Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan."

Transcriptie

1 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft als doel belanghebbenden duidelijkheid te verschaffen over de regels met betrekking tot de examens van WFT Benelux Gebruik Het examenreglement wordt gebruikt door WFT Benelux, Examenleiders, Surveillanten, kandidaten, toezichthouders en alle andere belanghebbenden Uitsluiting Dit reglement bevat niet de procedures met betrekking tot de Omwisselactie van diploma s door WFT Benelux. Hiervoor bestaat een apart reglement DUO en CDFD In gevallen waarin dit examenreglement in strijd is met reglementen en regelingen van CDFD dan wel DUO, gelden de reglementen van laatstgenoemden. 2 DEFINITIES Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. Bezwaar: Indien u het niet eens bent met een besluit kunt u bezwaar maken tegen het besluit. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Het CDFD is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het examineren. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. DUO is verantwoordelijk voor de technische kant van de examinering. Examenleider: De persoon die door WFT Benelux is aangesteld om leiding te geven aan en toezicht te houden op het correct verlopen van het examen. Kandidaat: De persoon die zich heeft aangemeld voor een examen bij WFT Benelux.

2 Klacht: Een klacht kan worden ingediend tegen de inhoud van een examen of tegen de manier van afnemen c.q. de omstandigheden waaronder een examen is afgenomen. Surveillant: De persoon die, onder leiding van een Examenleider, door WFT Benelux is aangesteld om toezicht te houden op het correct verlopen van het examen. Wft: Wet op het Financieel Toezicht 3 AANMELDING EXAMENS 3.1. Aanmelding De kandidaat kan zich tot 14 dagen voor een beschikbare examendatum inschrijven via of de website van WFT Benelux. Aangemelde examenkandidaten ontvangen een mail met daarin de plaats, datum en aanvangstijdstip van het examen. Van deze mail wordt een leesbevestiging gevraagd en gearchiveerd Betalingsvoorwaarden Indien een kandidaat zich voor een examen heeft ingeschreven en aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij een examenoproep waarin de examendatum, -locatie en -tijdstip zijn opgenomen Toelating tot examen Op het examen moet de kandidaat de originele oproep en een geldig legitimatiebewijs meenemen. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt uitsluitend verstaan: paspoort, rijbewijs, Europese identiteitskaart of verblijfsdocument Annulering Wanneer men 10 werkdagen of meer voorafgaand aan de examendatum annuleert wordt het examengeld minus administratiekosten gerestitueerd. Indien de periode tussen annulering en examendatum 10 werkdagen of minder bedraagt vindt geen restitutie plaats. Uitzondering op deze regel is het overlijden of ernstig ziek worden van de kandidaat of zijn/haar familie in de 1e lijn waarbij restitutie plaatsvindt minus administratiekosten. Het is wel noodzakelijk om hiervoor schriftelijk bewijs te overleggen. 4 EXAMENAFNAME 4.1. Afname examen, duur en wijze Een examen betreft een zogeheten CBT-examen (Computer Based Testing), dat via de computer wordt afgenomen op basis van de daartoe ontwikkelde examenbank. De vragen en antwoordmogelijkheden verschijnen op het beeldscherm. Het CDFD bepaalt het aantal vragen, de duur en de cesuur van de afzonderlijke

3 examens. De duur van het examen is afhankelijk van de module die de kandidaat kiest en wordt bij de inschrijving en voorafgaand aan het examen aan de kandidaat bevestigd. De voertaal bij het examen is Nederlands. 4.2 Toegang tot examen De afname van de examens is niet openbaar. Tot de examenruimte worden slechts toegelaten de kandidaten (in het bezit van een oproep en geldig legitimatiebewijs), Examenleiders en Surveillanten van WFT Benelux, vertegenwoordigers van het CDFD, vertegenwoordigers van de Stichting Examenkamer en/of DUO. 4.3 Fraude en onregelmatigheden De kandidaat verliest zijn recht om examen te doen, indien: 1. de kandidaat niet op de aangegeven dag en tijd op de examenlocatie aanwezig is. 2. de gegevens van de oproep niet overeenkomen met het identiteitsbewijs. 3. de kandidaat zich aan het begin van het examen niet kan identificeren met een geldig identiteitsbewijs. 4. de kandidaat de instructies van de Examenleider ten aanzien van het examen niet opvolgt. 5. de kandidaat de rust en orde van het examen verstoort. 6. de kandidaat frauduleuze handelingen verricht. Indien frauduleus handelen van een kandidaat wordt geconstateerd na afloop van het afleggen van een examen kan de examencommissie het examen ongeldig verklaren. 4.4 Dyslexie en aanpassingen Een kandidaat in het bezit van een dyslexieverklaring komt op verzoek in aanmerking voor een verlenging van de examenduur met 25%. Hetzelfde geldt voor een slechtziende kandidaat, in het bezit van een medische verklaring. Deze kandidaten dienen dat bij de aanmelding van het examen direct te melden aan WFT Benelux. In geval van andere, bijzondere handicaps van een kandidaat waarvoor het examenbureau geen oplossing kan bieden, zal WFT Benelux overleggen met het CDFD voor een passende oplossing. 4.5 Examenregels 1. De kandidaat dient op tijd aanwezig te zijn, na aanvang van het examen wordt de kandidaat niet meer toegelaten. 2. De kandidaat is verplicht zich tijdens het examen te legitimeren d.m.v. een geldig identiteitsbewijs. Zonder geldig identiteitsbewijs kan de kandidaat niet deelnemen aan het examen. Het originele identiteitsbewijs dient tijdens het examen in de linker- of rechterbovenhoek van de tafel aanwezig te zijn.

4 3. De examenruimte mag tijdens het examen niet verlaten worden. Verlaat de kandidaat de examenruimte voordat hij/zij klaar is met het examen dan wordt de kandidaat afgewezen. 4. Tijdens het examen mag er niet overlegd worden en er mag geen cursusmateriaal op de tafel aanwezig zijn. Alle benodigde materialen worden door het examenbureau verstrekt. Bij constatering van fraude wordt de kandidaat verwijderd uit de examenruimte en is deze afgewezen. 5. Mobiele telefoons, beeld- en geluidsdragers, elektronica, hardware, t.b.v. van zend-, opname -, ontvangst- en scanapparatuur mogen niet in de examenruimte worden mee genomen. Bij constatering dient de kandidaat de examenruimte te verlaten en is deze afgewezen. 6. Als de kandidaat iets wil vragen doet deze dat door middel van het opsteken van een hand, dan komt de examenleider of een surveillant naar de kandidaat toe. 7. Als de kandidaat klaar is met het examen dient de kandidaat alle verstrekte materialen in te leveren. Het achterhouden van materialen zal worden beschouwd als ongeoorloofd toe-eigenen van materialen. Hiervan zal altijd aangifte bij de Politie worden gedaan. Tevens zal het examen ongeldig worden verklaard. 8. Klachten over de uitvoering van het examen kunt u melden aan de Examenleider Klachten over de inhoud van het examen worden alleen in behandeling genomen als ze voor het bekend maken van de uitslag aan de Examenleider zijn doorgegeven. Formulieren waarop u uw klacht kunt indienen en het klachtenreglement kunt u verkrijgen bij de Examenleider. 4.6 Examenleiders De examenleider is met name verantwoordelijk voor: - de ontvangst en instructie van kandidaten; - de administratieve afhandeling van het examen; - het bewaken van de examenprocedure; - de ontvangst en controle van examenmiddelen; - het instrueren en leidinggeven aan surveillanten; - het toezicht op het examen en de daarmee verband houdende organisatorische werkzaamheden; - het controleren van de identiteit van de kandidaten; - het uitreiken en innemen van de door het exameninstituut te verstrekken hulpmiddelen (waaronder in ieder geval een rekenmachine en schrijfmateriaal); - het handhaven van de orde tijdens het examen. De examenleider zal kandidaten die te laat komen en zich niet kunnen legitimeren de toegang tot het examen weigeren.

5 4.7 Beoordeling en uitslag De definitieve uitslag van het examen wordt in principe in overeenstemming met richtlijnen en normeringen van het CDFD binnen 48 uur na het afleggen van het examen vastgesteld. De uitslag wordt per aan de kandidaat verstrekt door DUO. Eventuele aanpassingen in examenvragen worden niet meegenomen in de uitslag. Om deze reden is er een correctiefactor verwerkt in de cesuur. De cesuur is verlaagd naar 68%. 4.8 Bewaartermijn Afgenomen examens en de daaraan toegekende resultaten worden door DUO bewaard gedurende vijf jaar na afloop van het examen. De uitslagen worden 50 jaar bewaard. 5 INZAGE, BEZWAAR, KLACHTEN EN BEROEP 5.1 Inzage Een kandidaat, die het examen niet met goed gevolg heeft afgelegd, kan inzage krijgen in het door hem gemaakte examenwerk als de uitslag tenminste een 4 is. De kandidaat richt hiertoe binnen twee weken nadat de definitieve uitslag is meegedeeld een verzoek tot inzage in bij DUO. DUO bepaalt vervolgens de plaats, de datum en het tijdstip waarop de inzage kan plaatsvinden. 5.2 Bezwaar tegen de uitslag van het examen Kandidaten kunnen geen bezwaar aantekenen tegen de uitslag van een examen. 5.3 Bezwaar tegen de wijze van examineren Kandidaten kunnen bezwaar aantekenen bij de Stichting Examenkamer als een kandidaat het niet eens is met de afhandeling van het examen door het examenbureau. 5.4 Klachten Kandidaten kunnen direct na afloop van hun examen, als zij menen dat het examen niet ordentelijk is verlopen, dit melden aan de examenleider. Die neemt de melding op in de Verklaring van Ordentelijk Verloop (VOV). WFT Benelux kan op grond van het bepaalde in Bgfo art 11b tweede lid onder f maatregelen treffen bij constatering van onregelmatigheden. Een kandidaat die een klacht of bezwaar wenst in te dienen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, dient zijn bezwaar en of klacht in bij de Examencommissie uiterlijk binnen twee weken nadat de uitslag schriftelijk is medegedeeld. Met betrekking tot overige inhoudelijke zaken kunnen klachten worden ingediend bij het examenbureau die dit doorgeeft aan het CDFD. Dit dient schriftelijk, binnen 6 weken na afloop van het examen te gebeuren. 5.5 Beroep tegen de uitslag van het examen Men kan geen beroep aantekenen tegen de uitslag van een examen.

6 6 SLOTBEPALINGEN 6.1 Overmacht Indien de uitvoering van de verplichtingen uit dit reglement door WFT Benelux door overmacht of andere buitengewone omstandigheden wordt verhinderd, is WFT Benelux gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat WFT Benelux alsnog is staat is om aan de ze verplichtingen te voldoen, zonder dat WFT Benelux in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden Aansprakelijkheid WFT Benelux kan niet aansprakelijk geacht worden voor de technische kant van examinering dan wel de inhoudelijke kan van de examinering. Klachten of bezwaren hierover worden doorverwezen naar DUO of CDFD.

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

DET NORSKE VERITAS. Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT

DET NORSKE VERITAS. Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT DET NORSKE VERITAS Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT Datum Januari 2009 pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 01 Doelstelling, status en algemene bepalingen 02 Termen en definities 03 Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. 2014-2015 1 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Cursusvoorwaarden PlusPort BV

Algemene Cursusvoorwaarden PlusPort BV Algemene Cursusvoorwaarden BV Pagina 1 van 14 Algemene Cursusvoorwaarden Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van BV, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Begrippen De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen

Begrippen De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen Algemene voorwaarden Stichting Kulturhus Haaksbergen Aangepast: 1 april 2014 Voorwaarden bibliotheek Begrippen Bestuur: De directeur van de Stichting Kulturhus Haaksbergen Bibliotheek: Bibliotheek Haaksbergen.

Nadere informatie

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering IFV Examenreglement Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het algemeen bestuur van het IFV op 13 december 2013. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Studiegids 2015-2016 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015

Examenreglement. Theoretische Leerweg HAVO Atheneum. cursus 2014-2015 Examenreglement Theoretische Leerweg HAVO Atheneum cursus 2014-2015 1 I N H O U D : Hoofdstuk 1 Algemeen - begripsomschrijvingen - examenreglement - onregelmatigheden Hoofdstuk 2 Schoolexamen - algemeen

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. behorende bij het examen MILIEUKUNDIG BEGELEIDER

EXAMENREGLEMENT. behorende bij het examen MILIEUKUNDIG BEGELEIDER EXAMENREGLEMENT behorende bij het examen MILIEUKUNDIG BEGELEIDER Examenreglement bewijs van vakbekwaamheid Milieukundig begeleider inclusief bezwaren en klachtenprocedure. V5 mei 2008 Examenreglement bewijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut

Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden van het Nederlands EMDR Instituut Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.emdropleidingen.nl Versie juli 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016

Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen Examencommissie 2015-2016 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie 2015-2016 De Regels en Richtlijnen van de examencommissie maken geen onderdeel uit van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 27-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van IJlan

Algemene Voorwaarden van IJlan Algemene Voorwaarden van IJlan Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de aanbieder Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie