Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 28 maart

2 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor het inburgeringexamen. In juli 2009 heeft de toenmalige minister van VROM aan Gilde Opleidingen een goedkeurende verklaring afgegeven als exameninstelling voor het Praktijkexamen Inburgering. Een van de verplichtingen van een exameninstelling inburgering is het opstellen van een jaarverslag. Het jaarverslag 2012 is een verslag dat gegevens verstrekt over een geheel kalenderjaar. Het verslag bestaat uit een kwalitatief deel waarin we u onderbouwd informeren over de kwaliteit, procedures en richtlijnen en de ondernomen verbeter acties. Het kwantitatieve deel geeft u informatie over aantallen kandidaten, examens en slagingspercentages. We hopen u middels dit jaarverslag voldoende informatie te verstrekken over ons functioneren als Praktijkexamen instelling Inburgering. Herman Keeren Toetsmanager 2

3 A. Kwalitatief gedeelte 3

4 1. Organisatie Het praktijkexamenbureau is gehuisvest in een locatie van Gilde Opleidingen, sector Educatie en Gilde Praktijkopleidingen te Roermond. De praktijkexamens werden op 2 locaties afgenomen: locatie Laaghuissingel 2 te Venlo. locatie Bredeweg 235 te Roermond Vanaf 1 augustus 2012 is de afname locatie te Venlo gesloten vanwege het teruglopend aantal aanmeldingen voor een praktijkexamen. De afnamelocatie te Roermond en het examensecretariaat is per 1 augustus 2012 verhuisd naar de Kasteel Hillenraedtstraat 1 te Roermond. De examens worden afgenomen in daarvoor bestemde lokalen. De lokalen zijn gesitueerd op een rustige plek in het gebouw. In beide examenruimten zijn voldoende hulpmiddelen aanwezig. De examenruimten zowel in Venlo als in Roermond zijn ingericht met diverse hoekjes zodat alle examens in de juiste omgeving worden afgenomen. 2. Afname van de examens en toelating van de examens Aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid. Aanmelding De instelling stelt een ieder die daartoe een verzoek indient, in de gelegenheid examen te doen. Dit geldt dus ook voor zelfmelders en kandidaten die elders hun inburgeringcursus hebben gevolgd. Aanmelding geschiedt middels een aanmeldingsformulier. Aan de toegang zijn de volgende aanvullende voorwaarden gesteld: Betaling Examengeld 2012 portfolio en panelgesprek 245,-- portfolio en 2 assessments 435,-- 4 assessments 625,-- de handtekening. Identificatie Bij aankomst van de kandidaat op de afnamelocatie praktijkexamen wordt het identiteitsdocument van de kandidaat gecontroleerd. De instelling controleert het identiteitsdocument aan de hand van de gegevens uit de administratie: de naam op het identiteitsdocument; de geboortedatum van de kandidaat; de foto met de persoon die voor hem/haar staat; de handtekening. De kandidaat wordt geen toegang verleend tot het examen als het identiteitsdocument: ongeldig is; vals is; niet van de betreffende kandidaat is; 4

5 niet van de juiste soort is; de gegevens op het identiteitsdocument niet overeenkomen met de gegevens uit de eigen administratie. Indien de kandidaat de toegang tot het examen geweigerd wordt, wordt op het procesverbaal genoteerd dat de kandidaat geweigerd is wegens het ontbreken van een juiste legitimatie. De kandidaat wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor een nieuwe aanmelding en de mogelijkheid een klacht in te dienen. Bij fraude met de identificatie wordt de examencommissie en/of het bevoegd gezag ingelicht. De examencommissie en/of het bevoegd gezag beslist over eventuele sancties. Registratie Bij de aanmelding van de kandidaat moet de instelling de noodzakelijke gegevens ten behoeve van examinering registreren. De NAW-gegevens worden gecontroleerd op basis van een identiteitsdocument. Een kopie van dit identiteitsbewijs wordt toegevoegd aan het dossier van de kandidaat. Het Burgerservicenummer wordt bij de DUO (API systeem) gecontroleerd op geldigheid. Aanwezigheid Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens waarvoor zij zijn ingeschreven. Kandidaten die aan een examen niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Een geldige reden is overmacht, een ongeldige reden is eigen oorzaak. Als eigen oorzaak wordt bijvoorbeeld aangemerkt: Verslapen. Voor kandidaten die een geldige reden hadden komt de eerstvolgende examengelegenheid in de plaats van de verzuimde examengelegenheid. Kandidaten die geen geldige reden hebben, kunnen zich opnieuw aanmelden. Voorwaarde tot toelating examens aanmeldformulier dient compleet te zijn portfolio dient goedgekeurd te zijn identificatie moet geldig zijn betaling moet plaats hebben gevonden Inhoud praktijkexamen De inhoud van het praktijkexamen is vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Afname Praktijkexamens De afname van het praktijkexamen geschiedt conform de vastgestelde handleiding Assessment en Panelgesprek. De examencommissie ziet erop toe dat er conform deze handleidingen wordt gewerkt. Beide handleidingen maken onderdeel uit van de Regeling Inburgering. De examinator noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing in een protocol. Tijdens de praktijksituaties wordt gebruikt gemaakt van voorhanden zijnde eenvoudige middelen. De examinator zorgt voor de beoordeling van het examenmateriaal. De examinator draagt al het materiaal over aan de examencommissie (examensecretariaat). 5

6 3. Deskundigheid examinatoren Gilde Opleidingen beschikt over 8 bevoegde examinatoren Inburgering die in het bezit zijn van een geldig certificaat. Zij hebben een door de minister vastgestelde training met goed gevolg afgerond. Zij voldoen aan de eisen gesteld in artikel 3.8 regeling inburgering. Examinatoren kunnen tijdens een afname de rol van assessor of toetsleider vervullen. Beide examinatoren zijn aanwezig tijdens het examen. De toetsleider neemt het inburgeringexamen bij de kandidaat af. De assessor kan tijdens de afname van het examen ingrijpen. De assessor beoordeelt het examen. De assessor heeft niet het inburgeringonderwijs van de kandidaat verzorgd. in november 2012 is besloten dat de examinatoren minimaal 1 x per jaar deel aan de terugkomdag examinatoren deelnemen; vanaf augustus 2012 is de inzet van examinatoren verminderd vanwege minder aanmeldingen voor de examens; 2 examinatoren zijn elders binnen de instelling gaan werken; 5 x is er een overleg van examinatoren geweest; aansluitend het examinatoren overleg worden gespreksbewijzen, waarbij vragen gerezen zijn, gezamenlijk besproken. zaken uit landelijke bijeenkomsten worden tijdens dit overleg besproken. 4. Vaststellen uitslag examens Beoordeling van het examen Algemeen De examens worden direct tijdens de afname of vlak na de afname beoordeeld. Er wordt vastgelegd welke beoordelaars welke examenproducten beoordeeld hebben, dit met het oog op een mogelijke kwaliteitscontrole achteraf op de kwaliteit van de beoordeling. In de handleiding Assessment en Panelgesprek zijn de beoordelingsvoorschriften en de normering van het examen opgenomen. Richtlijnen De beoordelaars houden zich tijdens de beoordeling aan onderstaande richtlijnen: elke kandidaat wordt objectief beoordeeld; elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld; elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de normen die zijn vastgelegd in de handleiding. Assessment en Portfolio; kandidaten moeten door de examinator op de hoogte gebracht worden van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt; examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria. 6

