Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen"

Transcriptie

1 Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 1 van 26

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel examenreglement Aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid, vrijstelling Aanmelding Vormen van praktijkexamen Profielen van praktijkexamen Kosten van praktijkexamen* Locatie van praktijkexamen Identificatie Identificatie bij aanmelding Identificatie bij aankomst op de examenlocatie Registratie Aanwezigheid Vrijstelling Betrokkenen bij examinering, bevoegdheden en taken Examencommissie... 7 Samenstelling... 7 Taken Examinatoren Commissie van beroep... 7 Benoeming en ontslag Het praktijkexamen Inhoud praktijkexamen Organisatie van het praktijkexamen... 9 Afname van het praktijkexamen... 9 Hospitanten en stagiaires Beoordeling van het praktijkexamen... 9 Algemeen... 9 Richtlijnen Normering Resultaten praktijkexamen Wijze van bekendmaking resultaten Gegevens verstrekking aan DUO Centrale registratie Geslaagd Diploma Rapportage aan andere betrokkenen Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole Bewaarplicht Privacy borging Kwaliteitscontrole Openbaarheid Procedures en sancties bij fraude, onregelmatigheden en onvoorziene omstandigheden Fraude Onregelmatigheden Onvoorziene omstandigheden Procedures afhandeling geschillen, beroep en klachten Definitie Klachten Geschillen Bijlage 1 Aanmeldingsformulier praktijkexamen inburgering voor kandidaat Bijlage 2 Namen en gegevens commissieleden Bijlage 3 Protocol examenafname (proces-verbaal) *doorhalen wat niet van toepassing is Bijlage 4 Klachtenprocedure Bijlage 5 Beslechting geschillen Bijlage 6 Gedragsregels Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 2 van 26

3 Bijlage 7 Certificaten examinatoren Inleiding Doel examenreglement Het examenreglement van Sagènn is een verzameling regels, procedures en voorschriften rond 1. de organisatie, 2. afname en 3. beoordeling van examens die behoren tot het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. Dit examenreglement is openbaar en ligt ter inzage op de verschillende examen afnamelocaties van Sagènn. De kandidaat wordt hiervan op de hoogte gesteld in de uitnodigingsbrief die hij ontvangt als hij heeft aangegeven het praktijkexamen bij ons te willen afleggen. Het examenreglement geeft geen inzicht in de inhoud van het examen. De inhoud van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen staat beschreven in de handleiding Assessment en Portfolio en Panelgesprek. Dit examenreglement is opgesteld volgens de eisen conform het Besluit Inburgering en de Regeling Inburgering. NB: overal waar de mannelijke vorm geschreven staat, kunt u ook de vrouwelijke variant lezen. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 3 van 26

4 1. Aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid, vrijstelling 1.1 Aanmelding Iedereen die een verzoek indient, heeft de mogelijkheid om bij Sagènn het praktijkexamen af te leggen. Dit geldt dus voor zowel kandidaten die bij ons aangemeld zijn door de eigen organisatie als de zelfmelders. Kandidaten melden zich aan door middel van het invullen van een aanmeldingsformulier (bijlage 1). Dit formulier is op te vragen bij onze administratie in Amsterdam, telefoonnummer of te downloaden via Op het formulier geeft de kandidaat zijn keuze aan met betrekking tot onderstaande punten Vormen van praktijkexamen Het praktijkexamen kan op vier verschillende manieren gedaan worden: 1 Vier assesments (nagespeelde praktijksituaties) 2 Twintig door de kandidaat verzamelde bewijzen in het portfolio en een panelgesprek (gesprek over de verzamelde bewijzen) 3 Een combinatie van assesment en portfolio: twee assesments en tien door de kandidaat verzamelde bewijzen in het portfolio 4 Herkansing van bovengenoemde vormen Profielen van praktijkexamen De kandidaat kan kiezen uit vier verschillende profielen. Elk praktijkexamen kan zowel op A1 als A2 afgenomen worden. 1 Werk 2 Opvoeding, Gezondheid & Onderwijs (OGO) 3 Ondernemerschap 4 Maatschappelijke participatie Kosten van praktijkexamen* De kosten van deze verschillende vormen bedragen (voor 2011): - Vier assesments 375,00 - Twintig bewijzen portfolio en panelgesprek 275,00 - Combinatie assesments en portfolio 275,00 - Herkansing assesment 100,00 - Herbeoordeling portfolio 50,00 - Herkansing panelgesprek 100,00 * De kosten voor het praktijkexamen worden jaarlijks geïndexeerd en in de maand januari opnieuw vastgesteld. De directie behoudt zich het recht voor een tussentijdse prijswijziging in te voeren. Een wijziging zal van te voren gecommuniceerd worden aan de deelnemer. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 4 van 26

