hgere statllsgrepen. Veel mensen vinden het aantrekkelijk zich een z hg mgelijke status te verwerven. Dit echter vrzver dit enigszins binnen het bereik ligt. Vr mensen vr wie de hge maatschappelijke status die met cultuurdeelname geasscieerd wrdt ten enenmale nbereikbaar is, zal het nastreven ervan frustrerend zijn. Ze zullen dit dus nalaten. Het streven van hgere grepen nl via cultuurparticipatie status te verwerven fte bevestigen, vindt derhalve een cmplement in de weerzin van lagere grepen hiertegen. Als cllltuurparticipatie geasscieerd wrdt met een hge maatschappelijke status, dan geldt dat he hger de status is van de grep waarvan iemand deel uitmaakt, des te meer men cultureel actief zal zijn. De drie belangrijke dimensies van maatschappelijke status zijn: pleiding, berep en inkmen. Van deze drie is berep de klassieke prestigedimensie. Deze is definierend vr de klasse f levensstijlgrep waarvan men deel uitmaakt. We verwachten van alle statusdimensies een psitief effect p cultuurparticipatie, maar in het bijznder van berepsprestige. Een tweede individueel differentierende factr p het gebied van stat lisverwerving is de incnsistentie van slatusjactren. Veel mensen behren niet eenduidig bij een gegeven statusgrep, maar behren f behrden tt verschillende statusgrepen. Twee gevallen hiervan zijn incnsistentie tussen pleiding en berep f tussen milieu van herkmst en huidige status. We zullen in het bijznder kijken naar het geval waarin mensen een hger berep hebben dan 'laar hun pleiding verwacht mcht wrden, en naar het geval waarin men afkmstig is uit een lager milieu dan waarvan men nu deel uitmaakl. Deze gevallen zijn analg in de zin dat de bereikte status hger is dan de status p het punt van uitgang. We vernderstellen dat nder deze twee grepen van sciale stijgers er een sterke neiging zal bestaan de bereikte status te beklemtnen en dr culturele activiteiten de lagere statusherkmst te cmpenseren. Vanuit de statusver",ervingstherie is vrts het idee van belang dat cultuurvrmen kunnen wrden ingedeeld naar mate van statusverlening en dat felatief statusverlenende vrmen meer in de belangstelling zullen staan bij grepen die dr cultuurparticipatie status willen verwerven f benadrukken. Wat statusverlenend is en wat niet f in mindere mate berust p een aantal factren. We denken dat een cultuurvrm meer statusverlenend is: - naarmate er meer representatieve aanwezigheid vereist is; Mens en Maalschappij n. 4 jrg H2 345

4 er een sterk ere nadruk Jigt p de ntmeting en cmmunicatie tussen deelnemers; - de inhud van het gebdene de kennelijke status van de aanwezigen symbliseert, althans deze niet aantast. 2. VergeJijking van de beide therieen en bekende nderzeksresultaten We willen nu tt een vergelijking van deze gezichtspunten kmen en bekijken in welke mate elk van beide met de werkelijkheid vereenkmt. Het zal duidelijk zijn dat beide therieen een aantal vrspellingen gemeen hebben. Z kan uit beide therieen verklaard wrden waarm hge statusgrepen zveel aan culturele activiteiten deelnemen. Maar belangrijker is dat de beide therieen k zeer uiteenlpende vrspellingen den. Op vrhand kunnen we al vaststellen dat geen van beide p lgische grnden de andere als afgeleid nderdeel zu kunnen bevatten. Theretisch hebben ze verschtgehalte ten pzichte van elkaar: zij den beide uitspraken die juist niet in het alternatief thuishren. Precies p deze vrspellingen dient ver de verhuding tussen de beide alternatieven beslist te wrden. We vergelijken de beide therieen in het licht van bekende resultaten van het nderzek naar cultuurparticipatie. Vraf zullen enige pmerkingen wrden gemaakt ver meilijkheden die ptreden bij het gebruiken en vergelijken van resultaten van reeds gepubliceerd nderzek. Vervlgens zal vr een tiental aspecten van het cultuurparticipatieprces een uitwerking van de twee therieen wrden gegeven. De afgeleide vrspeilingen uit de twee therieen zijn verzameld in een verzicht Keuze van nderzeksverslagen Het nderzek naar culturele activiteiten behrt tt de udere en in kwantiteit meest ntwikkelde tradities van Nederlands sciaal-wetenschappelijk nderzek. Reeds in 1955 zijn twee grte surveys (CBS, 1959; De Wlff & Hissing, ]957) gehuden, en in de zestiger en zeventiger jaren is het nderwerp regelmatig pnieuw ter hand genmen. Er zijn zwel grte verzichtssurveys als een grte heveelheicl kleinere publieksnderzekingen te vinden. Tch is het niet juist Ie denken dat dr deze relatief grte strm van empirische gegevens er een gedetailleerd en gekwantificeerd beeld van culturele 346 publieksgrepen bestaat. Integendeel, wanneer men dit terrein verziet, is het meilijk tt empirische generalisaties te kmen. De belangrijkste redenen hiervr liggen in methdlgische meilijkheden. Deze zijn: - Veel nderzekingen p dil gebied zijn publieksnderzekingen, die dr hun pzet slechts indirect Iicht kunnen werpen p de vraag wie wei en wie niet aan culturele activiteiten deelnemen, en waarm. Om deze vragen te kunnen beantwrden met men immers een zdanige drsnee van de bevlking nderzeken dat daarin een vergelijking gemaakt kan wrden tussen persnen die wei en niet deel uitmaken van een culturele publieksgrep. Gegevens van publieksnderzekingen kunnen slechts in een vergelijkend perspectief getrkken wrden als I. kenmerken van de publieksgrep vergeleken kunnen wrden met standaardgegevens ver de bevlking, f 2. binnen die publieksgrep een vergelijking wrdt gemaakt tussen persnen die weinig en veel deelnemen en tegelijkertijd verndersteld wrdt dat die vergang veellijkt p die tussen al dan niet deelnemen. Van de eerste mgelijkheid is zelden, van de tweede mgelijkheid wat vaker gebruik gemaakt. - Onderzekingen zijn slechts zelden z pgezet dat ze vergelijkbaar zijn. Er zijn p dit terrein - zals veral in de scilgie - weinig gestandaardiseerde meet instrument en vrhanden. Verschillen in steekpreftrekking, verschillen in vraagstelling, hercderingen en het gebruik maken van verschillende statistische analysetechnieken zijn er alleinaal vr een deel vr verantwrdelijk dat een exacte vergelijking van resultaten een cmplexe pgave is. - De nderzeksserie wrdt slechts in beperkte mate gekarakteriseera dr een systematisch nderzek naar dezelfde hypthesen. Vaak is er van ideeen vraf nauwelijks sprake. En als dat wei het geval is, blijven deze vaak impliciet en passen slecht bij de remltaten in vrig nderzek. Het ligt Iliet in nze bedeling de traditie van empirisch nderzek naar cul Illllrparticipatie met deze pmerkingen te diskwalificercn. We willen slechts aanduiden welke meilijkheden ptreden bij hel samenvatlen van de resliltalen van dit nderzek. Een beperking van de dr ns weer te geven nderzckslileratlll1f is dal zij vr het grl 'e deel betrekking heeft p Nederlandse nderloekingen. Wat betreft deze tl aditie is'geprbeerd de belangrijkste prjecten sinds 1955 (ten de eerste gr1e surveys zijn gehuden) bij elkaar Ie krijgen. Niet is gepgd k het bllitenlands nderzek te cveren. Hiernaar zijn slechts incidellled IJerwijzingcn pgcnmcn. Mens en Maalschappij n. 4 jrg )/!2 347

5 De vergeleken nderzeksverslagen De dr ns vergeleken nderzeksverslagen laten zich indelen naar nderzchte culturele activiteiten. Het basismateriaal vr vergelijking wrdt geleverd dr een grep nderzekingen die cultuurparticipatie in het algemeen, f meerdere culturele activiteiten (als vrm van vrijetijdsbesteding) tt nderwerp hebben. Op basis van deze nderzekingen kan het gemakkelijkst een vergelijking wrden gemaakt tussen wei en niet deelnemen. Het zijn: de vrijetijdssurveys van het CBS (1959, 1965) en de leefsituatiesurveys van het SCP (1974, 1976, 1978) en het CBS (1979). Ok De Wlff & Hissing (1957) is een zeer grt survey van udere datum. Het nderzek van WippIer (1968) is erg bepalend geweest vr de inrichting van andere vrijetijdsnderzekingen. De nderzekingen van Van Delden (1%9) en Veen (1969) zijn exacte replicaties van een aantal vragen uit dit Grnings vrijetijdsnderzek vr respectievelijk een Nederlandse steekpref en een vergelijkbare stad (Guda) 15 jaar later. Ok Kamphrst & Van Besuw (1971) hebben een aantal vragen van Wippler gerepliceerd. Stppelenburg (1979) is een recent landelijk nderzek met cultuurdeelname als hfdnderwerp. In principe biedt dit nderzek de meest recente en uitgebreide gegevens p dit terrein. De verslaggeving is echter dr een wat specifieke keus van analysetechniek (discriminantanalyse) wat meilijk p waarde te schatten. Tffler (1964), Kand (1975), Bauml& Bwen (1966), Van Mechelen (l966) en Dumazedier & Ripert (1966) bieden een uitzicht p de gang van zaken bij cultuurparticipatie in respectievelijk de Verenigde Staten, Belgie en Frankrijk. Wat betreft theaterbezek bekijken we Zweers & Welters (1970), een verzichtsstudie van een grt aantal nderzekingen naar theaterbezek in Nederland. Daarnaast Asselbergs-Neessen (1969) en Kamphrst & Van Besuw (1970), twee publieksnderzekingen (van de schuwburgen van Nijmegen, respectievelijk Utrecht), die zich nderscheiden dr een pzet, waarin naast het publiek k een cntrlegrep is ndervraagd. Vr cncertbezek hebben we Valkman & Jansen (1975, 1981), een verzicht van een grt aantal nderzekingen naar cncertbezek in Nederland. Belangrijk zijn vrts De Jager (1%7) en Overste (1973), twee nderzeken waarin evenwel niet erg zrgvuldig met de empirische gegevens wrdt mgesprngen. Met wat heranalyse (zie Valkman & Jansen) zijn er tch een paar aardige dingen uit Ie halen. Bertier (1976) en Dllase (1978) bevatten enkele interessante bevindingen ver muzikale vrkeuren. Vr dans en ballet hebben we Schrijnen-VanGastel (1974), een verzichtsstudie. Op beeldende kunstlmusea hebben betrekking: Valkman (1969) en Dij kman & Oppenhuizen (1980) ver respectievelijk het publiek van het Rijks- en Stedelijk Museum. Welters & Eykman (1976) en Welters & Eykman (1978) zijn studies ver de samenstel- 348 ling van het publiek van aankpsubsidies en arttheken. Hierin wrdt een andere methde tegepast m publieksgrepen te vergelijken met nietparticipanten: vergelijking met bekende statistische gegevens ver de bevlking. Over lezen bestaat 'Leesgedrag en biblitheekgebruik' (1975) en de 'Speurwerkbekenmnibus' ( I). Lezen is een vrm van cultuurparticipatie waaraan zveel wrdt meegedaan dat het meilijk en verbdig is een publieksnderzek te huden. Hewel we hier dus de beschikking hebben ver nderzek van een drsnee van de bevlking, en we vergelijkingen kunnen maken tussen wel- en niet-iezers, levert dit niet veel p, mdat deze nderzekingen theretisch weinig zijn nderbuwd. In Eykman (1981) wrdt wat systematischer een beeid van de lezer geschetst Samenhang tussen vrmen van culturele activiteit Als een van de 'well established facts' van cultuurparticipatie-nderzek kan gelden dat er een stevige crrelatie bestaat tussen allerlei vrmen van cultuurparticipatie. Wanneer men van iemand weet dat deze deelneemt aan een vrm van culturele activiteit, dan is er een meer dan gemiddelde kans dat die persn k deel uitmaakt van andere culturele publieksgrepen. Een lijst van bevestigingen van deze uitspraak is de vlgende. In 1%1 cnstateertln 't Veld-Langeveld dat kunstkpers vaker naar het museum gaan, vaker beken kpen en vaker tentnstellingen bezeken. In 1968 heeft Wippler een grt aantal vrijetijdsbestedingen gefactranalyseerd. De clustering van activiteiten is zeer sterk vr de vier vrmen van cultuurparticipa'ie: bezek aan biscpen, cncert, schuwburg en schilderijententnstellingen. Deze resultaten zijn gerepliceerd in de nderzekingen van Van Delden (1969), Kamphrst& Van Besuw(l971), en Veen(l981). Kamphrst& Van Besuw vinden daarnaast ng een samenhang met beken lezen. Ok uit de leefsitualiesurveys (SCP, 1974, 1978; CBS, 1979) kmt de samenhang naar vren lussen deze cultuurparticipatievrmen en andere, zals het bezek aan mnumenten en bezienswaardigheden. In 'Leesgedrag en biblitheekgebruik' (1975) wrdt een verband gecnstateerd lussen lidmaatsc~ap van biblitheken en het bezeken van tentnstellingen, theater, lezingen en musea. In hun nderzekingen van 1976 en 1978 stell en Welters & Eykman vast dat kunstkpers en kunstleners niet aileen meer naar musea, tneel en cncert en gaan dan de gemiddelde Nederlander, maar k meer dan bezekers van een aantal cultuurmanifestaties. Over het algemeen kan dus gecncludeerd wrden dat verschillende cultuurparticipatievrmen sterk met elkaar samenhangen. Incidenteel blijkt uit nderzek k wei eens dat de samenhang minder sterk is, en dat bijvr- Mens en Maalschappij n. 4 jrg

6 beeld lezen bij (rthgnale) factranalyse in een andere dimensie terecht kmt dan andere cultuurvrmen (Wippler, I %8). Maar uitdrukkelijk wijzen we erp dat we nit hebben gevnden dat activiteiten negatief met elkaar samenhangen. De bevinding van samenhang tussen cuiturele activiteiten is minder triviaal dan men z p het eerste gezicht zu den ken. Men met dit gegeven namelijk zien legen de achtergrnd van het feit dat culturele activiteiten tt de relatief tijdsintensieve vrmen van gedrag behren. Het eigene van tijdsintensieve gedragingen is dat ze ten kste van elkaar gaan, zeker wanneer we welen dat de heveelheid vrije tijd, die ieder tt zijn beschikking heeft, relatief cnstant is. Hieruit zuden we verwachten dat er een negatieve crrelatie bestaat tussen het deelnemen aan verschillende cultuurvrmen. Dat deze niet ptreedt, kan niets anders betekenen dan dat de gemeenschappelijke determinanten van culturele activiteiten een zeer sterk effect hebben. De sterke samenhang tussen de verschillende vrmen zegt verigens niet zveel ver de verklarende waarde van de dr ns geschetste therieen. Zwel binnen de statusverwervingstherie als de infrmatieverwerkingstherie kunnen we een dergelijke samenhang plaatsen (niet zzeer: verwachten). Beide wijzen immers vr aile vrmen van cuituurparticipatie dezelfde determinanten aan. Om tt een vergelijking te kmen van beide therieen met men hypthesen maken ver de mate waarin culturele activiteiten met elkaar samenhangen. Bij de infrmatieverwerkingstherie kunnen we verwachten dat met name de srten verlappen, die dezelfde kennis en vaardigheden vragen. Een vrbeeld hiervan is museumbezek en het bezichtigen van mnumenten, waarvr beide histrische kennis nuttig is. Bij de statusverwervingstherie zuden we daarentegen verwachten dat de vrmen verlappen waaraan in eenzelfde mate status kan wrden ntleend. Een mie test case vr beide therieen is de verlap tussen theater- en cncertbezek. Vanuit de infrmatieverwerkingstherie bezien, den deze een ngal verschillend berep p kennis en vaardigheden. Bezekers van tneelvrstellingen zullen daar meer plezier aan beleven wanneer hun cgnitieve en verbale vaardigheden sterk ntwikkeld zijn. Cncertbezekers hebben meer baat bij muzikale kennis en vaardigheden. Er is weinig reden m aan te nemen dat deze twet' srten kennis en vaardigheden veel met elkaar te maken hebben. Vanuit dc infrmatietherie kan dus vrspeld wrden dat de verlap tussen theater en cncertbezek gering zal zijn. Vanuit de statusverwervingstherie ziet de zelfde relatie er heel anders uit. Theater en cncert vinden vaak plaats in de zelfde accmmdatie, en in eenzelfde vrmelijke enturage. Beide activiteiten kunnen wat dit betreft, gezien wrden als extreem statusverlenend. Van- 350 uit de statusverwervingstherie kan dus vrspeld wrden dat er een grte verlap zal zijn tussen theater- en cncertbezek. In de nderzeksuitslagen vinden we vrij sterke aanwijzingen dat theateren cncertbezek sterl~ verwante cultuurvrmen zijn. Wippler (1968), Van Delden (1969) en Veen (198 I) vinden ze terug p een factr, sam en met musea en tentnstellingen. Ok uit een dr nszelf gehuden nderzek (Ganzebm, 1 982a) blijkt een zeer sterke verlap t ussen tneel- en cncertbezek, in feite de sterkste die tussen participatievrmen aanwezig is. Er is k wei enige aanwijzing dat er een sterkere verlap is tussen publieksgrepen van cultuurvrmen die een berep den p eenzelfde kennis en vaardigheden. Aanwijzingen vr een grt ere verlap tussen museum bezek en het bezichtigen van mnumenten geven Stppelenburg (1979) en Ganzebm (1982a) Status en cultuurparticiparie Zwel de infrmatieverwerkingstherie als de statusverwervingstherie den verwachten dat mensen met een hgere sciale status meer aan culture Ie activiteiten zullen deelnemen dan mensen met een lagere sciale status. Het tussenliggend mechanisme is in beide gevallen echter ngal verschillend, en deze glbale vrspelling die ze gemeenschappelijk hebben, berust p het gegeven dat in nze samenleving de statuskenmerken pleiding, berep en inkmen vrij sterk met elkaar samenhangen. Interessanter is het de beide therieen te vergelijken naar de vrspellingen die ze den ver de relatieve invled en de directheid van het effect van de verschillende statusdimensies. Ten aanzien van de meest prminente statusdimensies det de infrmatieverwerkingstherie verwachten dal de pleiding van beslissend belang zal zijn, en dat de crrelatie tussen berep/inkmen en cultuurparlicipatie vlledig verklaard kan wrden uil de samenhang van deze dimensies mel de pleiding. Binnen de statusverwervingstherie zuden we juist verwachten dal aile statusdimensies een direct effect p culturele ac (iviteit hebben, maar dat het grtste effect kmt van de dimensie die het meest bepalend is vr de statusgrep waarte men behrt: het berep. De klassieke statusdtmensies pleiding, berep en inklllen behren (t de vaak vrkmende variabelen in nderzek naar cultuurparticipatie. De bevinding dal llliturele aclivileit meer vrkmt in hgen~ statusgrepen wrdl in vrijwel elk nderzek pnieuw gedaan, al wrden niet tel kens delelfde statusdimensies gebruikt. Veel auteurs slellen zich ermee tevreden te cnstateren dat cultureel actieven nu eenmaal een maatschappelijke elite vrmen, in welke slatussrt je dat k uitdrukt. Ze geven geen multivariate M.:ns en Maalschappij n. 4 jrg

7 analyse waarin het effect van pleiding, berep en inkmen van elkaar wrden gescheiden. In studies waarin dat wei gedaan wrdt, is een vaak terugkerend resultaat dat het effect van pleiding verreweg het grtst is. Z kmi Wippler (1968) met een dr pleiding verklaarde variantie van.33, een getal dat in de vergelijkbare analyses van Kamphrst & Van Besuw (1971), Van Delden (1969) en Ganzebm (l982a) wei wat lager bjijkt te Jiggen, maar tch telkens het sterkste effect van aile nderzchte variabelen geeft. Een karakteristiek bij deze nderzekingen is verder dat het effect van berep (een variabe!e die zeer sterk met pleiding samenhangt), dat in de nulde rde meestal wat klciner is dan van pleiding (maar ng altijd aanzienlijk), bij multivariate analyse grtendee!s een schijneffect blijkt te zijn. Bij Kamphrst & Van Besuw (1971) en Ganzebm (I 982a) vah dit effect helemaal weg. Bij Wippier (1968) blijft een piepklein effect van 'sciale rangstand' ver. Hewel deze resultaten dus vrij sterk in de richting van cultuurparticipatie als infrmatieverwerking wijzen, is dit laatste tch een puntje in het vrdeel van de statusverwervingstherie. Die puntjes kunnen we k halen uit de analyse van het CBS (1959) van het udste vrijetijdssurvey. Berep is hier niet naar prestige pgededd, maar wei gjbaal. Het verband tussen berep en cultuurparticipatie is niet geheel terug te brengen tt een cntaminatie met pjeiding: wanneer cnstant gehuden wrdt p pleiding blijft er een verschil tussen Jntrekkende en risicdragende middenstand. Verder valt uit deze studie p te maken dat het verband tussen status en cultuurparticipatie niet lineair is. Mensen met aileen lager nderwijs den in het geheel niets aan cultuur, dan stijgt het niveau peens, m vervlgens geleidelijk dr te stijgen. Er vah een 'cuituurdrempel' te zien. MeeT dan 20 jaar later tnt Eykman (1981) aan dat deze wat betreft het Jezen ng steeds bestaat. Het is niet duide Jijk he dit effect verklaard kan wrden, maar een interpretatie in termen van een grepsnrm m al dan niet aan cultuur deel te nemen (en dus een status-theretische verklaring) lijkt ns meer vr de hand Jiggen dan de vernderstejling dat er een breuk in intejligentie en verwrven kennis zit tussrn de laagste en de hgere pleidingsgrepen. Vit een aantaj studies biijkt dat k inkmen een zelfstandig effect kan hebben p culturele activiteit, en wei met name p de prijzige vrmen daarvan. De 'Speurwerkbekenmnibus' (1979) laat zien dat de relatie van het kpen van beken met inkmen minstens even sterk is als met pleiding. Welters & Eykman (1978) tnen dat kunstaankp ngejijker verdeeld i\ ver inkmensgrepen dan ver pjeidingsgrepen. Deze bevinding mel verigens kritisch bekeken wrden, mdat van de kunstkpers bijna iedereen in de hgste pleidingsgrep zit en hier dus weinig differentiatie meer 352 mgejijk is. De analyse van het tweede leefsituatiesurvey (SCP, 1978) tnt dat het zelfstandig effect van inkmen behuden blijft als cnstant gehuden wrdt p lowe! pleiding als statusherkmst. Dit betrefl een sam engestelde vrm van cultuurparticipatie, niet aileen dure vrmen. Vit andere studies lou blijken dat er maar een betrekkelijk zwakke relatie bestaat tussen statusindicatren en cultuurparticipatie. Het meest uitdrukkelijk hierin is Valkman (1976) die in een nderzek naar het publiek van het Rijksmuseum p de flap cnstateert dat 'het Rijksmuseum het enige culture Ie instituut (is) dat bezcht wrdt dr een niet-e!itair publiek'. Mecht men dit interpreteren als een uitspraak waarin gezegd wrdt dat het publiek van het Rijksmuseum wat betreft sciale gelaagdheid een getruwe afspiegeling vrmt van de Nederlandse (Amsterdamse?) bevlking, dan wrdt men dr Valkman in de samenvatting al teleurgesteld met de afzwakking dat het Rijksmuseum 'waarschijnlijk het enige culturele instituut in ns land (is) waar nder de bezekers k een ruime representatie te vinden is van de lagere sciale klassen'. Hetgeen iets vlstrekt anders is. Maar he kmt Valkman tt het ene dan wei tt het andere rdeel? Hewel het merendeel van zijn bek met tabellen gevuld is, is er niet een die bijvrbeeld de pleidingsverdejing van de pubjieksgrep vermeldt. Laat staan dat deze vergeleken wrdt met de pleidingsverdeling van de bevlking. Een ander nderzek waaruit slechts in geringe mate een samenhang bjijkt te zijn tussen cultuurparticipatie en statusfactren is dat van Stppelenburg (1979). Hij vindt wei een vrij zwakke samenhang tussen pleiding en theater- en museumbezek, maar geen relatie tussen pleiding en mnumentenbezek. Stppelenburg tnt echter aileen maar multivariate tabellen en niet de nulde rde-effecten. Een interpretatie van zijn gegevens kan dus zijn dat hij er grtendeels in geslaagd is p te spren welke variabelen tussen status en cultuurparticipatie intermedieren. Helaas laten zijn tabellen niet zien he dat dan precies in elkaar,teekt. Oat k in andere landen een zeer sterke relatie bestaat tussen cultuurparticipatie en pleiding blijkt uit de nderloeksverslagen van Tmer (1964), Kand (1975), Bauml & Bwer (1966), Van Mechelen (1966), Dumazedier & Ripert (1966), Dllase (1978) en Burdieu (1964). Resumerend kunnen we stellen dat uit vrijwel aile nderzekingen een naar verhuding zeer sterk verband naar vren kmt tussen status en cultuurpanicipatie. In een grt aantal nderzekingen blijkt deze relatie grtendeels terug te brengen tt het directe effect van pleiding p cul!uurparlicipatie en de samenhang van pleiding met andere statusdimensies. Oat is cen zeer slerke aanwijzing vr de juistheid van de infrmatieverwerkingstherie van cultuurparticipalie. Vrzver inkmen een zelfslandige in- \len> t:n Maalschappij n. 4 jrg. 57 1<J1l2 353,.

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Hinder door geluid van windturbines

Hinder door geluid van windturbines TNO-rapprt 2008-D-R1051/B Dsis-effectrelaties p basis van Nederlandse en Zweedse gegevens Milieu en Leefmgeving Van Murik Brekmanweg 6 Pstbus 49 2600 AA Delft www.tn.nl T +31 15 269 68 02 F +31 15 276

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd

Sprookje Over de kikker die niet doorhad dat hij gekookt werd Jeugdkerkdienst ver materialistische kikkers Brn: Timetturn.nl Auteur: Frank Mulder Delgrep: 15-30 jaar Opzet en inhud: sketch en verhaaltje, interactie (stellingen), preek ver rijkdm, praktische tips

Nadere informatie

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE

EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE EFFECTEN VAN ZACHTE KENMERKEN OP DE REÏNTEGRATIE VAN DE WWB, WW EN AO POPULATIE EEN LITERATUURSTUDIE Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arie Gelderblom Jaap de Koning m.m.v.

Nadere informatie

Naar een open samenleving?

Naar een open samenleving? Schoon formaat: 170 x 240 x 7 mm. De rmo is de adviesraad van de regering en het parlement op het terrein van participatie van burgers en stabiliteit van de samenleving. De rmo werkt aan nieuwe concepten

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

MOTIVATIE: PSYCHOLOGISCHE VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN

MOTIVATIE: PSYCHOLOGISCHE VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN april 2004 nummer 56 MOTIVATIE: PSYCHOLOGISCHE VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN Studie huis Auteur Henri C. Schouwenburg Redactie Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr. P.R.J.

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Godsdienstige veranderingen in Nederland

Godsdienstige veranderingen in Nederland Godsdienstige veranderingen in Nederland Godsdienstige veranderingen in Nederland Verschuivingen in de binding met de kerken en de christelijke traditie Jos Becker en Joep de Hart m.m.v. Linda Arnts Sociaal

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

GEZOND GELUK. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen. voor de preventieve gezondheidszorg. Ruut Veenhoven

GEZOND GELUK. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen. voor de preventieve gezondheidszorg. Ruut Veenhoven GEZOND GELUK Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Verkenningstudie in het kader van het programma

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Mens en model. 1. Introductie

Mens en model. 1. Introductie Mens en model Het werken met modellen is rationeel. Oorzaak en gevolg wordt keurig met elkaar in verband gebracht. Het werken met modellen is ook een teken van vertrouwen. Vertrouwen in de ratio, vertrouwen

Nadere informatie