7 Resultaten van het examen Wijze van bekendmaking resultaten De examencommissie draagt er zorg voor dat het resultaat van het praktijkexamen schriftelijk bekend gemaakt wordt binnen een termijn van 10 werkdagen; aan de examenkandidaat; aan de DUO; aan andere betrokkenen; de examencommissie accordeert de lijst van geslaagden/gezakten. Gegevens verstrekking aan de DUO Gilde Opleidingen verstrekt aan de DUO uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens deze wet aan deze organen zijn opgedragen ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering. Centrale registratie De resultaten worden voor elke kandidaat individueel geregistreerd op de beoordelingsformulieren uit de handleiding Assessment en Panelgesprek en in het toetsboekje van de kandidaat. De resultaten worden intern en centraal geregistreerd, volgens de procedure Resultaatverwerking ; en zodanig dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen dat examen- en persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Geslaagd Een kandidaat heeft het praktijkdeel van het inburgeringexamen met goed gevolg afgerond indien de eindbeoordeling van alle onderdelen voldoende is. De exameninstelling reikt de uitslag uit of stuurt de uitslag aan de kandidaat. Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole Bewaarplicht De exameninstelling is verplicht de producten van het praktijkexamen, inclusief de bijbehorende scorebladen, gedurende minimaal 3,5 jaar na het examen te bewaren op een dusdanige plaats en wijze dat de examenproducten alleen voor dan wel met toestemming van de examencommissie toegankelijk zijn. Vanaf 2010 worden alle dossiers door het examensecretariaat gedigitaliseerd. Vernietigingsplicht De exameninstelling is verplicht de toetsproducten inclusief de bijbehorende scorebladen, minimaal 3,5 jaar na de toetsafname te vernietigen. De examencommissie draagt er zorg voor dat het vernietigen naar behoren geschiedt. 7

8 5. Waarborging van de kwaliteit van de examinering. De toetsmanager van het examenbureau volgt het gehele traject van examinering en bezoekt op gezette tijden de afnames van een examen waarbij het examenreglement en de Handleidingen Assessments en Panelgesprek leidend zijn bij de beoordeling. Iedere kandidaat wordt na afloop van het examen gevraagd een enquête formulier in te vullen over de gang van zaken van het examen. De beide examinatoren vullen eveneens na elk examen een formulier met vragen in. De resultaten van deze vragen worden in de examencommissie besproken en tijdens een overleg van examinatoren. Indien nodig worden er verbeteracties geformuleerd en uitgezet. De examinatoren wonen workshops/terugkomdagen bij. Na elk overleg van examinatoren worden er aansluitend praktijkcasussen besproken. 6. Examencommissie, commissie van beroep, inschrijving handelsregister Samenstelling examencommissie De examencommissie is benoemd door het bevoegd gezag van de instelling. De examencommissie bestaat uit de toetsmanager en 3 examinatoren. De sectordirecteur woont de overleggen bij als toehoorder. Taken De examencommissie is belast met de volgende taken: de organisatie van de afname van het praktijkdeel van het inburgeringexamen; het accorderen van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringexamen; de behandeling van geschillen over beslissingen van de exameninstelling van het praktijkdeel van het inburgeringexamen worden in eerste instantie bij de examencommissie neergelegd. Eisen Aan de examencommissie worden de volgende eisen gesteld: de examinatoren zijn in het bezit van een geldig certificaat dat zij een door de minister vastgestelde training met goed gevolg hebben afgerond; bij de uitoefening van de taak heeft ten minste een van de examinatoren (de assessor) niet het inburgeringonderwijs van de kandidaat verzorgd. Er zijn in 2012 geen klachten ingediend. Commissie van beroep voor examens Gilde Opleidingen heeft een onafhankelijke commissie van beroep ingesteld. De samenstelling en werkwijze van de commissie van beroep is beschreven in het examenreglement. De commissie van beroep is in 2012 niet ingeschakeld.. Inschrijving Handelsregister Gilde Opleidingen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer

9 7. Evaluatie nav. audit KCE De audit door het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) heeft op 8 november 2012 plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de klachtenprocedure en de waarborging van de kwaliteit van de afnames examens is aangescherpt. 9

10 B. Kwantitatief gedeelte 10

11 Bureau praktijkexamens 2012 Afgerond Examenkandidaten en slagingspercentage Aantal Uitval Geslaagd 1e keer 2e keer >3e keer Slagings kandi- Gezakt geslaagd geslaagd geslaagd percendaten (1e herk.) (>2e herk.) tage Venlo ,2% Roermond ,4% Totaal ,1% Examenvorm Aantal Uitval Geslaagd 1e keer 2e keer >3e keer Totaal Aantal kandi- Gezakt geslaagd geslaagd geslaagd examens excl. daten (1e herk.) (>2e herk.) Uitval Venlo panel assessments portf & assessm subtotaal Roermond panel assessments portf & assessm subtotaal Totaal panel assessments portf & assessm totaal

12 In omloop Examenkandidaten nog niet geslaagd Aantal Gezakt Nog geen 1e keer 1e herk. 2e herk. >3e herk. Aantal kandi- examen gezakt gezakt gezakt gezakt examens daten gedaan (1e herk.) (2e herk.) (>3e herk.) Venlo Roermond Totaal Examenvorm Aantal Gezakt Nog geen 1e keer 1e herk. 2e herk. >3e herk. Totaal kandi- examen gezakt gezakt gezakt gezakt gezakt daten gedaan (1e herk.) (2e herk.) (>3e herk.) Venlo panel assessments portf & assessm subtotaal Roermond panel assessments portf & assessm subtotaal Totaal panel assessments portf & assessm totaal

13 Verdeling Man Vrouw : Afgerond : Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Man ,5% 37,8% 41,3% 31,4% 9,9% 41,3% Vrouw ,5% 62,2% 58,7% 42,4% 16,3% 58,7% Totaal % 100% 100% 73,8% 26,2% 100% Verdeling Man Vrouw : In omloop : Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Man ,5% 44,8% 46,8% 25,8% 21,0% 46,8% Vrouw ,5% 55,2% 53,2% 27,4% 25,8% 53,2% Totaal % 100% 100% 53,2% 46,8% 100% Verdeling Man Vrouw : Totaal afgerond en in omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Man ,0% 39,0% 41,9% 30,8% 11,1% 41,9% Vrouw ,0% 61,0% 58,1% 40,8% 17,3% 58,1% Totaal % 100% 100% 71,6% 28,4% 100% 13

14 Verdeling Oudkomer Nieuwkomer : Afgerond Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Oudkomer ,4% 48,1% 38,0% 25,4% 12,6% 38,0% Nieuwkomer ,6% 51,9% 62,0% 48,4% 13,6% 62,0% Totaal % 100% 100% 73,8% 26,2% 100% Verdeling Oudkomer Nieuwkomer : In omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Oudkomer ,4% 48,3% 41,9% 19,4% 22,6% 41,9% Nieuwkomer ,6% 51,7% 58,1% 33,9% 24,2% 58,1% Totaal % 100% 100% 53,2% 46,8% 100% Verdeling Oudkomer Nieuwkomer : Totaal Afgehandeld en In omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal Oudkomer ,5% 48,2% 38,4% 24,7% 13,7% 38,4% Nieuwkomer ,5% 51,8% 61,6% 46,9% 14,7% 61,6% Totaal % 100% 100% 71,6% 28,4% 100% 14

15 Verdeling Profielen : Afgerond Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal OGO ,2% 26,7% 17,4% 10,5% 7,0% 17,4% Werk Handel ,9% 57,0% 59,9% 45,0% 14,9% 59,9% Werk Techniek ,3% 6,7% 13,8% 12,0% 1,7% 13,8% Werk Zorg ,6% 9,6% 8,1% 5,6% 2,5% 8,1% Ondernemerschap ,3% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% Maatsch.part ,8% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,6% Totaal % 100% 100% 74% 26% 100% Verdeling Profielen : In omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal OGO ,1% 17,2% 14,5% 6,5% 8,1% 14,5% Werk Handel ,7% 62,1% 64,5% 35,5% 29,0% 64,5% Werk Techniek ,2% 10,3% 14,5% 9,7% 4,8% 14,5% Werk Zorg ,0% 6,9% 4,8% 1,6% 3,2% 4,8% Ondernemerschap ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Maatsch.part ,0% 3,4% 1,6% 0,0% 1,6% 1,6% Totaal % 100% 100% 53% 47% 100% 15

