Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 28 maart

2 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor het inburgeringexamen. In juli 2009 heeft de toenmalige minister van VROM aan Gilde Opleidingen een goedkeurende verklaring afgegeven als exameninstelling voor het Praktijkexamen Inburgering. Een van de verplichtingen van een exameninstelling inburgering is het opstellen van een jaarverslag. Het jaarverslag 2012 is een verslag dat gegevens verstrekt over een geheel kalenderjaar. Het verslag bestaat uit een kwalitatief deel waarin we u onderbouwd informeren over de kwaliteit, procedures en richtlijnen en de ondernomen verbeter acties. Het kwantitatieve deel geeft u informatie over aantallen kandidaten, examens en slagingspercentages. We hopen u middels dit jaarverslag voldoende informatie te verstrekken over ons functioneren als Praktijkexamen instelling Inburgering. Herman Keeren Toetsmanager 2

3 A. Kwalitatief gedeelte 3

4 1. Organisatie Het praktijkexamenbureau is gehuisvest in een locatie van Gilde Opleidingen, sector Educatie en Gilde Praktijkopleidingen te Roermond. De praktijkexamens werden op 2 locaties afgenomen: locatie Laaghuissingel 2 te Venlo. locatie Bredeweg 235 te Roermond Vanaf 1 augustus 2012 is de afname locatie te Venlo gesloten vanwege het teruglopend aantal aanmeldingen voor een praktijkexamen. De afnamelocatie te Roermond en het examensecretariaat is per 1 augustus 2012 verhuisd naar de Kasteel Hillenraedtstraat 1 te Roermond. De examens worden afgenomen in daarvoor bestemde lokalen. De lokalen zijn gesitueerd op een rustige plek in het gebouw. In beide examenruimten zijn voldoende hulpmiddelen aanwezig. De examenruimten zowel in Venlo als in Roermond zijn ingericht met diverse hoekjes zodat alle examens in de juiste omgeving worden afgenomen. 2. Afname van de examens en toelating van de examens Aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid. Aanmelding De instelling stelt een ieder die daartoe een verzoek indient, in de gelegenheid examen te doen. Dit geldt dus ook voor zelfmelders en kandidaten die elders hun inburgeringcursus hebben gevolgd. Aanmelding geschiedt middels een aanmeldingsformulier. Aan de toegang zijn de volgende aanvullende voorwaarden gesteld: Betaling Examengeld 2012 portfolio en panelgesprek 245,-- portfolio en 2 assessments 435,-- 4 assessments 625,-- de handtekening. Identificatie Bij aankomst van de kandidaat op de afnamelocatie praktijkexamen wordt het identiteitsdocument van de kandidaat gecontroleerd. De instelling controleert het identiteitsdocument aan de hand van de gegevens uit de administratie: de naam op het identiteitsdocument; de geboortedatum van de kandidaat; de foto met de persoon die voor hem/haar staat; de handtekening. De kandidaat wordt geen toegang verleend tot het examen als het identiteitsdocument: ongeldig is; vals is; niet van de betreffende kandidaat is; 4

5 niet van de juiste soort is; de gegevens op het identiteitsdocument niet overeenkomen met de gegevens uit de eigen administratie. Indien de kandidaat de toegang tot het examen geweigerd wordt, wordt op het procesverbaal genoteerd dat de kandidaat geweigerd is wegens het ontbreken van een juiste legitimatie. De kandidaat wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor een nieuwe aanmelding en de mogelijkheid een klacht in te dienen. Bij fraude met de identificatie wordt de examencommissie en/of het bevoegd gezag ingelicht. De examencommissie en/of het bevoegd gezag beslist over eventuele sancties. Registratie Bij de aanmelding van de kandidaat moet de instelling de noodzakelijke gegevens ten behoeve van examinering registreren. De NAW-gegevens worden gecontroleerd op basis van een identiteitsdocument. Een kopie van dit identiteitsbewijs wordt toegevoegd aan het dossier van de kandidaat. Het Burgerservicenummer wordt bij de DUO (API systeem) gecontroleerd op geldigheid. Aanwezigheid Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens waarvoor zij zijn ingeschreven. Kandidaten die aan een examen niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Een geldige reden is overmacht, een ongeldige reden is eigen oorzaak. Als eigen oorzaak wordt bijvoorbeeld aangemerkt: Verslapen. Voor kandidaten die een geldige reden hadden komt de eerstvolgende examengelegenheid in de plaats van de verzuimde examengelegenheid. Kandidaten die geen geldige reden hebben, kunnen zich opnieuw aanmelden. Voorwaarde tot toelating examens aanmeldformulier dient compleet te zijn portfolio dient goedgekeurd te zijn identificatie moet geldig zijn betaling moet plaats hebben gevonden Inhoud praktijkexamen De inhoud van het praktijkexamen is vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Afname Praktijkexamens De afname van het praktijkexamen geschiedt conform de vastgestelde handleiding Assessment en Panelgesprek. De examencommissie ziet erop toe dat er conform deze handleidingen wordt gewerkt. Beide handleidingen maken onderdeel uit van de Regeling Inburgering. De examinator noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing in een protocol. Tijdens de praktijksituaties wordt gebruikt gemaakt van voorhanden zijnde eenvoudige middelen. De examinator zorgt voor de beoordeling van het examenmateriaal. De examinator draagt al het materiaal over aan de examencommissie (examensecretariaat). 5

6 3. Deskundigheid examinatoren Gilde Opleidingen beschikt over 8 bevoegde examinatoren Inburgering die in het bezit zijn van een geldig certificaat. Zij hebben een door de minister vastgestelde training met goed gevolg afgerond. Zij voldoen aan de eisen gesteld in artikel 3.8 regeling inburgering. Examinatoren kunnen tijdens een afname de rol van assessor of toetsleider vervullen. Beide examinatoren zijn aanwezig tijdens het examen. De toetsleider neemt het inburgeringexamen bij de kandidaat af. De assessor kan tijdens de afname van het examen ingrijpen. De assessor beoordeelt het examen. De assessor heeft niet het inburgeringonderwijs van de kandidaat verzorgd. in november 2012 is besloten dat de examinatoren minimaal 1 x per jaar deel aan de terugkomdag examinatoren deelnemen; vanaf augustus 2012 is de inzet van examinatoren verminderd vanwege minder aanmeldingen voor de examens; 2 examinatoren zijn elders binnen de instelling gaan werken; 5 x is er een overleg van examinatoren geweest; aansluitend het examinatoren overleg worden gespreksbewijzen, waarbij vragen gerezen zijn, gezamenlijk besproken. zaken uit landelijke bijeenkomsten worden tijdens dit overleg besproken. 4. Vaststellen uitslag examens Beoordeling van het examen Algemeen De examens worden direct tijdens de afname of vlak na de afname beoordeeld. Er wordt vastgelegd welke beoordelaars welke examenproducten beoordeeld hebben, dit met het oog op een mogelijke kwaliteitscontrole achteraf op de kwaliteit van de beoordeling. In de handleiding Assessment en Panelgesprek zijn de beoordelingsvoorschriften en de normering van het examen opgenomen. Richtlijnen De beoordelaars houden zich tijdens de beoordeling aan onderstaande richtlijnen: elke kandidaat wordt objectief beoordeeld; elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld; elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de normen die zijn vastgelegd in de handleiding. Assessment en Portfolio; kandidaten moeten door de examinator op de hoogte gebracht worden van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt; examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria. 6