5 1.1.4 Locatie van praktijkexamen Op één locatie van Sagènn wordt het praktijkexamen afgenomen. Deze locatie is: - Joubertstraat 15 E 1091 XN Amsterdam Binnen twee weken na ontvangst van het aanmeldingsformulier bevestigt Sagènn de afspraak voor het praktijkexamen per uitnodigingsbrief. Sagènn bepaalt dag en tijdstip van het examen. Indien de kandidaat kiest voor een portfolioroute (in combinatie met een panelgesprek of twee assessments) dan moet voorafgaand aan het examen dit portfolio samen met het aanmeldingsformulier worden opgestuurd naar het examenbureau. De examinatoren beoordelen het portfolio op volledigheid en correctheid. De criteria zij te vinden in het Handboek Praktijkexamen. Als het portfolio wordt goedgekeurd kan een examendatum worden ingepland. De kandidaat ontvangt een uitnodiging. Als het portfolio wordt afgekeurd wordt het voorzien van commentaar teruggestuurd naar de kandidaat. Dit gebeurt binnen twee weken na ontvangst. 1.2 Identificatie Identificatie bij aanmelding De kandidaat is verplicht een kopie van zowel de voor- als achterkant van zijn identiteitsdocument bij het aanmeldingsformulier te voegen. Daarbij moet een handtekening van de kandidaat aanwezig zijn (bijvoorbeeld op het aanvraagformulier of op het identiteitsdocument). Zodoende zijn gegevens, handtekening en pasfoto van de kandidaat bekend. Aanmeldingsformulieren zonder kopieën die aan bovenstaande eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen door Sagènn. De kandidaat ontvangt hier dan bericht van. De kandidaat wordt niet toegelaten voor het examen als het identiteitsdocument: ongeldig is; vals is; niet van de betreffende kandidaat is; niet van de juiste soort is Identificatie bij aankomst op de examenlocatie Bij aankomst van de kandidaat op de exameninstelling wordt het identiteitsdocument van de kandidaat door Sagènn gecontroleerd aan de hand van de gegevens uit de administratie: de naam op het identiteitsdocument de geboortedatum van de kandidaat de foto met de persoon die voor hem/haar staat de handtekening Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 5 van 26

6 De kandidaat wordt geen toegang verleend tot het examen als het identiteitsdocument: ongeldig is vals is niet van de betreffende kandidaat is niet van de juiste soort is. de gegevens op het identiteitsdocument niet overeenkomen met de gegevens uit de eigen administratie. Indien de kandidaat de toegang tot het examen geweigerd wordt, wordt op het protocol examenafname genoteerd dat de kandidaat geweigerd is wegens het ontbreken van een juiste legitimatie. De kandidaat wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor een nieuwe aanmelding en de mogelijkheid een klacht in te dienen. Bij fraude met de identificatie wordt de examencommissie en/of het bevoegd gezag ingelicht. De examencommissie en/of het bevoegd gezag beslist over eventuele sancties. 1.3 Registratie Bij de aanmelding van de kandidaat registreert Sagènn de noodzakelijke gegevens ten behoeve van examinering. Sagènn verstrekt aan DUO uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan dit orgaan is opgedragen ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering. De gegevens die Sagènn aan DUO moet aanleveren zijn in ieder geval: - Voornaam, - Achternaam - Adres - Woonplaats - Burgerservicenummer - Geboortedatum - Geslacht 1.4 Aanwezigheid Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens waarvoor zij zijn ingeschreven. Kandidaten die aan een examen niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Een geldige reden is overmacht, een ongeldige reden is eigen oorzaak. Als eigen oorzaak wordt bijvoorbeeld aangemerkt: verslapen. Voor kandidaten die een geldige reden hadden komt de eerstvolgende examengelegenheid in de plaats van de verzuimde examengelegenheid. Kandidaten die geen geldige reden hebben, kunnen zich opnieuw aanmelden. Dit kan de kandidaat in rekening worden gebracht. 1.5 Vrijstelling De beoordeling of een kandidaat vrijgesteld wordt van het praktijkexamen gebeurt door de gemeente. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 6 van 26

7 2. Betrokkenen bij examinering, bevoegdheden en taken 2.1 Examencommissie Samenstelling De examencommissie is benoemd door het bevoegd gezag van Sagènn. De examencommissie bestaat uit 3 leden waarvan er twee examinatoren zijn die de bij regeling van de minister de vastgestelde examinatorentraining hebben gevolgd. De namen en functies van de leden van de examencommissie treft u in bijlage 2 aan. Taken De examencommissie is belast met de volgende taken: De organisatie van de afname van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen; Het afnemen van een of meer van de examens van het inburgeringsexamen; De bekendmaking van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen; 2.2 Examinatoren Sagènn beschikt over examinatoren die in het bezit zijn van een geldig certificaat. Zij hebben de door de minister vastgestelde training met goed gevolg afgerond. Examinatoren kunnen tijdens een afname de rol van assessor of toetsleider vervullen. De examinatoren zijn aanwezig tijdens het examen. De toetsleider neemt het inburgeringsexamen bij de kandidaat af. De assessor kan tijdens de afname van het examen ingrijpen. De assessor beoordeelt het examen. De assessor heeft niet het inburgeringsonderwijs van de kandidaat verzorgd. Dit wordt gewaarborgd doordat de examinatoren schriftelijk verklaren niet op te treden als assessor bij het examen van een kandidaat aan wie zij onderwijs hebben gegeven. 2.3 Commissie van beroep Vorm Sagènn heeft een onafhankelijke commissie van beroep ingesteld. Deze heeft de volgende taken: De commissie heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie maakt haar beslissing bekend aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag van de exameninstelling en aan de DUO. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het praktijkdeel van het inburgeringsexamen opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden. De examencommissie of de examinator van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de commissie van beroep voor de praktijkexamens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan de commissie op verzoek van de kandidaat, in afwachting de uitspraak in de hoofdzaak, een voorlopige Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 7 van 26

8 voorziening treffen, na de desbetreffende examencommissie dan wel de desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie de inlichtingen die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. Benoeming en ontslag Op eigen verzoek wordt aan de leden en plaatsvervangende leden van de commissie van beroep voor de examens ontslag verleend. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt hun ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand. Leden worden ontslagen indien zij uit hoofde van ziekte of gebreken niet in staat zijn hun functie te vervullen evenals indien zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld. Alvorens het ontslag op grond van het in de derde volzin bepaalde wordt verleend, wordt de betrokkene van het voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich ter zake te doen horen. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 8 van 26

9 3. Het praktijkexamen 3.1 Inhoud praktijkexamen De inhoud van het praktijkexamen is vastgesteld door de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. 3.2 Organisatie van het praktijkexamen De organisatie van het praktijkexamen geschiedt conform de vastgestelde handleiding Assessment en Portfolio. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze op tijd is. Als de kandidaat te laat is, kan hij geen examen meer doen. De kandidaat moet zich dan opnieuw aanmelden en opnieuw betalen. De kandidaat moet de brief met de uitnodiging voor het examen meenemen en een geldig legitimatiebewijs. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat hij zich voor, tijdens en na het examen houdt aan de gedragsregels (bijlage 6). Afname van het praktijkexamen De afname van het praktijkexamen geschiedt conform de vastgestelde handleiding Assessment en Portfolio. Voor de afname moeten kandidaten zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsdocument. De examinator noteert tijdens de afname eventuele bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing in het protocol examenafname (bijlage 3). Kandidaten leveren aan het einde van de afname toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij de examinator. De examinator staat er voor in, dat het examenwerk door de kandidaat is vervaardigd. De examinator controleert en noteert de ontvangst van het materiaal op het protocol. De kandidaat tekent ook voor het materiaal dat hij heeft ingeleverd. Hospitanten en stagiaires De examencommissie besluit of hospitanten, in de rol van waarnemer, toegelaten worden tot de examenruimte. Tevens kan de examencommissie toestaan dat stagiaires bij de afname van de examens betrokken worden. 3.3 Beoordeling van het praktijkexamen Algemeen De examens/de examenmaterialen worden direct tijdens de afname of vlak na de afname beoordeeld. Er wordt vastgelegd welke beoordelaars welke examenproducten beoordeeld hebben, dit met het oog op een mogelijke kwaliteitscontrole achteraf op de kwaliteit van de beoordeling (bijlage 3). De beoordeling vindt plaats conform de beoordelingsvoorschriften en examennormering uit de handleiding Assessment en Portfolio. De examinator draagt na afloop al het materiaal over aan de contactpersoon van de examencommissie. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 9 van 26

10 Richtlijnen De beoordelaars houden zich tijdens de beoordeling aan onderstaande richtlijnen: elke kandidaat wordt objectief beoordeeld; elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld; elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de normen die zijn vastgelegd in de handleiding Assessment en Portfolio; kandidaten worden door de examinator op de hoogte gebracht van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de normen die zijn vastgesteld in de handleiding Assessment en Portfolio en treft u in de bijlage van het Handboek Praktijkexamen aan. de examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria. Normering De beoordeling vindt plaats aan de hand van de normen die zijn vastgelegd in de handleiding Assessment en Portfolio. Deze treft u als bijlage in het Handboek Praktijkexamen aan. 3.4 Resultaten praktijkexamen Wijze van bekendmaking resultaten De examencommissie van Sagènn draagt er zorg voor dat het resultaat van het praktijkexamen schriftelijk bekend gemaakt wordt binnen een termijn van 10 werkdagen; aan de examenkandidaat; aan DUO digitaal via API aan andere betrokkenen. Gegevens verstrekking aan DUO Sagènn verstrekt aan DUO uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan dit orgaan is opgedragen ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering. Deze gegevens zijn in ieder geval: Voornaam kandidaat Achternaam kandidaat Adres kandidaat Woonplaats kandidaat Burgerservicenummer kandidaat Geboortedatum kandidaat Geslacht kandidaat Examenvorm: portfolio, assesments, portfolio & assesments Profiel: Werk, OGO, Ondernemerschap of Maatschappelijke participatie Niveau schriftelijke vaardigheden: A1, A2 Resultaat: Geslaagd, Niet geslaagd Centrale registratie De resultaten worden voor elke kandidaat individueel geregistreerd op de beoordelingsformulieren uit de handleiding Assessment en Portfolio en in het toetsboekje van de kandidaat. De resultaten Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 10 van 26

11 worden intern ook centraal geregistreerd in het cliëntvolgsysteem van Sagènn, te weten Workfit, volgens de procedure Resultaatverwerking ; en zodanig dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen dat examen- en persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Geslaagd Een kandidaat heeft het praktijkdeel van het inburgeringexamen met goed gevolg afgerond indien de eindbeoordeling van alle onderdelen voldoende is. De exameninstelling stuurt het resultaat aan de kandidaat door middel van het beoordelingsformulier van het praktijkexamen (bijlage 3). Diploma Het diploma wordt aan de kandidaat door de DUO uitgereikt of toegezonden als alle onderdelen van het inburgeringsexamen behaald zijn. Rapportage aan andere betrokkenen Sagènn rapporteert de door de kandidaat behaalde resultaten, voor zover deze rapportage niet strijdig is met de bescherming van de privacy, aan de betrokkenen aan wie wij verplicht zijn te rapporteren, zoals de gemeente. 3.5 Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole Bewaarplicht Sagènn bewaart de producten van het praktijkexamen, inclusief de bijbehorende scorebladen gedurende minimaal 3,5 jaar na het examen op een dusdanige plaats en wijze dat de examenproducten alleen voor, dan wel met toestemming van, de examencommissie toegankelijk zijn. Privacy borging Sagènn vernietigt de toetsproducten, voor zover die niet beschreven zijn. De beschreven producten worden bewaard gedurende 3,5 jaar na de toetsafname. De examencommissie draagt er zorg voor dat het vernietigen naar behoren geschiedt. Vernietiging vindt plaats door middel van een papiervernietiger. Kwaliteitscontrole Sagènn werkt mee aan de door de KCE uit te voeren kwaliteitscontroles op afname en beoordeling van het examen. Sagènn geeft KCE op verzoek inzicht in alle zaken en documenten betreffende de afname en beoordeling van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen en de verwerking van resultaten. Openbaarheid Sagènn publiceert jaarlijks een jaarverslag van de activiteiten van het examenbureau. Dit verslag verschijnt uiterlijk voor eind juli van het opvolgend jaar. Melding daarvan wordt gedaan op de website en kan opgevraagd worden bij het examenbureau. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 11 van 26

12 4 Procedures en sancties bij fraude, onregelmatigheden en onvoorziene omstandigheden 4.1 Fraude In geval van fraude neemt de examencommissie een besluit over de te volgen maatregelen. Van fraude is sprake bij bijvoorbeeld gebruik van meegebrachte materialen en oneigenlijk verkregen bewijzen in het portfolio, bij identiteitsfraude of anderszins. Als de kandidaat fraude heeft gepleegd, kan de examencommissie, op voorstel van de examinator, het examen ongeldig verklaren en bepalen dat het examen (of een onderdeel daarvan) opnieuw moet afleggen. Om opnieuw examen te kunnen doen moet de kandidaat zich dan opnieuw aanmelden en betalen. De examencommissie kan bij de politie aangifte doen van de fraude. De examencommissie kan ook besluiten om de kandidaat niet meer toe te laten tot het praktijkexamen inburgering. Als er een vermoeden van fraude is zal de examinator daarvan schriftelijk verslag doen bij de examencommissie. In dit schrijven geeft hij aan: omschrijving van aard en moment van fraude. De betrokkenen zullen in de gelegenheid worden gesteld een verweer te voeren. De examencommissie zal een besluit nemen en de kandidaat en examinator daarvan schriftelijk (inclusief argumentatie) op de hoogte brengen. De aangever neemt geen deel aan de besluitvorming. De examencommissie zal het besluit uitvoeren en indien nodig de gecorrigeerde gegevens doorvoeren in de resultatenadministratie van de exameninstelling en doorgeven aan DUO. Als er sprake is van fraude waaraan structurele oorzaken ten grondslag liggen dan zal de examencommissie maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen. 4.2 Onregelmatigheden De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten, die ten aanzien van het examen onregelmatigheden plegen en/of de regels uit het examenreglement overtreden. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de kandidaat gehoord. Een minderjarige kandidaat laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. Een gevolg kan zijn dat het examen van de kandidaat ongeldig is. Indien de kandidaat opnieuw examen wil doen zal de kandidaat zich opnieuw moeten aanmelden en opnieuw moeten betalen. Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie vrij om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid. Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van persoon van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedragingen hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, worden maatregelen alleen toegepast voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid. 4.3 Onvoorziene omstandigheden In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 12 van 26

13 5 Procedures afhandeling geschillen, beroep en klachten 5.1 Definitie Als een kandidaat vindt dat de regels of de procedures niet goed gevolgd zijn of hij/zij benadeeld is door bepaalde gebeurtenissen kan er een klacht worden ingediend. Als een kandidaat het niet eens is met de beslissing van de examinator of de examencommissie dan kan dit geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke commissie van beroep. 5.2 Klachten Sagènn heeft een klachtenreglement. Kandidaten kunnen klachten schriftelijk kenbaar maken aan de klachtencommissie. De procedure voor afhandeling en de termijnen zijn vastgelegd in de klachtenprocedure (zie bijlage 4). De klachten worden opgenomen in het op te vragen jaarverslag. 5.3 Geschillen Het examenbureau van Sagènn heeft een commissie van beroep (bijlage 2). Kandidaten kunnen een geschil over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren voorleggen aan de commissie van beroep (bijlage 5). Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 13 van 26

14 Bijlage 1 Aanmeldingsformulier praktijkexamen inburgering voor kandidaat Aanmeldingsformulier praktijkexamen inburgering Om de kans op foutief overnemen van uw gegevens te voorkomen, wordt u verzocht zo duidelijk mogelijk, in blokletters te schrijven. GEGEVENS EXAMENKANDIDAAT Achternaam * : Voornaam en voorletters* : Tussenvoegsels* : Straatnaam* : Huisnummer* : Plaats* : Postcode* : Land* : Geboortedatum*(dd/mm/jjjj) : Geslacht ** : M/V Burgerservicenummer / sofinummer* Telefoonnummer : * = verplicht veld ** = doorhalen wat niet van toepassing is Doelperspectief praktijkexamen (1 vakje aankruisen) Werk: Handel en dienstverlening Werk: Techniek Werk: Zorg en welzijn Werk: Algemeen Opvoeding, Gezondheid & Onderwijs (OGO) Ondernemerschap Maatschappelijke participatie Vorm praktijkexamen (1 vakje aankruisen) Vier assesments Twintig bewijzen portfolio en panelgesprek Twee assesments en portfolio (combinatie route) Herkansing assesment Herbeoordeling portfolio : Gewenste locatie van het praktijkexamen (1 vakje aankruisen) Joubertstraat 15E ; 1091 XN Amsterdam; Ik wil het onderdeel lezen en schrijven doen op niveau (1 vakje aankruisen) A1 A2 Ik heb een cursus gevolgd bij Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 14 van 26

15 Sagènn Anders nl. Ik verwacht dat ik het praktijkexamen inburgering kan doen in maand.. Controle heeft u alle gegevens ingevuld? heeft u een kopie van de voorkant en de achterkant van uw identiteitsbewijs* bijgevoegd? heeft u een kopie van uw zorgpas bijgevoegd (in verband met uw BSN) heeft u uw handtekening gezet? U bent verplicht bij dit aanmeldingsformulier een kopie van zowel de voor- als achterkant van uw identiteitsdocument toe te voegen en het aanmeldingsformulier te ondertekenen. Zonder kopieën en handtekening kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen. Handtekening examenkandidaat Datum ondertekening : : Controleer alle gegevens en verstuur het formulier naar: Sagènn Educatie B.V. Administratie Praktijkexamen Inburgering T.a.v. mevrouw E. Mensen Joubertstraat 15 E 1091 XN Amsterdam Meer weten over alle regels, procedures en voorschriften rond de organisatie, afname en beoordeling van de praktijkexamens? Het examenreglement van Sagènn is openbaar en ligt ter inzage op de verschillende afnamelocaties van het praktijkexamen. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 15 van 26

16 Bijlage 2 Namen en gegevens commissieleden Exameninstelling Sagènn Educatie B.V. Scheepmakerij AM Zwijndrecht Bevoegd gezag Mevrouw M. Barendrecht, Business Unit Directeur Examencommissie Mevrouw J. Haket, Unitmanager Amsterdam (voorzitter) Mevrouw A. de Ruyter, gecertificeerd Examinator. De heer E. Lont, gecertificeerd Examinator en gecertificeerd NT2 docent (lid) Mevrouw K. ter Veen, gecertificeerd Examinator en gecertificeerd NT2 docent (lid) Commissie van beroep (Sagènn is toegetreden tot de Commissie van Beroep van Mr. Dutch) 1. drs. B. de Klerk, organisatieadviseur (voorzitter en lid) 2. J. Heineman, Manager externe betrekkingen Hogeschool van Rotterdam (plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend lid) 3. P. de Jong, docent Hogeschool InHolland (lid) 4. R. van Kralingen, Auteur en docent Hogeschool van Rotterdam (lid) 5. K. Verhaar, muziekdocent basisschool (vervangend lid) 6. E. M. Linneman, docent ROC (vervangend lid) Klachtencommissie De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden waarvan een secretaris. Mevrouw K. Vermeulen, voorzitter Mevrouw A. van Geest, secretaris Vertrouwenspersoon De heer P. Hertogh Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 16 van 26

17 Bijlage 3 Protocol examenafname (proces-verbaal) Afnamelocatie: Afnamedatum: Naam kandidaat: Identificatienummer kandidaat:... Naam toetsleider: Naam assessor: Afname van (kruis aan): Ο portfolio Ο assesment Ο portfolio en assesment Zijn de examenproducten ook door bovenstaande assessor beoordeeld?* ja/ nee Indien nee, door wie zijn de producten dan beoordeeld? In te vullen door toetsleider (omcirkel): Heeft de kandidaat zich voorafgaand aan het examen juist gelegitimeerd? ja/ nee Is het examen door de kandidaat zelf gemaakt? ja/ nee Is al het examenmateriaal na afloop van het examen weer ontvangen ja/ nee Is de kandidaat geslaagd? ja/ nee Noteer hier bijzonderheden tijdens de afname: Handtekening toetsleider: Handtekening assessor:.. Datum ondertekening:. Kandidaat is aanwezig geweest, heeft examen gedaan en heeft al het examenmateriaal na afloop van het examen ingeleverd: ja/nee* Handtekening kandidaat (indien ja): *doorhalen wat niet van toepassing is Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 17 van 26

18 Bijlage 4 Klachtenprocedure Als er onenigheid bestaat over de dienstverlening van het Praktijkexamenbureau van Sagènn, kunt u uw ontevredenheid uiten door middel van een klacht. In dit klachtenreglement staat beschreven hoe de klachtenprocedure eruit ziet, wie de betrokken partijen zijn en welke taken zij hebben. Het verdient de voorkeur om eerst te kijken of de klager er met de betrokken partijen zelf uitkomt. Met bijvoorbeeld de voorzitter van de examencommissie. Doel Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van oorzaken en het treffen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen. Definitie Als een kandidaat vindt dat de regels of de procedures niet goed gevolgd zijn of hij/zij benadeeld is door bepaalde gebeurtenissen kan er een klacht worden ingediend. De klachtencommissie De klachtencommissie bestaat uit: een voorzitter 2 leden, waarvan 1 secretaris De secretaris fungeert als contactpersoon voor de klager. Er is een aanstellingsreglement beschikbaar dat de benoeming van de leden en de voorzitter regelt. Wat doet de klachtencommissie? De klachtencommissie onderzoekt de klacht, bepaalt of de klacht gegrond is en draagt zorg voor de afhandeling hiervan De klachtencommissie informeert de leiding van de exameninstelling dat er een klacht is binnen gekomen. Elk jaar rapporteert de klachtencommissie aan de leiding van de exameninstelling over de werkzaamheden. De exameninstelling draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. In december 2010 heeft de leiding van de exameninstelling deze afspraken bepaald. De afspraken gelden vanaf 1 januari Waarover mag u klagen? Vindt u dat er bij het examen iets is gebeurd wat niet eerlijk is voor u? Of iets wat niet mag? Dan kunt u daarover klagen. Een klacht betreft de gedraging van de exameninstelling (dus betreft niet de uitslag van het examen). Voorbeelden: - U krijgt te weinig informatie over het examen. - Het examen begint te laat. - U krijgt de uitslag te laat. - U mag van de exameninstelling niet meedoen aan de examens. Maar u vindt dat niet eerlijk. - Het is vies in de gebouwen. Of dingen zijn kapot. - U hebt in het lokaal niet de goede spullen voor het examen. - Er is te veel lawaai tijdens het examen. - Iemand maakt u bang. Of iemand maakt ruzie met u. - Iemand raakt u aan. Maar u wilt dat niet. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 18 van 26

19 Hoe kunt u klagen? U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de exameninstelling en is tenminste voorzien van: Uw naam en adres De datum van uw brief Uw klacht Uw handtekening Als het u niet lukt uw klacht op schrift te (laten) stellen, dan kan u uw klacht ook mondeling doorgeven en laten noteren door de secretaris van de klachtencommissie. De secretaris zal na het noteren bij u nagaan of de klacht naar tevredenheid is opgeschreven. U kunt uw klacht sturen naar: Klachtencommissie praktijkexamenbureau t.a.v. mevrouw A. van Geest, secretaris Postbus AM Zwijndrecht Wat gebeurt er met uw klacht? Na ontvangst van de schriftelijke klacht registreert de secretaris de klacht op het klachtenformulier. De schriftelijke klacht wordt als bijlage bij het formulier gevoegd. Zo nodig neemt de secretaris telefonisch contact op met de klager aanvullende informatie te verkrijgen en noteert deze. De secretaris van de klachtencommissie stuurt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging naar de klager met daarin opgenomen: - Korte omschrijving van de klacht (inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden) - De verdere afhandeling van de klacht en de termijn waarbinnen deze wordt afgehandeld (binnen zes weken. Eventueel kan de behandeltermijn een keer vier weken verlengd worden). - De verzending van de bevestiging wordt geregistreerd op het klachtenformulier. 1. De voorzitter van de exameninstelling wordt op de hoogte gebracht van de ontvangst van de klacht. 2. De klachtencommissie bepaalt of de klacht gegrond is. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, stuurt de klachtencommissie binnen vier weken na de ontvangstdatum een brief met deze mededeling en een toelichting op het besluit. 3. De klachtencommissie onderzoekt de klacht. De commissie legt de ontvangen klacht voor aan de betrokken medewerker(s). De klager en de beklaagde wordt gehoord. De klager kan een woordvoerder meebrengen. 4. Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid en in overleg met de organisatie, bepaalt de klachtencommissie het voorstel van de klager. Dit kan zijn dat er correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden worden. 5. De klachtencommissie maakt het oordeel en het besluit schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken na ontvangst van de klacht aan de klager en de examencommissie bekend. Eventueel kan de behandeltermijn een keer vier weken worden verlengd. Verdere verlenging kan alleen met de toestemming van de klager. 6. Wanneer de klager niet tevreden is met het aanbod, dan kan de klachtencommissie overwegen of een nieuw intern onderzoek en/of een nieuw aanbod wenselijk is. 7. De secretaris maakt verslag van de hoorzitting(en) Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 19 van 26

20 8. Indien niet tot een oplossing wordt gekomen kan beroep worden aangetekend bij de Nationale Ombudsman. De beslissing van de Nationale Ombudsman is bindend. De klachtencommissie bepaalt of er maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid. Preventieve maatregelen worden op het klachtenformulier geregistreerd. De klachtencommissie draagt zorg voor de afhandeling van datgene wat is afgesproken met de klager. Zodra de klacht is afgehandeld, wordt dit vermeld op het klachtenformulier. De exameninstelling draagt zorg voor de registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van de exameninstelling. Het klachtenformulier en de schriftelijke klacht worden in het dossier van de klager bewaard. Tevens wordt de klacht digitaal geregistreerd in Workfit, het computerprogramma van het praktijkexamenbureau. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 20 van 26

21 Bijlage 5 Beslechting geschillen Een kandidaat kan een geschil over de beslissing van een examinator of de examencommissie voorleggen aan de commissie van beroep. De commissie van beroep De commissie van beroep is onafhankelijk; De commissie van beroep heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over de beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren ter zake van het praktijkdeel van het inburgeringexamen; De commissie bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden, een voorzitter, tevens lid en een plaatsvervangend voorzitter; 2011 De leden en de plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het bevoegd gezag van de exameninstelling of van een examencommissie. Werkwijze De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie maakt haar beslissing bekend aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag van de exameninstelling en aan de DUO. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het praktijkdeel van het inburgeringexamen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden. De examencommissie of de examinator van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de commissie van beroep voor de praktijkexamens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan de commissie op verzoek van de kandidaat, in afwachting de uitspraak in de hoofdzaak, een voorlopige voorziening treffen, na de desbetreffende examencommissie dan wel de desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie de inlichtingen die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. De dossiers van aan de Commissie van Beroep voorgelegde geschillen zijn volledig. Documenten betreffende de beroepszaak worden in een dossier opgenomen. Volledigheid van het dossier houdt in dat alle relevante stappen die in het kader van de beroepsprocedure gezet moeten zijn, in het dossier zichtbaar zijn. Hierdoor zijn de beslissing uit de aanvraag en beraadslagingen herleidbaar. Als er aan een geschil over een beslissing een meer structurele oorzaak ten grondslag ligt, dan neemt de examencommissie of het bevoegd gezag passende maatregelen die ervoor zorgen dat naar verwachting het geschil over een beslissing niet meer kan voorkomen. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 21 van 26

22 Wanneer schakelt u de commissie van beroep in? Als u het niet eens is met de beslissing van de examinator of de examencommissie dan kan dit geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke commissie van beroep. Hoe kunt u dit doen? U kunt uw geschil schriftelijk indienen bij de Commissie van Beroep en is tenminste voorzien van: Uw naam en adres De datum van uw brief Uw geschil Uw handtekening U kunt dit sturen naar: Commissie van Beroep Joubertstraat 15 E 1091 XN Amsterdam Wat is de procedure? U ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging met daarin opgenomen: - Korte omschrijving van uw geschil (inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden) - De verdere afhandeling van het geschil en de termijn waarbinnen deze wordt afgehandeld (binnen zes weken). De voorzitter van de exameninstelling wordt op de hoogte gebracht van de ontvangst van de klacht. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 22 van 26

23 Bijlage 6 Gedragsregels 1. De kandidaat en andere op de locatie aanwezige personen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de examenbegeleiders dan wel examinatoren op te volgen. 2. De kandidaat mag geen materialen anders dan examenmaterialen en een pen, de examenlocatie binnen nemen en tijdens het examen gebruiken. 3. De examencommissie zal maatregelen treffen tegen kandidaten die, naar oordeel van de examencommissie, ten aanzien van het examen onregelmatigheden plegen dan wel overlast veroorzaken. Kandidaten die overlast veroorzaken dan wel onregelmatigheden plegen worden, na een waarschuwing, uit de locatie verwijderd. De uitslag wordt in dat geval ongeldig verklaard. De kandidaat wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 4. Gedurende de examenafname is toiletbezoek uitsluitend mogelijk met toestemming en/of onder begeleiding van een examinator of examenbegeleider. 5. Het vertrek uit de examenzaal is slechts toegestaan met toestemming van de examinator. 6. Indien personen anders dan de kandidaat overlast veroorzaken dan wel onregelmatigheden plegen, worden deze personen op last van de examencommissie uit de locatie verwijderd. 7. Indien naar mening van de examencommissie zich ernstige onregelmatigheden voordoen, kan Sagènn overgaan tot het doen van aangifte. Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 23 van 26

24 Bijlage 7 Certificaten examinatoren Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 24 van 26

25 Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 25 van 26

26 Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 26 van 26

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Examenreglement voor het praktijkexamen Inburgering John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013 Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering Versie 6, Februari 2013 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland 2013 1 Inhoud 1. Regels over aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE-Basistoets inburgeringsexamen Instelling Nummer instelling: 990173 Naam instelling: ROC Westerschelde Plaats: Terneuzen

Nadere informatie

PIBLW-Examenbureau Inburgering

PIBLW-Examenbureau Inburgering PIBLW-Examenbureau Inburgering Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringsexamen Versie 2.2013 Inhoudsopgave 1. A a n m e l d i n g, e x a m e n k o s t e n, i d e n t i f i c a t i e, r e g i s t r a t

Nadere informatie

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Vastgesteld door het bevoegd gezag: MW. M.W.J.Schutte Uitgave: Versie 9 05-04- 2013 Inhoudsopgave 1. Begrippen

Nadere informatie

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Versie Op 1 Besproken door Werkgroep Erkenning Inburgeringsexamen 7 februari 2007 2 Vastgesteld door CvB 26 februari

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Innofun Klachtenprocedure

Innofun Klachtenprocedure Klachtenprocedure Innofun B.V. Datum in werking treding: 1 september 2011 Versie: 1 Deze regeling wordt openbaar gemaakt door plaatsing op de website van Innofun Innofun Klachtenprocedure Doel van de procedure:

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Sandra Hertogh advies coaching training

Sandra Hertogh advies coaching training Sandra Hertogh advies coaching training Protocol Klachtregeling Sandra Hertogh advies coaching training Sandra Hertogh Zoutmanstraat 46 2806XD Gouda Tel: 06-55742431 sandra@hertogh.me www.hertogh.me KvK

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Privacyreglement SAM& VOF

Privacyreglement SAM& VOF Privacyreglement SAM& VOF Dit privacyreglement voldoet aan de wettelijke eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt en is voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens. Algemeen

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo

Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo Inhoud: 1. Inleiding en algemeen 2. Het indienen van een klacht 3. Het afhandelen van een klacht 4. In beroep gaan 5. Slotbepalingen 6. Samenvatting Bijlage:

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen

Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen Inhoud: 1. Inleiding en algemeen 2. Het indienen van een klacht 3. Het afhandelen van een klacht 4. In beroep gaan 5. Slotbepalingen Bijlage:

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen

Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Directie Van Mecklenburg Schwerinlaan 1 2741 CW Waddinxveen Klachtenregeling de Bibliotheek De Groene Venen Inleiding Een uniforme regeling voor (wensen,

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1

KLACHTENREGELING. Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 KLACHTENREGELING Klachtenregeling Sint-Christoffel Versie 19 november 2013 Pagina 1 Klachtenregeling Stichting Sint-Christoffel Het bevoegd gezag van Stichting Sint-Christoffel gelet op de bepalingen van

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP REGLEMENT BEHANDELING KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP ARTIKEL 1.1 KLACHTEN (HOOFDSTUK 9 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT) Door kandidaten, certificaathouders en hun werkgevers kunnen binnen 15 werkdagen na deelname

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Indiener: Diegene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend

Indiener: Diegene die een schriftelijke klacht bij de klachtencommissie heeft ingediend Klachtenregeling IntenZie steekt veel energie en aandacht in het professioneel neerzetten van haar diensten en bekwaamheden van haar trainers, coaches en begeleiders. En er is altijd ruimte om onze diensten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding

KLACHTENREGELING IVT. 1. Algemene inleiding KLACHTENREGELING 1. Algemene inleiding hecht grote waarde aan het bieden van de juiste dienstverlening aan haar klanten. Wanneer klanten het niet eens zijn met de manier waarop zij door zijn behandeld

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Klachtenregeling individuele werknemers

Klachtenregeling individuele werknemers Klachtenregeling individuele werknemers Doel: Verduidelijken klachtenregeling Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Art 1; Begripsomschrijvingen 2 Hoofdstuk 2 de klachtencommissie 2-3

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenprocedure Juli 2015 Bijlage 3 en 4 - Pensioenreglement BPF Schilders versie 34 1 juli 2015 1

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD

Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Hoogeveen KLACHTENPROCEDURE/-REGELING VOORWOORD Binnen Bibliotheek Hoogeveen staat de continue kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en dus de klant - centraal. Wij betrekken nu ook onze klanten

Nadere informatie