16 Verdeling Profielen : Afgerond + In omloop Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Ex. locatie Ex. locatie Totaal Roermond Venlo Roermond Venlo Roermond Venlo aantal aantal % per locatie % per locatie % van totaal % van totaal OGO ,0% 25,0% 17,1% 10,0% 7,1% 17,1% Werk Handel ,4% 57,9% 60,4% 43,9% 16,4% 60,4% Werk Techniek ,4% 7,3% 13,8% 11,8% 2,1% 13,8% Werk Zorg ,2% 9,1% 7,8% 5,2% 2,6% 7,8% Ondernemerschap ,2% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% Maatsch.part ,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,2% 0,7% Totaal % 100% 100% 72% 28% 100% 16

17 17

18 Leeftijdsopbouw alle kandidaten Roermond aantal Venlo aantal Totaal 1940/ / / / / / /09 Totaal Roermond % Venlo % Totaal % 1940/49 0,6% 0,0% 0,3% 1950/59 5,1% 4,9% 5,0% 1960/69 19,8% 23,6% 21,3% 1970/79 35,1% 33,3% 34,4% 1980/89 35,1% 33,3% 34,4% 1990/99 4,2% 4,9% 4,5% 2000/09 0,0% 0,0% 0,0% Totaal 100% 100% 100% 18

19 Aantal kandidaten per woonplaats (gemeente) Examenlocatie Gemeente Woonplaats Roermond Venlo Totaal Beesel Reuver Bergen Afferden 1 1 Bergen Bergen 4 4 Bergen Well 1 1 Echt-Susteren Echt 9 9 Echt-Susteren Koningsbosch 1 1 Echt-Susteren Roosteren 1 1 Echt-Susteren Susteren 8 8 Echt-Susteren Warmond 1 1 Gennep Gennep Gennep Ottersum 1 1 Horst a/d Maas Grubbenvorst Horst a/d Maas Horst Horst a/d Maas Sevenum Leudal Baexem 2 2 Leudal Buggenum 2 2 Leudal Ell 1 1 Leudal Haelen 4 4 Leudal Heythuysen 9 9 Leudal Horn 5 5 Leudal Ittervoort 2 2 Leudal Kelpen-Oler 2 2 Leudal Neer 1 1 Leudal Nunhem 1 1 Leudal Roggel 7 7 Maasgouw Beegden 2 2 Maasgouw Heel 1 1 Maasgouw Linne 4 4 Maasgouw Maasbracht 8 8 Maasgouw Thorn 2 2 Maasgouw Wessem

20 Examenlocatie Gemeente Woonplaats Roermond Venlo Totaal Meerssen Bunde 1 1 Mook en Middelaar Mook 1 1 Nederweert Leveroy 1 1 Nederweert Nederweert 1 1 Nederweert Ospel 1 1 Peel en Maas Baarlo Peel en Maas Helden Peel en Maas Maasbree 2 2 Peel en Maas Meijel Peel en Maas Panningen Roerdalen Melick 2 2 Roerdalen Montfort 1 1 Roerdalen Posterholt 4 4 Roerdalen Sint Odilienberg 4 4 Roerdalen Vlodrop 1 1 Roermond Herten 5 5 Roermond Roermond Roermond s-gravenhage 1 1 Roermond Swalmen 6 6 Venlo Belfeld Venlo Blerick Venlo Steyl Venlo Tegelen Venlo Velden 3 3 Venlo Venlo Venray Blitterswijck 1 1 Venray Meerlo 1 1 Venray Oostrum 1 1 Venray Venray Venray Wanssum 1 1 Venray Ysselsteyn 1 1 Weert Stramproy 5 5 Weert Weert Totaal

21 Aantal kandidaten per gemeente Examenlocatie Gemeente Roermond Venlo Totaal Beesel Bergen 6 6 Echt-Susteren Gennep Horst a/d Maas Leudal Maasgouw Meerssen 1 1 Mook en Middelaar 1 1 Nederweert 3 3 Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal

22 Aantal afgedane / in behandeling zijnde beroepen Afgedane beroepen Nvt. In behandeling zijnde beroepen Nvt. Aantal afgedane / in behandeling zijnde klachten Afgedane klachten Nvt. In behandeling zijnde klachten Nvt. Geen Geconstateerde onregelmatigheden terzake identificatie Geen Overige geconstateerde onregelmatigheden 22

23 DATUM: Evaluatieformulier Kandidaat Bureau Praktijkexamen Inburgering Kasteel Hillenraedtstraat HA ROERMOND telefoon Wij willen graag dat u dit formulier invult. Wij weten dan wat we goed doen en wat we beter kunnen doen. * Schrijf uw naam op. Naam: * Vul het formulier in. 1. Vindt u de brieven duidelijk? ja nee 2. Bent u goed ontvangen? ja nee 3. Wat vond u van het lokaal waar u toetsen moest maken? het was er rustig er was een beetje lawaai 4. Wat vond u van de instructie van de examinator? de instructie was duidelijk de instructie was niet zo duidelijk Hebt u nog opmerkingen? Bedankt voor het invullen van het formulier! 23

24 kandidaten Venlo Roermond aantallen 1 A B A B A B A B A kandidaten Venlo Roermond procenten 98,8 % 98.8% 1 B 1,2% 1,2% 2 A 100% 98,8% 2 B 0% 1,2% 3 A 98,8 % 98,1% 3 B 1,2% 1,9% 4 A 98,8 % 99% 4 B 1,2% 1% 24

25 Evaluatieformulier examinator Bureau Praktijkexamen Inburgering Kasteel Hillenraedtstraat HA ROERMOND telefoon Naam Toetsleider Naam Assessor BSN kandidaat :.. :. :. 1. Heeft de kandidaat bij Gilde Opleidingen het inburgeringprogramma gevolgd? Ja Nee 2. Was de kandidaat op de aangegeven tijd aanwezig voor het praktijkexamen? Ja Nee 3. Is het praktijkexamen volgens de procedure verlopen? Ja Nee 4. Is het examen met de verschillende examenonderdelen binnen de beschikbare tijd afgehandeld? Ja Nee 5. Was het resultaat direct eenduidig te bepalen? Ja Nee, pas na enige discussie 6. Was de verwerking van het examen en de rapportage binnen de geplande tijd af te handelen? Ja Nee Opmerkingen:... 25

26 examinatoren Venlo Roermond aantallen 1 A B 6 3 examinatoren Venlo Roermond procenten 1 A 96,3% 99,3% 1 B 3,7% 0,7% 2 A B A 100% 99,3% 2 B 0% 0,7% 3 A B A 100% 100% 3 B 0% 0% 4 A B A 100% 100% 4 B 0% 0% 5 A B A 100% 98,8% 5 B 0% 1,2% 6 A B A 100% 100% 6 B 0% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Roermond Venlo 30% 20% 10% 0% 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 26

27

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Examenreglement voor het praktijkexamen Inburgering John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort

Nadere informatie

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013 Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering Versie 6, Februari 2013 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland 2013 1 Inhoud 1. Regels over aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel examenreglement... 3 1. Aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

PIBLW-Examenbureau Inburgering

PIBLW-Examenbureau Inburgering PIBLW-Examenbureau Inburgering Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringsexamen Versie 2.2013 Inhoudsopgave 1. A a n m e l d i n g, e x a m e n k o s t e n, i d e n t i f i c a t i e, r e g i s t r a t

Nadere informatie

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Versie Op 1 Besproken door Werkgroep Erkenning Inburgeringsexamen 7 februari 2007 2 Vastgesteld door CvB 26 februari

Nadere informatie

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Vastgesteld door het bevoegd gezag: MW. M.W.J.Schutte Uitgave: Versie 9 05-04- 2013 Inhoudsopgave 1. Begrippen

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE-Basistoets inburgeringsexamen Instelling Nummer instelling: 990173 Naam instelling: ROC Westerschelde Plaats: Terneuzen

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013 Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013 Hans van Iersel Januari 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INBEDDING IN DE ORGANISATIE... 4 3. AFNAME VAN DE EXAMENS... 5 4. VOORWAARDE VOOR TOELATING TOT

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Grondslagen van de tarieven voor herstel van schaden aan verharding in de provincie Limburg. (behorende bij de OGN 2011)

Grondslagen van de tarieven voor herstel van schaden aan verharding in de provincie Limburg. (behorende bij de OGN 2011) Grondslagen van de tarieven voor herstel van schaden aan verharding in de provincie Limburg. 2013 (behorende bij de OGN 2011) Versie: 3 Datum: 04-02-2013 tariefgrondslagen uitvoeringsregels 2013 OGN 2011

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

Informatie en Advertentie-tarieven

Informatie en Advertentie-tarieven Informatie en Advertentie-tarieven 1 januari 2016 Naam- en adresgegevens Gilsing lokale media Elmpterweg 27 6042kj roermond / Postbus 147 6040ac roermond Tel 0475-322824 Fax 0475-327943 Banknummer Nederland:

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut Pagina 1 van 7 Examen Stichting 1. Algemeen: Dit examen, gebaseerd op de ISO17024 en richtlijnen vanuit een certificerende instelling (verder te noemen C.I) geldt voor alle door Stichting (verder te noemen

Nadere informatie

Welkom bij Veolia Transport Limburg

Welkom bij Veolia Transport Limburg Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met Veolia Transport in Limburg. Naast de vertrektijden, vindt u in deze folder ook meer over het vervoersysteem

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012 Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012 Hans van Iersel Januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INBEDDING IN DE ORGANISATIE... 3 PLAATS EXAMENBUREAU IN DE LIJN... 3 INRICHTING EXAMENBUREAU...

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST Studiejaar 2014-2015 @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist

Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist studiejaar 2015-2016 Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Convenant Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties. in de regio Noord- en Midden-Limburg 2010-2013

Convenant Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties. in de regio Noord- en Midden-Limburg 2010-2013 Convenant Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen de aanbieders van kinderopvang van 0-4 jaar, voorschoolse, buitenschoolse- en tussenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk; ofwel kinderopvangorganisaties

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen

De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen De meest gestelde vragen (met antwoorden) over het deelnemen aan het examen Waaruit bestaat het examen? In de studiegids (plan van toetsing en afsluiting) kun je vinden uit welke onderdelen het examen

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Datumoverzicht bevrijding 1944-1945 in de Provincie Limburg

Datumoverzicht bevrijding 1944-1945 in de Provincie Limburg Datum Gemeente Kern - wijk - gehucht Bijzonderheden 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten Mesch Eerste bevrijde kerkdorp Nl. 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten Bergenhuizen 12-9-1944 Gemeente Eijsden-Margraten

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Certium B.V.

Leveringsvoorwaarden Certium B.V. Leveringsvoorwaarden Certium B.V. competence to the core 1. Doelstelling, status en algemene bepalingen Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT F-GASSEN

EXAMENREGLEMENT F-GASSEN 27-08-201 1 / 1 Examenreglement F-gassen (her-)examens van de STEK Exameninstelling zoals bedoeld in art 9 lid 2 van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties INHOUD

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen. De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg VASTSTELLINGSOVEREENKOMST (ART. 7:900 BW) tussen De publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg en De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Venlo Partijen: Deze overeenkomst betreft een vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen Het inburgeringsexamen Als gevolg van de Nieuwe Wet Inburgering zijn zowel de oud- als de nieuwkomers niet alleen verplicht een inburgeringsprogramma te volgen, ze moeten op het inburgeringsexamen ook

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

examen doen voor inburgering of naturalisatie

examen doen voor inburgering of naturalisatie InburgerEN EXAMEN DOEN examen doen voor inburgering of naturalisatie Wilt u zich aanmelden voor het inburgeringsexamen? In deze folder leest u welke examens er zijn. Ook leest u hoe u de examens kunt doen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Bijlage 18 Model portfolio Ondernemerschap deel 1 algemeen, bij artikel Y, zzz lid, van de Regeling inburgering. Model Portfolio Ondernemerschap

Bijlage 18 Model portfolio Ondernemerschap deel 1 algemeen, bij artikel Y, zzz lid, van de Regeling inburgering. Model Portfolio Ondernemerschap Bijlage 18 Model portfolio Ondernemerschap deel 1 algemeen, bij artikel Y, zzz lid, van de Regeling inburgering Model Portfolio Ondernemerschap Handleiding bij het maken van een portfolio U gaat een portfolio

Nadere informatie

Model Portfolio Maatschappelijke Participatie

Model Portfolio Maatschappelijke Participatie Model Portfolio Maatschappelijke Participatie Handleiding bij het maken van een portfolio U gaat een portfolio maken. In deze handleiding kunt u antwoord vinden op de volgende vragen: Inhoud Een portfolio

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv Privacyreglement Van der Horst & Starke bv Versie november 2015 1 Verwerking persoonsgegevens van der Horst & Starke bv Regeling voor de bescherming van persoonsgegevens van personen die door van der Horst

Nadere informatie

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van

Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Handleiding beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp van Het Oranje Kruis 2014 Datum van ingang: 1 november 2014 Inleiding Deze handleiding is geschreven om examinatoren meer informatie te verschaffen

Nadere informatie

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 1. Definities Examen: Het examen waarbij die competenties van de kandidaat praktisch en theoretisch worden getoetst die staan vermeld

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL. Examenreglement 2015

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL. Examenreglement 2015 Nederlandse Taalunie Inhoudsopgave CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL Examenreglement 2015 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beoordeling en bekendmaking resultaten 5. Inzage

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

1 Versie januari 2014

1 Versie januari 2014 1 Versie januari 2014 Examencommissie Informatie over de OER 2014 FAQ In dit FAQ-document (Frequently Asked Questions) vind je 26 veelgestelde vragen met antwoorden over de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D)

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Examenreglement SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) wordt afgenomen

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID. Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de

IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID. Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de Certificatieschema s van Stichting Certificatie Asbest (ASCERT) SC-510 DTA SC-520 DAV SC-560 DIA Copyright

Nadere informatie

DET NORSKE VERITAS EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID

DET NORSKE VERITAS EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID DET NORSKE VERITAS EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID voor de vakbekwaamheidsprofielen: Machinist Mobiele Kraan (TCVT W4-01) Machinist Torenkraan (TCVT W4-02) Machinist Mobiele Hei-installatie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen.

Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen. Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen. Doelgroep Dit protocol is bestemd voor de redactiecommissie, examencommissie(s), begeleiding

Nadere informatie

PROCEDUREHANDBOEK STE EXAMENBUREAU. Procedure nr: 2 Titel: EXAMENREGLEMENT. Examenreglement

PROCEDUREHANDBOEK STE EXAMENBUREAU. Procedure nr: 2 Titel: EXAMENREGLEMENT. Examenreglement Examenreglement 1 EXAMENREGLEMENT 2.1 Organisatie De organisatie van STE Examenbureau B.V. bestaat uit: De directie en een examensecretariaat bestaande uit: - Directeur/Adviseur - Operationeel Manager

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie

Reglement WFTNIVO voor de Omwisselactie 1 Doelstelling en status 1.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van de Omwisselactie. Voor de voorbereiding en uitvoering van examens en EVC-trajecten

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Examenreglement beeldschermexamen (CBT)

Examenreglement beeldschermexamen (CBT) Examenreglement beeldschermexamen (CBT) 1 EXAMENREGLEMENT 2.1 Organisatie De organisatie van STE Examenbureau B.V. verder te noemen STE bestaat uit: De directie en een examensecretariaat bestaande uit:

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE

Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE Examenreglement ten behoeve van de diploma s SPORTMASSAGE MASSAGE MASSAGETHERAPIE SPORTTHERAPIE LYMFETHERAPIE WELLNESSMASSAGE copyright 2004 correctie 28-07-2015 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De instelling

Nadere informatie

Klasse/poule Team Sporthal Speeldag Tijd

Klasse/poule Team Sporthal Speeldag Tijd Klasse/poule Team Sporthal Speeldag Tijd Topklasse D 1 FSG 2 Sittard (Kleesj) maandag 19:30:00 2 Beringe/Dorssers 1 Helden-Panningen maandag 20:30:00 3 Tumudo/DentalClinics 1 Maastricht (Daalhof) woensdag

Nadere informatie