7 Resultaten van het examen Wijze van bekendmaking resultaten De examencommissie draagt er zorg voor dat het resultaat van het praktijkexamen schriftelijk bekend gemaakt wordt binnen een termijn van 10 werkdagen; aan de examenkandidaat; aan de DUO; aan andere betrokkenen; de examencommissie accordeert de lijst van geslaagden/gezakten. Gegevens verstrekking aan de DUO Gilde Opleidingen verstrekt aan de DUO uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens deze wet aan deze organen zijn opgedragen ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering. Centrale registratie De resultaten worden voor elke kandidaat individueel geregistreerd op de beoordelingsformulieren uit de handleiding Assessment en Panelgesprek en in het toetsboekje van de kandidaat. De resultaten worden intern en centraal geregistreerd, volgens de procedure Resultaatverwerking ; en zodanig dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen dat examen- en persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Geslaagd Een kandidaat heeft het praktijkdeel van het inburgeringexamen met goed gevolg afgerond indien de eindbeoordeling van alle onderdelen voldoende is. De exameninstelling reikt de uitslag uit of stuurt de uitslag aan de kandidaat. Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole Bewaarplicht De exameninstelling is verplicht de producten van het praktijkexamen, inclusief de bijbehorende scorebladen, gedurende minimaal 3,5 jaar na het examen te bewaren op een dusdanige plaats en wijze dat de examenproducten alleen voor dan wel met toestemming van de examencommissie toegankelijk zijn. Vanaf 2010 worden alle dossiers door het examensecretariaat gedigitaliseerd. Vernietigingsplicht De exameninstelling is verplicht de toetsproducten inclusief de bijbehorende scorebladen, minimaal 3,5 jaar na de toetsafname te vernietigen. De examencommissie draagt er zorg voor dat het vernietigen naar behoren geschiedt. 7

8 5. Waarborging van de kwaliteit van de examinering. De toetsmanager van het examenbureau volgt het gehele traject van examinering en bezoekt op gezette tijden de afnames van een examen waarbij het examenreglement en de Handleidingen Assessments en Panelgesprek leidend zijn bij de beoordeling. Iedere kandidaat wordt na afloop van het examen gevraagd een enquête formulier in te vullen over de gang van zaken van het examen. De beide examinatoren vullen eveneens na elk examen een formulier met vragen in. De resultaten van deze vragen worden in de examencommissie besproken en tijdens een overleg van examinatoren. Indien nodig worden er verbeteracties geformuleerd en uitgezet. De examinatoren wonen workshops/terugkomdagen bij. Na elk overleg van examinatoren worden er aansluitend praktijkcasussen besproken. 6. Examencommissie, commissie van beroep, inschrijving handelsregister Samenstelling examencommissie De examencommissie is benoemd door het bevoegd gezag van de instelling. De examencommissie bestaat uit de toetsmanager en 3 examinatoren. De sectordirecteur woont de overleggen bij als toehoorder. Taken De examencommissie is belast met de volgende taken: de organisatie van de afname van het praktijkdeel van het inburgeringexamen; het accorderen van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringexamen; de behandeling van geschillen over beslissingen van de exameninstelling van het praktijkdeel van het inburgeringexamen worden in eerste instantie bij de examencommissie neergelegd. Eisen Aan de examencommissie worden de volgende eisen gesteld: de examinatoren zijn in het bezit van een geldig certificaat dat zij een door de minister vastgestelde training met goed gevolg hebben afgerond; bij de uitoefening van de taak heeft ten minste een van de examinatoren (de assessor) niet het inburgeringonderwijs van de kandidaat verzorgd. Er zijn in 2012 geen klachten ingediend. Commissie van beroep voor examens Gilde Opleidingen heeft een onafhankelijke commissie van beroep ingesteld. De samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep is beschreven in het examenreglement. De commissie van beroep is in 2012 niet ingeschakeld.. Inschrijving Handelsregister Gilde Opleidingen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer

9 7. Evaluatie nav. audit KCE De audit door het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) heeft op 8 november 2012 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de klachtenprocedure en de waarborging van de kwaliteit van de afnames examens is aangescherpt. 9

10 B. Kwantitatief gedeelte 10

11 Bureau praktijkexamens 2012 Afgerond Examenkandidaten en slagingspercentage Aantal Uitval Geslaagd 1e keer 2e keer >3e keer Slagings kandi- Gezakt geslaagd geslaagd geslaagd percendaten (1e herk.) (>2e herk.) tage Venlo ,2% Roermond ,4% Totaal ,1% Examenvorm Aantal Uitval Geslaagd 1e keer 2e keer >3e keer Totaal Aantal kandi- Gezakt geslaagd geslaagd geslaagd examens excl. daten (1e herk.) (>2e herk.) Uitval Venlo panel assessments portf & assessm subtotaal Roermond panel assessments portf & assessm subtotaal Totaal panel assessments portf & assessm totaal

12 In omloop Examenkandidaten nog niet geslaagd Aantal Gezakt Nog geen 1e keer 1e herk. 2e herk. >3e herk. Aantal kandi- examen gezakt gezakt gezakt gezakt examens daten gedaan (1e herk.) (2e herk.) (>3e herk.) Venlo Roermond Totaal Examenvorm Aantal Gezakt Nog geen 1e keer 1e herk. 2e herk. >3e herk. Totaal kandi- examen gezakt gezakt gezakt gezakt gezakt daten gedaan (1e herk.) (2e herk.) (>3e herk.) Venlo panel assessments portf & assessm subtotaal Roermond panel assessments portf & assessm subtotaal Totaal panel assessments portf & assessm totaal

13 Verdeling Man Vrouw : Afgerond : Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Man ,5% 37,8% 41,3% 31,4% 9,9% 41,3% Vrouw ,5% 62,2% 58,7% 42,4% 16,3% 58,7% Totaal % 100% 100% 73,8% 26,2% 100% Verdeling Man Vrouw : In omloop : Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Man ,5% 44,8% 46,8% 25,8% 21,0% 46,8% Vrouw ,5% 55,2% 53,2% 27,4% 25,8% 53,2% Totaal % 100% 100% 53,2% 46,8% 100% Verdeling Man Vrouw : Totaal afgerond en in omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Man ,0% 39,0% 41,9% 30,8% 11,1% 41,9% Vrouw ,0% 61,0% 58,1% 40,8% 17,3% 58,1% Totaal % 100% 100% 71,6% 28,4% 100% 13

14 Verdeling Oudkomer Nieuwkomer : Afgerond Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Oudkomer ,4% 48,1% 38,0% 25,4% 12,6% 38,0% Nieuwkomer ,6% 51,9% 62,0% 48,4% 13,6% 62,0% Totaal % 100% 100% 73,8% 26,2% 100% Verdeling Oudkomer Nieuwkomer : In omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Oudkomer ,4% 48,3% 41,9% 19,4% 22,6% 41,9% Nieuwkomer ,6% 51,7% 58,1% 33,9% 24,2% 58,1% Totaal % 100% 100% 53,2% 46,8% 100% Verdeling Oudkomer Nieuwkomer : Totaal Afgehandeld en In omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Oudkomer ,5% 48,2% 38,4% 24,7% 13,7% 38,4% Nieuwkomer ,5% 51,8% 61,6% 46,9% 14,7% 61,6% Totaal % 100% 100% 71,6% 28,4% 100% 14

15 Verdeling Profielen : Afgerond Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal OGO ,2% 26,7% 17,4% 10,5% 7,0% 17,4% Werk Handel ,9% 57,0% 59,9% 45,0% 14,9% 59,9% Werk Techniek ,3% 6,7% 13,8% 12,0% 1,7% 13,8% Werk Zorg ,6% 9,6% 8,1% 5,6% 2,5% 8,1% Ondernemerschap ,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% Maatsch.part ,8% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,6% Totaal % 100% 100% 74% 26% 100% Verdeling Profielen : In omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal OGO ,1% 17,2% 14,5% 6,5% 8,1% 14,5% Werk Handel ,7% 62,1% 64,5% 35,5% 29,0% 64,5% Werk Techniek ,2% 10,3% 14,5% 9,7% 4,8% 14,5% Werk Zorg ,0% 6,9% 4,8% 1,6% 3,2% 4,8% Ondernemerschap ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Maatsch.part ,0% 3,4% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% Totaal % 100% 100% 53% 47% 100% 15

16 Verdeling Profielen : Afgerond + In omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal OGO ,0% 25,0% 17,1% 10,0% 7,1% 17,1% Werk Handel ,4% 57,9% 60,4% 43,9% 16,4% 60,4% Werk Techniek ,4% 7,3% 13,8% 11,8% 2,1% 13,8% Werk Zorg ,2% 9,1% 7,8% 5,2% 2,6% 7,8% Ondernemerschap ,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% Maatsch.part ,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,2% 0,7% Totaal % 100% 100% 72% 28% 100% 16

17 17

18 Leeftijdsopbouw alle kandidaten Roermond aantal Venlo aantal Totaal 1940/ / / / / / /09 Totaal Roermond % Venlo % Totaal % 1940/49 0,6% 0,0% 0,3% 1950/59 5,1% 4,9% 5,0% 1960/69 19,8% 23,6% 21,3% 1970/79 35,1% 33,3% 34,4% 1980/89 35,1% 33,3% 34,4% 1990/99 4,2% 4,9% 4,5% 2000/09 0,0% 0,0% 0,0% Totaal 100% 100% 100% 18

19 Aantal kandidaten per woonplaats (gemeente) Examenlocatie Gemeente Woonplaats Roermond Venlo Totaal Beesel Reuver Bergen Afferden 1 1 Bergen Bergen 4 4 Bergen Well 1 1 Echt-Susteren Echt 9 9 Echt-Susteren Koningsbosch 1 1 Echt-Susteren Roosteren 1 1 Echt-Susteren Susteren 8 8 Echt-Susteren Warmond 1 1 Gennep Gennep Gennep Ottersum 1 1 Horst a/d Maas Grubbenvorst Horst a/d Maas Horst Horst a/d Maas Sevenum Leudal Baexem 2 2 Leudal Buggenum 2 2 Leudal Ell 1 1 Leudal Haelen 4 4 Leudal Heythuysen 9 9 Leudal Horn 5 5 Leudal Ittervoort 2 2 Leudal Kelpen-Oler 2 2 Leudal Neer 1 1 Leudal Nunhem 1 1 Leudal Roggel 7 7 Maasgouw Beegden 2 2 Maasgouw Heel 1 1 Maasgouw Linne 4 4 Maasgouw Maasbracht 8 8 Maasgouw Thorn 2 2 Maasgouw Wessem

20 Examenlocatie Gemeente Woonplaats Roermond Venlo Totaal Meerssen Bunde 1 1 Mook en Middelaar Mook 1 1 Nederweert Leveroy 1 1 Nederweert Nederweert 1 1 Nederweert Ospel 1 1 Peel en Maas Baarlo Peel en Maas Helden Peel en Maas Maasbree 2 2 Peel en Maas Meijel Peel en Maas Panningen Roerdalen Melick 2 2 Roerdalen Montfort 1 1 Roerdalen Posterholt 4 4 Roerdalen Sint Odilienberg 4 4 Roerdalen Vlodrop 1 1 Roermond Herten 5 5 Roermond Roermond Roermond s-gravenhage 1 1 Roermond Swalmen 6 6 Venlo Belfeld Venlo Blerick Venlo Steyl Venlo Tegelen Venlo Velden 3 3 Venlo Venlo Venray Blitterswijck 1 1 Venray Meerlo 1 1 Venray Oostrum 1 1 Venray Venray Venray Wanssum 1 1 Venray Ysselsteyn 1 1 Weert Stramproy 5 5 Weert Weert Totaal

21 Aantal kandidaten per gemeente Examenlocatie Gemeente Roermond Venlo Totaal Beesel Bergen 6 6 Echt-Susteren Gennep Horst a/d Maas Leudal Maasgouw Meerssen 1 1 Mook en Middelaar 1 1 Nederweert 3 3 Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

22 Aantal afgedane / in behandeling zijnde beroepen Afgedane beroepen Nvt. In behandeling zijnde beroepen Nvt. Aantal afgedane / in behandeling zijnde klachten Afgedane klachten Nvt. In behandeling zijnde klachten Nvt. Geen Geconstateerde onregelmatigheden terzake identificatie Geen Overige geconstateerde onregelmatigheden 22

23 DATUM: Evaluatieformulier Kandidaat Bureau Praktijkexamen Inburgering Kasteel Hillenraedtstraat HA ROERMOND telefoon Wij willen graag dat u dit formulier invult. Wij weten dan wat we goed doen en wat we beter kunnen doen. * Schrijf uw naam op. Naam: * Vul het formulier in. 1. Vindt u de brieven duidelijk? ja nee 2. Bent u goed ontvangen? ja nee 3. Wat vond u van het lokaal waar u toetsen moest maken? het was er rustig er was een beetje lawaai 4. Wat vond u van de instructie van de examinator? de instructie was duidelijk de instructie was niet zo duidelijk Hebt u nog opmerkingen? Bedankt voor het invullen van het formulier! 23

24 kandidaten Venlo Roermond aantallen 1 A B A B A B A B A kandidaten Venlo Roermond procenten 98,8 % 98.8% 1 B 1,2% 1,2% 2 A 100% 98,8% 2 B 0% 1,2% 3 A 98,8 % 98,1% 3 B 1,2% 1,9% 4 A 98,8 % 99% 4 B 1,2% 1% 24

25 Evaluatieformulier examinator Bureau Praktijkexamen Inburgering Kasteel Hillenraedtstraat HA ROERMOND telefoon Naam Toetsleider Naam Assessor BSN kandidaat :.. :. :. 1. Heeft de kandidaat bij Gilde Opleidingen het inburgeringprogramma gevolgd? Ja Nee 2. Was de kandidaat op de aangegeven tijd aanwezig voor het praktijkexamen? Ja Nee 3. Is het praktijkexamen volgens de procedure verlopen? Ja Nee 4. Is het examen met de verschillende examenonderdelen binnen de beschikbare tijd afgehandeld? Ja Nee 5. Was het resultaat direct eenduidig te bepalen? Ja Nee, pas na enige discussie 6. Was de verwerking van het examen en de rapportage binnen de geplande tijd af te handelen? Ja Nee Opmerkingen:... 25

26 examinatoren Venlo Roermond aantallen 1 A B 6 3 examinatoren Venlo Roermond procenten 1 A 96,3% 99,3% 1 B 3,7% 0,7% 2 A B A 100% 99,3% 2 B 0% 0,7% 3 A B A 100% 100% 3 B 0% 0% 4 A B A 100% 100% 4 B 0% 0% 5 A B A 100% 98,8% 5 B 0% 1,2% 6 A B A 100% 100% 6 B 0% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Roermond Venlo 30% 20% 10% 0% 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 26

27

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2013 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 20 februari 2014 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor

Nadere informatie

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor 1 Examenreglement Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen ROC Rivor 1 Regels over aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid, vrijstelling Aanmelding ROC Rivor stelt een ieder die daartoe

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel Examenreglement Inburgering Rijn IJssel 11-432 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1. Aanmelding... 3 Artikel 2. Betaling... 3 Artikel 3. Identificatie... 4 Artikel 4. Registratie... 5 Artikel 5. Aanwezigheid...

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Examenreglement voor het praktijkexamen Inburgering John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort

Nadere informatie

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013 Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering Versie 6, Februari 2013 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland 2013 1 Inhoud 1. Regels over aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen. ROC Ter AA Postbus AL Helmond

ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen. ROC Ter AA Postbus AL Helmond ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen ROC Ter AA Postbus 490 5700 AL Helmond Inleiding Op 11 april 2008 heeft de minister van Wonen, Wijken en Integratie ROC Ter AA, regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2013 tot 1-7-2014 18-7-2014 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de examens en

Nadere informatie

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel examenreglement... 3 1. Aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

PIBLW-Examenbureau Inburgering

PIBLW-Examenbureau Inburgering PIBLW-Examenbureau Inburgering Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringsexamen Versie 2.2013 Inhoudsopgave 1. A a n m e l d i n g, e x a m e n k o s t e n, i d e n t i f i c a t i e, r e g i s t r a t

Nadere informatie

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor 2012 Inhoud 1. Borging van het proces... 3 a. Afname van de examens... 3 b. Toelating tot de examens... 3 c. Deskundigheid van de examinatoren... 3 d. Het vaststellen

Nadere informatie

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Versie Op 1 Besproken door Werkgroep Erkenning Inburgeringsexamen 7 februari 2007 2 Vastgesteld door CvB 26 februari

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011 Datum: 13 april 2012 Versie: definitief Documentnummer: 247.446 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland Jaarverslag 2012 Exambureau Nieuwland 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 1 Kwalitatieve rapportage... 3 1.1 Afname van de exams... 3 1.2 De voorwaard voor toelating tot het exam... 3 1.3 De deskundigheid

Nadere informatie

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen 1 mei 2013-1 mei 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Jaarverslag in cijfers... 4 Wijzigingen en uitwerkingen... 6 A. Registratie en Identificatie... 6 B. Afname

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 Datum: 14 april 2015 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering...

Nadere informatie

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Vastgesteld door het bevoegd gezag: MW. M.W.J.Schutte Uitgave: Versie 9 05-04- 2013 Inhoudsopgave 1. Begrippen

Nadere informatie

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV. 2012 Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Examencommissie,

Nadere informatie

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Domein Bedrijfsopleidingen w.o. Educatie ROC ID College 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2012 bij ROC ID College 3. Organisatie - Examencommissie Educatie

Nadere informatie

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE-Basistoets inburgeringsexamen Instelling Nummer instelling: 990173 Naam instelling: ROC Westerschelde Plaats: Terneuzen

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV. 2013 Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Examencommissie,

Nadere informatie

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 1 januari 2008-31 december 2008 roc nijmegen jaarverslag inburgering 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. In- en externe ontwikkelingen 4 1.1 Interne ontwikkelingen

Nadere informatie

Zorgnorm overzichten 2010:

Zorgnorm overzichten 2010: Zorgnorm overzichten 2010: - gemeten uitruktijden overschrijding zorgnorm > 1 minuut operationele grenzen 2011 regionaal gemeente Versie: 2010-11-26 Pagina 1 van 75 Pagina 2 van 75 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV.

Examenreglement. Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV. Examenreglement Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV. Versie 16, 25 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 17 februari 2014 Examencommissie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief

Nadere informatie

EDUCATIE Jan Ligthartstraat AM Rotterdam Postbus BA Rotterdam (010)

EDUCATIE Jan Ligthartstraat AM Rotterdam Postbus BA Rotterdam (010) EDUCATIE Jan Ligthartstraat 250 3083 AM Rotterdam Postbus 1043 3000 BA Rotterdam (010) 281 11 00 EXAMENREGLEMENT PRAKTIJKEXAMEN INBURGERING ZADKINE EDUCATIE ingevolge de Wet houdende regels inzake inburgering

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013

JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013 JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013 0pgesteld door mevr. M. Pattenier, teamleider Inburgering/NT2 Vastgesteld in MT-vergadering van 21 augustus 2014 Dit verslag wordt per 01-09-2014 openbaar gemaakt

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie

Praktijkexamen inburgering KCE 2011

Praktijkexamen inburgering KCE 2011 2 0 1 1 eindrapportage Praktijkexamen inburgering KCE 2011 domein Eductie & Oriëntatie Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2011 Domein Educatie & Oriëntatie 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Jaarverslag 2011 Exameninstelling voor het praktijkdeel Inburgeringsexamen John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181,

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling Noord- en Midden- Limburg Ingaande 9 december 2012

Wijzigingen dienstregeling Noord- en Midden- Limburg Ingaande 9 december 2012 Wijzigingen dienstregeling Noord- en Midden- Limburg Ingaande 9 december 2012 Algemeen Vanaf 9 december 2012 gaan de intercitytreinen van NS op het traject Eindhoven - Weert - Roermond - Sittard overdag

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 11 maart 2013 Examencommissie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief deel

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling Concessie Noord- en Midden-Limburg

Wijzigingen dienstregeling Concessie Noord- en Midden-Limburg Wijzigingen dienstregeling Concessie Noord- en Midden-Limburg Voorzieningenniveau In de nieuwe dienstregeling wordt het aanbod aan openbaar vervoer verder in balans gebracht met de vervoersvraag. Op basis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013 Datum: 16 april 2014 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 9 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief deel 3 1.1 Afname van

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen

Eenheid Limburg. Reactietijden politie spoedmeldingen Eenheid Limburg Reactietijden politie Eenheid Limburg Beek Beesel Bergen (L) Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013 Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013 Hans van Iersel Januari 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INBEDDING IN DE ORGANISATIE... 4 3. AFNAME VAN DE EXAMENS... 5 4. VOORWAARDE VOOR TOELATING TOT

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut Pagina 1 van 7 Examen Stichting 1. Algemeen: Dit examen, gebaseerd op de ISO17024 en richtlijnen vanuit een certificerende instelling (verder te noemen C.I) geldt voor alle door Stichting (verder te noemen

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST Studiejaar 2014-2015 @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord WGR Register 1. Veiligheidsregio Limburg-Noord 2 2. Euregio Rijn-Maas-Noord 4 3. Bedrijvenschap Greenpark Venlo 6 4. Modulaire Gemeenschappelijke regeling sociaal domein 7 5. Regio Noord- en Midden Limburg

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist

Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist studiejaar 2015-2016 Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Grondslagen van de tarieven voor herstel van schaden aan verharding in de provincie Limburg. (behorende bij de OGN 2011)

Grondslagen van de tarieven voor herstel van schaden aan verharding in de provincie Limburg. (behorende bij de OGN 2011) Grondslagen van de tarieven voor herstel van schaden aan verharding in de provincie Limburg. 2013 (behorende bij de OGN 2011) Versie: 3 Datum: 04-02-2013 tariefgrondslagen uitvoeringsregels 2013 OGN 2011

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement F-Gassen

Examenreglement F-Gassen Examenreglement F-Gassen 1 Inhoudsopgave 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Informatie en Advertentie-tarieven

Informatie en Advertentie-tarieven Informatie en Advertentie-tarieven 1 januari 2016 Naam- en adresgegevens Gilsing lokale media Elmpterweg 27 6042kj roermond / Postbus 147 6040ac roermond Tel 0475-322824 Fax 0475-327943 Banknummer Nederland:

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren

Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren Bijlage 14 Handleiding panelgesprek bij artikel 3.7, vierde lid, van de Regeling inburgering Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) Aanvullend deel

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012 Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012 Hans van Iersel Januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INBEDDING IN DE ORGANISATIE... 3 PLAATS EXAMENBUREAU IN DE LIJN... 3 INRICHTING EXAMENBUREAU...

Nadere informatie

Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009

Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009 Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009 (versie 2.0, 15 juli 2010) ROC Nijmegen Re-integratie en Educatie Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Inhoudsopgave Inleiding 3 1. In- en externe ontwikkelingen 4 1.1

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012.

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012. UITVOERINGSREGLEMENT Cateringmedewerker (OCC-B) STATUS : definitief DATUM : 25 juli 2012 ONDERWERP : uitvoeringsreglement OCC-B, september 2012 NUMMER : notitie-11-1798a-occ Dit uitvoeringsreglement is

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Welkom bij Veolia Transport Limburg

Welkom bij Veolia Transport Limburg Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met Veolia Transport in Limburg. Naast de vertrektijden, vindt u in deze folder ook meer over het vervoersysteem

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Examenreglement basisexamen inburgering.

Examenreglement basisexamen inburgering. JU Examenreglement basisexamen inburgering Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 14 februari 2006, nr. 5403488/06, tot vaststelling van het examenreglement voor het basisexamen

Nadere informatie

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 NVT tuincentrum academie Examenreglement Stichting NVT tuincentrum academie Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 Centrale examencommissie De examencommissie van

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau Examenreglement RAS-Examenbureau Pagina 1 van 6 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.1.1 Examen Basisopleiding Leidinggevenden... 3 2.2 Legitimatie...

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie