Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Financieel Kenniscentrum"

Transcriptie

1 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden duidelijkheid te geven omtrent de regels met betrekking tot de examens van het Financieel Kenniscentrum. Artikel 2 gehanteerde begrippen Artikel 2 In dit examenreglement wordt verstaan onder: DUO: FKC: CDFD: Kandidaat: Surveillant: Toetscentra: Dienst Uitvoering Onderwijs Financieel Kenniscentrum College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Degene die zich heeft aangemeld of wil aanmelden voor een examen bij het FKC. Degene die namens het FKC toeziet op het verloop van het examen. De locaties waar de examens worden afgenomen Artikel 3, 4, en 5 examens Artikel 3 De examenduur van de verschillende examens wordt op de website van het FKC gepubliceerd: Artikel 4 De examens worden in beginsel elke werkdag afgenomen door het FKC in de diverse toetscentra verspreid over Nederland in beheer bij Andriessen en Partners BV.

2 2 Artikel 5 Het FKC is niet aansprakelijk voor kosten van de kandidaat of derden indien door overmacht een gepland examen geen doorgang kan vinden. Indien het FKC het niet doorgaan van examen toe te rekenen is aan het FKC heeft de kandidaat het recht om op kosten het FKC het examen te doen. Artikel 6 en 7 aanmelding en toelating tot het examen Artikel 6 De kandidaat kan zich tot 7 dagen voor een beschikbare examendatum inschrijven via de website van het FKC. Artikel 7 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke gegevens aan het FKC. Het FKC gebruikt de gegevens zoals deze door de kandidaat bij de aanmelding aan het FKC is verstrekt voor de uitnodiging, voor de bevestiging, de identificatie in het toetscentrum en voor de vermelding op een eventueel te verstrekken diploma of certificaat. De gegevens kunnen tot de dag voor het examen worden aangepast. Artikel 8, 9 en 10 Betalingsvoorwaarden, bevestiging en annulering Artikel 8 De kandidaat dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden van het FKC, zoals gepubliceerd op de website. Artikel 9 Indien een kandidaat zich voor een examen heeft ingeschreven en aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij een bevestiging waarin de examendatum, -locatie en -tijdstip zijn opgenomen. Artikel 10 Een kandidaat kan een examen tot 10 dagen voor de examendatum kosteloos annuleren. Hieraan zijn geen annuleringskosten verbonden. Binnen 10 dagen voor de examendatum kan het examen niet meer geannuleerd worden en is het totale examengeld verschuldigd. Het wijzigen van een examen is gelijk aan annuleren en is niet mogelijk buiten de annuleringstermijn om.

3 3 Artikel 11, 12 en 13 toegang tot het examen, fraude, onregelmatigheden en eigendomsvoorbehoud Artikel 11 De kandidaat verliest zijn recht om examen te doen, indien: 1. het examengeld niet tijdig door het FKC is ontvangen. 2. hij niet op de aangegeven dag en tijd op de examenlocatie aanwezig is. 3. de gegevens van de definitieve bevestiging niet overeenkomen met het identificatiebewijs. 4. hij zich aan het begin van het examen niet kan identificeren met een geldig identificatiebewijs. Daarvoor kan hij uitsluitend gebruikmaken van een: o geldig paspoort o geldige identiteitskaart o geldig Nederlands verblijfsdocument of o geldig Nederlands rijbewijs. 5. hij de instructies van de surveillant ten aanzien van het examen niet opvolgt. Artikel 12 Frauderen in de ruimste zin of het aanleiding geven tot frauderen is verboden. Ingeval van geconstateerde of vermoede fraude, dan wordt dit direct aan de kandidaat medegedeeld. Tevens wordt door de surveillant een Verklaring van Ordentelijk Verloop (VOV) opgemaakt waarin melding wordt gemaakt van het geconstateerde feit. Het FKC zal op grond van het bepaalde in Bgfo art. 11, tweede lid onder f na bestudering van de VOV als uiterste maatregel DUO vragen geen examenresultaat bekend te maken; het gemaakte examen en behaalde examenresultaat worden nietig verklaard. Alvorens een maatregel te nemen biedt het FKC de betrokken kandidaat de gelegenheid zich te verweren. Artikel 13 Al het bij het examen behorende examenmateriaal is eigendom c.q. in beheer van het FKC. Het zonder toestemming van het FKC meenemen of kopiëren van (een deel van) het examenmateriaal wordt als ontvreemding van eigendommen van het FKC aangemerkt. Het FKC verhaalt de schade op de overtreder.

4 4 Artikel 14 en 15 toetstermen, beoordeling, uitslag Artikel 14 De minister van Financiën heeft voor de Wft de eindtermen vastgesteld die zijn vastgelegd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo). De door de minister van Financiën in de Staatscourant gepubliceerde toetstermen en toetsmatrijs zijn de basis waarop de Wft-examens zijn samengesteld. De toetstermen zijn voor de afzonderlijke examens gepubliceerd op de website van het CDFD. Artikel 15 De kandidaat ontvangt na afloop van zijn digitale meerkeuze examen binnen 48 uur een voorlopige uitslag van DUO via het opgegeven adres. De definitieve uitslag en het diploma of certificaat krijgt de kandidaat binnen 6 tot 8 weken na het examen toegezonden door het exameninstituut. Het judicium Cum Laude wordt toegekend indien de kandidaat ten minste 90 % van de maximale score heeft behaald. Artikel 16 tot en met 20 Inzien examen en bezwaar, beroep en klachten Artikel 16 Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen de examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandidaat bij DUO per indienen, binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het examen. Dit kan via het mailadres: Bij inzage dient de kandidaat zich te identificeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 sub 4 van dit reglement. Inzage van het examen kan alleen op individuele basis. Voor het inzien van zijn examen heeft de kandidaat maximaal 20 minuten de tijd. Vragen of antwoorden mogen niet worden overgeschreven. Artikel 17 De examenuitslag op zich is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens art. 8.4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid is uitgesloten, bestaat krachtens art. 7:1 Awb geen recht om bezwaar tegen de uitslag in te dienen.

5 5 Artikel 18 Kandidaten kunnen na afloop van hun examen, als zij menen dat het examen niet ordentelijk is verlopen, dit melden aan de surveillant. Die neemt de melding op in de Verklaring van Ordentelijk Verloop (VOV). Het FKC kan op grond van het bepaalde in Bgfo art 11b tweede lid onder f maatregelen treffen bij constatering van onregelmatigheden. Artikel 19 Algemene klachten over de examens kunnen schriftelijk aan het FKC worden gericht. Binnen twee weken na binnenkomst van de klacht, ontvangt de kandidaat hierop antwoord. Artikel 20 De bewaartermijn voor de afgelegde examens bij DUO bedraagt 7 jaar te rekenen vanaf de dag waarop het examen is afgelegd. De uitslagen worden 50 jaar bewaard. Het FKC archiveert correspondentie gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de dag waarop het examen is afgelegd. Het FKC bewaart de volgende gegevens: naam en initialen van de kandidaat geboortedatum van de kandidaat het behaalde diploma en/of certificaat en het behaalde examencijfer. Artikel 21 en 22 Slotartikelen Artikel 21 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het FKC. Artikel 22 Dit reglement vervangt alle voorafgaande reglementen.

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. 2014-2015 1 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering IFV Examenreglement Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het algemeen bestuur van het IFV op 13 december 2013. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie 1.0 01-01-2015

Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie 1.0 01-01-2015 Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie 1.0 01-01-2015 Dit zijn de Algemene Voorwaarden die RijbewijsCursus.nl hanteert bij alle leveringen en overeenkomst met cursisten en/of klanten. RijbewijsCursus.nl

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 695 Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie

Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4.

Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4. Pagina 1 van 10 Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111) MIG-lassen (131) MAG-lassen (135/136/138) TIG-lassen (141) Autogeen lassen

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 2015-2016 De Regels en Richtlijnen van de examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 676 Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

Begrippen De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen

Begrippen De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen Algemene voorwaarden Stichting Kulturhus Haaksbergen Aangepast: 1 april 2014 Voorwaarden bibliotheek Begrippen Bestuur: De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen Bibliotheek: Bibliotheek Haaksbergen.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013

Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Onderwijs- en Examenregeling Post-Master Accountancy opleiding Geldig m.i.v. 1-9-2013 Artikel 1: Afbakening 1.1 Deze regeling is van toepassing op de Post-Master Accountancy opleiding van Tilburg University.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling opleiding Kust- en zeemanagement 2014/2015. OER 2014/2015 opleiding Kust- en zeemanagement

Onderwijs- en examenregeling opleiding Kust- en zeemanagement 2014/2015. OER 2014/2015 opleiding Kust- en zeemanagement Onderwijs- en examenregeling opleiding Kust- en zeemanagement 2014/2015 Decoskenmerk: 2014/845 Citeertitel Datum inwerkingtreding 1 september 2014 Instemming MR 2 juli 2014 Vaststelling door CvB 8 juli

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

DET NORSKE VERITAS. Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT

DET NORSKE VERITAS. Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT DET NORSKE VERITAS Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT Datum Januari 2009 pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 01 Doelstelling, status en algemene bepalingen 02 Termen en definities 03 Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 520 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit Gedragstoezicht

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie