ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013"

Transcriptie

1 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013 Datum: 16 april 2014 Versie: definitief

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering 4 Belangrijkste evaluatieve gegevens 4 Deskundigheid examinatoren 5 Gegevens Examencommissie en Commissie van Beroep voor de examens 6 Extern toezicht 7 Voortgang speerpunten, genoemd in het jaarverslag van 20 I 2 golden ook voor Kwantitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering 9 Aantallen 9 Resultaten en rendement 9 Fraude, geschillen, klachten en beroep Speerpunten voor Bijlagen 1 1 Overzicht resultaten Praktijkexamens Inburgering 12 Uittreksel Kamer van Koophandel 13 Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 2 van 14

3 I. Inleiding ROC Kop van Noord-Holland stelt jaarlijks een verslag op rondom de Praktijkexaminering Inburgering. Dit verslag is het document waarmee verantwoording wordt afgelegd aan interne en externe belanghebbenden. Dit jaarverslag, over het kalenderjaar 2013, geeft een beeld van de praktijkexaminering in het zevende jaar dat ROC Kop van Noord-Holland deze examinering uitvoerde. In hoofdstuk 2 is de kwalitatieve informatie weergegeven. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: - de belangrijkste gegevens uit gehouden evaluaties - de stand van zaken betreffende de deskundigheid van de examinatoren - gegevens van de Examencommissie en de Commissie van beroep voor de examens - de gegevens vanuit het extern toezicht - voortgang speerpunten vanuit het jaarverslag conclusie Praktijkexamen Inburgering In hoofdstuk 3 is de kwantitatieve informatie van de examinering weergegeven. Het betreft informatie over de volgende aspecten: - het aantal afgenomen examens - de resultaten van de afgenomen examens - een overzicht van de behandelde fraudemeldingen en klachten door de examencommissie een overzicht van de behandelde beroepszaken door de commissie van beroep voor de examens In hoofdstuk 4 worden de speerpunten voor de praktijkexaminering inburgering voor 2014 gepresenteerd. Tot slot is in de bijlage een gedetailleerd overzicht te vinden van de resultaten van de afgenomen praktijkexamens en is het bewijs voor inschrijving in het handelsregister opgenomen. Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 3 van 14

4 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering Belangrijkste evaluatieve gegevens In deze paragraaf worden de belangrijkste evaluatieve gegevens in kalenderjaar 2013 weergegeven. De gebruikte bronnen daarbij zijn: de evaluaties met de kandidaten de evaluaties door de examencommissie evaluaties met kandidaten Alle kandidaten vullen na afloop van het praktijkexamen een enquête in over de gang van zaken met betrekking tot de organisatie, de afname van het examen en de bekendmaking van de uitslag. Uit deze evaluaties blijkt dat de kandidaten tevreden zijn over de gang van zaken rondom de praktijkexaminering inburgering. Dit blijkt ook uit het ontbreken van klachten en beroepszaken. evaluaties examencommissie De examencommissie heeft in 2013 één keer een evaluatieve vergadering gehouden: op 3 I januari. Bij deze vergadering waren de leden van de examencommissie aanwezig en de betrokken medewerkers van de afdeling Bedrijfsopleidingen waar de praktijkexamens inburgering zijn ondergebracht. In de navolgende tekst worden de bevindingen van de evaluatievergadering weergegeven. Voor een goede interpretatie van de bevindingen wordt ook regelmatig naar het handboek 'praktijkexamen inburgering' verwezen. Dit handboek is in het bezit van alle betrokken medewerkers en de examencommissie ziet toe op het correct hanteren van het handboek. Aanmelding en inschrijving In het handboek staat het proces van aanmelding en inschrijving beschreven. Kandidaten melden zich aan met het aanmeldingsformulier dat in het handboek is opgenomen. In de procedure wordt onderscheid gemaakt tussen de werkwijze van een interne en externe kandidaat. In het handboek is dit in een stroomschema visueel gemaakt. Bij het aanmeldingsformulier wordt een kopie van een geldig identiteitsbewijs gevraagd en bij externe kandidaten geldt dat zij de factuur moeten hebben voldaan voor ze uitgenodigd worden voor het examen. Van elke kandidaat wordt in het interne digitale systeem Eduarte een dossier aangemaakt. Bij de registratie van deelnemers wordt al op voorhand rekening gehouden met het maken van rapportages. Dit bevalt goed. Het registreren van de examenuitslagen gebeurt in hetzelfde systeem. Organisatie afname en beoordeling Registratie en identificatie In het handboek is de werkwijze om de identiteit van de kandidaat te controleren, conform het reglement, vastgelegd in een procedure. De identificatie van de kandidaten wordt gecontroleerd op meerdere echtheidskenmerken. In het afgelopen jaar heeft dit niet tot problemen geleid. Afname en beoordeling: In het handboek is in de bijlagen de werkwijze opgenomen die gehanteerd wordt voor de drie examineringsroutes; de assessmentroute, de portfolioroute en de combinatieroute. De praktijkexamens van de assessment- en combinatieroute worden afgenomen volgens de handleiding Assessments. Het afnamelokaal is ingericht conform de instructies. Alle benodigde hulpmiddelen zijn in deze ruimte aanwezig. De panelgesprekken worden uitgevoerd volgens de handleiding Panelgesprek. De bewijzen worden gecontroleerd op de wettelijke eisen. De assessor bepaalt (soms in ruggespraak met de toetsleider) of de kandidaat geslaagd, dan wel gezakt is op basis van de richtlijnen gesteld in de Handleiding Panelgesprek of de Handleiding Assessments en legt de beoordeling vast in de vereiste formulieren. De toetsleider vult het protocol examenafname in. Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 4 van 14

5 Het afnemen en beoordelen van examens is verlopen volgens de voorgeschreven werkwijzen (handleidingen). De aansturing via het interne digitale volgsysteem werkt goed, evenals het afnemen van de examens op vaste dagdelen, ingeroosterd door het examenbureau. We beschikken over 4 interne examinatoren en 2 externe examinatoren vanaf januari We streven er nog steeds naar om de tijd tussen aanvraag en afname zo kort mogelijk te houden. Door een interne verhuizing is nu, voor de afname van examens, een goede spreekkamer beschikbaar. Daar is ook de examenkast geplaatst. Doordat de inburgeringscursussen alleen in Den Helder gegeven worden kunnen de docenten/assessoren die aan deze groepen les geven, alleen als toetsleider fungeren. Het is goed dat we geïnvesteerd hebben in scholing van docenten als examinator, die niet direct lesgeven aan deze groepen. Door het kleine aantal examens dat afgenomen wordt kunnen zij ingezet worden als assessor, waardoor de afname en beoordeling geen problemen geeft. Voor ziekte is er achtervang geregeld met de externe assessoren. Vaststelling en verwerking resultaten / bekendmaking resultaten en archivering Zoals aangegeven in het handboek registreert de assessor het resultaat van het examen in API. De ingevoerde resultaten worden gecontroleerd door het examenbureau. Vervolgens digitaliseert het examenbureau de examenmaterialen (beoordelingsformulieren en afnameprotocol) door ze te scannen en in Eduarte aan de betreffende kandidaat te koppelen. Op het correct verlopen van deze actie vindt controle plaats. Vervolgens archiveert het examenbureau het fysieke examenmateriaal. Het examenbureau stelt ook de kandidaat schriftelijk op de hoogte van de uitslag van het examen. Deze werkzaamheden zijn naar tevredenheid verlopen in Evaluatie en verantwoording De rapportages aan derden vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats tussen de trajectbegeleidster en de consulent van de gemeente Den Helder en Texel. In het ambtenarenoverleg van de 4 gemeenten over Educatie wordt de stand van zaken m.b.t. de inburgering besproken. In dit overleg wordt ook gewezen op de publicatie van het jaarverslag op de website van het ROC. De evaluatiecyclus is als volgt: Er worden structureel 2 evaluatieve bijeenkomsten georganiseerd met de examinatoren Daarnaast blijft het gegeven dat alle kandidaten een enquête invullen over het praktijkexamen en de organisatie. Alle kandidaten hebben aangegeven tevreden te zijn. Om de kwaliteit van de examinering te waarborgen heeft het management I examen bijgewoond. In het jaarverslag vindt de kwalitatieve en kwantitatieve verantwoording plaats. Het jaarverslag wordt openbaar gemaakt door het te plaatsen op de website van het ROC Kop van Noord Holland. Deze website is voor iedereen toegankelijk. Fraude, onregelmatigheden en klachten In 2013 hebben zich geen fraudegevallen, onregelmatigheden of klachten voorgedaan. Deskundigheid examinatoren In totaal waren er in 20 13, 5 interne examinatoren en 2 externe examinatoren werkzaam voor de praktijkexamens inburgering, vanaf januari 2014 zijn er 4 interne examinatoren en 2 externe examinatoren. Alle examinatoren zijn in het bezit van het voorgeschreven certificaat "Examinator inburgeringexamen". Tevens is de deskundigheid gebaseerd op ervaring met het NT2 onderwijs. Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 5 van 14

6 De nieuwe examinatoren werken altijd eerst samen met een ervaren examinator zodat zij goed op de hoogte zijn van de wijze van beoordelen van de examinatoren van het ROC. De nieuwe examinatoren worden zowel als toetsleider als assessor ingezet. Met de examinatoren vindt twee maal per jaar een evaluatievergadering plaats waarin onder andere de organisatie van de afname, de beoordeling en de eigen deskundigheid van de examinatoren aan de orde komt. Deze vergaderingen zijn verplicht voor alle examinatoren. Vanuit het ROC hebben in oktober 2 afgevaardigden deelgenomen aan de terugkomdag. Daar zijn de veranderingen per 1 januari besproken en zijn alle regels m.b.t. examinering nog eens grondig doorgenomen. Hiervan is later verslag gedaan in een van de bijeenkomsten voor assessoren. Overzicht examinatoren Praktijkexamen Inbur erin Datum Certificering 1 lefke lnia Ivonne Verhagen Bart Groeneveld (vanaf januari 2014 niet meer betrokken) Koos van Geffen Lea Weijers Joke Snel Sylvia Hollaar Gegevens Examencommissie en Commissie van Beroep voor de examens Examencommissie De examencommissie voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld door de externe toezichthouder en bestaat uit een voorzitter (tevens de opleidingsmanager van de afdeling waar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de praktijkexamens ligt), secretaris (hoofd Examenbureau van ROC Kop van Noord Holland), 2 bevoegde examinatoren, waarvan 1 examinator de organisatie van de examens coordineert en verbonden is aan het examenbureau van het ROC. De examinatoren zijn in het bezit van het certificaat "Examinator inburgeringsexamen". In de vergaderingen van de examencommissie worden de evaluatieve punten van de betrokken partijen, de kandidaten, het examenbureau en medewerkers van bedrijfsopleidingen, besproken en verbeteracties geformuleerd. Samenstelling Plaatsvervanger Voorzitter mevrouw V. Regnery mevrouw 1. Verhagen Lid +secr. de heer J.G. Verhaar mevrouw L. Weijers Lid mevrouw 1. Verhagen mevrouw 1. Inia Lid mevrouw L. Weijers Vergaderdata De examencommissie heeft in 2013 viermaal vergaderd: 3 I januari 2013, I I april 2013, 19 juni 2013 en 27 november Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 6 van 14

7 Commissie van Beroep voor de Examens Samenstelling Leden Plaatsvervangende leden Lid en voorzitter mevrouw G.E.J. de Jong de heer.). Boerman Lid de heer A. S. Brandt de heer G. Stok Lid mevrouw L. Hoogland de heer D.A.G. Buizer Vergaderdata In het verslagjaar 2013 zijn geen beroepszaken binnengekomen en de Commissie van Beroep is niet bij elkaar geweest om beroepszaken te bespreken in het kader van de inburgeringexamens. Extern toezicht In de rapportage van de toezichthoudende instantie, KCE, wordt aangegeven dat het ROC voldoet aan de kritieke aspecten zoals beschreven in het toetsingskader. De dossiers zijn op orde. Een verbeteractie ligt op het terrein van de consistentie in beoordelingen door de examinatoren. Op de bijeenkomsten met de examinatoren is het beoordelen van de examens een vast agenda punt en brengen de examinatoren een casus in. De communicatie met derden zoals de gemeenten heeft plaatsgevonden tussen de trajectbegeleider van het ROC en de consulent van de gemeenten Den Helder en Texel. Verder wordt op het ambtenarenoverleg met de 4 gemeenten de stand van zaken ten aanzien van de inburgering opgenomen bij agendapunt nieuws vanuit het ROC Kop van Noord Holland. Voortgang speerpunten, genoemd in het jaarverslag van 2012 golden ook voor De speerpunten waren: Het verbeteren van de communicatie met derden (opdrachtgevers) over de resultaten van kandidaten en de wijze waarop het ROC de praktijkexaminering uitvoert Aandacht voor evaluaties met betrokkenen, specifieke aandacht voor evaluatie met derden In de overleggen met de gemeenten t.a.v. Educatie zijn de uitslagen van de examens meegenomen. Door de taakverbreding van de klantmanagers merken we dat de prioriteit niet meer bij de inburgering ligt, waardoor er minder reacties zijn. Vanaf september 2012 wordt er geen onderwijs in het kader van de inburgering in Schagen uitgevoerd. Ook het overleg en de evaluaties met de ambtenaar en de klantmanagers van de ISD gemeenten worden niet voortgezet. Uit de rapportage van de klanttevredenheid vanuit "Blik op werk" geven cliënten aan dat ze voorbereid worden op het examen en dat de lesstof precies goed is. De cliënten die benaderd zijn geven geen verbeteracties aan. De opdrachtgevers geven aan dat het onderwijs door het ROC goed verzorgd wordt. Uit de enquête, die ingevuld is door 1 opdrachtgever worden geen verbetersuggesties aan gegeven. Bovendien zijn systematisch evaluatiebijeenkomsten gepland en uitgevoerd: structureel worden twee keer per jaar evaluatiebijeenkomsten gehouden met de examinatoren. Tijdens de bijeenkomsten komen de observaties aan de orde, het onderwijs en de ontwikkelingen in het kader van de inburgering. Conclusies praktijkexamen n.a.v. speerpunten De examencommissie is van mening dat de organisatie van de praktijkexamens inburgering op orde is. Er zijn verbeteringen aangebracht die de kwaliteit van de organisatie en afname hebben bevorderd. In overleg met de gemeente over de inburgeringstrajecten wordt de examinering tevens besproken. Doordat de gemeenten vanaf 2013 niet meer verantwoordelijk zijn voor de inburgeringstrajecten is de toename van cursisten sterk verminderd. Het aantal inburgeraars die zelf een traject inkopen is toegenomen. Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 7 van 14

8 Er is een folder ontwikkeld die onder de klantmanagers/consulenten is verspreid om de inburgeraars die verantwoordelijk zijn voor hun eigen inburgering attent te maken op het aanbod bij het ROC t.a.v. inburgering. Ook via de website is hierover informatie te verkrijgen. Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 8 van 14

9 3. Kwantitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering Aantallen In het jaar 2013 zijn er in totaal 47 examens afgenomen. In dit aantal zitten ook de herexamens opgenomen. Er zijn 6 herexamens afgenomen. In vergelijking met 2012 zijn er in % minder examens afgenomen. Er zijn 44 examens afgenomen op het onderdeel Portfolio en Panelgesprek, 2 examens op het onderdeel Assessments en I examen op de combinatie van de examenonderdelen. Van de 47 examens zijn 2 examens afgenomen voor externe kandidaten. Deze personen hebben geen inburgeringscursus gevolgd bij het ROC Kop van Noord-Holland. Dit betekent dat er ruim 95% van de examenkandidaten bij het ROC Kop van Noord-Holland onderwijs heeft gevolgd. Resultaten en rendement Van de 47 afgenomen examens was 34 keer het resultaat positief en 12 keer negatief. Dit levert een rendement op van 72%. De doelstelling voor het rendement van geslaagden in 2013 is gesteld op 70%. Dit rendement wordt gebaseerd op het slagingspercentage van zowel externe als interne kandidaten. Met betrekking tot de interne kandidaten, dat wil zeggen de kandidaten die binnen het ROC de inburgeringcursus gevolgd hebben, is het streven om in 2014 het rendement stabiel te houden op 72%. Voor de externe kandidaten, dit zijn kandidaten die vanaf de invoering van de wet inburgering geen les gevolgd hebben bij het ROC, gaan we uit van een slagingspercentage van 70%. Van de 2 afgenomen examens onder externe kandidaten was het resultaat allen positief. Dit levert een rendement op van 100 %. Conclusie: De gestelde doelstelling in 2013 om het rendement van 70% te behalen is gelukt. De doelstelling om een slagingspercentage van 70% te behalen onder de externe kandidaten is gehaald. Op pagina 12 staat een gedetailleerde weergave van de aantallen verdeeld over de diverse profielen. Jaarverslag Praktijkexamen inburgering Pagina 9 van 14

10 Fraude, geschillen, klachten en beroep In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal fraudemeldingen, geschillen, klachten en onregelmatigheden dat door de examencommissie in behandeling is genomen. Vervolgens wordt de tabel gepresenteerd met het aantal meldingen Daarna volgt een overzicht van het aantal behandelde beroepszaken door de commissie van beroep voor de examens. Aantal behandelingen door examencommissie aantal 2013 Fraudemeldingen 0 Geschillen 0 Klachten 0 totaal 0 Aantal geconstateerde onregelmatigheden bij identificatie Aantal 2013 Onregelmatigheden identificatie 0 totaal 0 Aantal behandelingen door commissie van beroep voor de examens Aantal 2013 Beroepszaken 0 totaal 0 4. Speerpunten voor 2014 De examencommissie komt tot de conclusie dat de kwaliteit van de organisatie en afname van de praktijkexamens inburgering op orde is. Op basis van de gegevens uit hoofdstuk 3 formuleert ROC Kop van Noord-Holland de volgende speerpunten voor Afronden van de praktijkexamens met de examinatoren. Tot januari 2015 zal er een mogelijkheid zijn om praktijkexamens af te nemen.. In 2013 is de afname van praktijkexamens sterk verminderd en in 2014 zullen er alleen nog praktijkexamens worden afgenomen voor kandidaten die hun traject in het najaar afronden. De organisatie zal hierop aangepast dienen te worden. Vaststelling datt. 41A-1. 20A 9 door: A.J.M. de Wit voorzitter college van bestuur '. onaerteena exemplaar aanwezig op het examenbureau Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 10 van 14

11 . Bijlagen Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 11 van 14

12 Overzicht resultaten Praktijkexamens Inburgering Jaar: Soort Examen OGO Maats. P. Geslaagd Ondern. Schap 2013 Niet Geslaagd Werk OGO Werk Al A2 A2 A2 Al A2 Al A2 Al A2 Totaal Portfolio Assessment Portfolio en Assessment 2 I 2 I 0 7 I I Totaal geslaagd 34 Totaal niet geslaagd I 3 Rendement: 72% Totaal aantal examens 47 Slagingspercentages per examenroute: Portfolio: 72,73% Assessment: 100% Portfolio & assessment: 0%

13 Uittreksel Kamer van Koophandel Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer Pagina 1 (van 2) Rechtspersoon RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Datum akte van oprichting Datum akte laatste statutenwijziging Activiteiten Stichting Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland Den Helder SBI-code: Middelbaar beroepsonderwijs Hoofdvestiging Vestigingsnummer Bezoekadres Postadres Telefoonnummer Faxnummer Internetadres adres Datum vestiging Activiteiten Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland Sperwerstraat 4, 1781XC Den Helder Postbus 250, 1780AG Den Helder (datum registratie: ) SBI-code: Middelbaar beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs en volwassenen-educatie; bestuurskantoor Bestuurder Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Bevoegdheid de Wit, Adrianus Jacobus Maria , Zijpe Voorzitter Alleen/zelfstandig bevoegd Commissarissen Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Heijwegen, Cornelis Petrus , Helmond Lid Raad van Toezicht Bovenkerk - Burger, Johanna Lambertha Petronella , Amsterdam Lid Raad van Toezicht Pennink, Matthijs Waarmerk KvK Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op wv.mr.kvk.nliegd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.

14 Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer Pagina 2 (van 2) Geboortedatum en -plaats Datum in functie Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel Geboortedatum en -plaats Datum in functie Titel , Amsterdam (datum registratie: ) Hijink, Hendrik Lambertus , Laren (datum registratie: ) Lid Hulsebos, Pim , Purmerend (datum registratie: ) Lid Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende vestiging(en). Vestiging(en) Vestigingsnummer Bezoekadres Vestigingsnummer Bezoekadres Vestigingsnummer Bezoekadres Vestigingsnummer Bezoekadres Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO Sportlaan 54, 1782ND Den Helder Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO Hofstraat 13, 1741CD Schagen Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO Burgemeester Ritmeestenveg 31, 1784NV Den Helder Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO Kievitstraat 31, 1781ZA Den Helder Uittreksel is vervaardigd op om uur. Waarmerk KvK Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft. Jaarverslag Praktijkexamen inburgering 2013 Pagina 14 van 14

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 Datum: 14 april 2015 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering...

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011 Datum: 13 april 2012 Versie: definitief Documentnummer: 247.446 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2013 tot 1-7-2014 18-7-2014 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de examens en

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor 2012 Inhoud 1. Borging van het proces... 3 a. Afname van de examens... 3 b. Toelating tot de examens... 3 c. Deskundigheid van de examinatoren... 3 d. Het vaststellen

Nadere informatie

ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen. ROC Ter AA Postbus AL Helmond

ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen. ROC Ter AA Postbus AL Helmond ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen ROC Ter AA Postbus 490 5700 AL Helmond Inleiding Op 11 april 2008 heeft de minister van Wonen, Wijken en Integratie ROC Ter AA, regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland Jaarverslag 2012 Exambureau Nieuwland 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 1 Kwalitatieve rapportage... 3 1.1 Afname van de exams... 3 1.2 De voorwaard voor toelating tot het exam... 3 1.3 De deskundigheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013

JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013 JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013 0pgesteld door mevr. M. Pattenier, teamleider Inburgering/NT2 Vastgesteld in MT-vergadering van 21 augustus 2014 Dit verslag wordt per 01-09-2014 openbaar gemaakt

Nadere informatie

ONTVANGEN 25 APR 2014

ONTVANGEN 25 APR 2014 AANVRAAG SUBSIDIE 2015 Inzenden vóór 1 mei 2014 Aan het college van burgemeester en wethouders Postbus 7 5170 AA KAATSHEUVEL ONTVANGEN 25 APR 2014 Gemeente Loon op Zand!IM!II MUI IIIIMIMÌH 2014.06294 Betreft:

Nadere informatie

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 1 januari 2008-31 december 2008 roc nijmegen jaarverslag inburgering 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. In- en externe ontwikkelingen 4 1.1 Interne ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen 1 mei 2013-1 mei 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Jaarverslag in cijfers... 4 Wijzigingen en uitwerkingen... 6 A. Registratie en Identificatie... 6 B. Afname

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 17 februari 2014 Examencommissie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief

Nadere informatie

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV. 2012 Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Examencommissie,

Nadere informatie

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV. 2013 Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Examencommissie,

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Jaarverslag 2011 Exameninstelling voor het praktijkdeel Inburgeringsexamen John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181,

Nadere informatie

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Domein Bedrijfsopleidingen w.o. Educatie ROC ID College 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2012 bij ROC ID College 3. Organisatie - Examencommissie Educatie

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 11 maart 2013 Examencommissie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief deel

Nadere informatie

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel examenreglement... 3 1. Aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Deze inschrijving valt onder beheer van Gooi-, Eem- en Flevoland Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 001379860 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Almere Datum akte van oprichting

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 814303754 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Weert Eerste inschrijving handelsregister 05-04-2005 Datum akte van oprichting 01-04-2005

Nadere informatie

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013 Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering Versie 6, Februari 2013 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland 2013 1 Inhoud 1. Regels over aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel Examenreglement Inburgering Rijn IJssel 11-432 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1. Aanmelding... 3 Artikel 2. Betaling... 3 Artikel 3. Identificatie... 4 Artikel 4. Registratie... 5 Artikel 5. Aanwezigheid...

Nadere informatie

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor 1 Examenreglement Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen ROC Rivor 1 Regels over aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid, vrijstelling Aanmelding ROC Rivor stelt een ieder die daartoe

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 9 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief deel 3 1.1 Afname van

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

Inzien uittreksel - Stichting De Puurveense Molen (41050654)

Inzien uittreksel - Stichting De Puurveense Molen (41050654) pagina 1 van 2 Inzien uittreksel - Stichting De Puurveense Molen (41050654) Kamer van Koophandel, 03 juli 2014-14:04 KvK-nummer 41050654 Rechtspersoon RSIN 009856018 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE-Basistoets inburgeringsexamen Instelling Nummer instelling: 990173 Naam instelling: ROC Westerschelde Plaats: Terneuzen

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Examenreglement voor het praktijkexamen Inburgering John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort

Nadere informatie

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012 Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012 Hans van Iersel Januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INBEDDING IN DE ORGANISATIE... 3 PLAATS EXAMENBUREAU IN DE LIJN... 3 INRICHTING EXAMENBUREAU...

Nadere informatie

Praktijkexamen inburgering KCE 2011

Praktijkexamen inburgering KCE 2011 2 0 1 1 eindrapportage Praktijkexamen inburgering KCE 2011 domein Eductie & Oriëntatie Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2011 Domein Educatie & Oriëntatie 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009

Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009 Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009 (versie 2.0, 15 juli 2010) ROC Nijmegen Re-integratie en Educatie Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Inhoudsopgave Inleiding 3 1. In- en externe ontwikkelingen 4 1.1

Nadere informatie

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Vastgesteld door het bevoegd gezag: MW. M.W.J.Schutte Uitgave: Versie 9 05-04- 2013 Inhoudsopgave 1. Begrippen

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een bijdrage uit Het Fonds via de VBNO

Aanvraagformulier voor een bijdrage uit Het Fonds via de VBNO Aanvraagformulier voor een bijdrage uit Het Fonds via de VBNO Om te kunnen beoordelen of uw project of evenement in aanmerking komt voor een bijdrage uit Het Fonds vult u onderstaande gegevens volledig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2013 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 20 februari 2014 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor

Nadere informatie

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013 Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013 Hans van Iersel Januari 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INBEDDING IN DE ORGANISATIE... 4 3. AFNAME VAN DE EXAMENS... 5 4. VOORWAARDE VOOR TOELATING TOT

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 804303368 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland Statutaire zetel Almere Datum akte van oprichting 10-11-1995 Datum

Nadere informatie

KvK NL - Uittreksel inzien

KvK NL - Uittreksel inzien KvK NL - Uittreksel inzien pagina 1 van 2 Online inzage uittreksel........................ KvK-nummer 36036072 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Noordwest-Holland Woonadressen

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel - Stg tot het Verstr v Chr Ond op Geref Grondslag (41119985)

Bedrijfsprofiel - Stg tot het Verstr v Chr Ond op Geref Grondslag (41119985) Bedrijfsprofiel - Stg tot het Verstr v Chr Ond op Geref Grondslag (41119985) Kamer van Koophandel, 20 februari 2015-13:16 Uittreksel KvK-nummer 41119985 Rechtspersoon RSIN 009705697 Rechtsvorm Stichting

Nadere informatie

Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35

Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35 pagina 1 van 6 Inzien uittreksel - Feenstra Verwarming B.V. (39022746) Kamer van Koophandel, 23 oktober 2015-12:35 KvK-nummer 39022746 Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire

Nadere informatie

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Versie Op 1 Besproken door Werkgroep Erkenning Inburgeringsexamen 7 februari 2007 2 Vastgesteld door CvB 26 februari

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Inzien uittreksel - Exploitatiemaatschappij Karel V Holding B.V. B.V. ( ) Kamer van Koophandel, 04 juli :38.

Inzien uittreksel - Exploitatiemaatschappij Karel V Holding B.V. B.V. ( ) Kamer van Koophandel, 04 juli :38. Bijlage 1 https://www.kvk.nl/handelsregister/tst-bin/rb/rbwww06@?butt=32082201000... Page 1 of 2 4-7-2016 Inzien uittreksel - Exploitatiemaatschappij Karel V Holding B.V. (32082201) Kamer van Koophandel,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Lelystad Eerste inschrijving handelsregister 09-10-1968 Datum akte van oprichting 26-03-1968

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Deze inschrijving valt onder beheer van Centraal Gelderland Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 806758971 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting voor primair onderwijs Fluvius,stichting voor katholiek,

Nadere informatie

PIBLW-Examenbureau Inburgering

PIBLW-Examenbureau Inburgering PIBLW-Examenbureau Inburgering Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringsexamen Versie 2.2013 Inhoudsopgave 1. A a n m e l d i n g, e x a m e n k o s t e n, i d e n t i f i c a t i e, r e g i s t r a t

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens Uitzendmarkt B.V.

Bedrijfsgegevens Uitzendmarkt B.V. Bedrijfsgegevens Algemeen Statutaire bedrijfsnaam Rechtsvorm Besloten Vennootschap Uitzendmarkt is een ambitieuze en ondernemende organisatie met jarenlange ervaring in de personele dienstverlening. Wij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

SBI-code: Overig natuurwetenschappelijk speur- en Activiteiten. ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

SBI-code: Overig natuurwetenschappelijk speur- en Activiteiten. ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch) KvK-nummer 41151233 Rechtspersoon RSIN 001752625 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland Ook genoemd ECN Statutaire zetel Petten (Gemeente Zijpe) Bezoekadres Westerduinweg

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 804453111 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs Statutaire zetel Arnhem Datum akte van oprichting

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 6) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 814830225 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting VanHarte Statutaire zetel gemeente Amsterdam Eerste inschrijving handelsregister 03-11-2004 Datum akte van oprichting

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 810674610 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam DIT Technical Services 1 B.V. Statutaire zetel 's-hertogenbosch Eerste inschrijving handelsregister 19-07-2002

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2012 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 28 maart 2013 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor het

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Het inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen Het inburgeringsexamen Als gevolg van de Nieuwe Wet Inburgering zijn zowel de oud- als de nieuwkomers niet alleen verplicht een inburgeringsprogramma te volgen, ze moeten op het inburgeringsexamen ook

Nadere informatie

Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren

Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren Bijlage 14 Handleiding panelgesprek bij artikel 3.7, vierde lid, van de Regeling inburgering Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) Aanvullend deel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens

Veelgestelde vragen. Studentenstatuut en examens Veelgestelde vragen Studentenstatuut en examens Algemeen In dit document vind je vragen die vaak gesteld worden over het Studentenstatuut en over examens. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 803763931 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Utrecht Eerste inschrijving handelsregister 02-06-1995 Datum akte van oprichting 31-05-1995

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Ledenvergadering woensdag 30 september 2015 aanvang 20.00. Aardbevingen in Groningen dinsdag 27 oktober 2015 wk 44 aanvang 20.00

Ledenvergadering woensdag 30 september 2015 aanvang 20.00. Aardbevingen in Groningen dinsdag 27 oktober 2015 wk 44 aanvang 20.00 NUT 't Hoogeland seizoen 2015-2016. Datum Ledenvergadering woensdag 30 september 2015 aanvang 20.00 Aardbevingen in Groningen dinsdag 27 oktober 2015 wk 44 aanvang 20.00 De Provincie maandag 23 november

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 6) Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Lelystad Eerste inschrijving handelsregister 09-10-1968 Datum akte van oprichting 26-03-1968

Nadere informatie

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1

Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 NVT tuincentrum academie Examenreglement Stichting NVT tuincentrum academie Examenreglement NVT tuincentrum academie 1/10/02 1 Artikel 1 Begrippenlijst 1.1 Centrale examencommissie De examencommissie van

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid Rangeerder Volledige Bevoegdheid Dit examen is geschikt voor functionarissen die in het kader van de beroepsuitoefening dienen te voldoen aan het gestelde in

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel KvK-nummer 64310299 RSIN 855610049 Datum akte laatste 14-11-2016 statutenwijziging snummer 000033146233 De werving, selectie, detachering en het in- en uitlenen van personeel. sedert 08-10-2015 (datum

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012.

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012. UITVOERINGSREGLEMENT Cateringmedewerker (OCC-B) STATUS : definitief DATUM : 25 juli 2012 ONDERWERP : uitvoeringsreglement OCC-B, september 2012 NUMMER : notitie-11-1798a-occ Dit uitvoeringsreglement is

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel bij

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE

REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE REGLEMENT VOOR HET AFNEMEN VAN PRAKTIJKEXAMENS EN EXAMENS CE-HERKENNING EN -IDENTIFICATIE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE.007 Versie : 2015-01 (vorige versie 2012-01) Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 003397749 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Lelystad Eerste inschrijving handelsregister 09-10-1968 Datum akte van oprichting 26-03-1968

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 DOCS.nr. 4377860 Nummer 2013-69 Vragen van het raadslid Hans van Wegen (BPA) inzake lokale omroep

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel - Cornelis Vrijschool ( )

Bedrijfsprofiel - Cornelis Vrijschool ( ) Bedrijfsprofiel - Cornelis Vrijschool (41214866) Kamer van Koophandel, 17 februari 2016-22:05 Dossiernummer: 41214866 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rechtspersoon:

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. van. Stichting Nachamu Nachamu Ami. Ede

JAARREKENING 2012. van. Stichting Nachamu Nachamu Ami. Ede JAARREKENING 2012 van Stichting Nachamu Nachamu Ami te Ede 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. RAPPORT 2012 3 1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 4 1.2 ALGEMEEN 5 1.3 RESULTAAT BOEKJAAR 5 1.4 FISCALE POSITIE 5 1.5 ONDERTEKENING

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Versie 3.0 Vastgesteld op: 30 augustus 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie BIG Herregistratie ROC MN Examenplan BIG Herregistratie

Nadere informatie

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst

https://www.kvk.nl/handelsregister/tst Bedrijfsprofiel - (08216775) Kamer van Koophandel, 19 maart 2016-21:31 Uittreksel KvK-nummer 08216775 Rechtspersoon RSIN 821850209 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Deventer

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie ROC MN. Examenplan BIG herregistratie. 1. Algemeen

Nadere informatie

WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? ORGANISATIE VAN DE REGIONALE ASSESSORENPOOL INZET VAN DE ASSESSOREN UIT DE POOL

WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? ORGANISATIE VAN DE REGIONALE ASSESSORENPOOL INZET VAN DE ASSESSOREN UIT DE POOL Bijlage 1 De regionale pool Regio Oost 2015-016 Plan van aanpak voor implementatie WAAROM EEN REGIONALE ASSESSORENPOOL? Initiatief komt vanuit de regio (btg, onderwijscluster, roc) Inventariseren van wensen

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 6) Rechtspersoon RSIN 807585932 Rechtsvorm loze Vennootschap (blijkens statuten structuurvennootschap) Statutaire naam Alliander N.V. Statutaire zetel Arnhem Eerste inschrijving handelsregister

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Online inzage uittreksel. KvK-nummer

Online inzage uittreksel. KvK-nummer https://server.db.kvk.nl/tst-bin/rb/rbwww06@?butt=081762320000 Page 1 of 2 Online inzage uittreksel KvK-nummer 08176232 Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie